Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 501/2001 účinný od 01.01.2002

Platnosť od: 05.12.2001
Účinnosť od: 01.01.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD46DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 501/2001 účinný od 01.01.2002
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 501/2001 s účinnosťou od 01.01.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

§ 5 znie:

„§ 5 (1) Súdy poskytujú pri plnení svojich úloh účastníkom v občianskom súdnom konaní poučenia ...

2.

V § 9 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa a) v sporoch o vzájomné vyporiadanie dávky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1aa, 1a a 1b znejú:

„1aa) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych ...

3.

V § 15 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak sudca, o ktorého vylúčenie ide, s tým vysloví ...

4.

V § 16 odsek 1 znie:

„(1) O tom, či je sudca vylúčený, rozhodne bez zbytočného odkladu nadriadený súd v senáte. ...

5.

V § 17 ods. 2 sa v druhej vete vypúšťa text za bodkočiarkou.

6.

V § 25 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „prípadne advokátskym koncipientom, ktorého ...

7.

§ 26 znie:

„§ 26 (1) Centrum pre medzinárodnú právnu ochranu detí a mládeže33aa) môže zastupovať maloletého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa) znie:

„33aa) § 65 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“. ...

8.

V § 29 ods. 2 sa za slová „známu adresu v cudzine“ vkladajú slová „alebo ak je doručenie ...

9.

§ 29 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Predseda senátu môže ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorý je právnickou osobou, ...

10.

V § 35 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „ak to vyžaduje verejný záujem“.

11.

V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) ak ide o uplatnenie nároku štátu podľa osobitného zákona33ab) na vydanie bezdôvodného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33ab) znie:

„33ab)
Napríklad § 456 Občianskeho zákonníka.“.

12.

V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
vo veciach konkurzu a vyrovnania.“.

13.

V § 36a odsek 1 znie:

„(1) V konaní pred okresným súdom koná a rozhoduje senát vo veciach, v ktorých to ustanovuje ...

14.

V § 36a ods. 3 sa vypúšťa slovo „ods. 1.“.

15.

§ 36b znie:

„§ 36b V obchodných veciach koná a rozhoduje krajský súd ako súd prvého stupňa v senáte, ...

16.

V § 38 ods. 1 sa slová „môže poveriť“ nahrádzajú slovom „poverí“.

17.

V § 43 ods.1 prvá veta znie: „Predseda senátu vyzve účastníkov, aby nesprávne, neúplné alebo ...

18.

§ 45 znie:

„§ 45 Súd doručuje písomnosť sám alebo poštou. Súd môže podľa okolností doručiť písomnosť ...

19.

V § 48 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.

20.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Písomnosti určené súdnemu exekútorovi sa môžu doručiť aj exekútorskému koncipientovi, ...

21.

V § 76 ods. 3 prvá veta znie: „Súd pri nariadení predbežného opatrenia uloží navrhovateľovi, ...

22.

V § 92 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

23.

V § 120 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „, ako aj na základe skutočností, ktoré ...

24.

§ 120 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pred skončením dokazovania je predseda senátu povinný okrem vecí podľa § 120 ods. 2 poučiť ...

25.

§ 128 znie:

„§ 128 Orgány verejnej správy a právnické osoby, ako aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú ...

26.

V § 135 odsek 1 znie:

„(1) Súd je viazaný rozhodnutím ústavného súdu o tom, či určitý právny predpis je v rozpore ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33b) znie:

„33b)
§ 161 ods. 5 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.“.

27.

V § 153 odsek 1 znie:

„(1) Súd rozhodne na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ako aj na základe ...

28.

§ 153a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku rozhoduje súd bez nariadenia pojednávania.“. ...

29.

V § 157 odsek 4 znie:

„(4) Ak je na pojednávaní vyhlásený rozsudok za prítomnosti všetkých účastníkov alebo ich ...

30.

V § 157 ods. 5 sa slová „a dôvody, pre ktoré takto rozhodol.“ nahrádzajú slovami „stručné ...

31.

V § 172 ods. 1 sa suma „50 000 Sk“ nahrádza sumou „100 000 Sk“ a suma „1 000 000 Sk“ sa ...

32.

V § 174 odsek 3 znie:

„(3) Predseda senátu uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný a) oneskorene, b) bez odôvodnenia; ...

33.

V § 174 ods. 4 sa za slovo „návrh“ vkladajú slová „v celom rozsahu“.

34.

V § 174 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako postupuje súd, ktorý platobný rozkaz ...

35.

V § 175zca ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý nesmie byť maloletý, ...

36.

V § 175zca sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Účastník sa môže vzdať práva na podanie žiadosti podľa odseku 4. V tomto prípade dňom ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

37.

§ 176 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) O návrhu vo veci náhradnej rodinnej starostlivosti, najmä o zverení dieťaťa do výchovy ...

38.

§ 181 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) O osvojení rozhodne súd bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného roka od podania návrhu ...

39.

§ 193 znie:

㤠193
Ustanovenia § 176 až 180 platia obdobne.“.

40.

§ 200a znie:

„§ 200a (1) Konanie vo veciach obchodného registra sa začína na návrh fyzickej osoby alebo právnickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34fa znie:

„34fa) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...

41.

V § 200b ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Skutočnosti zapísané do obchodného registra sú účinné odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal, ...

42.

§ 200b sa dopĺňa odsekmi 4 a 5 ktoré znejú:

„(4) Ak si fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo osoba oprávnená konať v mene ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34fb znie:

„34fb)
§ 3a, § 28b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.“.

43.

§ 200c znie:

„§ 200c (1) Obchodný register je verejný zoznam osobitným zákonom určených údajov, ktorého ...

44.

§ 200e vrátane nadpisu znie:

„§ 200e Konanie o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev „(1) Na konanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34fc, 34fd a 34fe znejú:

„34fc) § 68a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z. 34fd) § 218a ods. 2 Obchodného ...

45.

§ 200ha vrátane nadpisu znie:

„§ 200ha Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, ...

46.

Za § 200ha sa vkladá § 200hb, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 200hb Konanie vo veciach dohôd obcí o spolupráci s územnými celkami alebo orgánmi iných ...

47.

V § 202 odsek 2 znie:

„(2) Odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona,34h) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34i znie:

„34i) § 2 písm. a) zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.“. ...

48.

V § 202 ods. 3 písm. b) sa pred bodkočiarku vkladajú tieto slová: „podľa § 94 ods. 2“.

49.

V § 202 sa odsek 3 dopĺňa písmenami k) až o), ktoré znejú:

„k) sa rozhoduje podľa § 17 ods. 2, l) sa rozhoduje podľa § 43 ods. 2, m) sa rozhoduje o odvolaní ...

50.

§ 205 znie:

„§ 205 (1) V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ...

51.

Za § 205 sa vkladá § 205a, ktorý znie:

„§ 205a (1) Skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa, sú ...

52.

§ 209 znie:

„§ 209 Ak predseda senátu súdu prvého stupňa zistí, že odvolanie je podané oneskorene alebo ...

53.

V § 221 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) na zistenie skutkového stavu je potrebné vykonať ďalšie dôkazy, ktoré nemožno vykonať ...

54.

V § 221 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ibaže namiesto samosudcu rozhodoval ...

55.

V § 244 ods. 1 a 2 sa za slovo „rozhodnutí“ vkladajú slová „a postupu“ v príslušnom tvare. ...

56.

V § 244 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktorými môžu byť práva, právom ...

57.

V § 246, § 246a ods. 1, § 246b ods. 1, v nadpise druhej hlavy, v § 247 ods. 1 sa za slovo „rozhodnutí“ ...

58.

§ 247 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o postup správneho orgánu, je predpokladom postupu podľa ustanovení tejto hlavy uplynutie ...

59.

V § 248 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nepreskúmavajú postup správnych orgánov, ...

60.

V § 249 ods. 2 a § 250 ods. 2 a 3 sa za slovo „rozhodnutí“ vkladajú slová „a postupu“ v ...

61.

V § 250b ods. 3 sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Ak nebolo vyhovené upozorneniu krajského ...

62.

V § 250j ods. 1 sa za slovo „rozhodnutie“ vkladajú slová „a postup“.

63.

V § 252 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Toto ustanovenie sa nepoužije na výkon rozhodnutia ...

64.

§ 254 znie:

„§ 254 (1) Na výkon rozhodnutia sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak nie je v ...

65.

V § 266 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

66.

Za § 273 sa vkladá § 273a, ktorý znie:

„§ 273a (1) Ustanovenia § 272 a § 273 ods. 2 a 3 sa použijú primerane aj na výkon rozhodnutia ...

67.

V § 279 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
súdne pohľadávky;34i)“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

68.

§ 305 znie:

„§ 305 Na návrh oprávneného súd rozhodne o nariadení výkonu rozhodnutia uznesením, v ktorom a) prikáže ...

69.

V § 337 odsek 1 znie:

„(1) Podľa výsledkov rozvrhového pojednávania sa z podstaty uspokojujú pohľadávky v tomto poradí: a) pohľadávky ...

70.

V § 337 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ak nemožno plne uspokojiť pohľadávky toho istého poradia, uspokoja sa pomerne.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

71.

Za § 372c sa vkladá § 372d, 372e a § 372f, ktoré znejú:

„§ 372d Ak sa pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona začalo konanie na súde vecne príslušnom ...

72.

V § 373 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“)“. ...

73.

V prílohe A v odbore Stavebný poriadok v časti názov predpisu a číslo § sa slová „§ 32 písm. ...

74.

V prílohe A v odbore Stavebný poriadok v časti charakteristika rozhodnutia sa slová „územné ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore