Zákon o štátnom rozpočte na rok 2011 498/2010 účinný od 01.01.2011

Platnosť od: 23.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD23DS1EUPPČL0

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2011 498/2010 účinný od 01.01.2011
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 498/2010 s účinnosťou od 01.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o štátnom rozpočte na rok 2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
(1)

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2011 sa rozpočtujú sumou 13 147 833 812 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 sa určujú sumou 16 957 772 812 eur.

(2)

Schodok štátneho rozpočtu na rok 2011 sa určuje sumou 3 809 939 000 eur.

(3)

Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011 je uvedený v prílohe č. 1.

(4)

Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2011 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.

(5)

Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2011 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5 v celkovej sume 1 045 488 717 eur; z toho do rozpočtov obcí 649 663 254 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 395 825 463 eur.

(6)

Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2011 rozpočtujú v celkovej sume 23 771 864 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.

§ 2
(1)

Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2011 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky vykonáva v roku 2011 úpravy v systemizácii podľa osobitného predpisu.1)

(2)

Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2011 podľa § 1 ods. 2.

§ 3
(1)

Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2011 určuje vo výške 0 % ročne.

(2)

Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2011 určuje vo výške 2 % ročne.

(3)

Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) sa na rok 2011 určuje vo výške 3 % ročne.

§ 4
(1)

Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2011 je 8 583 054 338 eur.

(2)

Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2011 prevziať Rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 až do výšky 1 300 000 000 eur.

(3)

Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2011 prevziať úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely zmiernenia následkov prírodnej katastrofy a na financovanie dlhodobých preventívnych aktivít na zabránenie povodniam až do výšky 150 000 000 eur.

§ 5
(1)

Platové tarify5) sa v roku 2011 zvýšia o 0 % od 1. januára 2011.

(2)

Stupnica platových taríf6) sa v roku 2011 zvýši o 0 % od 1. januára 2011.

(3)

Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov7) sa v roku 2011 zvýšia o 0 % od 1. januára 2011.

(4)

Hodnostné platy profesionálnych vojakov8) sa v roku 2011 zvýšia o 0 % od 1. januára 2011.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

  Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011

  ( v eurách)

    Ukazovateľ  
  a b 1
    Príjmy spolu 13 147 833 812
  A. Daňové príjmy 8 786 829 000
  A.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku 1 925 923 000
    v tom: daň z príjmov fyzickej osoby 110 470 000
    v tom: zo závislej činnosti 103 854 000
    z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 6 616 000
    daň z príjmov právnickej osoby 1 669 475 000
    daň z príjmov vyberaná zrážkou 145 978 000
  A.2 Dane za tovary a služby 6 735 637 000
    v tom: daň z pridanej hodnoty 4 652 259 000
    spotrebné dane 2 083 274 000
    dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 104 000
  A.3 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 33 908 000
    v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch 33 908 000
  A.4 Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom 21 881 000
  A.5 Iné dane (dane z emisných kvót) 69 480 000
  B. Nedaňové príjmy 703 083 115
  C. Granty a transfery 3 657 921 697
    Tuzemské granty a transfery 314 031 860
    Prostriedky z rozpočtu Európskej únie 3 343 889 837
    Výdavky spolu 16 957 772 812
    Prebytok / Schodok ( +/- ) -3 809 939 000

  Príloha č. 2 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

  PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2011

  ( v eurách)

  Kapitola Záväzný
  ukazovateľ
  Prostriedky
  z rozpočtu EÚ
  a 1 2
  Kancelária Národnej rady SR 1 045 000  
  Kancelária prezidenta SR 3 010 622  
  Úrad vlády SR 910 100  
  Kancelária Ústavného súdu SR 19 000  
  Najvyšší súd SR 2 162  
  Generálna prokuratúra SR 333 361  
  Najvyšší kontrolný úrad SR 11 850  
  Slovenská informačná služba 160 000  
  Ministerstvo zahraničných vecí SR 3 074 621  
  Ministerstvo obrany SR 9 000 000  
  Ministerstvo vnútra SR 66 463 665  
  Ministerstvo spravodlivosti SR 8 610 034  
  Ministerstvo financií SR 5135 017 258 258 770
  Ministerstvo životného prostredia SR 286 845 670 179 248
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 407 425 412 549 718
  Ministerstvo zdravotníctva SR 15 451 058 114 750 000
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 20 248 932 136 229 652
  Ministerstvo kultúry SR 1 500 000  
  Ministerstvo hospodárstva SR 90 559 526 196 027 330
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 11 162 083 948 359 531
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 18 100 000 607 535 588
  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 500 000  
  Štatistický úrad SR 276 015  
  Úrad pre verejné obstarávanie 200 000  
  Úrad jadrového dozoru SR 5 168 267  
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 2 000 000  
  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 200 000  
  Protimonopolný úrad SR    
  Národný bezpečnostný úrad 41 000  
  Správa štátnych hmotných rezerv SR 51 500 000  
  Všeobecná pokladničná správa    
  Slovenská akadémia vied 1 668 068  
  Spolu 319 044 651 3 343 889 837

  Príloha č. 3 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

  VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2011

  ( v eurách)

  Kapitola Výdavky celkom Prostriedky z rozpočtu EÚ Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ Prostriedky na
  spolufinancovanie
  610
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
  vyrovnania
  700
  Kapitálové výdavky
  (bez prostr. na spolufinancovanie)
  a 1 2 3 4 5 6
  Kancelária Národnej rady SR 29 059 302   29 059 302   11 335 557 5 401 992
  Kancelária prezidenta SR 4 094 554   4 094 554   1 405 881 160 844
  Úrad vlády SR 57 070 014   57 070 014   5 212 585 1 023 075
  Kancelária Ústavného súdu SR 3 097 338   3 097 338   1 761 070 20 514
  Najvyšší súd SR 8 032 705   8 032 705   5 455 363 106 267
  Generálna prokuratúra SR 61 137 659   61 137 659   38 150 918 2 115 485
  Najvyšší kontrolný úrad SR 7 463 146   7 463 146   4 523 294 215 761
  Slovenská informačná služba 38 946 174   38 946 174     996 000
  Ministerstvo zahraničných vecí SR 111 750 932   111 750 932   47 215 834 3 793 828
  Ministerstvo obrany SR 759 774 575   759 774 575   273 311 823 6 323 760
  Ministerstvo vnútra SR 860 606 801   860 606 801   438 452 578 50 000 000
  Ministerstvo spravodlivosti SR 288 602 181   288 602 181   152 606 044 2 494 149
  Ministerstvo financií SR 622 310 008 258 258 770 364 051 238 74 231 238 116 106 908 16 720 149
  Ministerstvo životného prostredia SR 831 414 661 670 179 248 161 235 413 98 311 539 13 779 606 10 769 640
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2 323 259 742 412 549 718 1 910 710 024 63 035 214 98 005 234 18 633 199
  Ministerstvo zdravotníctva SR 1 401 899 384 114 750 000 1 287 149 384 20 250 000 21 428 781 500 000
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 009 192 040 136 229 652 1 872 962 388 24 069 438 96 259 247 3 088 325
  Ministerstvo kultúry SR 167 192 123   167 192 123   8 811 791 6 736 000
  Ministerstvo hospodárstva SR 333 673 576 196 027 330 137 646 246 31 656 657 13 792 497 62 021 144
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 303 853 488 948 359 531 355 493 957 237 182 659 33 355 187 2 329 430
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 882 739 258 607 535 588 1 275 203 670 130 668 817 21 283 825 589 826 061
  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 35 599 628   35 599 628   19 109 212 697 072
  Štatistický úrad SR 22 835 392   22 835 392   9 486 807 464 715
  Úrad pre verejné obstarávanie 2 675 969   2 675 969   1 207 048 31 170
  Úrad jadrového dozoru SR 5 167 601   5 167 601   1 508 160 58 800
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 2 777 698   2 777 698   1 456 385 60 000
  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 6 592 691   6 592 691   974 433 31 214
  Protimonopolný úrad SR 2 145 056   2 145 056   1 128 579 19 425
  Národný bezpečnostný úrad 7 989 756   7 989 756   4 379 784 49 791
  Správa štátnych hmotných rezerv SR 42 383 720   42 383 720   1 159 080 10 560 457
  Všeobecná pokladničná správa 3 664 884 612   3 664 884 612 9 406 000 1 526 350 6 360 108
  Slovenská akadémia vied 59 551 028   59 551 028   19 236 664 539 633
  Spolu 16 957 772 812 3 343 889 837 13 613 882 975 688 811 562 1 463 426 525 802 148 008

  Príloha č. 4 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

  VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2011

  ( v eurách)

  Prevziať prílohu - Príloha 04

  Príloha č. 5 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

  ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2011

  ( v eurách)

    Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
  a 1 2 3
  Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu 1 039 148 679 6 340 038 1 045 488 717
  z toho:      
  Obce      
  Spolu 643 323 216 6 340 038 649 663 254
  z toho:      
  A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 25 009 921 6 340 038 31 349 959
  v tom: a) dotácia na individuálne potreby obcí 0 2 688 707 2 688 707
  b) dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok 0 2 024 829 2 024 829
  z toho: Banská Štiavnica 0 720 308 720 308
  Bardejov 0 481 312 481 312
  Levoča 0 341 897 341 897
  Kremnica 0 275 510 275 510
  Martin 0 205 802 205 802
  c) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb 25 009 921 1 626 502 26 636 423
  B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce 618 313 295 0 618 313 295
  a) Ministerstvo vnútra SR - matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 5 841 320 0 5 841 320
  - hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1 798 000 0 1 798 000
  b) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - doprava 285 401 0 285 401
  - pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na úseku bývania podľa zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 6 207 264 0 6 207 264
  c) Ministerstvo životného prostredia SR - životné prostredie 618 571 0 618 571
  d) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - školstvo 603 562 739 0 603 562 739
  Vyššie územné celky
  Spolu 395 825 463 0 395 825 463
  z toho:      
  A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na vyššie územné celky 395 825 463 0 395 825 463
  v tom: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - školstvo 395 825 463 0 395 825 463

  Príloha č. 6 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

  REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2011

  ( v eurách)

  Rezerva vlády SR 5 000 000
  Rezerva predsedu vlády SR 1 659 696
  Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 17 112 168
  Spolu 23 771 864

Poznámky

 • 1)

  § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.§ 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 6)

  § 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore