Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 483/2009 účinný od 01.01.2011

Platnosť od: 27.11.2009
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD2DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 483/2009 účinný od 01.01.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 483/2009 s účinnosťou od 01.01.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...

1.

V § 5 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
ministerstvo,“.

Doterajšie písmená a) až h) sa označujú ako písmená b) až i).

2.

V § 5 ods. 3 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

3.

V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 5 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. ...

4.

V § 8 písm. o) sa slovo „biobanky“ nahrádza slovami „identifikačnej databázy“.

5.

V § 13 sa odsek 5 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

„l) rodné číslo,11b) m) rodné priezvisko, n) meno, priezvisko a rodné priezvisko jeho rodičov.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b) § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. ...

6.

V § 13 odsek 6 znie:

„(6) Po prijatí občana do štátnej služby profesionálneho vojaka služobný úrad spracúva a) údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:

„11c) § 80 ods. 4 až 9, § 86a a 87 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

7.

V § 17 ods. 3 písm. b) a v § 20 ods. 5 písm. b) sa za slová „v právnej službe“ vkladá čiarka ...

8.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Profesionálny vojak nevykoná základný vojenský výcvik, ak po prerušení štúdia na vojenskej ...

9.

V § 21 ods. 2 sa slovo „prijatia“ nahrádza slovom „vymenovania“.

10.

V § 21 odsek 7 znie:

„(7) Výnimku na zotrvanie v dočasnej štátnej službe aj po uplynutí maximálnej doby služby ...

11.

V § 21 sa odsek 10 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
v generálskej hodnosti.“.

12.

V § 21 sa za odsek 15 vkladajú nové odseky 16 a 17, ktoré znejú:

„(16) Rozhodnutie vedúceho služobného úradu o zmene času trvania dočasnej štátnej služby ...

Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 18.

13.

V § 21 ods. 18 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 12“.

14.

V § 22 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) spĺňa požadované osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť, zdravotnú spôsobilosť, ...

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

15.

V § 22 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „nedostatková vojenská odbornosť“)“. ...

16.

V § 22 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Profesionálny vojak, ktorému bola udelená výnimka podľa § 21 ods. 7, sa z programu udržiavania ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

17.

V § 22 ods. 5 písm. b) v prvom bode sa za slová „v právnej službe,“ vkladajú slová „v psychologickej ...

18.

V § 26 ods. 2 sa za slová „profesionálny vojak“ vkladajú slová „v príslušných vojenských ...

19.

§ 27b znie:

„§ 27b (1) Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na vysokoškolské štúdium (ďalej len „štúdium“) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:

„17a) § 65 ods. 1 a § 66 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 17b) § 92 ...

20.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

„§ 31a (1) Ak počet funkcií, na ktoré sa konkurenčný výber vykonáva, prevyšuje počet profesionálnych ...

21.

§ 51a vrátane nadpisu znie:

„§ 51a Biologická identifikácia a biologická vzorka (1) Na účely identifikácie sa profesionálnemu ...

22.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b sa vypúšťajú.

23.

§ 53 znie:

„§ 53 (1) Profesionálneho vojaka počas trvania dočasnej štátnej služby vedúci služobného ...

24.

V § 55 ods. 1 písm. c) sa odkaz 2 nahrádza odkazom 20d.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20d znie:

„20d) Napríklad § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z., § 15, ...

25.

§ 55 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Za inú funkciu podľa odseku 1 sa nepovažuje funkcia, ktorá je určená vedúcim služobného ...

26.

V § 60 ods. 1 písm. f) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „alebo na úseku koordinácie ...

27.

V § 60 ods. 2 písm. c) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „alebo na úseku koordinácie ...

28.

§ 60 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Skončiť dočasné vyčlenenie profesionálneho vojaka možno a) v záujme služobného úradu, b) ak ...

29.

V § 61 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ktorý profesionálneho vojaka zaradil do personálnej zálohy,“. ...

30.

§ 62 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Lehota podľa odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorému sa zaradenie do personálnej ...

31.

V § 65 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Profesionálneho vojaka vedúci služobného úradu dočasne pozbaví výkonu štátnej služby, ...

32.

V § 70 ods. 1 písmená f) až h) znejú:

„f) bol právoplatne odsúdený za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,11) alebo za zločin,11a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23ba znie:

„23ba)
§ 92 ods. 2 a § 93 ods. 1 Trestného zákona.“.

33.

V § 70 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov opakovane porušil základnú povinnosť ustanovenú ...

34.

V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23bb znie:

„23bb)
Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

35.

V § 70 sa odsek 4 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

„g) úmyselné porušenie povinnosti podľa § 120 ods. 1, § 121 ods. 3, 4 alebo úmyselné uvedenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23bc znie:

„23bc)
§ 80 ods. 4 až 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

36.

V § 72 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. a) až h) a o)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až ...

37.

V § 73 ods. 1 sa slová „po splnení dôvodov uvedených v § 70 ods. 1 a v § 70 ods. 2 písm. b)“ ...

38.

§ 73 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Veliteľ podľa odseku 1 nemá v konaní postavenie účastníka konania.“.

39.

V § 82 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) o povinnosti profesionálneho vojaka 1. uhradiť náklady spojené so štúdiom, prehlbovaním ...

40.

V § 82 ods. 2 písm. a) sa za slová „personálny rozkaz“ vkladajú slová „ministra alebo“. ...

41.

V § 82 odsek 3 znie:

„(3) Vedúci služobného úradu podľa tohto zákona vydá personálny rozkaz v právnych vzťahoch ...

42.

V § 82 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Právoplatný personálny rozkaz vydaný v právnych vzťahoch profesionálnych vojakov v prípadoch ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

43.

V § 82 ods. 7 sa za slová „okrem § 14 až 17“ vkladá čiarka a slová „§ 47 ods. 6“.

44.

V § 83 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a h)“.

45.

V § 89 ods. 2 sa slová „vedúci služobného úradu môže čas štátnej služby“ nahrádzajú ...

46.

V § 89 ods. 3 sa za slová „vedúci služobného úradu“ vkladajú slová „alebo veliteľ“.

47.

V § 92 odsek 1 znie:

„(1) Ustanovenia § 89 ods. 4, § 90 a 91 sa na profesionálneho vojaka nevzťahujú počas a) plnenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28c znie:

„28c) § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...

48.

V § 101 odsek 2 znie:

„(2) Služobnou cestou na účely tohto zákona je aj zahraničná služobná cesta; je to časť ...

49.

V § 103 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Profesionálneho vojaka môže vedúci služobného úradu vyslať na stáž na nevyhnutne potrebný ...

50.

V § 110 ods. 2 písm. b) sa slová „mesiacov v kalendárnom roku“ nahrádzajú slovami „po sebe ...

51.

V § 119 ods. 1 písm. o) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a začatie ...

52.

V § 119 ods. 1 písm. t) vo štvrtom bode sa slová „zubných záznamov“ nahrádzajú slovami „panoramatických ...

53.

V § 119 ods. 1 písmeno u) znie:

„u) dodržiavať liečebný režim počas dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu službu pre ...

54.

V § 120 ods. 5 sa za slovo „Úmyselné“ vkladajú slová „porušenie povinnosti podľa odseku ...

55.

V § 121 ods. 1 sa slová „služobnému úradu“ nahrádzajú slovami „vedúcemu služobného úradu“. ...

56.

§ 123 a 124 vrátane nadpisov znejú:

„§ 123 Disciplinárna zodpovednosť (1) Profesionálny vojak je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„38)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

57.

§ 127 znie:

„§ 127 (1) Za disciplinárne previnenie môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ uložiť ...

58.

§ 128 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo uloženie sankčného ...

59.

§ 132 znie:

„§ 132 (1) Disciplinárny rozkaz o uložení disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie ...

60.

V § 137 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Za službu v mierových ...

61.

V § 145 ods. 1 sa odkaz 43 nahrádza odkazom 30b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.

62.

V § 151 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

63.

§ 159 sa dopĺňa odsekmi 5 až 11, ktoré znejú:

„(5) Ak je profesionálny vojak premiestnený podľa § 57 ods. 1, vymenovaný alebo povýšený do ...

64.

§ 160 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Nárok na vyplatenie stabilizačného príspevku zaniká v prípade dočasného pozbavenia výkonu ...

65.

V § 162 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) ošetrujúci lekár uznal dočasne neschopným vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo ...

66.

§ 162 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Náhrada na návštevu rodiny nepatrí profesionálnemu vojakovi aj počas trvania dovolenky, ...

67.

V § 172 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
odo dňa vznesenia obvinenia,“.

68.

V § 172 odsek 3 znie:

„(3) Nárok na výplatu príspevku na bývanie vznikne profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej ...

69.

V § 172 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.

70.

V § 172 ods. 7 sa slovo „7“ nahrádza slovom „6“.

71.

V § 172 ods. 8 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.

72.

V § 176 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Výstrojové náležitosti sú vojenská rovnošata a výstrojové súčiastky bezplatne poskytované ...

73.

V § 176 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje aj na vojenskú rovnošatu a výstrojové súčiastky profesionálneho ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.

74.

V § 177 sa vypúšťa odsek 8.

75.

V § 178 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „na úver alebo“.

76.

§ 179 znie:

„§ 179 (1) Poskytovanie výstrojových náležitostí, druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových ...

77.

V § 191 ods. 1 sa za slová „§ 75 ods. 3“ vkladajú slová „§ 79 ods. 2“, za slová „§ ...

78.

§ 193 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na osobu a dopravný prostriedok vychádzajúci z ...

79.

Za § 215e sa vkladajú § 215f až 215i, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010 § 215f (1) Na profesionálneho ...

80.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 346/2005 Z. z. DOBY VÝSLUHY V HODNOSTI A MAXIMÁLNE DOBY SLUŽBY Hodnosť ...

81.V prílohe č. 4 prvý bod znie:

„1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti ...

82.

V prílohe č. 4 sa druhý a šiesty bod vypúšťajú. Doterajšie body 3, 4, 5, 7 a 8 sa označujú ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem čl. I bodu 20, ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore