Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70775
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 497/2008 účinný od 20.12.2008


Platnosť od: 04.12.2008
Účinnosť od: 20.12.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD6 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 497/2008 účinný od 20.12.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 497/2008 s účinnosťou od 20.12.2008

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

K predpisu 497/2008, dátum vydania: 04.12.2008

7

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý 20. má ja 2005 a nadobudol účinnosť 1. januára 2006. Novelizovaný bol článkom II. zákona č. 650/2005 Z. z. z 13. decembra 2005 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a zákona Slovenskej národnej rady č . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a článkom II zákona č. 692/2006 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2 002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zmeny Trestného zákona posilňuje prvky právneho poriadku Slovenskej republiky zamerané na ochranu spotrebiteľa, zároveň reaguje na možný a v niektorých prípadoch už pozorovaný vplyv prípravy zavedenia meny euro v Slovenskej republike a predpokladaného zavedenia samotného na vzostup spotrebiteľských cien tovarov a služieb. Nie je však trestnoprávnou cenovou reguláciou, nakoľko je zasadený do rámca platnej legislatívy a ustanovením trestnej sankcie len zabezpečuje povinnosti z nej vyplývajúce, a to preventívne i represívne.

Nejde teda o rozšírenie rámca zákazov a obmedzení vyplývajúcich z všeobecne záväzn ých právnych predpisov alebo rozhodnutí, ktoré sa vydávajú na ich základe, ale o doplnenie mozaiky zákonného postihu o trestnoprávnu formu. Takýto prístup sa všeobecne i v historicky špecifickej situácii zav ádzania eura, s poznaním možných rizík jej dopadu na spotrebiteľskú sféru javí v trhovej, ale zároveň i sociálne orientovanej ekonomike ako náležitý.

Ochrana spotrebiteľa hrozbou, eventuálne aj uplatnením trestnoprávnej sankcie sa rozširuje aj so zoh ľadnením ďalších inštitútov zákona na ochranu spotrebiteľa, ktorými sú niektoré závažné formy nekalých obchodných praktík, upravených v procese implementácie európskeho práva (Smernica Eur ópskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu).

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktor ými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky listom z 18. júna 2008 (č . MF/18624/2008-81) vzalo na vedomie, že návrh zákona nezakladá nároky na verejné financie, nebude mať vplyv na zamestnanosť, ani na podnikateľské prostredie.

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

návrhu právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu: zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,

b)nie je upravená v práve Európskej únie,

c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskych spoloč enstiev a Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.

Doložka

finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov

a vplyvov na podnikateľské prostredie a na zamestnanosť

1.Odhad dopadov na verejné financie:

Návrh zákona nezakladá nároky na verejné financie.

2.Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:

Návrh zákona nebude mať ekonomický dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

3.Odhad dopadov na životné prostredie:

Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie.

4.Odhad dopadov na zamestnanosť:

Návrh zákona nebude mať vplyv na zamestnanosť, nevyžiada si zvýšenie počtu zamestnancov.

5.Odhad dopadov na podnikateľské prostredie:

Návrh zákona nebude mať vplyv ani na podnikateľské prostredie.

B. Osobitná časť

K Èl. I

K bodom 1 a 2

Ide o legislatívno-technickú, resp. štylistickú úpravu, súvisiacu s doplnením § 269 ods. 1 písmenom c).

K bodom 3 až 6

Ochrana spotrebiteľa sa v ustanovení § 269 ods. 1 Trestného zákona rozširuje o postih konania spôsobujúceho mu škodu predajom tovaru alebo poskytnutím služieb za cenu prevyšujúcu obmedzenie, t.j. maximum dovolenej výš ky ceny, pokiaľ je takýto cenový limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe.

Ide teda o protiprávne konanie charakterizované najmä v § 17 ods. 1 pí sm. a) alebo c) a ods. 4 písm. b) zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov spočívajúce v neoprávnenom navýšení ceny tovarov alebo služieb oproti pravidlám ustanoveným priamo zákonom o cenách alebo rozhodnutiami o cenovej regulácii (§ 4 až 6 cit. zák.), vydanými orgánmi podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) a publikovanými v súlade s § 11 tohto zákona, ktoré musí byť pre jeho trestnosť v zmysle návrhu spojené s poškodením spotrebiteľ a (teda len subjektu podľa § 2 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa), a to znížením hodnoty jeho majetku platbou za tovar alebo službu vo vyššej sume, než platný právny poriadok dovo ľuje (obmedzujúc takto v niektorých prípadoch možnosť dohodnúť ľubovoľnú cenu), ak spôsobí predávajúci (§ 2 písm. b) zák. o ochrane spotrebiteľa) spotrebiteľovi minimálne malú škodu (§ 125 ods. 1 Tr. zák.). Priamo zákonom o cená ch je ustanovený zákaz dohodnúť predávajúcim neprimeranú cenu (jej prekročením) v prípadoch podľa § 12 ods. 1, kritériá primeranosti, resp. neprimeranosti ceny sú uvedené v ods. 2 cit. ust. a v nadväznosti na to v § 2 ods. 3 cit. zák. V iných prípadoch môže predávajúci dohodnúť aj neprimeranú cenu, jeho konanie teda nie je protiprá vne a nemôže byť ani trestným činom (samozrejme sa to netýka obmedzenia výšky cien cenovou reguláciou, ak by ku nej na základe zákona o cenách došlo, možnosť cenovej regulácie je však legitímnou a integrálnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky v tomto i iných dotknutých zákonoch).

Poškodzovanie spotrebiteľa je trestným činom i vtedy, ak je spôsobené porušením (prekročením) obmedzení zmluvnej tvorby cien, ktoré sú ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti nepokrytej zákonom o cenách, t.j. v rozsahu negatívneho vymedzenia časti predmetu jeho úpravy podľa § 1 ods. 4 zák. č.18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ako zák. č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, z ák. č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), alebo rozhodnutí vydaných na ich zá klade. Odkaz na iné právne predpisy je pre rôznorodosť príslušných úprav nevyhnutný, vždy sa však týka tých subjektov, ktoré na trhu pôsobia na trhu v danej oblasti špecializovane, a teda z pri postihu konkrétnych oprávnených osôb nie je tento postup z hľadiska vedomosti o obsahu platného práva problematický, resp. nespravodlivý, pričom v Trestnom zákone sa aj v iných podobne odôvodniteľných prípadoch tradične používa (napr. v tej istej hlave v § 255 až § 257 alebo pri trestných činoch proti majetku v § 237 a § 238).

Ak by došlo po navrhovanej novelizácii Trestného zákona k prijatiu ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov s ustanovením cenového obmedzenia, dialo by sa tak s vedomím právnej nadväznosti na nov é znenie ustanovenia § 269 Tr. zák. a teda s možnosťou zvážiť aj túto, t j. trestnoprávnu súvislosť.

Okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby sa oproti doterajšej úprave iných foriem poškodzovania spotrebiteľa podľa § 269 ods. 1 písm. a) a b) Trestného zákona v doterajšom znení zá sadne nemenia, prospech podľa odsekov 2 až 4 zodpovedá škode podľa ods. 1. Navrhovaná zmena v odsekoch 2 až 4 sa týka rozšírenia okruhu subjektov, ktoré m ôžu získať prospech prostredníctvom konania páchateľa.

Subjektívna stránka spočíva v úmysle (§ 15 Tr. zák.) smerujúcom k poškodeniu spotrebiteľa, resp. získan í tomu zodpovedajúceho prospechu, a to pre páchateľa alebo inú fyzickú alebo právnickú osobu, ak bude táto osoba v postavení predávajúceho (doplnenie odsekov 2 až 4).

Navrhované riešenie zodpovedá sankcionovaniu porušenia povinností predávajúceho ustanovených v § 4 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, keďže odseku 1 písm. a) a b) cit. ust. zodpovedá ustanovenie § 269 ods. 1 písm. a) a b) Tr. zák. v terajšom znení (povinnosti súvisiace s kvantitou a kvalitou tovaru a služieb). Pridáva sa trestná sankcia za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. c) zák. o ochrane spotrebiteľa zodpovedaj úcej predaju výrobkov za dohodnuté ceny, ktoré podľa vyššie uvedených úprav z oblasti správneho a obchodného práva nemožno vždy dohodnúť bez obmedzení. V rovine trestnoprávnej zodpovednosti ide o doplnenie ustanovenia § 269 ods. 1 Tr. zák. písmenom c).

Páchateľom trestného činu je v tomto prípade osoba, ktorá je na strane predávajúceho opr ávnená určiť cenovú ponuku (rozhodnúť o jej výške), nakoľko cena samotná je peňažnou sumou dohodnutou až pri predaji a ná kupe tovaru (§ 2 ods. 1 zákona o cenách). Cieľom je postihnúť fyzickú osobu, ktorá je v prípade predávajúceho – právnickej osoby v jej štrukt úre v takomto postavení (nie je vylúčené ani spolupáchateľstvo podľa § 20 Tr. zák.) a nie toho, kto fakticky predá tovar alebo poskytne službu spotrebiteľovi, plniac tak pokyny zamestnávateľ a alebo povinnosti, ktorých je nositeľom z iného právneho titulu. Aj keď je však predávajúcim individuálny podnikateľ, prichádza do úvahy ako páchateľ iná fyzická osoba, pokiaľ je vo vyššie pop ísanej pozícii oprávnenia rozhodovať vo vzťahu ku konkrétnej prevádzkarni, t.j. keď výšku cenovej ponuky v jej rámci určuje ona. Zväč ša pôjde o zodpovednú osobu podľa § 11 zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako zamestnanca vo vedúcom postavení.

Navrhovaná úprava zamedzujúca predaju tovaru a poskytovaniu služieb za ceny neoprávnene navýšené nad uvedený právny rámec je univerzálne použiteľná bez ohľadu na zavedenie eura.

Porušenie cenovej disciplíny (§ 17 zák. o cenách) je samo osebe správnym deliktom podľa § 18 cit. zák. uplatňovaným voči subjektu predávaj úceho. Ak by išlo o fyzickú osobu, nie je predchádzajúce uplatnenie takejto sankcie prekážkou trestného stíhania podľa § 9 ods. 1 písm. e) Tr. por.

Iné navyšovanie miery zisku, resp. pridanej hodnoty nie je možné kvalifikovať ako trestný č in, nakoľko ide o trhový princíp voľných zmluvných cien, ktorý sa premietol aj do zákona o cenách (ako je aj uvedené vyšš ie, obmedzenia pri dohodovaní cien sú ustanovené len v tretej časti cit. zák.), pričom využitie práva na určenie cenovej ponuky predávajúcim, aj keď by sa cena javila ako neprimeraná, by bolo okolnosťou vyluč ujúcou protiprávnosť podľa § 28 ods. 1 Tr. zák. (t.j. musí byť daná protiprávnosť činu podľa § 8 Tr. zák.) a zároveň by nebolo možné konštatovať poškodenie spotrebiteľa, keďže by i šlo o zníženie hodnoty jeho majetku v súlade s právnym poriadkom.

K bodu 7

Ochrana spotrebiteľa sa rozšírením pôvodného návrhu na základe pripomienkového konania posilňuje aj novým ustanovením, ktoré charakterizuje ako trestný č in konanie považované zákonom č. 250/2007 Z. z. na ochranu spotrebiteľa (ďalej len ZOS) za každých okolností za nekalé (§ 7 ods. 4 a príloha č. 1 s konkrétnym výpočtom a popisom jednotlivých takýchto praktík), musí však ísť o opakované konanie po akomkoľvek predchádzajú com postihu, t.j. nielen pri odsúdený za rovnaký trestný čin, ale aj za priestupok pod ľa § 23 ZOS spáchaný obdobným konaním. Ak bol páchateľ pre rovnaký trestný čin odsúdený na nepodmiene čný trest odňatia slobody, plynie lehota dvadsiatich štyroch mesiacov od prepustenia z výkonu trestu. Nevyžaduje sa spôsobenie majetkovej škody ako zákonný znak trestného č inu, konanie však musí porušiť práva konkrétneho spotrebiteľa. Za porušenie práv spotrebiteľa je potrebné považovať obmedzenie alebo narušenie celkového rámca jeho práv vo vzťahu, založenom kúpou výrobku alebo poskytnutím služby, alebo zhoršenie podmienok pre výkon týchto pr áv (ako pri priestupku podľa § 23 ZOS).

Ak pôjde o predávajúceho (§ 2 písm. b/) ZOS – právnickú osobu, páchateľom bude fyzická osoba, ktorá je v príslušnom vedúcom postavení podľa jej vnú tornej štruktúry, a teda je oprávnená na vydávanie pokynov v jej rámci. Predch ádzajúcim postihom predávajúceho, požadovaným navrhovaným znením § 269a ods. 2 je sankcia podľa § 24 ZOS, musí však ísť o obdobné konanie. Podriadená osoba je pri výkone povinností vyplývajúcich z pokynu (napr. v rámci pracovného pomeru) chránená ustanovením § 28 ods. 1 Tr. zák. upravujúcom okolnosti vylučujúce protiprávnosť.

Treba dodať, že termín 'predávajúci' podľa ZOS zodpovedá termínu 'dodávateľ' podľa Občianskeho zákonníka.

Ide o teda o konania opakovane spáchané po predchádzajúcom postihu (v prvom prípade ide o trestný čin, priestupok alebo správny delikt), pričom výpočet týchto konaní je vecou záväznej implementácie vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov vo či spotrebiteľom na vnútornom trhu, ku ktorej v Slovenskej republike došlo prostredníctvom zákona č. 250/2007 Z. z. Za splnenie požiadavky úč innosti, primeranosti a odradzujúceho účinku v zmysle čl. 13 smernice považuje predkladateľ gradáciu sankcií (priestupok, trestný čin) pri opakovaní porušenia dotknutých právnych povinností voči konkré tnym zodpovedným fyzickým osobám.

Sankcia zodpovedá trestu podľa § 269 ods. 1, t.j. v rámci základnej skutkovej podstaty tohto trestného činu. V zmysle § 34 ods. 6 Tr. zák. možno uložiť aj iný druh trestu súčasne alebo na miesto trestu odňatia slobody, napr. peňažný trest.

Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmysel podľa § 15 Tr. zák., ide o preč in podľa § 10 ods.1 Tr. zák., pri ktorom treba vždy posudzovať materiálny korektív podľa § 10 ods. 2 Tr. zák.

K bodu 8

Podľa tohto pravidla dôjde k spáchaniu trestného činu nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľovi (ktorého skutková podstata predpokladá predchá dzajúci postih páchateľa alebo predávajúceho – právnickej osoby za priestupok alebo správny delikt) len vtedy, ak k tomuto postihu došlo po nadobudnutí účinnosti navrhovanej novely Trestn ého zákona. Predchádzajúce odsúdenie za rovnaký (t.j. novoupravený) trestný čin neprichádza do úvahy.

K Èl. II

Ustanovuje sa nadobudnutie účinnosti zákona.

Bratislava, 20. august 2008

Robert F i c o, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Štefan H a r a b i n, v.r.

podpredseda vlády

a minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore