Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 51/2018 účinný od 15.03.2018

Platnosť od: 01.03.2018
Účinnosť od: 15.03.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Vodné hospodárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 51/2018 účinný od 15.03.2018
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 51/2018 s účinnosťou od 15.03.2018

Legislatívny proces k zákonu 51/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z. a zákona č. 277/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za vnútorné vody sa nepovažujú vody odvádzané verejnou kanalizáciou.“.
2.
V § 6 ods. 6 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
3.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať trvalo udržateľné rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej vody (ďalej len „navrhovaná činnosť“) je pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti povinná postupovať podľa § 16a.“.

4.
Za § 16 sa vkladajú § 16a až 16c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠16a
Navrhovaná činnosť
(1)
Pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti požiada fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“) orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b).

(2)
Žiadateľ k žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 priloží projektovú dokumentáciu k navrhovanej činnosti.

(3)
Orgán štátnej vodnej správy písomne požiada do siedmich dní od doručenia žiadosti poverenú osobu o vydanie odborného stanoviska a konanie podľa odseku 1 preruší. Poverená osoba vydá odborné stanovisko do 30 dní alebo v osobitne zložitých prípadoch do 60 dní od doručenia žiadosti orgánu štátnej vodnej správy.

(4)
Odborné stanovisko je podkladom pre rozhodnutie podľa odseku 1. Súčasťou odborného stanoviska sú aj údaje, ktoré sú podkladom pre jeho vypracovanie.

(5)
Predmetom odborného stanoviska je určenie, či pri realizácii navrhovanej činnosti môže dôjsť k:
a)
neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody,

b)
neúspechu pri dosahovaní dobrého ekologického stavu,

c)
neúspechu pri dosahovaní dobrého ekologického potenciálu,

d)
neúspechu pri predchádzaní zhoršenia stavu útvaru povrchovej vody alebo podzemnej vody a

e)
zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav.

(6)
Poverená osoba vypracuje odborné stanovisko na náklady žiadateľa.

(7)
Orgán štátnej vodnej správy zverejní bezodkladne odo dňa doručenia na svojom webovom sídle a súčasne na webovom sídle ministerstva
a)
informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania podľa odseku 1,

b)
projektovú dokumentáciu k navrhovanej činnosti a

c)
odborné stanovisko.

(8)
Orgán štátnej vodnej správy písomne vyzve obec dotknutú navrhovanou činnosťou na zaslanie pripomienok k projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku do desiatich dní odo dňa doručenia výzvy.

(9)
Verejnosť doručí písomné stanovisko k projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku orgánu štátnej vodnej správy do desiatich dní od ich zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania podľa odseku 1.

(10)
Účastníkom konania podľa odseku 1 je správca vodného toku.

(11)
Rozhodnutie vydané podľa odseku 1 obsahuje v odôvodení aj vyhodnotenie stanovísk doručených podľa odsekov 8 a 9.

(12)
Proti rozhodnutiu vydanému podľa odseku 1 nie je prípustné odvolanie.

(13)
Ak orgán štátnej vodnej správy rozhodne, že nejde o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b), žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti.

(14)
Ak orgán štátnej vodnej správy rozhodne, že ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b), žiadateľ požiada orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia, v ktorom orgán štátnej vodnej správy určí, či sa realizáciou navrhovanej činnosti splnia podmienky podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4.

(15)
Žiadateľ k žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa odseku 14 priloží projektovú dokumentáciu k navrhovanej činnosti a správu o hodnotení podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4 (ďalej len „správa“).

(16)
Oprávnená osoba vypracuje správu na náklady žiadateľa.

(17)
Orgán štátnej vodnej správy zverejní na svojom webovom sídle a súčasne na webovom sídle ministerstva
a)
informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania podľa odseku 14,

b)
projektovú dokumentáciu k navrhovanej činnosti a

c)
správu.

(18)
Orgán štátnej vodnej správy písomne vyzve obec dotknutú navrhovanou činnosťou na zaslanie pripomienok k správe do 15 dní odo dňa doručenia výzvy.

(19)
Verejnosť doručí svoje písomné stanovisko k správe orgánu štátnej vodnej správy do 15 dní od jej zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania podľa odseku 14.

(20)
Účastníkom konania podľa odseku 14 je správca vodného toku.

(21)
Ak sa v konaní preukáže, že žiadateľ realizáciou navrhovanej činnosti splní podmienky podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4, orgán štátnej vodnej správy v rozhodnutí zároveň určí, že sa navrhovaná činnosť môže realizovať.

(22)
Rozhodnutie vydané podľa odseku 15 obsahuje v odôvodení aj vyhodnotenie stanovísk doručených podľa odsekov 18 a 19.

(23)
Povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa povoľuje navrhovaná činnosť bez vydania rozhodnutia v konaní podľa odseku 13 alebo 21.

§ 16b
Oprávnená osoba
(1)
Oprávnenou osobou je
a)
právnická osoba, ktorá zamestnáva v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu odborne spôsobilú osobu, ktorej ministerstvo udelilo osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vypracovanie správy (ďalej len „osvedčenie“), a ktorá je zapísaná v registri odborne spôsobilých osôb na vypracovanie správy vedenom ministerstvom,

b)
fyzická osoba – podnikateľ, ktorej ministerstvo udelilo osvedčenie.

(2)
Na vydanie osvedčenia sa vyžaduje, aby osoba, ktorá vykonáva činnosť odbornej spôsobilej osoby na vypracovanie správy, spĺňala tieto podmienky:
a)
spôsobilosť na právne úkony,

b)
bezúhonnosť,

c)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päť rokov praxe v oblasti posudkovej činnosti; do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia,

d)
absolvovanie odbornej prípravy zabezpečovanej prostredníctvom osôb s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v oblasti vodného hospodárstva a s najmenej päťročnou praxou v danej oblasti.

(3)
Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktorú žiada udeliť osvedčenie, alebo za trestné činy proti životnému prostrediu. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

(4)
Žiadosť o vydanie osvedčenia obsahuje titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a doklady preukazujúce skutočnosti podľa odseku 2 písm. b) až d).

(5)
K žiadosti žiadateľ prikladá
a)
overenú kópiu dokladu o vzdelaní,

b)
doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe podľa odseku 2 písm. c).

(6)
Žiadateľ podáva žiadosť o vydanie osvedčenia ministerstvu.

(7)
Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje register odborne spôsobilých osôb na vypracovanie správy (ďalej len „register“) a aktuálny zoznam odborne spôsobilých osôb na vypracovanie správy zverejňuje na svojom webovom sídle. Aktuálny zoznam odborne spôsobilých osôb obsahuje titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

(8)
Do registra sa zapisujú
a)
odborne spôsobilé osoby na vypracovanie správy,

b)
údaje podľa odseku 4 a ich zmeny,

c)
zrušenia vydaných osvedčení.

(9)
Odborne spôsobilá osoba na vypracovanie správy sa zúčastňuje preškolenia na základe výzvy ministerstva, ak dôjde k
a)
zmene strategického dokumentu alebo

b)
zmene všeobecne záväzného právneho predpisu v oblasti vodného hospodárstva.

(10)
Ministerstvo poskytuje údaje z registra Štatistickému úradu Slovenskej republiky na účely zápisu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.22a)

(11)
Odborne spôsobilá osoba na vypracovanie správy nemôže zároveň vypracovať dokumentáciu podľa osobitného predpisu22b) k tej istej navrhovanej činnosti.

§16c
Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia
(1)
Ministerstvo osvedčenie zmení, ak odborne spôsobilá osoba na vypracovanie správy písomne požiada o zmenu osobných údajov uvedených v osvedčení.

(2)
Ministerstvo osvedčenie zruší, ak odborne spôsobilá osoba na vypracovanie správy
a)
bola obmedzená v spôsobilosti na právne úkony,

b)
prestala byť bezúhonnou,

c)
získala osvedčenie na základe uvedenia nepravdivých údajov v žiadosti alebo jej prílohách,

d)
písomne požiadala o jeho zrušenie,

e)
sa na základe výzvy ministerstva nezúčastní preškolenia podľa § 16b ods. 9.

(3)
Účinky zmeny alebo zrušenia osvedčenia nastávajú dňom ich zápisu do registra.

(4)
Odborná spôsobilosť zaniká smrťou odborne spôsobilej osoby na vypracovanie správy, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo zánikom právnickej osoby. Odborne spôsobilú osobu na vypracovanie správy, ktorej odborná spôsobilosť zanikla, ministerstvo z registra vyčiarkne.

(5)
Ministerstvo vyčiarkne z registra odborne spôsobilú osobu na vypracovanie správy, ktorá opakovane alebo hrubo porušila svoje povinnosti pri vypracovaní správy alebo uviedla nepravdivé údaje alebo neúplné údaje.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:

„22a) § 4 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22b) § 31 a 36 zákona č. 24/2006 Z. z.“.

5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa dopĺňa citáciou „zákon č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
6.
V § 19 odsek 2 znie:

„(2)
Na povrchových vodách nachádzajúcich sa v ochrannom pásme I. stupňa a v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja, na vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb a na odkrytých podzemných vodách je zakázaná plavba, státie a kotvenie plavidiel so spaľovacími motormi. O výnimke zo zákazu plavby, státia a kotvenia plavidiel na povrchových vodách a odkrytých podzemných vodách na športovú činnosť a rekreačnú činnosť rozhoduje orgán štátnej vodnej správy po prerokovaní s Dopravným úradom25a) a správcom vodohospodársky významných vodných tokov. Na povrchových vodách nachádzajúcich v ochrannom pásme III. stupňa vodárenského zdroja je zakázaná plavba, státie a kotvenie plavidiel s dvojtaktnými spaľovacími motormi.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) § 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

7.
V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e)
osôb, ktoré majú povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. e),

f)
užívateľa, ktorý zabezpečuje hospodárenie v rybárskych revíroch.25b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:

„25b) § 6 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z. z.“.

8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26 a 27 znejú:

„26) § 23 ods. 1 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27) Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
V pásme 100 m od okraja klietkových chovov rýb a obdobných chovov rýb vrátane ich kotviacich prvkov sa zakazuje plavba, státie a kotvenie plavidiel s výnimkou plavidiel slúžiacich na obsluhu chovov.“.

10.
V § 20 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„ (4) Orgán štátnej vodnej správy určí spôsob a podmienky na vypúšťanie banských vôd30a) do povrchových vôd; vypúšťanie banských vôd do podzemných vôd len za podmienok ustanovených v § 15 ods. 6 a ods. 7 písm. g).“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) § 40 ods. 2 písm. c) zákona č. 44/1988 Zb.“.

11.
V § 21 ods. 1 písm. c) sa spojka „a“ nahrádza spojkou „alebo“.
12.
V § 21 ods. 2 prvá veta znie: „Povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby, je potrebné vydať pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu alebo súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní, ak nejde o existujúcu vodnú stavbu alebo povolenú vodnú stavbu.“.
13.
V § 21 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
14.
V § 21 ods. 2 písm. d) sa slová „a geotermálnych vôd“ nahrádzajú slovami „alebo geotermálnych vôd“.
15.
V § 21 odsek 4 znie:

„(4)
Orgán štátnej vodnej správy vydá povolenie na
a)
odber povrchových vôd alebo podzemných vôd najviac na desať rokov,

b)
vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd najviac na desať rokov,

c)
vypúšťanie odpadových vôd s obsahom prioritných nebezpečných látok do povrchových vôd najviac na šesť rokov,

d)
vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do podzemných vôd najviac na šesť rokov,

e)
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich látok najviac na desať rokov,

f)
vzdúvanie a iný spôsob akumulácie povrchových vôd najviac na desať rokov,

g)
akumuláciu podzemných vôd najviac na desať rokov,

h)
využívanie hydroenergetického potenciálu povrchových vôd najviac na desať rokov.“.

16.
V § 21 ods. 7 písm. b) sa slová „rozhodnutím ministerstva o schválení záverečnej správy31a)“ nahrádzajú slovami „ministerstvom schválenou záverečnou správou31a)“.
17.
V § 21 sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
povrchovej vody a podzemnej vody stanoviskom správcu vodného toku a stanoviskom správcu vodohospodársky významného vodného toku.“.

18.
V § 26 ods. 5 sa slová „prirodzený pohyb rýb a vodných živočíchov“ nahrádzajú slovami „ochranu rybárstva a obojsmernú prirodzenú migráciu rýb a iných vodných živočíchov“.
19.
V § 27 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „leteckú“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa“.
20.
V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
vrty na využívanie energetického potenciálu podzemných vôd, ktorými sa neodoberá alebo nečerpá podzemná voda.“.

21.
V § 27 ods. 4 sa slová „jednotiek armády, polície alebo požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „hasičských jednotiek, polície alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky“.
22.
V § 28 ods. 2 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) až g), ktoré znejú:

„e)
určenie prieskumného územia, zväčšenie prieskumného územia alebo predĺženie doby platnosti prieskumného územia,37b)

f)
určenie, zmenu, zrušenie dobývacieho priestoru 37c) alebo chráneného ložiskového územia,37d)

g)
povolenie, zmenu, ukončenie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom,37e)“.

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená h) až j).

Poznámky pod čiarou k odkazom 37b až 37e znejú:

„37b) § 22 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

37c) § 27 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

37d) § 17 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

37e) § 9 až 13 a 17 až 19 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

23.
V § 36 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce47) alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie,47a) obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.47b) Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 47 až 47b znejú:

„47) § 36 ods. 7 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

47a) § 2 písm. b) a § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

47b) § 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

24.
V § 36 ods. 8 písm. a) sa za slová „vodných ekosystémov“ vkladá čiarka a slová „ochranu rybárstva“.
25.
V § 38 ods. 4 sa slová „štyri roky“ nahrádzajú slovami „šesť rokov“.
26.
V § 41 ods. 10 sa za slová „správcu vodného toku,“ vkladajú slová „užívateľa rybárskeho revíru,“.
27.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:

„58a) § 2 písm. j) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

28.
V § 52 ods. 1 písm. c) sa slovo „rybníky“ nahrádza slovami „rybovody, rybníky, rybochovné zariadenia“.
29.
V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
stavby umožňujúce využívanie energetického potenciálu podzemných vôd.“.

30.
V § 53 písm. g) sa za slovo „zabezpečovať“ vkladajú slová „ochranu rybárstva a obojsmernú“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „to neplatí, ak ide o rybníky, rybochovné zariadenia umiestnené mimo koryta vodného toku alebo malé vodné nádrže osobitne vhodné na chov rýb,“.
31.
V § 56 ods. 2 a 8 sa slovo „rekonštrukcie“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „zmena“ v príslušnom gramatickom tvare.
32.
V § 56 odsek 5 znie:

„(5)
Ministerstvo na základe odborného posudku štátnej organizácie, ktorá je poverená výkonom odborného technicko-bezpečnostného dohľadu a na základe žiadosti stavebníka alebo vlastníka vodnej stavby zaradí alebo nezaradí vodnú stavbu do niektorej zo štyroch kategórií najneskôr pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu. Ministerstvo na základe žiadosti vlastníka vodnej stavby vyradí alebo preradí vodnú stavbu do niektorej zo štyroch kategórií. Orgán štátnej vodnej správy príslušný na povolenie vodnej stavby môže rozhodnúť o potrebe vypracovať odborný posudok na určenie príslušnej kategórie, aj keď nebudú splnené podmienky podľa odseku 4.“.

33.
V § 56a ods. 7 sa slová „všeobecného ohrozenia alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia“ nahrádzajú slovami „proti životnému prostrediu“.
34.
V § 59 ods. 1 písm. r) a § 61 písm. j) sa slová „§ 28 ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 2 písm. j)“.
35.
V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenami x) a y), ktoré znejú:

„x)
poveruje právnickú osobu vypracovaním odborného stanoviska podľa § 16a ods. 3 až 5,

y)
vedie register podľa § 16b ods. 7.“.

36.
V § 60 ods. 1 písm. h) sa slová „§ 28 ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 2 písm. j)“.
37.
V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i)
rozhoduje podľa § 16a ods. 1,

j)
rozhoduje podľa § 16a ods. 14,

k)
vyjadruje sa podľa § 28 písm. e) k prieskumným územiam.“.

38.
V § 61 písm. a) sa za slová „§ 15 ods. 6“ vkladá čiarka a slová „§ 20 ods. 4“ a slová „§ 39 ods. 5, 6 a 10“ sa nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 5 a 6“.
39.
V § 61 písm. i) sa slová „(§ 18 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 18 ods. 6)“.
40.
V § 62 ods. 2 písm. a) sa slová „odpadových vôd alebo osobitných vôd“ nahrádzajú slovami „odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd“.
41.
V § 62 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
rozhoduje o uložení povinnosti alebo opatrenia pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami alebo s prioritnými nebezpečnými látkami (§ 39 ods. 5 a 6).“.

42.
V § 63 odsek 4 znie:

„(4)
Obec môže všeobecne záväzným nariadením upraviť, obmedziť alebo zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch (§ 18
ods. 6).“.

43.
V § 70 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Požadovanou kvalifikáciou pri využívaní vodnej stavby výlučne na chov rýb je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie zamerané na chov rýb.“.
44.
V § 70 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Odborná prax pri využívaní vodnej stavby výlučne na chov rýb je prevádzka rybníka alebo rybochovného zariadenia.“.
45.
V § 70 ods. 7 písm. e) sa vypúšťajú slová „a rekonštrukciách“.
46.
V § 73 ods. 4 sa za slovo „oznámi“ vkladajú slová „začatie konania,“.
47.
V § 73 odsek 5 znie:

„(5)
Orgán štátnej vodnej správy upovedomí účastníkov konania o začatí vodoprávneho konania. Ak orgán štátnej vodnej správy nariadi ústne pojednávanie, doručí pozvanie na ústne pojednávanie účastníkom konania do vlastných rúk najneskôr osem dní, v zložitejších prípadoch 30 dní pred dňom ústneho pojednávania. Ak orgán štátnej vodnej správy nenariadi ústne pojednávanie, určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako osem dní, dokedy môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky alebo pripomienky a upozorní ich, že na neskoršie podané námietky neprihliadne.“.

48.
V § 73 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Orgán štátnej vodnej správy v konaní, ktoré sa týka líniovej stavby, zvlášť rozsiahlej stavby alebo stavby s počtom účastníkov nad 50, upovedomí účastníkov konania o začatí vodoprávneho konania. Pozvanie na ústne pojednávanie oznámi verejnou vyhláškou najmenej 30 dní pred ústnym pojednávaním. Orgán štátnej vodnej správy upozorní, že na námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, sa neprihliadne.“.

Doterajšie odseky 6 až 19 sa označujú ako odseky 7 až 20.

49.
V § 73 ods. 16 sa slová „§ 56 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 5“.
50.
§ 73 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21)
Rozhodnutia podľa § 16a ods. 13 a ods. 21 sú podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní navrhovanej činnosti; ak sa územné konanie pre navrhovanú činnosť nevyžaduje, tieto rozhodnutia sú podkladom ku konaniu o povolení navrhovanej činnosti.“.

51.
V poznámke pod čiarou k odkazu 66c sa na konci pripája táto citácia: „Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
52.
V § 74 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „§ 36 ods. 15 a“.
53.
V § 74 ods. 1 písm. j) sa za slovo „znečistí“ vkladajú slová „alebo ohrozí“ a za slová „ustanovených v“ sa vkladajú slová „§ 36 ods. 15 a“.
54.
V § 74 ods. 1 písm. k) sa slová „§ 56 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 6“.
55.
V § 74 ods. 1 sa za písmeno n) vkladajú nové písmená o) a p), ktoré znejú:

„o)
nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy (§ 36 ods. 4),

p)
vykonáva plavbu, stojí alebo kotví s plavidlom so spaľovacím motorom na povrchových vodách nachádzajúcich sa v ochranných pásmach I. a II. stupňa vodárenských zdrojov, na vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb, na odkrytých podzemných vodách alebo vykonáva plavbu, stojí alebo kotví s plavidlom s dvojtaktným spaľovacím motorom na povrchových vodách nachádzajúcich sa v ochranných pásmach III. stupňa vodárenských zdrojov (§ 19 ods. 2),“.

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno r).

56.
V § 75 ods. 3 sa slová „1 000 eur“ nahrádzajú slovami „2 000 eur“.
57.
V § 75 ods. 7 sa slová „§ 74 ods. 1 písm. o)“ nahrádzajú slovami „§ 74 ods. 1 písm. o) a r)“.
58.
V § 75 odsek 8 znie:

„(8)
Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. m) a p) možno uložiť od 660 eur do 6 600 eur.“.

59.
V § 76 ods. 2 sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. r)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a o) a p)“.
60.
V § 77 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
vykonáva plavbu, stojí alebo kotví s plavidlom so spaľovacím motorom na povrchových vodách nachádzajúcich sa v ochranných pásmach I. a II. stupňa vodárenských zdrojov, na vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb a na odkrytých podzemných vodách alebo vykonáva plavbu, stojí alebo kotví s plavidlom s dvojtaktným spaľovacím motorom na povrchových vodách nachádzajúcich sa v ochranných pásmach III. stupňa vodárenských zdrojov (§ 19 ods. 2),“.

61.
V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až s), ktoré znejú:

„o)
využíva hydroenergetický potenciál vodných tokov bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy (§ 21 ods. 1 písm. a) tretí bod),

p)
nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy (§ 36 ods. 4),

r)
nezabezpečí ako vlastník alebo stavebník vodnej stavby, ktorá podlieha kategorizácii podľa § 56, technicko-bezpečnostný dohľad odborne spôsobilou osobou,

s)
poruší zákaz plavby, státia alebo kotvenia plavidiel v pásme 100 m od okraja klietkových chovov rýb a obdobných chovov rýb vrátane ich kotviacich prvkov (§ 19 ods. 10).“.

62.
V § 77 ods. 2 písm. c) sa slová „h) a i)“ nahrádzajú slovami „h), i), o), p), r) a s)“.
63.
V § 77 ods. 3 písm. b) sa slová „l) a n)“ nahrádzajú slovami „l), n), o), p), r) a s)“.
64.
V § 77 ods. 5 písm. b) sa slová „k) a l)“ nahrádzajú slovami „k), l), o), p), r) a s)“.
65.
V § 80d ods. 3 sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na povolenia na odber podzemných vôd.“.
66.
Za § 80d sa vkladá § 80e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠80e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018
(1)
§ 16a sa nevzťahuje na územné konanie pre navrhovanú činnosť alebo iné konanie o povolení navrhovanej činnosti začaté a právoplatne neskončené pred 15. marcom 2018.

(2)
Povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom do 14. marca 2018, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, je potrebné do 31. decembra 2020 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť.

(3)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 15. marcom 2018 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(4)
Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 v znení účinnom od 15. marca 2018 najskôr od 15. septembra 2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.

(5)
Do doby zverejnenia registra odborne spôsobilých osôb ministerstvom na svojom webovom sídle žiadateľ predkladá preukázanie splnenia podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b) bez oprávnenej osoby.“.

67.
Slová „Štátna plavebná správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Dopravný úrad“ v príslušnom tvare.“.

Čl. II

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 150/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“.
2.
Za § 42ba sa vkladá § 42bb, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠42bb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2018
Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 druhej vety do 31. decembra 2021.“.

Čl. III

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 147/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 49/2018 Z. z. sa mení takto:

V § 45b odsek 4 znie:

„(4)
Záverečnú správu s výpočtom zásob ložísk nevyhradených nerastov, ktorá nebola schválená ministerstvom podľa právnych predpisov účinných od 1. júla 1988, organizácia54) odovzdá ministerstvu podľa § 18 ods. 2 do 31. decembra 2018. Záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných vôd a záverečnú správu s výpočtom množstva geotermálnej energie, ktoré neboli schválené ministerstvom podľa predpisov účinných od 1. júla 1988, fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd,55) odovzdá ministerstvu podľa § 18 ods. 2 do 30. júna 2020.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore