Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70997
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Správne poplatky, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD1 DS14 EU PP5 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 474/2013 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 149/2019

Legislatívny proces k zákonu 149/2019
Legislatívny proces k zákonu 474/2013

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 149/2019, dátum vydania: 03.06.2019

DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

Návrh zákona sa zameriava na zníženie pokút udelených v rámci rozkazného konania za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke, pričom dôjde k nedoplatku mýta. Návrhom sa ďalej reaguje na potrebu úpravy elektromobilov v oblasti výberu mýta a to tak, že tieto vozidlá sa zaraďujú do najekologickejšej (najnižšej) mýtnej sadzby. Vypúšťa sa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien. Na úseku výberu úhrady diaľničnej známky sa zrušujú všetky obsolentné ustanovenia súvisiace s papierovou nálepkou a v správnom konaní sa vypúšťa možnosť nahlásenia údajov o vodičovi, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo. Návrh zákona tiež upravuje niektoré ustanovenia na základe požiadaviek a skúseností z aplikačnej praxe.
Predpokladané vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana sú vyjadrené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR a nálezmi Ústavného súdu SR, platným právnym poriadkom SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Návrh zákona sa nepredkladá do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyMateriál nelegislatívnej povahyMateriál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiáluTranspozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*
November 2018

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Marec 2019


2.Definovanie problému

Návrh zákona sa zameriava na úpravu správnych deliktov, konkrétne na zníženie výšky pokuty za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke. Vozidlá s čisto alebo čiastočne elektrickým pohonom sa zaraďujú do najekologickejšej (najnižšej) mýtnej sadzby. Vypúšťa sa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien.

3.Ciele a výsledný stav

Cieľom je úprava správnych deliktov na úseku výberu mýta: zníženie výšky pokuty pri dvoch správnych deliktoch (neúhrada mýta, nesprávne nastavenie počtu náprav v palubnej jednotke), a to z 1 500 eur na 1 050 eur, resp. zo 480 eur na 180 eur. Pri oboch deliktoch je tiež cieľom zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.

4.Dotknuté subjekty

Podnikateľské prostredie vo všeobecnosti, užívatelia vymedzených úsekov ciest.

5.Alternatívne riešenia

Nepredkladajú sa.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

☒ Áno

☐ Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
-Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
488/2013 Z. z.
o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.

7.Transpozícia práva EÚ

Žiadna.


8.Preskúmanie účelnosti**


* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné


9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky
Návrh zákona sa zameriava na úpravu správnych deliktov, zníženie výšky pokuty za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke. Návrhom zákona síce dochádza k zníženiu výšky pokút, nepredpokladá sa však negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrhom zákona sa predpokladá, že sa zvýši percento úhrady pokút a následne sa zvýši disciplína prevádzkovateľov vozidiel. Naviac, pri oboch deliktoch je tiež cieľom zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.

11.Kontakt na spracovateľa

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácii – Mgr. Tomáš Pšenka, tel. č. 02/59494635, Mgr. Peter Považan, tel. č. 02/59494347

12.Zdroje


13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve:
•v čl. 4 a čl. 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve:
•smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) – gestor MDV SR,
•rozhodnutie Komisie 2009/750/ES zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov [oznámené pod číslom K(2009) 7547](Ú. v. EÚ L 268, 13. 10. 2009) – gestor MDV SR,
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
- bezpredmetné
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie:
•smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. mája 2004,
•smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 10. júna 2008,
•smernicu Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. januára 2007,
•smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 16. októbra 2013,
•smernicu Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. júla 2013.
b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie , alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:
- bezpredmetné
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie prebrané spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
1.Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
2.Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4.Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5.Nariadenie vlády SR č. 344/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na tunely v cestnej sieti
6.Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z.
7.Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
8.Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov
9.Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10.Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne
B. Osobitná časť
K čl. I
Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K čl. I bodu 1

Do zákona sa vkladá slovné spojenie „najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť“, keďže toto spojenie sa používa aj v iných predpisoch, čím sa navrhuje zjednotenie terminológie v právnom poriadku SR (napr. zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla).
K čl. I bodu 2

Navrhuje sa úprava kategórii vozidiel v súvislosti s prijatím nového zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K čl. I bodu 3

Gramatická úprava.
K čl. I bodu 4

Ustanovenie určuje, že vozidlá zahraničných záchranných zložiek sú dočasne oslobodené od povinnosti úhrady mýta za predpokladu, že svoju činnosť vykonávajú výlučne pri plnení služobných úloh a na základe žiadosti príslušného orgánu, vlády Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo rovnocenného orgánu iného štátu za účelom vykonávania záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach, humanitárnej pomoci alebo pri účasti na medzinárodných cvičeniach civilnej ochrany. Registráciu do elektronického mýtneho systému vykonáva príslušný pozývajúci (žiadajúci) orgán.
K čl. I bodom 5, 13, 17 a 19

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4.
K čl. I bodu 6

Precizuje sa, že vozidlá údržby sú oslobodené od úhrady mýta len pri samotnom výkone údržby vymedzených úsekov ciest. Odsekom 4 sa odstraňujú pochybnosti o tom, či odťahované vozidlo podlieha úhrade mýta. Berúc na zreteľ účel zákona je zrejmé, že takéto vozidlá by mali byť vyňaté zo spoplatnenia, t. j. nepodliehajú úhrade mýta. Vlečené vozidlo musí mať v čase odťahovania palubnú jednotku vypnutú; v opačnom prípade podlieha úhrade mýta. Obdobnú právnu úpravu tejto problematiky možno nájsť v rakúskom Mýtnom poriadku.
K čl. I bodu 7

Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby, pretože podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 - II).
K čl. I bodu 8

Vypúšťa sa zákonná povinnosť každoročne upravovať sadzby mýta o harmonizovaný index spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý zverejňuje Štatistický úrad SR. Legislatívne upravovať každoročne sadzby mýta sa javí ako neprimerané, a to predovšetkým z toho dôvodu, že ide o nepatrné zvýšenie/zníženie jednotlivých sadzieb o stotiny eurocentov, pričom náklady na implementáciu zmien prevyšujú výnosy z výberu mýta aj v prípadoch, ak dochádza k zvýšeniu sadzieb. K valorizácii mýtnych sadzieb môže v budúcnosti dôjsť, avšak len v prípade, ak sa preukáže jej ekonomická opodstatnenosť.
K čl. I bodu 9

Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby aj vtedy, ak došlo k nedoplatku mýta, pretože podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 - II).
K čl. I bodu 10

Výslovne sa dopĺňa povinnosť registrovať do mýtneho systému evidenčné číslo vozidla, keďže zmluva o užívaní vymedzených úsekov medzi prevádzkovateľom vozidla a poskytovateľom služby výberu mýta je viazaná na evidenčné číslo vozidla. Zároveň sa navrhuje upraviť odkaz na platný zákon (zákon č. 106/2018 Z. z.).
K čl. I bodom 11 a 21

Ustanovuje sa oprávnenie osoby poverenej výkonom kontroly vydať pokyn prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla na výmenu palubnej jednotky, ak pri kontrole palubnej jednotky je zistené, že palubná jednotka nefunguje správne. Zároveň sa prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi ukladá povinnosť vymeniť palubnú jednotku v zmysle tohto pokynu.
K čl. I bodu 12

Do zákona sa vkladá, aby vozidlá údržby oslobodené od úhrady mýta podľa § 3 zákona disponovali palubnou jednotkou z dôvodu zabezpečenia výberu mýta vtedy, ak vozidlo opustí vymedzené územie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie, keďže vozidlá údržby sú oslobodené spravidla na území jednotlivých samosprávnych krajov.
K čl. I bodu 14

Ustanovuje sa, že palubná jednotka je priradená k evidenčnému číslu vozidla, pretože zmluva o užívaní vymedzených úsekov medzi prevádzkovateľom vozidla a poskytovateľom služby výberu mýta je viazaná na evidenčné číslo vozidla.
K čl. I bodu 15

Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby aj vtedy, ak v dokladoch vozidla absentuje emisná trieda, pretože podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 - II).
K čl. I bodu 16

Ustanovuje sa, že Národná diaľničná spoločnosť, a. s. ako správca výberu úhrady mýta môže disponovať údajmi podľa odseku 5 aj na účely § 12 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č.
135/1961 Zb.
o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (napr. dopravno-inžinierske posúdenie pri príprave projektov stavieb diaľnic a rýchlostných ciest).
K čl. I bodu 18

Navrhuje sa upraviť súčasný názov Ministerstva dopravy a výstavby SR.
K čl. I bodu 20

Vypúšťa sa uvádzanie osobných údajov na preukaze osoby poverenej výkonom kontroly z dôvodu prijatia nariadenia (EÚ) 2016/679 v platnom znení (GDPR).
K čl. I bodu 22

V súvislosti so znením § 27 ods. 1 písm. a) zákona, podľa ktorého k naplneniu znakov priestupku dochádza neuhradením mýta a nie vznikom nedoplatku mýta, sa navrhuje potrebná úprava znenia ustanovenia § 27 ods. 3 zákona.
K čl. I bodu 23

Znižuje sa výška pokuty uloženej v správnom konaní (aj v rozkaznom konaní) za správny delikt neúhrady mýta z 1 500 na 1 050 eur. Dôvodom je ustanovenie rovnakej výšky pokuty uloženej v rozkaznom konaní (v prípade úhrady 2/3 z jej výšky do 15 dní od doručenia rozkazu by to bola suma 700 eur; pokuta by sa považovala za uhradenú v plnej výške) ako je maximálna výška pokuty uložená v blokovom konaní (700 eur). Cieľom je zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.
K čl. I bodom 24 až 26

Znižuje sa výška pokuty uloženej v správnom konaní (vrátane rozkazného konania) za správny delikt nesprávneho zadanie počtu náprav do palubnej jednotky, ak tým vznikne nedoplatok mýta, zo 480 na 180 eur. Dôvodom je ustanovenie rovnakej výšky pokuty uloženej v rozkaznom konaní (v prípade úhrady 2/3 z jej výšky do 15 dní od doručenia rozkazu by to bola suma 120 eur; pokuta by sa považovala za uhradenú v plnej výške) ako je výška pokuty uložená v blokovom konaní (120 eur). Cieľom je zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.
K čl. I bodu 27

Navrhuje sa doplnenie chýbajúceho slovného spojenia.
K čl. I bodu 28

Legislatívno-technická úprava.
K čl. I bodu 29

V nadväznosti na vypustenie § 4 ods. 4 zákona sa navrhuje nové znenie ustanovenia.
K čl. I bodu 30

Ustanovuje sa prechodné ustanovenie, ktoré súvisí s úpravou správnych deliktov. Správne konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019. Pre uloženie výšky sankcie sa použije právna úprava v znení účinnom od 1. júla 2019, ak je to páchateľa priaznivejšie.
K čl. II
Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K čl. II bodu 1

Ustanovuje, že diaľničná známka je časovým poplatkom vyberaným za užívanie vymedzených úsekov ciest.
K čl. II bodu 2

Dopĺňa sa, že pri úhrade diaľničnej známky pre jazdnú súpravu nad 3,5 t (povinnosť úhrady druhej diaľničnej známky pre jazdnú súpravu nad 3,5 t) musí byť jazdná súprava tvorená prípojným vozidlom kategórie O1 alebo O2. Zároveň sa navrhuje úprava kategórii vozidiel v súvislosti s prijatím nového zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovuje sa, že diaľničná známka má len elektronickú podobu.
K čl. II bodu 3

Navrhuje sa upraviť súčasný názov Ministerstva dopravy a výstavby SR.
K čl. II bodu 4

Vypúšťa sa nadbytočný nadpis.
K čl. II bodu 5

Vypúšťa sa nadbytočné slovné spojenie.
K čl. II bodom 6 až 8 a 13

Legislatívne úpravy v súvislosti s novým § 2 odsekom 1. Keďže v prípade diaľničnej známky ide o úhradu časového poplatku, je potrebné upraviť súvisiace ustanovenia.
K čl. II bodu 9

Vypúšťajú sa obsolentné ustanovenia o úhrade diaľničnej známky v podobe papierovej nálepky.
K čl. II bodu 10

Dopĺňajú sa potrebné odkazy na právne predpisy v súvislosti s oslobodením vozidiel od úhrady diaľničnej známky.
K čl. II bodu 11

Ustanovenie určuje, že vozidlá zahraničných záchranných zložiek sú dočasne oslobodené od povinnosti úhrady diaľničnej známky za predpokladu, že svoju činnosť vykonávajú výlučne pri plnení služobných úloh a na základe pozvania alebo žiadosti príslušného orgánu, vlády Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo rovnocenného orgánu iného štátu za účelom vykonávania záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach, humanitárnej pomoci alebo pri účasti na medzinárodných cvičeniach civilnej ochrany. Registráciu v systéme správcu výberu úhrady vykonáva príslušný pozývajúci (žiadajúci) orgán.
K čl. II bodom 12 a 14

Potrebná úprava v súvislosti s bodom 11.
K čl. II bodu 15

Vypúšťa sa uvádzanie osobných údajov na preukaze osoby poverenej výkonom kontroly z dôvodu prijatia nariadenia (EÚ) 2016/679 v platnom znení (GDPR).
K čl. II bodu 16

Navrhuje sa potrebná legislatívna úprava v súvislosti s bodom 2.
K čl. II bodom 17 a 18

Navrhuje sa potrebná úprava priestupkov na úseku úhrady diaľničnej známky v súvislosti s vypustením ustanovení o papierovej nálepke.
K čl. II bodom 19 a 20

Vypúšťajú sa nadbytočné slovné spojenia o kontrole vykonávanej Policajným zborom, pretože v zmysle § 9 ods. 10 zákona smie kontrolu na účely rozkazného konania vykonávať len správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 zákona alebo osoba poverená výkonom kontroly vykonávať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča podľa tohto zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami.
K čl. II bodu 21

Potrebná legislatívna úprava v súvislosti so zmenou § 13.
K čl. II bodom 22 až 26

V rámci pokutovania správnych deliktov v rozkaznom konaní sa vypúšťa možnosť prevádzkovateľa vozidla v odpore uviesť údaje vodiča, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo. V rámci aplikačnej praxe sa zistilo, že tento inštitút zbytočne predlžuje konanie o delikte, pričom v mnohých prípadoch nie je možné priestupok prejednať. Okresné úrady sú takýmto postupom neprimerane zaťažované, keďže v konečnom dôsledku sa vo veci opätovne koná s prevádzkovateľom vozidla, ktorému je pokuta udelená.
K čl. II bodu 27

Ustanovuje sa prechodné ustanovenie, ktoré súvisí s úpravou správnych deliktov. Správne konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019.
K čl. III
Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
K čl. III bodu 1

Navrhuje sa spresnenie ustanovenia, pretože mýtom sú spoplatňované diaľnice a cesty, t. j. rýchlostné cesty, cesty I. triedy, cesty II. triedy a cesty III. triedy. Zároveň sa upravuje povinnosť vlastníka diaľnice, cesty a vlastníka dotknutého pozemku strpieť právo správcu výberu mýta a úhrady diaľničnej známky alebo ním poverenej osoby na umiestnenie, údržbu a správu zariadení na kontrolu výberu mýta a úhrady diaľničnej známky.
K čl. III bodu 2

Navrhuje sa spresnenie ustanovenia, pretože mýtom sú spoplatňované diaľnice a cesty, t. j. rýchlostné cesty, cesty I. triedy, cesty II. triedy a cesty III. triedy.
K čl. III bodu 3

Navrhuje sa vypustiť poznámky pod čiarou k niektorým odkazom.
K čl. IV
Ustanovuje sa účinnosť zákona 1. júla 2019.
Bratislava 6. marca 2019
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Arpád Érsek, v. r.
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 474/2013, dátum vydania: 21.12.2013

 

 

26

 

 

 

Dôvodová správa

 

I. Všeobecná časť

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regioná lneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len 'ministerstvo') vypracovalo návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých z ákonov (ďalej len 'návrh zákona') na základe Plánu legislatívnych úloh vlá dy Slovenskej republiky na rok 2013.

Návrh zákona zrušuje a zároveň nahrádza v súčasnosti platný zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len 'zákon č . 25/2007 Z. z.). Hlavným cieľom návrhu zákona je oproti zákonu č. 25/2007 Z. z. ustanoviť rámec pre poskytovanie Európskej služ by elektronického výberu mýta na území Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov, ktorým sa stanovujú podmienky pre zaručenie interoperability mýtnych systémov (ďalej len 'rozhodnutie Komisie 2009/750/ES'), čím zároveň dôjde k vykonaniu tohto rozhodnutia. Návrh zákona preto pre oblasť Európskej služ by elektronického výberu mýta ustanovuje niektoré práva a povinnosti poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta a notifikovanej osoby, podmienky poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta, zmierovacie konanie v oblasti Euró pskej služby elektronického výberu mýta, postup pri autorizácii a notifikácii, pôsobnosť ministerstva v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených rozhodnutím Komisie 2009/750/ES a správny poplatok za podanie žiadosti o udelenie opr ávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta.

Ïalej návrh zákona ustanovuje podmienky elektronického, náhradného výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, práva a povinnosti prevá dzkovateľa vozidla, vodiča vozidla, správcu výberu mýta, výkon kontroly výberu mýta, pôsobnos ť orgánov štátnej správy na úseku výberu mýta a zodpovednosť za porušenie povinností na tomto úseku.

Súčasne sa návrhom zákona zavá dza objektívna zodpovednosť na úseku mýta, čím sa má docieliť efektívnejšie, rýchlejšie a hospodárnejš ie konanie o protiprávnom skutku za konkrétne porušenia zákona o výbere mýta a jednoznačne svojou individuálnou i generálnou prevenciou znížiť počet porušovateľov a zvýšiť výber mýta. Súč asne sa predpokladá tiež zlepšenie vymáhateľnosti právoplatne uloženej pokuty.

Návrhom zákona sa zároveň odstraňujú niektor é nedostatky súčasného právneho stavu, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe zákona.

 

Vzhľadom na to, že návrh zákona zrušuje a nahrádza zákon č. 25/2007 Z. z., preberajú sa ním čiastočne do slovenského právneho poriadku tieto smernice EÚ:

·smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažk ými nákladnými vozidlami v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011,

·smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. aprí la 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v spoločenstve.

Navrhovaný zákon bude mať pozitívny i negatívny dopad na štátny rozpočet ale jeho prijatie bude mať pozitívny vplyv na dopravcov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR, platným právnym poriadkom SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorý mi je Slovenská republika viazaná.

 

Doložka vybraných vplyvov

 

 

 

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

A.2. Vplyvy:

 

Pozitívne* Žiadne*Negatívne*1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

xx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zv ýšeniu regulačného zaťaženia?xx3, Soci álne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

-sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

 

x

 

4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

 

A.3. Poznámky

 

 

A.4. Alternatívne riešenia

 

-

 

A.5. Stanovisko gestorov

 

2.Vplyvy na verejné financie:

2.1Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

 

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2013201420152016Príjmy verejnej sprá vy celkom*014 664 000 13 178 000 11 900 000v tom: Ministerstvo vnútra SR00 0 0 z toho: - vplyv na ŠR*014 664 00013 178 00011 900 000- vplyv na územnú samosprávu0000Výdavky verejnej spr ávy celkom03 090 000990 000990 000v tom: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR03 090 000990 000 990 000z toho:

-Výdavky zo ŠR SR:03 090 000990 000990 000-vplyv na územnú samosprávu0000Celková zamestnanosť 0000- z toho vplyv na ŠR0000Financovanie zabezpečené v rozpočte 0

000* vzhľadom na to, že sa jedná o príjmy z pokút v oblasti mýta, tieto sú príjmom kapitoly Ministerstva vnútra SR. Predpokladáme, že sa bude riešiť cca 20% zistených priestupkov, t.j. cca 10 900 priestupkov ročne.

 

2.2Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

FinancovanieVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2013201420152016Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - pr íjmy, + výdavky)-11 574 000-12 188 000-10 910 000 z toho vplyv na ŠR0-11 574 000-12 188 000-10 910 000 financovanie zabezpečené v rozpočte 0000 ostatné zdroje financovania0000Rozpočtovo nekrytý vplyv 0- 11 574 000- 12 188 000- 10 910 000

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy:

 

Predkladaný návrh zákona predpokladá zvýšené príjmy štátneho rozpočtu v kapitole Ministerstva vnútra SR. Zároveň predkladaný návrh rieši zvýšené výdavky na vybudovanie a prevádzku Centrálneho registra priestupkov v rámci kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regioná lneho rozvoja SR. Celkovo však návrh predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2014 až 2016.

 

2.3Popis a charakteristika návrhu

2.3.1Popis návrhu:

 

Návrh zákona zrušuje a zároveň nahrádza v s účasnosti platný zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom návrhu zákona je oproti v súčasnosti platnému zákonu ustanoviť rámec pre poskytovanie Euró pskej služby elektronického výberu mýta (EETS) na ú zemí Slovenskej republiky, zavádza mýto na cestách II. a III. triedy, zavádza objektívnu zodpovednosť na úseku mýta a zvyšuje pokuty za mýtne priestupky. Návrhom zákona sa zároveň odstraňujú niektoré nedostatky súčasného právneho stavu, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe zákona.

 

2.3.2Charakteristika návrhu:

 

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

x iné

 

 

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

 

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady zá kladov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 3

 

Objem aktivítOdhadované objemyrr + 1r + 2r + 3Indikátor ABCIndikátor KLMIndikátor XYZ

 

2.3.4Výpočty vplyvov na verejné financie

 

Vplyvy návrhu zá kona na verejné financie sa dotýkajú zvýšeného príjmu rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR prostredníctvom zvýšených sadzieb pokút v oblasti mýta a pokút vybraných v súvislosti so zavedením objektívnej zodpovednosti.

Okrem pozitívneho vplyvu na príjmy štátneho rozpočtu má návrh zákona aj negatívne vplyvy na výdavky štátneho rozpočtu, a to v súvislosti s vybudovaním Centrálneho registra priestupkov, ktorý by mal riešiť správu dopravných priestupkov, so zameraním predovšetký m na spracovanie akéhokoľvek typu dopravného priestupku. Predstavuje súbor organizačných, personálnych a technických prostriedkov, ktorý umožňuje centrálne riadiť a kontrolovať oblasť dodrž iavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa tohto návrhu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekovo pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektor ých zákonov. Okrem oblasti tohto zákona bude Centrálny register priestupkov zastrešovať aj nasledovné oblasti kontroly:

a)súvisiacu so zaplatením diaľničnej známky / časového poplatku za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostný ch ciest dvojstopovým motorovým vozidlom alebo jazdnou súpravou s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M1,

b)dodržiavania pravidiel cestnej premávky (napr. maximálnej povolenej rý chlosti a maximálne povolenej hmotnosti vozidiel, jazdy na červenú a pod.) a

c)inej platnej legislatívy Slovenskej republiky (napr. kontrola platnosti štá tnej technickej kontroly, kontrola platnosti emisnej kontroly, kontrola platnosti povinného zmluvného poistenia).

 

Výdavky súvisiace s výstavbou a prevádzkou Centrálneho registra priestupkov budú realizované prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, vý stavby a regionálneho rozvoja SR.

 

Náklady súvisiace so spoplatnením ciest II. a III. triedy nulovou sadzbou a zavedením inštitútu objektívnej zodpovednosti budú hradené z vlastných zdrojov NDS.

Výdavky súvisiace s priamym prístupom Finančnej správy a Vojenského spravodajstva k informáciám zhromaždeným podľa § 12 ods. 5 návrhu budú zabezpečené v rámci stanovených limitov výdavkov dotknutých inštitúcií na príslušný rozpočtový rok.

Ministerstvo vnútra SR Tabuľka č.4

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Daňové príjmy (100)1 0 0 0 0 Nedaňové príjmy (200)1 014 664 000 13 178 000 11 900 000 Granty a transfery (300)100 0 0 Príjmy z transakcií s finančnými akt ívami a finančnými pasívami (400) 00 0 0 Prijaté úvery, pôžičky a návratn é finančné výpomoci (500) 00 0 0 Dopad na príjmy verejnej správy celkom014 664 000 13 178 00011 900 000

 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Tabuľka č . 7

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)0990 000990 000990 000 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) Poistné a príspevok do poisťovní (620) Tovary a služby (630)20990 000990 000990 000 635002 Rutinná a štandardná údržba vý počtovej techniky990 000 990 000990 000 Bežné transfery (640)2 Splácanie úrokov a ostatné platby sú visiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2 Kapitálové výdavky (700)0 2 100 00000 Obstarávanie kapitálových aktív (710)202 100 00000 711003 Nákup softvéru02 100 00000 Kapitálové transfery (720) Výdavky z transakcií s finančnými akt ívami a finančnými pasívami (800)0000 Dopad na výdavky verejnej správy celkom03 090 000990 000990 000 z toho výdavky na ŠR3 090 000990 000990 000 Bežné výdavky (600) 0990 000990 000990 000 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)0000 Kapitálové výdavky (700)02 100 000 00 Výdavky z transakcií s finančný mi aktívami a finančnými pasívami (800)0000 Vplyvy na podnikateľské prostredie

 

Predkladaný materiál má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, predovšetkým na činnosť dopravných spoločnost í, ktorým sa zvýšia náklady na pokuty, v prípade ak sa budú dopúšťať priestupkov v oblasti mýta, ktoré súvisia so zvýšením pokút a zavedením objektívnej zodpovednosti a taktiež ná klady na depozit za palubnú jednotku najmä menším domácim dopravcom, ktorý doteraz využívali len nespoplatnenú sieť ciest II. a III. triedy.

Synergické efekty týchto zmien spôsobia zanedbateľné zvýšenie nákladov na dopravu (s výnimkou dopravcov, ktorý sa budú dopúšťať mýtnych priestupkov) a nepatrným spôsobom tak môže dôjsť k nárastu cien tovarov a služieb pre konečných spotrebiteľov.

Implementácia európskej služby elektronického mýta (EETS) však bude mať opačný efekt, pretože potrebou uzatvorenia len jednej zmluvy a obstarania len jednej palubnej jednotky, sa zníži dopravcom rozsah administratí vy i jednorazové náklady súvisiace so zložením zábezpeky za palubné jednotky. Zároveň návrh predpokladá zavedenie zľavového systému v oblasti mýta pre dopravcov za podmienok určených správcom vý beru mýta.

Je potrebné zdôrazniť, že návrh zákona síce zavádza spoplatnenie ciest II. a III. triedy, tieto však budú spoplatnen é nulovou sadzbou. Spoplatnenie týchto komunikácii umožní monitorovať ich zaťaženie tranzitnou nákladnou dopravou.

 

 

Vplyvy na podnikateľské prostredie

3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?Dotknutými budú podnikate ľské subjekty podnikajúce v oblasti cestnej prepravy. Jedná sa o stovky subjektov.

3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?Aplikácia návrhu zvýši náklady dopravných spoločností, ktorým sa zvýšia ná klady na pokuty v súvislosti so zvýšením pokút a zavedením objektívnej zodpovednosti v prípade, že sa budú dopúšťať priestupkov v oblasti mýta. Zároveň sa znížia náklady dopravcom, ktorí budú využívať službu EETS. Tieto nie je možné exaktne vyčísliť.

 

3.3. Aká je predp okladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?Aplikácia návrhu vytvorí podnikateľským subjektom administratívne náklady. Bude sa týkať predovšetkým menších domácich dopravcov, ktorí doteraz využívali len nespoplatnenú sieť ciest II. a III. triedy a budú nútení uzatvoriť zmluvu s prev ádzkovateľom mýtneho systému a zložiť depozit za palubnú jednotku. Môže sa jednať o stovky, prípadne až tisícky dopravcov, ich počet nie je možné exaktne vyčísliť.

Dopravcom využívajúcim EETS naopak poklesne rozsah administratívy a náklady na zloženie zábezpeky za palubné jednotky. Jedná sa o stovky dopravcov.

3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného n ávrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)Ná vrh neupravuje podmienky pre vstup na trh, podmienky pre správanie sa na trhu neupravuje ani podmienky, ktoré by viedli k zmenám v štruktúre trhu.

3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dô sledky pripravovaných regulácií?Prijatím návrhu nebude mať ž iadne negatívne vplyvy na zamestnanosť a nenastane po jeho schválení žiadne hromadné prepúšťanie.

Schválenie návrhu bude mať viacero prínosov. Obmedzí sa ním obchádzanie spoplatnenej siete, zvýši efektivita mýtneho systému a zavedenie objektívnej zodpovednosti bude viesť k miernemu nárastu výberu mý ta a zároveň rozloženie dopravy bude menej deformované, čo bude mať pozitívne spoločenské a ekonomické dôsledky. -

Vplyvy na životné prostredie

 

 

Životné prostredie5.1. Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú ná vrhom ovplyvnené a aký bude ich vplyv (pozitívny alebo negatívny)?Aplikácia návrhu nemá vplyv na žiadnu zo zložiek životného prostredia.5.2. Bude mať navrhovaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno aký?Aplikácia návrhu nebude mať negatívny vplyv na chránené územia.5.3. Bude mať návrh vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice?Nakoľko návrh zákona bude aplikovaný na území Slovenska, tak sa nepredpokladá vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

 

Budovanie základných pilierov informatizácieObsah6.1. Rozširujú alebo inovujúsa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby? Návrh predpokladá vybudovanie Centrálneho registra priestupkov, ktorý by mal riešiť správu dopravných priestupkov. Okrem oblasti tohto zá kona bude Centrálny register priestupkov zastrešovať aj ďalšie typy dopravných priestupkov.

Riešenie správy dopravných priestupkov, realizované vo forme Služby, bude zabezpečovať prostredníctvom platobných kanálov, predajných miest, zákazníckych služieb, kontrolou vozidiel, správou ú dajov, spracovaním a výberom doplatkov a pokút, centrálnym monitoringom a riadením akosti, procesom upomínania a vymáhania a infraštruktúrou predovšetkým nasledovné procesy:

1)identifikáciu a zaznamenávanie priestupkov,

2)spracovanie získaných informácií,

3)centrálnu registráciu priestupkov a

4)výber doplatkov a pokút.

Áno, zverejňovaním osobitných obchodných podmienok pre náhradný výber mýta vrátane zoznamu akceptovaných elektronický ch prostriedkov platobného styku a zoznamu údajov a dokladov, ktoré je potrebné poskytnúť pre výpočet mýta náhradným spôsobom na webovom sídle správcu výberu mýta alebo na webovom sídle ním urč enom sa zavádza nová elektronická služba s úrovňou I (informatívna úroveň). Zverejňovaním všeobecných obchodných podmienok, cenníka a zoznamu údajov a dokladov, ktoré je potrebné predložiť na účely uzavretia zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest na webovom sídle správcu výberu mýta alebo poskytovateľa Eur ópskej služby elektronického výberu mýta sa zavádza nová elektronická služba s úrovňou I (informatívna úroveň).

 

6.2.Vytvárajúsapodmienkypresémantickú interoperabilitu?

Centrálny register priestupkov bude navzá jom prepojený s technickou záznamovou infraštruktúrou umiestnenou na stacionárnych kontrolných bránach, prenosných zariadeniach alebo infraštruktúru umiestnenú v rámci pozemných komunikácií (kamerové syst émy, radarové a laserové systémy, kontrolné mýtne brány, dynamické váhy a pod.), mobilnou časťou záznamovej infraštruktúry umiestnenej vo vozidlách mýtnej polície/vozidlách Policajného zboru SR. ¼udia6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?

Návrh nemá vplyv na vzdelávanie v oblasti počítač ovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT.6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?

Návrh nemá vplyv na zabezpečenie rozvoja elektronického vzdelá vania.6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?

Návrh nemá vplyv na zabezpečenie podporných a propagačný ch aktivít na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT.6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?

Návrh nemá vplyv na prístup znevýhodnených osôb k služb ám informačnej spoločnosti.Infraštruktúra6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?

Návrh predpokladá vybudovanie Centrálneho registra priestupkov.6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?

Návrh nemá vplyv na rozširovanie prístupnosti k internetu.6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?

Návrh nerozširuje prístup verejnosti k elektronickým službá m.6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?

Centrálny register priestupkov bude interoperabilný s technickou zá znamovou infraštruktúrou (napr. kontrolné mýtne brány, dynamické váhy) a mobilnou časťou záznamovej infraštruktúry.6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?

Návrh nemá vplyv na bezpečnosť IT.6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?

Návrh ráta s vybudovaním Centrálneho registra priestupkov.Riadenie procesu informatizácie 6.13.Predpokladajúsazmenyv riadeníprocesu informatizácie?

Návrh nemá vplyv na riadenie procesu informatizácie.Financovanie procesu informatizácie6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

Návrh vytvára finančné nároky na vybudovanie a prevá dzku Centrálneho registra priestupkov.Legislatívne prostredie procesu informatizácie6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?

Bezpredmetné.

 

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ prá vneho predpisu:

Vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona o o výbere mýta za u žívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskej únie

- v primárnom

·v čl. 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

 

- v sekundárnom práve (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Eur ópskeho spoločenstva - do 30. novembra 2009),

·v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými n ákladnými vozidlami v znení smernice Eur ópskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013,

·v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. aprí la 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v spoločenstve v znení nariadenia Európskeho parlamentu a rady 219/2009 z 11. marca 2009.

 

- v sekundárnom práve (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembra 2009),

 

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia:

·smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladný mi vozidlami bola Slovenska republika povinná transponovať do 30. apríla 2004,

·smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺň a smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 10. júna 2008,

·smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami je Slovenská republika povinná transponovať do 16. októbra 2013,

·smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. aprí la 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v spoločenstve bola Slovenská republika povinná transponovať do 20. novembra 2005.

 

b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom vš eobecne záväzných právnych predpisov:

·smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami – do 10. marca 2008,

·smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťa žkými nákladnými vozidlami – do 15. septembra 2013,

·smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v spoločenstve – do 21. novembra 2005.

 

c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa č l. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:

 

- bezpredmetné

 

d) informácia o pr ávnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:

1.Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

2.Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov

3.Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciá ch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov

4.Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5.Nariadenie vlády SR č. 344/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na tunely v cestnej sieti

6.Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znen í neskorších predpisov

7.Zákon č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov

8.Návrh zákona o výbere mýta a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'Návrh zákona ')

9.Návrh zákona o diaľničných známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'Ná vrh zákona o DZ')

 

 

 

 

 

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Úplný

6.Gestor a spolupracujúce rezorty:

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - gestor

Ministerstvo financií Slovenskej republiky – spolugestor

 

 

II. Osobitná časť

K časti I

 

K § 1

Predmet zákona

V úvodnom ustanovení sa vymedzuje predmet zákonnej úpravy. V súlade so smernicou 2004/52/ES sú definované technológie pre stanovenie polohy vozidla a vykonanie mýtnej transakcie, použiteľné jednotlivo, alebo v ich kombinácii.

 

K § 2

Základné ustanovenia

Vymedzuje sa okruh základných pojmov, ktoré sa používaj ú v ďalších ustanoveniach zákona. Ustanovenie definuje elektronický výber mýta, ktorý sa vypočíta z dĺžky prejazdenej vzdialenosti po vymedzenom úseku cesty a sadzby podľa kategórie vozidla. V prípade výpadku elektronického vý beru mýta sa môže mýto vypočítať náhradným spôsobom.

Na určenie polohy vozidla a realiz áciu transakcie automatického odúčtovania mýta bez zastavenia vozidla slúži elektronické zariadenie umiestnené alebo zabudované vo vozidle - palubná jednotka OBU (On Board Unit). Taktiež sa vymedzuje okruh vozidiel nad 3,5 t, ktoré sú povinné platiť mýto.

Keďže sú spoplatnené aj koncesné cesty, čisté výnosy sú príjmom štátneho rozpočtu avšak tento príjem je účelovo viazaný na úhradu záväzkov štátu vyplývajúcich z koncesných zmlúv.

Cieľom spoplatnenia ciest II. a III. triedy bude v prvej fáze zavedenie nulovej sadzby s cieľom monitorovania nákladných vozidiel na cestách II. a III. triedy pričom n ásledne môže dôjsť k reálnemu spoplatneniu najvyťaženejších úsekov ciest II. a III. triedy. Prípadné čisté výnosy sú rovnako účelovo viazané na výstavbu, správu a údržbu ciest II. a III. triedy.

 

K § 3

Oslobodenie od mýta

Vymedzuje sa okruh subjektov oslobodených od platenia mýta. Uplatňujú sa obdobné výnimky z povinnosti platenia, ktoré sú v súčasnosti platnom znení zákona č. 25/2007 Z.z.

 

K § 4

Sadzba mýta

Sadzby mýta za 1 km cesty sú stanovené rovnako ako doteraz pre jednotlivé kategórie vozidiel podľa ich celkovej hmotnosti, podľa počtu náprav a emisnej triedy vozidla na základe výpočtu ú rovní vážených priemerných sadzieb mýta v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami. Pre jednoznačnosť výkladu vozidlá s hmotnosťou presne 12 t patria do vyššej kategó rie spoplatnenia t.j. do kategórie 12t (vrátane) a viac.

Oproti súčasnej právnej úprave, sa zavádza zľavový systém na odjazdené km po presiahnut í určitého počtu km v príslušnom roku a každoročná úprava sadzieb mýta podľa indexu spotrebiteľských cien, pričom táto úprava mô že byť nielen smerom nahor ale aj nadol.

 

K § 5

Spôsob užívania vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta

Uvedené ustanovenie sa preberá z vyhlášky č . 388/2009 Z.z. a sú v ňom definované základné technické podmienky a podrobnosti o spôsobe výpočtu mýta pri užívaní vymedzených úsekov ciest. Ich zakotvenie je nevyhnutné aj z dôvodu jednoznačné ho postupu pri výkone kontroly, ako aj z dôvodu predchádzania neželaným nejasnostiam pri výpočte mýta.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa uvažuje aj so spoplatnením na vymedzených úsekoch ciest v intravilánoch obcí, je nevyhnutné zadefinovať systém spoplatnenia vo vzťahu k vymedzeným úsekom a pod úsekom, ktoré vozidlo prejde, tak ako to ustanovujú odseky 4 a 5. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je stanovením časového obdobia prejazdu vymedzeným úsekom intravilánu vylúčiť zo spoplatnenia tý ch, ktorí majú v obci zdroj alebo cieľ a primárne sa zamerať na vozidlá tranzitujúce cez obec. Nastavenie systému má zároveň eliminovať motivá ciu vozidiel obchádzať vymedzené úseky ciest v intraviláne súbežnými komunikáciami, ak neprejdú celý vymedzený úsek, t.j. všetky jeho podúseky.

 

K § 6

Náhradný výber mýta

Dôvodom tohto ustanovenia je úprava rež imu platby mýta v prípadoch, ako je výpadok elektrickej energie, výpadok telekomunikačných služieb, výpadok elektronického mýtneho systé mu alebo pri ich kombinácií a to bez ohľadu na skutočnosť, či v danom prípade ide o lokálny alebo celoplošný výpadok, príp. ak podľa uváženia správcu výberu mýta nastane situácia, ktorá môže ohroziť bezpečnos ť a plynulosť cestnej premávky. Rovnako v prípade vzniku napr. kolón alebo vzniku inej situ ácie súvisiacej s ohrozením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky môže správca výberu mýta dočasne zaviesť náhradný výber mýta. Toto ustanovenie nezakotvuje všeobecne platný alternatívny výpočet mýta uplatňujúci sa kedykoľvek súbežne popri štandardnom postupe, ale naopak zakotvuje postup iba pre špecifické situácie, kedy nie je možné štandardný elektronický postup uplatniť.

K § 7 a 8

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest

Podľa ustanovenia vymedzen é úseky je možné užívať len po uzavretí zmluvy. § 8 obsahuje podstatné náležitostí zmluvy o užívaní vymedzených úsekov. V ostatnom sa ponecháva správcovi výberu mýta a poskytovateľovi európskej služby elektronického výberu mýta voľnosť pri tvorbe t ýchto zmlúv a všeobecných obchodných podmienok.

 

K § 9

Povinnosti prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla

Vymedzenie subjektu platiteľa mýta, vzhľadom na vzájomnú solidárnosť vzťahov medzi prevádzkovateľom alebo vlastníkom vozidla, užívateľom vozidla, a vodičom vozidla, ktorý je zodpovedným subjektom preukázania riadnej platby pri kontrole na mieste, je ustanovené na prevádzkovateľa vozidla v zmysle § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z.z o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemný ch komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinnosťou platiteľa mýta a vodiča vozidla je umiestnenie a aktivovanie palubnej jednotky k výpočtu výšky mýta a automatickej transakcie odúčtovania mýta. Rovnako sú zodpovední za povinné zadanie potrebných technických údajov o vozidle do tohto zariadenia. Zavádzajú sa povinnosti prevádzkovateľa a vodiča pri náhradnom výpočte mýta, ktoré doterajší zákon č. 25/2007 Z.z. neobsahoval. Palubná jednotka na základe zistenia polohy vozidla umožní určiť prejazdenú vzdialenosť a po komunikácii s centrálou zaznamená a odpočíta vypočítanú výšku mýta.

 

K § 10

Práva a povinnosti prevádzkovateľ a oslobodeného od mýta

Uvedené práva a povinnosti sa preberajú z vyhl ášky č. 388/2009 Z.z., ktorou sa upravuje registračná povinnosť prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta. Za účelom evidencie a aby nedoš lo k neoprávnenému vyrubeniu mýta sa vyžaduje registrácia aj vozidiel oslobodených od mýta, a to v limitovanom rozsahu údajov, pričom vymedzení prevádzkovatelia vozidiel nie sú povinní sa registrovať vôbec. Režim oslobodeného vozidla m á za následok oslobodenie od povinnosti platiť mýto a povinnosti vybaviť vozidlo palubnou jednotkou. V okamihu, keď vozidlo stratí status oslobodeného vozidla je jeho prevádzkovateľ povinný postupovať ďalej v zmysle všeobecných ustanovení, t.j. uzatvoriť zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest.

Na základe doterajších skúseností z praxe, zavádza sa osobitná právna úprava pre vozidlá ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štá tu.

 

K § 11

Palubná jednotka

Ustanovením sa definuje palubná jednotka a v upravenej podobe sa preberajú ustanovenia o palubnej jednotke z vyhlášky č. 388/2009 Z.z., ktorej inštalácia je nevyhnutným predpokladom užívania vymedzených úsekov ciest, prič om akceptovateľná je iba palubná jednotka vydaná správcom výberu mýta alebo ním poverenenou osobou alebo poskytovateľom európskej služby elektronického výberu mýta. Každá palubná jednotka je priradená a zaregistrovaná iba k jednému vozidlu a ako taká je neprenosná. Ku každému vozidlu, ktoré užíva vymedzené úseky ciest je teda nutné priradiť osobitnú palubnú jednotku. Podrobnosti o inštalácii a umiestnení pritom ustanovuje návod na inštaláciu a umiestnenie. Podmienky nakladania s ňou a jej používania môžu zakotviť okrem tohto návrhu zákona, prípadne vykonávacieho predpisu aj všeobecn é obchodné podmienky.

V odseku 4 je riešené nastavenie palubnej jednotky, ktoré je nevyhnutný m predpokladom pre správny výpočet mýta.

Odsek 5 a 6 upravuje postup v prípade poruchy alebo poškodenia palubnej jednotky poč as jazdy alebo po skončení jazdy, s ktorou sa spájajú povinnosti vodiča vozidla oznámiť to bezodkladne správcovi výberu mýta alebo ním poverenenej osobe alebo poskytovateľovi európskej služby elektronického výberu mýta.

Základným účelom odseku 7 a 8 je vymedzenie práv a povinností prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla v prí pade krádeže, straty, zničenia alebo poškodenia palubnej jednotky, pričom pre všetky spomenuté prípady je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezodkladne informovať o danej skutočnosti správcu výberu mýta alebo ní m poverenenú osobu alebo poskytovateľa európskej služby elektronického výberu mýta.

 

 

K § 12

Správca výberu mýta

Podľa § 6 ods. 9 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemný ch komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 8 ods. 1 zákona č. 639/2004 Z.z. o Ná rodnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov výber poplatkov za užívanie diaľnic a ciest zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

V odseku 2 sa vymedzuje okruh činností, ktorými môže sprá vca výberu mýta poveriť inú osobu, napr. prevádzkovateľa mýtneho systému.

Systém výberu mýta umožňuje ú hradu mýta pred jazdou po cestách podliehajúcich mýtu nielen pravidelným ale aj občasným užívateľom a to platbou v hotovosti, bankovým prevodom alebo platobnými kartami na zriadených platobných miestach. Povinnosť vybudovať platobné miesta pre úhradu mýta má správca výberu mýta.

Odseky 5 a 6 riešia požiadavky na zhromažďovanie, spracovávanie, využívanie, uschovávanie príp. poskytovanie údajov potrebných k výpočtu mý ta pri dodržiavaní ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Odsek 8 rieši ďalšie povinnosti správcu výberu mýta a to umožniť nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným zariadeniami slúžiacimi na výber mýta Policajnému zboru najmä na účely odhaľovania trestnej činnosti alebo priestupkov ako aj Slovenskej informačnej služby na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.

Pod zavádzaním nového mýtneho rež imu s čím súvisí povinnosť správcu výberu mýta predkladať ministerstvu správu je potrebné chápať aj podstatnú zmenu sadzieb mýta alebo rozsahu spoplatnenej siete.

 

Všeobecne k § 13 až 19

Vozidlo prejde naprieč Európou po spoplatnených cestách a uhradí mý to na základe jednej zmluvy. Prevádzkovateľ vozidla obdrží jedno súhrnné vyúčtovanie bez ohľadu na to, ktorými štátmi alebo regiónmi jeho vozidlo prešlo. Nová Európska služba elektronického výberu mýta (EETS) má uľahčiť platenie mýta v rámci celej Európskej ú nie a má byť k dispozícii na všetkých dnes spoplatnených úsekoch ciest, mostoch, tuneloch a trajektoch. O správne podklady pre výber mýta sa má postarať elektronické zariadenie, tzv. interoperabilná palubn á jednotka. V rámci služby európskeho elektronického výberu mýta bude stačiť len jedno takéto zariadenie pre každé vozidlo. Tým sa eliminujú problémy pri získavaní špecifických palubných jednotiek a odpadne administratívna záťaž spojená s registráciou vozidla, uzatváraním zmlúv alebo napr. skladaním záloh v nekompatibilných systé moch na národnej alebo dokonca miestnej úrovni.

Uvedenými ustanoveniami sa zabezpečuje vykonateľnosť rozhodnutia Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technický ch prvkov.

 

K § 13

Európska služba elektronické ho výberu mýta

V ustanovení sa definuje európska služba elektronického výberu mýta ako aj poskytovateľ eur ópskej služby elektronického výberu mýta.

 

Udelenie a odňatie oprávnenia na poskytovanie európskej služby elektronického vý beru mýta

K § 14

V odseku 1 sa preberajú podmienky pre udelenie oprávnenia na poskytovanie európskej služby elektronického výberu mýta z rozhodnutia Komisie 2009/750/ES o definícii Euró pskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov a tie sa v ďalších odsekoch konkretizujú a spresňujú.

 

K § 15

V ustanovení sa š pecifikuje, čo má žiadosť o udelenie oprávnenia obsahovať a aké dokumenty je k nej potrebné priložiť. Rovnako sa upravuje postup ministerstva pri udeľovaní tohto oprávnenia.

 

K § 16

Ustanovením sa upravuj ú dôvody odňatia oprávnenia ministerstvom.

 

K § 17

Práva a povinnosti poskytovateľa európskej služby elektronického výberu mýta

Povinnosti poskytovateľa európskej služby elektronického v ýberu mýta sú upravené nielen rozhodnutím Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov ale sú definované aj v § 16 návrhu zá kona tak, aby boli naplnené ustanovenia rozhodnutia, ale aby bola zabezpečená aj funkčnosť a kontrolovateľnosť mýtneho systému a ochrana osobných údajov.

 

K § 18

Zmierovacia komisia

Zmierovací orgán musí byť z hľadiska svojej organiza čnej a právnej štruktúry nezávislý od obchodných záujmov správcu výberu mýta a poskytovateľov európskej služby elektronického výberu mýta. Keďže Rozhodnutie Komisie 2009/750/ES o definícii Eur ópskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov ukladá len povinnosť zriadiť zmierovací orgán návrh zákona v podrobnej forme ustanovuje zmierovaciu komisiu ako nezávislý orgán, stanovuje postup zmierovacieho konania ako aj požiadavky na členov zm ierovacej komisie. Stanovisko zmierovacej komisie nie je pre strany záväzné, má len odporúčací charakter, v ktorom navrhuje riešenie sporu a zdôvodňuje ho.

Oblasť elektronického výberu mýta je značne rozsiahla a prípadné spory môžu vznikať v rozličných oblastiach. Preto predkladateľ zvolil za účelom zastrešenia čo najširšieho okruhu možný ch tém odborníkov z oblasti práv, ekonómie a financií a pozemných komunikácií, pričom členov navrhujú odborné organizácie a vedecké inštitúcie a to najmä vysoké školy a vedecké pracoviská Slovenskej akadémie vied. O konkrétnych subjektoch, ktoré budú navrhovať odborníkov za členov zmierovacej komisie rozhodne minister.

 

K § 19

Zmierovacie konanie

Rozhodnutie Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služ by elektronického výberu mýta a jej technických prvkov ukladá členským štátom zriadiť zmierovací orgán, ktorý sa má pokúšať riešiť prípadné spory pri uzatváraní zmlúv o poskytovan í európskej služby elektronického výberu mýta alebo spory vyplývajúce z uzavretých zmlúv medzi správcom výberu mýta a poskytovateľov európskej služby elektronického výberu mýta predtý m ako by uvedené spory mali byť riešené súdnou cestou.

 

Autorizácia

K § 20 a 21

Ustanovením sa upravuje postup pri získavaní autorizá cie na vykonávanie posudzovania zhody a vhodnosti zložiek interoperability čo je riešené na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Kladné rozhodnutie o autorizácii úrad oznámi Európskej komisii a ostatným členským štátom formou 'notifikácie', teda formálneho oznámenia, ž e subjekt, ktorý bol autorizovaný na vykonávanie posudzovania zhody spĺňa všetky požiadavky, ktoré sú na neho kladené. Pozastavenie alebo zrušenie autorizácie musí úrad oznámiť Európskej komisii a ostatn ým členským štátom a znamená súčasne aj pozastavenie alebo zrušenie notifikácie.

 

K § 22

Práva a povinnosti notifikovanej osoby

Keďže je potrebné zabezpečiť vysokú kvalitu výkonu notifikovaných osôb vykonávajúcich posudzovanie zhody a všetky notifikované osoby by mali vykonávať svoje ú lohy rovnakým spôsobom a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže, sú stanovené povinnosti, ktoré musí spĺňať subjekt zapojený do posudzovania zhody. S cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň bezpe čnosti zariadení, je nevyhnutné, aby subdodávatelia pri vykonávaní úloh posudzovania zhody spĺňali rovnaké požiadavky ako notifikované osoby. Notifikovaná osoba má stanovené informačné povinnosti voči úradu a orgánu trhového dohľadu. Informačné povinnosti sa týkajú vydaných dokumentov pre účely posudzovania zhody, odmietnutia ich vydať, činností posudzovania zhody a subdodávateľských zmlúv.

 

K § 23

Ministerstvo

V ustanovení sa vyčí slujú povinnosti ministerstva vyplývajúce najmä zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladný mi vozidlami v znení smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, Smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011

a rozhodnutia Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služ by elektronického výberu mýta a jej technických prvkov.

 

K § 24

Štátny odborný dozor

Ustanovenia definujú orgány štátneho odborné ho dozoru, okruh kontrolovaných subjektov, preukazovanie sa kontrolóra pri výkone štátneho odborného dozoru a práva a povinnosti kontrolóra.

 

K § 25

Kontrola dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla

Kompetencie na vykoná vanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona majú kontrolou poverené osoby v spolupráci s útvarmi Policajného zboru. V prí pade novo zavádzanej objektívnej zodpovednosti môže kontrolu vykonávať aj správca výberu mýta alebo ním poverená osoba samostatne.

Poverenými osobami sú zamestnanci správcu výberu mýta alebo ním poverenej osoby.

Osoba poverená výkonom kontroly získava údaje o úhrade mýta na platobných miestach a elektronickou kontrolou na stacionárnych kontrolný ch miestach a mobilnou kontrolou. Na základe týchto údajov je možné vyhodnotiť porušenie ustanovení tohto zákona a všeobecných záväzných predpisov na jeho vykonanie.

Osoby poverené vý konom kontroly sú povinné sa pri výkone kontroly na požiadanie preukazovať preukazom, obsahujúcim údaje o totož nosti a vymedzenie poverenia. Vydanie a evidenciu preukazov poverených osôb má v kompetencii ministerstvo.

Odsek 5 bližšie ustanovuje oprávnenia poverených osôb pri výkone kontroly vozidiel, u ktorých bolo zistené porušenie tohto zákona. Automatickými stacionárnymi a mobilnými elektronickými zariadeniami sú z digitálnych zá znamov a automatizovanej identifikácie vozidla a zistenia totožnosti majiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla vypracované podklady pre objasňovanie a prejednávanie priestupku.

Oprávnenia osôb poverených výkonom kontroly umožňujú pri výkone kontroly vyžadovať vysvetlenie ako i preukázanie úhrady mýta. Sú oprávnené v prípade nepreukázania úhrady vybrať mýto vypočítané na základe podkladov, alebo v prípade ak nemožno určiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla, vybrať mýto vypočítané z dĺžky 650 km a sadzby príslušnej kategórie vozidla.

Podľa zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov útvary Policajného zboru pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky plnia aj iné úlohy, ak tak ustanovujú osobitné zákony. Okruh oprávnení policajta je pre plnenie úloh na úseku kontroly mýta postačujúci a je v súlade s poslaním Policajného zboru. Útvary Policajného zboru spolupracujú pri výkone kontroly usmer ňovaním vozidiel, u ktorých bolo zistené porušenie ustanovení tohto zákona, za účelom zastavenia a nevedenia na kontrolné miesta. V prípade nepreukázania úhrady mýta za kontrolované vozidlo, alebo úhrady v nie plnej výške, sú oprávnené ulo žiť zákaz ďalšej jazdy alebo prikázať smer jazdy.

V prípade neprejednania priestupku v blokovom konaní sú poverené osoby povinné vyhotoviť doklad o kontrole a zabezpečiť oznámenie zisteného priestupku na predpísanom tlačive a predpísaným postupom na prejedná vanie v správnom konaní.

V rámci riešenia objektívnej zodpovednosti sa v odseku 11 definujú práva a povinnosti správcu výberu mýta alebo ní m poverenej osoby pri výkone kontroly, ktoré sú prispôsobené na elektronicky vykonávanú kontrolu, bez potreby zastavenia motorového vozidla.

 

K § 26

Zadržanie osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla

Ustanovenie upravuje oprávnenie príslušní ka Policajného zboru zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom vozidla v prípade nezaplatenia m ýta a postup pri ich zadržaní a vrátení.

 

K § 27

Priestupky

Kvalifiká cia priestupkov je rozdelená na priestupky týkajúce sa nezaplatenia mýta a odmietnutia platby na mieste kontroly, nesplnenia povinnosti umiestnenia a aktivácie palubnej jednotky vo vozidle, na priestupky nezadania alebo zadania klamlivých ú dajov do palubnej jednotky a neoprávnené manipulovanie a zasahovanie s palubnou jednotkou a na priestupky nepredloženia dokladov potrebný ch na určenie kategórie vozidla, celkovej hmotnosti, počtu náprav a emisnej triedy.

Niektoré výšky pokút sa zvyšujú avšak na druhej strane sú v prí pade nezaplatenia mýta odstupňované pod ľa toho o aký nedoplatok mýta sa jedná. Skutková podstata priestupku podľa ods. 1 písm. c) sa použije len v prípade, že vodič sa nachádza na vymedzenom úseku cesty II. a III. triedy a nemá vo vozidle spustenú palubnú jednotku. Priestupky, ktoré neboli prejednané v blokovom konaní budú ako doteraz prejednávať okresné úrady. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znen í neskorších predpisov.

Odsek 13 ustanovuje, že výnosy z pokút uložených za priestupky na úseku mýta sú príjmom štátneho rozpočtu.

 

 

K § 28

Správne delikty

Ustanovenia o sprá vnych deliktoch sú precizované z dôvodu zrušenia vyhlášky č. 388/2009 Z.z., ktorým sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov. Rovnako sa zmierňujú pokuty a stanovujú sa rozmedzia na uloženie pokuty. Rovnako ako v prípade priestupkov, aj výnosy z pokút uložených za spr ávne delikty na úseku mýta sú príjmom štátneho rozpočtu.

 

Osobitné ustanovenia o spr ávnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla

K § 29

Hlavným účelom zavádzania objekt ívnej zodpovednosti za porušenie predpisov na úseku mýta je zabezpečiť disciplinovanosť a dodržiavanie predpisov na úseku mýta a to najmä dodržiavanie povinnosti úhrady mýta.

Preukazovanie zodpovednosti za porušenie niektorých ustanovení zákona č. 25/2007 Z.z. je v súčasnej dobe mimoriadne náročné v prí padoch, ak páchatelia priestupkov na úseku mýta nie sú bezprostredne po spáchaní priestupku zastavení, identifikovaní a na mieste porušenia zákona bezprostredne prejednaní. Ide predovšetkým o nezaplatenie mý ta, jazda po vymedzených úsekoch bez palubnej jednotky či nesprávne alebo neúplné zadanie technických údajov o vozidle do palubnej jednotky.

Ustanovuje sa rozsah povinností prevádzkovateľ a vozidla ako ich taxatívny výpočet, ktoré je možné zadokumentovať prostredníctvom automatizovaných technických prostriedkov.

Správne delikty prevádzkovateľa vozidla obsahujú 3 skutkové podstaty s presným určením pokuty. Okresný úrad nebude oprávnený uložiť inú pokutu ako uvá dza návrh zákona. Rovnako nebude môcť prihliadať na žiadne okolnosti, trvanie protiprávneho stavu ani na osobu páchateľa.

Jedno konanie (jedno konkrétne zistené konanie t.j. súvislá ja zda po spoplatnenej sieti bez toho, aby ju vozidlo opustilo), ktoré vykazuje znaky viacerých porušení uvedených v § 29 návrhu zákona sa prejedná v spoločnom konaní , kde sa uloží výška pokuty podľa najprísnejšie postihnuteľného porušenia. V prípade opustenia spoplatneného ú seku diaľnice alebo cesty a následné opätovné vstúpenie na spoplatnenú sieť sa považuje za nové porušenie, a teda bude prejednané samostatne v ďalšom konaní.

V odseku 10 sa ustanovuje prekluzívna lehota, po ktorej uplynutí nemožno pokutu uložiť a konanie o správnom delikte musí byť odložené (§ 30 ods. 1 pí sm. d) návrhu zákona), resp. musí byť zastavené (§ 30 ods. 6 návrhu zákona).

Výš ka pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla nie je závislá od výšky ustanovených pokút za priestupok. Naproti tomu, v konaní o priestupku vodiča nemožno upustiť od výkonu časti pokuty tak, ako je to u správneho deliktu prevádzkovateľa vozidla (pozitívna motivá cia upustenia od platby 1/3 pokuty pri jej riadnom, včasnom zaplatení pokuty ale aj doplatku mýta).

Z dôvodu vyššie uvedenej možnosti uhradiť 2/3 pokuty v lehote na podanie odporu (pozitívna motivácia) sú pokuty v návrhu zaokrúhľované na sumy deliteľn é tromi bezo zvyšku.

Zaplatením pokuty prevádzkovateľom vozidla bude vec správneho deliktu ukončená ad acta bez akéhokoľvek zápisu do evidencie vodičov.

Pokutu bude prevádzkovateľ vozidla povinný uhradiť na príslušný bankový účet; platba v hotovosti je vylúčená zo systémových dôvodov.

Výnosy z pokút ulož ených za správne delikty na úseku mýta sú príjmom štátneho rozpočtu.

 

K § 30

Niektoré protiprá vne skutky z rôznych dôvodov, ako napr. znečistená, neexistujúca, nečitateľná tabuľka s evidenčným číslom alebo rozmazaný, nekvalitný záznam (snímok) a pod., bude okresný úrad odkladať záznamom z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba – prevádzkovate ľ vozidla.

Skutok spáchaný vozidlom, ktorého prevádzkovateľ požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva (diplomati) bude odložený. Ak nebude zistené, že ide o takúto osobu, konanie o sprá vnom delikte bude zastavené po doručení takejto informácie ako odporu proti rozkazu o uložení pokuty za správny delikt.

Odloženie veci z dôvodu zániku zodpovednosti za porušenie povinností prichádza do úvahy napr. pri úmrtí prevádzkovateľa vozidla (fyzická osoba) alebo jeho zániku (právnická osoba) alebo po uplynutí dvoch rokov od porušenia povinnosti (§ 139b ods. 3).

O odložení veci záznamom v spise nie je potrebné upovedomovať účastníka konania, s poukazom na základnú zásadu všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 3 ods. 3 správneho poriadku); ak nemá prevá dzkovateľ vozidla vedomosť o možnom konaní voči nemu, z rozumového dôvodu nie je potrebné mu oznamovať odloženie veci.

 

K § 31

Na zabezpečenie pož iadavky vyplývajúcej z § 3 ods. 3 správneho poriadku vybaviť vec včas a bez zbytočných prieťahov, ako aj použiť najvhodnejšie prostriedky na dosiahnutie účelu, pričom sa má dbať na hospodá rny priebeh konania, bez zbytočného zaťažovania osôb, sa navrhuje rozhodovať o správnom delikte zjednodušenou formou konania – aplikáciou inštitútu rozkazného konania, ktoré v súčasnej dobe pozná z ákon o priestupkoch. Jeho jednoznačnou a poprednou výhodou je jeho rýchlosť a výrazná hospodárnosť; nevzniká tu potreba doručovania najprv upovedomenia o začatí konania s prípadným nariadením ú stneho pojednávania vo veci, ktorého výsledkom by malo byť vydanie rozhodnutia.

Pri riešení správneho deliktu prevádzkovateľa vozidla sa vo väčšine prípadov nepredpokladá náročné dokazovanie tohto skutku, nakoľko samotným vyhotovením dôkazu, overením dôkazov a následnou lustráciou prevádzkovateľa vozidla v informačných systémoch je dokazovanie ukončené.

Ak je nepochybne zistené, že správny delikt bol spáchaný vozidlom konkrétneho prevádzkovateľa, okresný úrad bez ďalšieho konania bezodkladne vydá rozkaz o uložení pokuty za správny delikt (ďalej len 'rozkaz"), na ktorého obsahové náležitosti sa bude primerane vzťahovať § 47 správneho poriadku. Na konanie o správnom delikte sa nevzťahuje ani subsidiá rne zákon o priestupkoch, t. j. záväzný je len všeobecný predpis o správnom konaní.

Z dôvodu objektivity konania a zaručenia právnej istoty sa navrhuje možnosť podať odpor. Dôvodom podania odporu môže byť akákoľvek námietka. Musí však obsahovať všeobecné náležitosti podania pod ľa § 19 správneho poriadku, t. j. z odporu musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Účastník konania však v prípade neúspechu v ďalšom konaní o správnom delikte po podan í odporu, bude musieť uhradiť aj paušálne trovy konania vo výške 30 eur.

Podaný odpor teda zrušuje rozkaz, a ak odpor obsahuje také skutočnosti, príp. doložené relevantné dôkazy, ktoré

a) odôvodňujú zastavenie konania podľa odseku 6, okresný úrad konanie zastaví,

b) umožňujú ďalej konať vo veci iného prevádzkovateľa vozidla (nesprávne stotožnený prevádzkovateľ), konanie o správnom delikte voči konkrétnemu prevá dzkovateľovi sa zastavuje a v prípade dostatočne zisteného stavu veci sa vydá rozkaz voči inému prevádzkovateľovi,

c) nepreukázali nedostatočne zistený stav veci alebo inú nezákonnosť, či nesprávnosť rozkazu, okresný úrad postúpi vec príslušnému orgánu na prejednanie správneho deliktu toho istého prevádzkovateľa,

d) označujú vodiča v požadovanom rozsahu, okresný úrad konanie o správnom delikte preruší a začne konanie o priestupku vodič a.

Konanie o správnom delikte sa zastaví až na základe rozhodnutia okresného úradu o uznaní viny vodiča za porušenie povinnosti podľa § 27 návrhu zá kona. Ak však konanie o skutku vodiča bude zastavené z dôvodov uvedených v odseku 7, rozhodnutie o zastavení priestupkové ho konania má za následok pokračovanie v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla.

Vzhľadom na efektívne využívanie systému a rýchlosť konania sa navrhuje najmä pri vydávaní rozkazov upustiť od niektor ých náležitostí rozhodnutia podľa správneho poriadku, a to od odtlačku úradnej pečiatky a podpisu oprávnenej osoby. Keďže sa predpokladá čo najviac zautomatizované vydávanie rozkazov, umožň uje sa, aby tieto náležitosti boli nahradené jednak už predtlačeným odtlačkom pečiatky a jednak aj faksimile podpisu oprávnenej osoby.

 

K § 32

Upravujú sa základné pravidlá súbehu konania o priestupku vodiča a konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla a dodržania zásady 'Ne bis idem'.

 

K § 33

Návrh zá kona ustanovuje evidenciu správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel, ktorú vedie ministerstvo. Evidencia správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel obsahuje všetky dostupné vopred zadefinované údaje o spr ávnom delikte a prevádzkovateľovi vozidla. Okrem samotnej evidencie správnych deliktov sa upravujú podmienky poskytovania ú dajov z tejto evidencie.

 

K § 34

Vzťah k správnemu poriadku

Vymedzuje sa vzťah tohto zákona k správnemu poriadku.

 

K § 35

Splnomocňovacie ustanovenia

Vymedz uje sa predmet nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovia sadzby mýta za 1 km cesty s rozlíšením podľa kategórie vozidla, počtu náprav a emisnej triedy vozidla. Sadzby mýta budú určené nariadením vlády, pričom správca výberu mýta určuje mýto za prejazdenú vzdialenosť v súlade so sadzbami určený mi nariadením vlády.

Na vykonávanie tohto zákona budú vydané všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa určenia vymedzených ú sekov ciest, limitov poisteného plnenia či preukazovania finančnej spôsobilosti podľa § 14 a pod.

 

K § 36

Prechodné ustanovenie

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia, ktoré sú visia s prijatím navrhovaného zákona.

 

K § 37

Záverečné ustanovenie

Toto ustanovenie obsahuje odkaz na transpozičnú prílohu.

 

K § 38

Zrušovacie ustanovenie

Toto ustanovenie obsahuje zrušovacie ustanovenia, ktorý mi sa zrušujú dosiaľ platné právne predpisy na úseku pozemných komunikácií.

 

 

K článku II:

Cieľom úpravy zá kona o priestupkoch je zvýšením pokút pre vodičov nákladných vozidiel, ktorí porušujú zákaz vjazdu nákladných vozidiel na pozemnú komunikáciu odstrašiť porušovateľov takýchto zákazov a zá roveň zvýšiť dodržiavanie prí slušných dopravných značiek, čo bude mať pozitívny efekt najmä na obyvateľstvo žijúce pri takýchto cestách ako aj na zníženie nákladov vynakladaných na údržbu týchto pozemných komunikáci í.

 

K článku III:

V súvislosti so zavedení m Európskej služby elektronického výberu mýta je potrebné doplniť Sadzobník správnych poplatkov o poplatok za podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie európskej služby elektronického výberu mýta, ako aj ž iadosti v oblasti metrológie a posudzovania zhody.

 

K článku IV:

Navrhovaná zmena súvisí s precizovaní m ustanovení zákona o NDS a to zmenou pojmu 'poplatok' na 'mýto'.

Zaradenie pozemkov pod dia ľnicami vrátane súčastí diaľnic do špecifikácie prioritného infraštruktúrneho majetku NDS navrhujeme z dôvodu zosúladenia vlastníctva a zabezpečenia právnej istoty, nakoľko z hľ adiska evidencia katastra nehnuteľností v zmysle zákona 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov sa cestn é teleso definuje ako stavba a eviduje sa v katastri nehnuteľností parcelným číslom pozemku, kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku, konkrétne 13311 - pozemky, na ktorých sú postavené inž inierske stavby – diaľnice a rýchlostné cesty a ich súčasti. Z dôvodu komplexnosti evidovania stavieb je v zmysle vyššie uvedeného potrebné doplniť do zákona o NDS aj pozemky, ktoré sú špecifikovan é ako prioritný infraštruktúrny majetok. Zaradenie pozemkov do špecifikácie prioritné infraštruktúrneho majetku má predovšetkým zásadný význam a vplyv aj na ochranu pozemkov pred špekulatívnym nakladan ím majetku pri prevodoch pozemkov pod diaľnicami a rýchlostnými cestami. Pozemky špecifikované ako prioritný infraštruktúrny majetok nemožno predať, darovať, či inak previesť do vlastníctva iných prá vnických alebo fyzických osôb, nepodliehajú exekúcii, čím sa strategicky zabezpečí a garantuje ochrana majetku štátu.

 

Navrhujeme podmieniť udeľovanie súhlasu MDVRR SR na platnosť nájomnej zmluvy (nie na jej účinnosť), nakoľko diaľničná spoločnosť je povinná postupovať pri uzatváraní nájomných zmlúv aj v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v kontexte s § 47a Občianskeho zákonníka. Touto zmenou dôjde k odstráneniu komplikovaného stavu, ktor ý nastáva po uzavretí nájomnej zmluvy ako platného právneho úkonu, ktorý je však do momentu udelenia súhlasu MDVRR SR na účinnosť tejto zmluvy nevykonateľný. Nakoľko časový rozdiel medzi momentom nadobudnutia platnosti nájomnej zmluvy a momentom nadobudnutia jej účinnosti spôsobuje v praxi komplikáciu pri zverejňovaní týchto zmlúv, ako aj ťažko riešiteľné právne ná sledky prípadného neudelenia súhlasu na účinnosť platnej nájomnej zmluvy, bude efektívne a z pohľadu právnej istoty účastníkov nájomného vzťahu istejšie, ak MDVRR SR bude udeľovať sú hlas na samotnú platnosť nájomnej zmluvy. Okrem uvedeného je momentálny právny stav taký, že dva rôzne zákony určujú dva rôzne momenty účinnosti jednej nájomnej zmluvy, čiže si navzájom odporujú . Navrhovanou zmenou by sa uvedený nesúlad vyriešil.

 

K článku V:

Cieľom je rovnako ako v zákone o priestupkoch zvýšiť sankciu aj v rámci objektívnej zodpovednosti pre prevádzkovateľov nákladný ch vozidiel, ktorí porušujú zákaz vjazdu nákladných vozidiel na pozemnú komunikáciu, ktorý je určený dopravnou značkou.

 

Na problém zničených ciest II. a III. triedy z dôvodu enormného za ťaženia nákladnou dopravou už dlhodobo upozorňujú samosprávne kraje, v ktorých vlastníctve sú uvedené cesty. Cieľom ustanovení v bodoch návrhu je obmedziť prejazd ťažkých nákladný ch vozidiel po cestách III. triedy a tak zabrániť ich ďalšiemu znehodnocovaniu, ako aj ochrániť majetok obyvateľov. Na zabezpečenie dopravne obslužnosti územia sú samozrejme stanovené aj výnimky z tohto plo šného zákazu prejazdu po cestách III. triedy.

 

 

K článku VI:

V tomto článku sa navrhuje účinnosť zákona od 1. januá ra 2014.

 

Bratislava 26. septembra 2013

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ján Počiatek v. r.

minister dopravy, výstavby a regionálneho

rozvoja Slovenskej republiky

 

 

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore