Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 503/2021 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 21.12.2021
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Hospodárska správa lesov, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 503/2021 účinný od 01.01.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 503/2021 s účinnosťou od 01.01.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I.

Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienky poskytovania finančnej pomoci ...

2.

§ 3 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) účastníkom trhu osoba, ktorá vstupuje na trh s poľnohospodárskou komoditou, poľnohospodárskym výrobkom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Napríklad čl. 223 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, prílohy I až III vykonávacieho ...

3.

V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
je poskytovateľom finančnej pomoci podľa § 12a.“.

4.

V § 10 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)
monitoruje trh,“.

5.

V § 10 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:

„h) spracúva a uchováva údaje získané pri monitorovaní trhu; spracované údaje 1. poskytuje ministerstvu ...

Doterajšie písmená h) až t) sa označujú ako písmená j) až v).

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) Napríklad čl. 11 a 12 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1185 v platnom znení.“.

6.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Finančná pomoc (1) Finančnou pomocou je pomoc na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58e znejú:

„58a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom ...

7.

V § 13 ods. 4 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „a v prípade zistenia nezrovnalosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60a a 60b znejú:

„60a) Čl. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho ...

8.

V § 13 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v prípade zistenia nezrovnalosti podľa osobitných ...

9.

V citácii poznámky pod čiarou k odkazu 63 sa slová „Čl. 6“ nahrádzajú slovami „Čl. 5“.

10.

V § 13 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „maximálne do dvojnásobku sumy zistenej nezrovnalosti ...

11.

V § 13 ods. 14 úvodnej vete sa vypúšťa odkaz „68)“ nad slovom „únie“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68 sa vypúšťa.

12.

V § 13 ods. 14 písm. a) sa slová „osobitného predpisu,69)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,60a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 69 sa vypúšťa.

13.

V § 18 ods. 1 sa za slovo „prijímateľa“ vkladajú slová „vrátane práva užívania k poľnohospodárskej ploche“. ...

14.

§ 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20 Monitorovanie trhu (1) Údaje, ktoré platobná agentúra získava pri monitorovaní trhu, je účastník ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:

„88a) § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a ...

15.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Kontrola poskytnutých údajov (1) Platobná agentúra vykonáva kontrolu poskytnutých údajov u účastníka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 88b znie:

„88b) § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...

16.

V § 26 ods. 11 sa slová „§ 34 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 8“.

17.

V § 28 ods. 1 sa vypúšťajú slová „plnenie ustanovených podmienok111) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 111 sa vypúšťa.

18.

V § 34 ods. 1 sa slová „odsek 7“ nahrádzajú slovami „odsek 8“.

19.

V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej, ktorým sa žiadateľovi nevyhovuje v plnom rozsahu, nemá ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

20.

V § 34 ods. 9 písm. c) sa slová „odsek 4“ nahrádzajú slovami „odsek 5“.

21.

V § 34 ods. 9 písm. f) sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

22.

V § 34 ods. 9 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

23.

V § 37 ods. 1 písm. a) sa slová „informácie podľa § 20 ods. 2“ nahrádzajú slovami „platobnej agentúre ...

24.

V § 37 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
poskytne platobnej agentúre nesprávne údaje alebo neúplné údaje podľa § 20 ods. 1,“.

25.

V § 37 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa § 20a“.

26.

V § 39 ods. 2 sa slová „od termínu určeného“ nahrádzajú slovom „určené“.

27.

V § 40 ods. 1 sa slová „odsek 2“ nahrádzajú slovami „odseky 2 a 3,“.

28.

V § 40 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 10 ods. 1 písm. t)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 písm. v)“.

29.

V § 40 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
poskytovanie finančnej pomoci podľa § 12a.“.

30.

V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak osobitné predpisy127a) ustanovujú lehotu na poskytnutie podpory alebo jej preddavku v rámci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 127a znie:

„127a) Napríklad čl. 25 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 v platnom znení, čl. 5 ods. 3 vykonávacieho ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

31.

V § 40 ods. 4 sa slová „§ 10 ods. 1 písm. s)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 písm. u)“.

32.

Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 41a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022 (1) Konanie o priamych podporách, ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ...

1.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:

„(25) Pozemkový fond je povinný každé tri mesiace predkladať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej ...

2.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

„§ 36a Kontrolu činnosti pozemkového fondu podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov24a) môže ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:

„24a) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. ...

3.

Za § 42w sa vkladá § 42x, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42x Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022 Pozemkový fond predloží prvú informáciu ...

Čl. III

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 26 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Rozpočtová organizácia, ktorou je ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie:

„37aa) Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore