Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochranných známkach 506/2009 účinný od 14.01.2019


Platnosť od: 08.12.2009
Účinnosť od: 14.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve, Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD10 DS4 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o ochranných známkach 506/2009 účinný od 14.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 506/2009 s účinnosťou od 14.01.2019 na základe 291/2018

Legislatívny proces k zákonu 291/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochranných známkach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s právnou ochranou ochranných známok a konania vo ...

§ 2
Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, ...

a)
rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a
b)
byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej ...
§ 3
Na účely tohto zákona je
a)

medzinárodnou ochrannou známkou1) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Medzinárodného ...

b)

ochrannou známkou Európskej únie2) (ďalej len „ochranná známka EÚ“) ochranná známka zapísaná v registri ...

c)

všeobecne známou známkou známka podľa medzinárodného dohovoru.3)

§ 4
Staršia ochranná známka

Na účely tohto zákona je staršou ochrannou známkou

a)

ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,

b)

medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,

c)

ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,6)

d)

označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len „prihláška“), ak bude zapísané ako ...

Dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra

§ 5
(1)

Do registra sa nezapíše označenie, ak

a)
nemôže tvoriť ochrannú známku podľa § 2,
b)
nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
c)
je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, ...
d)
je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných ...
e)
je tvorené výlučne tvarom alebo inou vlastnosťou výrobku, ktoré vyplývajú z povahy samotného výrobku, ...
f)
je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
g)
môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
h)
obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru,7)
i)
by bolo jeho používanie alebo zápis v rozpore s osobitným predpisom alebo v rozpore so záväzkami, ktoré ...
j)
obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
k)
obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov,8) znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré sú chránené ...
l)
je predmetom prihlášky, ktorá zjavne nebola podaná v dobrej viere,
m)
obsahuje alebo vo svojich podstatných prvkoch reprodukuje starší názov odrody rastliny zapísaný v súlade ...
(2)

Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie ...

§ 7
Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len ...
a)

majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1.

je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo ...

2.

z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti ...

b)

majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ...

c)

užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred ...

d)

užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou ...

e)

majiteľom ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho ...

f)

užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak ...

g)

fyzickou osobou, ak by sa použitím takéhoto označenia mohlo zasiahnuť do jej práv na ochranu osobnosti9) ...

h)

majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva,10) ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto ...

i)

osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo ...

j)

osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

DRUHÁ ČASŤ

PRÁVA Z OCHRANNEJ ZNÁMKY

§ 7a
Majiteľ ochrannej známky

Za majiteľa ochrannej známky sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v ...

§ 7b
Spolumajiteľstvo ochrannej známky
(1)

Každý zo spolumajiteľov ochrannej známky má právo používať ochrannú známku, ak sa spolumajitelia ochrannej ...

(2)

Na poskytnutie práva používať ochrannú známku tretej osobe sa vyžaduje súhlas všetkých spolumajiteľov ...

(3)

Dohoda o zrušení spolumajiteľstva ochrannej známky a o vzájomnom vyrovnaní musí byť písomná, inak je ...

(4)

Ak spolumajiteľ ochrannej známky nemá právneho nástupcu, po smrti alebo zániku spolumajiteľa ochrannej ...

(5)

Na právne vzťahy medzi spoluprihlasovateľmi sa primerane použijú odseky 1 až 4.

(6)

Na právne vzťahy medzi spolumajiteľmi ochrannej známky sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho ...

§ 7c
Používanie ochrannej známky
(1)

Ak počas piatich rokov odo dňa zápisu ochrannej známky do registra nezačal majiteľ ochrannú známku skutočne ...

(2)

Za používanie ochrannej známky podľa odseku 1 sa považuje aj

a)
používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje ...
b)
umiestňovanie ochrannej známky na tovare alebo na obale tovaru na území Slovenskej republiky výlučne ...
(3)

Používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky osobou oprávnenou ...

(4)

Používanie ochrannej známky EÚ sa posudzuje podľa osobitného predpisu.10ba)

(5)

Ak ide o medzinárodnú ochrannú známku, na účely odseku 1 sa za dátum zápisu považuje dátum priznania ...

§ 8
(1)

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, ...

(2)

Ak § 14 až 15 neustanovujú inak a bez toho, aby boli dotknuté práva nadobudnuté pred dňom podania prihlášky ...

a)
zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka ...
b)
ak existuje z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti ...
c)
zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, ak by používanie ...
(3)

Za používanie označenia podľa odseku 2 sa považuje najmä

a)
umiestňovanie označenia na tovare alebo na obale tovaru,
b)
ponuka alebo uvádzanie na trh označeného tovaru alebo jeho skladovanie na tieto účely, alebo ponuka ...
c)
dovoz alebo vývoz označeného tovaru,
d)
používanie označenia v obchodnej korešpondencii alebo v reklame,
e)
používanie označenia ako obchodného mena alebo názvu právnickej osoby alebo ako časti obchodného mena ...
f)
používanie označenia v porovnávacej reklame spôsobom, ktorý je v rozpore s osobitným predpisom.10bb)
(4)

Bez toho, aby boli dotknuté práva nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom práva prednosti ...

(5)

Majiteľ ochrannej známky môže požadovať od vydavateľa slovníka, encyklopédie alebo podobného náučného ...

(6)

Ak bola ochranná známka zapísaná do registra na meno obchodného zástupcu majiteľa ochrannej známky chránenej ...

(7)

Ak existuje nebezpečenstvo, že obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek ...

a)
umiestňovať označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, na obaly, štítky, visačky, ...
b)
ponúkať alebo uvádzať na trh obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek ...
§ 8a
(1)

Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 8 ods. 1 a 2 sa môže majiteľ ochrannej známky domáhať ...

(2)

Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, majiteľ ochrannej známky má právo na jej náhradu ...

(3)

Majiteľ ochrannej známky má práva podľa odseku 2 aj v dôsledku zásahu podľa odseku 1, ktorý sa uskutočnil ...

(4)

Právo na náhradu škody alebo právo na primerané zadosťučinenie v peniazoch podľa odseku 2 sa premlčí ...

(5)

Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa odseku 2 sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa majiteľ ...

(6)

Na právne vzťahy, ktoré vznikli v dôsledku zásahu do práv podľa odseku 1, sa použijú ustanovenia Občianskeho ...

§ 11
Právo na informácie
(1)

Pri neoprávnenom zásahu do práv chránených týmto zákonom môže majiteľ ochrannej známky žiadať, aby ten, ...

(2)

Informáciami podľa odseku 1 sa rozumie najmä

a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ...
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných tovarov alebo ...
(3)

Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná akákoľvek osoba, ktorá

a)
má v držbe tovary porušujúce alebo ohrozujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby, ktoré porušujú alebo ohrozujú práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním alebo ohrozovaním práv podľa tohto ...
d)
bola osobou uvedenou v písmenách a) až c) označená ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo ...
(4)

Súd neprizná právo na poskytnutie informácií, ak by možné následky jeho výkonu boli neprimerané závažnosti ...

§ 12
Súdna ochrana práv
(1)

Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy.10d)

(2)

Na návrh majiteľa ochrannej známky súd nariadi, aby tovary, materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom ...

a)
stiahnuté z obchodnej siete,
b)
definitívne odstránené z obchodnej siete,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva; jednoduché odstránenie ...
d)
zničené vhodným spôsobom.
(3)

Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto ...

(4)

Návrhom podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je súd viazaný.

§ 13
Zábezpeka na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia
(1)

V uznesení, ktorým sa nariaďuje neodkladné opatrenie,12) môže súd aj bez návrhu uložiť navrhovateľovi ...

(2)

Zo zloženej zábezpeky podľa odseku 1 sa uspokojí právoplatne priznaná náhrada škody alebo inej ujmy.12a) ...

(3)

Súd vráti zloženú zábezpeku podľa odseku 1 alebo jej pomernú časť navrhovateľovi, ak

a)
poškodený neuplatní nárok na náhradu škody alebo inej ujmy12a) na súde v lehote šiestich mesiacov odo ...
b)
bola súdu predložená dohoda strán o použití peňažnej zábezpeky alebo
c)
navrhovateľ bol vo veci samej celkom alebo sčasti úspešný.
§ 14
Obmedzenie práv z ochrannej známky
(1)

Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku

a)
ich vlastné meno a priezvisko alebo adresu, ak je treťou osobou fyzická osoba,
b)
označenia alebo údaje, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré sa týkajú druhu, kvality, množstva, ...
c)
ochrannú známku na účely identifikácie alebo uvádzania tovaru alebo služby ako tovaru alebo služby majiteľa ...
(2)

Odsek 1 sa uplatní, len ak tretia osoba údaje podľa odseku 1 použije v súlade s obchodnými zvyklosťami, ...

(3)

Majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť, ak tretia osoba používa v obchodnom styku označenie, ktoré ...

§ 14a
Nepoužívanie ochrannej známky ako procesná obrana v konaní o porušení práv z ochrannej známky
(1)

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený domáhať sa zákazu používať označenie len v rozsahu, v akom jeho ...

(2)

Ak ku dňu podania žaloby uplynulo od zápisu ochrannej známky najmenej päť rokov, majiteľ ochrannej známky ...

§ 14b
Procesná obrana majiteľa neskoršej ochrannej známky v konaní o porušení práv z ochrannej známky
(1)

Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený domáhať sa zákazu používať neskoršiu ochrannú známku, ak by ...

a)
z dôvodu, že podmienky pre vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, ktoré sa týkajú rozlišovacej spôsobilosti ...
b)
podľa § 35a ods. 1 alebo § 37a ods. 4.
(2)

Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený domáhať sa zákazu používať neskoršiu ochrannú známku EÚ, ak ...

(3)

Ak majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený domáhať sa zákazu používať neskoršiu ochrannú známku podľa ...

§ 15
Vyčerpanie práv z ochrannej známky
(1)

Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používanie jeho ochrannej známky na ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak má majiteľ ochrannej známky opodstatnené dôvody zakázať ďalšie ...

§ 17
Prevod ochrannej známky
(1)

Ochrannú známku možno previesť na inú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka ...

(2)

Prevod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zápisu do registra. Práva tretích ...

(3)

Nadobúdateľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o zápis prevodu ...

(4)

Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky úrad zamietne, ak by prevodom ochrannej známky mohlo dôjsť ...

(5)

Ak by prevodom ochrannej známky mohlo dôjsť ku klamaniu verejnosti podľa odseku 4 len pre niektoré tovary ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane použijú aj na prevod práv z prihlášky.

§ 18
Prechod ochrannej známky
(1)

Ochranná známka prechádza na nového majiteľa v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.14)

(2)

Prechod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zápisu do registra. Práva tretích ...

(3)

Nový majiteľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o zápis prechodu ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú aj na prechod práv z prihlášky.

§ 19

Majiteľ ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho ...

§ 20
Licenčná zmluva
(1)

Majiteľ ochrannej známky môže licenčnou zmluvou udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej ...

(2)

Licencia nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Zápis licencie vykoná úrad ...

(3)

Majiteľ ochrannej známky môže udeliť licenčnou zmluvou výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu. Ak ...

(4)

Ak majiteľ ochrannej známky udelil výlučnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu a je povinný, ...

(5)

Ak majiteľ ochrannej známky udelil nevýlučnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo používať ochrannú ...

(6)

Licenčná zmluva, ktorou majiteľ ochrannej známky udelil tretej osobe licenciu, je neplatná, ak nadobúdateľ ...

(7)

Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa licencie je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu ...

(8)

Ak nie je dohodnuté inak, pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 8 môže nadobúdateľ nevýlučnej ...

(9)

Odseky 1 až 8 sa primerane použijú aj na licenčnú zmluvu, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na ...

(10)

Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať svojich práv z ochrannej známky voči nadobúdateľovi licencie, ...

(11)

Na vznik, zánik a výkon práv z licenčnej zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka,15b) ak ...

§ 21
Záložné právo
(1)

K ochrannej známke možno zriadiť záložné právo.

(2)

Zmluva o zriadení záložného práva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3)

Úrad na žiadosť záložného veriteľa alebo záložcu vykoná zápis záložného práva do registra. Úrad žiadosť ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane použijú aj na záložné právo k prihláške a na záložné právo k ochrannej známke, ...

(5)

Na vznik, zánik a výkon záložného práva k ochrannej známke sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka,16) ...

§ 22
Platnosť a obnova zápisu ochrannej známky
(1)

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky.

(2)

Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky, záložného veriteľa alebo inej osoby, ktorá preukáže právny ...

(3)

Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky možno podať najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu. ...

(4)

Ak žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky nebola podaná v lehote uvedenej v odseku 3, možno podať ...

(5)

Ak je žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky podaná len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré ...

(6)

Najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti zápisu ochrannej známky úrad o tejto skutočnosti informuje ...

§ 23
Zánik ochrannej známky
(1)

Ochranná známka zanikne dňom

a)
skončenia platnosti jej zápisu, ak nebola podaná žiadosť o obnovu zápisu,
b)
účinnosti vzdania sa ochrannej známky majiteľom; vzdanie sa ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom, ...
c)
účinnosti zrušenia ochrannej známky.
(2)

Vzdanie sa ochrannej známky, na ktorej viaznu práva tretích osôb zapísané v registri, nadobudne účinnosť ...

TRETIA ČASŤ

KONANIE PRED ÚRADOM

§ 24
Prihláška
(1)

O zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou podanou na úrade.

(2)

Prihláška obsahuje

a)
žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky,
b)
identifikačné údaje prihlasovateľa,
c)
identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,
d)
vyjadrenie prihlasovaného označenia, ktoré spĺňa požiadavky podľa § 2 písm. b),
e)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka,
f)
podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.
(3)

Prihláška sa môže týkať len jedného označenia.

§ 24a
Tovary a služby
(1)

Tovary a služby, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka, sa v zozname tovarov alebo ...

(2)

Prihlasovateľ musí v zozname tovarov alebo služieb uviesť tovary alebo služby, pre ktoré požaduje ochranu, ...

(3)

Prihlasovateľ môže v zozname tovarov alebo služieb použiť všeobecné výrazy uvedené v názvoch tried medzinárodného ...

(4)

Všeobecné výrazy vrátane všeobecných výrazov uvedených v názvoch tried medzinárodného triedenia zahŕňajú ...

(5)

Ak prihlasovateľ žiada o zápis tovarov alebo služieb, ktoré patria do viac ako jednej triedy, zoskupí ...

(6)

Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne podobné len z toho dôvodu, že patria do tej istej triedy medzinárodného ...

§ 25
Deň podania prihlášky
(1)

Dňom podania prihlášky je deň doručenia podania úradu, ktoré obsahuje

a)
údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa, že žiada o zápis ochrannej známky,
b)
údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom a
c)
náležitosti podľa § 24 ods. 2 písm. d) a e).
(2)

Ak podanie neobsahuje údaje a náležitosti podľa odseku 1, úrad prihlasovateľa vyzve na ich doplnenie ...

§ 26
Právo prednosti
(1)

Prihlasovateľovi vzniká právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo ...

a)
odo dňa podania prihlášky podľa § 25 alebo
b)
odo dňa práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru4) vyplývajúceho z prvej prihlášky tejto ochrannej ...
(2)

Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške a do troch mesiacov ...

(3)

Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa odseku 1 písm. b), uvedie v prihláške číslo a dátum ...

(4)

Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje aj na služby.

(5)

Na základe žiadosti prihlasovateľa úrad prihlasovateľovi vydá doklad o práve prednosti v listinnej podobe. ...

§ 27
Úprava označenia a rozdelenie prihlášky
(1)

Na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, ...

(2)

Po podaní prihlášky môže prihlasovateľ zúžiť zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie ...

(3)

Prihlasovateľ je až do zápisu označenia do registra oprávnený rozdeliť prihlášku obsahujúcu v zozname ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú aj na ochrannú známku. Rozdelením zápisu podľa odseku ...

§ 28
Prieskum a zverejnenie prihlášky
(1)

Úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené ...

(2)

Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 24 ods. 2 a 3, § 24a ods. 1 až 3 a 5, úrad vyzve prihlasovateľa, ...

(3)

Ak je prihlásené označenie zhodné so staršou ochrannou známkou (§ 4) iného prihlasovateľa alebo majiteľa ...

(4)

Ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí ...

(5)

Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 4 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, ...

(6)

Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa odseku 2 alebo ak prihláška nebola zamietnutá podľa odseku ...

§ 29
Pripomienky proti zápisu označenia do registra
(1)

Každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra ...

(2)

Úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa ...

Námietky

§ 30
(1)

Po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 (ďalej len „namietateľ“) v lehote troch ...

(2)

Námietky môžu byť podané na základe jedného staršieho práva alebo viacerých starších práv podľa § 7, ...

§ 31
(1)

Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 30 ods. 1, úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie ...

(2)

Ak úrad konanie o námietkach nezastaví podľa odseku 1, upovedomí o námietkach prihlasovateľa a vyzve ...

(3)

Ak sa prihlasovateľ k námietkam v lehote podľa odseku 2 nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu ...

(4)

Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených ...

(5)

Ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne.

(6)

Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie o zastavení ...

(7)

Ak po podaní námietok namietateľ udelí písomný súhlas so zápisom označenia do registra, považujú sa ...

§ 32
Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach
(1)

Ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 môže podať prihlasovateľ úradu do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach ...

(3)

Namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených ...

(4)

Ak namietateľ dôkazmi predloženými v lehote podľa odseku 3 nepreukáže skutočné používanie staršej ochrannej ...

(5)

Ak namietateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršia ...

§ 32a
(1)

Počas konania o námietkach poskytne úrad prihlasovateľovi a namietateľovi na základe ich spoločnej žiadosti ...

(2)

Ak žiadosť podľa odseku 1 bola podaná počas lehoty podľa § 31 ods. 2 a ak nedošlo k zmierlivému vyriešeniu ...

(3)

Ak žiadosť podľa odseku 1 bola podaná počas lehoty podľa § 32 ods. 2 alebo 3 a ak nedošlo k zmierlivému ...

§ 33
Zápis ochrannej známky
(1)

Ak sú splnené podmienky na zápis označenia do registra a konanie o prihláške nebolo zastavené, v lehote ...

(2)

Účinky zápisu ochrannej známky do registra nastávajú dňom zápisu označenia do registra. Týmto dňom sa ...

(3)

Zápis ochrannej známky do registra oznámi úrad vo vestníku.

§ 34
Zrušenie ochrannej známky
(1)

Úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak

a)
na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré ...
b)
sa ochranná známka v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním pre tovary ...
c)
ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo treťou osobou so súhlasom majiteľa ...
(2)

Úrad na návrh dotknutej osoby zruší ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého

a)
ochranná známka obsahujúca meno a priezvisko alebo vyobrazenie fyzickej osoby, prípadne jej pseudonym ...
b)
ochranná známka obsahujúca názov alebo obchodné meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby zasahuje ...
c)
ochranná známka zasahuje do starších práv na autorské dielo,
d)
použitie tejto ochrannej známky je nekalé súťažné konanie.19)
(3)

Návrh na zrušenie ochrannej známky podľa odseku 2 musí byť podaný v lehote šiestich mesiacov odo dňa ...

(4)

Ak sa dôvod na zrušenie ochrannej známky týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ...

(5)

Zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie alebo od skoršieho dňa, ktorý ...

(6)

Úrad môže zrušiť ochrannú známku aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1 písm. a) a b), ak ten, kto podal ...

§ 35
Vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)

Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z ...

(2)

Úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú podľa odseku 1, ak bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. ...

(3)

Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa ...

(4)

Úrad môže vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1, ak ten, kto podal ...

(5)

Na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo. ...

(6)

Ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, ...

§ 35a
Strpenie používania neskoršej ochrannej známky
(1)

Majiteľ staršej ochrannej známky (§ 4) alebo užívateľ starších práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) ...

(2)

Ak majiteľ staršej ochrannej známky alebo užívateľ starších práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie ...

§ 36
Osobitné ustanovenia o účinkoch zrušenia ochrannej známky alebo vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú ...
(1)

Účinky zrušenia ochrannej známky alebo vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú sa netýkajú

a)
rozhodnutí vo veci porušenia práv z ochrannej známky, ktoré nadobudli účinnosť a boli vykonané pred ...
b)
zmlúv uzatvorených pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o zrušení ochrannej známky alebo o vyhlásení ...
(2)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť majiteľa ochrannej známky za škodu alebo bezdôvodné ...

§ 37
Návrh na zrušenie ochrannej známky a návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)

Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú musí obsahovať ...

(2)

Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa môže týkať ...

(3)

Ak návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú neobsahuje ...

(4)

Ak úrad konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky ...

(5)

Ak sa majiteľ ochrannej známky v lehote podľa odseku 4 k návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu ...

(6)

Ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ...

(7)

Úrad konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 alebo konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej ...

(8)

Ustanovenie § 31 ods. 7 sa primerane použije aj na konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za ...

(9)

Spolu s návrhom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 alebo s návrhom na vyhlásenie ochrannej ...

§ 37a
Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej ...
(1)

Ak ku dňu podania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplynulo od zápisu staršej ochrannej ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 môže podať majiteľ neskoršej ochrannej známky úradu do dvoch mesiacov od upovedomenia ...

(3)

Navrhovateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených ...

(4)

Ak navrhovateľ dôkazmi predloženými v lehote podľa odseku 3 nepreukáže skutočné používanie staršej ochrannej ...

(5)

Ak navrhovateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršia ...

§ 38
Predĺženie lehoty a pokračovanie v konaní
(1)

Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu podanej ...

(2)

Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže úrad ...

(3)

Žiadosti podľa odseku 2 nemožno vyhovieť v prípade zmeškania lehôt podľa § 31 ods. 2, § 32a ods. 2 a ...

(4)

Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nespĺňa podmienky ...

(5)

Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania ...

(6)

Ak úrad nevydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1, do dvoch mesiacov ...

§ 39
Uvedenie do predošlého stavu
(1)

Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, ...

(2)

Účastník konania je povinný v lehotách podľa odseku 1 žiadosť o uvedenie do predošlého stavu odôvodniť, ...

(3)

Ak nastanú pochybnosti o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2, úrad vyzve žiadateľa, aby svoje tvrdenia ...

(4)

Žiadosti o uvedenie do predošlého stavu nemožno vyhovieť v prípade zmeškania lehôt na

a)
podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 38 ods. 2 a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu ...
b)
uplatnenie a preukázanie práva prednosti podľa § 26 ods. 2,
c)
podanie námietok podľa § 30 ods. 1,
d)
podanie rozkladu podľa § 40 ods. 1 a podanie odôvodnenia rozkladu podľa § 40 ods. 3,
e)
vykonanie úkonov podľa § 22 ods. 3, § 31 ods. 2, § 32a ods. 2, § 34 ods. 3 a § 37 ods. 4,
f)
podanie žiadosti o preukázanie skutočného používania podľa § 32 ods. 2 alebo § 37a ods. 2,
g)
preukázanie skutočného používania podľa § 32 ods. 3 alebo § 37a ods. 3.
(5)

Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nespĺňa podmienky podľa odsekov 1 a 2 alebo ...

(6)

Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku ...

§ 40
Rozklad
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa ...

(2)

Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí

a)
vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu,
b)
vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane. ...
(3)

Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu. V prípade nepodania ...

(4)

Rozklad nie je prípustný proti rozhodnutiu, ktorým bolo

a)
vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
b)
zastavené konanie podľa § 51 ods. 8 alebo prerušené konanie podľa § 51 ods. 9,
c)
zastavené konanie podľa odseku 3.
(5)

Podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

§ 41
Register
(1)

Úrad vedie register v elektronickej podobe, do ktorého zaznamenáva rozhodujúce údaje o prihláškach a ...

(2)

Údaje zapísané v registri sa považujú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak. ...

(3)

Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného ...

§ 41a
Zápis exekúcie do registra

Na základe exekučného príkazu19a) doloženého upovedomením o začatí exekúcie a súpisom práv, ktorého ...

§ 42
Vestník

Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejňuje a oznamuje skutočnosti týkajúce sa prihlášok a ochranných známok, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KOLEKTÍVNA OCHRANNÁ ZNÁMKA

§ 43
(1)

Kolektívna ochranná známka je ochranná známka, ktorá je takto označená pri podaní prihlášky a ktorá ...

(2)

Prihlášku kolektívnej ochrannej známky môže ako prihlasovateľ podať združenie alebo právnická osoba, ...

(3)

Ak § 44 až 45a neustanovujú inak, platia pre prihlášku kolektívnej ochrannej známky, pre práva z kolektívnej ...

§ 44
Osobitné ustanovenia o prihláške kolektívnej ochrannej známky
(1)

Prihlasovateľ je povinný s prihláškou kolektívnej ochrannej známky predložiť zmluvu o používaní kolektívnej ...

(2)

Úrad zamietne prihlášku kolektívnej ochrannej známky aj vtedy, ak

a)
nie sú splnené požiadavky podľa odseku 1 alebo podľa § 43 ods. 1 a 2 ,
b)
je zmluva o používaní v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi alebo
c)
by mohla klamať verejnosť o povahe alebo o význame prihláseného označenia, najmä ak by mohlo byť prihlásené ...
(3)

Úrad nezamietne prihlášku kolektívnej ochrannej známky podľa odseku 2, ak prihlasovateľ zmenou zmluvy ...

(4)

Pripomienky proti zápisu označenia ako kolektívnej ochrannej známky do registra (§ 29) môžu byť podané ...

§ 44a
Zmeny zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky
(1)

Majiteľ kolektívnej ochrannej známky predkladá úradu všetky zmeny zmluvy o používaní.

(2)

Úrad zapíše údaj o zmene zmluvy o používaní do registra; to neplatí, ak nie sú splnené požiadavky podľa ...

(3)

Ak sa zmena zmluvy o používaní týka zoznamu osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku, úrad ...

(4)

Zmena zmluvy o používaní nadobúda účinnosť dňom zápisu údaja o zmene zmluvy o používaní do registra.

§ 45
Osobitné ustanovenia o právach z kolektívnej ochrannej známky
(1)

Výlučné právo používať kolektívnu ochrannú známku pre tovary alebo služby, pre ktoré je kolektívna ochranná ...

(2)

Pri neoprávnenom zásahu do výlučného práva podľa odseku 1 je v mene osôb oprávnených používať kolektívnu ...

(3)

Ak nie je v zmluve o používaní uvedené inak, pri neoprávnenom zásahu do výlučného práva podľa odseku ...

(4)

Kolektívnu ochrannú známku nemožno previesť na iného majiteľa, nemôže byť predmetom licencie ani záložného ...

§ 45a
Osobitné ustanovenia o zrušení kolektívnej ochrannej známky a vyhlásení kolektívnej ochrannej známky ...
(1)

Úrad zruší kolektívnu ochrannú známku aj vtedy, ak

a)
majiteľ kolektívnej ochrannej známky neurobil príslušné opatrenia, aby zabránil používaniu kolektívnej ...
b)
môže kolektívna ochranná známka v dôsledku spôsobu jej používania oprávnenými osobami klamať verejnosť ...
c)
bol údaj o zmene zmluvy o používaní zapísaný do registra v rozpore s požiadavkami podľa § 44a ods. 2; ...
(2)

Úrad vyhlási kolektívnu ochrannú známku za neplatnú aj vtedy, ak bola zapísaná v rozpore s požiadavkami ...

PIATA ČASŤ

MEDZINÁRODNÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA A OCHRANNÁ ZNÁMKA EURÓPSKEJ ÚNIE

Zápis medzinárodnej ochrannej známky

§ 46

Osoba, ktorá má trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území Slovenskej republiky alebo je štátnym príslušníkom ...

§ 47
(1)

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného ...

(2)

Medzinárodná ochranná známka, pri ktorej je vyznačená Slovenská republika, podlieha prieskumu, či spĺňa ...

(3)

Lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej ...

(4)

Ak úrad neoznámi odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru1) ...

(5)

Odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky má rovnaký účinok ...

(6)

Označenie, ktoré je predmetom prihlášky podanej podľa medzinárodného dohovoru,20) úrad zapíše do registra ...

Ochranná známka Európskej únie

§ 48
(1)

Práva z ochrannej známky EÚ možno uplatniť najskôr odo dňa, keď Slovenská republika pristúpila k Európskej ...

(2)

Vykonateľné rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo podľa osobitného predpisu23) opatrí ...

§ 49
Premena prihlášky ochrannej známky EÚ a premena ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku
(1)

Úrad preskúma, či žiadosť o začatie konania o premene prihlášky ochrannej známky EÚ alebo premene ochrannej ...

a)
preklad žiadosti do slovenského jazyka,
b)
adresu na doručovanie na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ...
c)
vyjadrenie prihlasovaného označenia.
(2)

Ak žiadosť o začatie konania o premene prihlášky ochrannej známky EÚ alebo premene ochrannej známky ...

(3)

Národnej prihláške, ktorá vznikla premenou prihlášky ochrannej známky EÚ alebo premenou ochrannej známky ...

(4)

Prihláška podľa odseku 3 podlieha konaniu ako národná prihláška.

§ 50
(1)

Majiteľ ochrannej známky zapísanej v registri, ktorej prihláška bola podaná v dobrej viere s právom ...

a)
ochranná známka zapísaná v registri je zhodná s ochrannou známkou EÚ, ktorá je zapísaná pre zhodné tovary ...
b)
z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej známky zapísanej v registri s ochrannou známkou EÚ a zhodnosti ...
c)
z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej známky zapísanej v registri, ktorá má na území Slovenskej ...
(2)

Majiteľ ochrannej známky zapísanej v registri uvedenej v odseku 1 môže za porušenie svojich práv požadovať ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 51
(1)

Osoby, ktoré majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného ...

(2)

Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred ...

(3)

Povinné zastúpenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorí sú občanmi štátu, ktorý ...

(4)

Účastník konania alebo jeho zástupca je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území štátu, ...

(5)

Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní27) okrem § ...

(6)

Ak je prílohou k podaniu kópia listiny, o ktorej pravosti má úrad pochybnosti, môže požiadať o predloženie ...

(7)

Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad môže konanie zastaviť. Úrad o tomto ...

(8)

Úrad konanie zastaví aj na návrh toho, kto podal návrh na jeho začatie; úrad tak nie je povinný urobiť, ...

(9)

Úrad konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, ktorú úrad nie je oprávnený riešiť. ...

(10)

Podanie na úrad sa robí písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a v štátnom jazyku,28) ...

(11)

Ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa ...

(12)

Odsek 11 sa nevzťahuje na podanie urobené prostredníctvom uzavretých informačných systémov.28b)

(13)

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka ...

(14)

Za úkony podľa tohto zákona sa platia poplatky podľa osobitného predpisu.29)

§ 52
(1)

Účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

(2)

Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky ...

(3)

Úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

§ 53
Splnomocňovacie ustanovenie

Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o

a)

náležitostiach prihlášky vrátane náležitostí vyjadrenia prihlasovaného označenia,

b)

náležitostiach žiadosti o úpravu označenia,

c)

náležitostiach pripomienok proti zápisu označenia do registra,

d)

náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra,

e)

údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku,

f)

náležitostiach osvedčenia, druhopisu osvedčenia, výpisu z registra a dokladu o vzniku práva prednosti, ...

g)

náležitostiach žiadosti o zmenu obchodného mena alebo názvu a sídla, alebo mena, priezviska a adresy ...

h)

náležitostiach žiadosti o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu do registra,

i)

náležitostiach žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu do registra,

j)

náležitostiach žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra a podrobnosti o náležitostiach vyhlásenia ...

k)

náležitostiach žiadosti o zápis záložného práva do registra,

l)

náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky,

m)

náležitostiach návrhu na zrušenie ochrannej známky,

n)

náležitostiach návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,

o)

náležitostiach rozkladu,

p)

vedení spisu,

q)

forme podania, počte rovnopisov podania s prílohami a o doručovaní na úrad,

r)

náležitostiach žiadosti o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach ...

s)

náležitostiach žiadosti o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu,

t)

zápise exekúcie do registra,

u)

náležitostiach žiadosti o rozdelenie prihlášky alebo rozdelenie zápisu.

§ 54
Prechodné ustanovenia
(1)

Konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa ...

(2)

Práva a vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona ...

(3)

Ak bol pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podaný návrh na výmaz ochrannej známky podľa doterajšieho ...

(4)

Ak boli pred účinnosťou tohto zákona podané námietky podľa § 9 doterajšieho zákona, ktoré nespĺňajú ...

§ 54a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení ...

(2)

Lehoty, ktoré začali plynúť do 31. decembra 2017, plynú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra ...

(3)

Práva a právne vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra do 31. decembra 2017 sa posudzujú podľa ...

§ 54b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 14. januára 2019
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(2)

Lehoty, ktoré začali plynúť do 13. januára 2019, plynú podľa tohto zákona v znení účinnom do 13. januára ...

(3)

Práva a právne vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa ...

(4)

Žiadosť o predloženie dôkazov o skutočnom používaní ochrannej známky podľa § 14a ods. 2 je žalovaný ...

§ 55

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 56
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákona č. 14/2004 Z. ...

2.

vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

§ 57
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 506/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov ...

Poznámky

 • 1)  Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovaná ...
 • 2)  Čl. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej ...
 • 3)  Čl. 6bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli ...
 • 4)  Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva.
 • 5)  Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej ...
 • 6)  Čl. 39 a 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.
 • 7)  Čl. 6ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
 • 7a)  Napríklad čl. 3 Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra ...
 • 8)  Napríklad § 1b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
 • 8a)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. ...
 • 9)  § 11 až 16 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  Napríklad Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu, zákon č. 444/2002 ...
 • 10a)  Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.
 • 10b)  § 137 až 142 Občianskeho zákonníka.
 • 10ba)  Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.
 • 10bb)  § 4 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 10bc)  Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Nariadenie Európskeho ...
 • 10c)  § 442a Občianskeho zákonníka.
 • 10d)  § 25 Civilného sporového poriadku.
 • 12)  § 324 až 345 Civilného sporového poriadku.
 • 12a)  § 340 Civilného sporového poriadku.
 • 12b)  Čl. 60 ods. 1, 3 alebo 4, čl. 61 ods. 1 alebo 2 alebo čl. 64 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu ...
 • 13)  Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej ...
 • 14)  Napríklad § 116 Obchodného zákonníka, § 483 Občianskeho zákonníka, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku ...
 • 15a)  Napríklad § 514 Obchodného zákonníka.
 • 15b)  § 508 až 515 Obchodného zákonníka.
 • 15c)  § 151d ods. 4 Občianskeho zákonníka.
 • 16)  § 151a až 151md a § 552 Občianskeho zákonníka.
 • 17)  Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná ...
 • 18)  Čl. 4 písm. D ods. 3 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
 • 19)  § 44 až 52 Obchodného zákonníka.
 • 19a)  § 52 a 113a Exekučného poriadku.
 • 20)  Čl. 9quinquies Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok. ...
 • 22)  Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, ...
 • 23)  Čl. 110 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.
 • 25)  Čl. 140 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.
 • 26)  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 26a)  Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona ...
 • 27)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 28a)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 28b)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
 • 28c)  § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore