Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 499/2010 účinný od 01.01.2011

Platnosť od: 23.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD30DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 499/2010 účinný od 01.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 499/2010 s účinnosťou od 01.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 3 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) vykonáva alebo má oprávnenie vykonávať na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

3.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 8d znejú:

„8c) § 133 až 136 Obchodného zákonníka. 8d) Napríklad zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní ...

4.

V § 9 ods. 4 sa za slová „pri prvom poskytnutí neodkladnej starostlivosti“ vkladajú slová „v ...

5.

V § 10 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti k faktúre ...

6.

V nadpise pod § 10a sa vypúšťajú slová „zdravotného poistenia“ a v § 10a ods. 1 sa vypúšťajú ...

7.

Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10b Zárobková činnosť (1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis16h) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18 až 26 znejú:

„18) § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ...

8.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Platitelia poistného (1) Na účely tohto zákona je povinný platiť poistné a) zamestnanec, b) samostatne ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a až 47 znejú:

„26a) § 31 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27d, 36a, 39a až 39i, 39ia, 39j, 39ja, 39k až 39n, 39na, 39o ...

9.

V § 12 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1; ak je zamestnanec osoba so zdravotným ...

10.

V § 12 ods. 1 sa v písmenách c) až e) odkaz 40 umiestnený nad slovom „postihnutím“ vypúšťa. ...

11.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu ...

12.

V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na účely tohto zákona sa za osobu so zdravotným postihnutím považuje fyzická osoba a) uznaná ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 48 a 49 znejú:

„48) § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 42 zákona č. 328/2002 ...

13.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Vymeriavací základ (1) Vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytnuté zamestnávateľom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40a, 44a až 44e, 45a, 50, 51, 51a a 51b sa vypúšťajú.

14.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Povinnosť platiť poistné vzniká a) dňom vzniku verejného zdravotného poistenia (§ 4), b) dňom, ...

15.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Preddavok na poistné je povinný vypočítať, platiť a odvádzať, ak tento zákon neustanovuje ...

16.

V § 16 ods. 3 sa slová „podľa osobitného predpisu46) okrem vyňatých príjmov“ nahrádzajú ...

17.

V § 16 odsek 8 znie:

„(8) Výška preddavku na poistné a) zamestnanca je najviac vo výške určenej sadzbou poistného ...

18.

V § 16 odsek 11 znie:

„(11) Povinnosť odvádzať preddavky na poistné netrvá po dobu, počas ktorej poistenci uvedení ...

19.

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:

„(12) Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá ukončila alebo pozastavila vykonávanie alebo oprávnenie ...

20.

V § 17 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo výkazom nedoplatkov podľa § 17a“.

21.

V § 17a ods. 2 písmená a) až c) znejú:

„a) u právnickej osoby obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné ...

22.

V § 17a ods. 2 písmeno h) znie:

„h) podpis alebo faksimile podpisu s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.“. ...

23.

V § 17a ods. 9 sa vypúšťajú slová „s výnimkou jeho doručovania“.

24.

Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17b Doručovanie výkazu nedoplatkov (1) Výkazy nedoplatkov je zdravotná poisťovňa povinná ...

25.

V § 19 odsek 1 znie:

„(1) Poistenec je povinný vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny ...

26.

V § 19 ods. 2 sa slová „ods. 1 až 4“ v celom odseku nahrádzajú slovami „ods. 1“.

27.

V § 19 ods. 3 sa slová „ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.

28.

V § 19 ods. 5 písm. a) sa slová „ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.

29.

V § 19 ods. 5 písm. b) sa slová „minimálneho základu tohto zamestnanca stanovenej podľa § 13 ...

30.

V § 19 ods. 9 sa slová „ods. 1 až 10“ nahrádzajú slovami „ods. 1 až 9 a ods. 13“.

31.

V § 19 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva ...

32.

V § 19 ods. 13 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

33.

V § 19 ods. 16 sa v druhej vete za slovo „poistencov“ vkladajú slová „štátu podľa § 11 ...

34.

V § 19 odsek 17 znie:

„(17) Zdravotná poisťovňa, ktorej vznikol záväzok voči ministerstvu zdravotníctva na základe ...

35.

V § 20 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá nemala povinnosť vykonať ročné zúčtovanie podľa ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

36.

V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 8 až 10“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

37.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného (§ 12).“.

38.

V § 23 ods. 3 sa slová „ods. 8 písm. a), b), d) až h), r), s) a u)“ nahrádzajú slovami „ods. ...

39.

V § 23 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť ...

40.

V § 23 ods. 9 písm. c) sa slová „ods. 8 až 10“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

41.

V § 23 ods. 9 písm. d) sa za slová „ministerstvu zdravotníctva“ vkladajú slová „a úradu“ ...

42.

§ 23 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti podľa odseku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53ba znie:

„53ba)
§ 84 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

43.

V § 24 písmeno c) znie:

„c) písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ...

44.

V § 24 písm. e) štvrtý bod znie:

„4.
príjem podľa § 13 ods. 1 v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,“.

45.

V § 24 písm. e) sa piaty bod vypúšťa.

Doterajší šiesty až ôsmy bod sa označuje ako piaty až siedmy bod.

46.

V § 24 písm. e) v siedmom bode sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

47.

§ 24 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) oznámiť vznik platiteľa podľa § 11 ods. 5, a to 8 dní od vzniku skutočnosti, na tlačive ...

48.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) predkladať úradu preukazné a pravdivé údaje podľa § 27 a 27a.“. ”. ...

49.

V § 26 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 24 písm. a) až i)“ nahrádzajú slovami „§ 24 písm. ...

50.

V § 26 ods. 3 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.

51.

V § 27 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) celkovú sumu zaplatených preddavkov na poistné za rozhodujúce obdobie podľa odseku 3,“. ...

52.

V § 27 odsek 3 znie:

„(3) Základom mesačného prerozdeľovania je 95 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné, ...

53.

V § 27a ods. 2 v uvádzacej vete sa slová „do 31. mája“ nahrádzajú slovami „do 31. júla“. ...

54.

V § 27a ods. 2 písmeno a) znie:

„a) celkovú sumu poistného, ktoré je platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a d) a ...

55.

V § 27a ods. 9 sa slová „do 30. júna“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta“.

56.

V § 27a ods. 10 sa slová „do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom sa vykonáva ročné prerozdeľovanie. ...

57.

V § 29b ods. 2 za slovami „fyzickú osobu vo väzbe“ sa čiarka nahrádza slovom „alebo“ a ...

58.

V § 29b ods. 3 sa slová „podľa osobitného predpisu.39b)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného ...

59.

V § 29b sa odseky 6 a 7 vypúšťajú.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.

60.

V § 29b ods. 6 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a za slová „Daňovým riaditeľstvom ...

61.

§ 29b sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Preukazovanie skutočností podľa § 13 a 19 sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí Daňové riaditeľstvo ...

62.

Za § 31i sa vkladá § 31j, ktorý znie:

㤠31j
Pre rok 2011 je sadzba poistného pre štát 4,32 % z vymeriavacieho základu.“.

63.

Za § 35 sa vkladá § 36, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011 (1) Fyzická osoba, ktorá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 62 znie:

„62) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore