Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli 49/2011 účinný od 01.04.2011

Platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD66DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli 49/2011 účinný od 01.04.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 49/2011 s účinnosťou od 01.04.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli sa mení a dopĺňa takto:

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenami aa) a ab), ktoré znejú:

„aa) škôlkou pozemok, na ktorom sa pestuje sadbový materiál, ab) prevádzkovým zariadením stavba ...

2.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Lesný porast a semenný zdroj pre kategóriu selektovaný možno uznať ako zdroj pre príslušnú ...

3.

V § 8 ods. 4 sa slová „lesného hospodárskeho plánu9) (ďalej len „plán“)“ nahrádzajú ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa slová „zákona č. 360/2007 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších ...

4.

V § 8 odsek 7 znie:

„(7) Testovanie vykonáva Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ...

5.

V § 10 ods. 1 sa slová „Osoba, ktorá zbiera semeno, semennú surovinu, semenáčiky“ nahrádzajú ...

6.

V § 10 ods. 3 sa slová „sa semeno, semenná surovina“ nahrádzajú slovami „semeno, semennú ...

7.

V § 10 ods. 4 sa slová „osoba, ktorá zbiera lesný reprodukčný materiál, požiada“ nahrádzajú ...

8.

V § 10 odsek 6 znie:

„(6) Ak lesný reprodukčný materiál nepochádza z uznaného zdroja alebo neboli splnené povinnosti ...

9.

V § 11 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Sprievodný list pre osivo obsahuje aj údaje o a) čistote osiva, b) klíčivosti osiva alebo ...

10.

V § 13 ods. 2 sa vypúšťa slovo „evidovaný“.

11.

Nadpis § 15 znie:

„Obchodná výmena a vývoz“.

12.

V § 15 ods. 3 sa za slová „obchodnej výmeny“ vkladajú slová „alebo vývozu“ a na konci ...

13.

V § 24 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) vedie zoznam škôlok a prevádzkových zariadení na základe evidencie škôlok a prevádzkových ...

14.

Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32a Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2011 (1) Evidenčný kód podľa tohto zákona ...

15.

V § 34 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

16.

V prílohe č. 5 sa slová „číselné označenie výškovej zóny“ nahrádzajú slovami „číslo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a) znie:

„20a) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 ...

17.

V prílohe č. 7 sa slová „Predpokladaný začiatok zberu“ nahrádzajú slovami „Predpokladaný ...

18.

V prílohe č. 8 sa slová „Miesto zberu“ nahrádzajú slovami „Miesto odberu“, slová „Rok ...

19.

V prílohe č. 9 častiach A a B sa slová „Názov a adresa centra“ a v časti C slová „Meno ...

20.

Príloha č. 10 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 10 k zákonu č. 138/2010 Z. z. SPRIEVODNÝ LIST LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU Prevziať ...

21.

Nadpis prílohy č. 15 znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore