Zákon o ochranných známkach 506/2009 účinný od 01.01.2010 do 30.06.2016

Platnosť od: 08.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Účinnosť do: 30.06.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve, Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD12DS4EUPP1ČL2

Zákon o ochranných známkach 506/2009 účinný od 01.01.2010 do 30.06.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 506/2009 s účinnosťou od 01.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochranných známkach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s právnou ochranou ochranných známok a konania vo ...

§ 2
Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť ...

§ 3
Na účely tohto zákona je
a)

medzinárodnou ochrannou známkou1) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Medzinárodného ...

b)

ochrannou známkou Spoločenstva2) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Spoločenstva ...

c)

všeobecne známou známkou známka podľa medzinárodného dohovoru.3)

d)

zahraničnou ochrannou známkou ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok v štáte alebo vo ...

§ 4
Staršia ochranná známka

Na účely tohto zákona je staršou ochrannou známkou

a)

ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ...

b)

medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,

c)

ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,6)

d)

označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len „prihláška“), ak bude zapísané ako ...

Dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra

§ 5
(1)

Do registra sa nezapíše označenie, ak

a)
nespĺňa podmienky podľa § 2,
b)
nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
c)
je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, ...
d)
je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných ...
e)
je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie ...
f)
je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
g)
môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
h)
obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru,7)
i)
obsahuje označenia, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo ...
j)
obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
k)
obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov,8) znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré sú chránené ...
l)
je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere,
m)
obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré takýto pôvod nemajú.
(2)

Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie ...

§ 6

Do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo ...

§ 7

Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len ...

a)
majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou ...
b)
majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ...
c)
užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred ...
d)
užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou ...
e)
majiteľom zahraničnej ochrannej známky, ak prihlasovateľ, ktorý je alebo bol na území Slovenskej republiky ...
f)
užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie ...
g)
fyzickou osobou, ak by sa použitím takéhoto označenia mohlo zasiahnuť do jej práv na ochranu osobnosti9) ...
h)
majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva,10) ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto ...
i)
osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo ...

DRUHÁ ČASŤ

PRÁVA Z OCHRANNEJ ZNÁMKY

§ 8
(1)

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom ...

a)
zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka ...
b)
ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov ...
c)
zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá ...
(3)

Na používanie označenia podľa odseku 2 sa primerane vzťahuje § 9 ods. 2.

(4)

Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať ...

(5)

Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať náhrady škody, ktorá mu vznikla v dôsledku konania uskutočneného ...

(6)

Majiteľ ochrannej známky môže požadovať od vydavateľa slovníka, encyklopédie alebo podobného diela, ...

(7)

Ak bola ochranná známka zapísaná do registra na meno obchodného zástupcu majiteľa zahraničnej ochrannej ...

(8)

Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy.11)

Používanie ochrannej známky

§ 9
(1)

Používaním ochrannej známky je používanie jej majiteľom v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré ...

(2)

Používanie ochrannej známky podľa odseku 1 je najmä

a)
umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch prípadne na ich obaloch,
b)
ponuka alebo uvádzanie na trh takto označených tovarov alebo skladovanie na tieto účely, alebo ponuka ...
c)
dovoz alebo vývoz takto označených tovarov,
d)
používanie ochrannej známky v obchodnej korešpondencii alebo v reklame.
(3)

Za používanie ochrannej známky podľa odseku 1 sa považuje aj

a)
používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje ...
b)
umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch alebo ich obaloch na území Slovenskej republiky výlučne na ...
(4)

Používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky (§ 43) osobou, ...

§ 10
(1)

Ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ktorá ...

(2)

Ak sa staršia ochranná známka skutočne používa len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola ...

§ 11
Právo na informácie
(1)

Ak dôjde k zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo k ohrozeniu týchto práv, môže súd na návrh ...

(2)

Informáciami podľa odseku 1 sa rozumie najmä

a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ...
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných tovarov alebo ...
(3)

Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná akákoľvek osoba, ktorá

a)
má v držbe tovary porušujúce alebo ohrozujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby, ktoré porušujú alebo ohrozujú práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním alebo ohrozovaním práv podľa tohto ...
d)
bola osobou uvedenou v písmenách a) až c) označená ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo ...
(4)

Právo na poskytnutie informácie nemožno priznať, ak by možné následky jeho výkonu boli neprimerané závažnosti ...

§ 12
(1)

Na návrh majiteľa ochrannej známky súd nariadi, aby tovary, materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom ...

a)
stiahnuté z obchodnej siete,
b)
definitívne odstránené z obchodnej siete,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva; jednoduché odstránenie ...
d)
zničené vhodným spôsobom.
(2)

Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto ...

(3)

Návrhom podľa odseku 1 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je súd viazaný.

§ 13
(1)

Pri ochrane práv podľa tohto zákona môže súd predbežným opatrením12) ukladať rovnaké povinnosti ako ...

(2)

V rozhodnutí o predbežnom opatrení môže súd aj bez návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú ...

(3)

Súd môže na návrh odporcu rozhodnúť o vydaní peňažnej zábezpeky ako náhrady majetkovej ujmy alebo náhrady ...

(4)

Ak v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa odporca dozvedel o vzniku ujmy podľa odseku 3, nedôjde ...

§ 14
Obmedzenie práv z ochrannej známky
(1)

Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku ich vlastné ...

(2)

Majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť, ak používateľ nezapísaného označenia, ktoré má iba miestny ...

§ 15
Vyčerpanie práv z ochrannej známky
(1)

Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používanie jeho ochrannej známky na ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak má majiteľ ochrannej známky opodstatnené dôvody zakázať ďalšie ...

§ 16
Obmedzenie práv v dôsledku strpenia
(1)

Majiteľ staršej ochrannej známky alebo nositeľ iných práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený ...

(2)

Majiteľ neskoršej ochrannej známky nie je oprávnený brániť používaniu staršej ochrannej známky alebo ...

§ 17
Prevod ochrannej známky
(1)

Ochrannú známku možno previesť na inú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka ...

(2)

Prevod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zápisu do registra. Práva tretích ...

(3)

Nadobúdateľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o zápis prevodu ...

(4)

Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky úrad zamietne, ak by prevodom ochrannej známky mohlo dôjsť ...

(5)

Ak by prevodom ochrannej známky mohlo dôjsť ku klamaniu verejnosti podľa odseku 4 len pre niektoré tovary ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane použijú aj na prevod práv z prihlášky.

§ 18
Prechod ochrannej známky
(1)

Ochranná známka prechádza na nového majiteľa v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.14)

(2)

Prechod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zápisu do registra. Práva tretích ...

(3)

Nový majiteľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o zápis prechodu; ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú aj na prechod práv z prihlášky.

§ 19

Majiteľ zahraničnej ochrannej známky môže podať na súd návrh na určenie práva na zápis zmeny majiteľa ...

§ 20
Licenčná zmluva
(1)

Majiteľ ochrannej známky môže udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre niektoré ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na vznik, zánik a výkon práv z licenčnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia ...

(3)

Licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jej zápisu do registra. Zápis licenčnej zmluvy ...

(4)

Pri neoprávnenom zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi ...

(5)

Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať svojich práv z ochrannej známky voči nadobúdateľovi licencie ...

§ 21
Záložné právo
(1)

Ochranná známka môže byť predmetom záložného práva.

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na vznik, zánik a výkon záložného práva sa vzťahujú ustanovenia osobitného ...

(3)

Zmluva o zriadení záložného práva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(4)

Úrad na žiadosť záložného veriteľa alebo záložného dlžníka vykoná zápis o zriadení alebo zániku záložného ...

(5)

Záložné právo k ochrannej známke vzniká dňom jeho zápisu do registra.

§ 22
Platnosť a obnova zápisu ochrannej známky
(1)

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky.

(2)

Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa úrad platnosť zápisu ochrannej ...

(3)

Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky možno podať najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu. ...

(4)

Ak žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky nebola podaná v lehote uvedenej v odseku 3, možno podať ...

(5)

Ak je žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky podaná len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré ...

§ 23
Zánik ochrannej známky
(1)

Ochranná známka zanikne dňom

a)
skončenia platnosti jej zápisu, ak nebola podaná žiadosť o obnovu zápisu,
b)
účinnosti vzdania sa ochrannej známky majiteľom; vzdanie sa ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom, ...
c)
účinnosti zrušenia ochrannej známky.
(2)

Vzdanie sa ochrannej známky, ku ktorej sú viazané práva tretích osôb zapísané v registri, nadobudne ...

TRETIA ČASŤ

KONANIE PRED ÚRADOM

§ 24
Prihláška
(1)

O zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou podanou na úrade.

(2)

Prihláška obsahuje

a)
žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky,
b)
identifikačné údaje prihlasovateľa,
c)
identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,
d)
znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia, v prípade trojrozmerného ...
e)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka,
f)
podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.
(3)

V zozname podľa odseku 2 písm. e) sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa medzinárodnej dohody17) ...

(4)

Prihláška sa môže týkať len jedného označenia.

§ 25
Deň podania prihlášky
(1)

Dňom podania prihlášky je deň doručenia podania úradu, ktoré obsahuje

a)
údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa, že žiada o zápis ochrannej známky,
b)
údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom a
c)
náležitosti podľa § 24 ods. 2 písm. d) a e) okrem uvedenia zatriedenia podľa § 24 ods. 3.
(2)

Ak podanie neobsahuje údaje a náležitosti podľa odseku 1, úrad prihlasovateľa vyzve, v lehote, ktorá ...

§ 26
Právo prednosti
(1)

Prihlasovateľovi vzniká právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo ...

a)
odo dňa podania prihlášky podľa § 25 alebo
b)
odo dňa práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru4) vyplývajúceho z prvej prihlášky tejto ochrannej ...
(2)

Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške a do troch mesiacov ...

(3)

Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa odseku 1 písm. b), uvedie v prihláške číslo a dátum ...

(4)

Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje aj na služby.

(5)

Na základe žiadosti prihlasovateľa úrad prihlasovateľovi vydá doklad o práve prednosti.

§ 27
Úprava označenia a rozdelenie prihlášky
(1)

Na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, ...

(2)

Po podaní prihlášky môže prihlasovateľ zúžiť zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie ...

(3)

Prihlasovateľ je až do zápisu označenia do registra oprávnený rozdeliť prihlášku obsahujúcu v zozname ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na ochrannú známku.

§ 28
Prieskum a zverejnenie prihlášky
(1)

Úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené ...

(2)

Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 24 ods. 2 až 4, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej ...

(3)

Ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo 6, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím ...

(4)

Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 3 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, ...

(5)

Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa odseku 2 alebo ak prihláška nebola zamietnutá podľa odseku ...

§ 29
Pripomienky proti zápisu označenia do registra
(1)

Každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra ...

(2)

Úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa ...

Námietky

§ 30

Po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 (ďalej len „namietateľ“) v lehote troch ...

§ 31
(1)

Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 30, úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o ...

(2)

Ak úrad konanie o námietkach nezastaví podľa odseku 1, upovedomí o námietkach prihlasovateľa a vyzve ...

(3)

Ak sa prihlasovateľ k námietkam nevyjadrí v lehote podľa odseku 2, úrad konanie o prihláške v rozsahu ...

(4)

Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie o zastavení ...

§ 32
(1)

Na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či zápisu označenia do registra ...

(2)

Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených ...

(3)

Ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne.

§ 33
Zápis ochrannej známky
(1)

Ak sú splnené podmienky na zápis označenia do registra a konanie o prihláške nebolo zastavené, v lehote ...

(2)

Účinky zápisu ochrannej známky do registra nastávajú dňom zápisu označenia do registra. Týmto dňom sa ...

(3)

Zápis ochrannej známky do registra oznámi úrad vo vestníku.

§ 34
Zrušenie ochrannej známky
(1)

Úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak

a)
na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná ...
b)
sa ochranná známka v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním pre tovary ...
c)
ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo treťou osobou so súhlasom majiteľa ...
(2)

Úrad na návrh dotknutej osoby zruší ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého

a)
ochranná známka obsahujúca meno a priezvisko alebo vyobrazenie fyzickej osoby, prípadne jej pseudonym ...
b)
ochranná známka obsahujúca názov alebo obchodné meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby zasahuje ...
c)
ochranná známka zasahuje do starších práv na autorské dielo,
d)
použitie tejto ochrannej známky je nekalé súťažné konanie.19)
(3)

Návrh na zrušenie ochrannej známky podľa odseku 2 musí byť podaný v lehote šiestich mesiacov odo dňa ...

(4)

Ak sa dôvod na zrušenie ochrannej známky týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ...

(5)

Zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie.

§ 35
Vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)

Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z ...

(2)

Úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú podľa odseku 1, ak bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. ...

(3)

Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa ...

(4)

Úrad môže vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1, ak ten, kto podal ...

(5)

Na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo. ...

(6)

Ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, ...

§ 36
Osobitné ustanovenia o účinkoch zrušenia ochrannej známky alebo vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú ...
(1)

Účinky zrušenia ochrannej známky alebo vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú sa netýkajú

a)
rozhodnutí vo veci porušenia práv z ochrannej známky, ktoré nadobudli účinnosť a boli vykonané pred ...
b)
zmlúv uzatvorených pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o zrušení ochrannej známky alebo o vyhlásení ...
(2)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť majiteľa ochrannej známky za škodu alebo bezdôvodné ...

§ 37
Návrh na zrušenie ochrannej známky a návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)

Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú musí obsahovať ...

(2)

Ak návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú neobsahuje ...

(3)

Ak úrad konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky ...

(4)

Ak sa majiteľ ochrannej známky v lehote podľa odseku 3 k návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu ...

(5)

Ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ...

(6)

Úrad konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 zastaví, ak odpadol dôvod, ...

(7)

Spolu s návrhom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 alebo s návrhom na vyhlásenie ochrannej ...

§ 38
Predĺženie lehoty a pokračovanie v konaní
(1)

Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu podanej ...

(2)

Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže úrad ...

(3)

Žiadosti podľa odseku 2 nemožno vyhovieť v prípade zmeškania lehôt podľa § 31 ods. 2 a § 37 ods. 3.

(4)

Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nespĺňa podmienky ...

(5)

Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania ...

(6)

Ak úrad nevydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1, do dvoch mesiacov ...

§ 39
Uvedenie do predošlého stavu
(1)

Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, ...

(2)

Účastník konania je povinný v lehotách podľa odseku 1 žiadosť o uvedenie do predošlého stavu odôvodniť, ...

(3)

Ak nastanú pochybnosti o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2, úrad vyzve žiadateľa, aby svoje tvrdenia ...

(4)

Žiadosti o uvedenie do predošlého stavu nemožno vyhovieť v prípade zmeškania lehôt na

a)
podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 38 ods. 2 a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu ...
b)
uplatnenie a preukázanie práva prednosti podľa § 26 ods. 2,
c)
podanie námietok podľa § 30,
d)
podanie rozkladu podľa § 40 ods. 1,
e)
vykonanie úkonov podľa § 22 ods. 3, § 31 ods. 2, § 34 ods. 3, § 37 ods. 3 a § 40 ods. 3.
(5)

Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nespĺňa podmienky podľa odsekov 1 a 2 alebo ...

(6)

Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku ...

§ 40
Rozklad
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa ...

(2)

Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí

a)
vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu,
b)
vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane. ...
(3)

Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu. V prípade nepodania ...

(4)

Rozklad nie je prípustný proti rozhodnutiu, ktorým bolo

a)
vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
b)
zastavené konanie podľa § 51 ods. 8 alebo ktorým bolo zastavené konanie o rozklade podľa odseku 3.
§ 41
Register
(1)

Úrad vedie register v elektronickej podobe, do ktorého zaznamenáva rozhodujúce údaje o prihláškach a ...

(2)

Údaje zapísané v registri sa považujú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak. ...

(3)

Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného ...

§ 42
Vestník

Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejňuje a oznamuje skutočnosti týkajúce sa prihlášok a ochranných známok, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KOLEKTÍVNA OCHRANNÁ ZNÁMKA

§ 43
(1)

Kolektívna ochranná známka je ochranná známka spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od ...

(2)

Ak nie je ustanovené inak, platia pre prihlášku kolektívnej ochrannej známky, pre práva z kolektívnej ...

(3)

Na konanie o prihláške kolektívnej ochrannej známky sa vzťahujú ustanovenia § 28 až 32.

(4)

Podmienky používania kolektívnej ochrannej známky vrátane sankcií za ich porušenie sa určia písomnou ...

§ 44
Osobitné ustanovenia o prihláške kolektívnej ochrannej známky
(1)

Prihlášku kolektívnej ochrannej známky môže ako prihlasovateľ podať združenie.

(2)

Prihláška kolektívnej ochrannej známky okrem náležitostí uvedených v § 24 ods. 2 a 3 musí obsahovať

a)
zmluvu o používaní,
b)
zoznam členov združenia vrátane ich identifikačných údajov, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať. ...
(3)

Úrad na žiadosť združenia zapíše do registra zmenu v zozname podľa odseku 2 písm. b).

§ 45
Osobitné ustanovenia o právach z kolektívnej ochrannej známky
(1)

Výlučné právo používať kolektívnu ochrannú známku pre tovary alebo služby, pre ktoré je kolektívna ochranná ...

(2)

Kolektívnu ochrannú známku nemožno previesť na iného majiteľa, nemôže byť predmetom licencie ani záložného ...

(3)

Okrem prípadov uvedených v § 34 úrad zruší kolektívnu ochrannú známku aj vtedy, ak členovia združenia ...

PIATA ČASŤ

MEDZINÁRODNÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA A OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLOČENSTVA

Zápis medzinárodnej ochrannej známky

§ 46

Osoba, ktorá má trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území Slovenskej republiky alebo je štátnym príslušníkom ...

§ 47
(1)

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného ...

(2)

Medzinárodná ochranná známka, pri ktorej je vyznačená Slovenská republika, podlieha prieskumu, či spĺňa ...

(3)

Lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej ...

(4)

Ak úrad neoznámi odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru1) ...

(5)

Na účely používania medzinárodnej ochrannej známky sa za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany ...

(6)

Odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky má rovnaký účinok ...

(7)

Označenie, ktoré je predmetom prihlášky podanej podľa medzinárodného dohovoru,20) úrad zapíše do registra ...

Ochranná známka Spoločenstva

§ 48
(1)

Prihlášku ochrannej známky Spoločenstva možno podať na úrade, ktorý na nej vyznačí deň podania a do ...

(2)

Zápis ochrannej známky Spoločenstva v registri Spoločenstva má na území Slovenskej republiky rovnaké ...

(3)

Vykonateľné rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu podľa osobitného predpisu23) opatrí úrad ...

§ 49
Premena prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a premena ochrannej známky Spoločenstva na národnú prihlášku ...
(1)

Úrad preskúma, či žiadosť o začatie konania o premene prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo ...

a)
preklad žiadosti do slovenského jazyka,
b)
adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky,
c)
zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia.
(2)

Ak žiadosť o začatie konania o premene prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo premene ochrannej ...

(3)

Národnej prihláške, ktorá vznikla premenou prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo premenou ochrannej ...

(4)

Prihláška podľa odseku 3 podlieha konaniu ako národná prihláška.

§ 50
(1)

Majiteľ ochrannej známky zapísanej v registri, ktorej prihláška bola podaná v dobrej viere s právom ...

a)
ochranná známka zapísaná v registri je zhodná s ochrannou známkou Spoločenstva, ktorá je zapísaná pre ...
b)
z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej známky zapísanej v registri s ochrannou známkou Spoločenstva ...
c)
z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej známky zapísanej v registri, ktorá má na území Slovenskej ...
(2)

Majiteľ ochrannej známky zapísanej v registri uvedenej v odseku 1 môže za porušenie svojich práv požadovať ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 51
(1)

Osoby, ktoré majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného ...

(2)

Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorými sú fyzické osoby, ktoré sú občanmi ...

(4)

Oprávnený zástupca je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.

(5)

Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní27) s výnimkou ...

(6)

Ak je prílohou podania kópia listiny, o ktorej pravosti má úrad pochybnosti, môže požiadať o predloženie ...

(7)

Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad môže konanie zastaviť. Na tento následok ...

(8)

Úrad konanie zastaví aj na žiadosť toho, kto podal návrh na jeho začatie, ak nejde o konanie, ktoré ...

(9)

Ak tento zákon neustanovuje inak, podanie na úrad sa robí písomne v štátnom jazyku.28)

(10)

Podanie na úrad sa môže urobiť aj telefaxom alebo elektronickými prostriedkami. Podanie urobené telefaxom ...

(11)

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka ...

(12)

Za úkony podľa tohto zákona sa platia poplatky podľa osobitného predpisu.29)

§ 52
(1)

Účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

(2)

Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky ...

(3)

Úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

§ 53
Splnomocňovacie ustanovenie

Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o

a)

náležitostiach prihlášky,

b)

náležitostiach žiadosti o úpravu označenia,

c)

náležitostiach pripomienok proti zápisu označenia do registra,

d)

náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra,

e)

údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku,

f)

náležitostiach osvedčenia, druhopisu osvedčenia, výpisu z registra a dokladu o vzniku práva prednosti, ...

g)

náležitostiach žiadosti o zmenu obchodného mena alebo názvu a sídla, alebo mena, priezviska a adresy ...

h)

náležitostiach žiadosti o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu do registra,

i)

náležitostiach žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra,

j)

náležitostiach žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra a podrobnosti o náležitostiach vyhlásenia ...

k)

náležitostiach žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra,

l)

náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky,

m)

náležitostiach návrhu na zrušenie ochrannej známky,

n)

náležitostiach návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,

o)

náležitostiach rozkladu,

p)

vedení spisu.

§ 54
Prechodné ustanovenia
(1)

Konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa ...

(2)

Práva a vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona ...

(3)

Ak bol pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podaný návrh na výmaz ochrannej známky podľa doterajšieho ...

(4)

Ak boli pred účinnosťou tohto zákona podané námietky podľa § 9 doterajšieho zákona, ktoré nespĺňajú ...

§ 55

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 56
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákona č. 14/2004 Z. ...

2.

vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

§ 57
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 506/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva ...

Poznámky

 • 1)  Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovaná ...
 • 2)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 zo dňa 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES ...
 • 3)  Čl. 6bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli ...
 • 4)  Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva.
 • 5)  Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej ...
 • 6)  Čl. 34 a 35 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.
 • 7)  Čl. 6ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
 • 8)  Napríklad § 1b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
 • 9)  § 11 až 16 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  Napríklad zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 469/2003 Z. z. ...
 • 11)  § 11 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...
 • 12)  § 74 až 77 a § 102 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 13)  Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej ...
 • 14)  Napríklad § 116 Obchodného zákonníka, § 483 Občianskeho zákonníka, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku ...
 • 15)  § 508 až 515 Obchodného zákonníka.
 • 16)  § 151a až 151md a § 552 Občianskeho zákonníka.
 • 17)  Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná ...
 • 18)  Čl. 4 písm. D ods. 3 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
 • 19)  § 44 až 52 Obchodného zákonníka.
 • 20)  Čl. 9quinquies Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok. ...
 • 21)  Čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.
 • 22)  Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, ...
 • 23)  Čl. 86 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.
 • 24)  § 275 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 25)  Čl. 113 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.
 • 26)  Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 27)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore