Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2010 účinný od 01.01.2011

Platnosť od: 22.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD4DS1EU3PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2010 účinný od 01.01.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 492/2010 s účinnosťou od 01.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie členských štátov únie podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1aa znejú:

„1a) Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii v platnom znení (Ú. V. EÚ C 83, 30. 3. 2010).Čl. 355 Zmluvy ...

2.

V § 4 odsek 7 znie:

„(7) Biogénnou látkou sa na účely tohto zákona rozumie kvapalná biogénna látka alebo plynná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:

„2c) § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a ...

3.

V § 4 ods. 8 úvodnej vete sa slová „(§ 23, 24 a 31)“ nahrádzajú slovami „podľa § 23, 24 ...

4.

V § 4 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a 7“.

5.

V § 6 ods. 1 písmená a) a d) znejú:

„a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 s obsahom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2d až 2f znejú:

„2d) Napríklad STN EN 228 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné ...

6.

V § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode sa slová „258,91 eura/1 000 kg“ nahrádzajú slovami „182 ...

7.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. d), na minerálny olej sa uplatní ...

8.

V § 6 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

9.

§ 7 až 9 sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

10.

V § 10 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Od dane je oslobodená biogénna látka uvedená a) v § 4 ods. 7 písm. a), určená na použitie ...

11.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

12.

V § 11 ods. 10 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

13.

V § 11 ods. 15 prvej vete sa slová „písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.

14.

V § 11 sa vypúšťa odsek 16.

Doterajšie odseky 17 až 19 sa označujú ako odseky 16 až 18.

15.

V § 11 ods. 17 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

16.

V § 12 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) dodania alebo dňom použitia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnej ...

17.

V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) použitia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonnej látky.“. ...

18.

V § 13 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) dodala alebo použila minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,“. ...

19.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) použila minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonnú látku.“. ...

20.

V § 14 sa odsek 5 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo vydané z daňového skladu, a to za príslušný kalendárny ...

21.

V § 14 odsek 6 znie:

„(6) Daňový dlžník s výnimkou podľa odseku 5 v daňovom priznaní uvádza a) množstvo minerálneho ...

22.

V § 19 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49 a biogénnej ...

23.

V § 19 sa vypúšťa odsek 12.

24.

V § 19a ods. 1 prvej vete sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.

25.

V § 19a ods. 7 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

26.

V § 19a ods. 8 a 9 sa slová „písm. a)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

27.

V § 23 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) z daňového skladu do iného daňového skladu alebo na miesto priameho dodania; miestom priameho ...

28.

V § 23 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na miesto priameho dodania“. ...

29.

V § 23 ods. 4 až 6 a 9 sa slová „oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1“ vo všetkých tvaroch ...

30.

V § 23 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Sprievodný dokument alebo iný dokument sprevádzajúci ...

31.

V § 23 odsek 7 znie:

„(7) Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ...

32.

V § 23 ods. 8 celom texte sa za slová „v pozastavení dane“ vkladajú slová „alebo minerálneho ...

33.

V § 23 odsek 10 znie:

„(10) Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane, alebo minerálny olej podľa ...

34.

V § 24 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Sprievodný dokument alebo iný dokument sprevádzajúci ...

35.

V § 24 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prijatia v mieste priameho ...

36.

V § 24 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prepravy minerálneho oleja na miesto ...

37.

V § 25a ods. 1 prvej vete a odseku 4 sa slová „písm. a) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. ...

38.

V § 25a ods. 5 prvej vete sa za slová „ods. 7“ vkladajú slová „písm. a) až c) a e)“.

39.

§ 29 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Dokumenty, na základe ktorých bol minerálny olej prepustený do voľného obehu,2a) musia ...

40.

V § 31 ods. 2 písm. a) sa za slovo „odobrať“ vkladajú slová „predpokladané množstvo biogénnej ...

41.

V § 31 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Sprievodný dokument alebo iný dokument sprevádzajúci ...

42.

V § 35 ods. 4 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Evidencia podľa odseku 2 sa musí viesť ...

43.

V § 35 ods. 5 písm. a) až e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a b)“.

44.

V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

45.

V § 39 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 31 ods. 1 je povinná viesť evidenciu a) minerálneho ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

46.

V § 39 ods. 5 sa slová „až 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.

47.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Na účely daňovej kontroly a kontroly dodržiavania povinností podľa osobitného predpisu29a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:

„29a) § 14a a 15 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z. 29b) § 14a ods. ...

48.

V § 41 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prevádzkovateľov daňových skladov s povolením na označovanie ...

49.

§ 42 a 42a vrátane nadpisov znejú:

„§ 42 Správne delikty (1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba ...

50.

V § 43 ods. 1 sa slová „právne akty Európskeho spoločenstva a“ nahrádzajú slovami „právne ...

51.

Za § 46f sa vkladá § 46g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011 (1) Platnosť povolenia ...

52.

V prílohe č. 1 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne ...

Čl. II

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej ...

1.

§ 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) práva a povinosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh motorové palivá ...

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktorý znejú:

„(4) Na účely tohto zákona sa pohonnou látkou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) STN EN 14214 Automobilové palivá. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory. ...

3.

Nadpis pod § 3 znie:

„Spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny“.

4.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Referenčné hodnoty podielu konečnej energetickej spotreby biopalív v doprave (1) Právnická ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a až 17i znejú:

„17a) § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení ...

5.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Štátny dozor (1) Štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Štátna energetická ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a)
§ 40 ods. 9 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.“.

6.

V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až v), ktoré znejú:

„o) právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nesplní povinnosť podľa ...

7.

V § 16 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 7, ktoré znejú:

„(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, colný úrad uloží pokutu a) vypočítanú ako súčin minimálneho ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 8 až 11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18b a 18c znejú:

„18b) § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách ...

8.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011 Právnická osoba alebo ...

9.

§ 20 znie:

„§ 20 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

10.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 2 a vkladá sa nová príloha č. 1, ktorá znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.

MINIMÁLNY OBSAH BIOPALIVA PRE JEDNOTLIVÉ DRUHY POHONNÝCH LÁTOK

Tabuľka č. 1: Minimálny objem biopaliva v motorovej nafte kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 ...

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 biodiesel 5,2 % 5,3 % 5,4 % 6,8 % 7,5 % 7,6 % 7,8 ...

Tabuľka č. 2:Minimálny objem biopaliva v motorovom benzíne kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 ...

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bioetanolová zložka 3,1 % 3,2 % 3,3 % 4,1 % 4,5 ...

11.

V prílohe č. 2 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne ...

12.

Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore