Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 490/2021 účinný od 01.06.2022

Platnosť od: 17.12.2021
Účinnosť od: 01.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 490/2021 účinný od 01.06.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 490/2021 s účinnosťou od 01.06.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení ...

1.

Za § 9 sa vkladajú § 9a a § 9b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 9a Postup pri uplatňovaní finančnej náhrady za sanáciu environmentálnej záťaže (1) Ak štát uskutoční ...

2.

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2022 Povinnosť finančnej náhrady sa vzťahuje ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA položke 10 sa časť Oslobodenie dopĺňa piatym ...

„5. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené ministerstvá,12b) ak ide o úkony spojené so zriadením ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b) § 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022.

Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore