Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 28.06.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 29.11.2001
Účinnosť od: 28.06.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST63JUD38068DS68EUPP7ČL4

Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 28.06.2021 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 483/2001 s účinnosťou od 28.06.2021 na základe 340/2020

Legislatívny proces k zákonu 340/2020§ 2

(1)
Banka je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť,1) ktorá je úverovou inštitúciou podľa osobitného predpisu1ab) a ktorá má bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje.
(2)
Banka môže okrem prijímania vkladov a poskytovania úverov vykonávať, ak ich má uvedené v bankovom povolení, tieto ďalšie bankové činnosti:
a)
poskytovanie platobných služieb1aa) a zúčtovanie,
b)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa osobitného zákona1a) a investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
c)
obchodovanie na vlastný účet
1.
s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom vrátane zmenárenskej činnosti,
2.
s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
3.
s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,
d)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
e)
finančný lízing,
f)
poskytovanie záruk,2) otváranie a potvrdzovanie akreditívov,3)
g)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
h)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,
i)
finančné sprostredkovanie,
j)
uloženie vecí,
k)
prenájom bezpečnostných schránok,
l)
poskytovanie bankových informácií,
m)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu,5)
n)
spracovávanie bankoviek a mincí,
o)
vydávanie a správa elektronických peňazí.
(3)
Bankové povolenie je povolenie podľa osobitného predpisu5a) vydané na vykonávanie bankových činností uvedených v odseku 2 v rozsahu a za podmienok uložených týmto povolením alebo ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi.5b)
(4)
Ak na výkon niektorých činností uvedených v odseku 2 je potrebné aj osobitné povolenie podľa osobitného predpisu,6) konanie o žiadosti o udelenie bankového povolenia na vykonávanie takejto činnosti sa spojí s konaním o žiadosti o udelenie osobitného povolenia podľa osobitného predpisu;6) to neplatí pre zahraničnú banku, na ktorú sa vzťahujú § 11 až 20.
(5)
Bankové činnosti uvedené v odseku 2 môžu na území Slovenskej republiky v súlade s jej právnym poriadkom vykonávať prostredníctvom svojich pobočiek tiež zahraničné banky, ktoré majú na to bankové povolenie podľa § 8 alebo ktoré sú oprávnené na vykonávanie bankových činností podľa § 11 až 20.
(6)
Banka môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(7)
Zahraničná banka je úverová inštitúcia podľa osobitného predpisu,1ab) ktorá je právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva bankové činnosti a ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(8)
Pobočka zahraničnej banky je pobočka podľa osobitného predpisu,6a) ktorá je organizačnou zložkou zahraničnej banky umiestnenou na území Slovenskej republiky,7) ktorá priamo vykonáva najmä prijímanie vkladov a poskytovanie úverov; všetky pobočky zahraničnej banky zriadené v Slovenskej republike touto zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo inom zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát“) sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať bankové činnosti za jednu jej pobočku.
(9)
Banka a pobočka zahraničnej banky nesmú s výnimkou uvedenou v odseku 10 vykonávať iné podnikateľské činnosti ako bankové činnosti.
(10)
Iné ako bankové činnosti môžu banka a pobočka zahraničnej banky vykonávať pre iného, len ak súvisia s jej prevádzkou. Na také činnosti je potrebný súhlas Národnej banky Slovenska. Takéto činnosti sa nezapisujú do obchodného registra.
(11)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú v súvislosti s vykonávaním bankových činností povinné plniť aj úlohy uložené Národnou bankou Slovenska v oblasti menovej politiky a platobných služieb podľa osobitných predpisov.8)
(12)
Na banku a pobočku zahraničnej banky sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,1) ak tento zákon neustanovuje inak.
(13)
Na poskytovanie platobných služieb sa vzťahuje osobitný zákon.9)
(14)
Banka a pobočka zahraničnej banky môžu vykonávať finančné sprostredkovanie v súlade s osobitným predpisom.9a)
(15)
Banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú zvýhodnené vývozné úvery podľa osobitného predpisu.9b)
zobraziť paragraf
§ 3

(1)
Bez bankového povolenia nemôže nikto prijímať vklady, ak osobitný predpis neustanovuje inak.5) Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať z vkladov úroky alebo iné odplaty, ktoré sú daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu.10)
(2)
Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať úvery a pôžičky v rámci predmetu svojho podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti, z návratných peňažných prostriedkov získaných od iných osôb na základe verejnej výzvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.11)
(3)
Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať platobné služby pre iného v rámci predmetu svojho podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak.12)
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 20c
Sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii

(1)
Dve alebo viac inštitúcií v Európskej únii, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny mimo územia členského štátu, musia mať jednu sprostredkujúcu materskú spoločnosť v Európskej únii, ktorá má sídlo v Európskej únii, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Národná banka Slovenska môže povoliť inštitúciám uvedeným v odseku 1, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky, aby mali dve sprostredkujúce materské spoločnosti v Európskej únii, ak by zriadenie jednej sprostredkujúcej materskej spoločnosti v Európskej únii
a)
bolo v rozpore s povinnou požiadavkou na oddelenie činností, ktoré ustanovujú pravidlá iného ako členského štátu alebo ktorú uložil orgán dohľadu iného ako členského štátu, v ktorom má materská spoločnosť skupiny mimo územia členského štátu sídlo alebo
b)
viedlo podľa posúdenia Rady pre riešenie krízových situácií30zx) (ďalej len „rezolučná rada“) k zníženiu efektívnosti riešiteľnosti krízovej situácie v porovnaní s dvoma sprostredkujúcimi materskými spoločnosťami v Európskej únii.
(3)
Sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii môže byť len banka, finančná holdingová spoločnosť, ktorej bol udelený súhlas podľa § 20a alebo porovnateľného ustanovenia právnych predpisov iného členského štátu, alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej bol udelený súhlas podľa § 20a alebo porovnateľného ustanovenia právnych predpisov iného členského štátu, ak odsek 4 neustanovuje inak. Ak žiadna z inštitúcií uvedených v odseku 1 nie je bankou alebo ak sa v súvislosti s poskytovaním investičných činností musí zriadiť druhá sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii, aby bola dodržaná požiadavka podľa odseku 2, sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii alebo druhá sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii môže byť obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis.62)
(4)
Odseky 1 až 3 sa nepoužijú, ak celková hodnota aktív skupiny mimo územia členského štátu, ktoré má vo všetkých členských štátoch, je menej ako 40 000 000 000 eur.
(5)
Na účely odsekov 4, 6, 7 a § 122yc celkovou hodnotou aktív skupiny mimo územia členského štátu, ktoré má vo všetkých členských štátoch, je súčet celkovej hodnoty aktív
a)
každej inštitúcie, ktoré má vo všetkých členských štátoch skupina mimo územia členského štátu, ako vyplýva z jej konsolidovanej súvahy alebo z individuálnej súvahy, ak súvaha inštitúcie nie je konsolidovaná, a
b)
každej pobočky inštitúcie patriacej do skupiny mimo územia členského štátu, ktorej bolo udelené povolenie podľa tohto zákona, osobitných predpisov24i) alebo ktorej bolo udelené povolenie v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu.
(6)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) o každej skupine mimo územia členského štátu, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, tieto informácie:
a)
názov inštitúcie a celkovú hodnotu aktív tejto inštitúcie podliehajúcej dohľadu Národnej banky Slovenska a patriacej do skupiny mimo územia členského štátu,
b)
názov každej pobočky inštitúcie patriacej do skupiny mimo územia členského štátu, ktorej bolo udelené povolenie podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,24i) a celkovú hodnotu aktív zodpovedajúcich tejto pobočke, ako aj druhy činností, na vykonávanie ktorých bolo týmto pobočkám udelené povolenie,
c)
názov a druh každej sprostredkujúcej materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike podľa odseku 3 a názov skupiny mimo územia členského štátu, ktorej je súčasťou.
(7)
Banka, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky a ktorá je súčasťou skupiny mimo územia členského štátu, musí spĺňať jednu z týchto podmienok:
a)
má sprostredkujúcu materskú spoločnosť v Európskej únii,
b)
je sprostredkujúcou materskou spoločnosťou v Európskej únii,
c)
je jedinou inštitúciou skupiny mimo územia členského štátu v Európskej únii alebo
d)
je súčasťou skupiny mimo územia členského štátu, ktorej celková hodnota aktív, ktoré má vo všetkých členských štátoch, je menej ako 40 000 000 000 eur.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 31a
Úrokové riziko vyplývajúce z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe

(1)
Banka je povinná zaviesť interné systémy, používať štandardizovanú metodiku alebo zjednodušenú štandardizovanú metodiku na identifikáciu, hodnotenie, riadenie a zmierňovanie rizík vyplývajúcich z možných zmien úrokových sadzieb, ktoré ovplyvňujú ekonomickú hodnotu vlastného imania a čisté príjmy z úrokov z jej činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe. Štandardizovaná metodika alebo zjednodušená štandardizovaná metodika používaná bankou musí byť v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu.13o)
(2)
Banka je povinná zaviesť interné systémy na posudzovanie a monitorovanie rizík vyplývajúcich z možných zmien kreditných rozpätí, ktoré ovplyvňujú ekonomickú hodnotu vlastného imania a čisté príjmy z úrokov z jej činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe.
(3)
Národná banka Slovenska môže od banky vyžadovať, aby na účely riadenia úrokového rizika vyplývajúceho z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, použila štandardizovanú metodiku podľa odseku 1, ak interné systémy riadenia úrokového rizika vyplývajúceho z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, používané bankou nie sú uspokojivé.
(4)
Národná banka Slovenska môže od malej a menej zložitej banky podľa osobitného predpisu30ka) vyžadovať, aby na účely riadenia úrokového rizika vyplývajúceho z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, používala štandardizovanú metodiku podľa odseku 1, ak podľa Národnej banky Slovenska zjednodušená štandardizovaná metodika podľa odseku 1 nie je vhodná na zachytenie úrokového rizika vyplývajúceho z činností banky, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe.
zobraziť paragraf
§ 33

(1)
Národná banka Slovenska uloží banke opatrenie na nápravu podľa § 50 ods. 1 alebo určí iné modelovacie predpoklady a parametrické predpoklady, ako sú ustanovené v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu13o), aspoň vtedy, ak
a)
ekonomická hodnota vlastného imania klesne o viac ako 15 % jej kapitálu Tier 1 následkom náhlej a neočakávanej zmeny úrokových sadzieb podľa ktoréhokoľvek zo šiestich šokových scenárov pre úrokové sadzby ustanovených v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu,13o)
b)
v banke dôjde k veľkému poklesu čistého úrokového výnosu v dôsledku náhlej a neočakávanej zmeny úrokových sadzieb podľa jedného z dvoch šokových scenárov pre úrokové sadzby ustanovených v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu.13o)
(2)
Na účely tohto zákona sa ekonomickou hodnotou banky rozumie rozdiel reálnej hodnoty úrokovo citlivých aktív zaznamenaných v bankovej knihe a reálnej hodnoty úrokovo citlivých pasív zaznamenaných v bankovej knihe; úrokovo citlivé aktívum a úrokovo citlivé pasívum je aktívum a pasívum, ktorého reálna hodnota je premenlivá v závislosti od zmeny úrokových mier na trhu.
(3)
Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví, čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu.
(4)
Ak na základe preskúmania a hodnotenia podľa § 6 ods. 2 Národná banka Slovenska dospeje k záveru, že riadenie úrokového rizika vyplývajúceho z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, zo strany banky je primerané a že banka nie je nadmerne vystavená úrokovému riziku vyplývajúcemu z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, Národná banka Slovenska nemusí uložiť opatrenia na nápravu ani určiť iné modelovacie predpoklady a parametrické predpoklady podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 33e

(1)
Národná banka Slovenska rozhodne o určení vankúša vlastného kapitálu Tier 1 na krytie systémového rizika pre banky. Národná banka Slovenska môže vyžadovať od banky na individuálnom základe, konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe v súlade s osobitným predpisom,30y) aby udržiavala vankúš podľa prvej vety pri všetkých expozíciách alebo ich podsúbore podľa odseku 2 so zámerom predísť systémovým rizikám alebo makroprudenciálnym rizikám, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis30x) a § 33c a 33d, a zmierniť ich s cieľom, aby nedošlo k riziku narušenia finančného systému s potenciálnymi vážnymi negatívnymi dôsledkami na finančný sektor a hospodárstvo Slovenskej republiky. Na výpočet vankúša na krytie systémového rizika sa použije tento vzorec:

kde
BSR je vankúš na krytie systémového rizika,
rT je miera vankúša, ktorá sa vzťahuje na celkovú výšku rizikovej expozície banky,
ET je celková výška rizikovej expozície banky vypočítaná podľa osobitného predpisu,30v)
i je index označujúci podsúbor expozícií podľa odseku 2,
ri je miera vankúša uplatniteľná na výšku rizikovej expozície podsúboru expozícií i,
Ei je výška rizikovej expozície pre podsúbor expozícií i vypočítaná podľa osobitného predpisu.30v)
(2)
Vankúš na krytie systémového rizika sa môže uplatňovať na
a)
expozície umiestnené v Slovenskej republike,
b)
sektorové expozície umiestnené v Slovenskej republike v členení
1.
expozície voči fyzickým osobám, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie,
2.
expozície voči právnickým osobám, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na podnikanie,
3.
expozície voči fyzickým osobám okrem expozícií podľa prvého bodu,
4.
expozície voči právnickým osobám okrem expozícií podľa prvého bodu,
c)
expozície umiestnené v iných členských štátoch, ak odseky 9 a 13 neustanovujú inak,
d)
sektorové expozície v členení podľa písmena b) umiestnené v inom členskom štáte, pre ktorý Národná banka Slovenska uznala mieru vankúša podľa § 33f,
e)
expozície umiestnené v inom ako členskom štáte,
f)
podsúbory expozícií podľa písmena b).
(3)
Národná banka Slovenska určí vankúš na krytie systémového rizika na všetky expozície alebo podsúbory expozícií podľa odseku 2 pre všetky banky alebo na jednu alebo viaceré podsúbory expozícií bánk postupne na základe úprav o 0,5 percentuálneho bodu. Národná banka Slovenska môže určiť rôzne vankúše na krytie systémového rizika pre jednotlivé banky a podsúbory expozícií. Vankúš na krytie systémového rizika sa nevzťahuje na riziká, ktoré sú kryté vankúšmi podľa § 33c a 33d.
(4)
Národná banka Slovenska pri určení vankúša na krytie systémového rizika zabezpečí, aby vankúš na krytie systémového rizika nespôsoboval neprimerané negatívne účinky na celý finančný systém alebo jeho časti v iných členských štátoch alebo v Európskej únii ako celku a nepredstavoval alebo nevytváral tak prekážku fungovaniu vnútorného trhu Európskej únie. Národná banka Slovenska prehodnocuje vankúš na krytie systémového rizika najmenej raz za dva roky. Vankúš na krytie systémového rizika sa nepoužije na riešenie rizík, ktoré sú kryté vankúšmi podľa § 33c a 33d.
(5)
Národná banka Slovenska pred uverejnením oznámenia podľa odseku 10 informuje Európsky výbor pre systémové riziká o určení alebo úprave vankúša na krytie systémového rizika. Ak je banka, na ktorú sa uplatňuje jedna alebo viacero mier vankúša na krytie systémového rizika, dcérskou spoločnosťou, ktorej materská spoločnosť má sídlo v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska postúpi oznámenie aj dotknutým príslušným orgánom dohľadu a určeným orgánom príslušného členského štátu. Ak sa miera vankúša na krytie systémového rizika uplatňuje na expozície nachádzajúce sa mimo Európskej únie, Národná banka Slovenska informuje Európsky výbor pre systémové riziká. Oznámenie obsahuje
a)
opis systémového rizika alebo makroprudenciálneho rizika v Slovenskej republike,
b)
dôvody, pre ktoré rozsah systémového rizika alebo makroprudenciálneho rizika ohrozuje stabilitu finančného systému v Slovenskej republike a ktoré odôvodňujú mieru vankúša na krytie systémového rizika,
c)
dôvody, pre ktoré sa vankúš na krytie systémového rizika považuje za účinný a primeraný prostriedok, ktorým možno znížiť riziko,
d)
posúdenie pravdepodobného pozitívneho vplyvu alebo pravdepodobného negatívneho vplyvu vankúša na krytie systémového rizika na vnútorný trh Európskej únie na základe informácií dostupných Národnej banke Slovenska,
e)
mieru alebo miery vankúša na krytie systémového rizika, ktorú Národná banka Slovenska požaduje, a expozície, na ktoré sa takéto miery vzťahujú, spolu s určením bánk, ktorých sa tieto miery týkajú,
f)
dôvody, pre ktoré sa vankúš na krytie systémového rizika nepovažuje za duplicitný k vankúšu pre O-SII, ktorý sa uplatňuje podľa § 33d, ak sa miera vankúša na krytie systémového rizika vzťahuje na všetky expozície.
(6)
Ak prijatie rozhodnutia o určení miery vankúša na krytie systémového rizika vedie k zníženiu miery tohto vankúša, ktorá bola určená skôr, alebo sa táto miera nemení, Národná banka Slovenska postupuje podľa odseku 5.
(7)
Národná banka Slovenska pred určením alebo zmenou miery vankúša na krytie systémového rizika pre akýkoľvek súbor alebo podsúbor expozícií podľa odseku 2, na ktoré sa vzťahuje jeden alebo viacero vankúšov na krytie systémového rizika, ktoré vedie k zavedeniu miery kombinovaného vankúša na krytie systémového rizika nižšej ako 3 % pri ktorejkoľvek z týchto expozícií, informuje v súlade s odsekom 5 Európsky výbor pre systémové riziká jeden mesiac pred uverejnením oznámenia podľa odseku 10. Do limitu kombinovaného vankúša na krytie systémového rizika podľa prvej vety sa nezapočítava uznanie miery vankúša na krytie systémového rizika podľa § 33f.
(8)
Národná banka Slovenska pred určením alebo zmenou miery vankúša na krytie systémového rizika pre akýkoľvek súbor alebo podsúbor expozícií podľa odseku 2, na ktoré sa vzťahuje jeden alebo viacero vankúšov na krytie systémového rizika, ktoré vedie k zavedeniu miery kombinovaného vankúša na krytie systémového rizika od 3 % do 5 % pri ktorejkoľvek z týchto expozícií, požiada Komisiu v oznámení podľa odseku 5 o stanovisko. Ak je stanovisko Komisie negatívne, Národná banka Slovenska postupuje v súlade s týmto stanoviskom alebo uvedie dôvody, pre ktoré podľa stanoviska Komisie nepostupuje. Ak je banka dcérskou spoločnosťou, ktorej materská spoločnosť má sídlo v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska v oznámení predloženom podľa odseku 5 požiada o odporúčanie Komisie a odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká. Ak je stanovisko príslušných alebo určených orgánov dohľadu materskej spoločnosti negatívne a ak je stanovisko Komisie a Európskeho výboru pre systémové riziká negatívne, Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc podľa osobitného predpisu19) a určí mieru vankúša na krytie systémového rizika v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).
(9)
Národná banka Slovenska pred určením alebo zmenou miery vankúša na krytie systémového rizika pre akýkoľvek súbor alebo podsúbor expozícií podľa odseku 2, na ktoré sa vzťahuje jeden alebo viacero vankúšov na krytie systémového rizika, ktoré vedie k zavedeniu miery kombinovaného vankúša na krytie systémového rizika vyššej ako 5 % pri ktorejkoľvek z týchto expozícií, požiada Komisiu o povolenie a určí mieru vankúša na krytie systémového rizika v súlade s rozhodnutím Komisie.
(10)
Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle oznámenie o určení alebo úprave vankúša na krytie systémového rizika. Oznámenie obsahuje
a)
mieru alebo miery vankúša na krytie systémového rizika,
b)
banky, na ktoré sa vankúš na krytie systémového rizika vzťahuje,
c)
expozície, na ktoré sa miera alebo miery vankúša na krytie systémového rizika vzťahujú,
d)
odôvodnenie pre určenie alebo zmenu miery alebo mier vankúša na krytie systémového rizika,
e)
dátum, od ktorého musia banky uplatňovať určený alebo zmenený vankúš na krytie systémového rizika,
f)
názvy štátov, v ktorých sa nachádzajú rizikové expozície, na ktoré sa uplatňuje vankúš na krytie systémového rizika.
(11)
Ak by zverejnenie informácie podľa odseku 10 písm. d) mohlo ohroziť stabilitu finančného systému, takáto informácia sa v oznámení neuvedie.
(12)
Ak banka neplní v celom rozsahu požiadavku podľa odseku 1, podlieha obmedzeniam týkajúcim sa rozdeľovania podľa § 33k ods. 2 a 3. Ak uplatňovanie týchto obmedzení týkajúcich sa rozdeľovania nevedie vzhľadom na systémové riziko k uspokojivému zlepšeniu vlastného kapitálu Tier 1 banky, Národná banka Slovenska môže v súlade s § 50 a 63 prijať dodatočné opatrenia.
(13)
Ak Národná banka Slovenska rozhodne o určení vankúša na krytie systémového rizika pre expozície umiestnené v iných členských štátoch, musí byť sadzba vankúša na krytie systémového rizika rovnaká pre všetky členské štáty okrem sadzby určenej podľa § 33f.
zobraziť paragraf
§ 33g

(1)
Národná banka Slovenska štvrťročne posúdi mieru cyklického systémového rizika a rozhodne o určení miery proticyklického kapitálového vankúša, pričom zohľadňuje
a)
referenčnú hodnotu pre proticyklický kapitálový vankúš vypočítanú podľa odseku 2,
b)
všetky príslušné usmernenia vydané Európskym výborom pre systémové riziká,
c)
iné ukazovatele, ktoré Národná banka Slovenska považuje za dôležité.
(2)
Národná banka Slovenska štvrťročne vypočítava referenčnú hodnotu pre proticyklický kapitálový vankúš. Národná banka Slovenska zohľadňuje pri určení referenčnej hodnoty pre proticyklický kapitálový vankúš špecifiká národného hospodárstva Slovenskej republiky s prihliadnutím na
a)
ukazovateľ rastu úverov a z neho vyplývajúcich rizík, najmä na odchýlku pomeru objemu poskytnutých úverov k hrubému domácemu produktu od jeho dlhodobého trendu,
b)
všetky príslušné usmernenia vydané Európskym výborom pre systémové riziká.
(3)
Národná banka Slovenska určuje mieru proticyklického kapitálového vankúša vyjadrenú ako percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,30v) od 0 % do 2,5 %, a to v násobkoch po 0,25 percentuálneho bodu. Národná banka Slovenska môže po zohľadnení faktorov uvedených v odseku 2 určiť mieru proticyklického kapitálového vankúša vyššiu ako 2,5 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu30v) na účely podľa § 33j ods. 2.
(4)
Ak Národná banka Slovenska prvýkrát určí mieru proticyklického kapitálového vankúša vyššiu ako nula, alebo ak Národná banka Slovenska zvýši existujúcu mieru proticyklického kapitálového vankúša, Národná banka Slovenska určí aj dátum, od ktorého budú banky povinné uplatňovať zvýšenú mieru proticyklického kapitálového vankúša na účely výpočtu proticyklického kapitálového vankúša pre banku. Dátum, od ktorého budú banky povinné uplatňovať zvýšenú mieru proticyklického kapitálového vankúša, môže byť určený skôr ako 12 kalendárnych mesiacov od dátumu oznámenia o určení zvýšenej miery proticyklického kapitálového vankúša iba vo výnimočných prípadoch.
(5)
Ak Národná banka Slovenska zníži existujúcu mieru proticyklického kapitálového vankúša, tak určí aj predpokladané obdobie, počas ktorého sa neočakáva zvýšenie miery proticyklického kapitálového vankúša.
(6)
Národná banka Slovenska štvrťročne uverejní na svojom webovom sídle
a)
platnú mieru proticyklického kapitálového vankúša,
b)
príslušný pomer úverov k hrubému domácemu produktu a jeho odchýlku od dlhodobého trendu,
c)
referenčnú hodnotu pre proticyklický kapitálový vankúš vypočítanú podľa odseku 2,
d)
odôvodnenie určenej miery proticyklického kapitálového vankúša,
e)
dátum, od ktorého sú banky povinné uplatňovať zvýšenú mieru proticyklického kapitálového vankúša na účely výpočtu proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre banku, ak sa miera proticyklického kapitálového vankúša zvyšuje,
f)
odôvodnenie skrátenia lehoty, ak je dátum uvedený v písmene e) v lehote kratšej ako 12 kalendárnych mesiacov po dátume uverejnenia,
g)
obdobie, počas ktorého sa nepredpokladá zvýšenie miery proticyklického kapitálového vankúša a jeho odôvodnenie, ak sa miera proticyklického kapitálového vankúša znižuje.
(7)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu výboru pre systémové riziká každú zmenu miery proticyklického kapitálového vankúša a informácie podľa odseku 6.
zobraziť paragraf
§ 50

(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky, spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v bankovom povolení alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených banke alebo pobočke zahraničnej banky, v nedodržiavaní podmienok podľa § 7 ods. 2, 4 a 6, § 8 ods. 2, 4 a 6 alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných zákonov46) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky prijať opatrenia na jej ozdravenie a určiť lehotu na ich uskutočnenie vrátane úprav týchto opatrení, ak ide o rozsah a lehotu,
b)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy, vrátane správ o vlastných zdrojoch, likvidite a finančnej páke, ak požiadavka na tieto osobitné informácie alebo ich častejšie predkladanie je vhodná a primeraná z hľadiska účelu, na ktorý sú tieto informácie požadované, a požadované informácie nie sú duplicitné s inými požadovaným informáciami,
c)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky skončiť nepovolenú činnosť,
d)
uložiť pokutu banke alebo pobočke zahraničnej banky od 3 300 eur do 332 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku do výšky 10 % celkového ročného obratu za predchádzajúci kalendárny rok; ak je banka dcérskou spoločnosťou za základ celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti,
e)
obmedziť alebo pozastaviť banke alebo pobočke zahraničnej banky výkon niektorej bankovej činnosti alebo výkon niektorého druhu obchodov,
f)
odobrať bankové povolenie na výkon niektorej bankovej činnosti,
g)
uložiť opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
h)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú banka alebo pobočka zahraničnej banky uverejnila na základe zákonom uloženej povinnosti,
i)
uložiť zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi,
j)
zaviesť nútenú správu nad bankou alebo pobočkou zahraničnej banky z dôvodov uvedených v § 53,
k)
odobrať bankové povolenie banke alebo pobočke zahraničnej banky z dôvodov uvedených v § 63,
l)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky prijať opatrenia na zlepšenie riadenia rizík,
m)
uložiť banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje podľa § 29b,
n)
uložiť banke uplatňovať osobitné postupy zohľadňovania znehodnotenia majetku a predpokladaných strát z podsúvahových položiek banky, ak bankou vykonané ocenenie majetku alebo hodnota bankou vypočítaných predpokladaných strát z podsúvahových položiek nezodpovedá objektívnej skutočnosti, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov banky vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám na vlastné zdroje,
o)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky znížiť významné riziká, ktoré podstupuje pri výkone svojich činností vrátane činností zabezpečovaných dodávateľským spôsobom,
p)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky udržiavať stanovený rozsah aktív banky alebo pobočky zahraničnej banky v určenej výške,
r)
uložiť banke, aby obmedzila poskytovanie pohyblivej zložky celkovej odmeny osobám podľa § 23a vo výške určenej percentom z celkových odmien vyplatených osobám podľa § 23a za najmenej jeden predchádzajúci kalendárny rok, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov banky podľa osobitného predpisu,46a)
s)
uložiť banke, aby použila zisk na udržanie hodnoty vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 29 ods. 4,
t)
uložiť banke povinnosť zverejniť verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie banka zodpovedná za nedostatok v činnosti, ako aj povaha porušenia,
u)
uložiť banke povinnosť, aby upustila od konania alebo zdržala sa konania, ktoré je v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,
v)
uložiť banke povinnosť plniť osobitné požiadavky na likviditu vrátane obmedzení nesúladu splatnosti medzi aktívami a záväzkami,
w)
uložiť banke povinnosť previesť program krytých dlhopisov alebo jeho časť na tretiu osobu, ktorou môže byť len banka alebo viaceré banky tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov,
x)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky povinnosť zverejniť dodatočné informácie určené Národnou bankou Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska môže uložiť členovi štatutárneho orgánu banky, členovi dozornej rady banky, vedúcemu pobočky zahraničnej banky, zástupcovi vedúceho pobočky zahraničnej banky, prokuristovi, vedúcemu zamestnancovi banky alebo pobočky zahraničnej banky, správcovi na výkon nútenej správy, správcovi programu krytých dlhopisov alebo členovi štatutárneho orgánu, členovi dozorného orgánu alebo vedúcemu zamestnancovi finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 44 ods. 3 alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 49c ods. 1 písm. b) až e) alebo zástupcovi správcu na výkon nútenej správy, zástupcovi správcu programu krytých dlhopisov za porušenie povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, osobitných zákonov46) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností na individuálnom základe, na konsolidovanom základe a v rámci finančného konglomerátu, zo stanov banky a z iných vnútorných aktov riadenia, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od banky alebo pobočky zahraničnej banky a od členov konsolidovaného celku alebo členov finančného konglomerátu, do ktorého patrí banka alebo pobočka zahraničnej banky; vedúcemu zamestnancovi možno uložiť pokutu najviac do výšky 50 % dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od banky alebo pobočky zahraničnej banky a od členov konsolidovaného celku alebo členov finančného konglomerátu, do ktorého patrí banka alebo pobočka zahraničnej banky. Ak príslušná osoba poberala príjmy od banky alebo pobočky zahraničnej banky a od členov konsolidovaného celku alebo členov finančného konglomerátu, do ktorého patrí banka alebo pobočka zahraničnej banky, iba počas časti predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer z jej celkových príjmov za túto časť roka. Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou podľa § 7 ods. 15 písm. e), je banka, zahraničná banka, finančná holdingová spoločnosť podľa § 44 ods. 3 alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa § 49c ods. 1 písm. b) povinná bezodkladne odvolať z funkcie. Týmto osobám môže Národná banka Slovenska za porušenia podľa prvej vety dočasne zakázať vykonávať funkciu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo pri závažnom porušení uložiť pokutu až do výšky 5 000 000 eur.
(3)
Pod opatreniami na ozdravenie banky alebo pobočky zahraničnej banky sa rozumie
a)
predloženie záväzného ozdravného programu, ktorý musí obsahovať
1.
plán udržiavania vlastných zdrojov banky vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám na vlastné zdroje,
2.
plán projekcie súčasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie banky alebo pobočky zahraničnej banky minimálne v rozsahu výkazov bilancií, ziskov a strát, rozpočtu, strategického obchodného plánu, analýzy rentability dosiahnutia cieľov programu,
3.
iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,
b)
predloženie analýzy nedostatkov v činnosti banky a záväzného plánu vrátane časového harmonogramu prijatia opatrení na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných zákonov,46) iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností,
c)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,47) tantiém48) a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných plnení akcionárom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu a zamestnancom,
d)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd alebo odmien členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady a všetkým zamestnancom banky alebo pobočky zahraničnej banky,
e)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie banky alebo pobočky zahraničnej banky,
f)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov banky alebo pobočky zahraničnej banky; tieto obchody môže začať vykonávať iba po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska,
g)
prijatie opatrení na zlepšenie riadenia rizík,
h)
prijatie opatrení na zabránenie presunu rizika pri sekuritizácii.
(4)
Národná banka Slovenska je povinná vyzvať banku, aby prijala opatrenia na jej ozdravenie, ak banka neplní povinnosti podľa § 23, § 27 ods. 7 a § 30 alebo ak zistí, že banka poskytla skrytú podporu na sekuritizáciu viac ako jedenkrát.
(5)
Štatutárny orgán banky, ktorá neplní povinnosti podľa § 23, § 27 ods. 7 alebo § 30, je povinný predložiť Národnej banke Slovenska záväzný ozdravný program do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti. Záväzný ozdravný program musí byť schválený štatutárnym orgánom a dozornou radou banky. Národná banka Slovenska je povinná do desiatich dní od prijatia záväzného ozdravného programu ho schváliť alebo zamietnuť.
(6)
Ak pominuli dôvody, pre ktoré bolo vydané opatrenie podľa odseku 1 písm. e), Národná banka Slovenska písomne oznámi túto skutočnosť povinnej banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(7)
Za porušenie ustanovení § 3, § 4 ods. 1 a § 28 môže Národná banka Slovenska uložiť opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu a pokutu
a)
do 10 % celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom alebo pevným výnosom a výnosov z provízií alebo poplatkov podľa osobitného predpisu,48aaaa) ak ide o právnickú osobu, pričom ak je právnická osoba dcérskou spoločnosťou, za základ celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti; ak nie je možné určiť výšku pokuty z celkového čistého ročného obratu, Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu od 500 eur do 5 000 000 eur,
b)
do 5 000 000 eur, ak ide o fyzickú osobu alebo
c)
do dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej z porušenia týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť.
(8)
Uložením pokuty podľa odseku 1, 2 alebo 7 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.
(9)
Pokutu a opatrenia na nápravu podľa odseku 1 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta podľa odseku 1, 2 alebo 7 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Právoplatne uloženú pokutu spravuje Úrad vládneho auditu;48aaa) na tento účel Národná banka Slovenska zašle Úradu vládneho auditu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(10)
Pokutu podľa odseku 1 písm. d), odsekov 2 a 7, § 51 ods. 1, § 51a ods. 1 alebo § 82 ods. 2 alebo opatrenia na nápravu možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,48aa) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo inej osoby, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.48a)
(11)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy a prerokovať nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky s členmi štatutárneho orgánu banky, vedúcim pobočky zahraničnej banky, členmi dozornej rady banky, vedúcimi zamestnancami, vedúcimi útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, ktorí sú povinní poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
(12)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty uložiť banke špecifické požiadavky týkajúce sa likvidity vrátane obmedzení nesúladu splatnosti medzi aktívami a záväzkami, ak zistí, že riziká likvidity, ktorým banka je alebo môže byť vystavená, nie sú dostatočne kryté.
(13)
Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky udržiavať stanovený rozsah aktív banky alebo pobočky zahraničnej banky v určenej výške aj vtedy, ak je to potrebné z dôvodu objektívnych okolností súvisiacich s finančnými trhmi, účinkom ktorých by mohlo dôjsť k narušeniu stability finančného trhu alebo narušeniu dôveryhodnosti finančného trhu.
(14)
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky informuje48b) Národnú banku Slovenska o výsledku stresových testov, ktorý bude zodpovedať prekročeniu požiadaviek na vlastné zdroje voči korelačnému obchodnému portfóliu, Národná banka Slovenska môže určiť požiadavku na vlastné zdroje krytia špecifického rizika pre korelačné obchodné portfólio.
(15)
Informácie o výroku opatrení na nápravu a pokutách podľa odsekov 1, 2 ,7, § 51 ods.1, § 51a ods. 1 a 2 a § 52 ods.1, proti ktorým už nie je prípustný opravný prostriedok Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej po dobu piatich rokov,48c) a to bezodkladne potom ako bola banka, pobočka zahraničnej banky, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo osoba o uložení opatrenia na nápravu alebo pokute informovaná.
(16)
Národná banka Slovenska podľa odseku 15 zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu a pokute, povahe porušenia, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, pobočky zahraničnej banky, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené. Informácie podľa prvej vety sa zverejňujú podľa osobitných predpisov.48d)
(17)
Informácie podľa odseku 16 sa zverejnia anonymne, ak ide o
a)
fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané,
b)
odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania podľa osobitného predpisu,48e)
c)
odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody banke alebo fyzickej osobe.
(18)
Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť povinnosť podľa odseku 1 písm. d) aj vtedy, ak sa finančná situácia banky výrazne zhorší, ak dotknutá osoba závažným spôsobom porušila právne predpisy alebo stanovy banky alebo ak sa dopustila závažných pochybení pri plnení svojich úloh.
(19)
Národná banka Slovenska bezodkladne po vydaní rozhodnutia podľa tohto paragrafu alebo po prijatí opatrenia na predchádzanie krízovej situácie48f) alebo po doručení oznámenia48g) zašle rozhodnutie alebo oznámenie na vedomie rezolučnej rade. Rezolučná rada je oprávnená uložiť banke povinnosť, aby začala rokovania s prípadnými záujemcami o kúpu banky alebo jej časti pri zohľadnení podmienok ustanovených osobitným predpisom.48h)
(20)
Národná banka Slovenska je oprávnená overiť, či členovia štatutárneho orgánu banky alebo členovia dozornej rady banky spĺňajú požiadavky podľa § 7 ods. 14 a 15, § 24 a § 25 ods. 1 až 3, 8 až 11, 14 až 16, ak má dôvodné podozrenie, že dochádza alebo došlo k porušeniu, k pokusu o porušenie alebo existuje zvýšené riziko porušenia ustanovení osobitného predpisu21a) v súvislosti s bankou. Ak člen štatutárneho orgánu banky alebo člen dozornej rady banky nespĺňa niektorú z požiadaviek podľa prvej vety, Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť výmenu tohto člena.
(21)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti materskej inštitúcie, materskej finančnej holdingovej spoločnosti alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v súhlase podľa § 20a, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených materskej inštitúcii, materskej finančnej holdingovej spoločnosti alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 20a alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení § 20a, iných ustanovení tohto zákona, osobitných predpisov48i) na konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov primerane použiť opatrenia podľa odsekov 1, 2, 7, 9, 10, 15 až 17.
(22)
Za duplicitnú informáciu sa považuje akákoľvek informácia, ktorú Národná banka Slovenska môže zostaviť alebo ktorú banka alebo pobočka zahraničnej banky už poskytla Národnej banke Slovenska v inom formáte alebo stupni podrobnosti, a ak tento iný formát alebo stupeň podrobnosti nebráni Národnej banke Slovenska zostaviť informáciu v rovnakej kvalite a spoľahlivosti, ako by mala informácia zostavená na základe dodatočnej informácie.
zobraziť paragraf
§ 63

(1)
Národná banka Slovenska je povinná odobrať bankové povolenie, ak
a)
vlastné zdroje banky klesnú pod úroveň základného imania podľa § 7 ods. 2 písm. a),
b)
banka svoje vlastné zdroje udržiava na úrovni nižšej než 25 % súčtu hodnôt zodpovedajúcich požiadavkám na vlastné zdroje banky,20a)
c)
banka alebo pobočka zahraničnej banky nezačne do 12 mesiacov od právoplatnosti bankového povolenia vykonávať činnosti podľa § 2 ods. 2 uvádzacej vety alebo počas 12 mesiacov tieto činnosti nevykonáva,
d)
banka alebo pobočka zahraničnej banky získala bankové povolenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie bankového povolenia,
e)
banka alebo pobočka zahraničnej banky nie je schopná počas najmenej 30 dní plniť svoje splatné záväzky alebo bola vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady podľa osobitného predpisu,32)
f)
ide o pobočku zahraničnej banky a táto zahraničná banka stratila v štáte svojho sídla oprávnenie pôsobiť ako banka,
g)
banka alebo pobočka zahraničnej banky poruší ustanovenie § 7 ods. 6 a 7, § 8 ods. 6 a 7 a § 28 ods. 5, 8 a 9.
(2)
Národná banka Slovenska môže odobrať bankové povolenie pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky a pri porušovaní požiadaviek na podnikanie bánk a pobočiek zahraničných bánk, ak
a)
banka dosiahne stratu prevyšujúcu 50 % základného imania v jednom roku alebo 10 % ročne v troch po sebe nasledujúcich rokoch,
b)
banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka čiastočne alebo úplne pozastaví nakladanie vkladateľov s ich vkladmi v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska alebo rozhodnutia podľa osobitného predpisu,56)
c)
banka alebo pobočka zahraničnej banky neplní povinnosti podľa osobitných predpisov,57)
d)
banka alebo pobočka zahraničnej banky nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v bankovom povolení,
e)
banka neplní podmienky podľa § 7 ods. 2 alebo pobočka zahraničnej banky neplní podmienky podľa § 8 ods. 2,
f)
banka alebo pobočka zahraničnej banky zmenila sídlo bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska,
g)
banka alebo pobočka zahraničnej banky opakovane alebo po uložení poriadkovej pokuty marí výkon dohľadu,
h)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona89) neviedli k náprave zistených nedostatkov.
zobraziť paragraf
§ 114b

(1)
Národná banka Slovenska vykonáva v Slovenskej republike pôsobnosť a právomoci príslušného orgánu dohľadu13h) podľa osobitného predpisu30x) a podľa delegovaných nariadení Komisie o vydaní regulačných technických predpisov alebo vykonávacích nariadení Komisie o vydaní vykonávacích technických predpisov k osobitnému predpisu30x) vydaných na návrh Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).30zg) Ak osobitný predpis,30x) delegované nariadenie Komisie o vydaní regulačných technických predpisov alebo vykonávacie nariadenie Komisie o vydaní vykonávacích technických predpisov neustanoví inak, Národná banka Slovenska postupuje pri výkone tejto pôsobnosti a právomocí primerane podľa ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov.90)
(2)
Národná banka Slovenska ako príslušný orgán dohľadu13h) vykonáva národné voľby vyplývajúce z osobitného predpisu,30x) ustanovuje uplatnenie príslušných národných volieb v Slovenskej republike a oznamuje tieto národné voľby Komisii.
(3)
Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovujú požiadavky, limity, metódy, úrovne, percentuálne miery, percentuálne podiely, percentuálne hodnoty, koeficienty, ukazovatele alebo neuplatnenie požiadaviek na vykonanie čl. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 27, 31, 49, 78, 79, 83, 84, 89, 95, 97, 99, 116, 124, 125, 126, 129, 151, 152, 164, 178, 179, 225, 243, 244, 282, 283, 284, 311, 315, 317, 327, 329, 352, 358, 366, 380, 382, 395, 396, 400, 412, 413, 415, 416, 420, 422, 425, 450, 458, 465, 467, 468, 471, 473, 478, 479, 480, 481, 493, 495, 496, 499 a čl. 500 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1ab)  Čl. 4 ods. 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013).
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k zákonu č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii bánk (Ú. v. ES L 125, 5. 5. 2001, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 04).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad bankami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS, 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 04).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10. 10. 2009).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).

9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).

10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu (Ú. v. EÚ L 150, 7. 6. 2019).

11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/ES, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore