Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70515
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 511/2002 účinný od 01.01.2003 do 30.04.2004


Platnosť od: 31.08.2002
Účinnosť od: 01.01.2003
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD6 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 511/2002 účinný od 01.01.2003 do 30.04.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 511/2002 s účinnosťou od 01.01.2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň"), ktorej ...

2.

V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Za zdaniteľné plnenie sa považuje aj použitie alebo využitie tovaru, stavby, nehnuteľnosti ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

3.

V § 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená ...

4.

V § 2 ods. 6 písmená f) až i) znejú:

„f) daňou na vstupe daň u platiteľa, ktorú voči nemu v súlade s týmto zákonom uplatnil pri ...

5.

V § 2 ods. 6 sa vypúšťa písmeno m). Doterajšie písmená n) a o) sa označujú ako písmená m) ...

6.

V § 4 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Platiteľ registrovaný podľa odsekov 1 až 4 môže odpočítať daň viažucu sa na kúpnu ...

„8b) Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch ...

7.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Platiteľ registrovaný podľa odsekov 1 až 4 môže odpočítať daň pri majetku podľa odseku ...

8.

§ 5 sa vypúšťa.

9.

V § 6 ods. 4 sa za slová „prevode alebo postúpení" vkladajú slová „autorských a im príbuzných ...

10.

V § 7 ods. 11 sa nad slovom „náklady" odkaz 10 nahrádza odkazom 15b.

11.

V § 10 ods. 5 sa slová „uplatniť nárok na odpočet dane" nahrádzajú slovami „odpočítať ...

12.

V § 12 ods. 3 sa slová „nemá nárok na odpočet dane" nahrádzajú slovami „nemôže odpočítať ...

13.

V § 12 ods. 5 sa slová „o nároku na odpočet dane" nahrádzajú slovami „o odpočítaní dane". ...

14.

V § 13 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) pri dodaní tovaru dňom odovzdania tovaru v určitom mieste alebo dňom odovzdania tovaru prvému ...

15.

V § 13 ods. 1 písm. f) sa slová „prevzatia tovaru" nahrádzajú slovami „odovzdania tovaru, stavby, ...

16.

V § 13 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
pri poskytnutí úveru alebo pôžičky dňom, keď má byť zaplatený úrok.“.

17.

V § 13 sa vypúšťa odsek 7. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

18.

V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Daňová povinnosť nevzniká pri a) bezodplatne poskytnutých propagačných a reklamných predmetoch, ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

19.

V § 15 odsek 3 znie:

„(3) Ak platiteľ uskutoční zdaniteľné plnenie, ku ktorého cene sa poskytuje dotácia alebo príspevok, ...

20.

§ 20 vrátane nadpisu nad § 20 znie:

„Odpočítanie dane § 20 (1) Platiteľ môže odpočítať daň, ak zdaniteľné plnenie prijme na ...

21.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

„§ 20a (1) Odpočítať daň podľa § 20 môže platiteľ pri prijatom zdaniteľnom plnení, ak a) platiteľovi, ...

22.

§ 21 znie:

„§ 21 (1) Pri prijatom zdaniteľnom plnení podľa § 20 ods. 3 platiteľ odpočíta daň, ktorá ...

23.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21a Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku (1) Platiteľ je povinný vykonať úpravu ...

24.

§ 22 a 23 vrátane nadpisov znejú:

„§ 22 Oprava odpočítanej dane (1) Ak platiteľ, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie, opraví ...

25.

V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O prijatých zdaniteľných plneniach a o dovoze ...

26.

V § 26 sa vypúšťa písmeno i).

27.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Univerzálne poštové služby32) poskytované poštovým podnikom, v ktorom majetková účasť ...

„32)
§ 3 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.“.

28.

Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34 sa vypúšťajú.

29.

V § 29 ods. 1 písm. c) sa slovo „bankou" nahrádza slovami „podľa osobitného predpisu35a)".

„35a) Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

30.

§ 36 sa vypúšťa.

31.

V § 37 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri vývoze tovaru, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48)
§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.“.

32.

V § 37 odseky 4 až 6 znejú:

„(4) Dodanie tovaru organizačnej zložke platiteľa umiestnenej v zahraničí, ako aj dodanie tovaru ...

33.

V § 37 sa vypúšťajú odseky 7 až 11.

34.

V § 38 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

35.

V § 39 sa vypúšťa odsek 6. Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

36.

V § 39 ods. 7 sa slová „platiteľ, ktorý uskutočňuje takéto zdaniteľné plnenie, má nárok ...

37.

V § 40 ods. 2 posledná veta znie: „Platitelia, ktorí vykonávajú zdaniteľné plnenia spoločne ...

38.

V § 40 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

39.

V § 42 ods. 1 sa slová „daňová povinnosť alebo nárok na odpočet dane" nahrádzajú slovami ...

40.

V § 42 odsek 3 znie:

„(3) V dodatočnom daňovom priznaní môže platiteľ odpočítať daň najneskôr v lehote 12 mesiacov ...

41.

V § 43 odsek 5 znie:

„(5) V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie je platiteľ povinný priznať daň z majetku, ...

42.

§ 44 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Na účely odsekov 3 až 6 sa za vrátený nadmerný odpočet považuje aj nadmerný odpočet ...

43.

V § 46a sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

44.

V § 46a ods. 4 v poslednej vete sa vypúšťajú slová „a zaplatenie dane daňovému úradu sa považuje ...

45.

V § 46b odsek 5 znie:

„(5) Odpočítať daň pri prijatom zdaniteľnom plnení (§ 20) pre združenie môže len poverená ...

46.

V § 46b sa vypúšťa odsek 6. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

47.

V § 46c ods. 1 písm. a) sa slová „nemá nárok na odpočet dane" nahrádzajú slovami „nemôže ...

48.

V § 46c ods. 6 sa slová „vypočítať pomernú časť odpočtu dane" nahrádzajú slovami „použiť ...

49.

§ 46c sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Platiteľ, ktorý prevádzkuje cestovnú kanceláriu, použije postup podľa odsekov 1 až 6 ...

„56c) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných ...

50.

V § 48 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Na odpočítanie dane pri dovoze tovaru sa primerane vzťahujú ustanovenia druhej časti zákona, ...

51.

V § 48 ods. 9 písm. b) sa slová „nie je nárok na odpočet dane" nahrádzajú slovami „platiteľ ...

52.

V § 48 ods. 9 písm. c) sa slová „uplatnil nárok na odpočet dane, vráti tento odpočet" nahrádzajú ...

53.

V § 48 ods. 10 sa slová „je oslobodený od dane" nahrádzajú slovami „a dovoz náhradných dielcov ...

54.

V § 49a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.".

55.

Za § 55c sa vkladá § 55d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 55d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2003 (1) Na odpočty dane zo ...

56.

V prílohe č. 1 sa vypúšťajú položky

„84191900 - Slnečné absorpčné kolektory na ohrievanie vody

84212190 - Domáce prístroje na úpravu vody a malé čističky odpadových vôd pre rodinné domy

87100000 - Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené zbraňami, ich časti a súčasti

90268091 - Elektronické merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach

90268099 - Ostatné merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach

90282000 - Vodomery na teplú a studenú vodu pre spotrebu vody v domácnostiach

93010000 - Vojenské zbrane, iné revolvery, pištole a zbrane čísla 9307 - len samohybná húfnica ...

93063010 - Do revolverov a pištolí čísla 9302 a do samopalov čísla 9301 - len na použitie v ozbrojených ...

93063030 - Do vojenských zbraní

93069010 - Na vojenské účely

29.60.92 - Opravy a údržba zbraní a zbrojných systémov".

57.

V prílohe č. 1 sa položky „05119950 - Embryá hovädzieho dobytka, 05119980 - Ostatné - len kančie ...

58.

V prílohe č. 1 sa položka „151490 - Ostatné" nahrádza položkou „151499 - Ostatné".

59.

V prílohe č. 1 sa v položke „21069098 - Ostatné - len nealkoholické nápoje a šľahačka" slovo ...

60.

V prílohe č. 1 sa položka „27100074 - S obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti" nahrádza ...

61.

V prílohe č. 1 sa položka „27100076 - S obsahom síry prevyšujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim ...

62.

V prílohe č. 1 sa položky „28444011 - Ferourán - len pre zdravotníctvo, 28444019 - Ostatné - ...

63.

V prílohe č. 1 sa položka „38249095 - Ostatné - iba bioplyn" nahrádza položkou „ex 38249099 ...

64.

V prílohe č. 1 sa položky „480252 - S plošnou hmotnosťou do 40 g.m-2 alebo vyššou, nie však ...

65.

V prílohe č. 1 sa položka „48235990 - Ostatné - len Braille papier" nahrádza položkou „ex ...

66.

V prílohe č. 1 sa položka „84254290 - Ostatné - len vaňový zdvihák na použitie pre ťažko ...

67.

V prílohe č. 1 sa položky „84701010 - Elektronické kalkulačky pracujúce bez vonkajšieho zdroja ...

68.

V prílohe č. 1 sa položka „85318090 - Ostatné len špeciálne signalizačné prístroje pre nepočujúcich ...

69.

V prílohe č. 1 sa položka „8713 - Vozíky pre invalidov, tiež s motorom alebo s iným mechanickým ...

70.

V prílohe č. 1 sa položka „87142000 - Vozíky pre invalidov" nahrádza položkou „87142000 - ...

71.

Za prílohu č. 2 sa dopĺňa príloha č. 3, ktorá znie:

„Príloha č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. v znení neskorších ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore