Európska legislatíva k predpisu 492/2010

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Text s významom pre EHP)
  2. 2009/28/ES: Rozhodnutie Komisie z 13. januára 2009 , o nezaradení flurprimidolu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2008) 8967] (Text s významom pre EHP)
  3. 2010/335/: Rozhodnutie Komisie z  10. júna 2010 o usmerneniach na výpočet zásob uhlíka v pôde na účely prílohy V k smernici 2009/28/ES [oznámené pod číslom K(2010) 3751]
MENU
Hore