Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71950
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 49/2018 účinný od 28.02.2018


Platnosť od: 28.02.2018
Účinnosť od: 28.02.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Geológia, geodézia, kartografia, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 49/2018 účinný od 28.02.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 49/2018 s účinnosťou od 28.02.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 3 písm. t) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení ...

2.

V § 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pravdepodobnej environmentálnej záťaže1a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 3 písm. u) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

Nadpis § 2 znie:

„Identifikácia environmentálnej záťaže a pravdepodobnej environmentálnej záťaže“.

4.

V § 2 odsek 8 znie:

„(8) Ministerstvo po ukončení identifikácie environmentálnej záťaže bezodkladne zabezpečí ...

5.

V § 2 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Odseky 1 až 8 sa vzťahujú aj na identifikáciu a klasifikáciu pravdepodobnej environmentálnej ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

6.

V § 2 ods. 10 sa slová „odsekoch 5 až 8“ nahrádzajú slovami „odsekoch 5 až 9“.

7.

V § 3 ods. 4 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „ani pravidlá v oblasti štátnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. ...

8.

V § 4 ods. 4 úvodnej vete sa slová „ktorá preukáže aspoň jednu z nasledujúcich skutočností“ ...

9.

V § 4 ods. 5 úvodnej vete sa slovo „ak“ nahrádza slovami „u ktorej sa“.

10.

V § 4 ods. 5 písm. c) sa vypúšťa odkaz 9 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9.

11.

V § 4 ods. 6 sa slová „2 až 4“ nahrádzajú slovami „2 a 3“.

12.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak environmentálna záťaž bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo životné prostredie ...

13.

V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Konanie o určení povinnej osoby začne okresný úrad v sídle kraja a) z vlastného podnetu, b) na ...

14.

V § 5 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa slovo „návrhu“.

15.

V § 5 ods. 4 sa nad slovom „záťaží“ odkaz „9)“ nahrádza odkazom „3)“.

16.

V § 5 ods. 5 sa za slovo „doručí“ vkladá slovo „právoplatné“ a nad slovom „záťaží“ ...

17.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak je určená jedna povinná osoba alebo viac povinných osôb a zároveň príslušné ministerstvo, ...

18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) §16 ods. 6 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

19.

V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová „návrh plánu“ nahrádzajú slovom „plán“.

20.

V § 8 ods. 1 písm. a) prvom bode a písm. b) prvom bode sa slová „účinnosti zákona“ nahrádzajú ...

21.

V § 8 ods. 3 sa slová „Návrh plánu“ nahrádzajú slovom „Plán“.

22.

V § 8 odsek 4 znie:

„(4) Plán prác obsahuje a) predpokladané plošné vymedzenie environmentálnej záťaže na základe ...

23.

V § 8 ods. 5 sa vypúšťa slovo „návrhu“ a slová „návrh plánu“ sa nahrádzajú slovom ...

24.

V § 8 odsek 6 znie:

„(6) Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo je povinné po schválení plánu prác ...

25.

V § 8 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Slovenskej inšpekcii životného prostredia ...

26.

V § 9 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

„b) správu o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy20) vypracovanú odborným geologickým dohľadom,21) c) záverečnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) § 3 písm. v) prvý bod zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 311/2013 Z. z.“.

27.

V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „§ 3 písm. i) zákona č. 569/2007 Z. z.“ nahrádza ...

28.

V § 9 ods. 4 sa nad slovom „záťaží“ odkaz „10)“ nahrádza odkazom „3)“ a na konci sa ...

29.

V § 10 písmeno c) znie:

„c)
inšpekcia.“.

30.

V § 11 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a povinnej osoby podľa § 4 ods. ...

31.

V § 11 ods. 2 písm. k) sa slovo „návrh“ nahrádza slovom „podnet“ a slová „§ 5 ods. 1 ...

32.

V § 12 písm. c) sa slová „§ 5 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 5 a 6“.

33.

V § 12 písm. d) sa slová „návrh plánu“ nahrádzajú slovom „plán“.

34.

V § 12 písm. g) sa za slovo „ministerstvu“ vkladá slovo „právoplatné“.

35.

V § 12 písmeno i) znie:

„i)
prejednáva priestupky a správne delikty a ukladá pokuty podľa § 16 a 17,“.

36.

§ 12 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
oznamuje začatie konania o uložení pokút podľa § 17 ods. 8.“.

37.

V § 14 ods. 2 úvodná veta znie: „Účastníkom konania o určení povinnej osoby podľa § 5 je:“. ...

38.

V § 14 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „katastrálnom“.

39.

V § 14 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
právny nástupca pôvodcu,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

40.

V § 14 ods. 2 písm. e) sa slovo „oznámenia“ nahrádza slovami „prihlásenia sa za účastníka ...

41.

V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Účastníkom konania o schvaľovaní plánu prác, aktualizácie plánu prác alebo zmeny plánu ...

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.

42.

V § 14 odsek 4 znie:

„(4) Združenia podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 písm. e) majú právo byť účastníkom konania ...

43.

V § 14 ods. 5 sa slová „najmenej na dobu“ nahrádzajú slovom „na“.

44.

V § 14 ods. 6 sa slová „§ 8 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1, 6 a 7“.

45.

V § 14 ods. 11 sa za slová „podľa § 5“ vkladajú slová „a konania o ukončení realizácie ...

46.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní podľa § 5, § 8 a 9 je 90 dní. (13) Ak je počet ...

47.

V § 15 ods. 3 písm. a) sa za slovo „vstupovať“ vkladajú slová „v nevyhnutnej miere“ a vypúšťa ...

48.

V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 3 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 3 alebo ods. ...

49.

V § 17 ods. 10 sa nad slovom „fondu“ odkaz „30)“ nahrádza odkazom „29)“.

50.

Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V Sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položke 171p písm. a) sa vypúšťa ...

Čl. III

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 ...

1.

Nadpis piatej časti znie: „Vstup na cudzie nehnuteľnosti, náhrada škody, vyvlastnenie, nútené ...

2.

Za § 32 sa vkladajú § 32a až 32c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 32a Vyvlastnenie a predbežná držba (1) Pre sanáciu environmentálnej záťaže je možné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34a až 34d znejú:

„34a) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho ...

3.

V § 36 ods. 1 sa za písmeno z) vkladá nové písmeno aa), ktoré znie:

„aa) vydáva ako dotknutý orgán štátnej správy záväzné stanovisko podľa § 32b ods. 2.“. ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore