Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochranných známkach 506/2009 účinný od 01.01.2019 do 13.01.2019


Platnosť od: 08.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 13.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve, Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD7 DS4 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o ochranných známkach 506/2009 účinný od 01.01.2019 do 13.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 506/2009 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 242/2017

Legislatívny proces k zákonu 242/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochranných známkach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s právnou ochranou ochranných známok a konania ...

§ 2
Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky ...

§ 3
Na účely tohto zákona je
a)

medzinárodnou ochrannou známkou1) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Medzinárodného ...

b)

ochrannou známkou Európskej únie2) (ďalej len „ochranná známka EÚ“) ochranná známka zapísaná ...

c)

všeobecne známou známkou známka podľa medzinárodného dohovoru.3)

d)

zahraničnou ochrannou známkou ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok v štáte ...

§ 4
Staršia ochranná známka

Na účely tohto zákona je staršou ochrannou známkou

a)

ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej ...

b)

medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,

c)

ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,6)

d)

označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len „prihláška“), ak bude ...

Dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra

§ 5
(1)

Do registra sa nezapíše označenie, ak

a)
nespĺňa podmienky podľa § 2,
b)
nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
c)
je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie ...
d)
je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo ...
e)
je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je potrebný ...
f)
je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
g)
môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
h)
obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru,7) ...
i)
obsahuje označenia, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu ...
j)
obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
k)
obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov,8) znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré ...
l)
je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere,
m)
obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré takýto pôvod nemajú. ...
(2)

Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, ...

§ 6

Do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa ...

§ 7
Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej ...
a)

majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ...

b)

majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou ...

c)

užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá ...

d)

užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne ...

e)

majiteľom zahraničnej ochrannej známky, ak prihlasovateľ, ktorý je alebo bol na území Slovenskej ...

f)

užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak ...

g)

fyzickou osobou, ak by sa použitím takéhoto označenia mohlo zasiahnuť do jej práv na ochranu osobnosti9) ...

h)

majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva,10) ak by použitím tohto označenia mohli ...

i)

osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo ...

DRUHÁ ČASŤ

PRÁVA Z OCHRANNEJ ZNÁMKY

§ 7a
Majiteľ ochrannej známky

Za majiteľa ochrannej známky sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ ...

§ 7b
Spolumajiteľstvo ochrannej známky
(1)

Každý zo spolumajiteľov ochrannej známky má právo používať ochrannú známku, ak sa spolumajitelia ...

(2)

Na poskytnutie práva používať ochrannú známku tretej osobe sa vyžaduje súhlas všetkých spolumajiteľov ...

(3)

Dohoda o zrušení spolumajiteľstva ochrannej známky a o vzájomnom vyrovnaní musí byť písomná, ...

(4)

Ak spolumajiteľ ochrannej známky nemá právneho nástupcu, po smrti alebo zániku spolumajiteľa ...

(5)

Na právne vzťahy medzi spoluprihlasovateľmi sa primerane použijú odseky 1 až 4.

(6)

Na právne vzťahy medzi spolumajiteľmi ochrannej známky sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho ...

§ 8
(1)

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom ...

a)
zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná ...
b)
ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov ...
c)
zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno ...
(3)

Na používanie označenia podľa odseku 2 sa primerane vzťahuje § 9 ods. 2.

(4)

Majiteľ ochrannej známky môže požadovať od vydavateľa slovníka, encyklopédie alebo podobného ...

(5)

Ak bola ochranná známka zapísaná do registra na meno obchodného zástupcu majiteľa zahraničnej ...

§ 8a
(1)

Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 8 ods. 1 a 2 sa môže majiteľ ochrannej ...

(2)

Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, majiteľ ochrannej známky má právo ...

(3)

Majiteľ ochrannej známky má práva podľa odseku 2 aj v dôsledku zásahu podľa odseku 1, ktorý ...

(4)

Právo na náhradu škody alebo právo na primerané zadosťučinenie v peniazoch podľa odseku 2 sa ...

(5)

Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa odseku 2 sa premlčí za tri roky odo dňa, keď ...

(6)

Na právne vzťahy, ktoré vznikli v dôsledku zásahu do práv podľa odseku 1, sa použijú ustanovenia ...

Používanie ochrannej známky

§ 9
(1)

Používaním ochrannej známky je používanie jej majiteľom v spojení s tovarmi alebo službami, ...

(2)

Používanie ochrannej známky podľa odseku 1 je najmä

a)
umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch prípadne na ich obaloch,
b)
ponuka alebo uvádzanie na trh takto označených tovarov alebo skladovanie na tieto účely, alebo ...
c)
dovoz alebo vývoz takto označených tovarov,
d)
používanie ochrannej známky v obchodnej korešpondencii alebo v reklame.
(3)

Za používanie ochrannej známky podľa odseku 1 sa považuje aj

a)
používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, ...
b)
umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch alebo ich obaloch na území Slovenskej republiky výlučne ...
(4)

Používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky ...

§ 10
(1)

Ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ...

(2)

Ak sa staršia ochranná známka skutočne používa len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré ...

§ 11
Právo na informácie
(1)

Pri neoprávnenom zásahu do práv chránených týmto zákonom môže majiteľ ochrannej známky žiadať, ...

(2)

Informáciami podľa odseku 1 sa rozumie najmä

a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ...
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných tovarov ...
(3)

Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná akákoľvek osoba, ktorá

a)
má v držbe tovary porušujúce alebo ohrozujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby, ktoré porušujú alebo ohrozujú práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním alebo ohrozovaním práv podľa ...
d)
bola osobou uvedenou v písmenách a) až c) označená ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní ...
(4)

Súd neprizná právo na poskytnutie informácií, ak by možné následky jeho výkonu boli neprimerané ...

§ 12
Súdna ochrana práv
(1)

Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy.10d)

(2)

Na návrh majiteľa ochrannej známky súd nariadi, aby tovary, materiály alebo nástroje, ktorých ...

a)
stiahnuté z obchodnej siete,
b)
definitívne odstránené z obchodnej siete,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva; jednoduché ...
d)
zničené vhodným spôsobom.
(3)

Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených ...

(4)

Návrhom podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je súd ...

§ 13
Zábezpeka na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia
(1)

V uznesení, ktorým sa nariaďuje neodkladné opatrenie,12) môže súd aj bez návrhu uložiť navrhovateľovi ...

(2)

Zo zloženej zábezpeky podľa odseku 1 sa uspokojí právoplatne priznaná náhrada škody alebo inej ...

(3)

Súd vráti zloženú zábezpeku podľa odseku 1 alebo jej pomernú časť navrhovateľovi, ak

a)
poškodený neuplatní nárok na náhradu škody alebo inej ujmy12a) na súde v lehote šiestich mesiacov ...
b)
bola súdu predložená dohoda strán o použití peňažnej zábezpeky alebo
c)
navrhovateľ bol vo veci samej celkom alebo sčasti úspešný.
§ 14
Obmedzenie práv z ochrannej známky
(1)

Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku ...

(2)

Majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť, ak používateľ nezapísaného označenia, ktoré ...

§ 15
Vyčerpanie práv z ochrannej známky
(1)

Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používanie jeho ochrannej ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak má majiteľ ochrannej známky opodstatnené dôvody zakázať ...

§ 16
Obmedzenie práv v dôsledku strpenia
(1)

Majiteľ staršej ochrannej známky alebo nositeľ iných práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) ...

(2)

Majiteľ neskoršej ochrannej známky nie je oprávnený brániť používaniu staršej ochrannej známky ...

§ 17
Prevod ochrannej známky
(1)

Ochrannú známku možno previesť na inú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná ...

(2)

Prevod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zápisu do registra. ...

(3)

Nadobúdateľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o ...

(4)

Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky úrad zamietne, ak by prevodom ochrannej známky mohlo ...

(5)

Ak by prevodom ochrannej známky mohlo dôjsť ku klamaniu verejnosti podľa odseku 4 len pre niektoré ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane použijú aj na prevod práv z prihlášky.

§ 18
Prechod ochrannej známky
(1)

Ochranná známka prechádza na nového majiteľa v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.14) ...

(2)

Prechod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zápisu do registra. ...

(3)

Nový majiteľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú aj na prechod práv z prihlášky.

§ 19

Majiteľ zahraničnej ochrannej známky môže podať na súd návrh na určenie práva na zápis zmeny ...

§ 20
Licenčná zmluva
(1)

Majiteľ ochrannej známky môže udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre ...

(2)

Licencia nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Zápis licencie ...

(3)

Majiteľ ochrannej známky môže udeliť licenčnou zmluvou výlučnú licenciu alebo nevýlučnú ...

(4)

Ak majiteľ ochrannej známky udelil výlučnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu a je ...

(5)

Ak majiteľ ochrannej známky udelil nevýlučnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo používať ...

(6)

Licenčná zmluva, ktorou majiteľ ochrannej známky udelil tretej osobe licenciu, je neplatná, ak ...

(7)

Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa licencie je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo ...

(8)

Ak nie je dohodnuté inak, pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 8 môže nadobúdateľ ...

(9)

Odseky 1 až 8 sa primerane použijú aj na licenčnú zmluvu, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie ...

(10)

Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať svojich práv z ochrannej známky voči nadobúdateľovi ...

(11)

Na vznik, zánik a výkon práv z licenčnej zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka,15b) ...

§ 21
Záložné právo
(1)

K ochrannej známke možno zriadiť záložné právo.

(2)

Zmluva o zriadení záložného práva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3)

Úrad na žiadosť záložného veriteľa alebo záložcu vykoná zápis záložného práva do registra. ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane použijú aj na záložné právo k prihláške a na záložné právo k ...

(5)

Na vznik, zánik a výkon záložného práva k ochrannej známke sa použijú ustanovenia Občianskeho ...

§ 22
Platnosť a obnova zápisu ochrannej známky
(1)

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky.

(2)

Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky, záložného veriteľa alebo inej osoby, ktorá preukáže ...

(3)

Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky možno podať najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu. ...

(4)

Ak žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky nebola podaná v lehote uvedenej v odseku 3, možno ...

(5)

Ak je žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky podaná len pre niektoré tovary alebo služby, pre ...

§ 23
Zánik ochrannej známky
(1)

Ochranná známka zanikne dňom

a)
skončenia platnosti jej zápisu, ak nebola podaná žiadosť o obnovu zápisu,
b)
účinnosti vzdania sa ochrannej známky majiteľom; vzdanie sa ochrannej známky nadobúda účinnosť ...
c)
účinnosti zrušenia ochrannej známky.
(2)

Vzdanie sa ochrannej známky, na ktorej viaznu práva tretích osôb zapísané v registri, nadobudne ...

TRETIA ČASŤ

KONANIE PRED ÚRADOM

§ 24
Prihláška
(1)

O zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou podanou na úrade.

(2)

Prihláška obsahuje

a)
žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky,
b)
identifikačné údaje prihlasovateľa,
c)
identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,
d)
znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia, v prípade ...
e)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka,
f)
podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.
(3)

V zozname podľa odseku 2 písm. e) sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa medzinárodnej ...

(4)

Prihláška sa môže týkať len jedného označenia.

§ 25
Deň podania prihlášky
(1)

Dňom podania prihlášky je deň doručenia podania úradu, ktoré obsahuje

a)
údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa, že žiada o zápis ochrannej známky,
b)
údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom ...
c)
náležitosti podľa § 24 ods. 2 písm. d) a e) okrem uvedenia zatriedenia podľa § 24 ods. 3.
(2)

Ak podanie neobsahuje údaje a náležitosti podľa odseku 1, úrad prihlasovateľa vyzve, v lehote, ...

§ 26
Právo prednosti
(1)

Prihlasovateľovi vzniká právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu ...

a)
odo dňa podania prihlášky podľa § 25 alebo
b)
odo dňa práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru4) vyplývajúceho z prvej prihlášky tejto ...
(2)

Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške a do troch ...

(3)

Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa odseku 1 písm. b), uvedie v prihláške číslo ...

(4)

Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje aj na služby.

(5)

Na základe žiadosti prihlasovateľa úrad prihlasovateľovi vydá doklad o práve prednosti.

§ 27
Úprava označenia a rozdelenie prihlášky
(1)

Na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo ...

(2)

Po podaní prihlášky môže prihlasovateľ zúžiť zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má ...

(3)

Prihlasovateľ je až do zápisu označenia do registra oprávnený rozdeliť prihlášku obsahujúcu ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na ochrannú známku.

§ 28
Prieskum a zverejnenie prihlášky
(1)

Úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ...

(2)

Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 24 ods. 2 až 4, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky ...

(3)

Ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo 6, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím ...

(4)

Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 3 týkajú len určitej časti tovarov alebo ...

(5)

Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa odseku 2 alebo ak prihláška nebola zamietnutá podľa ...

§ 29
Pripomienky proti zápisu označenia do registra
(1)

Každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia ...

(2)

Úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. ...

Námietky

§ 30

Po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 (ďalej len „namietateľ“) ...

§ 31
(1)

Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 30, úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie ...

(2)

Ak úrad konanie o námietkach nezastaví podľa odseku 1, upovedomí o námietkach prihlasovateľa ...

(3)

Ak sa prihlasovateľ k námietkam nevyjadrí v lehote podľa odseku 2, úrad konanie o prihláške v ...

(4)

Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie ...

§ 32
(1)

Na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či zápisu označenia ...

(2)

Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov ...

(3)

Ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne. ...

§ 33
Zápis ochrannej známky
(1)

Ak sú splnené podmienky na zápis označenia do registra a konanie o prihláške nebolo zastavené, ...

(2)

Účinky zápisu ochrannej známky do registra nastávajú dňom zápisu označenia do registra. Týmto ...

(3)

Zápis ochrannej známky do registra oznámi úrad vo vestníku.

§ 34
Zrušenie ochrannej známky
(1)

Úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak

a)
na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré je ...
b)
sa ochranná známka v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním ...
c)
ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo treťou osobou so súhlasom ...
(2)

Úrad na návrh dotknutej osoby zruší ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého ...

a)
ochranná známka obsahujúca meno a priezvisko alebo vyobrazenie fyzickej osoby, prípadne jej pseudonym ...
b)
ochranná známka obsahujúca názov alebo obchodné meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby zasahuje ...
c)
ochranná známka zasahuje do starších práv na autorské dielo,
d)
použitie tejto ochrannej známky je nekalé súťažné konanie.19)
(3)

Návrh na zrušenie ochrannej známky podľa odseku 2 musí byť podaný v lehote šiestich mesiacov ...

(4)

Ak sa dôvod na zrušenie ochrannej známky týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré ...

(5)

Zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie.

§ 35
Vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)

Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v ...

(2)

Úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú podľa odseku 1, ak bola zapísaná v rozpore s § 5 ...

(3)

Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § ...

(4)

Úrad môže vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1, ak ten, ...

(5)

Na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí ako keby k jej zápisu do registra ...

(6)

Ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, ...

§ 36
Osobitné ustanovenia o účinkoch zrušenia ochrannej známky alebo vyhlásenia ochrannej známky za ...
(1)

Účinky zrušenia ochrannej známky alebo vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú sa netýkajú

a)
rozhodnutí vo veci porušenia práv z ochrannej známky, ktoré nadobudli účinnosť a boli vykonané ...
b)
zmlúv uzatvorených pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o zrušení ochrannej známky alebo ...
(2)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť majiteľa ochrannej známky za škodu alebo bezdôvodné ...

§ 37
Návrh na zrušenie ochrannej známky a návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)

Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú musí ...

(2)

Ak návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú ...

(3)

Ak úrad konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky ...

(4)

Ak sa majiteľ ochrannej známky v lehote podľa odseku 3 k návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo ...

(5)

Ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa ...

(6)

Úrad konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 zastaví, ak odpadol ...

(7)

Spolu s návrhom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 alebo s návrhom na vyhlásenie ...

§ 38
Predĺženie lehoty a pokračovanie v konaní
(1)

Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu ...

(2)

Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, ...

(3)

Žiadosti podľa odseku 2 nemožno vyhovieť v prípade zmeškania lehôt podľa § 31 ods. 2 a § 37 ...

(4)

Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nespĺňa ...

(5)

Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku ...

(6)

Ak úrad nevydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1, do dvoch ...

§ 39
Uvedenie do predošlého stavu
(1)

Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali ...

(2)

Účastník konania je povinný v lehotách podľa odseku 1 žiadosť o uvedenie do predošlého stavu ...

(3)

Ak nastanú pochybnosti o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2, úrad vyzve žiadateľa, aby svoje ...

(4)

Žiadosti o uvedenie do predošlého stavu nemožno vyhovieť v prípade zmeškania lehôt na

a)
podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 38 ods. 2 a žiadosti o uvedenie do predošlého ...
b)
uplatnenie a preukázanie práva prednosti podľa § 26 ods. 2,
c)
podanie námietok podľa § 30,
d)
podanie rozkladu podľa § 40 ods. 1 a podanie odôvodnenia rozkladu podľa § 40 ods. 3,
e)
vykonanie úkonov podľa § 22 ods. 3, § 31 ods. 2, § 34 ods. 3 a § 37 ods. 3.
(5)

Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nespĺňa podmienky podľa odsekov ...

(6)

Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného ...

§ 40
Rozklad
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo ...

(2)

Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí

a)
vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu,
b)
vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na ...
(3)

Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu. V prípade nepodania ...

(4)

Rozklad nie je prípustný proti rozhodnutiu, ktorým bolo

a)
vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
b)
zastavené konanie podľa § 51 ods. 8 alebo prerušené konanie podľa § 51 ods. 9,
c)
zastavené konanie podľa odseku 3.
(5)

Podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

§ 41
Register
(1)

Úrad vedie register v elektronickej podobe, do ktorého zaznamenáva rozhodujúce údaje o prihláškach ...

(2)

Údaje zapísané v registri sa považujú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu ...

(3)

Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia ...

§ 41a
Zápis exekúcie do registra

Na základe exekučného príkazu19a) doloženého upovedomením o začatí exekúcie a súpisom práv, ...

§ 42
Vestník

Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejňuje a oznamuje skutočnosti týkajúce sa prihlášok a ochranných ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KOLEKTÍVNA OCHRANNÁ ZNÁMKA

§ 43
(1)

Kolektívna ochranná známka je ochranná známka spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce ...

(2)

Ak nie je ustanovené inak, platia pre prihlášku kolektívnej ochrannej známky, pre práva z kolektívnej ...

(3)

Na konanie o prihláške kolektívnej ochrannej známky sa vzťahujú ustanovenia § 28 až 32.

(4)

Podmienky používania kolektívnej ochrannej známky vrátane sankcií za ich porušenie sa určia ...

§ 44
Osobitné ustanovenia o prihláške kolektívnej ochrannej známky
(1)

Prihlášku kolektívnej ochrannej známky môže ako prihlasovateľ podať združenie.

(2)

Prihláška kolektívnej ochrannej známky okrem náležitostí uvedených v § 24 ods. 2 a 3 musí ...

a)
zmluvu o používaní,
b)
zoznam členov združenia vrátane ich identifikačných údajov, ktorí môžu kolektívnu ochrannú ...
(3)

Úrad na žiadosť združenia zapíše do registra zmenu v zozname podľa odseku 2 písm. b).

§ 45
Osobitné ustanovenia o právach z kolektívnej ochrannej známky
(1)

Výlučné právo používať kolektívnu ochrannú známku pre tovary alebo služby, pre ktoré je ...

(2)

Kolektívnu ochrannú známku nemožno previesť na iného majiteľa, nemôže byť predmetom licencie ...

(3)

Okrem prípadov uvedených v § 34 úrad zruší kolektívnu ochrannú známku aj vtedy, ak členovia ...

PIATA ČASŤ

MEDZINÁRODNÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA A OCHRANNÁ ZNÁMKA EURÓPSKEJ ÚNIE

Zápis medzinárodnej ochrannej známky

§ 46

Osoba, ktorá má trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území Slovenskej republiky alebo je štátnym ...

§ 47
(1)

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do ...

(2)

Medzinárodná ochranná známka, pri ktorej je vyznačená Slovenská republika, podlieha prieskumu, ...

(3)

Lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej ...

(4)

Ak úrad neoznámi odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru1) ...

(5)

Na účely používania medzinárodnej ochrannej známky sa za dátum zápisu považuje dátum priznania ...

(6)

Odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky má rovnaký účinok ...

(7)

Označenie, ktoré je predmetom prihlášky podanej podľa medzinárodného dohovoru,20) úrad zapíše ...

Ochranná známka Európskej únie

§ 48
(1)

Zápis ochrannej známky EÚ v registri EÚ má na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako ...

(2)

Vykonateľné rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo podľa osobitného predpisu23) ...

§ 49
Premena prihlášky ochrannej známky EÚ a premena ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku
(1)

Úrad preskúma, či žiadosť o začatie konania o premene prihlášky ochrannej známky EÚ alebo ...

a)
preklad žiadosti do slovenského jazyka,
b)
adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky,
c)
zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia.
(2)

Ak žiadosť o začatie konania o premene prihlášky ochrannej známky EÚ alebo premene ochrannej ...

(3)

Národnej prihláške, ktorá vznikla premenou prihlášky ochrannej známky EÚ alebo premenou ochrannej ...

(4)

Prihláška podľa odseku 3 podlieha konaniu ako národná prihláška.

§ 50
(1)

Majiteľ ochrannej známky zapísanej v registri, ktorej prihláška bola podaná v dobrej viere s právom ...

a)
ochranná známka zapísaná v registri je zhodná s ochrannou známkou EÚ, ktorá je zapísaná pre ...
b)
z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej známky zapísanej v registri s ochrannou známkou EÚ ...
c)
z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej známky zapísanej v registri, ktorá má na území ...
(2)

Majiteľ ochrannej známky zapísanej v registri uvedenej v odseku 1 môže za porušenie svojich práv ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 51
(1)

Osoby, ktoré majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou ...

(2)

Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní ...

(3)

Povinné zastúpenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorí sú občanmi zmluvného ...

(4)

Zástupca účastníka konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej ...

(5)

Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní27) ...

(6)

Ak je prílohou k podaniu kópia listiny, o ktorej pravosti má úrad pochybnosti, môže požiadať ...

(7)

Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad môže konanie zastaviť. Úrad ...

(8)

Úrad konanie zastaví aj na návrh toho, kto podal návrh na jeho začatie; úrad tak nie je povinný ...

(9)

Úrad konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, ktorú úrad nie je oprávnený ...

(10)

Podanie na úrad sa robí písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a v štátnom ...

(11)

Ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, podanie urobené telefaxom alebo v elektronickej podobe bez ...

(12)

Odsek 11 sa nevzťahuje na podanie urobené prostredníctvom uzavretých informačných systémov.28b) ...

(13)

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa ...

(14)

Za úkony podľa tohto zákona sa platia poplatky podľa osobitného predpisu.29)

§ 52
(1)

Účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

(2)

Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo ...

(3)

Úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené. ...

§ 53
Splnomocňovacie ustanovenie

Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o

a)

náležitostiach prihlášky,

b)

náležitostiach žiadosti o úpravu označenia,

c)

náležitostiach pripomienok proti zápisu označenia do registra,

d)

náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra,

e)

údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku,

f)

náležitostiach osvedčenia, druhopisu osvedčenia, výpisu z registra a dokladu o vzniku práva prednosti, ...

g)

náležitostiach žiadosti o zmenu obchodného mena alebo názvu a sídla, alebo mena, priezviska a ...

h)

náležitostiach žiadosti o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu do registra,

i)

náležitostiach žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra,

j)

náležitostiach žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra a podrobnosti o náležitostiach vyhlásenia ...

k)

náležitostiach žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra,

l)

náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky,

m)

náležitostiach návrhu na zrušenie ochrannej známky,

n)

náležitostiach návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,

o)

náležitostiach rozkladu,

p)

vedení spisu,

q)

forme podania, počte rovnopisov podania s prílohami a o doručovaní na úrad,

§ 54
Prechodné ustanovenia
(1)

Konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia ...

(2)

Práva a vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti ...

(3)

Ak bol pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podaný návrh na výmaz ochrannej známky ...

(4)

Ak boli pred účinnosťou tohto zákona podané námietky podľa § 9 doterajšieho zákona, ktoré ...

§ 54a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona ...

(2)

Lehoty, ktoré začali plynúť do 31. decembra 2017, plynú podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(3)

Práva a právne vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra do 31. decembra 2017 sa posudzujú ...

§ 55

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 56
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákona č. 14/2004 ...

2.

vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

§ 57
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 506/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych ...

Poznámky

 • 1)  Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, ...
 • 2)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 zo dňa 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované ...
 • 3)  Čl. 6bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný ...
 • 4)  Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva.
 • 5)  Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej ...
 • 6)  Čl. 34 a 35 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.
 • 7)  Čl. 6ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
 • 8)  Napríklad § 1b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. ...
 • 9)  § 11 až 16 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  Napríklad zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 469/2003 ...
 • 10a)  Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.
 • 10b)  § 137 až 142 Občianskeho zákonníka.
 • 10c)  § 442a Občianskeho zákonníka.
 • 10d)  § 25 Civilného sporového poriadku.
 • 12)  § 324 až 345 Civilného sporového poriadku.
 • 12a)  § 340 Civilného sporového poriadku.
 • 13)  Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, ...
 • 14)  Napríklad § 116 Obchodného zákonníka, § 483 Občianskeho zákonníka, zákon č. 111/1990 Zb. ...
 • 15a)  Napríklad § 514 Obchodného zákonníka.
 • 15b)  § 508 až 515 Obchodného zákonníka.
 • 15c)  § 151d ods. 4 Občianskeho zákonníka.
 • 16)  § 151a až 151md a § 552 Občianskeho zákonníka.
 • 17)  Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, ...
 • 18)  Čl. 4 písm. D ods. 3 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
 • 19)  § 44 až 52 Obchodného zákonníka.
 • 19a)  § 52 a 113a Exekučného poriadku.
 • 20)  Čl. 9quinquies Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných ...
 • 22)  Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou ...
 • 23)  Čl. 86 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.
 • 25)  Čl. 113 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.
 • 26)  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 26a)  Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch ...
 • 27)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 28a)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 28b)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore