Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69042
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.01.2019 do 31.05.2019


Platnosť od: 01.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Poistenie a ochrana vkladov, Obchod a podnikanie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18 JUD DS19 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.01.2019 do 31.05.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 492/2009 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 373/2018 a 177/2018


§ 2

(1)
Platobnou službou sa rozumie
a)
vklad finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s vedením platobného účtu,
b)
výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s vedením platobného účtu,
c)
vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb
1.
úhradou,
2.
prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
3.
inkasom,
d)
vykonávanie platobných operácií z úveru poskytnutého používateľovi platobných služieb
1.
formou povoleného prečerpania platobného účtu, a to
1a.
úhradou,
1b.
prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
1c.
inkasom, alebo
2.
formou úverového rámca prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
e)
vydávanie platobného prostriedku alebo prijímanie platobných operácií,
f)
poukazovanie peňazí,
g)
platobná iniciačná služba,
h)
služba informovania o platobnom účte.
(2)
Platobnou operáciou sa rozumie vklad finančných prostriedkov, výber finančných prostriedkov alebo prevod finančných prostriedkov na pokyn platiteľa alebo v jeho mene alebo na pokyn príjemcu poskytovateľovi platobných služieb vykonávaný v rámci platobných služieb podľa odseku 1 písm. a) až g).
(3)
Poskytovateľom platobných služieb sa rozumie
a)
banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má v bankovom povolení uvedené aj poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,
b)
inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí,
c)
poštový podnik,7) ak je podľa osobitného zákona oprávnený poskytovať platobné služby,
d)
platobná inštitúcia podľa § 63, zahraničná platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie,
e)
Národná banka Slovenska alebo Európska centrálna banka, ak nekonajú ako menový orgán alebo ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb, a ak poskytujú platobné služby okrem § 38 ods. 3 až 6 a § 44b až 44f,
f)
Štátna pokladnica, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, miestne orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, ak sú podľa osobitného zákona oprávnené poskytovať platobné služby a ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb,
g)
poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa § 79a,
h)
poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte podľa § 79b.
(4)
Platiteľom sa rozumie osoba, ktorá má zriadený platobný účet a predkladá platobný príkaz z tohto platobného účtu poskytovateľovi platobných služieb alebo poskytovateľovi platobných iniciačných služieb, ak § 3 ods. 2 neustanovuje inak, alebo osoba, ktorá nemá zriadený platobný účet a predkladá platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb.
(5)
Príjemcom sa rozumie osoba, ktorá je označená platiteľom ako príjemca finančných prostriedkov platobnej operácie.
(6)
Používateľom platobných služieb sa rozumie osoba, ktorá používa platobné služby ako platiteľ alebo príjemca, pričom platiteľ a príjemca môže byť tá istá osoba.
(7)
Spotrebiteľom na účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie platobných služieb, nekoná v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, ak § 44d ods. 5 neustanovuje inak.
(8)
Poukazovaním peňazí sa rozumie platobná služba, keď výhradne na účel prevodu finančných prostriedkov zložených platiteľom v hotovosti je suma týchto finančných prostriedkov prevedená príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý koná v mene príjemcu, a táto suma je prijatá v mene príjemcu a vyplatená príjemcovi v hotovosti, pričom platiteľ alebo príjemca nemajú na tento účel zriadený platobný účet.
(9)
Platobným účtom sa rozumie bežný účet8) alebo iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb na meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno alebo názov, ak ide o právnickú osobu, jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb, ktorý sa používa na vykonávanie platobných operácií.
(10)
Platobným príkazom sa rozumie pokyn platiteľa alebo príjemcu poskytovateľovi platobných služieb na vykonanie platobnej operácie. Formu, podobu a náležitosti platobného príkazu určuje poskytovateľ platobných služieb v súlade s § 31 ods. 5 písm. c) druhým bodom a § 35 ods. 1 písm. a).
(11)
Úhradou sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa na základe pokynu platiteľa suma platobnej operácie odpisuje z platobného účtu platiteľa a pripisuje na platobný účet príjemcu prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet; úhradou sa rozumie aj trvalý príkaz na úhradu.
(12)
Inkasom sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa suma platobnej operácie odpisuje z platobného účtu platiteľa, pričom platobný príkaz predkladá príjemca na základe súhlasu platiteľa s takýmto odpísaním udeleného príjemcovi, poskytovateľovi platobných služieb príjemcu alebo poskytovateľovi platobných služieb platiteľa; inkasom sa rozumie aj trvalý príkaz na inkaso.
(13)
Finančnými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú bankovky alebo mince ako prostriedky v hotovosti, prostriedky prevádzané v bezhotovostnej forme alebo elektronické peniaze.
(14)
Referenčným dátumom sa na účely tohto zákona rozumie dátum použitý poskytovateľom platobných služieb na výpočet úrokov z finančných prostriedkov, ktoré boli pripísané na platobný účet alebo odpísané z platobného účtu.
(15)
Referenčným výmenným kurzom sa na účely tohto zákona rozumie výmenný kurz, ktorý sa používa ako základ na prepočet medzi menami a ktorý sprístupnil poskytovateľ platobných služieb alebo pochádza z verejne dostupného zdroja.
(16)
Referenčnou úrokovou sadzbou sa na účely tohto zákona rozumie úroková sadzba, ktorá sa používa ako základ pri výpočte úroku a ktorá pochádza z verejne dostupného zdroja, ktorý môže overiť poskytovateľ platobných služieb a používateľ platobných služieb.
(17)
Autentifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie postup, ktorý umožňuje poskytovateľovi platobných služieb overiť totožnosť používateľa platobných služieb alebo oprávnenosť použitia platobného prostriedku vrátane použitia personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb.
(18)
Jedinečným identifikátorom sa na účely tohto zákona rozumie kombinácia písmen, číslic alebo symbolov, ktorú oznámi poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb a ktorú používateľ platobných služieb poskytne na účely jednoznačnej identifikácie iného používateľa platobných služieb alebo jeho platobného účtu pre platobné operácie.
(19)
Platobným prostriedkom sa na účely tohto zákona rozumie personalizované zariadenie alebo súbor postupov dohodnutý medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb, ktoré sa používajú na účely predkladania platobného príkazu, najmä platobná karta, internet banking alebo iné platobné aplikácie elektronického bankovníctva.
(20)
Platobnou kartou sa rozumie platobný prostriedok, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb prístup k finančným prostriedkom čerpaným do výšky limitu povoleného poskytovateľom platobných služieb.
(21)
Pobočkou sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka platobnej inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí umiestnená na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.
(22)
Zahraničnou platobnou inštitúciou alebo zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí sa na účely tohto zákona rozumie osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá priamo poskytuje platobné služby alebo vydáva elektronické peniaze na základe oprávnenia udeleného v štáte, v ktorom má sídlo. Pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka zahraničnej platobnej inštitúcie alebo zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá priamo poskytuje platobné služby alebo vydáva elektronické peniaze; všetky pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie alebo zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí zriadené v Slovenskej republike zahraničnou platobnou inštitúciou alebo zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí so sídlom v inom členskom štáte sa považujú za jednu pobočku.
(23)
Skupinou sa na účely tohto zákona rozumie skupina osôb, ktoré sú navzájom prepojené na základe vzťahu podľa osobitných predpisov,8a) alebo skupina osôb podľa osobitného predpisu,8b) ktoré sú navzájom prepojené na základe vzťahu podľa osobitného predpisu.8c)
(24)
Úzkou väzbou sa na účely tohto zákona rozumie úzke prepojenie podľa osobitného predpisu.8d)
(25)
Domovským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát, v ktorom sa nachádza
a)
sídlo poskytovateľa platobných služieb alebo
b)
ústredie poskytovateľa platobných služieb, ak poskytovateľ platobných služieb nemá podľa svojho vnútroštátneho práva sídlo.
(26)
Hostiteľským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom má poskytovateľ platobných služieb agenta platobných služieb alebo pobočku alebo poskytuje platobné služby.
(27)
Vhodnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá hodnoverne preukáže prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a aj ďalších finančných zdrojov, pričom zo všetkých okolností je zrejmé, že je spôsobilá zabezpečiť riadne a bezpečné vykonávanie činností podľa tohto zákona.
(28)
Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 10 % podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania iného významného vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim takémuto podielu.
(29)
Nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými osoba vykonáva kontrolu.
(30)
Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva alebo inej oblasti finančného trhu. Za odborne spôsobilú osobu môže Národná banka Slovenska uznať aj
a)
fyzickú osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má trojročné riadiace skúsenosti v inej ekonomickej oblasti alebo
b)
fyzickú osobu, ktorá má ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a má sedemročnú prax v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva, v inej oblasti finančného trhu alebo v inej ekonomickej oblasti a najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva, v inej oblasti finančného trhu alebo v inej ekonomickej oblasti.
(31)
Dôveryhodnou fyzickou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá
a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin proti majetku, za trestný čin hospodársky, za trestný čin korupcie, za trestný čin spáchaný v súvislosti so svojím zamestnaním, povolaním, postavením alebo funkciou alebo za úmyselný trestný čin, a ak ide o úmyselný trestný čin ani fyzická osoba, ktorej odsúdenie za takýto trestný čin bolo zahladené alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola odsúdená za takýto trestný čin;10) tieto skutočnosti sa preukazujú odpisom z registra trestov,11) a ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným úradným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka,
b)
v posledných desiatich rokoch
1.
nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu (ďalej len „člen štatutárneho orgánu“), člena dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu (ďalej len „člen dozornej rady“), prokuristu, vedúceho zamestnanca a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly ani v inej obdobnej funkcii v platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo v inej finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na výkon činnosti, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím takéhoto povolenia; to sa rovnako vzťahuje na výkon takej funkcie v samostatnom finančnom agentovi,12) inom sprostredkovateľovi13) alebo finančnom poradcovi v oblasti finančného trhu, ktorý bol právnickou osobou, a tiež na výkon funkcie samostatného finančného agenta, iného sprostredkovateľa alebo finančného poradcu v oblasti finančného trhu, ktorý bol fyzickou osobou, ak ide o samostatného finančného agenta, iného sprostredkovateľa alebo finančného poradcu v oblasti finančného trhu, ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo iné obdobné povolenie na výkon jej činnosti; to sa rovnako vzťahuje aj na výkon takej funkcie v inštitúcii, ktorej bola odobratá devízová licencia na výkon zmenárenskej činnosti,
2.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v prvom bode ani v inej obdobnej funkcii v platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo inej finančnej inštitúcii ani v pobočke platobnej inštitúcie, pobočke inštitúcie elektronických peňazí alebo v pobočke inej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vstúpila do likvidácie alebo ktorá sa dostala do úpadku, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voči ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,
3.
nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov14) v oblasti finančného trhu,
4.
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala svoje doterajšie funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov, z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia,
5.
nemala právoplatne uloženú pokutu podľa § 78 ods. 11, § 86 ods. 20 alebo osobitných predpisov.14a)
(32)
Finančnou inštitúciu sa na účely tohto zákona rozumie správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, banka, poisťovňa, zaisťovňa, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí vo vzťahu k platobnej inštitúcii, platobná inštitúcia vo vzťahu k inštitúcii elektronických peňazí a subjekty so sídlom alebo ústredím mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti vrátane ich pobočiek umiestnených na území Slovenskej republiky.
(33)
Osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba a právnická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba.
(34)
Vedúcim zamestnancom poskytovateľa platobných služieb, prevádzkovateľa platobného systému a vydavateľa elektronických peňazí sa na účely tohto zákona rozumie zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
(35)
Rizikom sa na účely tohto zákona rozumie možná strata vrátane škody spôsobená vlastnou činnosťou platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí alebo platobného systému alebo spôsobená platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo platobnému systému inými skutočnosťami.
(36)
Službami viazanými na platobný účet sa na účely tohto zákona rozumejú platobné služby a všetky služby súvisiace so zriadením, vedením a zrušením platobného účtu vrátane vykonávania platobných operácií podľa § 1 ods. 3 písm. g), prekročenia a povoleného prečerpania.
(37)
Prekročením sa na účely tohto zákona rozumie automaticky prijaté prečerpanie, pri ktorom poskytovateľ platobných služieb, ktorý je veriteľom, umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku na platobnom účte spotrebiteľa alebo nad rámec dohodnutého povoleného prečerpania.
(38)
Povoleným prečerpaním sa na účely tohto zákona rozumie zmluva o úvere, ktorou poskytovateľ platobných služieb, ktorý je veriteľom, umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku jeho platobného účtu.
(39)
Poplatkom sa na účely tohto zákona rozumie suma vyjadrená v eurách, inej mene alebo v percentách vrátane sankcií platených spotrebiteľom poskytovateľovi platobných služieb.
(40)
Platobnou operáciou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia iniciovaná prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu, ktorý umožňuje diaľkovú komunikáciu.
(41)
Vydávaním platobného prostriedku sa na účely tohto zákona rozumie platobná služba, ktorú poskytuje poskytovateľ platobných služieb na základe zmluvy s používateľom platobných služieb o vydaní platobného prostriedku.
(42)
Prijímaním platobných operácií sa na účely tohto zákona rozumie platobná služba, ktorú poskytuje poskytovateľ platobných služieb na základe zmluvy s príjemcom o prijímaní a spracovaní platobných operácií, pričom výsledkom takejto služby je pripísanie finančných prostriedkov na platobný účet príjemcu.
(43)
Platobnou iniciačnou službou sa na účely tohto zákona rozumie predloženie platobného príkazu na pokyn používateľa platobných služieb vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý je prístupný online prostredníctvom internetu a je vedený u iného poskytovateľa platobných služieb.
(44)
Službou informovania o platobnom účte sa na účely tohto zákona rozumie online služba prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu spočívajúca v poskytovaní konsolidovaných informácií o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré sú prístupné online prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu a ktoré má používateľ platobných služieb vedené u iného poskytovateľa platobných služieb alebo u viacerých poskytovateľov platobných služieb.
(45)
Poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných služieb, ktorý zriaďuje a vedie platobný účet pre platiteľa.
(46)
Poskytovateľom platobných iniciačných služieb sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných služieb, ktorý poskytuje platobnú službu podľa odseku 1 písm. g).
(47)
Poskytovateľom služieb informovania o platobnom účte sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných služieb, ktorý poskytuje platobnú službu podľa odseku 1 písm. h).
(48)
Silnou autentifikáciou používateľa platobných služieb sa na účely tohto zákona rozumie autentifikácia na základe použitia dvoch prvkov alebo viacerých prvkov, ktorými sú vedomosť, vlastníctvo a charakteristické znaky používateľa platobných služieb, pričom vedomosťou je to, čo vie len používateľ platobných služieb, vlastníctvom je to, čo vlastní alebo drží len používateľ platobných služieb a charakteristické znaky špecifikujú používateľa platobných služieb. Tieto prvky sú od seba nezávislé a vytvorené takým spôsobom, že narušenie jedného prvku nenaruší spoľahlivosť ostatných prvkov a ani dôvernosť autentifikačných údajov.
(49)
Personalizovaným bezpečnostným prvkom sa na účely tohto zákona rozumie prvok, ktorý poskytne poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb na účely autentifikácie, a to najmä osobné identifikačné číslo alebo heslo.
(50)
Citlivým platobným údajom sa na účely tohto zákona rozumie údaj, vrátane personalizovaného bezpečnostného prvku, ktorý je možné zneužiť na účely podvodu. Pre činnosť poskytovateľov platobných iniciačných služieb a poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte meno a priezvisko alebo názov majiteľa platobného účtu a číslo platobného účtu nie sú považované za citlivé platobné údaje.
(51)
Digitálnym obsahom sa na účely tohto zákona rozumie tovar alebo služby, ktoré sú vytvorené a dodané v digitálnej podobe, ktorých použitie alebo spotreba sa obmedzuje na použitie technického zariadenia a ktoré žiadnym spôsobom nezahŕňajú použitie alebo spotrebu hmotného tovaru alebo služieb.
(52)
Vlastnými zdrojmi sa na účely tohto zákona rozumejú zdroje podľa osobitného predpisu,14b) keď aspoň 75 % kapitálu Tier 1 je vo forme vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu14c) a kapitál Tier 2 je rovný alebo nižší ako jedna tretina kapitálu Tier 1.
(53)
Prostriedkami diaľkovej komunikácie sa na účely tohto zákona rozumejú spôsoby, ktoré sa môžu bez súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa platobných služieb a používateľa platobných služieb použiť na uzatvorenie rámcovej zmluvy, zmluvy o jednorazovej platobnej službe alebo zmluvy o vydávaní elektronických peňazí.
(54)
Na účel preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti a bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,14d) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 100 a osobitné predpisy14e) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov alebo odpis registra trestov.14e)
zobraziť paragraf
§ 13

(1)
Platiteľ má nárok na vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa platobných služieb pri autorizovanej platobnej operácii vykonanej na základe platobného príkazu predloženého príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu, ak
a)
v čase autorizácie nebola určená konkrétna suma platobnej operácie a
b)
suma platobnej operácie presahuje sumu, ktorú by mohol platiteľ odôvodnene očakávať vzhľadom na jeho zvyčajné predchádzajúce výdavky, podmienky uvedené v rámcovej zmluve a okolnosti súvisiace s platobnou operáciou.
(2)
Na žiadosť poskytovateľa platobných služieb poskytne platiteľ informácie o vykonanej platobnej operácii podľa odseku 1 v lehote podľa § 14 ods. 2; vrátenie finančných prostriedkov sa týka celej sumy vykonanej platobnej operácie vrátane súvisiacich poplatkov. Dátum pripísania vrátených finančných prostriedkov na platobný účet platiteľa nemôže byť neskorší ako dátum, keď bola suma finančných prostriedkov odpísaná z platobného účtu platiteľa.
(3)
Ak ide o inkaso, v rámcovej zmluve možno dohodnúť, že platiteľ má nárok na vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa platobných služieb, aj keď nie sú splnené podmienky na vrátenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 okrem inkasa podľa odseku 5. Ak ide o inkaso podľa osobitného predpisu,17a) platiteľ má nárok na bezpodmienečné vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa platobných služieb v lehote podľa § 14 ods. 2, aj keď nie sú splnené podmienky na vrátenie finančných prostriedkov podľa odseku 1.
(4)
Na účely odseku 1 písm. b) platiteľ nemôže uplatňovať ako dôvod konverziu, ak sa pri konverzii uplatnil referenčný výmenný kurz dohodnutý s jeho poskytovateľom platobných služieb podľa § 31 ods. 5 písm. d) druhého bodu a § 35 ods. 1 písm. d).
(5)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že platiteľ nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov podľa odseku 1, ak
a)
udelil svoj súhlas s vykonaním platobnej operácie priamo svojmu poskytovateľovi platobných služieb a
b)
informácie o konkrétnej sume budúcej platobnej operácie sa platiteľovi poskytli alebo sprístupnili dohodnutým spôsobom najmenej štyri týždne pred dátumom odpísania sumy platobnej operácie zo strany poskytovateľa platobných služieb alebo príjemcu, ak to bolo možné.
zobraziť paragraf
§ 23

Pri zodpovednosti za škodu alebo bezdôvodné obohatenie a pri úrokoch z omeškania18) nad rámec zodpovednosti podľa § 21 až 22a sa postupuje podľa práva, ktorým sa riadi zmluva medzi používateľom platobných služieb a jeho poskytovateľom platobných služieb alebo medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných iniciačných služieb.
zobraziť paragraf
§ 24

(1)
Ak je za nevykonanie, chybné vykonanie alebo oneskorené vykonanie platobnej operácie podľa § 22 a 22a zodpovedný iný poskytovateľ platobných služieb alebo sprostredkovateľ, tento iný poskytovateľ platobných služieb alebo sprostredkovateľ nahradí poskytovateľovi platobných služieb podľa § 22 a 22a všetky straty, ktoré vznikli, alebo sumy zaplatené podľa § 22 a 22a, a to, aj ak niektorý z poskytovateľov platobných služieb nepoužil silnú autentifikáciu platiteľa.
(2)
Pri zodpovednosti za škodu alebo bezdôvodné obohatenie a pri úrokoch z omeškania18) nad rámec zodpovednosti podľa odseku 1 sa postupuje podľa práva, ktorým sa riadi zmluva medzi poskytovateľom platobných služieb a sprostredkovateľom.
zobraziť paragraf
§ 31

(1)
Iná osoba ako poskytovateľ platobných služieb nesmie poskytovať platobné služby podľa tohto zákona.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb poskytuje platobné služby používateľovi platobných služieb na základe
a)
zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej služby alebo
b)
rámcovej zmluvy.
(3)
Zmluvou o poskytnutí jednorazovej platobnej služby sa rozumie zmluva, ktorá upravuje vykonávanie jednorazových platobných operácií bez vykonania následných platobných operácií.
(4)
Rámcovou zmluvou, neoddeliteľnou súčasťou ktorej sú obchodné podmienky o poskytovaní platobných služieb, sa rozumie zmluva o poskytovaní platobných služieb, ktorá upravuje vykonávanie jednotlivých platobných operácií a následných platobných operácií a ktorá môže upravovať podmienky zriadenia a vedenia platobného účtu.
(5)
Rámcová zmluva podľa odseku 4 obsahuje informácie o
a)
poskytovateľovi platobných služieb v tomto rozsahu:
1.
obchodné meno a sídlo poskytovateľa platobných služieb a jeho identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu21) agenta platobných služieb, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo agenta platobných služieb, ak ide o právnickú osobu,
2.
sídlo pobočky poskytovateľa platobných služieb zriadenej v Slovenskej republike,
3.
ďalšia adresa vrátane elektronickej adresy, ktorá je dôležitá pre komunikáciu s poskytovateľom platobných služieb,
4.
údaje o povolení na vykonávanie platobných služieb, registračné číslo povolenia na poskytovanie platobných služieb, údaje o registri, v ktorom je zaregistrované povolenie na poskytovanie platobných služieb alebo rovnocenná identifikácia podľa tohto registra, údaje o príslušných orgánoch dohľadu,
b)
používateľovi platobných služieb, ktorými sú identifikačné údaje najviac v rozsahu podľa § 88 ods. 3 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu,
c)
používaní platobných služieb v tomto rozsahu:
1.
popis hlavných charakteristických znakov platobnej služby, ktorá sa má poskytovať,
2.
uvedenie informácií alebo jedinečný identifikátor, ktorý musí použiť používateľ platobných služieb, aby bol platobný príkaz riadne iniciovaný a vykonaný,
3.
forma, podoba a postup na udelenie súhlasu na iniciovanie platobného príkazu alebo na vykonanie platobnej operácie a odvolanie takého súhlasu podľa § 6 a 8,
4.
odkaz na okamih prijatia platobného príkazu podľa § 4 a čas ukončenia prijímania platobných príkazov, ak bol poskytovateľom platobných služieb určený,
5.
maximálna lehota na vykonanie platobnej služby, ktorá sa má poskytnúť,
6.
maximálne výdavkové limity pri používaní platobných prostriedkov podľa § 28 ods. 1, ak to bolo dohodnuté,
7.
práva používateľa platobných služieb podľa osobitného predpisu,21a)
d)
poplatkoch, úrokoch výmenných kurzoch v tomto rozsahu:
1.
suma všetkých poplatkov za platobnú operáciu a rozpis súm všetkých poplatkov vrátane poplatkov súvisiacich so spôsobom a frekvenciou poskytovania alebo sprístupňovania informácií podľa tohto zákona,
2.
použitá úroková sadzba a výmenný kurz, ktoré sa uplatnia, alebo ak sa použije referenčná úroková sadzba a referenčný výmenný kurz, spôsob výpočtu skutočného úroku a príslušný dátum a index alebo základ pre určenie tejto referenčnej úrokovej sadzby alebo referenčného výmenného kurzu,
3.
okamžité uplatňovanie zmien referenčnej úrokovej sadzby alebo referenčného výmenného kurzu, ak to bolo dohodnuté, a poskytnutie informácií týkajúcich sa týchto zmien podľa § 32 ods. 4,
4.
poplatky za služby viazané na platobný účet vo forme dokumentu s informáciami o poplatkoch podľa § 38 ods. 3, poskytnutie výpisu poplatkov za služby viazané na platobný účet spotrebiteľa (ďalej len „výpis poplatkov“) podľa § 44b a poskytnutie informácií podľa § 44c spotrebiteľovi,
e)
komunikácii v tomto rozsahu:
1.
ak je to potrebné, komunikačné prostriedky vrátane technických požiadaviek na vybavenie a softvér, ktoré používateľ platobných služieb potrebuje, na ktorých sa zmluvné strany dohodli na účely prenosu informácií alebo oznámení podľa tohto zákona,
2.
spôsob a frekvencia poskytovania alebo sprístupňovania informácií podľa tohto zákona,
3.
jazyk, v ktorom sa uzatvára rámcová zmluva a v ktorom sa uskutočňuje komunikácia počas tohto zmluvného vzťahu,
4.
právo používateľa platobných služieb získať informácie spôsobom podľa § 38,
f)
bezpečnostných opatreniach a opravných opatreniach v tomto rozsahu:
1.
ak je to možné, opis opatrení, ktoré má prijať používateľ platobných služieb na zachovanie bezpečnosti platobného nástroja, a spôsob informovania poskytovateľa platobných služieb podľa § 26 písm. b),
2.
spôsob bezpečného postupu oznamovania poskytovateľa platobných služieb, ktorým informuje používateľa platobných služieb pri podozrení z podvodu, pri podvode alebo pri bezpečnostnej hrozbe,
3.
podmienky, za ktorých si poskytovateľ platobných služieb vyhradzuje právo zablokovať platobný prostriedok podľa § 28 ods. 2 a 3, ak to bolo dohodnuté,
4.
zodpovednosť platiteľa za neautorizované platobné operácie podľa § 12 vrátane informácie o konkrétnej sume podľa § 12 ods. 1,
5.
spôsob a lehota oznamovania neautorizovaných platobných operácií alebo nesprávne vykonaných platobných operácií podľa § 9 používateľom platobných služieb poskytovateľovi platobných služieb, ako aj zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za neautorizované platobné operácie podľa § 11,
6.
zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za nevykonanie, chybné vykonanie alebo oneskorené vykonanie platobných operácií podľa § 22 a 22a,
7.
podmienky vrátenia finančných prostriedkov podľa § 13 a 14,
g)
zmenách rámcovej zmluvy a jej ukončení v tomto rozsahu:
1.
domnienka podľa § 32 ods. 2, ak bola dohodnutá,
2.
doba platnosti zmluvy,
3.
právo používateľa platobných služieb ukončiť rámcovú zmluvu a iné dohody týkajúce sa jej ukončenia podľa § 32 ods. 1 a 3 a § 33, ak to bolo dohodnuté,
h)
práve na nápravu v tomto rozsahu:
1.
zmluvná doložka o rozhodnom práve, ktorým sa riadi rámcová zmluva alebo príslušný súd,
2.
postup podania reklamácií a riešenia sporov, ktoré môže používateľ platobných služieb využiť podľa § 89 až 93.
zobraziť paragraf
§ 57

(1)
O udelení povolenia a o zmene povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti predloženej žiadateľom Národnej banke Slovenska.
(2)
Na udelenie povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) musia byť splnené tieto podmienky:
a)
žiadateľ je poskytovateľom platobných služieb so sídlom na území členského štátu,
b)
žiadateľ spĺňa technické a organizačné predpoklady na výkon činnosti platobného systému vrátane funkčných, riadiacich a kontrolných mechanizmov a systém riadenia rizík zodpovedajúci rozsahu platobného systému,
c)
žiadateľ má vypracovanú stratégiu a plán činnosti platobného systému, ktoré musia byť podložené reálnymi ekonomickými výpočtami,
d)
žiadateľ predloží spôsob zabezpečenia dostatku finančných prostriedkov na krytie a vyrovnanie príkazov, ak je budúci prevádzkovateľ platobného systému zároveň aj agentom pre vyrovnanie v tomto platobnom systéme,
e)
platobný systém vrátane zmluvy o platobnom systéme a pravidiel platobného systému spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom na platobné systémy a na vykonávanie príkazov,
f)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
(3)
Na udelenie povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. c) musia byť splnené tieto podmienky:
a)
žiadateľ je právnická osoba so sídlom na území členského štátu,
b)
žiadateľ spĺňa technické a organizačné predpoklady na výkon činnosti platobného systému vrátane funkčných, riadiacich a kontrolných mechanizmov a systém riadenia špecifických rizík podľa § 52 ods. 3 písm. a),
c)
osoba, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, člena dozornej rady alebo vedúceho zamestnanca je osoba odborne spôsobilá a dôveryhodná,
d)
žiadateľ má vypracovanú stratégiu a plán činnosti platobného systému, ktoré musia byť podložené reálnymi ekonomickými výpočtami,
e)
platobný systém nemá agenta pre vyrovnanie,
f)
žiadateľ predloží spôsob spracovania príkazov a ich vyrovnania u agenta pre vyrovnanie v platobnom systéme podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b),
g)
platobný systém vrátane zmluvy o platobnom systéme a pravidiel platobného systému spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom na platobné systémy a na vykonávanie príkazov,
h)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo predmet činnosti žiadateľa,
b)
návrh zmluvy alebo zmluvu o platobnom systéme,
c)
návrh pravidiel alebo pravidlá platobného systému,
d)
prevádzkový harmonogram platobného systému,
e)
analýzu rizík platobného systému a metodiku ich riadenia,
f)
spôsob zabezpečenia ochrany elektronického spracúvania a uschovávania údajov o prevodoch pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením,
g)
výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace; ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra35) alebo živnostenského registra,35a) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,
h)
opis iných rozhodujúcich skutočností a označenie ďalších dôkazov, ktorých sa žiadateľ dovoláva, vrátane pripojenia listinných dôkazov alebo ich úradne osvedčených kópií,
i)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
j)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu žiadateľa.
(5)
Podmienky podľa odsekov 2 a 3 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na prevádzkovanie platobného systému.
(6)
Povolenie na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu platobného systému alebo prevádzkovateľa platobného systému.
(7)
Žiadateľ je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povoleného prevádzkovania platobného systému do obchodného registra do desiatich dní odo dňa, keď povolenie nadobudlo právoplatnosť.
zobraziť paragraf
§ 64

(1)
O udelení povolenia na poskytovanie platobných služieb alebo o zmene povolenia na poskytovanie platobných služieb rozhoduje na základe písomnej žiadosti Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia predkladá žiadateľ, ktorý chce byť platobnou inštitúciou, a žiadosť o zmenu povolenia predkladá žiadateľ, ktorý je platobnou inštitúciou.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musia byť žiadateľom splnené tieto podmienky:
a)
platobná inštitúcia je právnickou osobou zriadenou ako obchodná spoločnosť, ktorá je povinná vytvárať základné imanie a ktorá má zriadenú dozornú radu,45)
b)
splatený peňažný vklad do základného imania platobnej inštitúcie zahŕňa v čase udelenia povolenia najmenej jednu položku podľa osobitného predpisu45a) a je najmenej
1.
20 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať výlučne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. f),
2.
50 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať výlučne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. g),
3.
125 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať niektorú z platobných služieb podľa § 2 ods. 1 písm. a) až e),
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania a aj ďalších finančných zdrojov platobnej inštitúcie,
d)
vhodnosť a dôveryhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť ich podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach v iných právnických osobách,
e)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozornej rady, vedúcich zamestnancov a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly,
f)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí osoba s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii,
g)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena f) nebránia výkonu dohľadu nad platobnou inštitúciou,
h)
právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu,
i)
stanovy platobnej inštitúcie,
j)
vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne poskytovanie platobných služieb,
k)
sídlo platobnej inštitúcie, jej ústredie a poskytovanie platobných služieb musia byť na území Slovenskej republiky a platobná inštitúcia musí vykonávať najmenej jednu platobnú službu podľa udeleného povolenia,
l)
primerané, riadne, správne a vhodné organizačné predpoklady na činnosť platobnej inštitúcie, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania a pravidlá jej činnosti,
m)
materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti platobnej inštitúcie,
n)
obchodné podmienky platobnej inštitúcie, ktoré musia byť v súlade s týmto zákonom,
o)
osoby s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii musia preukázať svoju finančnú schopnosť preklenúť jej prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu,
p)
systémy na ochranu finančných prostriedkov používateľov platobných služieb podľa § 77 ods. 7 a 8,
q)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,
r)
ďalšie podmienky v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo predmet činnosti žiadateľa,
b)
zoznam osôb, ktoré budú mať kvalifikovanú účasť na platobnej inštitúcii a výšku kvalifikovaného podielu; v tomto zozname sa uvádza
1.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu21) v Slovenskej republike alebo adresa obvyklého pobytu v zahraničí, ak nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike (ďalej len „adresa trvalého pobytu“), štátna príslušnosť a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,
3.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca a za vedúceho zamestnanca útvaru vnútornej kontroly, údaje, ktoré preukazujú jeho dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť,
d)
druh požadovaných platobných služieb a ďalšie požadované činnosti podľa § 77 ods. 1 písm. a),
e)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
f)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa,
g)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia osoby, ktorá je navrhovaná za audítora, ak žiadateľ má uzatvorenú zmluvu s audítorom alebo audítorskou spoločnosťou46) (ďalej len „audítor“),
h)
ďalšie skutočnosti v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je
a)
výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace; ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra35) alebo živnostenského registra,35a) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,
b)
doklad o splatení peňažného vkladu podľa § 64 ods. 2 písm. b) do základného imania,
c)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,
d)
návrh stanov platobnej inštitúcie,
e)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a doklad o dôveryhodnosti osôb podľa odseku 2 písm. e) nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a kópia dokladu totožnosti osôb podľa odseku 2 písm. e),
f)
návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku platobnej inštitúcie,
g)
návrh vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly vrátane postupov riadenia rizík, účtovných postupov a vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy zamerané na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
h)
návrh postupu na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien, pokiaľ platobná inštitúcia chce vykonávať prevody s finančnými prostriedkami v cudzej mene, ktorých predmetom je nákup alebo predaj finančných prostriedkov v jednej mene za finančné prostriedky v inej mene vykonávaný na vlastný účet alebo na cudzí účet, prípadne sprostredkovanie takýchto prevodov,
i)
obchodný plán podnikania vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti platobnej inštitúcie vrátane predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky, ktorý preukazuje, že platobná inštitúcia je schopná používať vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne poskytovanie platobných služieb,
j)
podrobný opis účasti platobnej inštitúcie v platobnom systéme,
k)
podrobný opis zamýšľaného využívania agentov platobných služieb a pobočiek pri výkone poskytovania platobných služieb, ak žiadateľ plánuje agentov platobných služieb a pobočky využívať a opis kontrol na diaľku a na mieste, ktoré sa v súvislosti s nimi žiadateľ zaväzuje najmenej raz za rok vykonávať, ako aj informácia o účasti v platobnom systéme,
l)
podrobný opis zverenia výkonu prevádzkových činností tretej osobe, ak platobná inštitúcia plánuje zverenie činností,
m)
opis opatrení prijatých na zabezpečenie finančných prostriedkov používateľov platobných služieb podľa § 77 ods. 7 a 8,
n)
návrh obchodných podmienok,
o)
písomné doklady hodnoverne preukazujúce a dokladujúce finančnú schopnosť akcionárov alebo spoločníkov platobnej inštitúcie preklenúť jej prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu,
p)
opis prevádzkových činností, ktoré platobná inštitúcia plánuje vykonávať pre tretiu osobu a podrobný opis spôsobu vykonávania týchto činností pre tretiu osobu,
q)
opis postupu na monitorovanie, riešenie a sledovanie bezpečnostného incidentu a sťažností spotrebiteľov týkajúcich sa bezpečnosti, ako aj mechanizmus podávania správ o incidentoch, ktorý zahŕňa oznamovacie povinnosti platobnej inštitúcie podľa § 77a,
r)
opis postupu na evidenciu, monitorovanie, sledovanie a obmedzovanie prístupu k citlivým platobným údajom,
s)
opis mechanizmu na zabezpečenie kontinuity činnosti vrátane identifikácie kritických operácií, účinných plánov pre nepredvídanú udalosť a postup na pravidelné testovanie a skúmanie vhodnosti a efektívnosti takých plánov,
t)
opis zberu štatistických údajov o výkonnosti, operáciách a podvodoch,
u)
dokument o bezpečnostnej politike, ktorý obsahuje
1.
podrobné posúdenie rizika týkajúceho sa platobných služieb,
2.
informácie o bezpečnostnej kontrole a opatreniach na zmiernenie rizika prijatých s cieľom chrániť používateľov platobných služieb pred zistenými rizikami,
3.
informácie o podvodoch a nezákonnom použití citlivých platobných údajov a osobných údajov,
4.
informácie o tom, ako sa zabezpečuje vysoká úroveň technickej bezpečnosti a ochrany údajov, a to aj vo vzťahu k softvéru a informačným systémom, ktoré používa žiadateľ alebo osoba podľa § 73 ods. 1,
5.
bezpečnostné opatrenia podľa § 28c ods. 1,
v)
zmluva o poistení zodpovednosti za škodu alebo iná porovnateľná záruka zodpovednosti s cieľom kryť záväzky pri platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. g),
w)
zmluva o poistení zodpovednosti za škodu alebo iná porovnateľná záruka zodpovednosti voči poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, alebo používateľovi platobných služieb vyplývajúca z neautorizovaného prístupu alebo podvodného prístupu k informáciám o platobnom účte alebo z neautorizovaného použitia alebo podvodného použitia informácií o platobnom účte pri platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. h),
x)
na účely uvedené v písmenách g), k), m) a q) opis plánovaných opatrení týkajúcich sa auditu vrátane organizačných opatrení zameraných na bezpečné a spoľahlivé poskytovanie platobných služieb a na ochranu záujmov používateľov platobných služieb,
y)
ďalšie dokumenty v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia a zmenu povolenia najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o udelenie povolenia.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2, nepredloží žiadosť podľa odsekov 3 a 4 alebo na základe získaných informácií o osobách podľa odseku 3 písm. b) nie je presvedčená alebo má pochybnosti o ich vhodnosti z hľadiska zabezpečenia riadneho a obozretného riadenia platobnej inštitúcie. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia nesmú byť ekonomické potreby trhu. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia môže byť zachovanie stability platobného systému alebo nesplnenie podmienok podľa odseku 7.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia.
(8)
Žiadateľ, ktorý chce byť platobnou inštitúciou, je pred udelením povolenia podľa odseku 1 povinný preukázať Národnej banke Slovenska technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť a schopnosť poskytovať platobné služby riadne a bezpečne a existenciu funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému žiadateľa.
zobraziť paragraf
§ 65

(1)
Povolenie podľa § 64 ods. 1 sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu platobnej inštitúcie.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia o udelení povolenia podľa osobitného zákona47) musí výrok tohto rozhodnutia, ktorým sa povoľuje poskytovanie platobných služieb, obsahovať aj
a)
zoznam platobných služieb, ktoré bude platobná inštitúcia oprávnená poskytovať,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré budú vykonávať funkcie členov štatutárneho orgánu, funkcie členov dozornej rady alebo prokuristov.
(3)
Povolenie podľa § 64 ods. 1 môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí platobná inštitúcia spĺňať pred začatím poskytovania platobných služieb alebo ktoré musí dodržiavať pri výkone poskytovania platobných služieb.
(4)
O zmene údajov podľa odseku 2 písm. b) a o zmene iných údajov a skutočností rozhodujúcich na udelenie povolenia je platobná inštitúcia povinná Národnú banku Slovenska písomne informovať bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvedela.
(5)
Platobná inštitúcia je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia do 30 dní odo dňa, keď povolenie nadobudlo právoplatnosť.
(6)
Platobná inštitúcia, pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie a agent platobných služieb sú povinnou osobou podľa osobitného zákona.48)
zobraziť paragraf
§ 80

(1)
Elektronické peniaze sú peňažnou hodnotou uchovávanou elektronicky, vrátane magnetického záznamu, ktoré predstavujú peňažný záväzok vydavateľa elektronických peňazí vzniknutý pri prijatí finančných prostriedkov na účely vykonávania platobných operácií a ktoré sú na základe zmluvy prijímané aj u inej osoby ako u vydavateľa elektronických peňazí.
(2)
Elektronické peniaze možno vydať len na základe predchádzajúceho prijatia finančných prostriedkov vo výške nominálnej hodnoty prijatých finančných prostriedkov. Prijaté finančné prostriedky, za ktoré vydavateľ elektronických peňazí ihneď vydal elektronické peniaze, nie sú vkladom.57)
(3)
Vydavateľom elektronických peňazí sa rozumie
a)
banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má v bankovom povolení uvedené aj vydávanie a správu elektronických peňazí,
b)
inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí,
c)
poštový podnik,7) ak je podľa osobitného zákona oprávnený vydávať elektronické peniaze,
d)
Národná banka Slovenska alebo Európska centrálna banka, ak nekonajú ako menový orgán alebo ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb, a ak vydávajú elektronické peniaze,
e)
Štátna pokladnica, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, miestne orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, ak sú podľa osobitného zákona oprávnené vydávať elektronické peniaze a ak ide o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb.
(4)
Vydavateľ elektronických peňazí vydá elektronické peniaze na základe zmluvy o vydávaní elektronických peňazí, ktorá obsahuje informácie o
a)
vydavateľovi elektronických peňazí v tomto rozsahu:
1.
obchodné meno a sídlo vydavateľa elektronických peňazí a jeho identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
2.
sídlo pobočky vydavateľa elektronických peňazí zriadenej v Slovenskej republike,
3.
ďalšia adresa vrátane elektronickej adresy, ktorá je dôležitá pre komunikáciu s vydavateľom elektronických peňazí,
4.
podmienky, za ktorých si vydavateľ elektronických peňazí vyhradzuje právo zablokovať platobný prostriedok, na ktorom sú uložené vydané elektronické peniaze, ak to bolo dohodnuté,
5.
údaje o povolení na vydávanie elektronických peňazí, číslo rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým bolo udelené povolenie na vydávanie elektronických peňazí, údaje o registri, v ktorom je zaregistrované povolenie vydavateľa elektronických peňazí alebo rovnocenná identifikácia podľa tohto registra a údaje o príslušných orgánoch dohľadu,
b)
majiteľovi elektronických peňazí, ktorými sú identifikačné údaje najviac v rozsahu podľa § 88 ods. 3 písm. a) prvého a druhého bodu,
c)
podmienkach vydávania a spätnej výmeny elektronických peňazí,
d)
službách, ktoré sa majú poskytovať majiteľovi elektronických peňazí, pri používaní elektronických peňazí,
e)
sume poplatkov podľa odsekov 8 až 10,
f)
jazyku, v ktorom sa uzatvára zmluva a v ktorom sa uskutočňuje komunikácia počas tohto zmluvného vzťahu,
g)
zmenách zmluvy a jej ukončení v tomto rozsahu:
1.
doba platnosti zmluvy,
2.
právo majiteľa elektronických peňazí ukončiť zmluvu,
h)
práve na nápravu v tomto rozsahu:
1.
zmluvná doložka o rozhodnom práve, ktorým sa riadi zmluva alebo príslušný súd,
2.
postup podávania reklamácií a riešenia sporov, ktoré môže majiteľ elektronických peňazí využiť podľa § 89 až 93.
(5)
Zmluva podľa odseku 4 môže byť súčasťou zmluvy podľa § 31 ods. 2.
(6)
O zmluvných podmienkach podľa odseku 4 je vydavateľ elektronických peňazí povinný informovať majiteľa elektronických peňazí pred uzavretím zmluvy.
(7)
Vydavateľ elektronických peňazí je na žiadosť majiteľa elektronických peňazí povinný vykonať spätnú výmenu elektronických peňazí za finančné prostriedky v hotovosti alebo prevodom prostriedkov na platobný účet, a to v ich nominálnej hodnote.
(8)
Majiteľ elektronických peňazí môže kedykoľvek počas zmluvného vzťahu požiadať vydavateľa elektronických peňazí o spätnú výmenu celej hodnoty vydaných elektronických peňazí alebo časti hodnoty vydaných elektronických peňazí.
(9)
Ak majiteľ elektronických peňazí požaduje spätnú výmenu elektronických peňazí v deň ukončenia zmluvy podľa odseku 4 alebo do jedného roka po ukončení tejto zmluvy, vydavateľ elektronických peňazí bez poplatku
a)
vymení celkovú peňažnú hodnotu elektronických peňazí alebo
b)
vymení požadovanú peňažnú hodnotu elektronických peňazí, ak ide o vydavateľa elektronických peňazí, ktorým je inštitúcia elektronických peňazí, ktorá vykonáva jednu alebo viac činností podľa § 81 ods. 2 písm. e) a nie je vopred známe, aká časť finančných prostriedkov sa použije ako elektronické peniaze.
(10)
Vydavateľ elektronických peňazí môže za spätnú výmenu elektronických peňazí požadovať poplatok, len ak je poplatok dohodnutý v zmluve podľa odseku 4 a len ak
a)
spätná výmena elektronických peňazí sa vyžaduje predo dňom ukončenia tejto zmluvy,
b)
majiteľ elektronických peňazí vypovie zmluvu uzavretú na dobu určitú predo dňom jej ukončenia alebo
c)
spätná výmena sa požaduje viac ako rok po dni ukončenia tejto zmluvy.
(11)
Poplatok podľa odseku 10 nesmie byť vyšší ako skutočné náklady vydavateľa elektronických peňazí na vykonanie spätnej výmeny elektronických peňazí.
(12)
Podmienky spätnej výmeny elektronických peňazí osobou, ktorá nie je spotrebiteľom a ktorá prijíma elektronické peniaze od majiteľa elektronických peňazí, sú obsahom zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom elektronických peňazí a touto osobou.
(13)
Okrem vydavateľov elektronických peňazí podľa odseku 3 nesmie nikto vydávať elektronické peniaze na území Slovenskej republiky; tým nie je dotknuté ustanovenie § 86 ods. 22.
(14)
Vydavateľ elektronických peňazí sa nemôže na úkor majiteľa elektronických peňazí odchyľovať od ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov.59)
(15)
Vydavateľ elektronických peňazí zodpovedá za správne vydanie elektronických peňazí, správne vykonanie spätnej výmeny elektronických peňazí, ako aj za bezpečné spravovanie elektronických peňazí.
(16)
Na obdobie, počas ktorého majiteľ vlastní elektronické peniaze, sa zakazuje poskytovanie úroku alebo akékoľvek iné zvýhodnenie spojené s obdobím držby elektronických peňazí.
zobraziť paragraf
§ 81

(1)
Inštitúcia elektronických peňazí je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na základe udeleného povolenia na vydávanie elektronických peňazí oprávnená vydávať elektronické peniaze, spravovať elektronické peniaze a vykonávať platobné operácie súvisiace s vydávaním elektronických peňazí
a)
bez obmedzenia rozsahu vydávaných elektronických peňazí alebo
b)
v obmedzenom rozsahu podľa § 87.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 môže okrem činností podľa odseku 1 vykonávať aj tieto ďalšie činnosti:
a)
poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1, ktoré má uvedené v povolení na vydávanie elektronických peňazí; na poskytovanie platobných služieb sa vzťahujú ustanovenia druhej časti tohto zákona,
b)
poskytovať úvery používateľom platobných služieb súvisiace s platobnými službami podľa § 2 ods. 1 písm. d) alebo písm. e), ak má túto činnosť uvedenú v povolení na vydávanie elektronických peňazí; takýto úver sa neposkytuje z finančných prostriedkov prijatých za vydané elektronické peniaze ani z prostriedkov prijatých na účel poskytovania platobných služieb; na poskytovanie úverov sa vzťahujú ustanovenia § 77 ods. 5,
c)
poskytovať prevádzkové služby a s nimi úzko súvisiace pomocné služby, ktoré bezprostredne súvisia s
1.
vydávaním elektronických peňazí alebo
2.
poskytovaním platobných služieb,
d)
prevádzkovať platobný systém, ak má na túto činnosť udelené povolenie podľa § 57,
e)
vykonávať iné obchodné činnosti ako vydávanie elektronických peňazí.
(3)
Ak inštitúcia elektronických peňazí vykonáva niektoré z platobných služieb podľa odseku 2 písm. a) a b) a zároveň vykonáva činnosti podľa odseku 2 písm. c) až e), Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať založenie samostatnej inštitúcie elektronických peňazí, ak tieto činnosti inštitúcie elektronických peňazí, ktoré nie sú spojené s vydávaním elektronických peňazí, narúšajú alebo môžu narušiť finančnú stabilitu inštitúcie elektronických peňazí alebo schopnosť príslušných orgánov dohliadať na dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom.
(4)
Inštitúcia elektronických peňazí nesmie prijímať vklady.57)
(5)
Pre inštitúciu elektronických peňazí platia rovnako povinnosti uvedené v § 77 ods. 7 až 10 pri nakladaní s finančnými prostriedkami prijatými za vydané elektronické peniaze. Splnenie povinnosti podľa prvej vety nemusí inštitúcia elektronických peňazí uplatniť dovtedy, pokým nie sú tieto finančné prostriedky pripísané na jej účet alebo pokým jej nie sú inak sprístupnené; ihneď, ako má inštitúcia elektronických peňazí sprístupnené tieto finančné prostriedky, je povinná plniť povinnosti podľa prvej vety, a to najneskôr do piatich pracovných dní od vydania elektronických peňazí. Inštitúcia elektronických peňazí je povinná pri nakladaní s týmito finančnými prostriedkami postupovať tak, aby sa zabezpečila jej likvidita a minimalizácia trhových rizík vyplývajúcich z nakladania s týmito finančnými prostriedkami. Na tieto účely je inštitúcia elektronických peňazí povinná plniť povinnosti uvedené v § 77 ods. 7 až 10 pri riadení finančných rizík a ostatných rizík, ktorým je vystavená, a vytvárať zodpovedajúci funkčný, účinný a obozretne fungujúci systém riadenia rizík, zodpovedajúce administratívne postupy a primeraný vnútorný kontrolný systém.
(6)
Pre inštitúciu elektronických peňazí platia rovnako povinnosti uvedené v § 77 ods. 4 a 7 až 10 pri nakladaní s finančnými prostriedkami prijatými na poskytovanie platobných služieb.
(7)
Inštitúcia elektronických peňazí nemôže vydávať elektronické peniaze prostredníctvom iných osôb.
(8)
Inštitúcia elektronických peňazí môže v inom členskom štáte poskytovať platobné služby prostredníctvom agentov platobných služieb podľa § 75 na základe písomnej zmluvy; tým nie je dotknuté ustanovenie § 87 ods. 6.
(9)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 písm. a) môže vykonávať činnosť aj v inom členskom štáte prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky; tým nie je dotknuté ustanovenie § 87 ods. 6.
(10)
Inštitúcia elektronických peňazí môže ponúkať alebo spätne vymieňať elektronické peniaze prostredníctvom iných osôb konajúcich v jej mene na základe písomnej zmluvy.
(11)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná písomne formou vyhlásenia informovať Národnú banku Slovenska
a)
vopred o každej zmene opatrení prijatých pri plnení povinností uvedených v § 77 ods. 7 až 10 pri nakladaní s finančnými prostriedkami prijatými za vydané elektronické peniaze v tomto rozsahu:
1.
zoznam zmien obsahujúci popis, rozbor jednotlivých príčin a spolupôsobenie na analýzu rizík a vplyv na ochranu finančných prostriedkov pri ich správe,
2.
odôvodnenie a popis prijatých a očakávaných zmien, ktoré majú zlepšiť ochranu prijatých finančných prostriedkov pri ich správe,
b)
následne o vyhodnotení efektívnosti prijatých zmien opatrení podľa písmena a),
c)
o osobách konajúcich v jej mene podľa odseku 10, a to,
1.
ak ide o fyzickú osobu, v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a dátum narodenia,
2.
ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
3.
ak ide o právnickú osobu, v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo.
zobraziť paragraf
§ 82

(1)
O udelení povolenia na vydávanie elektronických peňazí alebo o zmene udeleného povolenia na vydávanie elektronických peňazí rozhoduje na základe písomnej žiadosti Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia predkladá žiadateľ, ktorý chce byť inštitúciou elektronických peňazí, a žiadosť o zmenu povolenia predkladá žiadateľ, ktorý je inštitúciou elektronických peňazí.
(2)
Na udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí musia byť žiadateľom splnené tieto podmienky:
a)
inštitúcia elektronických peňazí je právnickou osobou založenou ako obchodná spoločnosť, ktorá je povinná vytvárať základné imanie a ktorá má zriadenú dozornú radu,45)
b)
splatený peňažný vklad do základného imania inštitúcie elektronických peňazí najmenej 350 000 eur,
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania a aj ďalších finančných zdrojov inštitúcie elektronických peňazí,
d)
vhodnosť a dôveryhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť ich podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach v iných právnických osobách,
e)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozornej rady, vedúcich zamestnancov a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly,
f)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj osoba s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí,
g)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena f) nebránia výkonu dohľadu nad inštitúciou elektronických peňazí vrátane jej činnosti,
h)
právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu,
i)
stanovy inštitúcie elektronických peňazí,
j)
vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne vydávanie a správu elektronických peňazí,
k)
sídlo inštitúcie elektronických peňazí, jej ústredie a vydávanie elektronických peňazí musia byť na území Slovenskej republiky,
l)
analýza rizík činnosti inštitúcie elektronických peňazí, systém riadenia týchto rizík a metodika ich bezpečného riadenia,
m)
systém zabezpečenia elektronického spracúvania, uschovávania a zálohovania údajov o používateľoch platobných služieb a o vydávaní elektronických peňazí a zabezpečenie ich ochrany pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením,
n)
osoby s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí musia preukázať svoju finančnú schopnosť preklenúť jej prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu,
o)
funkčný systém ochrany finančných prostriedkov podľa § 77 ods. 7 a 8,
p)
ďalšie podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 ods. 2, ak sa má povolením na vydávanie elektronických peňazí udeliť povolenie na poskytovanie platobných služieb,
q)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,
r)
ďalšie podmienky v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo predmet činnosti žiadateľa,
b)
zoznam osôb, ktoré budú mať kvalifikovanú účasť na inštitúcii elektronických peňazí a výšku kvalifikovaného podielu; v tomto zozname sa uvádza
1.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,
3.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca alebo za vedúceho zamestnanca útvaru vnútornej kontroly, a údaje, ktoré preukazujú jeho dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa,
f)
druh požadovaných platobných služieb a ďalšie požadované činnosti podľa § 81 ods. 2 písm. b) a c),
g)
ďalšie skutočnosti v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)
(4)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 je
a)
výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace; ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra35) alebo živnostenského registra,35a) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,
b)
doklad o splatení peňažného vkladu do základného imania,
c)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,
d)
návrh stanov inštitúcie elektronických peňazí,
e)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a doklad o dôveryhodnosti osôb podľa odseku 2 písm. e) nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a kópia dokladu totožnosti osôb podľa odseku 2 písm. e),
f)
návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku inštitúcie elektronických peňazí,
g)
návrh vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly inštitúcie elektronických peňazí vrátane postupov riadenia rizík, účtovných postupov a vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy zamerané na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
h)
obchodný plán podnikania vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti inštitúcie elektronických peňazí a podložený reálnymi ekonomickými výpočtami vrátane predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky, ktorý preukazuje, že inštitúcia elektronických peňazí je schopná používať vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne vydávanie a správu elektronických peňazí; súčasťou tohto plánu musí byť celková cieľová suma finančných záväzkov súvisiacich s vydávaním elektronických peňazí najmenej za prvých šesť mesiacov vykonávania povoleného vydávania elektronických peňazí od začatia vykonávania tejto činnosti,
i)
písomné doklady hodnoverne preukazujúce a dokladujúce finančnú schopnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu tohto žiadateľa,
j)
opis opatrení prijatých na zabezpečenie finančných prostriedkov podľa § 77 ods. 7 a 8,
k)
podrobný opis zverenia výkonu prevádzkových činností inej osobe, ak inštitúcia elektronických peňazí plánuje zveriť výkon prevádzkových činností inej osobe,
l)
opis prevádzkových činností, ktoré inštitúcia elektronických peňazí plánuje vykonávať pre tretiu osobu, a podrobný opis spôsobu vykonávania týchto činností pre tretiu osobu,
m)
podrobný opis účasti inštitúcie elektronických peňazí v platobnom systéme,
n)
návrh zmluvy o vydávaní elektronických peňazí; ak sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o vydávaní elektronických peňazí obchodné podmienky a sadzobník poplatkov, predkladá sa aj návrh obchodných podmienok a návrh sadzobníka poplatkov,
o)
ďalšie doklady, ktorých predloženie sa vyžaduje na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 ods. 4 písm. h), k), n), q) až x), ak sa má povolením na vydávanie elektronických peňazí udeliť aj povolenie na poskytovanie platobných služieb,
p)
ďalšie dokumenty v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia a zmenu povolenia najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o udelenie povolenia.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2 alebo na základe získaných informácií o osobách podľa odseku 3 písm. b) nie je presvedčená alebo má pochybnosti o ich vhodnosti z hľadiska zabezpečenia riadneho a obozretného riadenia inštitúcie elektronických peňazí. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia nesmú byť ekonomické potreby trhu.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia.
(8)
Žiadateľ, ktorý chce byť inštitúciou elektronických peňazí, je pred udelením povolenia podľa odseku 1 povinný preukázať Národnej banke Slovenska
a)
technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na riadny a bezpečný výkon vydávania elektronických peňazí, existenciu funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému vrátane systému riadenia rizík a útvaru vnútornej kontroly,
b)
úpravu celkovej cieľovej sumy finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi, ktorá tvorí súčasť obchodného plánu podnikania predkladaného podľa odseku 4 písm. h), ak bola potrebná taká úprava,
c)
úpravu právnych vzťahov s členmi štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí písomnou zmluvou, na ktorú sa nevzťahujú pracovnoprávne predpisy;60) takouto písomnou zmluvou nesmie byť vylúčená ani obmedzená zodpovednosť člena štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí za škody spôsobené pri výkone jeho funkcie v dôsledku porušenia povinnosti člena štatutárneho orgánu, ktorá pre neho vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zo stanov inštitúcie elektronických peňazí, alebo z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia inštitúcie elektronických peňazí.
zobraziť paragraf
§ 88

(1)
Poskytovatelia platobných služieb sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokladoch o záležitostiach týkajúcich sa používateľov platobných služieb a ich obchodov,66) ktoré poskytovatelia platobných služieb získali pri výkone svojej činnosti podľa tohto zákona a ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o platobných operáciách a o použití finančných prostriedkov prostredníctvom platobných prostriedkov. Tieto informácie a doklady týkajúce sa používateľov platobných služieb a ich obchodov musia poskytovatelia platobných služieb utajovať, uchovávať, primerane zálohovať a chrániť pred neoprávneným prístupom, vyzradením, zneužitím, pozmenením, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa používateľov platobných služieb a ich obchodov môžu poskytovatelia platobných služieb poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého používateľa platobných služieb alebo na jeho písomný pokyn, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na záležitosti chránené podľa odseku 1, na poskytovanie správ poskytovateľov platobných služieb o záležitostiach chránených podľa odseku 1 a na povinnosť mlčanlivosti zamestnancov, členov orgánov a iných osôb podieľajúcich sa na činnosti poskytovateľov platobných služieb, sa rovnako vzťahujú ustanovenia o záležitostiach chránených bankovým tajomstvom podľa osobitného predpisu,67) o poskytovaní správ o záležitostiach chránených bankovým tajomstvom podľa osobitného predpisu67) a o povinnosti mlčanlivosti zamestnancov, členov orgánov a iných osôb podieľajúcich sa na činnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk podľa osobitného predpisu.67)
(3)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov66) s používateľmi platobných služieb pri vykonávaní platobných služieb podľa tohto zákona, na účely prijímania a vybavovania reklamácií používateľov platobných služieb a na ďalšie účely uvedené v odseku 5 sú používatelia platobných služieb a ich zástupcovia povinní pri každom obchode poskytovateľovi platobných služieb na jeho žiadosť
a)
poskytnúť,
1.
ak ide o fyzickú osobu, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu sídla, predmet podnikania alebo inej činnosti, adresu umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a adresu miesta výkonu činnosti, zoznam osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa prvého bodu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a elektronickú adresu, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce a dokladujúce
4a. schopnosť používateľa platobných služieb splniť si záväzky z obchodu,
4b. požadované zabezpečenie záväzkov z obchodu,
4c. oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,
4d. splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s poskytovateľom platobných služieb,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
obrazovú podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, štátnu príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich a dokladujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(4)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb podľa osobitných predpisov68a) a ich zástupcov, na účely prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov66) s používateľom platobných služieb pri vykonávaní platobných služieb podľa tohto zákona, na účely prijímania a vybavovania reklamácií používateľov platobných služieb a na ďalšie účely uvedené v odseku 5 je poskytovateľ platobných služieb oprávnený pri každom obchode požadovať od používateľa platobných služieb a jeho zástupcu údaje v rozsahu podľa odseku 3 a opakovane ich pri každom obchode získavať spôsobom vymedzeným v odseku 3 písm. b). Používateľ platobných služieb a zástupca používateľa platobných služieb sú povinní vyhovieť každej takej žiadosti poskytovateľa platobných služieb.
(5)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov66) s používateľmi platobných služieb pri vykonávaní platobných služieb podľa tohto zákona, na účely prijímania a vybavovania reklamácií používateľov platobných služieb, na účely riešenia sporov s používateľmi platobných služieb z poskytovania platobných služieb, na účel ochrany a domáhania sa práv poskytovateľa platobných služieb voči používateľom platobných služieb, na účel zdokumentovania činnosti poskytovateľa platobných služieb, na účely výkonu dohľadu nad poskytovateľmi platobných služieb a nad ich činnosťami a na plnenie si úloh a povinností poskytovateľov platobných služieb podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov69) je poskytovateľ platobných služieb oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať71) osobné údaje len s výslovným súhlasom a informovaním dotknutých osôb v rozsahu podľa odseku 3 okrem iných ako osobných údajov. Poskytovateľ platobných služieb je oprávnený s použitím automatizovaných prostriedkov alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla72) a ďalšie osobné údaje a doklady v rozsahu podľa odsekov 1 a 3 len s výslovným súhlasom a informovaním dotknutých osôb, okrem iných ako osobných údajov.
(6)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ platobných služieb povinný sprístupňovať a poskytovať na spracúvanie iným osobám určeným zákonom len za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,74) a to na účely prevádzkovania platobných systémov a vykonávania pôsobnosti dohľadu a činnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.74)
(7)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ platobných služieb príslušný zo svojho informačného systému sprístupňovať a poskytovať osobám a orgánom, ktorým má zákonom uloženú povinnosť poskytovať alebo ktorým je zo zákona oprávnený poskytovať informácie chránené povinnosťou mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2, a to len pri poskytovaní a len v rozsahu poskytovania informácií chránených povinnosťou mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2.
(8)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, môže poskytovateľ platobných služieb sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,70) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(9)
Odseky 3 až 8 sa obdobne vzťahujú na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, a to na poskytovanie, získavanie, sprístupňovanie a spracúvanie údajov na účely alternatívneho riešenia sporov patriacich do pôsobnosti tohto subjektu alternatívneho riešenia sporov, ako aj na účel zdokumentovania činnosti tohto subjektu alternatívneho riešenia sporov. Odseky 3 až 8 sa obdobne vzťahujú aj na stály rozhodcovský súd, ktorý je oprávnený rozhodovať spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, a to na poskytovanie, získavanie, sprístupňovanie a spracúvanie údajov na účely konania a rozhodovania tohto stáleho rozhodcovského súdu o sporoch súvisiacich s poskytovaním platobných služieb, ako aj na účel zdokumentovania činnosti tohto stáleho rozhodcovského súdu. Subjekty podľa prvej a druhej vety sprístupňujú a poskytujú70) údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, Národnej banke Slovenska na účely výkonu jej pôsobnosti, právomocí, úloh a činností podľa tohto zákona a osobitných predpisov, orgánom členských štátov v rozsahu potrebnom na účely spolupráce pri mimosúdnom riešení sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb a účastníkom riešenia sporov pred subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa prvej vety v rozsahu potrebnom na účely alternatívneho riešenia sporov alebo účastníkom rozhodcovského konania pred stálym rozhodcovským súdom podľa druhej vety v rozsahu potrebnom na účely rozhodcovského konania.
(10)
Ustanoveniami odsekov 1 až 9 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.74)
zobraziť paragraf
§ 89

(1)
Používateľ platobnej služby a iná zúčastnená osoba vrátane spotrebiteľských združení môžu predložiť podanie Národnej banke Slovenska, ak sa domnievajú, že zo strany poskytovateľa platobnej služby, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie platobných služieb; na účely vybavovania reklamácií a iných podaní a na účely riešenia sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb sa za platobnú službu považuje aj vydávanie a používanie elektronických peňazí, za poskytovateľa platobných služieb sa považuje aj vydavateľ elektronických peňazí a za používateľa platobnej služby sa považuje aj majiteľ elektronických peňazí.
(2)
Národná banka Slovenska pri vybavovaní doručeného podania podľa odseku 1 postupuje bez zbytočných prieťahov, pričom zisťuje a vyhodnocuje informácie a podklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú predmetu doručeného podania tak, aby sa zistil skutkový a právny stav veci, najmä prípadné nedostatky v činnosti poskytovateľa platobnej služby, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, príčiny zistených nedostatkov, dôsledky zistených nedostatkov a osoby zodpovedné za zistené nedostatky. Ak Národná banka Slovenska na základe podania podľa odseku 1 zistí, že zo strany poskytovateľa platobnej služby, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie platobných služieb, začne podľa tohto zákona a osobitných predpisov39) o dohľade nad finančným trhom konanie proti tomuto poskytovateľovi platobnej služby o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie.
(3)
Národná banka Slovenska v oznámení o prešetrení a vybavení podania podľa odseku 1 uvedie aj informáciu o možnosti riešenia sporu podľa § 90 až 93.
(4)
Ak sa používateľ platobnej služby alebo iná zúčastnená osoba vrátane spotrebiteľského združenia domnieva, že ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie platobných služieb boli porušené zo strany poskytovateľa platobnej služby, nad ktorým vykonáva dohľad iný orgán dohľadu ako Národná banka Slovenska, môže predložiť písomné podanie príslušnému inému orgánu dohľadu,76) ktorý pri vybavovaní doručeného podania postupuje podľa ustanovení odsekov 2 a 3.
(5)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný prijať reklamáciu vzťahujúcu sa na poskytovanie platobných služieb v štátnom jazyku alebo v jazyku, v ktorom je vyhotovená rámcová zmluva, zmluva o jednorazovej platobnej službe alebo zmluva o vydávaní elektronických peňazí, alebo v jazyku, v ktorom obvykle rokoval s používateľom platobných služieb; formu, podobu a spôsob prijatia reklamácie upravujú tieto zmluvy.
(6)
Poskytovateľ platobných služieb rozhodne o oprávnenosti reklamácie bezodkladne, najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie zmluvne dohodnutým spôsobom podľa odseku 5. Poskytovateľ platobných služieb poskytne používateľovi platobných služieb odpoveď ku každému bodu jeho reklamácie, a to v listinnej podobe alebo zmluvne dohodnutým spôsobom na trvanlivom médiu. Ak je to odôvodnené a lehotu 15 pracovných dní nie je možné dodržať, poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť používateľovi platobných služieb predbežnú odpoveď s jasným uvedením dôvodov oneskorenia odpovede na reklamáciu a termín konečnej odpovede. Lehota na doručenie konečnej odpovede nesmie presiahnuť 35 pracovných dní.
(7)
Na vybavovanie reklamácií pri platobných službách poskytovaných v menách podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) sa rovnako vzťahuje odsek 6, a to na tú časť platobnej operácie, ktorú poskytuje poskytovateľ platobných služieb, pričom taká časť platobnej operácie sa vykonáva v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Celkové vybavenie reklamácie pri platobných službách v menách podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) nesmie trvať dlhšie ako 35 pracovných dní, v zložitých prípadoch nie dlhšie ako šesť mesiacov.
(8)
Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša poskytovateľ platobných služieb. Náklady spojené s vyhotovením reklamácie vrátane jej príloh a s predložením reklamácie znáša predkladateľ reklamácie.
(9)
Pri riešení reklamácií si poskytovatelia platobných služieb poskytujú vzájomnú súčinnosť.
(10)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný
a)
vypracovať a sprístupniť reklamačný poriadok,
b)
viesť evidenciu o reklamáciách a na požiadanie Národnej banky Slovenska ju predložiť na nahliadnutie.
zobraziť paragraf
§ 90

(1)
Poskytovatelia platobných služieb sú povinní spoločne alebo prostredníctvom svojho záujmového združenia77) zriadiť subjekt alternatívneho riešenia sporov so sídlom v Bratislave a zabezpečiť podmienky na riadny a včasný výkon činnosti subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona a osobitného predpisu,78) a to s rozsahom riešenia sporov vymedzeným v odseku 2 a v osobitnom predpise79) o bankovníctve.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa odseku 1 je príslušný riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, ktoré vznikli medzi používateľmi platobných služieb, ktorými sú spotrebitelia, a poskytovateľmi platobných služieb; to sa rovnako vzťahuje na spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa odseku 1 nemôže odmietnuť riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb, ak si tento subjekt na riešenie sporu vyberie spotrebiteľ, ktorý je účastníkom predmetného sporu súvisiaceho s poskytovaním platobných služieb.
zobraziť paragraf
§ 91

(1)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný používateľovi platobných služieb, ktorým je spotrebiteľ, poskytnúť alebo sprístupniť informáciu o možnosti alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, a to o využití tejto možnosti riešenia podľa voľby spotrebiteľa vrátane výberu príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa voľby spotrebiteľa. Poskytovateľ platobných služieb je povinný informácie podľa prvej vety uvádzať jednoznačným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom vo svojich obchodných priestoroch, obchodných podmienkach a aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
(2)
Alternatívne riešenie sporov pred subjektmi alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, je bezplatné, ak ide o spory medzi používateľmi platobných služieb, ktorými sú spotrebitelia, a poskytovateľmi platobných služieb; to sa rovnako vzťahuje na riešenie sporov podľa osobitného predpisu79) o bankovníctve, ktorého účastníkom je spotrebiteľ. Používateľ platobných služieb má právo na alternatívne riešenie sporu pred subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa § 90 ods. 1 v jazyku, v ktorom obvykle rokoval alebo komunikoval s poskytovateľom platobných služieb.
zobraziť paragraf
§ 92

(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, je povinný pri sporoch súvisiacich s poskytovaním platobných služieb spolupracovať s orgánmi členských štátov, ktoré sú príslušné na mimosúdne riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, je Národnej banke Slovenska na jej vyžiadanie a v ňou určenej lehote povinný poskytovať ním nadobudnuté alebo jemu známe informácie o skutočnostiach týkajúcich sa sporov a riešenia sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb.
zobraziť paragraf
§ 93

Poskytovateľ platobných služieb je povinný používateľovi platobných služieb, ktorý nie je spotrebiteľom, poskytnúť alebo sprístupniť informáciu o možnosti rozhodcovského riešenia sporov alebo iného mimosúdneho riešenia sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb a informáciu o osobitných predpisoch upravujúcich rozhodcovské riešenie sporov alebo iné mimosúdne riešenie takýchto sporov.80) Pritom na poskytovanie aj sprístupňovanie informácií podľa prvej vety sa rovnako vzťahuje ustanovenie § 91 ods. 1 druhej vety.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 97a
Limitovaný poskytovateľ a jeho služby

(1)
Limitovaným poskytovateľom sa rozumie osoba poskytujúca služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu alebo druhého bodu.
(2)
Limitovaný poskytovateľ je povinný najmenej 30 kalendárnych dní pred plánovaným dňom začatia vykonávania služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu a druhého bodu predložiť Národnej banke Slovenska písomné oznámenie o plánovanom začatí poskytovania týchto služieb, a to najmenej v rozsahu týchto údajov:
a)
identifikačné údaje limitovaného poskytovateľa, a to
1.
ak ide o právnickú osobu, jej názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, predmet podnikania alebo inej činnosti, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, jej meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, ak ho má, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa miesta podnikania, predmet podnikania, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b)
dátum plánovaného začatia vykonávania služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu a druhého bodu,
c)
pravidlá a podmienky poskytovania služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu a druhého bodu, a to
1.
spôsob vymedzenia obmedzenej siete podľa § 1 ods. 3 písm. k),
2.
zoznam vymenovaných priestorov, ak je obmedzená sieť vymedzená podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu, ktorý obsahuje všetky priestory tvoriace obmedzenú sieť podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu, s uvedením identifikačných údajov o týchto priestoroch; identifikačnými údajmi o priestore sú najmä adresa, na ktorej sa priestor nachádza, právny vzťah limitovaného poskytovateľa k priestoru,
3.
zoznam vymenovaných poskytovateľov služieb, ak je obmedzená sieť vymedzená podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu, ktorý obsahuje identifikačné údaje o všetkých poskytovateľoch služieb vymedzujúcich obmedzenú sieť podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu, a to
3a.
ak ide o právnickú osobu, jej názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3b.
ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, jej meno, priezvisko, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa miesta podnikania, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
4.
zoznam skupín, tried alebo kategórií obmedzeného sortimentu tovarov alebo služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu na základe zmluvného vzťahu s limitovaným poskytovateľom,
5.
popis vzťahu medzi limitovaným poskytovateľom a osobou, ktorej sa služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) poskytujú, a popis vzťahu medzi limitovaným poskytovateľom a vymenovanými poskytovateľmi alebo poskytovateľmi obmedzeného rozsahu tovarov a služieb,
d)
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty, ak ich má,
e)
meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej za limitovaného poskytovateľa a zodpovednej za predložené údaje, informácie, hlásenia, výkazy, doklady, podklady alebo vysvetlenia,
f)
vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti predložených údajov, informácií, hlásení, výkazov, dokladov, podkladov alebo vysvetlení vrátane ich príloh, pričom limitovaný poskytovateľ zodpovedá za pravdivosť tohto vyhlásenia; tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 6.
(3)
Limitovaný poskytovateľ je tiež povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska aj vznik každej ďalšej obmedzenej siete, akékoľvek zlúčenie obmedzených sietí alebo vzájomné zdieľanie platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky, ktoré sa môžu používať len obmedzene alebo len na osobitný účel v inej obmedzenej sieti alebo vo viacerých obmedzených sieťach.
(4)
Limitovaný poskytovateľ je povinný skončiť poskytovanie služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu a druhého bodu, ak
a)
z akéhokoľvek dôvodu dôjde k zániku obmedzenej siete,
b)
táto sieť prestane byť obmedzenou sieťou,
c)
sa platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok vyvinie na všeobecne použiteľný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok,
d)
limitovaný poskytovateľ ukončil vykonávanie platobných operácií,
e)
bol limitovaný poskytovateľ zrušený, alebo
f)
na majetok limitovaného poskytovateľa bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, pričom oznámenie o tejto skutočnosti je limitovaný poskytovateľ povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(5)
Limitovaný poskytovateľ je tiež povinný polročne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu už oznámených údajov vrátane každej zmeny obmedzenej siete, a to najneskôr do jedného mesiaca po skončení každého kalendárneho polroka.
(6)
Oznámenia podľa odsekov 2 až 5 sa predkladajú v elektronickej podobe na určenú elektronickú adresu Národnej banky Slovenska, ktorú Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle. Limitovaný poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov, ktoré oznámil Národnej banke Slovenska. Ak je doručené oznámenie neúplné, Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od doručenia neúplného oznámenia vyzve limitovaného poskytovateľa na jeho doplnenie a určí limitovanému poskytovateľovi lehotu na predloženie doplneného oznámenia; ak je neúplné aj toto opakovane predložené oznámenie, postupuje sa podľa odseku 8. Ak Národná banka Slovenska nevyzve limitovaného poskytovateľa na doplnenie oznámenia, doručené oznámenie sa považuje za úplné.
(7)
Národná banka Slovenska je oprávnená od limitovaného poskytovateľa požadovať informácie, ktoré sú potrebné na preverenie správnosti oznámených údajov alebo na preverenie podmienok, okolností a skutočností týkajúcich sa činnosti a služieb limitovaného poskytovateľa. Limitovaný poskytovateľ je povinný informácie požadované Národnou bankou Slovenska poskytnúť ňou požadovaným spôsobom a v požadovanej forme, podobe, štruktúre a lehote, pričom limitovaný poskytovateľ je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť a spoluprácu a tiež je povinný umožniť Národnej banke Slovenska ich overenie priamo na mieste v sídle a prevádzkových priestoroch. Na súčinnosť pri poskytovaní informácií limitovaným poskytovateľom a pri overovaní poskytnutých informácií, ktoré je limitovaný poskytovateľ povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska, sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.39)
(8)
Ak limitovaný poskytovateľ poruší povinnosť poskytovať oznámenia alebo informácie podľa odsekov 2 až 7 a 9, Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov môže uložiť limitovanému poskytovateľovi pokutu do 5 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 10 000 eur. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.81a)
(9)
Ak celková hodnota platobných operácií limitovaného poskytovateľa vykonaných za predchádzajúcich 12 mesiacov presahuje sumu 1 000 000 eur, je tento povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska túto skutočnosť, oznámiť, či poskytuje služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu alebo druhého bodu, a zároveň oznámiť opis týchto poskytovaných služieb.
(10)
Národná banka Slovenska po posúdení oznámenia podľa odseku 9 zapíše limitovaného poskytovateľa do zoznamu limitovaných poskytovateľov podľa § 74 ods. 1 písm. f) alebo informuje limitovaného poskytovateľa o tom, že sa na činnosť limitovaného poskytovateľa nevzťahuje § 1 ods. 3 písm. k) prvý bod alebo druhý bod.
(11)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) opis poskytovaných služieb limitovaným poskytovateľom podľa odseku 9 s uvedením bodu podľa § 1 ods. 3 písm. k), podľa ktorého taký limitovaný poskytovateľ poskytuje služby.
zobraziť paragraf
§ 98

(1)
Poskytovateľ platobných služieb a používateľ platobných služieb sa môžu písomne dohodnúť, že ustanovenia § 3 ods. 3 a 4, § 6, § 8 ods. 3, § 10, § 12 až 14, § 22, § 22a a 31 až 44 okrem § 44 ods. 2 a 3 a § 98 ods. 2 sa v celom rozsahu alebo sčasti neuplatňujú, ak používateľ platobných služieb nie je spotrebiteľom. Zmluvné strany podľa tohto odseku si môžu písomne dohodnúť aj inú lehotu, než je lehota vymedzená v § 9.
(2)
V prípade sporu je poskytovateľ platobných služieb povinný preukázať, že povinnosti podľa § 40 a 41 splnil.
(3)
Poskytovatelia platobných služieb sa nemôžu odchyľovať na úkor používateľov platobných služieb od ustanovení tohto zákona. Poskytovatelia platobných služieb však môžu poskytnúť používateľom platobných služieb priaznivejšie podmienky.
(4)
Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií Slovenskej republiky informujú Európsku komisiu o poskytovaní platobných služieb a o vydávaní elektronických peňazí v rozsahu informácií požadovaných Európskou komisiou.
(5)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o všetkých povoleniach udelených zahraničným inštitúciám elektronických peňazí so sídlom alebo s ústredím mimo Európskej únie na zriadenie ich pobočky na území Slovenskej republiky.
(6)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte inštitúcií elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) a každoročne o celkovej sume dlžných elektronických peňazí vydaných týmito inštitúciami elektronických peňazí podľa stavu k 31. decembru každého kalendárneho roka.
(7)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte poskytovateľov platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa § 79a a každoročne o celkovej sume platobných operácií vykonaných týmito poskytovateľmi platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa stavu k 31. decembru každého kalendárneho roka.
(8)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu a Európsky orgán pre dohľad (Európsky orgán pre bankovníctvo) každé štyri roky o výsledkoch posúdenia a aktualizácie zoznamu.
(9)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu pravidelne, každé dva roky o
a)
dodržiavaní ustanovení § 38 ods. 3, § 44a a 44b,
b)
počte platobných účtov, ktoré boli presunuté podľa § 44d, počte žiadostí o presun platobného účtu a o podiele zamietnutých žiadostí o presun platobného účtu.
(10)
Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti prideľuje identifikačný kód poskytovateľom platobných služieb podľa § 2 ods. 3 a prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a), b) alebo písm. c). Poskytovateľ platobných služieb podľa § 2 ods. 3 a prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a), b) alebo písm. c), ktorému Národná banka Slovenska pridelila identifikačný kód, je povinný zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku aktuálny prevodník identifikačných kódov pridelených Národnou bankou Slovenska, ktorý vydáva a aktualizuje Národná banka Slovenska. Na účely bezodkladného zasielania prevodníka identifikačných kódov je poskytovateľ platobných služieb a prevádzkovateľ platobného systému podľa tohto odseku povinný oznámiť Národnej banke Slovenska svoju elektronickú adresu a ďalšie potrebné údaje na zasielanie tohto prevodníka.
(11)
Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti poskytovateľa platobných služieb prideľuje identifikátor príjemcu inkasa na účely vykonávania inkás v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách, ako aj vedie register identifikátorov príjemcov inkás a môže viesť osobitný register zneužitých identifikátorov príjemcov inkás, Národná banka Slovenska môže aj bez súhlasu príjemcu inkasa využívať údaje z týchto registrov pri výkone svojich úloh, činností a pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitného zákona40) a aj bez súhlasu príjemcu inkasa môže sprístupňovať údaje z týchto registrov poskytovateľom platobných služieb. Na účely predkladania žiadostí poskytovateľa platobných služieb o pridelenie identifikátorov príjemcu inkasa a zasielania pridelených identifikátorov príjemcu inkasa je poskytovateľ platobných služieb povinný oznámiť Národnej banke Slovenska svoju elektronickú adresu a ďalšie potrebné údaje podľa požiadaviek Národnej banky Slovenska.
(12)
Na záväzkové právne vzťahy vzniknuté na základe tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o obchodných záväzkových vzťahoch,82) ak tento zákon neustanovuje inak.
(13)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o udelení povolenia podľa § 63, § 82 ods. 1 a § 87 ods. 1 a registrácie podľa § 79b a o dôvodoch odobratia povolenia podľa § 67, 84 a § 87 ods. 8 a registrácie podľa § 79b ods. 7.
(14)
Národná banka Slovenska bezodkladne poskytne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) údaje zapísané v zozname podľa § 74 ods. 1 a § 85d ods. 1 do elektronického centrálneho registra Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Národná banka Slovenska je zodpovedná za správnosť a aktualizáciu údajov, ktoré poskytla do elektronického centrálneho registra Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).
(15)
Žiadosť podľa odseku 10 sa predkladá v štátnom jazyku alebo v inom jazyku spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo poskytovateľa platobných služieb,
b)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti,
c)
meno a priezvisko oprávnenej osoby zodpovednej za odoslanie žiadosti a jej elektronickú doručovaciu adresu.
(16)
Národná banka Slovenska rozhodne o pridelení identifikačného kódu najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 15.
(17)
Národná banka Slovenska bezodkladne rozhodne o zrušení už prideleného identifikačného kódu na základe
a)
písomnej žiadosti poskytovateľa platobných služieb,
b)
zániku alebo odobratia udeleného povolenia podľa § 67 alebo § 84 alebo vrátenia, zániku alebo odobratia rozhodnutia o registrácii podľa § 79a ods. 12 alebo § 79b ods. 7 alebo odobratia povolenia banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa osobitného predpisu.84)
(18)
Rozhodnutie o pridelení identifikačného kódu a rozhodnutie o zrušení prideleného identifikačného kódu podľa odsekov 16 a 17 nie je konaním podľa osobitných predpisov.85)
zobraziť paragraf
§ 101i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

(1)
Ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019 sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2019; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2019 sa však posudzujú podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak. Poskytovatelia platobných služieb sú do 28. februára 2019 povinní právne pomery a právne vzťahy, na ktoré sa vzťahuje tento zákon a ktoré vznikli pred 1. januárom 2019 a trvajú aj po 31. decembri 2018, zosúladiť s ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019. Poskytovatelia platobných služieb sú do 28. februára 2019 taktiež povinní poskytnúť informácie podľa § 91 ods. 1 takým spotrebiteľom, ktorým právne vzťahy súvisiace s poskytovaním platobných služieb vznikli pred 1. januárom 2019 a trvajú aj po 31. decembri 2018.
(2)
Na právne pomery stáleho rozhodcovského súdu, ktorý bol zriadený a vykonával vecnú pôsobnosť a rozhodcovskú činnosť podľa § 90 až 95 v znení účinnom do 31. decembra 2018 a podľa osobitných zákonov87) o rozhodcovskom konaní a o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, sa od 1. januára 2019 vzťahujú osobitné zákony87) o rozhodcovskom konaní a o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
(3)
Ak zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu podľa odseku 2 zruší tento stály rozhodcovský súd,88) na ďalší postup vo veciach vedených pred týmto rozhodcovským súdom sa vzťahujú ustanovenia osobitných zákonov89) o postupe vo veciach rozhodcovských konaní pri zrušení stáleho rozhodcovského súdu alebo pri zrušení povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského súdu.
(4)
Ak zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu podľa odseku 2 zruší tento stály rozhodcovský súd,88) pričom ak zriaďovateľovi zostanú prostriedky nadobudnuté na činnosť stáleho rozhodcovského súdu podľa § 91 v znení účinnom do 31. decembra 2018, zriaďovateľ je povinný tieto zostávajúce prostriedky účelovo použiť na činnosť subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 90 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019.
(5)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte žiadostí o presun platobného účtu a o podiele zamietnutých žiadostí o presun platobného účtu podľa § 98 ods. 9 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2019 prvýkrát 18. septembra 2020.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]70)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]78)  Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]79)  § 93b ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]80)  Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore