Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71938
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 503/2011 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 22.12.2011
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovné právo, Štátna správa, Všeobecné súdnictvo, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD6 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 503/2011 účinný od 01.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 503/2011 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 35/2019

Legislatívny proces k zákonu 35/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
vysielanie civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej ...
b)
prípravu, čas vyslania a postavenie civilných expertov,
c)
koordinačný výbor pre vysielanie civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu ...
d)
register civilných expertov (ďalej len „register“).
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na vysielanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl, štátnych zamestnancov ...

§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

aktivitou krízového manažmentu súbor činností zameraných na posilňovanie stability a rozvoja v krízovej ...

b)

velením aktivity krízového manažmentu orgán ustanovený medzinárodnou organizáciou alebo orgán ustanovený ...

§ 3
(1)

Civilným expertom je občan Slovenskej republiky, ktorý je ako odborník najmä v oblasti ekonomického ...

(2)

Ako civilného experta možno vyslať na výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej ...

(3)

Ak osoba, ktorá má byť ako civilný expert vyslaná, nie je osobou podľa odseku 2, vysielajúci subjekt ...

(4)

Vysielajúcim subjektom je ústredný orgán štátnej správy podľa svojej vecnej pôsobnosti alebo Generálna ...

§ 4
Vysielanie civilného experta
(1)

Civilného experta možno s jeho písomným súhlasom vyslať na základe členstva Slovenskej republiky v medzinárodnej ...

(2)

O zapojení Slovenskej republiky do aktivity krízového manažmentu formou vyslania civilného experta rozhoduje ...

(3)

O vyslaní a ukončení vyslania civilného experta rozhoduje vysielajúci subjekt.

(4)

Vysielajúci subjekt zabezpečí civilnému expertovi materiál a výstroj nevyhnutne potrebné na plnenie ...

§ 5
Príprava civilného experta
(1)

Civilný expert pred vyslaním absolvuje prípravu, ktorá trvá najviac tri mesiace, pričom obsah a formu ...

(2)

Čas prípravy sa nezapočítava do času vyslania civilného experta.

§ 6
Čas vyslania civilného experta a postavenie civilného experta
(1)

Čas vyslania civilného experta v jednej aktivite krízového manažmentu je najviac jeden rok. Na základe ...

(2)

Počas vyslania je civilný expert pri plnení úloh a v súvislosti s plnením úloh podriadený veleniu aktivity ...

§ 7
Financovanie

Príprava, zabezpečenie a vyslanie civilného experta sú financované zo zdrojov medzirezortného programu ...

§ 8
Koordinačný výbor
(1)

Ministerstvo na účely vysielania civilných expertov zriaďuje koordinačný výbor.

(2)

Predsedom koordinačného výboru je zástupca ministerstva, ktorého vymenúva a odvoláva minister zahraničných ...

(3)

Členom koordinačného výboru je zástupca

a)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
b)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
c)
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
d)
Ministerstva financií Slovenskej republiky,
e)
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a
f)
ďalších ústredných orgánov štátnej správy podľa štatútu koordinačného výboru.
(4)

Člena koordinačného výboru vymenúva a odvoláva štatutárny orgán subjektu podľa odseku 3.

(5)

Štatút koordinačného výboru schvaľuje ministerstvo.

(6)

Koordinačný výbor najmä

a)
koordinuje plnenie úloh vysielajúcich subjektov,
b)
zabezpečuje výmenu informácií o príprave civilných expertov,
c)
navrhuje zmeny v spôsobe vysielania civilných expertov,
d)
prerokúva správu o účasti civilných expertov Slovenskej republiky v aktivitách krízového manažmentu ...
e)
prerokúva návrh finančných prostriedkov na tvorbu medzirezortného programu vlády.
(7)

Ministerstvo každoročne do 15. marca predkladá vláde správu podľa odseku 6 písm. d).

§ 9
Register
(1)

Register vedie ministerstvo.

(2)

Do registra sa zapisujú osobné údaje a informácie o osobe, ktorú po jej predchádzajúcom súhlase navrhne ...

(3)

Do registra sa zapisujú najmä tieto údaje:

a)
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, vzdelanie, adresa trvalého pobytu,
b)
osobitné kvalifikačné predpoklady,
c)
jazykové znalosti,
d)
geografické, zdravotné alebo iné obmedzenie,
e)
stupeň bezpečnostnej previerky,3)
f)
oblasť, v ktorej je civilný expert odborníkom,
g)
dátum zápisu.
(4)

Osobné údaje a informácie o osobe civilného experta sa v registri uchovávajú dva roky odo dňa zápisu. ...

Čl. II

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13b Vysielanie sudcu na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky (1) Sudcu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu ...

2.

V § 65 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak je sudca vyslaný na výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky,6a) ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

„18b) § 33b až 33k zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 503/2011 Z. z.“. ...

3.

V § 88 odsek 3 znie:

„(3) Plat sudcovi poverenému plnením úloh v orgáne Európskej únie vyplatí osobný úrad sudcu v dvoch ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 502/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...

4.

§ 88 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Plat sudcovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky ...

Čl. III

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 ...

1.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Vysielanie prokurátora na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:

„11c) Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu ...

2.

V § 92 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak je prokurátor vyslaný na výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:

„36b) § 33b až 33k zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 503/2011 Z. z.“. ...

3.

V § 122 odsek 4 znie:

„(4) Plat prokurátorovi dočasne pridelenému k orgánu Európskej únie vyplatí služobný úrad v dvoch častiach. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a) Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 502/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...

4.

§ 122 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Plat prokurátorovi vyslanému na výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej ...

Čl. IV

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 5 a 16 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ ...

4.

V § 11a a § 28 ods. 3 sa slová „Úradom verejného zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Úradom verejného ...

5.

V § 13 odsek 2 znie:

„(2) Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

6.

V § 13 ods. 3 sa za slovo „krajiny“ vkladajú slová „alebo skupiny krajín“ a slová „na základe“ sa nahrádzajú ...

7.

V § 19 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).

8.

V § 19 ods. 7 sa slová „e) až h)“ nahrádzajú slovami „e) až g)“.

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ ...

10.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14d sa citácia „§ 99 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 460/2008 ...

11.

V § 24 odsek 5 znie:

„(5) Základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny na dieťa na jeden školský rok ustanoví ...

12.

V § 24 ods. 6 druhá veta znie: „Zamestnávateľ v závislosti od dostupnosti a úrovne vhodného bezplatného ...

13.

V § 24 odsek 7 znie:

„(7) Ministerstvo zahraničných vecí ustanoví opatrením základné sumy výdavkov na vzdelanie podľa odseku ...

14.

§ 26a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18, 19 a 19a sa vypúšťajú.

15.

Nadpis § 27 znie: „Preprava osobných vecí“.

16.

V § 27 ods. 1 sa vypúšťajú slová „telesných pozostatkov zomrelého a“.

17.

V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú slová „telesných pozostatkov a“.

18.

Za § 33a sa vkladajú § 33b až 33l, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Náhrady pri výkone práce v zahraničí zamestnancovi, ktorý je vyslaný na výkon práce v aktivite krízového ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19da a 19db znejú:

„19da) Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového ...

19.

Za § 38c sa vkladá § 38d, ktorý znie:

„§ 38d (1) Ministerstvo zahraničných vecí vydá opatrenie podľa § 24 ods. 5 prvýkrát s účinnosťou od ...

Čl. V

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 ...

1.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Štátna služba na účely tohto zákona je aj výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu ...

2.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Dočasným vyslaním je aj vyslanie štátneho zamestnanca na výkon práce v aktivite krízového manažmentu ...

3.

V § 120 sa slová „§ 152 ods. 1, 2, 4 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 152 ods. 1, 2, 4 až 8“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2012 okrem čl. IV jedenásteho bodu až trinásteho bodu a devätnásteho ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
  • 2)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
  • 3)  § 15 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore