Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 505/2009 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 08.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 505/2009 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 15

(1)
Dozorná rada má piatich členov.
(2)
Jeden člen dozornej rady je zástupcom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, jeden člen dozornej rady je zástupcom úradu, jeden člen dozornej rady je zástupcom Slovenskej národnej akreditačnej služby a dvaja členovia dozornej rady sú zástupcami Slovenskej akreditačnej rady.
(3)
Predseda úradu vymenúva a odvoláva členov dozornej rady na návrh orgánu, ktorý zastupujú. Predseda úradu písomne informuje Slovenskú národnú akreditačnú službu o vymenovaní a odvolaní členov dozornej rady.
(4)
Ak orgán, ktorý má právo mať zástupcu v dozornej rade, písomne nenavrhne predsedovi úradu osobu na vymenovanie za člena dozornej rady na obsadenie voľného miesta v dozornej rade do 30 dní od písomnej výzvy predsedu úradu, je predseda úradu oprávnený sám vymenovať členov dozornej rady na obsadenie voľných miest.
(5)
Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Za člena dozornej rady môže byť vymenovaná tá istá fyzická osoba najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(6)
Za člena dozornej rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonná a má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bezúhonná je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti a súd nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12b) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(7)
Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa a zástupcu riaditeľa, s činnosťou orgánu posudzovania zhody alebo akreditovanej osoby, s členstvom v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne orgánu posudzovania zhody alebo akreditovanej osoby, s majetkovou účasťou alebo hlasovacími právami v orgáne posudzovania zhody alebo v akreditovanej osobe a s pracovnoprávnym alebo obdobným pracovným vzťahom k orgánu posudzovania zhody alebo k akreditovanej osobe; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke11) člena dozornej rady.
(8)
Ak člen dozornej rady v čase jeho vymenovania do tejto funkcie zastáva alebo vykonáva funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady, je povinný bez zbytočného odkladu takú funkciu alebo činnosť skončiť.
(9)
Člen dozornej rady je do 30 dní od vymenovania do funkcie povinný doručiť predsedovi úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie, že spĺňa podmienky nezlučiteľnosti podľa odseku 7.
(10)
Výkon funkcie člena dozornej rady zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia podľa odseku 5,
b)
dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi úradu, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie,
c)
dňom odvolania predsedom úradu,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(11)
Člena dozornej rady odvolá predseda úradu z jeho funkcie, ak
a)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady,
b)
prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa odseku 6,
c)
nesplnil povinnosť podľa odseku 9,
d)
to navrhne subjekt, ktorého zastupuje,
e)
nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
f)
sa nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia najmenej na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach dozornej rady,
g)
porušil povinnosť podľa § 17.
(12)
Výkon funkcie člena dozornej rady sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(13)
Člen dozornej rady má pri plnení úloh spojených s výkonom tejto funkcie nárok na preukázané cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.13)
(14)
Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore