Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 511/2002 účinný od 01.01.2003 do 30.04.2004

Platnosť od: 31.08.2002
Účinnosť od: 01.01.2003
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD6DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 511/2002 účinný od 01.01.2003 do 30.04.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 511/2002 s účinnosťou od 01.01.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň"), ktorej ...

2.

V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Za zdaniteľné plnenie sa považuje aj použitie alebo využitie tovaru, stavby, nehnuteľnosti ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

3.

V § 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená ...

4.

V § 2 ods. 6 písmená f) až i) znejú:

„f) daňou na vstupe daň u platiteľa, ktorú voči nemu v súlade s týmto zákonom uplatnil pri ...

5.

V § 2 ods. 6 sa vypúšťa písmeno m). Doterajšie písmená n) a o) sa označujú ako písmená m) ...

6.

V § 4 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Platiteľ registrovaný podľa odsekov 1 až 4 môže odpočítať daň viažucu sa na kúpnu ...

„8b) Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch ...

7.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Platiteľ registrovaný podľa odsekov 1 až 4 môže odpočítať daň pri majetku podľa odseku ...

8.

§ 5 sa vypúšťa.

9.

V § 6 ods. 4 sa za slová „prevode alebo postúpení" vkladajú slová „autorských a im príbuzných ...

10.

V § 7 ods. 11 sa nad slovom „náklady" odkaz 10 nahrádza odkazom 15b.

11.

V § 10 ods. 5 sa slová „uplatniť nárok na odpočet dane" nahrádzajú slovami „odpočítať ...

12.

V § 12 ods. 3 sa slová „nemá nárok na odpočet dane" nahrádzajú slovami „nemôže odpočítať ...

13.

V § 12 ods. 5 sa slová „o nároku na odpočet dane" nahrádzajú slovami „o odpočítaní dane". ...

14.

V § 13 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) pri dodaní tovaru dňom odovzdania tovaru v určitom mieste alebo dňom odovzdania tovaru prvému ...

15.

V § 13 ods. 1 písm. f) sa slová „prevzatia tovaru" nahrádzajú slovami „odovzdania tovaru, stavby, ...

16.

V § 13 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
pri poskytnutí úveru alebo pôžičky dňom, keď má byť zaplatený úrok.“.

17.

V § 13 sa vypúšťa odsek 7. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

18.

V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Daňová povinnosť nevzniká pri a) bezodplatne poskytnutých propagačných a reklamných predmetoch, ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

19.

V § 15 odsek 3 znie:

„(3) Ak platiteľ uskutoční zdaniteľné plnenie, ku ktorého cene sa poskytuje dotácia alebo príspevok, ...

20.

§ 20 vrátane nadpisu nad § 20 znie:

„Odpočítanie dane § 20 (1) Platiteľ môže odpočítať daň, ak zdaniteľné plnenie prijme na ...

21.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

„§ 20a (1) Odpočítať daň podľa § 20 môže platiteľ pri prijatom zdaniteľnom plnení, ak a) platiteľovi, ...

22.

§ 21 znie:

„§ 21 (1) Pri prijatom zdaniteľnom plnení podľa § 20 ods. 3 platiteľ odpočíta daň, ktorá ...

23.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21a Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku (1) Platiteľ je povinný vykonať úpravu ...

24.

§ 22 a 23 vrátane nadpisov znejú:

„§ 22 Oprava odpočítanej dane (1) Ak platiteľ, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie, opraví ...

25.

V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O prijatých zdaniteľných plneniach a o dovoze ...

26.

V § 26 sa vypúšťa písmeno i).

27.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Univerzálne poštové služby32) poskytované poštovým podnikom, v ktorom majetková účasť ...

„32)
§ 3 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.“.

28.

Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34 sa vypúšťajú.

29.

V § 29 ods. 1 písm. c) sa slovo „bankou" nahrádza slovami „podľa osobitného predpisu35a)".

„35a) Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

30.

§ 36 sa vypúšťa.

31.

V § 37 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri vývoze tovaru, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48)
§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.“.

32.

V § 37 odseky 4 až 6 znejú:

„(4) Dodanie tovaru organizačnej zložke platiteľa umiestnenej v zahraničí, ako aj dodanie tovaru ...

33.

V § 37 sa vypúšťajú odseky 7 až 11.

34.

V § 38 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

35.

V § 39 sa vypúšťa odsek 6. Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

36.

V § 39 ods. 7 sa slová „platiteľ, ktorý uskutočňuje takéto zdaniteľné plnenie, má nárok ...

37.

V § 40 ods. 2 posledná veta znie: „Platitelia, ktorí vykonávajú zdaniteľné plnenia spoločne ...

38.

V § 40 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

39.

V § 42 ods. 1 sa slová „daňová povinnosť alebo nárok na odpočet dane" nahrádzajú slovami ...

40.

V § 42 odsek 3 znie:

„(3) V dodatočnom daňovom priznaní môže platiteľ odpočítať daň najneskôr v lehote 12 mesiacov ...

41.

V § 43 odsek 5 znie:

„(5) V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie je platiteľ povinný priznať daň z majetku, ...

42.

§ 44 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Na účely odsekov 3 až 6 sa za vrátený nadmerný odpočet považuje aj nadmerný odpočet ...

43.

V § 46a sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

44.

V § 46a ods. 4 v poslednej vete sa vypúšťajú slová „a zaplatenie dane daňovému úradu sa považuje ...

45.

V § 46b odsek 5 znie:

„(5) Odpočítať daň pri prijatom zdaniteľnom plnení (§ 20) pre združenie môže len poverená ...

46.

V § 46b sa vypúšťa odsek 6. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

47.

V § 46c ods. 1 písm. a) sa slová „nemá nárok na odpočet dane" nahrádzajú slovami „nemôže ...

48.

V § 46c ods. 6 sa slová „vypočítať pomernú časť odpočtu dane" nahrádzajú slovami „použiť ...

49.

§ 46c sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Platiteľ, ktorý prevádzkuje cestovnú kanceláriu, použije postup podľa odsekov 1 až 6 ...

„56c) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných ...

50.

V § 48 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Na odpočítanie dane pri dovoze tovaru sa primerane vzťahujú ustanovenia druhej časti zákona, ...

51.

V § 48 ods. 9 písm. b) sa slová „nie je nárok na odpočet dane" nahrádzajú slovami „platiteľ ...

52.

V § 48 ods. 9 písm. c) sa slová „uplatnil nárok na odpočet dane, vráti tento odpočet" nahrádzajú ...

53.

V § 48 ods. 10 sa slová „je oslobodený od dane" nahrádzajú slovami „a dovoz náhradných dielcov ...

54.

V § 49a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.".

55.

Za § 55c sa vkladá § 55d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 55d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2003 (1) Na odpočty dane zo ...

56.

V prílohe č. 1 sa vypúšťajú položky

„84191900 - Slnečné absorpčné kolektory na ohrievanie vody

84212190 - Domáce prístroje na úpravu vody a malé čističky odpadových vôd pre rodinné domy

87100000 - Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené zbraňami, ich časti a súčasti

90268091 - Elektronické merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach

90268099 - Ostatné merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach

90282000 - Vodomery na teplú a studenú vodu pre spotrebu vody v domácnostiach

93010000 - Vojenské zbrane, iné revolvery, pištole a zbrane čísla 9307 - len samohybná húfnica ...

93063010 - Do revolverov a pištolí čísla 9302 a do samopalov čísla 9301 - len na použitie v ozbrojených ...

93063030 - Do vojenských zbraní

93069010 - Na vojenské účely

29.60.92 - Opravy a údržba zbraní a zbrojných systémov".

57.

V prílohe č. 1 sa položky „05119950 - Embryá hovädzieho dobytka, 05119980 - Ostatné - len kančie ...

58.

V prílohe č. 1 sa položka „151490 - Ostatné" nahrádza položkou „151499 - Ostatné".

59.

V prílohe č. 1 sa v položke „21069098 - Ostatné - len nealkoholické nápoje a šľahačka" slovo ...

60.

V prílohe č. 1 sa položka „27100074 - S obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti" nahrádza ...

61.

V prílohe č. 1 sa položka „27100076 - S obsahom síry prevyšujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim ...

62.

V prílohe č. 1 sa položky „28444011 - Ferourán - len pre zdravotníctvo, 28444019 - Ostatné - ...

63.

V prílohe č. 1 sa položka „38249095 - Ostatné - iba bioplyn" nahrádza položkou „ex 38249099 ...

64.

V prílohe č. 1 sa položky „480252 - S plošnou hmotnosťou do 40 g.m-2 alebo vyššou, nie však ...

65.

V prílohe č. 1 sa položka „48235990 - Ostatné - len Braille papier" nahrádza položkou „ex ...

66.

V prílohe č. 1 sa položka „84254290 - Ostatné - len vaňový zdvihák na použitie pre ťažko ...

67.

V prílohe č. 1 sa položky „84701010 - Elektronické kalkulačky pracujúce bez vonkajšieho zdroja ...

68.

V prílohe č. 1 sa položka „85318090 - Ostatné len špeciálne signalizačné prístroje pre nepočujúcich ...

69.

V prílohe č. 1 sa položka „8713 - Vozíky pre invalidov, tiež s motorom alebo s iným mechanickým ...

70.

V prílohe č. 1 sa položka „87142000 - Vozíky pre invalidov" nahrádza položkou „87142000 - ...

71.

Za prílohu č. 2 sa dopĺňa príloha č. 3, ktorá znie:

„Príloha č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. v znení neskorších ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore