Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 16.06.2020


Platnosť od: 10.12.2009
Účinnosť od: 16.06.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Dopravné prostriedky, Správne poplatky, Priestupkové konanie, Železničná doprava, Stavby, Stavebníctvo, Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18 JUD2 DS18 EU PP8 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 16.06.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 513/2009 s účinnosťou od 16.06.2020 na základe 55/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
druhy dráh a pravidlá ich výstavby a prevádzky,
b)
schvaľovanie typov dráhových vozidiel a povoľovanie ich prevádzky,
c)
prevádzku určených technických zariadení a oprávnenia na vykonávanie určených činností,
d)
prevádzku železničnej infraštruktúry, prideľovanie jej kapacity a určovanie úhrad za jej používanie,
e)
odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť na výkon práce na dráhach,
f)
interoperabilitu a bezpečnosť železničného systému,
g)
pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach dráh.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na banské dráhy, priemyselné dráhy v súkromnom vlastníctve slúžiace pre nákladnú ...

Dráhy

§ 2
Druhy dráh
(1)

Dráhami sú koľajové dráhy, trolejbusové dráhy a lanové dráhy.

(2)

Koľajovými dráhami sú železničné dráhy, električkové dráhy a špeciálne dráhy.

(3)

Železničnými dráhami sú železničné trate a vlečky.

(4)

Železničné trate tvoria dopravnú cestu železničným vozidlám na účely železničnej dopravy. Železničné ...

(5)

Vlečkou je železničná dráha priamo alebo prostredníctvom inej vlečky zaústená do železničnej trate; ...

(6)

Špeciálnou dráhou je koľajová dráha na mestskú a prímestskú verejnú osobnú dopravu, najmä metro a mestské ...

(7)

Železničné trate, stanice, terminály a všetky druhy pevných zariadení, ktoré sú potrebné na zaistenie ...

Obvod dráhy

§ 3
(1)

Obvod dráhy tvoria pozemky určené na umiestnenie dráhy a jej súčastí, ktoré sú potrebné na prevádzku ...

(2)

Obvod dráhy zriaďuje špeciálny stavebný úrad v stavebnom povolení alebo stavebný úrad vo vyvlastňovacom ...

(3)

Obvod dráhy je vymedzený zvislými plochami vedenými na pozemok. Ak z rozhodnutia podľa odseku 2 nevyplýva ...

a)
od vonkajšieho okraja telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií a pevných zariadení, ktoré sú ...
b)
od osi krajnej koľaje električkovej dráhy, od krajného nosného alebo dopravného lana lanovej dráhy alebo ...
(4)

Obvod dráhy zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia o zrušení dráhy.

§ 4
(1)

V obvode dráhy je zakázané

a)
vysádzať stromy a kry,
b)
bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy a bez povolenia špeciálneho stavebného úradu umiestňovať stavby, reklamné, ...
(2)

V obvode dráhy nemožno vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe; činnosti, ...

(3)

Prevádzkovateľ dráhy je povinný trvalo zabezpečovať obvod dráhy a priechodný prierez dráhy v stave, ...

(4)

Vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v obvode dráhy je povinný strpieť umiestňovanie súčastí dráhy ...

(5)

Bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy nemôžu vstupovať osoby na dráhu a v obvode dráhy na miesta, ktoré ...

a)
na prechod dráhy v mieste úrovňového križovania dráhy s cestnou komunikáciou,
b)
na osobných nástupištiach, na prístupových cestách k nim a na iných miestach určených na pohyb cestujúcich, ...
c)
na nakladacích rampách a na prístupových cestách k nim a na iných miestach určených pre nakládku, prekládku ...
d)
po verejne prístupných účelových komunikáciách v obvode dráhy zriadených prevádzkovateľom dráhy alebo ...
(6)

Osoby podľa odseku 5 sú povinné pohybovať sa a správať sa v obvode dráhy podľa pravidiel určených prevádzkovateľom ...

(7)

Dohľad nad verejným poriadkom, ochranu základných práv a slobôd, ochranu života a zdravia cestujúcich ...

Ochranné pásmo dráhy

§ 5
(1)

Ochranné pásmo dráhy je priestor po oboch stranách obvodu dráhy vymedzený zvislými plochami vedenými ...

(2)

Ochranné pásmo novej dráhy vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia. Ochranné pásmo zaniká dňom ...

(3)

Ak stavebné povolenie neurčuje inak, hranica ochranného pásma dráhy je

a)
pre železničnú dráhu 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu ...
b)
pre ostatné koľajové dráhy a pre pozemnú lanovú dráhu 15 metrov od osi krajnej koľaje,
c)
pre visutú lanovú dráhu 15 metrov od nosného alebo dopravného lana,
d)
pre trolejbusovú dráhu 10 metrov od krajného vodiča trakčného trolejového vedenia.
(4)

Ak dráha vedie po cestnej komunikácii alebo v uzavretom priestore prevádzkovateľa dráhy, ochranné pásmo ...

§ 6
(1)

V ochrannom pásme dráhy je zakázané bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy a bez záväzného stanoviska špeciálneho ...

a)
umiestňovať stavby, konštrukcie, vzdušné vedenia a svetelné zariadenia, ktoré by boli zameniteľné so ...
b)
umiestňovať elektromagnetické zariadenia, ktoré by rušili alebo inak ovplyvňovali trolejové vedenia, ...
c)
umiestňovať predmety, ktorých farebné plochy sú zameniteľné s označeniami používanými v doprave na dráhach, ...
d)
uskladňovať horľaviny a výbušniny a zriaďovať skládky, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo jej súčasť ...
e)
vykonávať činnosti, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo jej súčasť, alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť ...
(2)

Vlastníci a užívatelia nehnuteľností a správcovia vodných tokov a odkrytých podzemných vôd v ochrannom ...

(3)

Prevádzkovateľ dráhy je oprávnený vyzvať vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti alebo správcu vodného ...

(4)

Ak vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti alebo správca vodného toku alebo odkrytej podzemnej vody v ...

(5)

Po upovedomení vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti alebo správcu vodného toku alebo odkrytej podzemnej ...

(6)

Ak je bezprostredne ohrozená prevádzka dráhy alebo niektorej jej súčasti alebo ak je ohrozená bezpečnosť ...

(7)

Zamestnanci prevádzkovateľa dráhy a ostatné osoby, ktoré vstupujú na nehnuteľnosť v ochrannom pásme ...

§ 6a
(1)

Ak vlastník stavby železničnej dráhy okrem vlečky v súkromnom vlastníctve a jej súčastí alebo stavby ...

(2)

Návrh na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľností podľa odseku 1 podá vlastník stavby železničnej ...

(3)

Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti obmedzený v dôsledku umiestnenia stavieb podľa odseku 1 ...

Výstavba dráh

§ 7
Stavebno-technické požiadavky na stavbu dráh a ich súčastí
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na navrhovanie, projektovanie a uskutočňovanie stavieb dráh a ich súčastí ...

(2)

Stavebno-technické požiadavky stavieb železničných dráh a špeciálnych dráh sa vzťahujú na

a)
priestorové usporiadanie dráhy,
b)
zaťaženie koľají,
c)
geometrické usporiadanie koľají,
d)
tvar, rozmery a šírkové usporiadanie železničného spodku,
e)
zaťažiteľnosť a priechodnosť stavieb a zariadení železničného spodku,
f)
spôsoby zabezpečenia a parametre križovaní s cestnými komunikáciami,
g)
konštrukciu a parametre železničného zvršku,
h)
označenie železničnej trate alebo trate špeciálnej dráhy,
i)
vybavenie staníc a zastávok,
j)
konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí železničnej dráhy.
(3)

Stavebno-technické požiadavky stavieb električkových dráh sa vzťahujú na

a)
priestorové usporiadanie dráhy,
b)
geometrické usporiadanie koľají,
c)
tvar, rozmery a šírkové usporiadanie spodku električkovej trate,
d)
konštrukciu a parametre električkového zvršku,
e)
označenie električkovej trate,
f)
vybavenie konečných a nácestných zastávok,
g)
konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí električkovej dráhy.
(4)

Stavebno-technické požiadavky stavieb trolejbusových dráh sa vzťahujú na

a)
umiestnenie trolejbusovej dráhy na cestnej komunikácii,
b)
zaťaženie cestnej komunikácie trolejbusom,
c)
pozdĺžny sklon trolejbusovej dráhy,
d)
vybavenie konečných a nácestných zastávok,
e)
konštrukciu, polohu a parametre trolejového vedenia,
f)
konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí trolejbusovej dráhy.
(5)

Stavebno-technické požiadavky stavieb lanových dráh sa vzťahujú na

a)
priestorové usporiadanie dráhy,
b)
dopravnú rýchlosť a časový interval medzi dráhovými vozidlami,
c)
konštrukciu a parametre poháňacieho zariadenia a jeho bŕzd,
d)
konštrukciu a parametre zariadenia na nesenie a vedenie lán a dráhových vozidiel,
e)
konštrukciu a parametre lanových kotúčov a napínacieho zariadenia lana,
f)
vybavenie nástupných a výstupných staníc,
g)
konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí lanovej dráhy,
h)
zariadenie na prevádzku v noci,
i)
vyhotovenie a parametre elektrického zariadenia lanovej dráhy a zariadenia na ochranu pred účinkami ...
§ 8
Stavba dráhy
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na umiestňovanie stavieb dráh a ich súčastí a stavieb v ochrannom pásme ...

(2)

Pri stavbe dráhy alebo pri jej zmene je stavebník povinný vybudovať na vlastné náklady pre vlastníka ...

(3)

Pri stavbe novej vlečky zaústenej do železničnej trate je stavebník vlečky povinný na vlastné náklady ...

(4)

V konaniach o umiestnenie stavby, o povolenie stavby a o povolenie činností v ochrannom pásme dráhy, ...

(5)

Súčasťou kolaudácie stavby dráhy a jej súčastí je technicko-bezpečnostná skúška stavby.

§ 9
Technicko-bezpečnostná skúška stavby
(1)

Technicko-bezpečnostná skúška stavby je súbor úkonov a činností, ktorými sa v rámci kolaudačného konania ...

(2)

Ak ide o mosty, tunely a iné obdobné inžinierske stavby, ktoré sú súčasťou dráhy, nahrádza technicko-bezpečnostnú ...

(3)

Súčasťou hlavnej prehliadky mosta je aj zaťažovacia skúška. Účelom zaťažovacej skúšky je overenie statickej ...

(4)

Technicko-bezpečnostnú skúšku stavby vo vzťahu k určeným technickým zariadeniam nahrádza overenie podľa ...

(5)

Overenia podľa odsekov 2 až 4, záväzné stanoviská dotknutých orgánov, povolenia a schválenia na prevádzku ...

(6)

Náklady technicko-bezpečnostnej skúšky stavby a overovaní podľa odsekov 2 až 4 znáša zhotoviteľ stavby, ...

§ 10
Skúšobná prevádzka stavby
(1)

Skúšobnou prevádzkou stavby sa overuje funkčnosť dráhy a tie parametre dráhy a jej súčastí, ktoré nie ...

(2)

Rozsah a podmienky skúšobnej prevádzky stavby určí špeciálny stavebný úrad v rozhodnutí o dočasnom užívaní ...

a)
požiadavky na zaistenie bezpečného prevádzkovania dráhy a bezpečnej a plynulej dopravy na dráhe,
b)
trvanie skúšobnej prevádzky,
c)
spôsob monitorovania skúšobnej prevádzky,
d)
rozsah zaznamenávaných a vyhodnocovaných údajov.
(3)

Špeciálny stavebný úrad určí dĺžku skúšobnej prevádzky podľa druhu dráhy a spôsobu jej prevádzkovania, ...

§ 10a
Výkup nehnuteľností

Písomný návrh na uzavretie dohody, ktorý obsahuje náležitosti podľa všeobecného predpisu o vyvlastňovaní4a) ...

§ 11
Vyvlastňovanie pozemkov a stavieb
(1)

Na účely uskutočnenia stavby dráhy a jej súčastí alebo stavby v ochrannom pásme dráhy, ktorá slúži prevádzke ...

(2)

Podmienky vyvlastnenia a vyvlastňovacie konanie upravuje všeobecný predpis o vyvlastňovaní.5)

§ 12
Zrušenie dráhy
(1)

Dráhu, ktorá slúži verejnej osobnej doprave, možno zrušiť len z dôvodu zániku potreby dopravnej obslužnosti ...

(2)

Rozhodnúť o zrušení dráhy môže správny orgán len na návrh vlastníka dráhy alebo na návrh ním povereného ...

(3)

Rozhodnutie o zrušení dráhy je podkladom na konanie špeciálneho stavebného úradu o odstránenie stavby ...

(4)

Ak dôjde po zrušení dráhy aj k čiastočnému alebo úplnému odstráneniu telesa dráhy a súčastí dráhy a ...

Styk dráh

§ 13
Druhy styku dráh
(1)

Stykom dráh je prepojenie dráh, ktoré umožňuje plynulý prechod dráhových vozidiel z jednej dráhy na ...

(2)

Hranica stýkajúcich sa dráh rôznych prevádzkovateľov musí byť presne vymedzená a viditeľne označená. ...

§ 14
Križovanie dráh s cestnými komunikáciami
(1)

Križovanie nových hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami sa zriaďuje ako mimoúrovňové. ...

(2)

Križovanie vedľajších železničných tratí s cestnými komunikáciami sa zriaďuje spravidla mimo úrovne ...

(3)

Križovanie dráh s cestnými komunikáciami zriaďuje, rozširuje a zabezpečuje ten, z koho podnetu k tomu ...

(4)

Ak ide o úrovňové križovanie dráhy s cestnou komunikáciou, na ktorom to vyžaduje bezpečnosť cestnej ...

(5)

Pri úrovňovom križovaní dráhy s cestnou komunikáciou má prevádzka dráhy prednosť pred cestnou premávkou. ...

(6)

Ak ide o električkovú dráhu alebo o trolejbusovú dráhu, ktorá používa cestnú komunikáciu, úrovňový styk ...

§ 15
Križovanie dráh s vedeniami
(1)

Križovanie dráh s energetickými, telekomunikačnými, vodovodnými, kanalizačnými a inými vedeniami, ktoré ...

(2)

Vedenia uvedené v odseku 1 možno pri križovaní s dráhou viesť popod teleso dráhy kolmo na smerové vedenie ...

(3)

Ak dôjde k funkčnej poruche alebo k havárii vedenia umiestneného v obvode dráhy, vlastník vedenia je ...

(4)

Stavebník, ktorý vykonáva modernizáciu alebo významnú obnovu dráhy, pri ktorej je potrebná preložka ...

Určené technické zariadenia

§ 16
Určené technické zariadenia
(1)

Určenými technickými zariadeniami sú dopravné zariadenia, plynové zariadenia, tlakové zariadenia, zdvíhacie ...

(2)

V prevádzke sa môžu používať len určené technické zariadenia, ktoré sú spôsobilé na prevádzku. Spôsobilosťou ...

(3)

Pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky musí bezpečnostným orgánom poverená právnická ...

(4)

Ak bezpečnostný orgán zistí, že určené technické zariadenie má závažné nedostatky, že nemožno zaručiť ...

(5)

Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia je povinný

a)
prevádzkovať len také určené technické zariadenie, ktorého spôsobilosť na prevádzku bola overená a schválená, ...
b)
plniť určené podmienky a požiadavky na zaistenie bezpečnosti prevádzky určeného technického zariadenia, ...
c)
zabezpečiť v prevádzke určeného technického zariadenia v určených lehotách a určeným spôsobom overovanie ...
d)
zabezpečiť, aby revízie, inšpekcie, skúšky a obsluhu určeného technického zariadenia vykonávali len ...
§ 17
Určené činnosti
(1)

Určenými činnosťami sú

a)
montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických ...
b)
inšpekcie, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom ...
c)
plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi a
d)
plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a inými nebezpečnými ...
(2)

Určené činnosti môžu vykonávať len fyzické osoby alebo právnické osoby na základe oprávnenia udeleného ...

(3)

Overovanie splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností vykonáva bezpečnostným orgánom ...

(4)

Bezpečnostný orgán udelí oprávnenie žiadateľovi, ktorý

a)
je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 18, alebo zamestnáva osobu s platným dokladom o ...
b)
má technické zariadenia potrebné na vykonávanie určených činností,
c)
má vytvorenú organizačnú štruktúru, systém odborného riadenia a monitorovania vykonávaných činností,
d)
má vypracované pokyny a postupy na vykonávanie určených činností a má k dispozícii dokumentáciu na vykonávanie ...
(5)

Ak bezpečnostný orgán zistí závažné nedostatky pri vykonávaní určených činností, ktoré môžu mať vplyv ...

§ 18
Odborná spôsobilosť na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach
(1)

Revízie, inšpekcie, skúšky, obsluhu určených technických zariadení v prevádzke, overovanie spôsobilosti ...

(2)

Overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach vykonáva ...

(3)

Doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach vydá bezpečnostný ...

a)
dosiahol vek 18 rokov,
b)
je plne spôsobilý na právne úkony,
c)
je bezúhonný (§ 110),
d)
má ukončené odborné vzdelanie v učebnom alebo študijnom odbore, ktorého súčasťou je vyučovací predmet, ...
e)
absolvoval vstupnú odbornú prípravu v poverenom vzdelávacom zariadení a vykonal odbornú skúšku.
(4)

Držiteľ dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach ...

a)
zúčastňovať sa na doplnkových školeniach organizovaných zamestnávateľom o stave techniky týkajúcej sa ...
b)
absolvovať každých päť rokov aktualizačnú prípravu v poverenom vzdelávacom zariadení ako predpoklad ...
(5)

Bezpečnostný orgán zakáže vykonávanie činností a odníme doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie ...

a)
nezúčastnil sa bez závažného dôvodu na doplnkovom školení, neabsolvoval aktualizačnú prípravu, alebo ...
b)
závažným spôsobom porušil svoje povinnosti pri výkone činnosti na určenom technickom zariadení alebo ...
c)
činnosti na určených technických zariadeniach vykonáva v rozpore s právnymi predpismi, s prevádzkovými ...
d)
prestal spĺňať požiadavky podľa odseku 3 písm. b), c) a f).
(6)

Bezpečnostný orgán o zákaze vykonávania činností upovedomí zamestnávateľa. Do právoplatnosti rozhodnutia ...

(7)

Odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností ...

§ 19
Mimoriadne udalosti v prevádzke určených technických zariadení
(1)

Mimoriadnou udalosťou v prevádzke určeného technického zariadenia je havária, technická porucha alebo ...

a)
bola ohrozená prevádzka určeného technického zariadenia, prevádzka dráhy alebo doprava na dráhe,
b)
bol vážne ohrozený život a zdravie ľudí, poškodený majetok alebo znečistené životné prostredie,
c)
vznikol smrteľný úraz, ťažký úraz alebo hromadný úraz.
(2)

Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia je povinný vznik mimoriadnej udalosti v prevádzke určeného ...

(3)

Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia je povinný zabezpečiť miesto mimoriadnej udalosti v prevádzke ...

(4)

Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia je povinný vykonať vlastné zisťovanie príčiny vzniku ...

(5)

Bezpečnostný orgán zisťuje príčinu mimoriadnej udalosti v prevádzke určeného technického zariadenia, ...

Dráhové vozidlá

§ 20
Druhy dráhových vozidiel
(1)

Dráhovými vozidlami sú koľajové vozidlá, trolejbusy a vozidlá lanových dráh.

(2)

Koľajovými vozidlami sú železničné vozidlá, električky a vozidlá špeciálnych dráh.

(3)

Železničné vozidlo je koľajové vozidlo s vlastným pohonom alebo bez vlastného pohonu, ktoré sa pohybuje ...

(4)

Dráhové vozidlá musia svojou konštrukciou a technickým stavom v prevádzke zaručovať bezpečnosť dopravy ...

§ 22
Schvaľovanie typov električiek, trolejbusov a koľajových vozidiel pre špeciálne dráhy
(1)

Na trh a do prevádzky na dráhach možno uvádzať električky, trolejbusy a koľajové vozidlá pre špeciálne ...

(2)

Podmienkou schválenia typu dráhového vozidla je preukázanie splnenia technických podmienok a kladný ...

(3)

Typovú skúšku dráhového vozidla zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady u poverenej právnickej osoby ...

(4)

Pred uvedením dráhového vozidla do prevádzky sa musí overiť jeho technická spôsobilosť na prevádzku ...

(5)

Technická spôsobilosť dráhového vozidla na prevádzku sa overuje vykonaním technickej kontroly a ak ide ...

(6)

Overovanie podľa odseku 5 zabezpečuje držiteľ dráhového vozidla na vlastné náklady u právnickej osoby ...

(7)

Na základe kladného výsledku overenia podľa odsekov 4 a 5 schvaľovací orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ...

(8)

Technickú spôsobilosť dráhového vozidla lanovej dráhy na prevádzku overuje bezpečnostným orgánom poverená ...

§ 22a
Uvádzanie železničných vozidiel na miestne, historické alebo turistické účely a železničných vozidiel ...
(1)

Železničné vozidlá na miestne, historické alebo turistické účely a železničné vozidlá pre vlečky uvádza ...

(2)

Na uvádzanie železničných vozidiel do prevádzky uvedených v odseku 1 sa primerane vzťahujú podmienky ...

§ 23
Technicko-bezpečnostná skúška dráhového vozidla
(1)

Technicko-bezpečnostná skúška dráhového vozidla je súbor úkonov a činností, ktorými právnická osoba ...

(2)

Náklady technicko-bezpečnostnej skúšky dráhového vozidla uhrádza žiadateľ, ktorý aj zabezpečí účasť ...

§ 24
Technické kontroly dráhových vozidiel
(1)

Dráhové vozidlá v prevádzke podliehajú pravidelným technickým kontrolám, ktorými sa kontroluje ich aktuálny ...

(2)

Ak právnická osoba poverená podľa § 102 ods. 1 písm. q) štvrtého bodu technickou kontrolou zistí, že ...

(3)

Schvaľovací orgán alebo bezpečnostný orgán môže pri výskyte poruchy na vozidle schváleného typu alebo ...

§ 25
Spôsobilosť na vedenie dráhových vozidiel a riadenie chodu lanovej dráhy
(1)

Dráhové vozidlo s vlastným pohonom môže viesť len držiteľ preukazu na vedenie dráhového vozidla a ak ...

(2)

Žiadosť o vydanie preukazu na vedenie dráhových vozidiel alebo preukazu na riadenie chodu lanovej dráhy ...

(3)

Bezpečnostný orgán vydá preukaz na vedenie dráhových vozidiel alebo preukaz na riadenie chodu lanovej ...

a)
má doklad o odbornej spôsobilosti na výkon práce na dráhe,
b)
je podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky a psychologického vyšetrenia zdravotne a psychicky ...
c)
dosiahol vek
1.
20 rokov, ak ide o vedenie železničného vozidla, koľajového vozidla pre špeciálnu dráhu, električky ...
2.
19 rokov, ak ide o vedenie koľajového vozidla na špeciálnej dráhe, na ktorej je obmedzená rýchlosť na ...
3.
18 rokov, ak ide o riadenie chodu lanovej dráhy,
d)
absolvoval úspešne výcvik a vykonal praktickú skúšku,
e)
je bezúhonný (§ 110 ods. 1).
(4)

Bezpečnostný orgán vydá preukaz na vedenie dráhového vozidla alebo preukaz na riadenie chodu lanovej ...

(5)

Držiteľ preukazu na vedenie dráhového vozidla alebo preukazu na riadenie chodu lanovej dráhy je povinný ...

(6)

Bezpečnostný orgán rozhodne o odňatí preukazu na vedenie dráhového vozidla alebo preukazu na riadenie ...

§ 26
Skúšobný komisár
(1)

Skúšobný komisár je osoba oprávnená na vykonávanie technicko-bezpečnostnej skúšky dráhových vozidiel ...

(2)

Skúšobným komisárom sa môže stať ten, kto

a)
dosiahol vek 30 rokov,
b)
je najmenej 10 rokov držiteľom preukazu na vedenie dráhového vozidla; na vykonávanie technicko-bezpečnostnej ...
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa strojníckeho alebo elektrotechnického smeru; na vykonávanie ...
d)
vykonal skúšku osobitnej odbornej spôsobilosti,
e)
je bezúhonný (§ 110 ods. 1) a
f)
je zamestnancom prevádzkovateľa dráhy alebo dráhového podniku.
(3)

Žiadosť o vykonanie skúšky môže podať uchádzač alebo zamestnávateľ v jeho mene.

(4)

Skúšobný komisár sa preukazuje osvedčením skúšobného komisára, ktoré osvedčuje splnenie predpokladov ...

a)
predloží doklad o účasti najmenej raz ročne na pravidelných školeniach,
b)
predloží doklad o činnosti skúšobného komisára potvrdený zamestnávateľom,
c)
predloží doklad o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,
d)
úspešne absolvuje preskúšanie pred skúšobnou komisiou vymenovanou správnym orgánom.
(5)

Žiadosť o vydanie nového osvedčenia môže podať uchádzač alebo zamestnávateľ v jeho mene.

(6)

Správny orgán [§ 102 ods. 1 písm. u)], ktorý vydal osvedčenie skúšobného komisára, odoberie osvedčenie ...

a)
stratilo platnosť a jeho držiteľ nesplnil požiadavky podľa odseku 4,
b)
výsledok lekárskeho vyšetrenia vylučuje jeho zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť vykonávať ...
c)
nevykonáva bez vážneho dôvodu činnosť skúšobného komisára viac ako tri mesiace alebo ak tieto činnosti ...
d)
hrubo porušil povinnosti skúšobného komisára, najmä požiadavku nestrannosti, objektivity a nezaujatosti, ...
e)
stratil bezúhonnosť alebo plnú spôsobilosť na právne úkony.

DRUHÁ ČASŤ

PREVÁDZKOVANIE DRÁH

§ 27
Úvodné ustanovenia
(1)

Prevádzkovaním dráhy je správa, obsluha a zabezpečenie prevádzky dráhy v stave, ktorý umožňuje bezpečnú ...

(2)

Obsluha dráhy sa vykonáva prostredníctvom dopravní a stanovíšť obsluhou výhybiek, zabezpečovacieho zariadenia ...

(3)

Organizovaním dopravy na dráhe je určovanie spôsobu a podmienok riadenia dopravy, zjednodušeného riadenia ...

(4)

Prevádzkovateľom dráhy je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje dráhu ako jej vlastník ...

(5)

Dráhovým podnikom je na účely tohto zákona podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie dopravných ...

§ 28
Povinnosti vlastníka dráhy
(1)

Vlastník dráhy je povinný zabezpečiť trvalé prevádzkovanie dráhy. Ak vlastník dráhy nie je aj prevádzkovateľom ...

(2)

Vlastník dráhy je povinný trvalo udržiavať dráhu v prevádzkyschopnom stave, obnoviť prevádzku dráhy ...

(3)

Ak vlastník dráhy, ktorá nie je v štátnom vlastníctve, nie je schopný trvalo udržiavať dráhu v prevádzkyschopnom ...

a)
štátu, samosprávnemu kraju alebo združeniu obcí podľa rozsahu obslužnosti územia, ak ide o železničnú ...
b)
obci, ak ide o električkovú dráhu alebo o trolejbusovú dráhu, alebo
c)
obci alebo inej osobe, ak ide o vlečku, o lanovú dráhu alebo o špeciálnu dráhu.
(4)

Ak vlastník vlečky neudržiava odbočnú výhybku na zaústení vlečky do železničnej trate v stave podľa ...

(5)

Ak vlastník vlečky trvalo neprevádzkuje alebo neudržiava odbočnú výhybku na zaústení vlečky do železničnej ...

(6)

Ak zanikla potreba zabezpečiť na účely dopravy prevádzkovanie dráhy, ktorá je v štátnom vlastníctve, ...

(7)

Ak sa nepodarí dráhu prenajať alebo predať podľa odsekov 3 a 6, vlastník dráhy ju môže ponúknuť do nájmu ...

(8)

Zmluvu o využití dráhy na účely prevádzkovania koľajovej nemotorovej dopravy alebo dočasného vybudovania ...

(9)

Úprava dráhy na účely prevádzkovania koľajovej nemotorovej dopravy alebo dočasného vybudovania miestnej ...

(10)

Stavbu podľa odseku 8 možno umiestniť a povoliť najdlhšie na čas trvania zmluvy o využití dráhy na účely ...

(11)

Prevádzkovateľ dráhy je oprávnený na účel obnovy prevádzkovania dráhy na účely dopravy vypovedať zmluvu ...

(12)

Manažér infraštruktúry v podmienkach používania železničnej siete zabezpečí vyňatie upravenej dráhy ...

(13)

Ak sa neuplatní postup podľa odseku 7 alebo 8, vlastník dráhy je povinný navrhnúť dráhu zrušiť a po ...

§ 29
Povolenie na prevádzkovanie dráhy
(1)

Prevádzkovať dráhu môže len ten, kto

a)
má platné povolenie regulačného orgánu na prevádzkovanie dráhy,
b)
má uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní dráhy s vlastníkom dráhy, ak sám nie je vlastníkom dráhy,
c)
zamestnáva na prevádzkovanie dráhy osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú ...
(2)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy vydá regulačný orgán

a)
fyzickej osobe, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, dosiahla vek 18 rokov, je bezúhonná a spĺňa ...
b)
právnickej osobe, ktorá je bezúhonná a ktorej štatutárny zástupca alebo členovia štatutárneho orgánu ...
(3)

Odbornou kvalifikáciou potrebnou na prevádzkovanie dráhy je vysokoškolské dopravné, stavebné, strojnícke ...

(4)

Zodpovedným zástupcom sa na účely odseku 2 rozumie zamestnanec prevádzkovateľa dráhy v pracovnom pomere ...

(5)

Zmluva s vlastníkom dráhy o prevádzkovaní dráhy obsahuje požiadavky vlastníka dráhy na kvantitatívne ...

(6)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy platí na čas, ktorý je v ňom uvedený, najmenej však na päť rokov s ...

(7)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy zaniká dňom

a)
uplynutia jeho platnosti, ak nedošlo k predĺženiu jeho platnosti,
b)
právoplatnosti rozhodnutia regulačného orgánu o jeho zrušení,
c)
zániku alebo smrti prevádzkovateľa dráhy,
d)
právoplatnosti rozhodnutia o zrušení dráhy.
(8)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy regulačný orgán zruší, ak

a)
prevádzkovateľ dráhy prestal spĺňať predpoklady podľa odsekov 1 a 2,
b)
prevádzkovateľ dráhy porušuje povinnosti prevádzkovateľa dráhy alebo nedodržiava podmienky uvedené v ...
c)
prevádzkovateľ dráhy požiadal o zrušenie povolenia.
§ 30
Základné povinnosti prevádzkovateľa dráhy
(1)

Prevádzkovateľ dráhy je povinný

a)
prevádzkovať dráhu v súlade so zmluvou s vlastníkom dráhy o prevádzkovaní dráhy a s povolením na prevádzkovanie ...
b)
prevádzkovať dráhu v súlade s pravidlami prevádzkovania dráhy podľa tohto zákona a vykonávacími predpismi ...
c)
zabezpečiť, aby jednotlivé činnosti prevádzkovania dráhy vykonávali len zamestnanci, ktorí spĺňajú požiadavky ...
d)
označiť zamestnancov, ktorí sú oprávnení dávať iným osobám pokyny súvisiace s prevádzkovaním dráhy alebo ...
e)
označiť názvom prevádzkované stanice a zastávky; zmena názvu stanice a zastávky sa vykoná na náklady ...
f)
označiť priestory v obvode dráhy, ktoré nie sú prístupné verejnosti,
g)
zabezpečiť verejne prístupné priestory v obvode dráhy tak, aby verejnosť nebola pri ich užívaní ohrozená ...
h)
oznámiť vyšetrovaciemu orgánu vážnu nehodu alebo mimoriadnu udalosť s následkami vážnej nehody a poskytovať ...
i)
dbať o prevenciu vzniku nehôd, najmä zisťovaním príčiny nehody alebo mimoriadnej udalosti a pravidelným ...
j)
vypracovať havarijné plány pre prípad nehody a mimoriadnej udalosti, ktorá má vplyv na prevádzku dráhy ...
k)
vydať vnútorný predpis upravujúci postupy zisťovania príčin nehôd a mimoriadnych udalostí, spôsob ohlasovania ...
l)
dbať na zaistenie bezpečnosti prevádzkovania dráhy a o bezpečnú a plynulú dopravu na dráhe v súlade ...
(2)

Pri zabezpečovaní verejnej osobnej dopravy je prevádzkovateľ dráhy povinný ďalej

a)
utvárať organizačné a priestorové predpoklady na zverejňovanie informácií poskytovaných dráhovými podnikmi ...
b)
vydávať a zverejňovať v staniciach a na zastávkach cestovné poriadky jednotlivých liniek a spojov a ...
c)
udržiavať poriadok, schodnosť a čistotu v priestoroch staníc, zastávok a nástupíšť,
d)
zaviesť a udržiavať informačný systém potrebný na orientáciu cestujúcich, vrátane zrakovo a sluchovo ...
e)
umožniť používanie staníc, zastávok a nástupíšť osobám s telesným postihnutím a osobám s detským kočíkom ...
f)
zabezpečiť piktogramom alebo slovným vyjadrením označenie priestorov, v ktorých je fajčenie a požívanie ...
g)
poskytnúť podľa možností v staniciach alebo v iných budovách na dráhe určených na verejnú osobnú dopravu ...
(3)

Prevádzkovateľ dráhy môže obmedziť prevádzkovanie dráhy

a)
na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie údržby alebo opravy dráhy alebo na jej sprevádzkovanie po nehode ...
b)
počas nevykonávania dopravy na dráhe.
(4)

Ak je prevádzka dráhy obmedzená z dôvodu podľa odseku 3 písm. b), prevádzkovateľ dráhy je povinný udržiavať ...

(5)

Prevádzkovateľ dráhy je oprávnený vykázať alebo vyviesť z obvodu dráhy osobu, ktorá svojím konaním porušuje ...

(6)

Prevádzkovateľ dráhy môže vykonávať kontrolu dodržiavania predpisov týkajúcich sa prevádzkovania dráhy ...

§ 30a
Povinnosti osoby vykonávajúcej činnosti dôležité z hľadiska bezpečnosti

Osoba vykonávajúca činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy ...

a)
vykonávať tieto činnosti v súlade s pravidlami prevádzkovania dráhy podľa tohto zákona, vykonávacími ...
b)
zdržať sa počas vykonávania týchto činností požitia alkoholu, inej návykovej látky10) alebo lieku, ktorý ...
c)
zdržať sa vykonávania týchto činností v takom čase po požití alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku, ...

Odborná spôsobilosť, zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť

§ 31
(1)

Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy ...

(2)

Zoznam pracovných činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť, ...

(3)

Ak činnosti uvedené v zoznamoch podľa odseku 2 vykonávajú osoby, ktoré nie sú v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi ...

§ 32
(1)

Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona sa rozumie súbor vzdelania, odborných vedomostí o stavbe ...

(2)

Predpoklady odbornej spôsobilosti musia spĺňať zamestnanci, ktorí

a)
zabezpečujú prevádzkyschopnosť dráhy,
b)
zabezpečujú a riadia pohyb dráhových vozidiel na dráhe alebo chod lanovej dráhy,
c)
vedú hnacie dráhové vozidlá alebo obsluhujú lanovú dráhu,
d)
posudzujú technický stav dráhy, dráhových vozidiel a ich prevádzkyschopnosť,
e)
vykonávajú činnosti, ktoré majú bezprostredný vplyv na bezpečnosť dopravy na dráhe,
f)
organizujú, riadia a kontrolujú zamestnancov vykonávajúcich činnosti uvedené v písmenách a) až d),
g)
vykonávajú technicko-bezpečnostnú skúšku dráhových vozidiel,
h)
vykonávajú praktické skúšky spôsobilosti na vedenie dráhových vozidiel a na riadenie chodu lanovej dráhy. ...
(3)

Odborná spôsobilosť sa získava odbornou prípravou v poverenom vzdelávacom zariadení, overuje sa skúškou ...

(4)

Zamestnanec je povinný podrobiť sa odbornej príprave a skúške na získanie dokladu o odbornej spôsobilosti. ...

(5)

Ak došlo k podstatnej zmene bezpečnostných predpisov alebo k zavedeniu novej technológie ovplyvňujúcej ...

(6)

Náklady na odbornú prípravu, skúšku, pravidelné preškolenie a nariadené mimoriadne preškolenie uhrádza ...

(7)

Osoba poverená výkonom kontroly zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dráhového podniku je oprávnená ...

a)
sa bez vážneho dôvodu nepodrobil pravidelnému preškoleniu alebo periodickému preskúšaniu podľa odseku ...
b)
sa dopustil pri výkone práce vážneho odborného pochybenia, ktoré ohrozilo bezpečnosť a plynulosť prevádzky ...
c)
zavinil alebo spoluzavinil nehodu, ak jej príčinou bola neodbornosť.
(8)

Odobratý doklad o odbornej spôsobilosti možno získať späť po absolvovaní odbornej prípravy a úspešnom ...

§ 33
(1)

Zdravotnou spôsobilosťou na účely tohto zákona sa rozumie schopnosť vykonávať konkrétnu pracovnú činnosť ...

(2)

Zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zisťuje lekárskymi ...

(3)

Lekár posudzujúci zdravotnú spôsobilosť osôb, ktoré vykonávajú pracovné činnosti na dráhe, vydáva lekársky ...

(4)

Mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie zamestnanca sa vykonáva po zavinení ...

(5)

Poverená právnická osoba podľa § 102 ods. 1 písm. q) druhého bodu posudzuje zdravotnú spôsobilosť lekárom ...

(6)

Zamestnávateľ znáša náklady lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení, ktoré nie ...

TRETIA ČASŤ

PREVÁDZKOVANIE ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

§ 34
Manažér infraštruktúry
(1)

Manažérom infraštruktúry je podnikateľ, ktorý prevádzkuje železničnú infraštruktúru, ktorej súčasti ...

(2)

Prevádzkovaním železničnej infraštruktúry sa rozumejú činnosti, ktorými sa zabezpečuje správa a obsluha ...

(3)

Manažérom infraštruktúry môže byť len právnická osoba, ktorá

a)
má platné povolenie vydané regulačným orgánom podľa § 29,
b)
má uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry s jej vlastníkom, ak sama nie je jej ...
c)
má platné bezpečnostné povolenie vydané bezpečnostným orgánom podľa § 87,
d)
zamestnáva na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť, zdravotnú ...
e)
spĺňa požiadavku finančnej spôsobilosti,
f)
je právne oddelená od akéhokoľvek železničného podniku, a vo vertikálne integrovaných podnikoch od akýchkoľvek ...
g)
má takú organizačnú a rozhodovaciu nezávislosť pri plnení základných povinností, aby žiaden železničný ...
(4)

Finančnou spôsobilosťou je schopnosť žiadateľa najmenej na jeden rok finančne zabezpečiť začatie a prevádzkovanie ...

(5)

Manažér infraštruktúry

a)
samostatne vykonáva v súlade s pravidlami pre obchodné spoločnosti vnútornú správu svojho podniku, účtovníctvo ...
b)
prevádzkuje železničnú infraštruktúru v súlade s predmetom činnosti a týmto zákonom,
c)
nakladá so zvereným štátnym majetkom podľa osobitného predpisu,12)
d)
zostavuje a vedie register svojho majetku a majetku, ktorý spravuje a ktorý sa použije na posúdenie ...
(6)

Manažér infraštruktúry je okrem základných povinností prevádzkovateľa dráhy podľa § 30 povinný

a)
prideľovať spravodlivým a nediskriminačným spôsobom železničným podnikom kapacitu železničnej infraštruktúry ...
b)
poskytovať bezpečnostnému orgánu informácie a údaje potrebné na posúdenie stavu bezpečnosti prevádzkovanej ...
c)
zisťovať príčinu nehody alebo mimoriadnej udalosti na dráhe a oznamovať ich vyšetrovaciemu orgánu,
d)
uchovávať podklady a údaje na účely určovania úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a na požiadanie ...
e)
zostaviť grafikon dopravy na dráhe,
f)
organizovať železničnú dopravu a plánovať údržbu železničnej infraštruktúry transparentným a nediskriminačným ...
g)
predložiť na odsúhlasenie regulačnému orgánu každú navrhovanú zmenu kategorizácie tratí a dopravných ...
h)
zabezpečiť označenie železničných staníc a železničných zastávok, na ktorých sa vykonáva pravidelná ...
(7)

Manažér infraštruktúry môže, pod podmienkou zachovania obchodného tajomstva a nediskriminačného prístupu, ...

a)
na vykonávanie základných povinností podľa § 34a ods. 4, ak takýto subjekt nie je železničným podnikom, ...
b)
o prenechaní správy infraštruktúry inému manažérovi infraštruktúry alebo účastníkom verejno-súkromných ...
(8)

Manažér infraštruktúry môže na vykonávanie povinností týkajúcich sa rozvoja, údržby a obnovy železničnej ...

(9)

Manažér infraštruktúry kontroluje vykonávanie povinností podľa odsekov 7 písm. a) a 8 a zodpovedá za ...

(10)

Ak sa základné povinnosti neudelia prevádzkovateľovi napájania, nevzťahujú sa na neho predpisy záväzné ...

(11)

Manažér infraštruktúry môže uzatvoriť so železničným podnikom alebo s viacerými železničnými podnikmi ...

(12)

Manažér infraštruktúry nesmie poskytovať pôžičky železničnému podniku.

(13)

Kapacitou infraštruktúry sa rozumie možnosť naplánovať na určité obdobie vlakové trasy na určitom úseku ...

(14)

Vlakovou trasou sa na účely tohto zákona rozumie kapacita infraštruktúry potrebná na jazdu vlaku medzi ...

(15)

Rozvojom železničnej infraštruktúry sa rozumie plánovanie železničnej siete, finančné a investičné plánovanie ...

(16)

Údržbou železničnej infraštruktúry sa rozumejú práce určené na zachovanie stavu a spôsobilosti existujúcej ...

(17)

Verejno-súkromným partnerstvom sa na účely tohto zákona rozumie záväzné dojednanie medzi verejným orgánom ...

(18)

Vertikálne integrovaným podnikom sa rozumie podnik, v ktorom manažéra infraštruktúry kontroluje podnik, ...

§ 34a
Nezávislosť manažéra infraštruktúry
(1)

Členovia správnej rady manažéra infraštruktúry a osoby zodpovedné za prijímanie rozhodnutí týkajúcich ...

(2)

Členovia dozornej rady manažéra infraštruktúry, ak je zriadená, nemôžu byť súčasne vymenovaní alebo ...

(3)

Členovia dozornej rady manažéra infraštruktúry a členovia správnej rady manažéra infraštruktúry a riadiaci ...

(4)

Základnými povinnosťami manažéra infraštruktúry na účely tohto zákona sú prideľovanie kapacity infraštruktúry ...

§ 35
Železničný podnik
(1)

Železničným podnikom je podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie dopravných služieb s ...

(2)

Poskytovanie dopravných služieb železničnými podnikmi v železničnej doprave upravuje osobitný predpis.13) ...

§ 36
Podnikateľský plán
(1)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní vypracovať svoje podnikateľské plány, ktoré sú ...

(2)

Investičný program manažéra infraštruktúry je zameraný najmä

a)
na investície do železničnej infraštruktúry, jej modernizácie a obnovy a do novej výstavby,
b)
na zvyšovanie bezpečnosti prevádzky železničnej infraštruktúry,
c)
na zvyšovanie kvality a okruhu železničných služieb poskytovaných železničným podnikom a iným používateľom ...
(3)

Investičný program železničného podniku je zameraný najmä

a)
na investície do vozňového parku železničných vozidiel,
b)
na zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti železničnej dopravy,
c)
na zvyšovanie kultúry cestovania rozvíjaním a skvalitňovaním služieb pre cestujúcich a pre objednávateľov ...
(4)

Finančný program je zameraný na zabezpečenie vyrovnaného finančného hospodárenia podniku a na určenie ...

(5)

Plnenie podnikateľského plánu je predmetom štátnej pomoci. Prideľované finančné prostriedky štátnej ...

(6)

Manažér infraštruktúry zosúladí svoj podnikateľský plán s ustanoveniami zmluvy podľa § 56 ods. 3.

§ 37
Podmienky používania železničnej siete
(1)

Manažér infraštruktúry je povinný po prerokovaní so železničnými podnikmi a inými zainteresovanými osobami ...

(2)

Podmienky používania železničnej siete obsahujú podrobné informácie o podmienkach prístupu na jednotlivé ...

(3)

Manažér infraštruktúry je povinný podmienky používania železničnej siete priebežne aktualizovať podľa ...

§ 38
Prístup k železničnej infraštruktúre
(1)

Manažér infraštruktúry je povinný zabezpečiť prístup k železničnej infraštruktúre v celej železničnej ...

(2)

Ak sa prístup k železničnej infraštruktúre podľa odseku 1 týka osobnej dopravy, železničný podnik má ...

(3)

Ak sa prístup k železničnej infraštruktúre podľa odseku 1 týka nákladnej dopravy, železničný podnik ...

(4)

Manažér infraštruktúry je povinný umožniť prístup k staniciam a terminálom na nakládku a vykládku tovaru ...

§ 39
Obmedzenie prístupu k železničným službám
(1)

Regulačný orgán môže na žiadosť osôb uvedených v osobitnom predpise14a) obmedziť na území Slovenskej ...

(2)

Manažér infraštruktúry nepovolí prístup k železničnej infraštruktúre žiadateľovi, ktorý si nesplnil ...

(3)

O tom, či by sa uplatnením tohto práva narušila hospodárska rovnováha zmluvy o dopravných službách vo ...

(4)

Regulačný orgán analýzou zisťuje vplyv práva podľa odseku 1 na ziskovosť dopravných služieb poskytovaných ...

(5)

Regulačný orgán si do jedného mesiaca od prijatia žiadosti vyžiada potrebné informácie a údaje na účel ...

(6)

Regulačný orgán nesprístupní citlivé obchodné informácie osôb podľa odseku 5 na ich žiadosť. O tom, ...

(7)

Regulačný orgán na žiadosť oprávneného subjektu vykoná analýzu vplyvu narušenia hospodárskej rovnováhy ...

(8)

Regulačný orgán môže uložiť železničnému podniku uskutočňujúcemu prepravu osôb na medzinárodnej vlakovej ...

(9)

Kompenzácia podľa odseku 8 musí byť v súlade so zásadou spravodlivosti, transparentnosti, nediskriminácie ...

(10)

Prístup k službám vysokorýchlostnej osobnej dopravy je možné udeliť len na základe požiadaviek, ktoré ...

(11)

Službami vysokorýchlostnej osobnej dopravy na účely tohto zákona sú služby osobnej železničnej dopravy ...

§ 40
Prideľovanie kapacity infraštruktúry
(1)

Kapacitu infraštruktúry prideľuje manažér infraštruktúry na základe rámcových pravidiel. V rámcových ...

a)
spôsob prideľovania kapacity infraštruktúry,
b)
základné náležitosti žiadosti o pridelenie,
c)
časové obdobia, na ktoré sa kapacita prideľuje,
d)
pravidlá uzavierania rámcových dohôd,
e)
pravidlá posudzovania účelu používania železničnej infraštruktúry,
f)
vzor zmluvy upravujúcej práva a povinnosti manažéra infraštruktúry a žiadateľov a
g)
spôsob a lehoty informovania o obsahu rámcových pravidiel.
(2)

Obchodovanie s pridelenou kapacitou infraštruktúry medzi jej príjemcami je zakázané a má za následok ...

(3)

Prideliť kapacitu infraštruktúry vo forme vlakovej trasy možno žiadateľovi najdlhšie na čas platnosti ...

(4)

Ak žiadateľ mieni požiadať manažéra infraštruktúry o pridelenie kapacity infraštruktúry so zámerom vykonávať ...

§ 41
Spolupráca pri prideľovaní kapacity infraštruktúry na viacerých železničných sieťach
(1)

Manažéri infraštruktúry spolupracujú s manažérmi infraštruktúry iných železničných sietí, aby umožnili ...

(2)

Postupy určené na koordináciu prideľovania kapacity infraštruktúry na medzinárodnej úrovni združujú ...

(3)

Na zasadaniach alebo pri iných činnostiach konaných s cieľom prideľovať kapacitu infraštruktúry pre ...

(4)

Manažér infraštruktúry je povinný zabezpečiť verejnú prístupnosť dohodnutých postupov, spôsobov práce ...

(5)

Manažér infraštruktúry je povinný predkladať na posúdenie dotknutým manažérom infraštruktúry spravujúcim ...

(6)

Takéto dohodnuté medzinárodné vlakové trasy na viacerých železničných sieťach sú dostupné žiadateľom ...

§ 42
Žiadatelia
(1)

Žiadosti o pridelenie kapacity infraštruktúry môžu podávať železničné podniky a ich medzinárodné zoskupenia, ...

(2)

Manažér infraštruktúry môže určiť, aké požiadavky musia splniť žiadatelia, aby zabezpečil, že jeho oprávnené ...

(3)

Požiadavky podľa odseku 2 môžu zahŕňať určenie finančnej záruky, ktorá nesmie presiahnuť úroveň primeranú ...

(4)

Žiadateľ môže požiadať manažéra infraštruktúry o pridelenie kapacity infraštruktúry zasahujúcej do niekoľkých ...

(5)

Ak manažéri infraštruktúry, spravujúci nadväzujúce železničné siete, založili združenie s právnou subjektivitou, ...

(6)

Žiadosti týkajúce sa grafikonu vlakovej dopravy musia byť podané v lehotách podľa plánu prideľovania ...

(7)

Žiadateľ, ktorý je stranou rámcovej dohody podľa § 43, podáva žiadosť v lehote dohodnutej v rámcovej ...

(8)

Manažér infraštruktúry je povinný rešpektovať obchodné tajomstvo vzťahujúce sa na informácie poskytnuté ...

§ 43
Rámcové dohody
(1)

Rámcová dohoda na účely tohto zákona je dohoda medzi manažérom infraštruktúry a žiadateľom o právach ...

(2)

Rámcová dohoda by mala v rámci možností železničnej siete vyhovovať oprávneným obchodným potrebám žiadateľa, ...

(3)

Rámcová dohoda sa uzatvára spravidla na päť rokov s možnosťou predĺženia jej platnosti na rovnaké obdobie, ...

(4)

Rámcovú dohodu na dopravné služby, ktoré využívajú špecializovanú infraštruktúru, možno uzatvoriť až ...

(5)

Ak ide o rámcovú dohodu podľa odseku 4, žiadateľ môže vyžadovať presné vymedzenie charakteristík kapacity ...

(6)

Všeobecné ustanovenia každej rámcovej dohody bez ustanovení obsahujúcich obchodné tajomstvo musia byť ...

§ 44
Cestovný poriadok
(1)

Manažér infraštruktúry pred začatím rokovaní o novom cestovnom poriadku dohodne s manažérmi infraštruktúry, ...

(2)

Po uzavretí dohôd podľa odseku 1 manažér infraštruktúry zostavuje cestovný poriadok podľa plánu prideľovania ...

a)
cestovný poriadok sa zostavuje raz za kalendárny rok,
b)
žiadosti o pridelenie kapacity sa musia doručiť manažérovi infraštruktúry najneskôr 12 mesiacov pred ...
c)
najneskôr 11 mesiacov pred dňom nadobudnutia platnosti cestovného poriadku manažér infraštruktúry určí ...
d)
najneskôr štyri mesiace po uplynutí lehoty určenej na podávanie žiadostí, manažér infraštruktúry vypracuje ...
(3)

Ak je to možné, manažér infraštruktúry je povinný vyhovieť všetkým požiadavkám na kapacitu infraštruktúry, ...

(4)

Manažér infraštruktúry môže v procese plánovania a koordinácie uprednostniť špecifické požiadavky na ...

(5)

Manažér infraštruktúry prerokuje návrh cestovného poriadku so zainteresovanými osobami a určí im primeranú ...

(6)

Manažér infraštruktúry prijme opatrenia na to, aby vybavil všetky uplatnené pripomienky. Ak po vstupe ...

(7)

Ak sa manažéri infraštruktúry nedohodnú inak, zmena cestovného poriadku celoštátnej dopravy sa uskutočňuje ...

(8)

Ak má zmena alebo iná úprava cestovných poriadkov vplyv na medzinárodnú dopravu, dohodu manažérov infraštruktúry, ...

(9)

Ak sa počas platnosti cestovného poriadku vyskytne dodatočná požiadavka na vlakovú trasu, manažér infraštruktúry ...

(10)

Manažéri infraštruktúry v prípade potreby posúdia možnosti kapacitnej rezervy, ktorú je potrebné zachovať ...

(11)

Cestovný poriadok obsahuje údaje o všetkých plánovaných pohyboch vlakov, ktoré sa uskutočňujú na príslušnej ...

§ 45
Koordinácia
(1)

Ak počas prípravy cestovného poriadku manažér infraštruktúry zistí rozpory medzi rôznymi požiadavkami ...

(2)

V rámci koordinácie manažér infraštruktúry má právo navrhnúť žiadateľom kapacitu infraštruktúry, ktorá ...

(3)

Pravidlá koordinácie, vrátane systému riešenia sporov musia byť upravené v podmienkach používania železničnej ...

(4)

Systém riešenia rozporov musí byť upravený v podmienkach používania železničnej siete tak, aby umožnil ...

§ 46
Preťažená infraštruktúra
(1)

Preťaženou infraštruktúrou sa rozumie úsek železničnej siete, na ktorom aj po rokovaní so žiadateľmi ...

(2)

Ak nastane stav podľa odseku 1, manažér infraštruktúry musí bezodkladne vyhlásiť sporný úsek železničnej ...

(3)

Ak úhrady za používanie železničnej infraštruktúry, ktoré zohľadňujú nedostatok kapacity, ešte neboli ...

a)
na hlavných železničných tratiach v tomto poradí:
1.
dopravné služby vo verejnom záujme realizované systémovým, alebo taktovým rozložením trás,
2.
dohodnuté medzinárodné vlakové trasy pre osobnú dopravu realizované vo verejnom záujme,
3.
ostatné dohodnuté medzinárodné vlakové trasy pre osobnú dopravu,
4.
dohodnuté medzinárodné vlakové trasy pre nákladnú dopravu,
5.
dopravné služby vo verejnom záujme, na ktoré sa nevzťahuje prvý a druhý bod,
6.
ostatné dopravné služby medzinárodnej osobnej dopravy,
7.
ostatné dopravné služby medzinárodnej nákladnej dopravy,
8.
ostatné dopravné služby,
b)
na vedľajších železničných tratiach v tomto poradí:
1.
dopravné služby vo verejnom záujme,
2.
dopravné služby osobnej dopravy,
3.
dopravné služby nákladnej dopravy,
4.
ostatné dopravné služby.
(4)

Ak uplatnením kritéria priority dôjde k výluke niektorých dopravných služieb, a tým dôjde k strate príjmu ...

(5)

Manažér infraštruktúry môže vyzvať používateľa železničnej siete, aby sa vzdal vlakovej trasy, ktorú ...

(6)

Manažér infraštruktúry môže v podmienkach používania železničnej siete pri určovaní priorít prideľovacieho ...

§ 47
Špecializovaná infraštruktúra
(1)

Kapacita infraštruktúry je všeobecne dostupná pre všetky typy dopravných služieb, ktoré sú zhodné s ...

(2)

Ak existujú vhodné alternatívne vlakové trasy, manažér infraštruktúry môže po prerokovaní so zainteresovanými ...

(3)

Vymedzenie špecializovanej infraštruktúry sa uvedie v podmienkach používania železničnej siete podľa ...

§ 48
Kapacitná analýza
(1)

Účelom kapacitnej analýzy je zistiť obmedzenia kapacity infraštruktúry, ktoré neumožňujú primerane vyhovieť ...

(2)

Predmetom kapacitnej analýzy je železničná infraštruktúra, prevádzkové postupy, charakter rôznych prevádzkovaných ...

(3)

Kapacitná analýza sa musí ukončiť do šiestich mesiacov odo dňa vyhlásenia železničnej infraštruktúry ...

§ 49
Plán na zvýšenie kapacity infraštruktúry
(1)

Manažér infraštruktúry je povinný do šiestich mesiacov odo dňa skončenia kapacitnej analýzy vypracovať ...

(2)

Plán podľa odseku 1 obsahuje

a)
zistené príčiny preťaženia,
b)
pravdepodobný budúci vývoj prepráv na preťaženej infraštruktúre,
c)
existujúce prekážky rozvoja železničnej infraštruktúry,
d)
možnosti zvýšenia kapacity infraštruktúry a predpokladané náklady na toto zvýšenie, vrátane pravdepodobných ...
(3)

Na základe analýzy nákladov a výnosov možných navrhovaných opatrení sa v pláne podľa odseku 1 uvedú ...

(4)

Manažér infraštruktúry musí zastaviť vyberanie úhrad za používanie železničnej infraštruktúry, v ktorých ...

§ 50
Kapacita infraštruktúry na účely údržby
(1)

Požiadavky na kapacitu infraštruktúry na účely vykonania jej plánovanej údržby sa predkladajú v rovnakých ...

(2)

Manažér infraštruktúry musí jednotlivým žiadateľom primerane zohľadniť vplyv kapacity infraštruktúry ...

(3)

Manažér infraštruktúry je oprávnený na nevyhnutný čas obmedziť alebo zastaviť prevádzku z dôvodu potreby ...

§ 51
Riešenie núdzových situácií
(1)

Na riešenie núdzových situácií vypracuje manažér infraštruktúry a železničné podniky havarijný plán, ...

(2)

Ak je chod vlakov narušený nehodou, mimoriadnou udalosťou alebo technickou poruchou, manažér infraštruktúry ...

(3)

V núdzových situáciách, keď je to nevyhnutné z dôvodu poruchy, ktorá zapríčinila dočasné vyradenie časti ...

(4)

Manažér infraštruktúry môže v záujme čo najskoršej obnovy bežného stavu požiadať železničné podniky, ...

(5)

Regulačný orgán môže požadovať od železničných podnikov, aby sa podieľali na monitorovaní dodržiavania ...

Regulačný orgán

§ 52
(1)

Regulačný orgán kontroluje dodržiavanie transparentných a nediskriminačných podmienok prístupu žiadateľov ...

(2)

Regulačný orgán monitoruje hospodársku súťaž na železničných trhoch a preskúmava prístup a obmedzenia ...

(3)

Regulačný orgán je povinný zaoberať sa podnetmi a sťažnosťami na nespravodlivé a diskriminačné rozhodovanie ...

a)
podmienok používania železničnej siete a kritérií uvedených v týchto podmienkach,
b)
prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity infraštruktúry,
c)
prístupu k železničnej infraštruktúre, k servisným zariadeniam a k železničným službám s tým spojených, ...
d)
uplatňovania úhrady za používanie železničnej infraštruktúry, servisných zariadení a železničných služieb ...
e)
organizovania železničnej dopravy,
f)
plánovania obnovy a údržby železničnej infraštruktúry,
g)
plnenia povinností podľa § 34 ods. 5, ods. 6 písm. a) a d), odsekov 7 až 11 a 34a.
(4)

Podnet alebo žiadosť podľa odseku 3 môže podať každý žiadateľ o prístup k železničnej infraštruktúre ...

(5)

Na účely konaní podľa odsekov 3 a 4 je regulačný orgán oprávnený do jedného mesiaca od prijatia sťažnosti ...

(6)

Regulačný orgán musí rozhodnúť o sťažnostiach a prijať nápravné opatrenia do šiestich týždňov odo dňa ...

(7)

Ak ide o podnety na preskúmanie odmietnutia žiadosti prideliť kapacitu infraštruktúry alebo podmienok ...

(8)

Regulačný orgán zverejňuje rozhodnutie po nadobudnutí jeho právoplatnosti na svojom webovom sídle.

(9)

Regulačný orgán musí byť pri rozhodovaní organizačne, finančne a právne nezávislý od manažéra infraštruktúry, ...

§ 53
(1)

Regulačný orgán okrem úloh podľa § 52

a)
určuje všeobecne záväzným právnym predpisom úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu ...
b)
ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom regulačný rámec, v ktorom vymedzí spôsob regulácie, ...
c)
vykonáva kontrolu dodržiavania regulačného rámca a vyberania určených úhrad podľa písmen a) a b),
d)
schvaľuje rámcové dohody podľa § 43,
e)
ukladá pokuty za porušenie regulačného rámca a vyberania určených úhrad,
f)
vykonáva u manažéra infraštruktúry, prevádzkovateľa servisného zariadenia alebo v železničnom podniku ...
(2)

Regulačný orgán je povinný zabrániť diskriminácii železničných podnikov a musí zabezpečiť, aby úhrady ...

(3)

Manažér infraštruktúry je povinný rešpektovať obchodné tajomstvo vzťahujúce sa na informácie poskytnuté ...

(4)

Rokovania manažéra infraštruktúry a žiadateľa o úrovni úhrad za použitie infraštruktúry sa môžu uskutočniť ...

(5)

Regulačný orgán je povinný vo svojej registratúre uchovávať informácie a údaje potrebné na to, aby bolo ...

(6)

Regulačný orgán môže určovať úhrady podľa odseku 1 písm. a) ako

a)
určenie maximálnej úhrady alebo porovnateľnej úhrady,
b)
určenie spôsobu výpočtu maximálnej úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre na základe ekonomicky ...
c)
určenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku, ktoré možno zarátať do úhrady za ...
d)
spojenie alebo kombinácia spôsobov podľa písmen a) až c).
(7)

Porovnateľnou úhradou podľa odseku 6 písm. a) sa rozumie úhrada určená porovnaním

a)
ekonomicky oprávnených nákladov alebo nákladových položiek služieb a činností s ekonomicky oprávnenými ...
b)
úhrady podľa odseku 1 písm. a) s úhradami rovnakej alebo porovnateľnej služby alebo činnosti v iných ...
(8)

Na určovanie úhrad podľa odseku 1 písm. a) regulačným orgánom sa nevzťahujú všeobecné predpisy o cenách. ...

§ 54
Podmienky prístupu k službám
(1)

Železničné podniky majú za úhradu nárok na minimálny prístupový balík podľa prílohy č. 13 časti B prvého ...

(2)

Železničné podniky majú za úhradu nárok na prístup vrátane traťového prístupu k servisným zariadeniam ...

(3)

Servisným zariadením je zariadenie vrátane pozemku, budovy a vybavenia, ktoré bolo vcelku alebo sčasti ...

(4)

Prevádzkovateľom servisného zariadenia je podnikateľ, ktorý spravuje jedno servisné zariadenie alebo ...

(5)

Ak je prevádzkovateľ servisného zariadenia podľa prílohy č. 13 časti B druhého bodu písm. a) až d), ...

(6)

Žiadosti železničných podnikov o prístup k servisnému zariadeniu podľa prílohy č. 13 časti B druhého ...

(7)

Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia uvedený v odseku 5 zamietne žiadosť o prístup k servisnému zariadeniu ...

(8)

Reálnou alternatívou je prístup k inému servisnému zariadeniu alebo zabezpečenie služby poskytovanej ...

(9)

Alternatívnou trasou je iná trasa medzi rovnakou východiskovou stanicou a stanicou určenia vtedy, ak ...

(10)

Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia zistí medzi žiadosťami rozpory týkajúce sa prístupu k servisnému ...

(11)

Ak sa servisné zariadenie podľa prílohy č. 13 časti B druhého bodu nepoužíva najmenej dva po sebe nasledujúce ...

(12)

Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia ponúka aj niektoré z doplnkových služieb uvedených v prílohe ...

(13)

Železničné podniky môžu požadovať od prevádzkovateľa servisného zariadenia poskytovanie vedľajších služieb ...

§ 55
Určovanie úhrad
(1)

Manažér infraštruktúry navrhuje úhradu za používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení ...

(2)

Účelom úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam je prispieť manažérovi ...

(3)

Manažér infraštruktúry je pri navrhovaní úhrady povinný spolupracovať s manažérmi infraštruktúr, ktorí ...

(4)

Manažér infraštruktúry je povinný zabezpečiť, aby bol systém úhrad a cien založený na rovnakých princípoch ...

(5)

Úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre platia železničné podniky manažérovi infraštruktúry v ...

§ 56
Náklady na železničnú infraštruktúru
(1)

Náklady na prevádzku železničnej infraštruktúry a servisných zariadení tvoria náklady manažéra infraštruktúry ...

(2)

Manažér infraštruktúry musí byť pri zachovaní požiadaviek na bezpečnosť a údržbu železničnej infraštruktúry ...

(3)

Zmluva s vlastníkom železničnej infraštruktúry má písomnú formu a obsahuje najmä

a)
vymedzenie predmetu zmluvy a rozsahu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení,
b)
podmienky prevádzkovania železničnej infraštruktúry a servisných zariadení vrátane údržby a obnovy železničnej ...
c)
výšku úhrady podľa odseku 6, spôsob a podmienky jej poskytnutia a použitia,
d)
výšku ostatných finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky, údržby a obnovy železničnej infraštruktúry ...
e)
ciele zamerané na používateľa železničnej infraštruktúry a kritériá kvality vzťahujúce sa na výkon vlaku, ...
f)
rozsah nedokončenej údržby a aktíva, ktoré sa postupne vyradia z používania,
g)
povinnosti manažéra infraštruktúry v súvislosti s predkladaním správ, a to z hľadiska ich obsahu a pravidelnosti ...
h)
obdobie platnosti zmluvy, ktoré musí byť minimálne päť rokov,
i)
regulačný rámec a princípy spoplatňovania železničnej infraštruktúry a servisných zariadení,
j)
pravidlá riešenia situácií, v ktorých dôjde k vážnym poruchám v prevádzke železničnej infraštruktúry, ...
k)
nápravné opatrenia pri porušení zmluvných podmienok alebo pri vzniku výnimočných okolností, ktoré ovplyvňujú ...
(4)

Vlastník železničnej infraštruktúry poskytne žiadateľom informácie o obsahu zmluvy a umožní im vyjadriť ...

(5)

Podmienky zmluvy a štruktúra finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu podľa odseku ...

(6)

Vlastník železničnej infraštruktúry uhrádza manažérovi infraštruktúry časť ekonomicky oprávnených nákladov ...

Princípy spoplatňovania železničnej infraštruktúry

§ 57
(1)

Návrh systému úhrad musí manažér infraštruktúry a prevádzkovateľ servisného zariadenia odôvodniť a vypracovať ...

(2)

Úhrady za minimálny prístupový balík podľa prílohy č. 13 a za prístup k infraštruktúre spájajúcej servisné ...

(3)

Primeraným ziskom je miera návratnosti vlastného kapitálu, ktorá zohľadňuje riziko vrátane rizika spojeného ...

(4)

Úhrada za prístup k železničnej infraštruktúre môže zohľadňovať aj nedostatok kapacity vymedzeného úseku ...

(5)

Úhrada za používanie železničnej infraštruktúry môže zohľadňovať aj environmentálne náklady, ktoré musia ...

(6)

Ak bola zavedená porovnateľná úroveň spoplatňovania environmentálnych nákladov v železničnej doprave ...

(7)

Aby sa zabránilo nežiadúcim neprimeraným výkyvom v jednotlivých spoplatnených obdobiach, regulačný orgán ...

(8)

Regulačný orgán je povinný vo svojej registratúre15a) uchovávať informácie a údaje potrebné na to, aby ...

(9)

Úhrada sa môže vyberať aj za využitie kapacity použitej na účely údržby železničnej infraštruktúry. ...

§ 58
(1)

Na dosiahnutie plnej návratnosti nákladov vynaložených manažérom infraštruktúry na prevádzku železničnej ...

(2)

Úroveň úhrady po zvýšení podľa odseku 1 nesmie vylučovať z používania železničnej siete železničné podniky ...

(3)

Na účely zvýšenia úhrady podľa odseku 1 manažér infraštruktúry zohľadní najmä tieto dvojice segmentov ...

a)
služby osobnej dopravy a služby nákladnej dopravy,
b)
vlaky prepravujúce nebezpečný tovar a iné nákladné vlaky,
c)
vnútroštátne dopravné služby a medzinárodné dopravné služby,
d)
kombinovanú dopravu a priame vlaky,
e)
služby mestskej osobnej dopravy alebo regionálnej osobnej dopravy a služby medzimestskej osobnej dopravy, ...
f)
ucelené vlaky a vlaky zostavené z jednotlivých vozňov,
g)
pravidelné služby vlakovej dopravy a príležitostné služby vlakovej dopravy.
(4)

Manažér infraštruktúry zverejní v podmienkach používania železničnej siete podľa § 37 zoznam segmentov ...

(5)

Pre nákladnú dopravu z tretieho štátu a do tretieho štátu, ktorá sa vykonáva na železničnej sieti s ...

(6)

Pri špecifických budúcich investičných projektoch týkajúcich sa železničnej infraštruktúry a pri investičných ...

(7)

Úhrady manažéra infraštruktúry za rovnaké používanie železničnej siete musia byť porovnateľné a porovnateľné ...

(8)

Ak chce manažér infraštruktúry upraviť základné prvky spoplatňovacieho systému podľa odseku 1, musí ...

§ 59
(1)

Spoplatniť prístup k železničnej infraštruktúre možno aj podľa výkonov železničných podnikov. Systém ...

a)
pokuty za činnosti narušujúce prevádzku železničnej siete alebo plynulosť dopravy na nej,
b)
kompenzácie pre železničné podniky postihnuté prevádzkovými poruchami železničnej siete a
c)
prémie za výkony, ktoré sú lepšie než plánované.
(2)

Ak sa zvolí spoplatňovanie podľa výkonov, základné princípy tohto systému uvedené v prílohe č. 13a musia ...

(3)

V systéme spoplatňovania možno zaviesť aj rezervačné ceny. Rezervačné ceny sú platby za pridelenú kapacitu ...

(4)

Uplatnenie rezervačnej ceny voči žiadateľovi, ktorému bola pridelená vlaková trasa, je povinné, ak pravidelne ...

(5)

Manažér infraštruktúry musí byť vždy schopný na požiadanie bezodkladne informovať železničné podniky ...

§ 60
Zľavy
(1)

Manažér infraštruktúry môže poskytovať železničným podnikom a ostatným užívateľom železničnej infraštruktúry ...

(2)

Manažér infraštruktúry môže zaviesť na špecifických úsekoch železničnej siete osobitné spoplatňovacie ...

(3)

Podobné zľavy, ako sú uvedené v odseku 2, sa uplatnia pre podobné dopravné služby, a to nediskriminačným ...

§ 61
Dotácie
(1)

Manažérovi infraštruktúry možno poskytnúť zo štátneho rozpočtu dotáciu na úhradu

a)
environmentálnych nákladov, ktoré preukázateľne vynaložil na prevádzku železničnej infraštruktúry a ...
b)
nákladov vyvolaných nehodami a mimoriadnymi udalosťami.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno poskytnúť najdlhšie na päť rozpočtových rokov nasledujúcich ...

(3)

Dotácia sa poskytuje na žiadosť manažéra infraštruktúry. Žiadosť musí byť písomná a podpísaná štatutárnym ...

(4)

Dotáciu možno použiť len na úhradu nákladov podľa odseku 1 v rozsahu a spôsobom uvedeným v zmluve medzi ...

§ 61a
Spolupráca v oblasti systémov spoplatňovania na viacerých železničných sieťach
(1)

Manažér infraštruktúry spolupracuje s manažérmi infraštruktúry iných železničných sietí pri uplatňovaní ...

(2)

Manažér infraštruktúry sa podieľa na činnosti Európskej siete manažérov infraštruktúry, ktorej cieľom ...

(3)

Manažéri infraštruktúry, dotknuté železničné podniky a žiadatelia o pridelenie kapacity zavedú v záujme ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

INTEROPERABILITA ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU

§ 62
Železničný systém
(1)

Železničný systém je súhrn subsystémov uvedených v prílohe č. 1. Železničný systém tvoria železničné ...

(2)

Železničným systémom Európskej únie sú prvky uvedené v prílohe č. 2.

(3)

Systém transeurópskych železníc tvorí systém transeurópskych konvenčných železníc a systém transeurópskych ...

(4)

Transeurópsku sieť železničnej nákladnej dopravy tvoria určené železničné trate a obchádzkové trate ...

(5)

Ustanovenia štvrtej časti sa nevzťahujú na

a)
siete električkových dráh a električky, ktoré sa používajú na týchto sieťach,
b)
siete špeciálnych dráh funkčne oddelené od železničných tratí a koľajové vozidlá, ktoré sa v týchto ...
c)
železničné infraštruktúry v súkromnom vlastníctve a železničné vozidlá, ktoré sa používajú len na týchto ...
d)
železničné infraštruktúry a železničné vozidlá určené na miestne, historické alebo turistické účely.
(6)

Na siete dráh, železničné infraštruktúry a koľajové vozidlá uvedené v odseku 5 sa vzťahuje prvá časť. ...

§ 63
Subsystémy
(1)

Subsystémami sú štrukturálne subsystémy a funkčné subsystémy.

(2)

Štrukturálne subsystémy sú pevné štrukturálne subsystémy a mobilné štrukturálne subsystémy. Pevné štrukturálne ...

(3)

Funkčné subsystémy tvorí subsystém prevádzka a riadenie dopravy, subsystém údržba a subsystém telematické ...

(4)

Uvedením do prevádzky sa rozumejú činnosti, ktorými sa subsystém uvádza do svojho určeného prevádzkového ...

(5)

Uvedením na trh sa rozumie prvé uvedenie komponentu interoperability (ďalej len „komponent“), subsystému ...

(6)

Konštrukčným prevádzkovým stavom sa rozumie bežná prevádzka a predvídateľná prevádzka za mimoriadnych ...

§ 64
Interoperabilita
(1)

Interoperabilitou sa na účely tohto zákona rozumie schopnosť železničného systému umožniť bezpečný a ...

(2)

Základnými parametrami, ktoré sa musia splniť, aby železničný systém spĺňal požiadavky na dosiahnutie ...

(3)

Základné požiadavky sú všetky požiadavky uvedené v prílohe č. 3, ktoré musí spĺňať železničný systém, ...

(4)

Komponentmi sú prvky a skupiny prvkov, montážne podskupiny a úplné montážne celky začlenené alebo určené ...

(5)

Výrobcom na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába komponenty, subsystémy ...

(6)

Splnomocneným zástupcom na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v členskom ...

§ 65
Technické špecifikácie interoperability
(1)

Technickou špecifikáciou interoperability je technická špecifikácia vypracovaná Železničnou agentúrou ...

(2)

Ak technická špecifikácia interoperability neobsahuje základné požiadavky na niektoré časti subsystému ...

(3)

Európskou špecifikáciou je spoločná technická špecifikácia, európske technické osvedčenie20a) alebo ...

(4)

Technickou špecifikáciou na účely tohto zákona je dokument ustanovujúci technické požiadavky, ktoré ...

§ 66
Uvádzanie komponentov na trh
(1)

Na trh možno na účely použitia v železničnom systéme uvádzať len komponenty, ktoré umožňujú dosiahnuť ...

(2)

Komponenty možno v železničnom systéme používať len v určenej oblasti používania, pričom sa musí zabezpečiť ...

(3)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, do prevádzky železničného systému možno uviesť komponent s ES vyhlásením ...

(4)

Ak komponent určený na použitie v železničnom systéme je v súlade s požiadavkami podľa odsekov 1 až ...

(5)

ES vyhlásenie o zhode musí byť datované a podpísané výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom so sídlom ...

§ 67
Postup posudzovania zhody
(1)

Komponenty podliehajú postupu posudzovania zhody a vhodnosti na použitie podľa technických špecifikácií ...

(2)

Komponent spĺňa základné požiadavky, ak vyhovuje parametrom, ktoré sú určené v technickej špecifikácii ...

(3)

Náhradné dielce možno inštalovať do subsystémov, ktoré sú v čase nadobudnutia účinnosti technickej špecifikácie ...

§ 68
Postup vypracovania ES vyhlásenia o zhode
(1)

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte musí pri vypracovaní ES vyhlásenia ...

(2)

Ak sa na komponenty vzťahujú aj iné predpisy upravujúce iné aspekty komponentu, ES vyhlásenie o zhode ...

(3)

Ak výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte nesplní povinnosť podľa odsekov ...

(4)

Ak bezpečnostný orgán zistí, že ES vyhlásenie o zhode je vypracované nesprávne, vyzve výrobcu, jeho ...

§ 69
Komponenty, ktoré nespĺňajú základné požiadavky
(1)

Ak pri používaní určeným spôsobom vznikne podozrenie, že komponent, ktorý má ES vyhlásenie o zhode, ...

(2)

O vykonaných opatreniach podľa odseku 1 je bezpečnostný orgán povinný ihneď informovať Európsku komisiu, ...

a)
nesplnením základných požiadaviek,
b)
nesprávnym uplatňovaním európskych špecifikácií, na ktoré sa ES vyhlásenie o zhode odvoláva, alebo
c)
nedostatkami v európskych špecifikáciách.
(3)

Ak sa zistí, že komponent podľa odseku 1 nie je ani v súlade s ES vyhlásením o zhode, bezpečnostný orgán ...

§ 70
Uvádzanie subsystémov na trh alebo do prevádzky
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na trh alebo do prevádzky v železničnom systéme, ktorý je súčasťou ...

(2)

Subsystém podľa odseku 1 musí byť v zhode s technickou špecifikáciou interoperability a vnútroštátnymi ...

(3)

Posudzovanie zhody so základnými požiadavkami s odkazom na vnútroštátne predpisy a v prípade potreby ...

a)
ak sa technické špecifikácie interoperability nevzťahujú alebo v plnej miere nevzťahujú na určité aspekty ...
b)
ak bolo oznámené neuplatňovanie technických špecifikácií interoperability alebo ich časti,
c)
ak si špecifický prípad vyžaduje uplatnenie technických predpisov, ktoré sa nenachádzajú v príslušnej ...
d)
v prípade vnútroštátnych predpisov použitých na špecifikáciu existujúcich systémov výlučne v záujme ...
e)
v prípade železničných tratí a železničných vozidiel, na ktoré sa technické špecifikácie interoperability ...
f)
ak po nehode alebo prírodnej katastrofe podmienky rýchlej obnovy železničnej siete hospodársky alebo ...
(4)

Špecifickým prípadom sa rozumie časť železničného systému, ktorá vyžaduje osobitné trvalé alebo dočasné ...

a)
železničné trate, ktoré sú izolované od železničného systému,
b)
železničné trate s odlišnými nakladacími mierami, s iným rozchodom koľají alebo s inou osovou vzdialenosťou ...
c)
železničné vozidlá určené výhradne na prevádzku na železničných tratiach podľa písmen a) alebo b) alebo ...
d)
železničné vozidlá pochádzajúce z tretieho štátu alebo určené pre tretí štát.
(5)

Po odbornom posúdení bezpečnostným orgánom možno uplatniť na subsystém výnimku z uplatňovania jednej ...

a)
pre navrhovaný nový subsystém alebo jeho časti, pre existujúci subsystém pri jeho modernizácii alebo ...
b)
pre navrhovaný nový subsystém alebo pre navrhovanú modernizáciu alebo obnovu existujúceho subsystému, ...
c)
pre navrhovanú modernizáciu, obnovu alebo rozšírenie existujúceho subsystému alebo jeho časti, ak by ...
d)
ak po nehode alebo prírodnej katastrofe podmienky rýchlej obnovy železničnej siete hospodársky alebo ...
e)
pre železničné vozidlá prichádzajúce z tretieho štátu alebo prechádzajúce do tretieho štátu, v ktorých ...
(6)

Projektom v pokročilom štádiu vývoja podľa odseku 5 písm. a) sa rozumie projekt, ktorého etapa plánovania ...

(7)

Uplatnenie výnimky podľa odseku 5 je predmetom notifikácie Európskej komisii vrátane súboru dokumentácie ...

(8)

Ak sa uplatní výnimka podľa odseku 5 písm. a) až c) alebo e), súčasťou žiadosti o uplatnenie výnimky ...

(9)

Modernizáciou subsystému sú také práce na zmene subsystému alebo jeho časti, ktoré si vyžiadajú zmenu ...

(10)

Obnovou subsystému sú také práce na výmene subsystému alebo jeho časti, ktoré nemenia celkový výkon ...

(11)

Prijateľným prostriedkom preukázania zhody na účely tohto zákona sú nezávislé stanoviská vydané príslušným ...

§ 71
Postup povoľovania uvedenia subsystému do prevádzky
(1)

Postup povoľovania uvedenia subsystému do prevádzky sa vzťahuje na pevné štrukturálne subsystémy železničného ...

(2)

Do prevádzky môže bezpečnostný orgán povoliť uviesť len pevné štrukturálne subsystémy, ktoré sú umiestnené ...

(3)

Bezpečnostný orgán zverejní na svojom webovom sídle požiadavky na získanie povolenia na uvedenie pevných ...

(4)

Žiadateľ predloží žiadosť o povolenie na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do prevádzky bezpečnostnému ...

a)
ES vyhlásenie o overení podľa § 73,
b)
doklad o technickej kompatibilite subsystémov so systémom, do ktorého sa integrujú, určenej na základe ...
c)
doklad o bezpečnej integrácii subsystémov určenej na základe príslušných technických špecifikácií interoperability, ...
d)
doklad o kladnom rozhodnutí agentúry vydanom podľa § 71a, ak ide o povolenie subsystému traťové zariadenia ...
e)
doklad o súlade s výsledkom postupu uvedenom v osobitnom predpise,23) ak došlo k zmene návrhu špecifikácie ...
(5)

Ak žiadosť na získanie povolenia pevných štrukturálnych subsystémov na uvedenie do prevádzky nie je ...

(6)

Ak ide o obnovu alebo modernizáciu existujúcich pevných štrukturálnych subsystémov, žiadateľ podá žiadosť ...

(7)

Ak ide o obnovu a modernizáciu subsystému traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktorý ...

a)
plánované práce môžu negatívne ovplyvniť celkovú úroveň bezpečnosti príslušného subsystému,
b)
nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky vyžaduje príslušná technická špecifikácia interoperability, ...
c)
nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky vyžadujú realizačné plány vypracované ministerstvom, ...
d)
hodnoty parametrov, na základe ktorých sa vydalo povolenie, sa zmenili.
(8)

Bezpečnostný orgán je povinný rozhodnúť o povolení na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do ...

(9)

Ak subsystém nespĺňa podmienky na vydanie povolenia na uvedenie do prevádzky, bezpečnostný orgán vydá ...

(10)

Žiadateľom na účely tohto ustanovenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada povolenie ...

§ 71a
Európsky systém riadenia železničnej dopravy
(1)

Žiadateľ podá žiadosť o povolenie samostatných projektov týkajúcich sa subsystémov traťové zariadenia ...

a)
návrh špecifikácie predmetu verejného obstarávania alebo opis navrhovaných technických riešení,
b)
doklad o splnených požiadavkách nevyhnutných na technickú a prevádzkovú kompatibilitu subsystému so ...
c)
doklad o súlade navrhovaných technických riešení s príslušnou technickou špecifikáciou interoperability, ...
d)
stanovisko bezpečnostného orgánu, ak si ho agentúra vyžiada; bezpečnostný orgán môže vydať stanovisko ...
e)
vyhlásenie o overení alebo certifikát o zhode, ak si ho agentúra vyžiada.
(2)

Žiadateľ bezodkladne informuje agentúru a bezpečnostný orgán prostredníctvom jednotného kontaktného ...

(3)

Žiadateľom na účely tohto ustanovenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada agentúru o ...

(4)

Európsky systém riadenia železničnej dopravy zahŕňa zariadenie európsky systém riadenia vlakov a globálny ...

§ 72
Voľný pohyb subsystémov
(1)

Ak štrukturálny subsystém spĺňa základné požiadavky, bezpečnostný orgán nemôže zakázať, obmedziť ani ...

(2)

Na štrukturálne subsystémy podľa odseku 1 bezpečnostný orgán nemôže požadovať vykonanie kontrol, ak ...

(3)

Štrukturálne subsystémy, ktoré majú ES vyhlásenie o overení s odkazom na technické špecifikácie interoperability ...

(4)

Ak ide o štrukturálne subsystémy uvedené v § 70 ods. 3, ministerstvo v spolupráci s bezpečnostným orgánom ...

a)
po zmene predchádzajúceho zoznamu,
b)
po uplatnení výnimky z technických špecifikácií interoperability alebo
c)
po uverejnení príslušnej technickej špecifikácie interoperability, ak sa vnútroštátne predpisy stali ...
(5)

Vnútroštátne predpisy uvedené v zozname podľa odseku 4 ministerstvo a bezpečnostný orgán uverejní na ...

(6)

Vnútroštátnymi predpismi sa na účely tohto zákona rozumejú všetky platné technické predpisy a bezpečnostné ...

(7)

Nové vnútroštátne predpisy môže ministerstvo v spolupráci s bezpečnostným orgánom stanoviť, len ak

a)
technická špecifikácia interoperability nespĺňa v plnej miere základné požiadavky alebo
b)
ide o preventívne opatrenie, najmä po nehode.
(8)

Ministerstvo predloží Európskej komisii a agentúre prostredníctvom informačných technológií podľa osobitného ...

(9)

V prípade preventívnych opatrení podľa odseku 7 písm. b) môže ministerstvo v spolupráci s bezpečnostným ...

(10)

Oznámenie vnútroštátnych predpisov podľa odsekov 4 a 8 nepodlieha postupu notifikácie podľa osobitného ...

§ 73
Postup ES overovania subsystémov
(1)

Notifikovaná osoba25) posudzuje zhodu subsystému postupom ES overovania podľa prílohy č. 4 na žiadosť ...

(2)

Činnosť notifikovanej osoby zodpovednej za ES overovanie začína v etape projektovania subsystému a zahŕňa ...

(3)

Obstarávateľ subsystému, dodávateľ subsystému, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v ...

(4)

Notifikovaná osoba môže vydať ES certifikát o čiastkovom overení subsystému, ktorý sa vzťahuje len na ...

(5)

Ak to umožňujú príslušné technické špecifikácie interoperability, notifikovaná osoba môže vydať ES certifikát ...

(6)

Obstarávateľ subsystému, dodávateľ subsystému, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v ...

(7)

ES vyhlásenie o overení subsystému je vyhlásenie vypracované žiadateľom, v ktorom na vlastnú zodpovednosť ...

(8)

Obstarávateľom subsystému podľa odsekov 1 a 6 je osoba, ktorá si objedná naprojektovanie, výstavbu, ...

§ 74
Dodatočné skúšky
(1)

Ak sa používaním zistí, že štrukturálny subsystém, ktorý má ES vyhlásenie o overení, ku ktorému je pripojený ...

(2)

Bezpečnostný orgán v žiadosti podľa odseku 1 musí uviesť, či nezhoda štrukturálneho subsystému vyplýva ...

§ 75
Uvádzanie mobilných subsystémov na trh

Mobilné subsystémy sa uvádzajú na trh, len ak sú naprojektované, vyrobené a inštalované tak, aby spĺňali ...

Železničné vozidlá

§ 76
Povoľovanie uvedenia železničných vozidiel na trh
(1)

Na uvedenie železničného vozidla na trh v železničnom systéme je potrebné povolenie agentúry podľa odseku ...

(2)

Žiadosť o povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh sa podáva prostredníctvom jednotného kontaktného ...

(3)

V žiadosti o povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh sa uvedie sieť, na ktorej sa má železničné ...

a)
súbor dokumentácie o železničnom vozidle alebo type železničného vozidla,
b)
doklad o uvedení subsystému vozidlové zariadenie riadenia-zabezpečenia a návestenia na trh, ak je súčasťou ...
c)
doklad o technickej kompatibilite mobilných subsystémov podľa písmena b) so železničným vozidlom určenej ...
d)
doklad o bezpečnej integrácii mobilných subsystémov podľa písmena b) do železničného vozidla určenej ...
e)
doklad o technickej kompatibilite železničného vozidla so sieťou, na ktorej sa má železničné vozidlo ...
(4)

Bezpečnostný orgán môže vydať dočasné povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh na vykonanie ...

(5)

Agentúra vydá povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh, ktoré sa má používať na sieti na území ...

(6)

Agentúra pri vydaní povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh podľa odseku 5

a)
posúdi doklady podľa odseku 3 písm. c) až e) podľa technickej špecifikácie interoperability,
b)
postúpi doklady podľa odseku 3 bezpečnostnému orgánu na posúdenie a overenie, ak sieť, na ktorej sa ...
(7)

Ak agentúra nesúhlasí so zamietavým stanoviskom bezpečnostného orgánu podľa odseku 6 písm. b), požiada ...

(8)

Ak agentúra nesúhlasí s kladným stanoviskom bezpečnostného orgánu podľa odseku 6 písm. b), požiada bezpečnostný ...

(9)

Agentúra alebo bezpečnostný orgán v rámci posúdenia podľa odseku 6 môžu požadovať vykonanie skúšobnej ...

(10)

Bezpečnostný orgán vydá povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh, ktoré sa má používať len ...

(11)

Bezpečnostný orgán pri vydaní povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh podľa odseku 10 posúdi ...

(12)

Ak žiadosť na získanie povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh podľa odseku 5 alebo odseku ...

(13)

Agentúra alebo bezpečnostný orgán sú povinní rozhodnúť o povolení na uvedenie železničného vozidla na ...

(14)

Povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh obsahuje

a)
sieť, na ktorej sa má železničné vozidlo používať,
b)
hodnoty parametrov uvedené v príslušnej technickej špecifikácií interoperability a vnútroštátnych predpisoch ...
c)
súlad železničného vozidla s príslušnou technickou špecifikáciou interoperability a vnútroštátnymi predpismi ...
d)
podmienky používania železničného vozidla a obmedzenia jeho používania v prevádzke.
(15)

Povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh je platné do najbližšej stanice iného členského štátu ...

(16)

Rozhodnutie o zamietnutí povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh musí byť riadne odôvodnené. ...

(17)

Ak bola uplatnená výnimka podľa § 70 ods. 5, agentúra alebo bezpečnostný orgán vydá povolenie na uvedenie ...

(18)

Ak ide o obnovu alebo modernizáciu existujúcich železničných vozidiel, ktoré už majú platné povolenie ...

a)
boli vykonané zmeny hodnôt parametrov podľa odseku 14 písm. b), ktoré sú v rozsahu parametrov uvedených ...
b)
plánované práce môžu negatívne ovplyvniť celkovú úroveň bezpečnosti železničného vozidla alebo
c)
to vyžaduje príslušná technická špecifikácia interoperability.
(19)

Ak sa povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh má rozšíriť o ďalšie siete, na ktorých sa má ...

(20)

Povoľovanie železničných vozidiel podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na nákladné vozne a osobné vozne ...

§ 76a
Kontrola železničných vozidiel pred ich použitím
(1)

Železničné vozidlo pred jeho použitím v prevádzke podlieha kontrole, ktorú vykonáva železničný podnik. ...

a)
povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh podľa § 76 a registrácia v národnom registri železničných ...
b)
kompatibilita železničného vozidla so železničnou traťou na základe údajov v registri infraštruktúry, ...
c)
riadne zaradenie železničného vozidla do súpravy vlaku, v ktorej sa má prevádzkovať s ohľadom na systém ...
(2)

Na účely kontroly podľa odseku 1 železničný podnik v spolupráci s manažérom infraštruktúry môže vykonať ...

§ 77
Údržba železničných vozidiel
(1)

Železničnému vozidlu sa pred jeho použitím určí osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla; tá ...

(2)

Osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla je zodpovedná za bezpečnosť železničného vozidla v prevádzkovom ...

a)
zabezpečí, aby sa údržba železničného vozidla vykonávala v súlade s dokumentáciou údržby železničného ...
b)
uplatní metódy nevyhnutné na posudzovanie rizík, ktoré sa zaviedli v spoločných bezpečnostných metódach ...
c)
zmluvne zabezpečí, aby jeho dodávatelia vykonávali opatrenia na riadenie rizík uplatňovaním spoločných ...
d)
zaisťuje vysledovateľnosť činností údržby.
(3)

Systém údržby pozostáva z funkcie

a)
riadenia, ktorou kontrolujú a koordinujú činnosti údržby podľa odseku 2 písm. b) až d) a zaisťuje bezpečnosť ...
b)
rozvoja údržby, ktorou sa spravuje dokumentácia údržby vrátane riadenia jej obsahu na základe konštrukčných ...
c)
riadenia údržby vozidlového parku, ktorou sa riadi presun železničného vozidla na údržbu a jeho vrátenie ...
d)
poskytovania údržby, ktorou sa poskytuje technická údržba železničného vozidla alebo jeho dielov vrátane ...
(4)

Osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla vykonáva funkciu podľa odseku 3 písm. a) sama. Ak osoba ...

(5)

Poverená právnická osoba vydá osvedčenie na údržbu nákladných železničných vozňov a iných železničných ...

a)
proces akreditácie a uznávania postupu certifikácie je založený na kritériách nezávislosti, odbornej ...
b)
systém certifikácie preukáže, že osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla má systém údržby na ...
c)
certifikáciou sa posúdi, či osoba zodpovedná za údržbu spĺňa kritériá podľa prílohy č. 11a a či ich ...
d)
certifikáciou údržbárskych dielní sa posúdi, či dielňa spĺňa kritériá podľa prílohy č. 11a.
(6)

Ak činnosť osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla vykonáva železničný podnik alebo manažér ...

(7)

Určiť osobu zodpovednú za údržbu železničného vozidla nie je potrebné, ak agentúra alebo bezpečnostný ...

a)
železničné vozidlo
1.
registrované v treťom štáte a udržiavané v súlade s predpismi tohto štátu,
2.
používané na železničných sieťach s odlišným rozchodom koľají, než je rozchod hlavnej železničnej siete ...
3.
prepravujúce vojenský materiál,
b)
nákladné železničné vozidlo a osobné železničné vozidlo, ktoré sa používa spolu s tretími štátmi, s ...
c)
špeciálnu prepravu vyžadujúcu jednorazové povolenie bezpečnostného orgánu pred uskutočnením prepravy. ...
(8)

Výnimka podľa odseku 7 písm. a) tretieho bodu a písm. c) platí najviac päť rokov.

§ 78
Povolenie typu železničného vozidla
(1)

Agentúra alebo bezpečnostný orgán môžu v prípade potreby v súlade s postupom v § 76 udeliť povolenie ...

(2)

Železničnému vozidlu, ktoré je zhodné s typom, ktorému už agentúra alebo bezpečnostný orgán udelil povolenie ...

(3)

Vyhlásenie o zhode s povoleným typom železničného vozidla sa vykoná v súlade

a)
s postupmi overovania príslušných technických špecifikácií interoperability,
b)
s postupmi posudzovania zhody vymedzenými v moduloch B a D, B a F alebo H1 podľa osobitného predpisu26c) ...
(4)

Ak sa zmenili príslušné technické špecifikácie interoperability alebo vnútroštátne predpisy, na základe ...

(5)

Povolenia typov železničných vozidiel sa registrujú v Európskom registri povolených typov železničného ...

(6)

Typom železničného vozidla je typ železničného vozidla určený základnými konštrukčnými charakteristikami ...

§ 78a
Nesúlad železničného vozidla a typu železničného vozidla so základnými požiadavkami
(1)

Ak bezpečnostný orgán zistí, že železničné vozidlo, ktoré má povolenie na uvedenie železničného vozidla ...

(2)

Ak železničný podnik zistí, že železničné vozidlo, ktoré používa, nespĺňa základné požiadavky, vykoná ...

(3)

Železničný podnik informuje agentúru a príslušný bezpečnostný orgán o vykonaných nápravných opatreniach ...

(4)

Ak sa nápravnými opatreniami podľa odsekov 1 a 2 nezabezpečí súlad železničného vozidla so základnými ...

(5)

Ak sa preukáže, že železničné vozidlo nespĺňalo základné požiadavky v čase vydania povolenia na uvedenie ...

(6)

Ak agentúra po preskúmaní svojho rozhodnutia potvrdí svoje rozhodnutie, žiadateľ môže podať odvolanie ...

(7)

Agentúra oznámi zrušenie alebo zmenu povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh alebo povolenia ...

(8)

Zrušenie povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh sa registruje v národnom registri železničných ...

(9)

Železničné vozidlo, ktorému sa zrušilo povolenie na uvedenie na trh, sa ďalej nesmie používať a povolenie ...

(10)

Ak železničné vozidlo nespĺňa základné požiadavky podľa odsekov 1 a 2 na časť siete, na ktorej sa má ...

§ 79
Systém číslovania železničných vozidiel
(1)

Každé železničné vozidlo uvedené do prevádzky v ktoromkoľvek železničnom systéme v Európskej únii je ...

(2)

Označiť železničné vozidlo európskym evidenčným číslom je povinný prvý žiadateľ o povolenie.

(3)

Ak ide o železničné vozidlo, ktoré sa prevádzkuje alebo sa má prevádzkovať na vlakovej trase z alebo ...

(4)

Ak v technickej špecifikácii interoperability nie je uvedené inak, železničnému vozidlu sa európske ...

§ 80
Národné registre
(1)

Zriaďuje sa národný register železničných vozidiel, ktorý vedie bezpečnostný orgán a v ktorom sa registrujú ...

(2)

Národný register železničných vozidiel musí spĺňať spoločné špecifikácie podľa osobitného predpisu27) ...

(3)

V národnom registri železničných vozidiel sa eviduje

a)
európske evidenčné číslo,
b)
odkaz na ES vyhlásenie o overení a orgán, ktorý ho vydal,
c)
odkaz na Európsky register povolených typov železničného vozidla,
d)
identifikácia vlastníka a držiteľa železničného vozidla,
e)
obmedzenie použitia železničného vozidla,
f)
identifikácia osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla.
(4)

Držiteľ registrovaného železničného vozidla je povinný bezodkladne oznamovať bezpečnostnému orgánu každú ...

(5)

Držiteľom registrovaného železničného vozidla sa rozumie osoba registrovaná v národnom registri železničných ...

(6)

Ak ide o železničné vozidlo, ktoré bolo uvedené na trh prvý raz v treťom štáte a ktorému udelil bezpečnostný ...

(7)

Ak národný register železničných vozidiel nie je prepojený s národnými registrami iných členských štátov, ...

(8)

Zriaďuje sa národný register železničnej infraštruktúry, ktorý vedie bezpečnostný orgán a v ktorom sa ...

(9)

Hodnoty parametrov zaznamenané v registri železničnej infraštruktúry sa používajú v kombinácii s hodnotami ...

(10)

V registri železničnej infraštruktúry sa môžu uviesť podmienky používania pevných štrukturálnych subsystémov ...

(11)

Bezpečnostný orgán aktualizuje údaje v registri železničnej infraštruktúry v rozsahu usmernenia Európskej ...

§ 81
Notifikovaná osoba
(1)

Posudzovanie zhody alebo vhodnosti na použitie komponentov alebo vykonanie postupu ES overovania subsystémov ...

(2)

Notifikovaná osoba môže začať vykonávať činnosť notifikovanej osoby, len ak Európska komisia alebo členské ...

(3)

Notifikovaná osoba môže byť autorizovaná na postupy posudzovania zhody alebo vhodnosti na použitie komponentov, ...

a)
na všetky etapy posudzovania zhody a overovania a v rámci nich na všetky druhy činností alebo len na ...
b)
na štrukturálne subsystémy podľa prílohy č. 1.
(4)

Notifikovaná osoba je povinná

a)
vykonávať posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody ustanovenými v príslušnej technickej ...
b)
plniť povinnosti podľa osobitného predpisu,28b)
c)
oznamovať bezpečnostnému orgánu informácie podľa osobitného predpisu,28c)
d)
poskytnúť agentúre ES certifikát o overení subsystémov, ES certifikát o zhode komponentov a ES certifikát ...
§ 81a
(1)

Vykonávanie postupov posudzovania zhody v moduloch A1, A2, C1 alebo C2 podľa osobitného predpisu26c) ...

(2)

Akreditovaný vnútropodnikový orgán musí byť akreditovaný v súlade s osobitným predpisom,28e) je organizačne ...

(3)

Žiadateľ poskytuje informácie o akreditácií akreditovaného vnútropodnikového orgánu výlučne notifikujúcej ...

§ 81b
(1)

Postupy posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi podľa § 72 ods. 4 vykonáva poverená právnická ...

(2)

Na poverenú právnickú osobu sa nevzťahuje povinnosť podľa osobitného predpisu,28g) ak dokumentácia, ...

(3)

Povinnosti podľa § 81 ods. 4 sa primerane vzťahujú aj na poverenú právnickú osobu podľa odseku 1.

PIATA ČASŤ

BEZPEČNOSŤ ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU

§ 82
Bezpečnostné požiadavky
(1)

Bezpečnosť železničného systému zahŕňa bezpečnostné požiadavky na železničný systém ako celok a na jeho ...

(2)

Bezpečnosť železničného systému je založená na

a)
povinnosti harmonizovať vnútroštátnu regulačnú štruktúru s existujúcimi technickými špecifikáciami interoperability ...
b)
vymedzení povinností a zodpovednosti
1.
manažéra infraštruktúry a železničných podnikov za vytvorenie a používanie systému riadenia bezpečnosti ...
2.
bezpečnostného orgánu a agentúry za vydávanie bezpečnostných povolení (§ 87) a bezpečnostných osvedčení ...
3.
bezpečnostného orgánu za štátny dozor nad bezpečnosťou tohto systému a
4.
vyšetrovacieho orgánu za vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí,
c)
vymedzení povinností a zodpovednosti výrobcov, dovozcov, osôb zodpovedných za údržbu železničného vozidla ...
d)
zohľadnení systematického prístupu k rozvoju a k zvyšovaniu bezpečnosti so zreteľom na vývoj legislatívy ...
e)
monitorovaní vývoja bezpečnosti a zhromažďovaní informácií o spoločných bezpečnostných indikátoroch ...
f)
uplatňovaní právnych predpisov otvoreným a nediskriminačným spôsobom a podpore rozvoja jednotného európskeho ...
g)
uverejňovaní ročných bezpečnostných plánov, ktoré obsahujú plánované opatrenia na dosiahnutie bezpečnostných ...
h)
spolupráci s agentúrou pri monitorovaní rozvoja bezpečnosti železníc.
(3)

Železničný podnik a manažér infraštruktúry v rámci zabezpečenia povinností a zodpovednosti podľa odseku ...

a)
vykonávajú opatrenia na kontrolu rizík,
b)
vo svojich systémoch riadenia bezpečnosti zohľadňujú riziká spojené s činnosťou iných subjektov,
c)
ak je potrebné, zmluvne zaväzujú subjekty podľa odseku 2, ktoré majú vplyv na bezpečnosť železníc, aby ...
d)
zmluvne zabezpečujú, aby ich dodávatelia vykonávali opatrenia na kontrolu rizík prostredníctvom uplatňovania ...
(4)

Subjekt podľa odseku 2 písm. b) a c), ktorý identifikuje bezpečnostné riziko súvisiace s chybami, konštrukčnými ...

(5)

Ak si železničné podniky odovzdávajú pri výkone dopravy železničné vozidlá, zároveň si všetky subjekty ...

(6)

Bezpečnostným cieľom podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie minimálna úroveň bezpečnosti vyjadrená cieľovou ...

a)
riziká pre cestujúcich,
b)
riziká pre zamestnancov manažéra infraštruktúry a železničných podnikov, ako aj pre zamestnancov dodávateľov ...
c)
riziká pre účastníkov cestnej premávky na priecestiach a priechodoch a iné osoby bez toho, aby boli ...
d)
riziká pre osoby neoprávnene sa pohybujúce v obvode dráhy a v prevádzkových priestoroch manažéra infraštruktúry ...
e)
spoločenské riziká.
(7)

Spoločnou bezpečnostnou metódou podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie metóda opisujúca spôsoby posudzovania ...

(8)

Bezpečnostnými indikátormi podľa odseku 2 písm. e) sa rozumejú informácie o bezpečnosti železničného ...

§ 83
Národné bezpečnostné predpisy
(1)

Národnými bezpečnostnými predpismi sa na účely tohto zákona rozumejú slovenské právne predpisy, prevádzkové ...

(2)

Národné bezpečnostné predpisy sú predmetom notifikácie agentúre a Európskej komisii. Predmetom notifikácie ...

(3)

Národné bezpečnostné predpisy musia byť podľa ich právnej povahy publikované v Zbierke zákonov Slovenskej ...

(4)

Nový národný bezpečnostný predpis sa môže prijať,

a)
ak sa na predpisy týkajúce sa existujúcich bezpečnostných metód nevzťahuje spoločná bezpečnostná metóda, ...
b)
ak sa na prevádzkové predpisy železničnej siete nevzťahujú technické špecifikácie interoperability,
c)
ako naliehavé preventívne opatrenie po nehode alebo mimoriadnej udalosti,
d)
ak je potrebná zmena národného bezpečnostného predpisu, ktorý už je oznámený agentúre a Európskej komisii ...
e)
ak sa na požiadavky odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb vykonávajúcich ...
(5)

Ministerstvo oznámi návrh nového národného bezpečnostného predpisu agentúre a Európskej komisii dva ...

(6)

Ak po preskúmaní notifikovaného návrhu nového národného bezpečnostného predpisu podľa odseku 5 Európska ...

(7)

Oznámenie národných bezpečnostných predpisov podľa odseku 2 nepodlieha postupu notifikácie podľa osobitného ...

§ 84
Systém riadenia bezpečnosti
(1)

Manažér infraštruktúry a železničné podniky sú povinní mať systém riadenia bezpečnosti. Systémom riadenia ...

(2)

Systémom riadenia bezpečnosti sa zabezpečuje plnenie minimálnych bezpečnostných cieľov, plnenie bezpečnostných ...

(3)

Manažér infraštruktúry a železničné podniky sú zodpovední za svoju časť železničného systému a jeho ...

(4)

Systém riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry musí zohľadniť dôsledky vyplývajúce z prevádzky ...

§ 85
Bezpečnostná správa
(1)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní každoročne do 31. mája posielať bezpečnostnému ...

(2)

Bezpečnostná správa musí obsahovať

a)
údaje o plnení bezpečnostných cieľov a výsledky plnenia bezpečnostných plánov,
b)
informáciu o vývoji bezpečnostných indikátorov uvedených v prílohe č. 8,
c)
výsledky interných bezpečnostných auditov,
d)
údaje o zistených nedostatkoch a poruchách v prevádzke železničnej dopravy a železničnej infraštruktúry, ...
e)
informácie o uplatnení spoločných bezpečnostných metód.
§ 86
Bezpečnostné osvedčenie
(1)

Bezpečnostné osvedčenie je rozhodnutie agentúry alebo bezpečnostného orgánu, ktoré je podmienkou prístupu ...

(2)

Vydaním bezpečnostného osvedčenia sa potvrdzuje, že železničný podnik zaviedol systém riadenia bezpečnosti ...

(3)

Žiadosť o udelenie bezpečnostného osvedčenia sa podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta ...

(4)

V žiadosti o udelenie bezpečnostného osvedčenia sa uvedie druh a rozsah zabezpečovaných činností, železničná ...

a)
zaviedol systém riadenia bezpečnosti podľa § 84 a spĺňa požiadavky ustanovené v technických špecifikáciách ...
b)
spĺňa požiadavky ustanovené v národných bezpečnostných predpisoch podľa § 83.
(5)

Agentúra vydá bezpečnostné osvedčenie železničnému podniku, ktorý plánuje prevádzkovať železničnú dopravu ...

(6)

Agentúra pri udelení bezpečnostného osvedčenia podľa odseku 5

a)
posúdi požiadavky podľa odseku 4 písm. a) a
b)
postúpi bezodkladne doklady podľa odseku 4 bezpečnostnému orgánu na posúdenie požiadaviek podľa odseku ...
(7)

Ak agentúra nesúhlasí so zamietavým stanoviskom bezpečnostného orgánu podľa odseku 6 písm. b), vyzve ...

(8)

Ak agentúra nesúhlasí s kladným stanoviskom bezpečnostného orgánu podľa odseku 6 písm. b), požiada bezpečnostný ...

(9)

Bezpečnostný orgán pri opätovnom posúdení dokladov podľa odsekov 7 a 8 spolupracuje s agentúrou a železničným ...

(10)

Bezpečnostný orgán vydá bezpečnostné osvedčenie železničnému podniku, ktorý plánuje prevádzkovať železničnú ...

(11)

Bezpečnostný orgán pri udelení bezpečnostného osvedčenia posúdi požiadavky podľa odseku 4.

(12)

Železničný podnik oznámi bezpečnostnému orgánu plánovanú prevádzku železničnej dopravy, a to dva mesiace ...

(13)

Bezpečnostné osvedčenie vydané bezpečnostným orgánom platí železničnému podniku, ktorý zabezpečuje železničnú ...

(14)

Ak žiadosť o udelenie bezpečnostného osvedčenia nie je úplná, agentúra alebo bezpečnostný orgán vyzve ...

(15)

Agentúra a bezpečnostný orgán sú povinní rozhodnúť o udelení bezpečnostného osvedčenia podľa odseku ...

(16)

Železničný podnik je povinný sprístupniť priestory agentúre a bezpečnostnému orgánu na účel vykonania ...

(17)

V bezpečnostnom osvedčení sa uvedie druh a rozsah činností, ktorých sa osvedčenie týka, a železničná ...

(18)

Rozhodnutie o zamietnutí bezpečnostného osvedčenia a rozhodnutie o vyňatí časti siete podľa odseku 7 ...

(19)

Na žiadosť železničného podniku možno platnosť bezpečnostného osvedčenia predlžovať vždy najviac o päť ...

(20)

Bezpečnostné osvedčenie sa musí aktualizovať vždy, keď dôjde k podstatnej zmene druhu alebo rozsahu ...

(21)

Ak sa bezpečnostné osvedčenie má rozšíriť o ďalšie železničné siete, na ktorých železničný podnik plánuje ...

(22)

Bezpečnostný orgán môže povoliť železničným podnikom tretích štátov prevádzkovať železničnú dopravu ...

(23)

Bezpečnostný orgán informuje agentúru o všetkých vydaných bezpečnostných osvedčeniach do dvoch týždňov ...

(24)

Ak agentúra alebo bezpečnostný orgán zistí, že železničný podnik už nespĺňa podmienky, za ktorých mu ...

(25)

Ak bezpečnostný orgán pri výkone dohľadu podľa § 90 zistí bezpečnostné riziko, uplatní dočasné bezpečnostné ...

(26)

Ak agentúra zistí, že bezpečnostné opatrenia podľa odseku 25 sú neprimerané, požiada bezpečnostný orgán ...

(27)

Ak sa bezpečnostné opatrenie uplatňuje viac ako tri mesiace, bezpečnostný orgán požiada agentúru, aby ...

(28)

Druhom činností sa na účely tohto zákona rozumie druh charakterizovaný osobnou dopravou, ktorá môže ...

(29)

Rozsahom činností sa na účely tohto zákona rozumie rozsah charakterizovaný počtom cestujúcich alebo ...

§ 87
Bezpečnostné povolenie
(1)

Bezpečnostné povolenie je rozhodnutie bezpečnostného orgánu, ktoré je podmienkou pre správu a prevádzku ...

(2)

Bezpečnostné povolenie obsahuje schválenie systému riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry podľa ...

(3)

Bezpečnostný orgán je povinný rozhodnúť o udelení bezpečnostného povolenia najneskôr do štyroch mesiacov ...

(4)

Bezpečnostné povolenie platí päť rokov. Na žiadosť manažéra infraštruktúry možno platnosť bezpečnostného ...

(5)

Ak dôjde k podstatnej zmene regulačného rámca v oblasti bezpečnosti železničného systému, bezpečnostný ...

(6)

Ak bezpečnostný orgán zistí, že držiteľ bezpečnostného povolenia už nespĺňa požiadavky, za ktorých bolo ...

(7)

Bezpečnostný orgán je povinný informovať agentúru o každom udelení, obnovení, zmene, doplnení alebo ...

(8)

Príslušné bezpečnostné orgány spolupracujú v prípade bezpečnostných povolení, ktoré majú byť vydané ...

§ 88

Bezpečnostný orgán zverejní na svojom webovom sídle podrobné pokyny na získanie bezpečnostného osvedčenia ...

§ 89
Školenia personálu
(1)

Bezpečnostný orgán je povinný dohliadnuť na spravodlivý a nediskriminačný prístup železničných podnikov ...

(2)

Ak školenia podľa odseku 1 nezahŕňajú skúšky a udeľovanie osvedčení o ich vykonaní, bezpečnostný orgán ...

(3)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik je povinný zabezpečiť školenia na zabezpečenie odbornej spôsobilosti ...

(4)

Ak školenie ponúka len jeden železničný podnik alebo manažér infraštruktúry, je povinný umožniť aj ostatným ...

(5)

Pri nábore vlakového personálu a personálu, ktorý vykonáva iné dôležité bezpečnostné úlohy v železničnej ...

§ 90
Bezpečnostný orgán
(1)

Bezpečnostný orgán

a)
povoľuje uvedenie štrukturálnych subsystémov tvoriacich železničný systém do prevádzky a kontroluje, ...
b)
povoľuje uviesť na trh nové železničné vozidlá alebo železničné vozidlá po obnove alebo modernizácii, ...
c)
uplatňuje výnimky z určenia osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla,
d)
vydáva bezpečnostné osvedčenia a bezpečnostné povolenia, rozhoduje o ich zmene, aktualizácii, doplnení, ...
e)
monitoruje uplatňovanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti železničného systému a dáva podnety ...
f)
dohliada, aby komponenty spĺňali základné požiadavky,
g)
kontroluje, či prevádzkované železničné vozidlá sú riadne registrované v národnom registri železničných ...
h)
dozerá, aby poskytovanie školení a vydávanie osvedčení o ich absolvovaní bolo v súlade s bezpečnostnými ...
i)
vykonáva aktívnu výmenu stanovísk a skúseností na úrovni Európskej únie na účely harmonizácie svojich ...
j)
dohliada, či manažér infraštruktúry a železničný podnik prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnostných ...
k)
uzatvára dohody s bezpečnostnými orgánmi iných členských štátov a s agentúrou podľa osobitného predpisu29a) ...
(2)

Bezpečnostný orgán dohliada na dodržiavanie podmienok systému riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry ...

(3)

Na účel dohľadu podľa odseku 2 bezpečnostný orgán uplatňuje zásady ustanovené v spoločných bezpečnostných ...

a)
systém riadenia bezpečnosti ako celok na účely dohľadu jeho účinnosti,
b)
jednotlivé prvky systému riadenia bezpečnosti, ktoré bezpečnostný orgán považuje za najrizikovejšie, ...
c)
príslušné spoločné bezpečnostné metódy; to sa vzťahuje aj na osoby zodpovedné za údržbu železničného ...
(4)

Bezpečnostný orgán vykonáva svoje úlohy podľa odseku 1 otvoreným, nediskriminačným a transparentným ...

(5)

Oprávnenia podľa odseku 1 nemožno preniesť na manažéra infraštruktúry, na železničné podniky, na subjekt, ...

(6)

Kontrolovaný manažér infraštruktúry alebo železničný podnik a subjekty podľa § 82 sú povinní poskytnúť ...

(7)

V konaniach podľa tohto zákona bezpečnostný orgán umožní účastníkom konania a ostatným zainteresovaným ...

(8)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na vykonávanie kontroly podľa odseku 7 sa primerane použijú základné ...

(9)

Ak bezpečnostný orgán vykonáva za odplatu činnosti pre agentúru alebo bezpečnostný orgán iného členského ...

§ 91
Výročná správa
(1)

Bezpečnostný orgán každoročne do 30. septembra posiela agentúre výročnú správu o svojej činnosti za ...

(2)

Výročná správa obsahuje údaje

a)
o vývoji bezpečnosti železničného systému, vrátane súhrnu bezpečnostných indikátorov podľa prílohy č. ...
b)
o významných zmenách v národných bezpečnostných predpisoch a v regulácii bezpečnosti železničného systému, ...
c)
o stave bezpečnostného osvedčovania a bezpečnostného povoľovania,
d)
o výsledkoch a skúsenostiach z vykonaných kontrol v podnikoch manažérov infraštruktúry a v železničných ...
e)
o uplatnených výnimkách z určenia osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla pri povolení jeho ...
f)
o skúsenostiach železničných podnikov a manažéra infraštruktúry s uplatňovaním spoločných bezpečnostných ...

Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí

§ 92
Druhy nehôd a mimoriadne udalosti
(1)

Nehodami sú vážne nehody, menšie nehody a incidenty, na ktorých sa podieľalo pohybujúce sa železničné ...

(2)

Na účely tohto zákona

a)
vážnou nehodou sa rozumie každá zrážka alebo vykoľajenie vlakov, ktorej následkom je najmenej jedna ...
b)
menšou nehodou sa rozumie neželaná alebo neúmyselná náhla udalosť alebo špecifický reťazec zoskupenia ...
1.
zrážka vlakov,
2.
vykoľajenie vlakov,
3.
nehoda vlaku na úrovňovom križovaní dráhy s cestnou komunikáciou,
4.
ujma na zdraví zapríčinená pohybujúcim sa železničným vozidlom,
5.
požiar a
6.
iné nehody,
c)
incidentom sa rozumie iná udalosť než je vážna alebo menšia nehoda, ktorá súvisí s prevádzkou vlaku ...
d)
príčinou nehody sa rozumie konanie alebo opomenutie osôb, udalosť, okolnosť alebo ich kombinácia, ktoré ...
e)
rozsiahlym poškodením podľa písmena a) sa rozumie materiálna škoda, ktorú vyšetrovací orgán bezprostredne ...
(3)

Mimoriadnou udalosťou na účely tohto zákona je náhla udalosť alebo reťazec takýchto udalostí, ktoré ...

(4)

Na vyšetrovanie mimoriadnych udalostí sa vzťahujú ustanovenia o vyšetrovaní nehôd.

§ 93
Ohlasovacia povinnosť
(1)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní okamžite po zistení ohlásiť nehodu alebo mimoriadnu ...

(2)

V ohlásení podľa odseku 1 uvedú nevyhnutné údaje potrebné na začatie záchranných prác, najmä miesto, ...

§ 94
Povinnosti po nehode
(1)

Do príchodu záchranných zložiek a Policajného zboru možno zasahovať do vrakov a meniť pôvodný stav na ...

(2)

Ak sa v záujme úkonov podľa odseku 1 odstráni prekážka, časť trosiek alebo vrak alebo zmení pôvodný ...

(3)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní bezprostredne po ohlásení miesto nehody alebo ...

(4)

Železničný podnik po vážnej nehode poskytne obetiam pomoc pri podávaní sťažností podľa osobitného predpisu,30d) ...

§ 95
Vyšetrovacia povinnosť
(1)

Vyšetrovací orgán vyšetruje príčiny a okolnosti vzniku vážnych nehôd, ku ktorým došlo v železničnej ...

(2)

Vyšetrovací orgán môže vyšetrovať aj menšiu nehodu alebo mimoriadnu udalosť, vrátane technických porúch ...

a)
vážnosť nehody alebo mimoriadnej udalosti,
b)
či nehoda alebo mimoriadna udalosť tvorí súčasť opakujúcich sa udalostí alebo reťazca súvisiacich udalostí, ...
c)
či nehoda alebo mimoriadna udalosť má vplyv aj na bezpečnosť železničného systému Európskej únie a
d)
požiadavky a návrhy manažéra infraštruktúry, železničných podnikov, bezpečnostného orgánu alebo orgánov ...
(3)

Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí (ďalej len „vyšetrovanie“) vyšetrovacím orgánom nezbavuje ...

§ 96
Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí
(1)

Vyšetrovaním sa na účely tohto zákona rozumie postup, ktorý zahŕňa zhromažďovanie a analýzu informácií ...

(2)

Rozsah vyšetrovania, osobu vyšetrovateľa alebo zloženie vyšetrovacej komisie, ako aj postup, ktorý sa ...

(3)

Vyšetrovanie sa vykonáva nezávisle na vyšetrovaní, ktoré uskutočňuje Policajný zbor alebo iný orgán ...

(4)

Ten, kto uskutočňuje policajné vyšetrovanie, môže požiadať vyšetrovací orgán o vyšetrenie aj iného prípadu ...

§ 97
Vyšetrovateľ
(1)

Vyšetrovateľom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba poverená vyšetrovacím orgánom, aby zodpovedala ...

(2)

Vyšetrovateľovi sa umožní vykonávať úlohy podľa tohto zákona čo najúčinnejším spôsobom a v čo najkratšom ...

a)
prístup na miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti, ako aj prístup k železničným vozidlám, k železničnej ...
b)
okamžité zaznamenanie dôkazov a odobratie vzoriek z trosiek alebo z vraku železničných vozidiel, zariadení ...
c)
prístup k obsahu záznamových zariadení a využitie takého obsahu na účely vyšetrovania,
d)
prístup k výsledkom prehliadok tiel obetí a k lekárskym nálezom a k lekárskym správam a pitevným protokolom, ...
e)
prístup k výsledkom vyšetrovania vlakového personálu a ostatných železničných zamestnancov, ktorí boli ...
f)
vypočutie zúčastneného železničného personálu a svedkov,
g)
prístup k všetkým údajom, informáciám a záznamom, ktoré má manažér infraštruktúry, dotknutý železničný ...
(3)

Vyšetrovateľ a prizvané osoby pri výkone svojich úloh konajú nezávisle a majú oprávnenia bez súhlasu ...

(4)

Prístup k úkonom podľa odseku 2 majú aj osoby poverené manažérom infraštruktúry a železničného podniku ...

§ 98
Postup vyšetrovania
(1)

Vyšetrovací orgán je príslušný na vyšetrovanie nehôd na území Slovenskej republiky. Ak nie je možné ...

(2)

Ak sa na nehode podieľal železničný podnik, ktorý má sídlo v inom členskom štáte alebo ktorému udelil ...

(3)

Vyšetrovanie sa musí uskutočňovať čo najotvorenejším spôsobom tak, aby sa všetci zúčastnení mohli vyjadriť ...

(4)

Vyšetrovací orgán vedie vyšetrovanie tak, aby v čo najkratšom možnom čase skončil vyšetrovanie na mieste ...

(5)

Vyšetrovací orgán je povinný informovať agentúru o začatí vyšetrovania do jedného týždňa od začatia ...

§ 99
Správy z vyšetrovania
(1)

Z každého vyšetrovania nehody vypracuje vyšetrovateľ správu. V správe uvedie ciele vyšetrovania a podľa ...

(2)

Vyšetrovací orgán vydá záverečnú správu z vyšetrovania v čo možno najkratšom čase, najneskôr do 12 mesiacov ...

(3)

Záverečná správa obsahuje najmä

a)
opis udalosti a jej následkov s uvedením miesta a času udalosti,
b)
záznam z vyšetrovania vrátane posúdenia systému riadenia bezpečnosti, uplatňovaných pravidiel a právnych ...
c)
rozbor a určenie príčin udalosti a ju ovplyvňujúcich faktorov týkajúcich sa konania zúčastnených osôb, ...
(4)

Vyšetrovací orgán poskytne záverečnú správu s odporúčaniami na zvýšenie bezpečnosti železničného systému ...

(5)

Bezpečnostné odporúčania uvedené v záverečnej správe z vyšetrovania sú adresované bezpečnostnému orgánu ...

(6)

Bezpečnostné odporúčanie nesmie utvárať prezumpciu viny alebo zodpovednosti konkrétnej osoby za nehodu. ...

(7)

Bezpečnostný orgán, agentúra a iné orgány a osoby, ktorým bolo adresované bezpečnostné odporúčanie, ...

(8)

Vyšetrovací orgán každoročne do 30. septembra zverejňuje na svojom webovom sídle výročnú správu o vyšetrovaniach ...

(9)

Vyšetrovací orgán posiela agentúre kópie záverečnej správy z vyšetrovania podľa odseku 2 a výročnej ...

§ 100
Vyšetrovací orgán
(1)

Vyšetrovací orgán je stály orgán určený na vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí, ktorý musí

a)
mať stále k dispozícii aspoň jedného vyšetrovateľa spôsobilého okamžite začať vyšetrovanie,
b)
byť organizačne a právne nezávislý na manažérovi infraštruktúry, na železničných podnikoch, na orgánoch ...
c)
byť funkčne oddelený od bezpečnostného orgánu a od regulačného orgánu.
(2)

Manažér infraštruktúry, železničný podnik a bezpečnostný orgán sú povinní ihneď ohlásiť nehodu alebo ...

(3)

Vyšetrovací orgán poskytne na vyšetrovanie každej nehody vhodné prostriedky zahŕňajúce prevádzkové a ...

(4)

Vyšetrovací orgán spolupracuje na vyšetrovaní s vyšetrovacími orgánmi iných členských štátov. Vyšetrovací ...

(5)

Vyšetrovací orgán sa zúčastňuje na spolupráci s agentúrou a s vyšetrovacími orgánmi iných členských ...

ŠIESTA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA

§ 101
Orgány verejnej správy

Orgánmi verejnej správy vo veciach dráh sú:

a)

ministerstvo,

b)

Dopravný úrad31aa) (ďalej len „úrad“) a

c)

vyšší územný celok.

§ 102
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach dráh, okrem úloh, ktoré má úrad ako regulačný orgán ...
b)
poveruje osoby výkonom štátneho dozoru, vydáva im preukazy, vedie evidenciu vydaných preukazov,
c)
je vyšetrovacím orgánom, ak ide o nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na železničných dráhach, ...
d)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje vyšší územný celok,
e)
navrhuje, ktoré železničné trate železničného systému alebo nové železničné trate vo výstavbe majú byť ...
f)
určuje, ktoré železničné trate sú hlavné a ktoré vedľajšie a ich určenie zverejňuje na svojom webovom ...
g)
rozhoduje o uplatnení základných požiadaviek na železničný systém, ktorého železničné trate nie sú súčasťou ...
h)
rozhoduje na žiadosť navrhovateľa a po odbornom posúdení bezpečnostným orgánom o výnimke z uplatňovania ...
i)
zastupuje štát, ak ide o nadobúdanie dráh, ktoré nie sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, a pri uzavieraní ...
j)
rozhoduje po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o zrušení železničnej trate,
k)
rozhoduje po dohode s úradom, ktorú časť železničnej infraštruktúry navrhne ako špecifický prípad, na ...
l)
posiela Európskej komisii dokumentáciu a projekty k uplatňovanej výnimke z technickej špecifikácie interoperability, ...
m)
rozhoduje a zverejňuje, ktoré európske špecifikácie sa použijú na posudzovanie zhody subsystémov a komponentov, ...
n)
oznamuje národné bezpečnostné predpisy a ich zmeny agentúre a Európskej komisii, uverejňuje ich na svojom ...
o)
uskutočňuje všetky notifikácie vyplývajúce z tohto zákona a z právne záväzných aktov Európskej únie ...
p)
dohliada na to, aby obsah poskytovaného školenia personálu a prípadné udeľovanie potvrdení vzdelávacieho ...
q)
poveruje právnické osoby
1.
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov ...
2.
posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a ...
3.
overovaním technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku,
4.
vykonávaním technických kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky,
5.
vykonávaním skúšok dráhových vozidiel,
6.
vydávaním osvedčení osobám zodpovedným za údržbu železničných nákladných vozňov a údržbárskym dielňam ...
7.
vzdelávaním posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej ...
r)
zverejňuje na webovom sídle zoznamy poverených právnických osôb podľa písmena q),
s)
je schvaľovacím orgánom na schvaľovanie typov električiek, trolejbusov a koľajových vozidiel pre špeciálne ...
t)
vyjadruje sa ku konceptu a k návrhu Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
u)
zabezpečuje činnosť skúšobnej komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti skúšobných komisárov ...
v)
zabezpečuje overovanie odbornej spôsobilosti predsedov skúšobných komisií na overovanie odbornej spôsobilosti ...
w)
ukladá povinnosť prevádzkovateľovi dráhy, dráhovému podniku a ďalším osobám zúčastneným na prevádzke ...
x)
poskytuje dotácie zo štátneho rozpočtu manažérovi infraštruktúry na prevádzku železničnej infraštruktúry ...
y)
poskytuje manažérovi infraštruktúry úhrady v súlade so zmluvou uzatvorenou podľa § 56 ods. 3, a to maximálne ...
z)
udeľuje výnimku zo stavebno-technických požiadaviek na projektovanie, výstavbu a prevádzku dráh a z ...
aa)
je špeciálnym stavebným úradom pre stavby dráh a ich súčastí, pre stavby v obvode dráhy, ktoré neslúžia ...
ab)
je dotknutým orgánom v územnom konaní a v stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré ...
ac)
vydáva súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy, okrem mestských dráh,
ad)
vyjadruje sa v územnoplánovacích činnostiach k zadaniu, ku konceptu a k návrhu územného plánu regiónu ...
ae)
zisťuje zdroje ohrozovania dráhy a jej súčastí a nariaďuje ich odstránenie, okrem mestských dráh,
af)
rozhoduje na návrh vlastníka o zrušení vlečky alebo špeciálnej dráhy,
ag)
odníma poverenia vydané podľa písmena q), ak zistí závažné nedostatky alebo ak zistí rozpor s týmto ...
ah)
rozhoduje na návrh prevádzkovateľa dráhy o názvoch staníc a zastávok a o ich zmenách okrem názvov zastávok ...
(2)

Ministerstvo všeobecne záväznými predpismi ustanoví

a)
stavebno-technický poriadok dráh, v ktorom upraví podrobnosti o stavebno-technických požiadavkách na ...
b)
dopravný poriadok dráh, v ktorom upraví podrobnosti o prevádzkovaní jednotlivých druhov dráh a ich súčastí, ...
c)
špecifikáciu určených technických zariadení a podrobnosti o overovaní a schvaľovaní spôsobilosti určených ...
d)
rozsah a druhy lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení, podrobnosti o odbornej ...
e)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti na začatie konania o povolenie na prevádzkovanie dráhy a náležitosti ...
f)
náležitosti žiadosti o dotáciu podľa § 61, metodológiu výpočtu nákladov a kalkuláciu a podrobnosti o ...

Úrad

§ 103
(1)

Úrad

a)
je bezpečnostným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy a pre železničné vozidlá, ...
b)
je regulačným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy,
c)
vykonáva štátny odborný dozor vo veciach dráh, okrem mestských električkových dráh a trolejbusových ...
(2)

Úrad ďalej

a)
rozhoduje o potrebe nového povolenia na uvedenie subsystému do prevádzky po jeho modernizácii alebo ...
b)
plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu vo veciach určených technických zariadení ...
c)
vydáva a odníma doklad o odbornej spôsobilosti na revízie, inšpekcie, skúšky a obsluhu určených technických ...
d)
overuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach,
e)
vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie dráhy, okrem mestských dráh,
f)
ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom regulačný rámec, v ktorom vymedzí podrobnosti postupu ...
g)
poveruje právnické osoby
1.
posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení, ...
2.
overovaním splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností,
3.
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach, ...
4.
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov lanových dráh a dráhových ...
5.
posudzovaním rizík v súlade s osobitným predpisom,31b)
h)
zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam poverených právnických osôb podľa písmena i),
i)
vedie národný register vozidiel a register železničnej infraštruktúry a vydáva potvrdenia o registrácii, ...
j)
prideľuje, mení a zrušuje železničným vozidlám európske evidenčné čísla,
k)
ukladá pokuty za priestupky a iné správne delikty spáchané na železničných dráhach, na lanových dráhach ...
l)
vydáva a odníma preukaz rušňovodiča a preukaz na riadenie chodu lanovej dráhy,
m)
spolupracuje s bezpečnostnými orgánmi členských štátov a s agentúrou; v prípade prípravy európskej legislatívy ...
n)
spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov v oblasti svojej pôsobnosti,
o)
vydáva a odníma povolenia na uvedenie železničného vozidla do prevádzky alebo na trh a udeľuje povolenia ...
p)
schvaľuje, eviduje a vydáva potvrdenie o značke držiteľa železničného vozidla,
q)
určuje všeobecne záväzným právnym predpisom úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu ...
r)
odníma poverenia vydané podľa písmena g), ak zistí závažné nedostatky alebo ak zistí rozpor s podmienkami, ...
§ 105
Vyšší územný celok
(1)

Vyšší územný celok ako prenesený výkon štátnej správy

a)
plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom ...
b)
plní úlohy vyplývajúce z postavenia vyšetrovacieho orgánu pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým ...
c)
vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom ...
d)
zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a nariaďuje ich odstránenie,
e)
vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach,
f)
vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh,
g)
vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh,
h)
vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy,
i)
rozhoduje o zrušení mestskej dráhy,
j)
prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov32) vo veciach stavby mestských dráh,
k)
ukladá pokuty za priestupky podľa § 108 a za iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach ...
(2)

Miestne príslušným správnym orgánom je vyšší územný celok, v ktorého územnom obvode je mestská dráha. ...

(3)

Vyššie územné celky sa vyjadrujú k návrhu cestovného poriadku siete z hľadiska potrieb základnej dopravnej ...

Štátny dozor

§ 106
(1)

Štátny dozor na dráhach sa vykonáva ako štátny odborný dozor a ako štátny odborný technický dozor.

(2)

Výkonom štátneho odborného dozoru sa zisťuje, či

a)
prevádzkovatelia dráh dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti podľa tohto zákona a vykonávacích predpisov, ...
b)
manažér infraštruktúry a železničné podniky plnia úlohy podľa národných bezpečnostných predpisov, systému ...
c)
prevádzkovatelia dráh, dráhové podniky, odosielatelia a príjemcovia tovaru a iné osoby zúčastnené na ...
d)
prevádzkovatelia servisných zariadení dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti podľa tohto zákona.
(3)

Výkonom štátneho odborného technického dozoru sa zisťuje, či

a)
určené technické zariadenia spĺňajú požiadavky na technickú bezpečnosť a či sú spôsobilé na bezpečnú ...
b)
určené činnosti zabezpečujú fyzické osoby alebo právnické osoby na základe a v rozsahu udeleného oprávnenia ...
c)
revízie, prehliadky, prekládky, skúšky a obsluhu určených technických zariadení v prevádzke, zapletanie ...
d)
prevádzkovatelia určených technických zariadení dodržiavajú podmienky na uvádzanie týchto zariadení ...
§ 107
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na výkon štátneho dozoru a na oprávnenia a povinnosti osôb poverených ...

(2)

Štátny dozor vykonávajú zamestnanci ministerstva, úradu a vyššieho územného celku, ktorým ministerstvo ...

(3)

Poverené osoby sa pri výkone štátneho dozoru preukazujú preukazom vydaným ministerstvom a služobným ...

(4)

Osoba podľa odseku 1 je pri výkone štátneho dozoru oprávnená

a)
vstupovať na pozemky, do priestorov dráhy a jej súčastí a do dráhových vozidiel kontrolovanej osoby,
b)
požadovať od kontrolovanej osoby predloženie dokumentácie, dokladov, evidencií, odborných posudkov a ...
c)
nazerať do dokumentácie, dokladov a evidencií a ostatných písomností podľa písmena b), robiť si z nich ...
d)
nariadiť odstránenie zistených nedostatkov a na tento účel určiť primeranú lehotu,
e)
bezplatne použiť oznamovacie a telekomunikačné zariadenia a prostriedky informačnej technicky kontrolovanej ...
(5)

Kontrolovaná osoba je povinná

a)
umožniť osobe podľa odseku 1 výkon štátneho dozoru a poskytnúť jej súčinnosť podľa odseku 4,
b)
odstrániť v určenej lehote nedostatky zistené poverenou osobou a ich odstránenie ohlásiť orgánu štátneho ...
(6)

Ak osoba vykonávajúca štátny dozor zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti kontrolovanej ...

(7)

Poriadkovú pokutu35) možno uložiť do 1000 eur; v blokovom konaní do 100 eur.

§ 108
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
vykonáva v obvode železničnej dráhy alebo v ochrannom pásme železničnej dráhy zakázanú alebo nepovolenú ...
b)
vysadí, pestuje, neudržiava alebo na výzvu bezpečnostného orgánu neokliesni alebo neodstráni v obvode ...
c)
poškodí teleso dráhy, poškodí alebo odcudzí súčasť dráhy alebo naruší funkciu oznamovacieho, zabezpečovacieho ...
d)
vykonáva určené činnosti alebo iné činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a ...
e)
prechádza cez dráhu mimo určeného priestoru priechodu alebo priecestia alebo vstúpi do iného priestoru ...
f)
vstupuje bez platného prepravného dokladu alebo bez iného oprávnenia do priestorov na staniciach, ktoré ...
g)
nerešpektuje prevádzkové pravidlá v priestoroch staníc a zastávok, najmä zákazy a príkazy prevádzkovateľa ...
h)
ohrozí alebo naruší bezpečnosť prevádzkovania dráhy alebo ohrozí a naruší bezpečnosť alebo plynulosť ...
i)
poruší povinnosť podľa tohto zákona ako osoba vykonávajúca činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1

a)
písm. a) a c) sa uloží pokuta od 100 eur do 1 000 eur,
b)
písm. b) sa uloží pokuta od 50 eur do 500 eur,
c)
písm. d) sa uloží pokuta od 100 eur do 1 000 eur a možno uložiť zákaz činnosti až na jeden rok, a ak ...
d)
písm. e) až g) sa uloží pokuta od 20 eur do 300 eur,
e)
písm. h) sa uloží pokuta od 100 eur do 1 000 eur a možno uložiť zákaz činnosti až na tri roky, a ak ...
f)
písm. i) sa uloží pokuta od 50 eur do 500 eur a možno uložiť zákaz činnosti až na jeden rok.
(3)

V blokovom konaní za priestupok podľa odseku 1

a)
písm. a) až c), g) a i) sa uloží pokuta od 15 eur do 100 eur,
b)
písm. d) a h) sa uloží pokuta od 20 eur do 300 eur,
c)
písm. e) a f) sa uloží pokuta od 10 eur do 50 eur.
(4)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva bezpečnostný orgán, a ak boli spáchané v obvode železničných dráh, ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.36) Výnosy z pokút za ...

§ 109
Iné správne delikty
(1)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur prevádzkovateľovi dráhy, ktorý

a)
nezabezpečuje nerušený a bezpečný stav priechodného prierezu, najmä proti pádom stromov, kameňov a pevných ...
b)
prevádzkuje dráhu bez zamestnávania zodpovedného zástupcu s odbornou kvalifikáciou, alebo bez platného ...
c)
nezabezpečí, aby jednotlivé činnosti prevádzkovania dráhy vykonávali zamestnanci, ktorí spĺňajú požiadavky ...
d)
neposkytol informácie a údaje potrebné na posúdenie rozvoja dopravy na dráhe, úrovne dopravných služieb ...
e)
nezabezpečil účasť zamestnancov na preškolení alebo skúške alebo na lekárskych prehliadkach a psychologických ...
f)
používa v prevádzke dráhy určené technické zariadenia nespôsobilé na prevádzku, alebo neplní určené ...
g)
prevádzkuje na dráhe dráhové vozidlo neschváleného typu alebo bez povolenia na prevádzku,
h)
umožní, aby na dráhe viedol dráhové vozidlo zamestnanec bez platného preukazu na vedenie dráhového vozidla ...
(2)

Bezpečnostný orgán uloží pokuty od 800 eur do 10 000 eur vlastníkovi vlečky, ktorý neudržiava odbočnú ...

(3)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur dráhovému podniku, ktorý

a)
neposkytol informácie a údaje potrebné na posúdenie stavu bezpečnosti prevádzky na dráhe a dopravy na ...
b)
nezabezpečil účasť zamestnancov na preškolení alebo skúške alebo na lekárskych prehliadkach a psychologických ...
c)
používa v doprave na dráhe určené technické zariadenia nespôsobilé na prevádzku, alebo neplní určené ...
d)
použije na dráhe dráhové vozidlo neschváleného typu alebo bez povolenia na prevádzku,
e)
umožní, aby dráhové vozidlo viedol zamestnanec bez platného preukazu na vedenie dráhového vozidla a ...
(4)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 500 eur do 4 000 eur prevádzkovateľovi určeného technického zariadenia, ...

a)
nezabezpečí, aby činnosti na určených technických zariadeniach vykonávali len osoby s platným dokladom ...
b)
umožní, aby určené činnosti vykonávali osoby bez oprávnenia udeleného bezpečnostným orgánom,
c)
neoznámil bezodkladne vznik mimoriadnej udalosti a neprivolal záchranné zložky integrovaného záchranného ...
d)
nezabezpečil miesto mimoriadnej udalosti pred inými osobami alebo nezachoval pôvodný stav do príchodu ...
e)
nevykonal vlastné zisťovanie príčiny mimoriadnej udalosti alebo neprijal potrebné opatrenia na prevenciu ...
(5)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur vlastníkovi dráhy, ktorý neudržiava trvalo ...

(6)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur manažérovi infraštruktúry, ktorý

a)
nevytvoril alebo nepoužíva systém riadenia bezpečnosti alebo jeho systém riadenia bezpečnosti nie je ...
b)
použije na železničných tratiach železničného systému subsystém bez povolenia bezpečnostného orgánu ...
c)
nepodal do 31. mája výročnú správu o bezpečnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
umožní prístup na sieť železničnému podniku bez platného bezpečnostného osvedčenia,
e)
neoznámil podstatné zmeny regulačného rámca, ktoré sú dôležité pre platnosť bezpečnostného povolenia, ...
f)
nezabezpečil školenie personálu na splnenie požiadaviek bezpečnostného povolenia alebo nediskriminačný ...
(7)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur železničnému podniku, ktorý

a)
nevytvoril alebo nepoužíva systém riadenia bezpečnosti alebo jeho systém riadenia bezpečnosti nie je ...
b)
použije na železničných tratiach železničného systému subsystém bez povolenia bezpečnostného orgánu ...
c)
nepodal do 31. mája výročnú správu o bezpečnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
prevádzkuje železničnú dopravu bez platného bezpečnostného osvedčenia,
e)
nezabezpečil školenie personálu na splnenie požiadaviek bezpečnostného osvedčenia.
(8)

Regulačný orgán uloží pokutu od 800 eur do 10 000 eur prevádzkovateľovi dráhy, ktorý

a)
nevydá alebo nezverejní v staniciach a na zastávkach cestovný poriadok alebo jeho zmenu,
b)
neudržiava poriadok, schodnosť alebo čistotu v priestoroch staníc, zastávok a nástupíšť,
c)
nezaviedol alebo neudržiava informačný systém potrebný na orientáciu osôb, vrátane zrakovo a sluchovo ...
d)
nevykonal dostatočné opatrenia na umožnenie používania verejnej osobnej dopravy na dráhe osobám s telesným ...
e)
neposkytol v staniciach alebo v iných budovách v obvode dráhy určených na osobnú dopravu potrebné priestory ...
f)
neoznačil zamestnancov, ktorí sú oprávnení v obvode dráhy dávať iným osobám pokyny súvisiace s prevádzkovaním ...
g)
neoznačil názvom prevádzkovanú stanicu alebo zastávku alebo neoznačil smer chodu dráhových vozidiel,
h)
neoznačil piktogramom alebo slovným vyjadrením priestory v obvode dráhy, ktoré nie sú prístupné verejnosti ...
i)
neumožnil až do vyčerpania kapacity dráhy za rovnakých a nediskriminačných podmienok prístup na dráhu ...
j)
bez vážneho dôvodu zastavil alebo obmedzil dopravu na dráhe,
k)
nevypracoval alebo neudržiava v aktuálnom stave zoznam pracovných pozícií a činností vyžadujúcich odbornú ...
(9)

Regulačný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur manažérovi infraštruktúry alebo železničnému ...

a)
nevypracoval podnikateľský plán,
b)
nespravuje náležite alebo neprevádzkuje železničnú infraštruktúru, najmä nezabezpečuje jej údržbu a ...
c)
prideľuje kapacitu infraštruktúry diskriminačne a nespravodlivo alebo v rozpore s rámcovými pravidlami ...
d)
nevypracoval podmienky používania železničnej siete, nepostupuje podľa nich alebo postupuje diskriminačne ...
e)
obmedzuje bez zákonného dôvodu alebo bez rozhodnutia regulačného orgánu právo prístupu na železničnú ...
f)
nespolupracuje s manažérmi nadväzujúcich železničných infraštruktúr pri prideľovaní kapacity na viacerých ...
g)
nepostupuje podľa pravidiel zostavovania cestovného poriadku, najmä jeho prerokúvania a koordinácie, ...
h)
nevypracoval havarijný plán na riešenie núdzových situácií,
i)
nedodržiava rozhodnutia regulačného orgánu.
(10)

Vyšetrovací orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur prevádzkovateľovi dráhy a dráhovému podniku, ...

a)
neposkytol vyšetrovaciemu orgánu alebo policajnému orgánu technickú pomoc a informácie potrebné na vyšetrenie ...
b)
nezisťuje príčiny nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo neoznámil vyšetrovaciemu orgánu vážnu nehodu ...
c)
nevypracoval havarijný plán pre prípad nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo nevydal vnútorný predpis ...
d)
nedbá o prevenciu vzniku nehôd pravidelným školením zamestnancov.
(11)

Vyšetrovací orgán uloží pokutu od 800 eur do 10 000 eur manažérovi infraštruktúry a železničnému podniku, ...

a)
neohlási okamžite po zistení nehodu alebo mimoriadnu udalosť koordinačnému stredisku integrovaného záchrannému ...
b)
nezaistil miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti pred inými osobami alebo menil pôvodný stav bez vážneho ...
c)
nevedie vlastné zisťovanie príčin nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo o prijatých opatreniach neinformuje ...
(12)

Regulačný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur manažérovi infraštruktúry, ktorý

a)
určil úhradu mimo regulačného rámca určeného regulačným orgánom,
b)
nezabezpečil, aby spoplatňovací systém bol založený na rovnakých princípoch pre celú sieť, alebo aby ...
c)
neposkytol železničnému podniku potrebné informácie o jednotlivých úhradách za poskytované služby podľa ...
d)
organizuje železničnú dopravu a plánuje údržbu železničnej infraštruktúry netransparentným a diskriminačným ...
e)
nepredloží na odsúhlasenie regulačnému orgánu každú navrhovanú zmenu kategorizácie tratí a dopravných ...
(13)

Regulačný orgán uloží pokutu od 10 000 eur do 40 000 eur prevádzkovateľovi servisného zariadenia, ktorý ...

(14)

Ministerstvo uloží pokutu od 10 000 eur do 50 000 eur vlastníkovi dotknutej stavby, ktorý si neprevezme ...

(15)

Konanie o uloženie pokuty podľa odsekov 1 až 14 možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa správny ...

(16)

Správny orgán je pri určení výšky pokuty povinný zohľadniť okolnosti, za ktorých k správnemu deliktu ...

(17)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu. Ak pokutu uložil vyšší územný celok, je jej výnos príjmom ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 110
Spoločné ustanovenia
(1)

Bezúhonným na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ...

(2)

Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie

a)
členský štát Európskej únie,
b)
štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, okrem Islandskej republiky, ...
c)
Švajčiarska konfederácia.
(3)

Ak to nevylučuje povaha veci a ak osobitný zákon neustanovuje inak,36) ustanovenia piatej časti o vyšetrovaní ...

(4)

V konaní podľa tohto zákona úrad vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe36a) tieto dokumenty:

a)
doklad o odbornej spôsobilosti na revízie, inšpekcie, skúšky a obsluhu určených technických zariadení ...
b)
povolenie na prevádzkovanie dráhy vydané fyzickej osobe podľa § 103 ods. 2 písm. e),
c)
preukaz na vedenie dráhového vozidla alebo preukaz na riadenie chodu lanovej dráhy podľa § 103 ods. ...
(5)

V konaní podľa tohto zákona ministerstvo vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe36a) tieto dokumenty: ...

a)
osvedčenie skúšobného komisára podľa § 102 ods. 1 písm. u),
b)
doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v).
(6)

V konaní podľa tohto zákona vyšší územný celok vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe36a) tieto ...

a)
povolenie na prevádzkovanie mestskej dráhy vydané fyzickej osobe podľa § 105 ods. 1 písm. f),
b)
preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy podľa § 105 ods. 1 písm. h).
§ 111
Procesné ustanovenia
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(2)

Ak v tomto zákone nie je ustanovená iná lehota na rozhodnutie, lehota na rozhodnutie je 60 dní odo dňa ...

(3)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje ...

§ 112
Prechodné ustanovenia
(1)

Úradom podľa tohto zákona je Úrad pre reguláciu železničnej dopravy zriadený podľa doterajších predpisov. ...

(2)

Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu uplynie uplynutím obdobia, na ktoré boli vymenovaní ...

(3)

Povolenia na prevádzkovanie dráhy, bezpečnostné povolenia, bezpečnostné osvedčenia a iné právoplatné ...

(4)

Konania začaté podľa doterajších predpisov sa dokončia podľa tohto zákona. V konaní o priestupku alebo ...

(5)

Úhrady manažérovi infraštruktúry na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia vo výške fixných nákladov ...

(6)

Úhrady za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a za služby poskytované v minimálnom prístupovom ...

§ 112a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa ...

§ 112b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2014

Preukazy na vedenie dráhového vozidla vydané pred 1. februárom 2014 strácajú platnosť uplynutím desiatich ...

§ 112c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2015
(1)

Konania o priestupkoch a iných správnych deliktoch začaté a neukončené do 30. novembra 2015 sa dokončia ...

(2)

Konania, ktoré začalo ministerstvo ako schvaľovací orgán podľa § 21 a ktoré neboli právoplatne skončené ...

(3)

Úhrady za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a za služby poskytované v minimálnom prístupovom ...

§ 112d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 112e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2019
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 15. marcom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení ...

(2)

Označenie železničných staníc a železničných zastávok podľa § 34 ods. 6 písm. h) je manažér infraštruktúry ...

(3)

Na izolované železničné trate s dĺžkou menšou ako 500 km s odlišným rozchodom koľaje, ako je rozchod ...

(4)

Ak ustanovenia tohto zákona, ktoré sa na trate podľa odseku 3 vzťahujú, ponechávajú úpravu niektorých ...

(5)

Železničný podnik podľa odseku 3 môže byť zároveň aj manažérom infraštruktúry bez toho, aby to malo ...

(6)

Železničný podnik a manažér infraštruktúry podľa odseku 3 môžu byť súčasťou jedného koncernu alebo vo ...

§ 112f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 16. júna 2020
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 16. júnom 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(2)

Povolenia na uvedenie železničného vozidla do prevádzky, povolenia typu železničného vozidla, bezpečnostné ...

(3)

Povolenie agentúry podľa § 71a nie je potrebné pre projekty, pri ktorých sa ukončilo verejné obstarávanie ...

(4)

Pred vydaním povolenia na uvedenie do prevádzky pre subsystém traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia ...

§ 112g
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v ...

(2)

Úrad môže počas krízovej situácie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadosti o vydanie povolenia ...

(3)

Platnosť lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti, posudku o psychickej spôsobilosti, osvedčenia ...

§ 113

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.

§ 114
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. ...

2.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2006 Z. z. o technických požiadavkách interoperability ...

3.

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.

4.

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontejnerov ISO ...

5.

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 7/1988 Zb. o križovaní pozemných komunikácií s dráhami ...

6.

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 38/1990 Zb., ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky na ...

7.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 249/1997 Z. z. o vzore ...

8.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 250/1997 Z. z., ktorou ...

9.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 113/1999 Z. z. o vystrojení ...

10.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 499/2007 Z. z. o zdravotnej, ...

11.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 19 239/74 zo 17. júla 1974 o lehotách dozornej činnosti štátneho ...

12.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 26 049/76 z 29. decembra 1976, ktorou sa vydáva Skúšobný ...

13.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 19 022/1978 z 25. septembra 1978 o odbornej spôsobilosti ...

14.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 9737/84-025 z 8. októbra 1984 o prepravách vojenských kontajnerových ...

15.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 5095/85-ÚÚŽZ z 20. júna 1985, ktorou sa vydávajú smernice ...

16.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 8969/1985-025 zo 4. decembra 1985, ktorou sa určujú niektoré ...

17.

Úprava Federálneho ministerstva č. 25 188/76-025 o Pravidlách technickej prevádzky železníc (registrovaná ...

18.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 25 110/77-025 o pravidlách technickej prevádzky lanových ...

19.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 16 349/79 o pravidlách technickej prevádzky vlečiek (registrovaná ...

20.

Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie ...

21.

Pravidlá technickej prevádzky mestských dráh vydané Ministerstvom dopravy (registrované v čiastke 25/1970 ...

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Slovenskej ...

1.

V § 108 ods. 2 písmeno l) znie:

„l) stavby dráhy a jej súčastí a stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo ...

„10h)
§ 11 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V § 126 ods. 1 sa za slovo „dráhach“ vkladajú slová „a o doprave na dráhach“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

§ 23 sa vypúšťa.

2.

V § 52 písm. c) sa slová „predpisov o bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „predpisov o železničných dráhach ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V prílohe položke 70 sa pripájajú písmená i) a j), ktoré znejú:

„i) Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné dráhy počas chodu (jazdy) 15 eur; j) Vydanie ...

2.

V prílohe položke 71 sa pripájajú písmená e) až o), ktoré znejú:

„e) Pridelenie skratky vlastníka železničného vozidla 115 eur; f) Zmena registračných údajov vlastníka ...

3.

V prílohe položke 75 písm. c) sa slová „dopravcu na celoštátnej alebo regionálnej dráhe“ nahrádzajú ...

4.

V prílohe položke 75 sa pripájajú písmená d) až i), ktoré znejú:

„d) Vydanie bezpečnostného povolenia  pre manažéra infraštruktúry 200 eur; e) Zmena alebo zrušenie ...

5.

V prílohe položke 89 písmená a) a b) znejú:

„a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie 1. železničnej trate 500 eur; 2. špeciálnej dráhy, lanovej ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., ...

1.

V § 1 ods. 3 sa pred slová „a medzinárodné tarify“ vkladajú slová „základné cestovné a osobitné cestovné ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa dopĺňa citáciou „zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, zákon ...

3.

V § 4a ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „za prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe7a)“, ako aj ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18a sa vypúšťa citácia: „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. ...

5.

V § 23e ods. 1 a 2 sa slová „skončenia obdobia povinného vykonávania duálneho zobrazovania cien22)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

6.

Za § 23e sa vkladá § 23f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010 (1) Konania o porušení cenovej disciplíny ...

Čl. VI

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56a Poskytovanie dotácií v oblasti civilného letectva (1) Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti ...

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem článku I § 114 dvadsiateho bodu, ktorý nadobúda ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  SUBSYSTÉMY

  1.

  Zoznam subsystémov

  Železničný systém sa člení na tieto subsystémy:

  1.1

  v štrukturálnej oblasti

  a)

  infraštruktúra,

  b)

  energia,

  c)

  traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia,

  d)

  vozidlové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia,

  e)

  železničné koľajové vozidlá;

  1.2

  vo funkčnej oblasti

  a)

  prevádzka a riadenie dopravy,

  b)

  údržba a

  c)

  telematické aplikácie v osobnej doprave a v nákladnej doprave.

  2.

  Opis subsystémov

  Komponenty a aspekty týkajúce sa interoperability sú určené pre každý subsystém alebo časť subsystému ...

  2.1

  Infraštruktúra – železničné trate, výhybky, železničné priecestia, inžinierske stavby (najmä mosty a ...

  2.2

  Energia – elektrifikačný systém vrátane nadzemného trolejového vedenia a traťové časti zariadení na ...

  2.3

  Traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia – všetky traťové zariadenia potrebné na zaistenie ...

  2.4

  Vozidlové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia

  Všetky vozidlové zariadenia potrebné na zaručenie bezpečnosti a riadenia pohybu vlakov schválených na ...

  2.5

  Prevádzka a riadenie dopravy – postupy a zariadenia umožňujúce koherentnú prevádzku rôznych štrukturálnych ...

  Na prevádzkovanie akejkoľvek služby železničnej dopravy sa môže vyžadovať odborná kvalifikácia. ...

  2.6

  Telematické aplikácie – v súlade s prílohou č. 2 tento subsystém tvoria

  a)

  aplikácie v osobnej doprave vrátane systémov poskytujúcich cestujúcim informácie pred cestou a počas ...

  b)

  aplikácie v nákladnej doprave vrátane informačných systémov (najmä monitorovania nákladu a vlakov v ...

  2.7

  Železničné koľajové vozidlá – štruktúra, systém riadenia a zabezpečenia pre všetky vlakové zariadenia, ...

  2.8

  Údržba – postupy a s nimi súvisiace zariadenia, logistické strediská pre údržbárske práce a rezervy, ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  PRVKY ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Sieť

  Železničný systém Európskej únie zahŕňa tieto prvky:

  a)

  špeciálne vybudované vysokorýchlostné trate vybavené pre rýchlosť, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako ...

  b)

  špeciálne modernizované vysokorýchlostné trate vybavené pre rýchlosti rádovo od 200 km/h,

  c)

  špeciálne modernizované vysokorýchlostné trate, ktoré majú osobitné vlastnosti v dôsledku topografických, ...

  d)

  konvenčné trate určené na osobnú dopravu,

  e)

  konvenčné trate určené na osobnú dopravu a nákladnú dopravu,

  f)

  konvenčné trate určené na nákladnú dopravu,

  g)

  uzly osobnej dopravy,

  h)

  uzly nákladnej dopravy vrátane intermodálnych terminálov,

  i)

  spojovacie trate medzi uvedenými prvkami.

  Táto sieť zahŕňa systémy riadenia dopravy, systémy určovania polohy a navigačné systémy, technické zariadenia ...

  2.

  Železničné vozidlá

  Železničný systém Európskej únie zahŕňa železničné vozidlá, ktoré sú spôsobilé jazdiť na celej sieti ...

  a)

  rušňov a osobných železničných vozidiel vrátane dieselových alebo elektrických hnacích jednotiek, motorových ...

  b)

  nákladných vozňov vrátane nízkopodlažných železničných vozidiel určených pre celú sieť a železničných ...

  c)

  špeciálnych vozidiel, ako napríklad traťových strojov.

  Tento zoznam zahŕňa aj železničné vozidlá, ktoré sú osobitne určené na prevádzku na rôznych druhoch ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

  1.

  Všeobecné požiadavky

  1.1

  Bezpečnosť.

  1.1.1

  Projektovanie, výstavba alebo montáž, údržba a monitorovanie dôležitých bezpečnostných súčastí a najmä ...

  1.1.2

  Parametre styku kolesa a koľajnice musia spĺňať požiadavky stability, ktorá je potrebná na zaručenie ...

  1.1.3

  Používané komponenty musia byť počas svojej prevádzky odolné voči špecifikovanému bežnému alebo výnimočnému ...

  1.1.4

  Projektovanie stabilných zariadení a vozového parku a výber použitých materiálov musí pri požiari obmedzovať ...

  1.1.5

  Zariadenia určené na manipuláciu zo strany užívateľov musia byť navrhnuté tak, aby nemali negatívny ...

  1.2

  Spoľahlivosť a použiteľnosť.

  Monitorovanie a údržba stabilných alebo pohyblivých súčastí, ktoré sa podieľajú na pohybe vlaku, sa ...

  1.3

  Zdravie.

  1.3.1

  Vo vlakoch a v železničnej infraštruktúre sa nesmú požívať materiály, ktoré by podľa spôsobu použitia ...

  1.3.2

  Takéto materiály sa musia vybrať, spracovať a používať spôsobom, ktorý zabráni emisiám škodlivých a ...

  1.4

  Ochrana životného prostredia.

  1.4.1

  Ekologický vplyv zariadení a prevádzkovania železničného systému sa musí posúdiť, zhodnotiť a brať do ...

  1.4.2

  Vo vlakoch a v železničnej infraštruktúre sa musia používať materiály, ktoré zabraňujú emisii výparov ...

  1.4.3

  Vozidlový park železničných vozidiel a energetické napájacie systémy sa musia projektovať a vyrábať ...

  1.4.4

  Výsledkom projektového riešenia a prevádzky železničného systému nesmie byť neprípustne vysoká hladina ...

  1.4.5

  Prevádzka železničného systému za normálneho stavu údržby nesmie spôsobovať neprípustnú úroveň pozemných ...

  1.5

  Technická zlučiteľnosť.

  Technické charakteristiky železničnej infraštruktúry a pevných zariadení musia byť zlučiteľné vzájomne ...

  Ak sa dodržiavanie týchto parametrov na určitých častiach siete ukáže byť problematickým, môžu sa uplatniť ...

  1.6.

  Prístupnosť

  1.6.1.

  Subsystémy infraštruktúra a železničné koľajové vozidlá musia byť prístupné osobám so zdravotným postihnutím ...

  1.6.2.

  Subsystémy prevádzka a telematické aplikácie v osobnej doprave musia zabezpečovať nevyhnutné funkcie ...

  2.

  Požiadavky špecifické pre každý subsystém

  2.1

  Infraštruktúra.

  2.1.1

  Bezpečnosť. Musia sa vykonať príslušné opatrenia s cieľom zabrániť prístupu k zariadeniam a nežiaducim ...

  Musia sa podniknúť opatrenia s cieľom obmedziť nebezpečenstvá, ktorým sú vystavení ľudia, a to najmä ...

  Infraštruktúra, ku ktorej má verejnosť prístup, musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby sa obmedzili ...

  Musia byť určené opatrenia, ktoré vezmú do úvahy mimoriadne bezpečnostné podmienky vo veľmi dlhých tuneloch ...

  2.1.2.

  Prístupnosť

  2.1.2.1.

  Subsystém infraštruktúra, ku ktorému má prístup verejnosť, musí byť prístupný osobám so zdravotným postihnutím ...

  2.2

  Energia.

  2.2.1

  Bezpečnosť. Prevádzka energetických napájacích systémov nesmie mať negatívny vplyv na bezpečnosť vlakov, ...

  2.2.2

  Ochrana životného prostredia. Prevádzkovanie elektrických alebo tepelných energetických systémov nesmie ...

  2.2.3

  Technická zlučiteľnosť. Používané elektrické a tepelnoenergetické systémy musia umožňovať vlakom dosahovať ...

  2.3

  Systém riadenie-zabezpečenie a návestenie.

  2.3.1

  Bezpečnosť. Používané systémy riadenie-zabezpečenie a návestenie musia umožňovať vlakom premávať s takou ...

  2.3.2

  Technická zlučiteľnosť. Nová železničná infraštruktúra a nový vozidlový park vyrobený alebo vyvinutý ...

  Riadiace, zabezpečovacie a návestné zariadenia inštalované v kabíne vodiča musia umožniť bežnú prevádzku ...

  2.4

  Vozidlový park.

  2.4.1

  Bezpečnosť. Konštrukcie železničných vozidiel a spojení medzi železničnými vozidlami sa musia naprojektovať ...

  V záujme ochrany bezpečnosti osôb je nutné podniknúť opatrenia na zabránenie prístupu ku komponentom, ...

  Ak hrozí nebezpečenstvo, zariadenia musia umožniť cestujúcim, aby informovali rušňovodiča, a vlakovému ...

  Súčasťou vstupných dverí musí byť otvárací a zatvárací systém, ktorý cestujúcim zaručuje bezpečnosť. ...

  Je nevyhnutné, aby boli k dispozícii označené núdzové východy.

  Je nevyhnutné prijať potrebné opatrenia, ktoré zohľadňujú osobitné bezpečnostné podmienky vo veľmi dlhých ...

  Vo vlaku musí byť bezpodmienečne núdzový osvetľovací systém s dostatočnou intenzitou a trvaním osvetlenia. ...

  Vo vlakoch musí byť miestny rozhlas, ktorý zabezpečuje informovanosť verejnosti zo strany personálu.Cestujúcim ...

  2.4.2

  Spoľahlivosť a použiteľnosť. Životne dôležité zariadenia, pohybové, trakčné a brzdové zariadenia, ako ...

  2.4.3

  Technická zlučiteľnosť. Elektrické zariadenie musí byť zlučiteľné s prevádzkou riadiacich, zabezpečovacích ...

  Pri elektrickej trakcii musia byť charakteristiky zberných a napájacích zariadení také, aby umožňovali ...

  Charakteristika vozového parku musí umožňovať jazdu na každej železničnej trati, na ktorej sa predpokladá ...

  2.4.4

  Kontrola. Vlaky musia byť vybavené záznamovým zariadením. Údaje zozbierané týmto zariadením a spracovanie ...

  2.4.5

  Prístupnosť

  2.4.5.1.

  Subsystém železničné koľajové vozidlá, ku ktorým má prístup verejnosť, musia byť prístupné osobám so ...

  2.5

  Údržba.

  2.5.1

  Zdravie a bezpečnosť. Technické zariadenia a postupy používané v strediskách údržby musia zaistiť bezpečnú ...

  2.5.2

  Ochrana životného prostredia. Technické zariadenia a postupy, ktoré sa používajú v strediskách údržby, ...

  2.5.3

  Technická zlučiteľnosť. Zariadenia na údržbu vozového parku musia umožniť vykonávať činnosti zamerané ...

  2.6

  Prevádzka a riadenie dopravy.

  2.6.1

  Bezpečnosť. Prevádzkové predpisy siete a kvalifikácie rušňovodičov a vlakového personálu, ako aj personálu ...

  Údržbárske činnosti a intervaly údržby, školenie a kvalifikácie personálu v strediskách údržby a v riadiacich ...

  2.6.2

  Spoľahlivosť a použiteľnosť. Údržbárske činnosti a intervaly bežnej údržby, školenie a kvalifikácie ...

  2.6.3

  Technická zlučiteľnosť. Prevádzkové predpisy železničnej siete a kvalifikácie rušňovodičov a ostatného ...

  2.6.4.

  Prístupnosť

  2.6.4.1.

  Musia byť prijaté primerané kroky, ktoré zabezpečia, aby boli v prevádzkových predpisoch určené nevyhnutné ...

  2.7

  Telematické aplikácie pre osobnú dopravu a pre nákladnú dopravu.

  2.7.1

  Technická zlučiteľnosť. Základné požiadavky na telematické aplikácie zaručujú minimálnu kvalitu prepravy ...

  2.7.2

  Spoľahlivosť a použiteľnosť. Metódy využívania, riadenia, aktualizovania a uchovávania týchto databáz, ...

  2.7.3

  Zdravie. Rozhrania medzi týmito systémami a užívateľmi musia byť v súlade s predpismi týkajúcimi sa ...

  2.7.4

  Bezpečnosť. Na uchovávanie alebo prenos informácií týkajúcich sa bezpečnosti sa musí zabezpečiť vhodná ...

  2.7.5.

  Prístupnosť

  2.7.5.1.

  Musia byť prijaté primerané kroky, ktoré zabezpečia, aby boli v subsystémoch pre telematické aplikácie ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  POSTUP ES OVEROVANIA SUBSYSTÉMOV

  1.

  VŠEOBECNÉ ZÁSADY

  V rámci postupu overovania subsystémov sa kontroluje a osvedčuje, že subsystém je navrhnutý, konštruovaný ...

  2.

  POSTUP PRI ES OVEROVANÍ

  2.1

  Úvod

  ES overovanie subsystémov je postup, v ktorom notifikovaná osoba kontroluje a potvrdzuje, že subsystém ...

  2.2

  Časti subsystému a etapy

  2.2.1

  Čiastkové overenie

  Ak sa to uvádza v technických špecifikáciách interoperability alebo na žiadosť žiadateľa, sa subsystém ...

  Čiastkové overenie je postup, v rámci ktorého notifikovaná osoba kontroluje a osvedčuje určité časti ...

  Po každom čiastkovom overení notifikovaná osoba vyhotoví ES certifikát o čiastkovom overení pre žiadateľa, ...

  2.2.2

  Časti subsystému

  Žiadateľ môže žiadať o čiastkové overenie pre každú časť. Každú časť možno podrobiť kontrole v každej ...

  2.2.3

  Subsystém alebo určité časti subsystému sa kontroluje v každej z týchto etáp:

  a)

  v etape celkového projektu,

  b)

  v etape výrobného procesu; výstavba subsystému vrátane stavebných a inžinierskych prác, výroby, montáže ...

  c)

  v etape záverečného odskúšania subsystému.

  V etape projektovania vrátane typových skúšok a vo výrobnej etape pre celý subsystém alebo pre časť ...

  2.3

  Certifikát

  2.3.1

  Notifikovaná osoba zodpovedná za ES overenie posúdi projekt, výrobný proces a záverečné odskúšanie subsystému ...

  Ak nedošlo k posúdeniu zhody subsystému so všetkými relevantnými technickými špecifikáciami interoperability ...

  2.3.2

  Ak boli vydané ES certifikáty o čiastkovom overení, notifikovaná osoba zodpovedná za overovanie ES subsystému ...

  a)

  potvrdí, že ES certifikáty o čiastkovom overení zodpovedajú relevantným požiadavkám technických špecifikácií ...

  b)

  skontroluje všetky aspekty, na ktoré sa nevzťahujú ES certifikáty o čiastkovom overení, a

  c)

  skontroluje záverečné odskúšanie celého subsystému.

  2.3.3

  Ak ide o úpravu subsystému, na ktorý sa už vzťahuje certifikát, notifikovaná osoba vykoná len tie preskúmania ...

  2.3.4

  Notifikovaná osoba, ktorá vykonáva overovanie subsystému, vypracuje súbor technickej dokumentácie v ...

  2.4

  Súbor technickej dokumentácie je prílohou ES vyhlásenia o overení, zostavuje ho žiadateľ a musí obsahovať: ...

  a)

  technické vlastnosti súvisiace s návrhom projektu, ktorý obsahuje celkové a podrobné výkresy v súlade ...

  b)

  zoznam komponentov, ktoré sú začlenené do subsystému,

  c)

  kópie ES vyhlásení o zhode použitých komponentov, ku ktorým sú podľa potreby priložené zodpovedajúce ...

  d)

  ES certifikát o čiastkovom overení, ak je k dispozícii, a v tomto prípade aj ES vyhlásenie o čiastkovom ...

  e)

  ES certifikát o overení spolu s podkladmi o výpočtoch, podpísané notifikovanou osobou zodpovednou za ...

  f)

  ES certifikáty vydané v súlade s inými právne záväznými aktmi Európskej únie.

  Ak sa požaduje bezpečná integrácia podľa § 71 ods. 4 písm. c) a § 76 ods. 3 písm. d), žiadateľ v rámci ...

  2.5

  Monitorovanie

  2.5.1

  Cieľom monitorovania je zabezpečiť, aby sa počas výroby subsystému splnili požiadavky zo súboru technickej ...

  2.5.2

  Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu výroby subsystému musí mať stály prístup na staveniská, do ...

  2.5.3

  Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu realizácie musí v pravidelných intervaloch vykonávať audity, ...

  2.5.4

  Notifikovaná osoba môže vykonať aj neohlásenú návštevu staveniska alebo výrobnej dielne. Počas takejto ...

  2.5.5

  Ak to príslušné technické špecifikácie vyžadujú, notifikovaná osoba môže s cieľom vydať ES vyhlásenie ...

  2.6

  Predkladanie

  Úplný súbor dokumentácie podľa bodu 2.4 sa musí odovzdať žiadateľovi ako príloha k ES certifikátu o ...

  Žiadateľ musí uchovávať kópiu súboru dokumentácie počas prevádzkovej životnosti subsystému. Súbor dokumentácie ...

  2.7

  Notifikovaná osoba musí pravidelne uverejňovať informácie

  a)

  o prijatých žiadostiach o ES overenie a o ES čiastkové overenie,

  b)

  o žiadosti o posúdenie zhody alebo vhodnosti na použitie komponentov interoperability,

  c)

  o vydaných a zamietnutých ES certifikátoch o čiastkovom overení,

  d)

  o vydaných a zamietnutých ES certifikátoch o zhode a vhodnosti na použitie,

  e)

  o vydaných a zamietnutých ES certifikátoch o overení.

  2.8

  Jazyk

  Dokumentácia a korešpondencia o postupoch ES overovania musia byť vedené v štátnom jazyku alebo úradnom ...

  3.

  POSTUP OVEROVANIA V PRÍPADE VNÚTROŠTÁTNYCH PREDPISOV

  3.1

  Úvod

  Postup overovania v prípade vnútroštátnych predpisov je postup, pri ktorom poverená právnická osoba ...

  3.2

  ES certifikát o overení

  Poverená právnická osoba vyhotoví pre žiadateľa ES certifikát o overení.

  Certifikát obsahuje presné odkazy na vnútroštátne všeobecne záväzné právne predpisy, s ktorými zhodu ...

  V prípade vnútroštátnych predpisov, ktoré sa týkajú subsystémov, z ktorých sa skladá vozidlo, poverená ...

  3.3

  Súbor technickej dokumentácie

  Súbor technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu k ES certifikátu o overení v prípade vnútroštátnych ...

  3.4

  Jazyk

  Súbory a korešpondencia o postupoch ES overovania musia byť vedené v štátnom jazyku alebo úradnom jazyku ...

  4.

  OVEROVANIE ČASTÍ SUBSYSTÉMOV PODĽA § 73 ODS. 5

  Na overovanie série subsystémov alebo len určitých častí subsystémov podľa § 73 ods. 5 sa ustanovenia ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  SÚBOR DOKUMENTÁCIE NA OZNÁMENIE VÝNIMKY

  K oznámeniu výnimky Európskej komisii sa musia priložiť tieto dokumenty:

  a)

  list ministerstva, v ktorom sa Európskej komisii oznamuje výnimka,

  b)

  v prílohe k listu súbor dokumentácie, ktorý obsahuje

  1.

  opis prác, tovaru a služieb podliehajúcich výnimke s uvedením kľúčových dátumov, zemepisnej polohy, ...

  2.

  presný odkaz na tie technické špecifikácie interoperability alebo ich časti, z ktorých je výnimka, ...

  3.

  presný odkaz a podrobnosti o alternatívnych ustanoveniach, ktoré sa uplatnia,

  4.

  odôvodnenie pokročilého štádia vývoja návrhu, ak ide o výnimku podľa § 70 ods. 5 písm. a),

  5.

  odôvodnenie výnimky s uvedením hlavných dôvodov technického, stavebno-technického, hospodárskeho, obchodného, ...

  6.

  každú ďalšiu informáciu, ktorou sa odôvodňuje výnimka,

  7.

  opis opatrení, ktoré sa plánujú prijať s cieľom podporiť konečnú interoperabilitu projektu; ak ide o ...

  Dokumentáciu ministerstvo poskytne v tlačenej forme, ako aj vo forme elektronických súborov. Uľahčí ...

  Príloha č. 8 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  ŠTRUKTÚRA VÝROČNEJ SPRÁVY O BEZPEČNOSTNÝCH INDIKÁTOROCH

  I.

  Vymedzenie pojmov

  1.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na nehody

  1.1

  Závažnou nehodou sa rozumie každá nehoda, na ktorej sa podieľa aspoň jedno pohybujúce sa železničné ...

  1.2

  Značným poškodením vozidlového parku, koľaje, iných zariadení alebo životného prostredia sa rozumie ...

  1.3

  Značným narušením dopravy sa rozumie, ak vlaková doprava na hlavnej trati je pozastavená na minimálne ...

  1.4

  Vlakom sa rozumie jedno koľajové vozidlo alebo skupina koľajových vozidiel dopravovaná jedným alebo ...

  1.5

  Zrážkou vlaku so železničnými vozidlami sa rozumie čelná, zadná alebo bočná zrážka časti jedného vlaku ...

  1.6

  Zrážkou vlaku s prekážkou v priechodnom priereze sa rozumie zrážka časti vlaku s objektmi nachádzajúcimi ...

  1.7

  Vykoľajením vlakov sa rozumie opustenie temena koľajnice aspoň jedným kolesom vozidla vlaku.

  1.8

  Nehodami na priecestiach sa rozumejú také nehody, ktorých účastníkom je aspoň jedno železničné vozidlo ...

  1.9

  Nehodami s poškodením osôb, ktoré sú spôsobené pohybom železničného vozidla, sa rozumejú nehody, ktorých ...

  1.10

  Požiarmi v železničných vozidlách sa rozumejú požiare a výbuchy, ku ktorým došlo v železničných vozidlách ...

  1.11

  Inými druhmi nehôd sa rozumejú všetky nehody, ktoré nepatria medzi už uvedené zrážky vlakov so železničnými ...

  1.12

  Cestujúcim sa rozumie každá osoba okrem personálu vlaku, ktorá cestuje vlakom. Na účely štatistiky o ...

  1.13

  Zamestnancami vrátane personálu dodávateľov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sú dodávateľmi, ...

  1.14

  Užívateľmi priecestí sa rozumejú všetky osoby, ktoré používajú priecestia na prechod cez železničnú ...

  1.15

  Neoprávnenými osobami v železničných priestoroch sa rozumejú všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v železničných ...

  1.16

  Inou osobou na nástupišti sa rozumie každá osoba nachádzajúca sa na nástupišti, ktorá nie je cestujúcim, ...

  1.17

  Inou osobou mimo nástupišťa sa rozumie každá osoba nenachádzajúca sa na nástupišti, ktorá nie je cestujúcim, ...

  1.18

  Usmrtenou osobou sa rozumie každá osoba usmrtená okamžite alebo osoba, ktorá zomrela do 30 dní na následky ...

  1.19

  Ťažko zranenou osobou sa rozumie každá zranená osoba, ktorá bola v dôsledku nehody hospitalizovaná viac ...

  2.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na nebezpečný tovar

  2.1

  Nehodou pri preprave nebezpečného tovaru sa rozumie každá nehoda alebo udalosť, ktorá je predmetom hlásenia ...

  2.2

  Nebezpečným tovarom sa rozumejú látky a predmety, ktorých preprava je zakázaná alebo povolená iba po ...

  3.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na samovraždy

  3.1

  Samovraždou sa rozumie konanie vedúce k úmyselnému zraneniu samého seba so smrteľnými následkami, ktoré ...

  3.2

  Pokusom o samovraždu sa rozumie konanie vedúce k úmyselnému zraneniu samého seba s následkami ťažkého ...

  4.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na okolnosti predchádzajúce nehodám

  4.1

  Lomom koľajnice sa rozumejú všetky koľajnice rozdelené na dva kusy alebo viac kusov alebo všetky koľajnice, ...

  4.2

  Vybočením koľaje alebo inou chybou geometrickej polohy koľaje sa rozumejú nedostatky súvisiace s kontinuitou ...

  4.3

  Poruchami návestenia s následkom návestenia menej závažnej návesti sa rozumejú technické poruchy návestného ...

  4.4

  Prejdením návesti zakazujúcej chod s prejdením bodu ohrozenia sa rozumie prejdenie ktorejkoľvek časti ...

  4.5

  Prejdením návesti zakazujúcej chod bez prejdenia bodu ohrozenia sa rozumie prejdenie ktorejkoľvek časti ...

  Nedovolená jazda uvedená v bodoch 4.4 a 4.5 znamená prejdenie:

  Nepatria sem prípady, keď železničné vozidlá bez pohonu alebo vlak, ktorý je bez obsluhy, prejdú po ...

  Bezpečnostný orgán môže predkladať osobitné správy o týchto štyroch bodoch a nahlasuje aspoň jeden spoločný ...

  4.6

  Lomom kolesa prevádzkovaného železničného vozidla sa rozumie zlomenie, pri ktorom sa poškodilo koleso ...

  4.7

  Lomom nápravy prevádzkovaného železničného vozidla sa rozumie zlomenie, pri ktorom sa poškodila náprava ...

  5.

  Indikátory vzťahujúce sa na technickú bezpečnosť železničnej infraštruktúry a jej využitie

  5.1

  Vlakovým zabezpečovacím zariadením sa rozumie systém, ktorý vynúti rešpektovanie návestí a rýchlostných ...

  5.2

  Palubnými systémami sa rozumejú systémy poskytovania pomoci rušňovodičovi pri sledovaní návestí pozdĺž ...

  Funkcie poskytované palubnými vlakovými zabezpečovacími zariadeniami sú:

  a)

  výstraha, ktorá poskytuje rušňovodičovi automatickú výstrahu,

  b)

  výstraha s automatickým zastavením, ktoré poskytuje rušňovodičovi automatickú výstrahu a automatické ...

  c)

  výstraha s automatickým zastavením a bodovou kontrolou rýchlosti, ktoré poskytujú rušňovodičovi krytie ...

  d)

  výstraha s automatickým zastavením a nepretržitou kontrolou rýchlosti, ktoré poskytujú rušňovodičovi ...

  5.3

  Priecestím sa rozumie úrovňové kríženie železničnej dráhy s cestnou komunikáciou alebo priechodom určeným ...

  5.4

  Cestnou komunikáciou sa rozumie každá verejná alebo súkromná cesta, ulica alebo diaľnica vrátane priľahlých ...

  5.5

  Priechodom sa rozumie každá cesta, iná ako cestná komunikácia určená na prechod osôb, zvierat, vozidiel ...

  5.6

  Pasívnym priecestím sa rozumie priecestie bez akéhokoľvek systému varovania alebo ochrany, ktorý sa ...

  5.7

  Aktívnym priecestím sa rozumie úrovňové priecestie, na ktorom sú prechádzajúci užívatelia chránení alebo ...

  a)

  Ochrana prostredníctvom použitia fyzických zariadení

  1.

  polovičné alebo plné závory,

  2.

  zábrany.

  b)

  Varovanie prostredníctvom použitia zariadení pevne upevnených na priecestiach

  1.

  viditeľné signály: svetlá,

  2.

  počuteľné signály: najmä zvony, trúby, klaksóny a podobne.

  Aktívne priecestia sa delia na

  a)

  manuálne, pri ktorom závory alebo výstražné svetlá svetelnej signalizácie zo strany užívateľa manuálne ...

  b)

  automatické s výstražnými svetlami svetelnej signalizácie zo strany užívateľa priecestia, pri ktorom ...

  c)

  automatické so závorami zo strany používateľa priecestia, pri ktorom zábranu pre používateľa aktivuje ...

  d)

  priecestia s koľajovým zabezpečovacím zariadením, pri ktorom návesť alebo vlakové zabezpečovacie zariadenie ...

  6.

  Definície jednotiek merania

  6.1

  Vlakovým kilometrom sa rozumie jednotka merania pohybu vlaku na vzdialenosť jedného kilometra. Použitá ...

  6.2

  Osobokilometrom sa rozumie jednotka merania prepravy jedného cestujúceho železnicou na vzdialenosť jedného ...

  6.3

  Traťovým kilometrom sa rozumie dĺžka železničnej siete v kilometroch vzťahovaná k subjektu, ktorý správu ...

  6.4

  Koľajovým kilometrom sa rozumie dĺžka železničnej siete v kilometroch vzťahovaná k subjektu, ktorý správu ...

  II.

  Spoločné metódy výpočtu hospodárskeho vplyvu nehôd

  1.

  Hodnotu zabránenia obeti pri nehode tvorí:

  1.1

  Samotná hodnota bezpečnosti: hodnota ochoty platiť založená na oznámených preferenčných štúdiách vykonaných ...

  1.2

  Priame náklady a nepriame náklady: odhadnuté hodnoty nákladov zložené z

  a)

  nákladov na zdravotnú starostlivosť a rehabilitáciu,

  b)

  nákladov na súdne konanie, nákladov na policajné a súkromné vyšetrovanie nehôd, nákladov na pohotovostnú ...

  c)

  výrobných strát: spoločenská hodnota tovaru a služieb, ktoré mohli vyprodukovať osoby, keby nedošlo ...

  Pri výpočte nákladov, ak ide o obeť pri nehode, sa smrteľné nehody a ťažké zranenia posudzujú oddelene ...

  2.

  Spoločné zásady stanovovania samotnej hodnoty bezpečnosti a priamych nákladov alebo nepriamych nákladov: ...

  Posúdenie vhodnosti dostupných odhadov týkajúcich sa samotnej hodnoty bezpečnosti musí vychádzať z týchto ...

  a)

  odhady, ktoré sa vzťahujú na systém hodnotenia znižovania rizika úmrtí v sektore dopravy a riadia sa ...

  b)

  vzorka respondentov použitá na určenie hodnôt je reprezentatívnou vzorkou príslušnej populácie; vzorka ...

  c)

  metóda odvodzovania hodnôt ochoty platiť: prieskum sa vykonáva prostredníctvom jasných a zmysluplných ...

  Priame a nepriame náklady sa stanovujú na základe skutočných nákladov spoločnosti.

  3.

  Náklady na odstránenie poškodenia životného prostredia znamenajú náklady železničných podnikov alebo ...

  4.

  Náklady na materiálne škody spôsobené na koľajových vozidlách alebo na infraštruktúre znamenajú náklady ...

  5.

  Náklady súvisiace s oneskoreniami v dôsledku nehôd znamenajú peňažnú hodnotu oneskorení užívateľov železničnej ...

  VT = peňažná hodnota úspory cestovnej doby.

  Hodnota času cestujúceho vo vlaku za hodinu:

  VTp = [VT cestujúcich do zamestnania] · [priemerné percentuálne vyjadrenie cestujúcich do zamestnania ...

  VTp v eurách na jedného cestujúceho za hodinu

  Pracovne cestujúcim sa rozumie cestujúci, ktorý cestuje v súvislosti so svojou profesionálnou činnosťou ...

  Hodnota času nákladného vlaku (za hodinu):

  VTf = [VT nákladného vlaku] · [(tonový kilometer)/(vlakový kilometer)]

  VTf v eurách na jednu tonu nákladu za hodinu

  Priemerné množstvo ton tovaru prepraveného jedným vlakom za rok = (tonový kilometer)/(vlakový kilometer) ...

  CM = náklady na 1 minútu meškania vlaku

  Osobný vlak

  CMp = K1 · (VTp/60) · [(osobokilometer)/(vlakový kilometer)]

  Priemerný počet cestujúcich v jednom vlaku za rok = (osobokilometer)/(vlakový kilometer)

  Nákladný vlak

  CMf = K2 · (VTf/60)

  Hodnota faktorov K1 a K2 sa nachádza medzi hodnotou času a hodnotou meškania podľa odhadov z uvedených ...

  Náklady súvisiace s meškaním v dôsledku nehody = CMp · (minúty meškania vlakov osobnej prepravy) + CMf ...

  Oblasť uplatňovania tohto vzorca

  Náklady meškania sa vypočítavajú pre vážne nehody takto:

  a)

  skutočné meškania na železničných dráhach, kde došlo k nehodám, merané v konečnej stanici,

  b)

  skutočné meškania, a vtedy, ak to nie je možné, odhadované meškania na ostatných dotknutých tratiach. ...

  III.

  Spoločné bezpečnostné indikátory

  1.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na nehody

  1.1

  Celkový počet a pomerný počet závažných nehôd pripadajúcich na vlakové kilometre členený na tieto druhy ...

  a)

  zrážky vlakov so železničným vozidlom,

  b)

  zrážky vlakov s prekážkami v prechodovom priereze,

  c)

  vykoľajenie vlakov,

  d)

  nehody na priecestiach vrátane nehôd, na ktorých sa podieľajú chodci; rozdelenie priecestí je uvedené ...

  e)

  nehody so zranením osôb, ktoré spôsobil pohyb železničného vozidla, okrem samovrážd a pokusov o samovraždu, ...

  f)

  požiare v železničných vozidlách,

  g)

  iné nehody.

  Každá závažná nehoda sa uvedie pod príslušným druhom prvotnej nehody, aj keby následky sekundárnej nehody ...

  1.2

  Celkový počet a pomerný počet pripadajúci na vlakové kilometre ťažko zranených a usmrtených osôb podľa ...

  a)

  cestujúci aj v pomere k celkovému počtu osobokilometrov a osobných vlakových kilometrov,

  b)

  zamestnanci vrátane personálu dodávateľov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú dodávateľmi, ...

  c)

  užívatelia priecestí,

  d)

  neoprávnené osoby v železničných prevádzkových priestoroch,

  e)

  iné osoby na nástupišti,

  f)

  iné osoby mimo nástupišťa.

  2.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na nebezpečný tovar

  Celkový počet a pomerný počet nehôd pri preprave nebezpečného tovaru pripadajúci na vlakové kilometre ...

  a)

  nehody, ktorých účastníkom je aspoň jedno železničné vozidlo prepravujúce nebezpečný tovar vymedzený ...

  b)

  počet takýchto nehôd, pri ktorých došlo k úniku nebezpečného tovaru.

  3.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na samovraždy

  Celkový a pomerný počet samovrážd a pokusov o samovraždu pripadajúci na vlakové kilometre.

  4.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na okolnosti predchádzajúce nehodám

  Celkový a pomerný počet pripadajúci na vlakové kilometre

  a)

  lomov koľajníc,

  b)

  vybočení koľají a iných chýb geometrickej polohy koľaje,

  c)

  poruchy návestidiel s následkom návestenia menej závažnej návesti,

  d)

  prejdení návesti zakazujúcej chod s prejdením bodu ohrozenia,

  e)

  prejdení návesti zakazujúcej chod bez prejdenia bodu ohrozenia,

  f)

  lomy kolies prevádzkovaného železničného vozidla,

  g)

  lomy náprav prevádzkovaného železničného vozidla.

  Všetky takéto okolnosti je potrebné hlásiť bez ohľadu na to, či boli alebo neboli príčinou nehôd. Okolnosť, ...

  5.

  Bezpečnostné indikátory na výpočet hospodárskeho vplyvu nehôd

  Celková suma v eurách a pomerná suma pripadajúca na vlakové kilometre:

  a)

  počet úmrtí a vážnych zranení vynásobený hodnotou zabránenia obeti pri nehode,

  b)

  náklady na odstránenie poškodenia životného prostredia,

  c)

  náklady na materiálne škody spôsobené na železničných vozidlách alebo na infraštruktúre,

  d)

  náklady súvisiace s oneskoreniami v dôsledku nehôd.

  Bezpečnostný orgán oznámi náklady závažných nehôd.

  Hodnota zabránenia obeti pri nehode je hodnota, ktorá sa pripisuje zabráneniu obeti pri nehode, a ako ...

  6.

  Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na technickú bezpečnosť infraštruktúry a jej využitie

  6.1

  Percentuálny podiel tratí s vlakovým zabezpečovacím zariadením v prevádzke a percentuálny podiel vlakových ...

  a)

  výstrahu,

  b)

  výstrahu a automatické zastavenie,

  c)

  výstrahu a automatické zastavenie a bodovú kontrolu rýchlosti,

  d)

  výstrahu a automatické zastavenie a nepretržitú kontrolu rýchlosti.

  6.2

  Počet priecestí (celkom, na kilometer trate a na kilometre koľají) rozdelených takto:

  a)

  pasívne priecestia

  b)

  aktívne priecestia

  1.

  manuálne,

  2.

  s automatickými výstražnými svetlami svetelnej signalizácie zo strany užívateľa priecestia,

  3.

  s automatickými závorami zo strany užívateľa priecestia,

  4.

  s koľajovým zabezpečovacím zariadením.

  Príloha č. 9 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  NOTIFIKÁCIA NÁRODNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV

  Národné bezpečnostné predpisy, ktoré ministerstvo oznamuje Európskej komisii, zahŕňajú tieto predpisy: ...

  1.

  Predpisy týkajúce sa existujúcich národných bezpečnostných cieľov (§ 82 ods. 2) a spoločných bezpečnostných ...

  2.

  Predpisy týkajúce sa požiadaviek na systémy riadenia bezpečnosti podľa prílohy č. 10 a na bezpečnostnú ...

  3.

  Spoločné prevádzkové predpisy železničnej siete, ktoré ešte nie sú predmetom technických špecifikácií ...

  4.

  Predpisy ustanovujúce požiadavky na dodatočné interné prevádzkové predpisy, napríklad na podnikové predpisy, ...

  5.

  Predpisy o požiadavkách na personál vykonávajúci úlohy, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, ...

  6.

  Predpisy o vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych udalostí.

  Príloha č. 10 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  SYSTÉMY RIADENIA BEZPEČNOSTI

  1.

  Požiadavky na systém riadenia bezpečnosti

  Všetky dôležité prvky systému riadenia bezpečnosti musia byť zdokumentované a musí byť opísané najmä ...

  2.

  Základnými prvkami systému riadenia bezpečnosti sú:

  a)

  bezpečnostná politika schválená riaditeľom podniku a oznámená všetkým zamestnancom podniku,

  b)

  kvalitatívne a kvantitatívne ciele podniku na udržanie a zvýšenie bezpečnosti a plány a postupy na dosiahnutie ...

  c)

  ako aj postupy zaručenia zhody s normami a inými určenými podmienkami počas životnosti zariadenia v ...

  1.

  v technických špecifikáciách interoperability,

  2.

  v národných bezpečnostných predpisoch,

  3.

  v iných predpisoch alebo

  4.

  v rozhodnutiach bezpečnostného orgánu,

  d)

  postupy a metódy na hodnotenie rizík a na uplatňovanie opatrení na kontrolu rizík vždy, keď zo zmeny ...

  e)

  vzdelávacie programy pre personál a systémy, ktorými sa zabezpečí zachovanie spôsobilosti personálu ...

  f)

  opatrenia na zabezpečenie dostatočného toku informácií o bezpečnosti a určenie kontrolného postupu na ...

  g)

  postupy a formáty dokumentovania informácií o bezpečnosti a určenie kontrolného postupu na zabezpečenie ...

  h)

  postupy, ktoré zabezpečia, aby boli nehody, mimoriadne udalosti, kvázinehody a iné nebezpečné udalosti ...

  i)

  príprava plánov nasadenia poplachových a informačných plánov po dohode s príslušnými orgánmi a

  j)

  ustanovenia o pravidelných interných auditoch systému riadenia bezpečnosti.

  Manažéri infraštruktúry a železničné podniky zahrnú do systému riadenia bezpečnosti ďalšie prvky potrebné ...

  Príloha č. 11 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  VYHLÁSENIA K ŠPECIFICKEJ ČASTI BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA VZŤAHUJÚCEHO SA NA ŽELEZNIČNÚ TRAŤ

  Aby mohol bezpečnostný orgán vyhotoviť špecifickú časť bezpečnostného osvedčenia vzťahujúceho sa na ...

  a)

  dokumentáciu železničného podniku o technických špecifikáciách interoperability alebo o ich častiach, ...

  b)

  dokumentáciu železničného podniku o rôznych kategóriách svojich zamestnancov alebo zamestnancov dodávateľov ...

  c)

  dokumentáciu železničného podniku o používaných typoch železničných vozidiel, vrátane dokladu o tom, ...

  Aby sa zabránilo duplicitnej práci a znížil sa počet informácií, môže sa bezpečnostnému orgánu predložiť ...

  Príloha č. 11a k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  Požiadavky na organizácie žiadajúce o osvedčenie osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla alebo o osvedčenie týkajúce sa vykonávania funkcií údržby objednaných osobou zodpovednou za údržbu železničného vozidla a kritériá ich posudzovania

  Riadenie organizácie sa musí vo všetkých relevantných častiach zdokumentovať, pričom sa popíše najmä ...

  Osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla musí spĺňať tieto základné požiadavky, ktoré organizácia ...

  1.

  Riadenie – záväzok vytvoriť a implementovať systém údržby organizácie a priebežne zlepšovať jeho efektívnosť; ...

  2.

  Posúdenie rizika – štruktúrovaný prístup k posudzovaniu rizík spojených s údržbou železničných vozidiel, ...

  3.

  Monitorovanie – štruktúrovaný prístup k zabezpečeniu vykonávania opatrení na kontrolu rizík, ich správneho ...

  4.

  Priebežné zlepšovanie – štruktúrovaný prístup k analýze informácií zhromaždených prostredníctvom pravidelného ...

  5.

  Štruktúra a zodpovednosť – štruktúrovaný prístup k určeniu zodpovednosti jednotlivcov a tímov v záujme ...

  6.

  Riadenie kompetencií – štruktúrovaný prístup k zaisteniu potrebných kompetencií pracovníkov, aby mohli ...

  7.

  Informácie – štruktúrovaný prístup k zabezpečeniu dostupnosti dôležitých informácií pre osoby prijímajúce ...

  8.

  Dokumentácia – štruktúrovaný prístup k zabezpečeniu vysledovateľnosti všetkých relevantných informácií; ...

  9.

  Zmluvné činnosti – štruktúrovaný prístup, ktorým sa zabezpečí primerané riadenie subdodávateľských činností ...

  10.

  Činnosti v oblasti údržby – štruktúrovaný prístup, ktorým sa zabezpečí:

  a)

  identifikácia a správne riadenie všetkých činností v oblasti údržby ovplyvňujúcich bezpečnosť a komponenty ...

  b)

  dodržiavanie základných požiadaviek na interoperabilitu;

  c)

  vykonávanie a kontrola zariadení údržby, vybavenia a nástrojov potrebných a vyvinutých špecificky na ...

  d)

  analýza pôvodnej dokumentácie týkajúcej sa vozidla na účely prvej dokumentácie údržby a s cieľom zabezpečiť ...

  e)

  použitie komponentov (vrátane náhradných dielov) a materiálov v súlade s objednávkami na údržbu a dokumentáciou ...

  f)

  stanovenie, identifikácia, poskytnutie, zaznamenávanie a disponibilnosť vhodných a primeraných zariadení, ...

  g)

  existencia postupov organizácie, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí, aby sa jej meracie prístroje, ...

  11.

  Kontrolné činnosti – štruktúrovaný prístup, ktorým sa zabezpečí

  a)

  vyradenie vozidiel z prevádzky v stanovenom čase na účely plánovanej, podmienenej alebo opravárenskej ...

  b)

  prijatie opatrení potrebných na kontrolu kvality;

  c)

  vykonávanie úloh údržby v súlade s objednávkami na údržbu a vydanie oznámenia o návrate do prevádzky, ...

  d)

  nahlásenie, vyšetrenie a analýza možných situácií nedodržiavania predpisov pri uplatňovaní systému riadenia, ...

  e)

  proces pravidelných interných auditov a monitorovania, ktorý je v súlade so spoločnou bezpečnostnou ...

  Príloha č. 12 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  NÁVRH OBSAHU SPRÁVY O VYŠETROVANÍ NEHÔD A MIMORIADNYCH UDALOSTÍ

  I.

  Súhrn

  Záver obsahuje stručný opis udalosti a jej následkov s uvedením miesta a času. Označuje bezprostredné ...

  II.

  Údaje týkajúce sa udalosti

  1.

  Udalosť

  a)

  dátum, presný čas a miesto,

  b)

  opis udalosti a miesta, vrátane nasadenia záchranných prác a havarijných služieb,

  c)

  rozhodnutie o uskutočnení vyšetrovania, zloženie vyšetrovacieho tímu a uskutočnenie vyšetrovania. ...

  2.

  Opis pozadia udalosti, najmä

  a)

  zúčastnení zamestnanci a dodávatelia, ako aj ostatní účastníci a svedkovia,

  b)

  vlaky a ich zloženie, vrátane registračných čísel zúčastnených vozidiel,

  c)

  opis železničnej infraštruktúry a systému signalizácie – typy koľají, výhybiek, blokovania návestidiel ...

  d)

  existujúce komunikačné prostriedky,

  e)

  práce vykonané na mieste udalosti alebo v jeho blízkosti,

  f)

  spustenie núdzového plánu železnice s nadväzujúcim reťazcom udalostí,

  g)

  spustenie núdzového plánu verejných záchranných služieb, polície a zdravotných služieb s nadväzujúcim ...

  3.

  Údaje o mŕtvych, o zranených a o škode

  a)

  počet mŕtvych a zranených cestujúcich a tretích osôb, vrátane personálu dodávateľov,

  b)

  škody na náklade, batožine a na inom majetku,

  c)

  škody na železničných vozidlách, na železničnej infraštruktúre a na životnom prostredí.

  4.

  Opis vonkajších okolností

  a)

  údaje o počasí,

  b)

  geografické údaje.

  III.

  Vyšetrovací protokol

  1.

  Súhrn výpovedí s dodržaním ochrany identity osôb

  a)

  výpovede železničných zamestnancov, vrátane zamestnancov dodávateľov,

  b)

  výpovede ostatných svedkov.

  2.

  Systém riadenia bezpečnosti

  a)

  organizačný rámec a spôsob, akým sa vydávajú a vykonávajú príkazy,

  b)

  požiadavky na personál a uplatňovanie týchto požiadaviek,

  c)

  obvyklé postupy interných kontrol a auditov a ich výsledky,

  d)

  rozhrania medzi rôznymi užívateľmi železničnej infraštruktúry.

  3.

  Predpisy a pravidlá

  a)

  príslušné právne akty a pravidlá Európskej únie a národné bezpečnostné predpisy a pravidlá,

  b)

  ostatné predpisy, ako sú prevádzkové predpisy, miestne predpisy, požiadavky na personál, predpisy týkajúce ...

  4.

  Funkcie vozidiel a technických zariadení

  a)

  systému signalizácie a riadenia a zabezpečenia vlakov, vrátane automatického zariadenia na záznam údajov, ...

  b)

  technických zariadení železničnej infraštruktúry,

  c)

  technických zariadení komunikačného vybavenia,

  d)

  funkcie vozidiel, vrátane ich registrácie, a automatického zariadenia na záznam údajov.

  5.

  Dokumentácia o systéme prevádzky

  a)

  údaje o opatreniach prijatých personálom pri riadení dopravy a pri signalizácii,

  b)

  záznam výmeny verbálnych správ v súvislosti s udalosťou, vrátane dokumentácie záznamov,

  c)

  údaje o opatreniach prijatých na ochranu a na zabezpečenie miesta udalosti.

  6.

  Rozhranie stroj-človek-organizácia

  a)

  pracovný čas zúčastneného personálu,

  b)

  zdravotné a osobné okolnosti, ktoré udalosť ovplyvnili, vrátane existencie fyzického alebo psychického ...

  c)

  dizajn zariadení, ktorý má vplyv na rozhranie človek-stroj.

  7.

  Predchádzajúce udalosti podobného charakteru.

  IV.

  Analýzy a závery

  1.

  Záverečný opis reťazca udalostí

  2.

  Diskusia

  3.

  Závery

  4.

  Dodatočné poznámky

  V.

  Vykonané opatrenia

  VI.

  Bezpečnostné odporúčania

  Uvedený obsah a členenie možno v primeranej miere použiť aj na vypracovanie správ z vyšetrovania nehôd ...

  Príloha č. 12a k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  ZOZNAM SÚČASTÍ ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

  Železničná infraštruktúra pozostáva z týchto súčastí za predpokladu, že tvoria súčasť súvislej železničnej ...

  a)

  pozemky, na ktorých sú umiestnené súčasti železničnej infraštruktúry,

  b)

  železničný spodok, najmä násypy, zárezy, odvodňovacie kanály a priekopy, káblovody, obkladové múry a ...

  c)

  inžinierske stavby, najmä mosty, priepusty a nadjazdy, nadchody, tunely, zakryté zárezy a iné podjazdy, ...

  d)

  úrovňové priecestia vrátane zariadení na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky,

  e)

  železničný zvršok, najmä koľajnice, žliabkové a prídržné koľajnice, podvaly a postranné podpory, drobné ...

  f)

  prístupové cesty pre cestujúcich a tovar vrátane príjazdových ciest a prístupových ciest pre cestujúcich ...

  g)

  zabezpečovacie, návestné a oznamovacie zariadenie vrátane elektronickej komunikačnej siete na šírej ...

  h)

  osvetľovacie zariadenie na účely dopravy a jej bezpečnosti,

  i)

  zariadenie na transformáciu a prívod elektriny pre železničnú dopravu: trakčné napájacie stanice, napájanie ...

  j)

  služobné budovy správy infraštruktúry vrátane príslušnej časti zariadení na výber úhrad.

  Príloha č. 13 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  OBSAH PODMIENOK POUŽÍVANIA ŽELEZNIČNEJ SIETE

  A.

  Podmienky používania železničnej siete musia obsahovať tieto údaje:

  1.

  Časť udávajúca charakter železničnej infraštruktúry, ktorá je dostupná pre železničné podniky, a podmienky ...

  2.

  Časť o princípoch spoplatňovania a o tarife. Táto časť obsahuje údaje o režime spoplatňovania, ako aj ...

  3.

  Časť o princípoch a kritériách prideľovania kapacity. V tejto časti sa určia všeobecné kapacitné charakteristiky ...

  a)

  postupy, podľa ktorých môžu žiadatelia požadovať od manažéra infraštruktúry pridelenie kapacity infraštruktúry, ...

  b)

  požiadavky na žiadateľov,

  c)

  časový plán podávania žiadostí a prideľovacieho postupu,

  d)

  pravidlá koordinácie,

  e)

  postupy, ktoré sa musia dodržať, a kritériá používané, keď je preťažená infraštruktúra,

  f)

  podrobnosti o obmedzeniach využívania železničnej infraštruktúry,

  g)

  iné podmienky, ktorými sa pri určení priorít prideľovacieho postupu berie zreteľ na predchádzajúcu úroveň ...

  V tejto časti sa podrobne uvedú opatrenia prijaté na zabezpečenie primeraného zaobchádzania so službami ...

  4.

  Časť o informáciách týkajúcich sa žiadosti o licenciu a o bezpečnostné osvedčenie alebo odkaz na webové ...

  5.

  Časť o informáciách týkajúcich sa postupov riešenia sporov a odvolania, ak ide o prístup k železničnej ...

  6.

  Časť o informáciách týkajúcich sa prístupu k servisným zariadeniam a jeho spoplatňovania.

  7.

  Vzorovú rámcovú dohodu podľa § 43 medzi manažérom infraštruktúry a žiadateľom.

  B.

  Služby poskytované železničným podnikom

  1.

  Minimálny prístupový balík obsahuje

  a)

  spracovanie žiadosti o pridelenie kapacity,

  b)

  právo na využitie poskytnutej kapacity,

  c)

  použitie železničnej infraštruktúry, výhybiek a odbočiek,

  d)

  riadenie vlakov, vrátane signalizácie, regulácie, odbavovania, spojenia a zabezpečenia informácií o ...

  e)

  používanie zariadenia na dodávku elektrického trakčného prúdu, ak je k dispozícii,

  f)

  ostatné informácie potrebné na uskutočnenie alebo prevádzku dopravných služieb, na ktoré bola poskytnutá ...

  2.

  Prístup vrátane traťového prístupu sa poskytuje k týmto servisným zariadeniam, ak existujú, a k službám ...

  a)

  stanice osobnej dopravy, ich budovy a iné zariadenia vrátane zariadení pre informácie týkajúce sa cestovania ...

  b)

  nákladné terminály,

  c)

  zriaďovacie stanice a zariadenia na zoraďovanie vlakov vrátane zariadení na posun,

  d)

  odstavné koľaje, ktorými sa rozumejú koľaje osobitne určené na dočasné odstavenie vozňov medzi dvoma ...

  e)

  údržbárske zariadenia okrem zariadení na údržbárske služby veľkého rozsahu, ktoré sú určené pre vysokorýchlostné ...

  f)

  iné technické zariadenia vrátane zariadení na čistenie a umývanie,

  g)

  zariadenia v námorných a vnútrozemských prístavoch spojené so železničnými činnosťami,

  h)

  pomocné zariadenia,

  i)

  zariadenia na doplnenie paliva a dodávku paliva v týchto zariadeniach, za ktoré by sa mali úhrady na ...

  3.

  Doplnkové služby môžu zahŕňať

  a)

  trakčný prúd,

  b)

  predbežné vykurovanie osobných vlakov,

  c)

  služby na základe špecifických dohôd so zákazníkmi o kontrole prepravy nebezpečného tovaru a o pomoci ...

  4.

  Vedľajšie služby môžu zahŕňať

  a)

  prístup k telekomunikačnej sieti,

  b)

  poskytovanie doplnkových informácií,

  c)

  technickú kontrolu vozidlového parku železničných vozidiel,

  d)

  služby predaja prepravných dokladov na staniciach osobnej dopravy,

  e)

  údržbárske služby veľkého rozsahu, ktoré sa poskytujú v údržbárskych zariadeniach určených pre vysokorýchlostné ...

  Príloha č. 13a k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  POŽIADAVKY NA NÁKLADY A ÚHRADY SÚVISIACE SO ŽELEZNIČNOU INFRAŠTRUKTÚROU

  Systém výkonnosti vychádza z týchto zásad:

  a)

  V záujme dosiahnutia schválenej úrovne výkonnosti a neohrozenia ekonomickej životaschopnosti služby ...

  b)

  Manažér infraštruktúry oznámi železničným podnikom cestovný poriadok, na základe ktorého sa vypočítajú ...

  c)

  Príčiny všetkých meškaní sa zaradia do jednej z týchto tried alebo podtried meškaní:

  1.

  Riadenie prevádzky alebo plánovania, za ktoré je zodpovedný manažér infraštruktúry

  1.1

  Zostavovanie cestovného poriadku

  1.2

  Zoraďovanie vlaku

  1.3

  Chyby v prevádzkovom postupe

  1.4

  Nesprávne uplatňovanie pravidiel prednosti

  1.5

  Zamestnanci

  1.6

  Iné príčiny

  2.

  Zariadenia infraštruktúry, za ktoré je zodpovedný manažér infraštruktúry

  2.1

  Zabezpečovacie zariadenia

  2.2

  Priecestné zabezpečovacie zariadenia na úrovňových priecestiach

  2.3

  Telekomunikačné zariadenia

  2.4

  Napájacie zariadenia

  2.5

  Trať

  2.6

  Budovy

  2.7

  Zamestnanci

  2.8

  Iné príčiny

  3.

  Príčiny súvisiace s inžinierskymi stavbami, za ktoré je zodpovedný manažér infraštruktúry

  3.1

  Plánované stavebné práce

  3.2

  Odchýlky od plánu pri realizácii stavebných prác

  3.3

  Obmedzenie rýchlosti v dôsledku poruchy na trati

  3.4

  Iné príčiny

  4.

  Príčiny, za ktoré sú zodpovední iní manažéri infraštruktúry

  4.1

  Príčiny, za ktoré je zodpovedný predchádzajúci manažér infraštruktúry

  4.2

  Príčiny, za ktoré je zodpovedný nasledujúci manažér infraštruktúry

  5.

  Obchodné príčiny, za ktoré je zodpovedný železničný podnik

  5.1

  Prekročenie času pobytu

  5.2

  Žiadosť železničného podniku

  5.3

  Činnosti súvisiace s nakládkou

  5.4

  Nesprávne naloženie nákladu

  5.5

  Komerčná príprava vlaku

  5.6

  Zamestnanci

  5.7

  Iné príčiny

  6.

  Koľajové vozidlá, za ktoré je zodpovedný železničný podnik

  6.1

  Plánovanie obehu vozidiel alebo zmena plánu obehu vozidiel

  6.2

  Zoraďovanie vlaku železničným podnikom

  6.3

  Problémy týkajúce sa vozňov osobnej prepravy (osobná doprava)

  6.4

  Problémy týkajúce sa nákladných vozňov (nákladná doprava)

  6.5

  Problémy týkajúce sa vozidiel, rušňov a motorových vozňov

  6.6

  Zamestnanci

  6.7

  Iné príčiny

  7.

  Príčiny, za ktoré sú zodpovedné iné železničné podniky

  7.1

  Príčiny, za ktoré je zodpovedný nasledujúci železničný podnik

  7.2

  Príčiny, za ktoré je zodpovedný predchádzajúci železničný podnik

  8.

  Vonkajšie príčiny, za ktoré nie je zodpovedný manažér infraštruktúry ani železničný podnik

  8.1

  Štrajk

  8.2

  Administratívne náležitosti

  8.3

  Vonkajší vplyv

  8.4

  Vplyvy počasia a prírodné príčiny

  8.5

  Meškanie pre vonkajšie príčiny na susednej sieti

  8.6

  Iné príčiny

  9.

  Sekundárne príčiny, za ktoré nie je zodpovedný manažér infraštruktúry ani železničný podnik

  9.1

  Mimoriadne udalosti, nehody a riziká

  9.2

  Obsadenie trate v dôsledku meškania vlastného vlaku

  9.3

  Obsadenie trate v dôsledku meškania iného vlaku

  9.4

  Obrat v konečnej stanici

  9.5

  Vlakový prípoj

  9.6

  Potrebné ďalšie vyšetrovanie

  d)

  Vždy, keď je to možné, musí zodpovednosť za meškanie niesť jediná organizácia, pričom sa zohľadňuje ...

  e)

  Pri výpočte platieb sa zohľadní priemerné meškanie vlakových služieb s podobnými požiadavkami na včasnosť. ...

  f)

  Manažér infraštruktúry oznámi železničným podnikom čo možno najskôr výpočet platieb splatných v rámci ...

  g)

  Pri sporoch týkajúcich sa systému výkonnosti je k dispozícii systém riešenia sporov, aby sa takéto spory ...

  h)

  Manažér infraštruktúry zverejní raz ročne priemernú úroveň výkonnosti, ktorú dosiahli železničné podniky ...

  Príloha č. 13b k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  ÚČTOVNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ NA POŽIADANIE POSKYTNÚŤ REGULAČNÉMU ORGÁNU

  1.

  Oddelenie účtov

  a)

  výkazy ziskov a strát a súvaha oddelene pre nákladnú dopravu, osobnú dopravu a činnosti v oblasti správy ...

  b)

  podrobné informácie o jednotlivých zdrojoch a použití verejných finančných prostriedkov a iných foriem ...

  c)

  kategórie nákladov a ziskov umožňujúce určiť, či došlo ku krížovým dotáciám medzi týmito rôznymi činnosťami ...

  d)

  metodika používaná na rozdeľovanie nákladov medzi rôzne činnosti,

  e)

  presné údaje o platbách medzi spoločnosťami, ak je regulovaný podnik súčasťou skupinovej štruktúry. ...

  2.

  Monitorovanie úhrad za traťový prístup

  a)

  rôzne kategórie nákladov železničnej infraštruktúry, a to najmä informácie o marginálnych/priamych nákladoch ...

  b)

  informácie s cieľom umožniť monitorovanie jednotlivých úhrad za služby alebo skupiny služieb; ak to ...

  c)

  náklady a príjmy za jednotlivé služby alebo skupiny služieb pri použití príslušnej metodiky výpočtu ...

  3.

  Údaje o finančnej výkonnosti

  a)

  výkaz finančnej výkonnosti,

  b)

  súhrnný výkaz výdavkov,

  c)

  výkaz výdavkov na údržbu,

  d)

  výkaz prevádzkových výdavkov,

  e)

  výkaz príjmov,

  f)

  dodatočné poznámky, ktoré slúžia na objasnenie a vysvetlenie výkazov.

  Príloha č. 15 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky ...

  2.

  Smernica Komisie 2014/88/EÚ z 9. júla 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES, ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc ...

  5.

  Smernica Komisie 2011/18/EÚ z 1. marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici ...

  6.

  Smernica Komisie 2013/9/EÚ z 11. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho ...

  7.

  Smernica Komisie 2014/38/EÚ z 10. marca 2014, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu ...

  8.

  Smernica Komisie 2014/106/EÚ z 5. decembra 2014, ktorou sa menia prílohy V a VI k smernici Európskeho ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (prepracované ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2370 zo 14. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ, ...

Poznámky

 • 1)  § 43d a 43e zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 2)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 59 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 ...
 • 4)  § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  § 3 ods. 3 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho ...
 • 5)  Zákon č. 282/2015 Z. z.
 • 6)  § 18 ods. 2 a 10 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...
 • 7)  Zákon č. 8 /2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 8)  § 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o ...
 • 9)  § 12 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 10)  § 130 ods. 5 Trestného zákona.§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. ...
 • 11)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.§ 25 ods. ...
 • 11a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 12)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky ...
 • 12a)  § 2 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 ...
 • 13)  Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
 • 14)  § 10 až 13 zákona č. 514/2009 Z. z.
 • 14a)  Čl. 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11. augusta 2014 o nových službách osobnej ...
 • 15)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 15a)  § 16 až 17 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre ...
 • 19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej ...
 • 20)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/919 z 27. mája 2016 o technickej špecifikácií interoperability týkajúcej ...
 • 20a)  Príloha č. 3 bod 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 21)  § 3 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.
 • 22)  § 22 a 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu ...
 • 23)  Čl. 30 nariadenia (EÚ) 2016/796.
 • 24)  Čl. 12 nariadenia (EÚ) 2016/796.
 • 24a)  Čl. 27 nariadenia (EÚ) 2016/796.
 • 24b)  Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu ...
 • 25)  § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 26)  Čl. 37 nariadenia (EÚ) 2016/796.
 • 26a)  Čl. 55 nariadenia (EÚ) 2016/796.
 • 26b)  Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácií interoperability týkajúcej sa subsystému ...
 • 26c)  Príloha II rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci ...
 • 27)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1614 z 25. októbra 2018, ktorým sa stanovujú špecifikácie ...
 • 27b)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/633/EÚ z 15. septembra 2011 o spoločných špecifikáciách registra ...
 • 28)  § 10 až 21 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 28a)  § 20 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 28b)  § 21 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 28c)  § 21 ods. 13 písm. a) a b) zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 28d)  Príloha I rozhodnutia Komisie z 9. novembra 2010 o moduloch na postupy posudzovania zhody, vhodnosti ...
 • 28e)  Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 28f)  § 3 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 28g)  § 21 ods. 12 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 29)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 29a)  Čl. 76 nariadenia (EÚ) 2016/796.
 • 30)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 30a)  Čl. 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/764 z 2. mája 2018 o poplatkoch a platbách splatných ...
 • 30b)  § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 30c)  § 125 ods. 1 Trestného zákona.
 • 30d)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach ...
 • 31a)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za ...
 • 31aa)  Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom ...
 • 31ab)  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej ...
 • 31b)  Čl. 9 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej ...
 • 32)  § 105 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 106 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 35)  § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 36)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 36a)  § 17 ods. 1 a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...
 • 36b)  Čl. 30 ods. 3 a čl. 31 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/796.
 • 37)  Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (oznámenie Ministerstva zahraničných ...
 • 1)  Napríklad rozhodnutie Komisie 2006/861/ES z 28. júla 2006 o technickej špecifikácii interoperability ...
 • 1)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej ...
 • 1)  Smernica 2008/57/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore