Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 499/2010 účinný od 01.01.2011


Platnosť od: 23.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD34 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 499/2010 účinný od 01.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 499/2010 s účinnosťou od 01.01.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 3 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) vykonáva alebo má oprávnenie vykonávať na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

3.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 8d znejú:

„8c) § 133 až 136 Obchodného zákonníka. 8d) Napríklad zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní ...

4.

V § 9 ods. 4 sa za slová „pri prvom poskytnutí neodkladnej starostlivosti“ vkladajú slová „v ...

5.

V § 10 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti k faktúre ...

6.

V nadpise pod § 10a sa vypúšťajú slová „zdravotného poistenia“ a v § 10a ods. 1 sa vypúšťajú ...

7.

Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10b Zárobková činnosť (1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis16h) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18 až 26 znejú:

„18) § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ...

8.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Platitelia poistného (1) Na účely tohto zákona je povinný platiť poistné a) zamestnanec, b) samostatne ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a až 47 znejú:

„26a) § 31 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27d, 36a, 39a až 39i, 39ia, 39j, 39ja, 39k až 39n, 39na, 39o ...

9.

V § 12 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1; ak je zamestnanec osoba so zdravotným ...

10.

V § 12 ods. 1 sa v písmenách c) až e) odkaz 40 umiestnený nad slovom „postihnutím“ vypúšťa. ...

11.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu ...

12.

V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na účely tohto zákona sa za osobu so zdravotným postihnutím považuje fyzická osoba a) uznaná ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 48 a 49 znejú:

„48) § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 42 zákona č. 328/2002 ...

13.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Vymeriavací základ (1) Vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytnuté zamestnávateľom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40a, 44a až 44e, 45a, 50, 51, 51a a 51b sa vypúšťajú.

14.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Povinnosť platiť poistné vzniká a) dňom vzniku verejného zdravotného poistenia (§ 4), b) dňom, ...

15.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Preddavok na poistné je povinný vypočítať, platiť a odvádzať, ak tento zákon neustanovuje ...

16.

V § 16 ods. 3 sa slová „podľa osobitného predpisu46) okrem vyňatých príjmov“ nahrádzajú ...

17.

V § 16 odsek 8 znie:

„(8) Výška preddavku na poistné a) zamestnanca je najviac vo výške určenej sadzbou poistného ...

18.

V § 16 odsek 11 znie:

„(11) Povinnosť odvádzať preddavky na poistné netrvá po dobu, počas ktorej poistenci uvedení ...

19.

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:

„(12) Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá ukončila alebo pozastavila vykonávanie alebo oprávnenie ...

20.

V § 17 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo výkazom nedoplatkov podľa § 17a“.

21.

V § 17a ods. 2 písmená a) až c) znejú:

„a) u právnickej osoby obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné ...

22.

V § 17a ods. 2 písmeno h) znie:

„h) podpis alebo faksimile podpisu s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.“. ...

23.

V § 17a ods. 9 sa vypúšťajú slová „s výnimkou jeho doručovania“.

24.

Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17b Doručovanie výkazu nedoplatkov (1) Výkazy nedoplatkov je zdravotná poisťovňa povinná ...

25.

V § 19 odsek 1 znie:

„(1) Poistenec je povinný vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny ...

26.

V § 19 ods. 2 sa slová „ods. 1 až 4“ v celom odseku nahrádzajú slovami „ods. 1“.

27.

V § 19 ods. 3 sa slová „ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.

28.

V § 19 ods. 5 písm. a) sa slová „ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.

29.

V § 19 ods. 5 písm. b) sa slová „minimálneho základu tohto zamestnanca stanovenej podľa § 13 ...

30.

V § 19 ods. 9 sa slová „ods. 1 až 10“ nahrádzajú slovami „ods. 1 až 9 a ods. 13“.

31.

V § 19 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva ...

32.

V § 19 ods. 13 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

33.

V § 19 ods. 16 sa v druhej vete za slovo „poistencov“ vkladajú slová „štátu podľa § 11 ...

34.

V § 19 odsek 17 znie:

„(17) Zdravotná poisťovňa, ktorej vznikol záväzok voči ministerstvu zdravotníctva na základe ...

35.

V § 20 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá nemala povinnosť vykonať ročné zúčtovanie podľa ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

36.

V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 8 až 10“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

37.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného (§ 12).“.

38.

V § 23 ods. 3 sa slová „ods. 8 písm. a), b), d) až h), r), s) a u)“ nahrádzajú slovami „ods. ...

39.

V § 23 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť ...

40.

V § 23 ods. 9 písm. c) sa slová „ods. 8 až 10“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

41.

V § 23 ods. 9 písm. d) sa za slová „ministerstvu zdravotníctva“ vkladajú slová „a úradu“ ...

42.

§ 23 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti podľa odseku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53ba znie:

„53ba)
§ 84 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

43.

V § 24 písmeno c) znie:

„c) písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ...

44.

V § 24 písm. e) štvrtý bod znie:

„4.
príjem podľa § 13 ods. 1 v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,“.

45.

V § 24 písm. e) sa piaty bod vypúšťa.

Doterajší šiesty až ôsmy bod sa označuje ako piaty až siedmy bod.

46.

V § 24 písm. e) v siedmom bode sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

47.

§ 24 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) oznámiť vznik platiteľa podľa § 11 ods. 5, a to 8 dní od vzniku skutočnosti, na tlačive ...

48.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) predkladať úradu preukazné a pravdivé údaje podľa § 27 a 27a.“. ”. ...

49.

V § 26 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 24 písm. a) až i)“ nahrádzajú slovami „§ 24 písm. ...

50.

V § 26 ods. 3 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.

51.

V § 27 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) celkovú sumu zaplatených preddavkov na poistné za rozhodujúce obdobie podľa odseku 3,“. ...

52.

V § 27 odsek 3 znie:

„(3) Základom mesačného prerozdeľovania je 95 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné, ...

53.

V § 27a ods. 2 v uvádzacej vete sa slová „do 31. mája“ nahrádzajú slovami „do 31. júla“. ...

54.

V § 27a ods. 2 písmeno a) znie:

„a) celkovú sumu poistného, ktoré je platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a d) a ...

55.

V § 27a ods. 9 sa slová „do 30. júna“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta“.

56.

V § 27a ods. 10 sa slová „do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom sa vykonáva ročné prerozdeľovanie. ...

57.

V § 29b ods. 2 za slovami „fyzickú osobu vo väzbe“ sa čiarka nahrádza slovom „alebo“ a ...

58.

V § 29b ods. 3 sa slová „podľa osobitného predpisu.39b)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného ...

59.

V § 29b sa odseky 6 a 7 vypúšťajú.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.

60.

V § 29b ods. 6 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a za slová „Daňovým riaditeľstvom ...

61.

§ 29b sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Preukazovanie skutočností podľa § 13 a 19 sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí Daňové riaditeľstvo ...

62.

Za § 31i sa vkladá § 31j, ktorý znie:

㤠31j
Pre rok 2011 je sadzba poistného pre štát 4,32 % z vymeriavacieho základu.“.

63.

Za § 35 sa vkladá § 36, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011 (1) Fyzická osoba, ktorá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 62 znie:

„62) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore