Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 477/2019 účinný od 01.02.2020


Platnosť od: 30.12.2019
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 477/2019 účinný od 01.02.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 477/2019 s účinnosťou od 01.02.2020

Legislatívny proces k zákonu 477/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., ...

1.

V § 2 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ozbrojené sily sa vytvárajú na zachovanie mieru, zaručovanie obrany Slovenskej republiky a na plnenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Čl.1 ods. 6 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, ...

2.

V § 2 ods. 3 sa nad slovami „(ďalej len „zamestnanec“)“ vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou ...

3.

V § 2 ods. 8 sa nad slovom „obrany“ vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa na koniec dopĺňa citácia „§ 17 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej ...

5.

V § 4 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Ozbrojené sily sú rozhodujúcim výkonným prvkom systému obrany štátu. Hlavnou úlohou ozbrojených ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 5a a 5b znejú:

„5) Čl. 1 ods. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z. 5a) ...

6.

V § 4 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6.

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).

7.

V § 4 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) ochranu a obranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti ministerstva ...

8.

V § 4 ods. 4 písm. b) a § 5 ods. 2 písm. c) sa odkaz 5 označuje ako odkaz 5a.

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa za slová „č. 171/1993 Z. z.“ vkladajú slová „o Policajnom zbore“. ...

10.

V § 4 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).

11.

V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i) poskytovanie podpory zahraničným ozbrojeným silám na území Slovenskej republiky,8a) j) plnenie opatrení ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

„8a) § 26 ods. 8 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení zákona č. 306/2019 Z. z. 8b) Napríklad § 70 zákona ...

12.

V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Pri plnení úloh ministerstva obrany a Vojenského spravodajstva v oblasti zabezpečovania obrany ...

Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c) § 2 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej ...

13.

V § 4 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

14.

V § 4 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

15.

V § 4 ods. 13 sa slovo „občanov“ nahrádza slovom „obyvateľstva“ a za slovom „štátu“ sa vypúšťa čiarka ...

16.

V § 4b ods. 2 písmeno b) znie:

„b) vzdušný objekt nekomunikuje s príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky alebo nevykonáva pokyny ...

17.

V § 4b ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo protiprávny zásah na palube lietadla“.

18.

V § 4b odsek 3 znie:

„(3) Za pravdepodobného narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt, a) ktorého kód odpovedača ...

19.

V § 6 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) schvaľuje návrhy koncepčných dokumentov, strategických dokumentov a dokumentov ustanovených osobitným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13h znie:

„13h) § 7 písm. c) a § 25 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20.

V § 6 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

„a) spracúva návrhy koncepčných dokumentov, strategických dokumentov a dokumentov ustanovených osobitným ...

21.

V § 6 ods. 3 písm. f) sa za slovo „sily“ vkladajú slová „vojenskými zbraňami, vojenskými zbraňovými ...

22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 8 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

23.

V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
veliteľ podľa odseku 12.“.

24.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 18 znejú:

„17) § 156 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 69/2018 Z. z. 18) § 39 zákona č. 281/2015 Z. ...

25.

V § 7 odsek 10 znie:

„(10) Na zabezpečenie velenia ozbrojeným silám v čase vojny alebo vojnového stavu generálny štáb vytvára ...

26.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Ozbrojeným silám vyslaným na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky môže veliť v súlade ...

27.

V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ozbrojené sily sa pripravujú na obranu štátu aj spolu s ďalšími prvkami systému obrany štátu podľa ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 3 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

28.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

29.

V § 10 ods. 7 sa nad slovom „slobody“ vypúšťa odkaz 22 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 22 a nad ...

30.

V § 11 ods. 1 a § 12 ods. 2 písm. b) a c) sa slová „s ozbrojenými silami iných štátov“ nahrádzajú slovami ...

31.

V § 11 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

32.

V § 12 ods. 1 písm. e) sa nad slovom „napadnutiu“ umiestňuje odkaz 24a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Čl. 5 Severoatlantickej zmluvy (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky ...

33.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo plnenia úloh medzinárodného ...

34.

V § 12 ods. 2 písm. d) sa slová „medzinárodnej vojenskej organizácie spoločne s ozbrojenými silami iných ...

35.

V § 12 ods. 4 písm. a) sa za slovom „jednotiek“ čiarka nahrádza slovom „alebo“.

36.

V § 12 ods. 4 písmeno c) znie:

„c)
systém velenia vyslaným ozbrojeným silám mimo územia Slovenskej republiky“.

37.

V § 12 ods. 4 písmená e) a f) znejú:

„e) určenie vojenskej výzbroje, vojenskej techniky a vojenského materiálu vo vlastníctve Slovenskej ...

38.

V § 13 ods. 1 sa nad slovom „rozkazu“ vypúšťa odkaz 26.

39.

V § 13 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) zaručovania obrany Slovenskej republiky pred napadnutím cudzou mocou a plnenia úloh zachovania jej ...

40.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27) Príloha č. 6 časť A písm. a), k), l) a q) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive ...

41.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.

42.

V § 13 ods. 4 sa slová „a ďalšími jej medzinárodnými záväzkami“ nahrádzajú slovami „pravidlami medzinárodnej ...

43.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a ...

44.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30 a 31 znejú:

„30) § 25 Trestného zákona.

31) § 24 Trestného zákona.“.

Čl. II

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. ...

V § 33 prvá veta znie: „Na zamestnanca, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného ...

Čl. III

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 77 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) na účely humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie, plnenia záväzku ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:

„57) Čl. 86 písm. l) a čl. 119 písm. o) a p) Ústavy Slovenskej republiky.§ 11 a 12 zákona č. 321/2002 ...

Čl. IV

Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Osobná identifikačná karta (1) Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy po prijatí do dobrovoľnej ...

2.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37a Náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny (1) Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy patrí ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:

„26a) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2020.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore