Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 495/2009 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 02.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD15DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 495/2009 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 495/2009 s účinnosťou od 01.01.2010
MENÍ:
327/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 327/2005 účinný od 01.03.2019 Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
171/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.11.2021 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 99/1963 účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016 Občiansky súdny poriadok
Načítavam znenie...
MENU
Hore