Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 475/2008 účinný od 01.01.2009

Platnosť od: 28.11.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD2DS2EUPP1ČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 475/2008 účinný od 01.01.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 475/2008 s účinnosťou od 01.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 1 odsek 1 znie:

„(1) Tento zákon upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení (ďalej len „náhrada“) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

V § 1 ods. 4 prvá veta znie: „Zamestnancovi nepatrí náhrada podľa tohto zákona, ak mu je preukázane ...

3.

V § 1 sa vypúšťa odsek 5.

4.

V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom pri určovaní podmienok pracovnej cesty podľa odseku ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

5.

V § 3 ods. 3 úvodná veta znie: „Zamestnávateľ môže v prípade potreby určiť podmienky pracovnej ...

6.

V § 5 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zabezpečiť bezplatné stravovanie“.

7.

V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) jednej pracovnej zmeny v rámci dvoch kalendárnych dní viac pracovných ciest, z ktorých každá ...

8.

V § 5 ods. 5 sa slová „celé koruny“ nahrádzajú slovami „najbližší eurocent“.

9.

V § 5 ods. 6 na konci sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.

10.

V § 5 odsek 7 znie:

„(7) Ak má zamestnanec na pracovnej ceste v rámci ubytovacích služieb preukázane poskytnuté ...

11.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:

„(8) Zamestnávateľ stravné nekráti spôsobom ustanoveným v odsekoch 6 a 7, ak zamestnanec nemohol ...

12.

Nadpis § 6 znie: „Náhrady pri dočasnom pridelení, pri vyslaní do štátu Európskej únie a pri ...

13.

V § 6 ods. 1 v druhej vete sa slová „dočasne pridelený“ nahrádzajú slovom „vyslaný“.

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 16 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších ...

15.

V § 6 ods. 2 sa slová „ako pri pracovnej ceste až v rozsahu a do výšky ustanovenej v § 4 a 5“ ...

16.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien Zamestnancovi ...

17.

V § 7 ods. 1 sa slovo „zamestnávateľa“ nahrádza slovami „poskytnutého zamestnávateľom“, ...

18.

V § 7 ods. 3 sa slová „pri nákladných automobiloch a autobusoch“ nahrádzajú slovami „pre ...

19.

V § 7 odsek 4 znie:

„(4) Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok ...

20.

V § 7 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 374/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 10.

21.

V § 7 ods. 7 v prvej vete sa vypúšťajú slová „platných v čase použitia cestného motorového ...

22.

V § 7 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Ak sa spotreba v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa spotreba v technickom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b) § 23 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

23.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Zvyšovanie súm stravného a súm základnej náhrady (1) Sumy stravného pre časové pásma ...

24.

V § 9 v prvej vete sa za slovo „pridelením,“ vkladajú slová „s vyslaním do štátu Európskej ...

25.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

„§ 10a (1) Zamestnancovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu a po túto dobu mu patrí ...

26.

Nadpis § 11 znie: „Komerčné poistenie“.

27.

Doterajší text § 11 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste môže zamestnávateľ poskytnúť náhradu preukázaných ...

28.

V § 13 ods. 1 a 5 sa za slovo „stravné“ vkladajú slová „v eurách alebo“.

29.

V § 13 ods. 2, 3 a 6 sa za slovo „stravného“ vkladajú slová „v eurách alebo“.

30.

V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „V prípade leteckého spôsobu dopravy sa za rozhodujúci ...

31.

V § 13 odsek 8 znie:

„(8) Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste preukázane poskytnuté raňajky v rámci ...

32.

§ 13 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

„(9) Zamestnávateľ stravné v eurách alebo v cudzej mene nekráti spôsobom ustanoveným v odsekoch ...

33.

V § 14 sa slová „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi“ nahrádzajú slovami „Zamestnancovi ...

34.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Náhrada výdavkov za pohonné látky (1) Pri poskytovaní náhrad za používanie cestných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 znejú:

„11) § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike ...

35.

Nadpis § 16 znie: „Vylúčenie súbehu náhrad“.

36.

V § 16 ods. 1 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „eurách“.

37.

V § 16 ods. 2 sa za slovo „poskytované“ vkladajú slová „v eurách alebo“, slová „vstupná ...

38.

V § 16 ods. 3 sa za slovo „poskytované“ vkladajú slová „v eurách alebo“, vypúšťa sa ...

39.

V § 16 ods. 4 sa za slovo „poskytované“ vkladajú slová „v eurách alebo“.

40.

V § 17 ods. 2 sa slová „poistenie liečebných nákladov“ nahrádzajú slovami „komerčné poistenie“. ...

41.

V § 17 ods. 4 sa slová „celé koruny“ nahrádzajú slovami „najbližší eurocent“.

42.

§ 18 znie:

„§ 18 (1) Zamestnancovi s miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí patrí ...

43.

V § 19 ods. 1 písm. c) sa slová „s prepravou“ nahrádzajú slovami „so sťahovaním“.

44.

V § 19 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) výdavkov spojených s pôrodom, preventívnou starostlivosťou a povinným očkovaním,“. ...

45.

V § 19 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
komerčné zdravotné pripoistenie,“.

46.

V § 19 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí za dni cesty do miesta dočasného vyslania a späť a pri ...

47.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ak zamestnávateľ vyslal zamestnanca podľa odseku 1 do miesta dočasného vyslania na nevyhnutne ...

48.

V § 20 odsek 1 znie:

„(1) Zamestnancovi, ktorého manžel nasleduje do miesta dočasného vyslania, patrí náhrada výdavkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

49.

V § 20 ods. 2 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „zamestnanca alebo v krajine v zahraničí, ...

50.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Zamestnancovi, ktorého dieťa nasleduje do miesta dočasného vyslania, patrí náhrada výdavkov ...

51.

V § 21 ods. 2 na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v krajine v zahraničí, do ktorej je ...

52.

§ 22 až 25a vrátane nadpisov znejú:

„§ 22 Náhrada výdavkov za sťahovanie osobných vecí (1) Zamestnávateľ zabezpečí sťahovanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14d, 14e, 15, 16 a 17 znejú:

„14d) § 99 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 460/2008 Z. z. 14e) § 23 zákona č. ...

53.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18, 19, 19a a 19b sa vypúšťajú.

54.

V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zamestnancovi patrí počas evakuácie, najdlhšie po dobu šiestich mesiacov, náhrada výdavkov ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

55.

V § 26 ods. 3 sa slová „možno poskytnúť náhradu výdavkov podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami ...

56.

V § 27 sa za slová „na prepravu“ vkladajú slová „a súvisiacich s prepravou“.

57.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Náhrada výdavkov a plnení spojených s úmrtím alebo s vyhlásením za mŕtveho (1) Ak ...

58.

V § 29 ods. 1 sa za slová „na území Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a ak nasledujú ...

59.

V § 29 odsek 2 znie:

„(2) Zamestnancovi sa náhrada výdavkov podľa § 22, § 25 až 28, § 31 a 33a poskytne v mene, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19c znie:

„19c) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej ...

60.

V § 29 ods. 3 a 5 sa slová „pracovných ciest ustanovené v § 36 ods. 3“ nahrádzajú slovami ...

61.

V 29 ods. 4 a 6 sa slová „pracovných ciest ustanovené v § 36 ods. 4“ nahrádzajú slovami „náhrad ...

62.

V § 30 ods. 1 sa za slovo „zamestnancovi“ vkladá slovo „primeraný“ a na konci sa pripája ...

63.

V § 30 ods. 2 druhá veta znie: „Ak bolo zamestnancovi poskytnuté štandardné vybavenie bytu zamestnávateľom, ...

64.

V § 32a ods. 1 sa za slová „pracovnej zmluve v zahraničí,“ vkladajú slová „na ktorého sa ...

65.

V § 32a odsek 2 znie:

„(2) Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí náhrada výdavkov spojených s pobytom manžela vo výške ...

66.

§ 33 znie:

„§ 33 Na zamestnanca, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu19ca) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19ca znie:

„19ca)
§ 12 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.“.

67.

V § 33a ods. 1 sa slová „§ 22 ods. 1 a 2, § 26 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 1, ...

68.

V § 33a ods. 2 sa slová „poistenie nevyhnutných liečebných nákladov“ nahrádzajú slovami ...

69.

V § 33a ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

70.

§ 33a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Manželovi a dieťaťu zamestnanca podľa odseku 1 možno poskytnúť náhradu výdavkov spojených ...

71.

§ 35 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Cestovné výdavky a potrebné vedľajšie výdavky, ktoré zamestnancovi vznikli pred a po dobe ...

72.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:

„35a Zamestnanec je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zamestnávateľovi zmenu skutočností, ...

73.

§ 36 vrátane nadpisu znie:

„§ 36 Preddavky na náhrady a vyúčtovanie náhrad (1) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20)
Príloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

74.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a sa vypúšťa.

75.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Splatnosť náhrad Náhrady poskytované podľa tohto zákona sú splatné v lehote podľa ...

76.

Za § 38a sa vkladajú § 38b a 38c, ktoré znejú:

„§ 38b Náhrady poskytované podľa tohto zákona v slovenských korunách dohodnuté v kolektívnej ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore