Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 498/2008 účinný od 01.01.2009


Platnosť od: 04.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD12 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 498/2008 účinný od 01.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 498/2008 s účinnosťou od 01.01.2009

Vládny návrh zákona, ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

K predpisu 498/2008, dátum vydania: 04.12.2008

Dôvodov á správa

A. Všeobecná časť

Na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky sa na rokovanie vlá dy Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

V nadväznosti na zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 'generálny zákon'), Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vypracovalo novely zákonov pre oblasť trestného práva hmotného a trestného práva procesného.

Účelom predloženého návrhu zákona, okrem novelizácie spočívajúcej v prepoč te súm uvádzaných v dotknutých zákonoch v slovenskej mene na menu euro podľa pravidiel ustanovených generálnym zákonom, je tiež ustanoviť v odôvodnených prípadoch odchylky od tohto prepočtu a v rámci prechodných ustanovení upraviť niektoré intertemporálne pravidlá prechodu na menu euro, a to najmä z dôvodu dodržania princípu prá vnej istoty.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medziná rodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi, a súčasne je v súlade aj s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ako aj s ustanoveniami generálneho zákona.

Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: zákon, ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev

-prim árnom

- v čl. 4 ods. 2, čl. 8, čl. 101, čl. 102, čl. 105 až 124 a čl. 249 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006),

- v Protokole (č. 18) o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení,

- v Protokole (č. 21) o kritériách konvergencie podľa článku 121 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

-sekundárnom

- v nariadení Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie z ákazov uvedené v článkoch 104 a 104b ods. 1 zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 01),

- v nariadení Rady (ES) č. 3604/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazu zvýhodneného prístupu, uvedeného v článku 104a zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 01),

- v nariadení Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 01),

- v nariadení Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 01),

- v nariadení Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 01),

- v rozhodnutí Rady (ES) č. 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení sa vnútroštátnych orgánov s Európskou centrálnou bankou ohľadom návrhov právnych predpisov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 01/zv. 01; korigendum Ú. v. EÚ L 234, 29. 8. 2006),

- v nariadení Rady (ES) č. 2866/98 z 31. decembra 1998 o výmenných kurzoch medzi eurom a menami členských štátov zavádzajúcich euro v platnom znení (Ú. v. ES L 359, 31. 12. 1998).

b)je upravená v práve Európskej únie

-prim árnom

- v čl. 1 ods. 1 Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a čl. 2 pripojeného aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú . v. L 236, 23. 9. 2003; oznámenie č. 185/2004 Z. z.),

- v čl. 2 Zmluvy o založení Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).

-sekundárnom

c)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvé ho stupňa Európskych spoločenstiev.

- v rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev zo 14. septembra 2004 vo veci C–19/03, Landgericht München I): Verbraucher-Zentrale Hamburg eV v. O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (Ú. v. EÚ C 284, 20. 11. 2004, str. 3),

- v rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 18. januára 2007 vo veci C–359/05, Estager SA v. Receveur principal de la recette des douanes de Brive (Ú. v. EÚ C 56, 10. 3. 2007, str. 8).

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej ú nii:

a)lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ú stredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca

– bezpredmetné

b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení

Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o založení Európskych spoloč enstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.

c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

– bezpredmetné

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoloč enstiev alebo právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti - úplný

6.Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Doložka

finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov,

vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

1.Odhad dopadov na verejné financie:

Nároky na verejné financie, ktoré vzniknú v dôsledku konverzie peňažných sú m vyjadrených v novelizovaných zákonoch v slovenských korunách na menu euro, budú kryté z rozpočtových kapitol dotknutých subjektov bez nutnosti dodatočného zvyšovania rozpočtových prostriedkov v rámci pr íslušnej rozpočtovej kapitoly – uvedené sa týka zaokrúhľovania finančnej odmeny podľa § 50 ods. 3 písm. e) zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých z ákonov, kde sa navrhuje vykonať zaokrúhľovanie výsledných súm smerom nahor na najbližší eurocent tak, ako to predpokladá generálny zákon.

V rámci návrhu zákona sa ďalej navrhuje špecifický spôsob zaokrúhľovania výsledných súm sankcií, ktorých dolná a horná hranica je určená priamo zákonom – v tomto prí pade sa navrhuje ich zaokrúhľovanie, ako vo vzťahu k dolnej, tak aj vo vzťahu k hornej sadzbe sankcie tak, že výsledná suma sa zaokrúhli na celé desiatky eur smerom nadol. Z hľadiska prípadných rozdielov vo výš ke pokuty, resp. výnosu z nej (pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu) možno konštatovať, že pri aplikácii navrhovanej konštrukcie 'na desiatky eur smerom nadol' sa hranica dolnej alebo hornej sadzby pokuty môž e zmeniť od 0,01 eura do 9,99 eur, čo v prepočte na slovenské koruny predstavuje rozdiel cca od 0,30 Sk do 301 Sk. Prípadný dopad na verejné financie z titulu zníženia sadzieb peňažných sankcií nemožno vopred vy čísliť, keďže výška sankcie je v konečnom dôsledku na posúdení príslušného orgánu – súdu, ktorý pri jej ukladaní zohľadňuje viaceré okolnosti vzniku protiprávneho stavu, ktorý zakladá právnu zodpovednosť.

2.Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:

Návrh zákona nebude mať ekonomický dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sf éry a iných právnických osôb.

3.Odhad dopadov na životné prostredie:

Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie.

4.Odhad dopadov na zamestnanosť:

Návrh zákona nebude mať vplyv na zamestnanosť, nevyžiada si zvýšenie poč tu zamestnancov.

5.Odhad dopadov na podnikateľské prostredie:

Návrh zákona nebude mať vplyv ani na podnikateľské prostredie.

B. Osobitná časť

K Èl. I

K bodom 1 a 2

Vo všeobecnosti možno konštatovať, ž e zavedenie meny euro v Slovenskej republike nie je relevantným titulom na akékoľvek sprísňovanie zákonnej právnej úpravy vo význame zvyšovania dolnej alebo hornej sadzby peňažného trestu. Z uvedeného dô vodu preto Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky považuje za jediný vhodný spôsob konverzie sankcií peňažného charakteru, v tomto prípade peňažných trestov, ich výsledným zaokrúhlení m smerom nadol. Peňažné tresty v Trestnom zákone sú vyjadrené minimálnou a maximálnou výškou, resp. dolnou a hornou sadzbou, pričom tento model zostáva zachovaný. Prepočet trestov vyjadrených v platnom znení Trestného zákona v slovenskej mene na menu euro sa navrhuje vykonať spôsobom, kedy sa výsledné sumy po prepočítaním konverzným kurzom zaokrúhlia na celé desiatky eur smerom nadol. V rámci praktickej aplikácie z ákona sú peňažné tresty ukladané len výnimočne na hornej hranici sadzby – z uvedeného dôvodu sa teda javí zaokrúhlenie výsledných súm na celé desiatky eur smerom nadol ako optimálne riešenie, ke ďže výsledná suma peňažného trestu, ktorá bude uložená, je výsledkom posúdenia viacerých kritérií hmotnoprávnej povahy (závažnosť protizákonného konania, intenzita konania, osoba páchate ľa a pod.), ktoré realizuje príslušný súd v rámci rozhodovania o vine a treste. Súčasne platí, že takto budú vyjadrené sankcie v celých číslach, čo sa v zákone kódexového typu javí ako optim álne riešenie aj z hľadiska jeho praktickej aplikácie.

V tomto prípade teda nejde o prepočet podľa konverzného kurzu s matematickým zaokrúhlením na najbli žší eurocent, ale o zaokrúhlenie na celé desiatky eur smerom nadol, čo je na prospech dotknutých občanov (čo v kontexte trestnoprávnej úpravy znamená v prospech páchateľov trestných činov). Dô vody tohto postupu sú uvedené v predchádzajúcom odseku, ide o rozpätie sadzby peňažného trestu v bode 1 a v bode 2 rozpätie peňažného trestu pre mladistvých. Zároveň treba dodať, že nejde o 'cenovú neutralitu' v zmysle § 2 ods. 1 generálneho zákona, ktorá je neutralitou pri premene a prepočtoch peňazí, cien, platieb a iných hodnôt, ale o špeciálnu úpravu oproti pravidlu ustanovenému v § 9 ods. 2 generá lneho zákona.

Z hľadiska riešenia hranič nej situácie, kedy došlo k uloženiu peňažného trestu podľa novelizovaného zákona, ktorý bol vyjadrený v slovenskej mene (slovenské koruny), pričom splatným sa stáva po dni zavedenia eura, resp. má byť zaplatený v eurách, sa bude postupovať podľa príslušných ustanovení generálneho zákona. Peňažné tresty sú príjmom štátneho rozpočtu, a preto ich zaokrúhľovanie po prepočte konverzný m kurzom sa vykoná smerom nadol na celé centy na prospech osôb, ktoré sú povinné tieto sankcie znášať. Uvedený záver podporuje navyše aj fakt, že zavedenie meny euro nie je dôvodom na sprísnenie už raz pr ávoplatne uložených peňažných trestov bez súčasného rozhodnutia súdu.

K bodu 3

Výška škody je jedným z kritérií určujúcich trestnosť skutku, resp. jedný m zo znakov skutkovej podstaty trestného činu. V platnom znení Trestného zákona je tzv. malá škoda vyjadrená pevnou sumou (v súčasnosti 8000 Sk). V nadväznosti na zvedenie meny euro je potrebné v Trestnom zá kone vysporiadať sa aj s právnou úpravou v § 125 ods. 1. Navrhuje sa sumu prepočítanú na základe konverzného kurzu zaokrúhliť na celé eurá smerom nahor – dôvodom pre toto riešenie je dodržanie základných princípov konverzie vyjadrených v generálnom zákone, a v konečnom dôsledku aj zamedzenie neodôvodnenému rozš irovaniu podmienok trestnosti činu z titulu zavedenia meny euro v Slovenskej republike. Prípadné čisto matematické zaokrúhľovanie z tohto dôvodu nebolo použité vzhľadom na hodnotu konverzného kurzu a pravidlá pre prepočítanie, keďže takýto jav by, aj keď ojedinele, mohol nastať.

V tomto prípade teda nejde o prepočet podľa konverzného kurzu s matematickým zaokrúhlením na najbli žší eurocent, ale o zaokrúhlenie na celé eurá smerom nahor, čo je v prospech dotknutých občanov, teda opäť v zmysle trestno-právnej úpravy páchateľov trestných činov. Ide o kvalifikačné momenty, zodpovedajúce § 125 ods. 1 Tr. zák. a pri prepočte podľa základnej sumy 8 000 Sk by matematický výsledok prepočtu č inil 265,551351 eur, t.j. po zaokrúhlení na celé eurocenty 265,55 eur – išlo by teda o zaokrúhlenie smerom nadol, čo pri násobkoch tejto sumy až do výšky pä ťstonásobku by znamenalo pri zohľadnení znásobeného zaokrúhlenia zníženie hranice trestnosti, resp. zvýš enej trestnosti činu a teda v konečnom dôsledku rozšírenie podmienok trestnosti. Opakom je zaokrúhlenie na celé eurá smerom nahor, čo je zároveň legislatívne únosné z hľ adiska vymedzenia základných peňažnou sumou vyjadrených kvalifikačných momentov trestnosti činu v trestno-právnom kódexe.

Zároveň treba dodať, že nejde o 'cenovú neutralitu' v zmysle § 2 ods. 1 generálneho zákona, ktorá je neutralitou pri premene a prepočtoch peňazí, cien, platieb a iných hodnôt, ale o špeciálnu úpravu oproti pravidlu ustanovenému v § 9 ods. 2 generálneho zákona.

K bodu 4

Trestnosť činu spáchaného do účinnosti navrhovaného zákona sa posúdi zväčša podľa doterajší ch predpisov (Trestný zákon), keďže prepočty zo slovenských korún na euro, súvisiace s posúdením kvalifikačných momentov a sadzieb peňažného trestu sú okrem vyššie uvedeného zaokrú hlenia hodnotovo neutrálne. Ak sa teda trestnosť činu posúdi a trest uloží podľa zákona v 'korunovom' znení, výška uloženého peňažného trestu sa prepočíta podľa konverzného kurzu so zohľ adnením toho, že ide o príjem štátneho rozpočtu, teda so zaokrúhlením na celé eurocenty nadol.

K Èl. II

K bodu1

Poriadkové pokuty, rovnako ako peňažné tresty v Trestnom zákone, predstavujú určité sankcie vyjadrené v peniazoch ukladané súdom v rámci trestného konania na základe zákonom ustanovených podmienok. Aj v prípade poriadkových pokút sa navrhuje zaokrúhľovanie súm vyjadrených v zákone po ich prepočte konverzn ým kurzom na celé desiatky eur smerom nadol. Rovnako ako v prípade peňažných trestov platí, že zavedenie meny euro nie je dôvodom na sprísňovanie právnej úpravy vo význame iného zaokrúhľ ovania ako smerom nadol.

V tomto prípade teda nejde o prepočet podľa konverzného kurzu s matematickým zaokrúhlením na najbli žší eurocent, ale o zaokrúhlenie na celé desiatky eur smerom nadol, čo je na prospech dotknutých občanov (čo v kontexte procesnej úpravy znamená v prospech procesných strán, resp. účastníkov konania, pr íp. iných občanov, ktorým môže byť uložená pokuta v súdnom konaní). Dôvody tohto postupu sú uvedené v predchádzajúcom odseku a v časti dôvodovej správy k Èl. I k bodom 1 a 2 ods. 1, ide o rozpätie sadzby peňažného trestu v bode 1 a v bode 2 rozpätie peňažného trestu pre mladistvých.

Zároveň treba dodať, že nejde o 'cenovú neutralitu' v zmysle § 2 ods. 1 generálneho zákona, ktorá je neutralitou pri premene a prepočtoch peňazí, cien, platieb a iných hodnô t, ale o špeciálnu úpravu oproti pravidlu ustanovenému v § 9 ods. 2 generálneho zákona.

Z hľadiska riešenia hranič nej situácie, kedy došlo k uloženiu poriadkovej pokuty podľa novelizovaného zákona, ktorá bola vyjadrená v slovenskej mene (slovenské koruny), pričom splatnou sa stáva po dni zavedenia eura, resp. má byť zaplatená v eurách, sa bude postupovať podľa príslušných ustanovení generálneho zákona. Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, a preto ich zaokrúhľovanie po prepočte konverzným kurzom sa vykoná smerom nadol na celé centy na prospech osôb, ktoré sú povinné tieto sankcie znášať. Uvedený záver podporuje navyše aj fakt, že zavedenie meny euro nie je dôvodom na sprísnenie už raz právoplatne uložen ých poriadkových pokút bez súčasného rozhodnutia súdu. Prepočet iných už súdnym rozhodnutím vyjadrených súm (náhrada trov štátu, poškodenému a pod.) sa vykoná podľa pravidiel, ustanovený ch generálnym zákonom (§ 2 ods. 3, § 9 ods. 2) so zohľadnením toho, či ide o príjem št átneho rozpočtu alebo nie.

K bodu 2

V tomto prípade teda nejde o prepočet podľa konverzného kurzu s matematickým zaokrúhlením na najbližší eurocent, ale o zaokrúhlenie na celé desiatky eur smerom nadol, ktoré zodpovedá posunutiu hranice výšky peňažného trestu, ktorý možno splácať po častiach nie do jedného roka, ale až do dvoch rokov od nadobudnutia prá voplatnosti rozsudku, čo je v prospech dotknutých občanov, ktorí budú splácať peňažný trest. Princíp zaokrúhlenia na celé desiatky eur nadol zodpovedá princípu použitému pri zn ížení hranice sankcií v Èl. I body 1 a 2 a v Èl. II bod 1, zároveň zabezpečuje, aby trestno-procesný kódex neobsahoval sumu 16596,96 eur, čo nie je legislatívne v predpise tohto typu únosné.

Zároveň treba dodať, že nejde o 'cenovú neutralitu' v zmysle § 2 ods. 1 generálneho zá kona, ktorá je neutralitou pri premene a prepočtoch peňazí, cien, platieb a iných hodnôt, ale o špeciálnu úpravu oproti pravidlu ustanovenému v § 9 ods. 2 generá lneho zákona.

K bodu 3

Úprava ustanovuje povinnosť vyjadrenia príslušných súm v slovenskej mene aj v eurách, a to bez ohľ adu na to, ktorý Trestný zákon, resp. v ktorom znení ('korunovom' alebo 'eurovom') z hľadiska časovej účinnosti podľa § 2 ods. 1 sa pre posúdenie trestnosti činu v konečnom dôsledku použije, č o bude aj podľa rozhodnutia jednoduchšie určiteľné (z tohto hľadiska je tiež potrebné rozlíšiť vyjadrenie kvalifikačného momentu v čase jeho nastania, napr. výšky škody v čase jej spôsobenia a ulo ženie povinnosti na náhradu škody, ktoré prichádza do úvahy len v platnej mene), rovnako ako pri peňažnom treste.

K Èl. III

K bodom 1, 2, 3 a 5

Ide o zmenu doterajšej úpravy pri zaokrúhlení nadol (bod 1), resp. nahor alebo nadol (body 2, 3 a 5), špecifikovanú vo vzťahu k najmenšej menovej jednotke, t.j. k jednému eurocentu. Doterajšie sumy, pokiaľ sú v dotknutých ustanoveniach (bod 2, 3 a 5) vyjadrené pre potrebu zaokrúhľovania ako halierové sumy do päť desiat halierov a nad päťdesiat halierov, by po zavedení eura a ich matematickom prepočte nenapĺňali zmysel týchto ustanovení, je potrebné vyjadriť zaokrú hlenie na celé eurocenty. V bode 1 ide o doterajšie zaokrúhlenie trov na celé koruny smerom nadol, kde nie je vhodné zaokrúhlenie na celé euro smerom nadol predstavujúce pr íliš vysokú hodnotu, ale navrhuje sa zaokrúhlenie na celé eurocenty smerom nadol.

Tento postup nie je vyjadrením prepočtu súm podľa konverzného kurzu s matematickým alebo iným zaokrúhlením, takto sa prepočítajú a zaokrúhlia podľa všeobecných pravidiel (§ 2 ods. 3 generálneho zákona) neuhradené sumy zavinených trov výkonu trestu vzniknutých do konca roka 2008 po ich výpočte v korunovom a halierovom vyjadrení podľa § 29 ods. 1 a 2 zá kona v súčasnom znení.

K bodu 4

V tomto prípade teda nejde o prepočet podľa konverzného kurzu s matematickým zaokrúhlením na najbližší eurocent, ale o zaokrúhlenie na celé desiatky eur smerom nahor, pričom ide o vyjadrenie maximálnej výšky peňažnej odmeny, ktorú možno poskytnúť odsúdenému, čo je v prospech odsúdených a v tomto bode bola akceptovaná zásadná pripomienka Zboru väzenskej a justičnej strá že z hľadiska efektívnejšej možnosti rozdeliť túto sumu zaokrúhlenú uvedeným spôsobom na jednotlivé pásma, v rámci ktorých možno odmenu udeliť na jednotlivých stupňoch velenia, resp. riadenia v rámci ústavu až po jeho riaditeľa.

Zároveň treba dodať, že nejde o 'cenovú neutralitu' v zmysle § 2 ods. 1 generálneho zákona, ktorá je neutralitou pri premene a prepočtoch peňazí, cien, platieb a iných hodnô t, ale o špeciálnu úpravu oproti pravidlu ustanovenému v § 9 ods. 2 generálneho zákona.

K Èl. IV

Ide o zmenu doterajšej úpravy pri zaokrúhlení nahor alebo nadol, špecifikovanú vo vzťahu k najmenšej menovej jednotke, t.j. k jednému eurocentu. Doteraj šia suma, pokiaľ je v dotknutom ustanovení vyjadrená pre potrebu zaokrúhľovania ako halierová suma do päťdesiat halierov a nad päťdesiat halierov by po jej matematickom prepočte na eurocenty nenapĺ ňala zmysel tohto ustanovenia, je potrebné vyjadriť zaokrúhlenie na celé eurocenty.

Tento postup nie je vyjadrením prepočtu súm podľa konverzného kurzu s matematickým alebo iným zaokrúhlením, takto sa prepočítajú a zaokrúhlia podľa všeobecných pravidiel (§ 2 ods. 3 generálneho zá kona) neuhradené sumy trov výkonu väzby vzniknuté do konca roka 2008 po ich v ýpočte v korunovom a halierovom vyjadrení podľa § 29 ods. 1 a 2 zákona v súčasnom znení.

K Èl. V

Navrhuje sa účinnosť zákona, a to od 1. januára 2008, t.j. dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike.

Bratislava, 20. august 2008

Robert F i c o, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Štefan H a r a b i n, v.r.

podpredseda vlády

a minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore