Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 509/2010 účinný od 01.01.2011

Platnosť od: 28.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD1DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 509/2010 účinný od 01.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 509/2010 s účinnosťou od 01.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. a) sa za slová „osobitné predpisy,1)“ vkladajú slová „s výnimkou podľa ...

2.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) nakladanie s majetkom vyššieho územného celku, ktoré upravujú osobitné predpisy.1aa)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...

3.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Vyšší územný celok môže upustiť od vymáhania majetkových práv vyššieho územného ...

4.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa) znie:

„19aa) Napríklad § 66a Obchodného zákonníka, § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. ...

5.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Zastupiteľstvo schvaľuje a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vyššieho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19ab znie:

„19ab)
Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.

V § 9a ods. 8 písmeno a) znie:

„a) nehnuteľného majetku, ktorý je vyšší územný celok povinný previesť podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19e sa vypúšťa.

7.

V § 9a ods. 8 písmeno e) znie:

„e) pri prevodoch majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých ...

8.

V § 9a ods. 9 úvodná veta znie: „Ak tento alebo osobitný predpis19g) neustanovuje inak, ustanovenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19g znie:

„19g) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich ...

9.

V § 9a ods. 9 písmeno c) znie:

„c) pri nájmoch majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých ...

10.

§ 9a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ...

11.

Za § 9b sa vkladajú § 9c až 9e, ktoré znejú:

„§ 9c (1) Koncesný majetok je majetok vyššieho územného celku, ktorý užíva koncesionár v ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19h až 19k znejú:

„19h) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore