Zákon o štátnom rozpočte na rok 2011 498/2010 účinný od 01.01.2011

Platnosť od: 23.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD23DS1EUPPČL0

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2011 498/2010 účinný od 01.01.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 498/2010 s účinnosťou od 01.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o štátnom rozpočte na rok 2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
(1)

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2011 sa rozpočtujú sumou 13 147 833 812 eur. Celkové výdavky ...

(2)

Schodok štátneho rozpočtu na rok 2011 sa určuje sumou 3 809 939 000 eur.

(3)

Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011 je uvedený v prílohe ...

(4)

Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu ...

(5)

Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2011 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov ...

(6)

Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2011 rozpočtujú v celkovej sume 23 771 864 eur; ich rozdelenie je ...

§ 2
(1)

Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky ...

(2)

Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť ...

§ 3
(1)

Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa ...

(2)

Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho ...

(3)

Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa ...

§ 4
(1)

Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2011 je 8 583 054 338 eur.

(2)

Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2011 prevziať Rámcový úver od Európskej investičnej banky ...

(3)

Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2011 prevziať úver od Rozvojovej banky Rady Európy na ...

§ 5
(1)

Platové tarify5) sa v roku 2011 zvýšia o 0 % od 1. januára 2011.

(2)

Stupnica platových taríf6) sa v roku 2011 zvýši o 0 % od 1. januára 2011.

(3)

Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej ...

(4)

Hodnostné platy profesionálnych vojakov8) sa v roku 2011 zvýšia o 0 % od 1. januára 2011.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

  Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011

    Ukazovateľ   a b 1   Príjmy spolu 13 147 833 812 A. Daňové príjmy 8 786 829 000 A.1 Dane z ...

  ( v eurách)

  Príloha č. 2 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

  PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2011

  Kapitola Záväznýukazovateľ Prostriedkyz rozpočtu EÚ a 1 2 Kancelária Národnej rady SR 1 045 000 ...

  ( v eurách)

  Príloha č. 3 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

  VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2011

  Kapitola Výdavky celkom Prostriedky z rozpočtu EÚ Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ Prostriedky naspolufinancovanie ...

  ( v eurách)

  Príloha č. 4 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

  VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2011

  Prevziať prílohu - Príloha 04

  ( v eurách)

  Príloha č. 5 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

  ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2011

    Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu a 1 2 3 Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu 1 ...

  ( v eurách)

  Príloha č. 6 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

  REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2011

  Rezerva vlády SR 5 000 000 Rezerva predsedu vlády SR 1 659 696 Rezerva na prostriedky Európskej ...

  ( v eurách)

Poznámky

 • 1)  § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 2)  § 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...
 • 6)  § 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. ...
 • 8)  § 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore