Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 50/2012 účinný od 01.03.2012


Platnosť od: 17.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD37 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 50/2012 účinný od 01.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 50/2012 s účinnosťou od 01.03.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa slová „§ 62 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 62 písm. ...

2.

V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slová „č. 3“ vkladajú slová „v rozsahu podľa prílohy č. ...

3.

V § 35 ods. 1 písm. a) sa za slová „inej fyzickej osoby“ vkladajú slová „a jej stupeň odkázanosti ...

4.

Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 51a Vylúčenie vykonávania posudkovej činnosti Posudková činnosť podľa tohto zákona sa ...

5.

V § 71 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 25 až 27, § 29, § 32 a § 34 ...

6.

V § 71 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.

7.

V § 71 ods. 8 sa vypúšťajú slová „obce alebo“ a slová „odseku 6“ sa nahrádzajú slovami ...

8.

V § 72 odsek 2 znie:

„(2) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob ...

9.

V § 72 ods. 8 druhej vete sa vypúšťajú slová „a majetok“.

10.

§ 72 sa dopĺňa odsekmi 11 až 18, ktoré znejú:

„(11) Za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v § 31 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a) Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. ...

11.

V § 73 ods. 10 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na účely povinnosti platiť ...

12.

V § 73 ods. 13 sa za slová „ sa uplatňuje“ vkladá slovo „najneskôr“.

13.

§ 73 sa dopĺňa odsekmi 18 až 20, ktoré znejú:

„(18) Odseky 1 až 8 sa nepoužijú, ak prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 vlastní ...

14.

V § 74 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „To neplatí, ak má fyzická ...

15.

V § 75 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je 1. nízkoprahové denné centrum, 2. nízkoprahové ...

16.

V § 75 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).

17.

Za § 78 sa vkladajú § 78a a 78b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 78a Finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (1) Obec v rozsahu ...

18.

V § 79 ods. 1 sa písmeno h) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
zastavení činností osobe podľa § 99 ods. 5,“.

19.

§ 79 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ministerstvo za podmienok ustanovených týmto zákonom v rámci finančnej podpory obce a) poskytuje 1. finančný ...

20.

V § 80 písm. c) prvom bode sa vypúšťajú slová „a odkázanosti na prepravnú službu“.

21.

V § 80 písm. h) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

22.

V § 80 písmeno k) znie:

„k) je povinná poskytovať finančný príspevok podľa § 78a na základe písomnej zmluvy podľa ...

23.

V § 80 písm. o) sa slová „sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej ...

Doterajšie písmená r) až v) sa označujú ako písmená q) až u).

24.

§ 80 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) môže poskytovať finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 na základe písomnej zmluvy podľa ...

25.

V § 81 písm. h) druhý bod znie:

„2. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 7 s iným vyšším územným ...

26.

V § 84 odsek 9 znie:

„(9) Opatrovateľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá a) má vyššie odborné vzdelanie ...

27.

V § 91 ods. 2 sa vypúšťajú slová „obce a“ a slová „§ 71 ods. 6 a“.

28.

V § 91 ods. 3 sa za slová „vo veciach“ vkladajú slová „zastavenia činností osobe uvedenej ...

29.

V § 92 odsek 6 znie:

„(6) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie ...

30.

V § 92 ods. 10 sa za slová „sociálnu službu“ vkladajú slová „a o zastavení činností osobe ...

31.

§ 92 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Pohľadávku na úhrade za sociálnu službu nemôže poskytovateľ sociálnej služby postúpiť ...

32.

V § 93 odsek 4 znie:

„(4) Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 sú povinní poskytovateľovi ...

33.

V § 98 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Za dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb sa považuje aj výkon dohľadu nad dodržiavaním ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

34.

V § 98 ods. 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“ a slová „odseku ...

35.

V § 99 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak ministerstvo zistí, že osoba vykonáva činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

36.

Za § 110 sa vkladajú § 110a až 110d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2012 § 110a (1) Na účely platenia úhrady za poskytovanú ...

37.

Za prílohu č. 4 sa vkladajú prílohy č. 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Príloha č. 4a k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 50/2012 Z. z. Výška finančného ...

38.

Zákon sa dopĺňa prílohami č. 6 až 8, ktoré vrátane nadpisu znejú:

Čl. II - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore