Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 495/2009 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 02.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD15DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 495/2009 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 495/2009 s účinnosťou od 01.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

§ 30 znie:

„§ 30 (1) Účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ...

2.

V § 35 ods. 1 písm. f) sa slová „pri prevode alebo prechode“ nahrádzajú slovami „pri nadobudnutí“. ...

3.

V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
vo veciach ochrany spotrebiteľa.“.

4.

V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) vo veciach zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o ...

5.

§ 35 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Príslušnej okresnej prokuratúre sa bezodkladne po začatí konania vo veciach neplatnosti ...

6.

V § 44a sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie sa použije rovnako aj na mimoriadne opravné ...

7.

V § 75 ods. 5 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

8.

V § 75 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

9.

V § 75 ods. 6 sa za slovo „účastníkov“ vkladajú slová „a bez nariadenia pojednávania“. ...

10.

§ 75b znie:

„§ 75b (1) Ak súd rozhodol, že nariadi pojednávanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 27a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...

11.

V § 77 ods. 4 sa slová „§ 75 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 75 ods. 7“.

12.

§ 94 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa má podľa rozsudku plniť z finančných prostriedkov, s ktorými hospodári súd, účastníkom ...

13.

§ 105 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú rovnako, ak miestna príslušnosť súdu je určená ...

14.

V § 140 ods. 3 druhá veta znie: „V ostatných prípadoch platí tieto trovy štát, ak ďalej nie ...

15.

§ 140 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa konanie o znovuobjavenom majetku začalo na návrh niektorého z dedičov napriek tomu, ...

16.

V § 142 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v takom ...

17.

V § 146 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
začalo na návrh prokurátora.“.

18.

V § 149 odsek 2 znie:

„(2) Ak bol účastníkovi súdom ustanovený zástupca alebo ak ide o zastupovanie na základe rozhodnutia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) § 15 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi ...

19.

V§ 159a sa slová „pre osobu, ktorá nadobudla vecné právo k tejto nehnuteľnosti v čase“ nahrádzajú ...

20.

V § 174 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „To neplatí, ak sa platobný ...

21.

V § 174b ods. 1 sa slová „v tej istej lehote“ nahrádzajú slovami „v lehote 15 dní“.

22.

§ 174b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2 ktorý znie:

„(2) Rozkaz na plnenie je možné vydať aj v prípade, ak ide o právo na plnenie vo veciach upravených ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

23.

V § 175u sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Pri speňažovaní majetku súdny komisár koná za účastníkov konania vo vlastnom mene. O ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

24.

V § 175x sa vypúšťa odsek 3.

25.

V § 231 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

26.

V § 250ja ods. 2 sa vypúšťajú slová „vo veciach podľa § 250i ods. 2“.

27.

§ 250ja sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje ako odvolací súd v obdobnej veci, aká už ...

28.

V § 273c odsek 1 znie:

„(1) Ak súd nariadil predbežné opatrenie, aby bolo maloleté dieťa zverené do starostlivosti ...

29.

V § 273c ods. 2 sa slová „zariadenia sociálnych služieb“ nahrádzajú slovami „právnickej ...

Čl. II

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Za podmienok ustanovených v § 5a sa právna pomoc vo vnútroštátnych sporoch poskytuje aj ...

2.

V § 4 písmeno e) znie:

„e) oprávnenou osobou fyzická osoba, ktorej bol po preukázaní splnenia podmienok podľa § 6 priznaný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

„1e)
§ 30 Občianskeho súdneho poriadku.“.

3.

V § 4 sa vypúšťa písmeno i).

4.

Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Do príjmu fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie právnej pomoci (ďalej len „žiadateľ“), ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a)
§ 3 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a Centrum poskytne právnu pomoc na žiadosť aj združeniam na ochranu spotrebiteľa vo veciach ...

6.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Podmienky na poskytnutie právnej pomoci podľa odseku 1 písm. a) a b) musí fyzická osoba ...

7.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak príjmy žiadateľa prevyšujú zákonom určenú hranicu materiálnej núdze, centrum môže ...

8.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:

„§ 9a Ak sa právna vec fyzickej osoby, ktorá má záujem o poskytnutie právnej pomoci, týka predmetu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých ...

9.

V § 10 ods. 7 sa slová „ak sa nezmenia príjmové a majetkové pomery žiadateľa, žiadateľ môže ...

10.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak v dôsledku neposkytnutia súčinnosti oprávnenej osoby bolo oprávnenej osobe rozhodnutím ...

11.

V § 12 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

12.

V § 14 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„§ 6 ods. 3 sa použije primerane,“.

13.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak oprávnenou osobou je osoba, ktorej súd priznal ...

14.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Návratnosť vynaložených finančných prostriedkov (1) Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 14a až 14f vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. ...

15.

V § 24b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak bol žiadateľ z územia Slovenskej republiky vyhostený, centrum je oprávnené vziať podaný ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

16.

Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak ide o ustanovenie zástupcu súdom podľa osobitného predpisu,20) ustanovenia tohto zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20)
Občiansky súdny poriadok.“.

17.

Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010 Na konania o nároku na ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

V § 27a ods. 8 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú:

„Počas soboty, nedele a sviatku sa plynutie tejto lehoty prerušuje. Plynutie lehoty pokračuje najbližší ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore