Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Správne poplatky, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD1 DS14 EU PP5 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 474/2013 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 149/2019

Legislatívny proces k zákonu 149/2019
Legislatívny proces k zákonu 474/2013§ 2
Základné ustanovenia

(1)
Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest na základe elektronicky získaných údajov. Prejazdenou vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť medzi dvoma bodmi vymedzeného úseku cesty určenými vykonávacím predpisom. Tým nie je dotknutá možnosť výberu mýta za užívanie vymedzeného úseku cesty v menšej dĺžke, ako je dĺžka celého vymedzeného úseku cesty.
(2)
Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise3) (ďalej len „vozidlo“) okrem motorových vozidiel kategórie M14) a okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M14) a N14). Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu,8) a to aj vtedy, ak na také zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie.
(3)
Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona osoba, ktorá ako prevádzkovateľ vozidla uzavrela so správcom výberu mýta alebo poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest; ak takáto zmluva nie je uzavretá, považuje sa za prevádzkovateľa vozidla osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Nedoplatok mýta vznikne, ak je mýto počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom počítané alebo uhrádzané v nižšej výške, čím dochádza len k čiastočnej úhrade mýta.
(5)
Mýto možno uhradiť v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo iným spôsobom schváleným správcom výberu mýta alebo dohodnutým s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta.9)
(6)
Mýto, okrem mýta vybraného za užívanie vymedzených úsekov koncesných ciest10) a okrem mýta vybraného za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy11) je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Mýto je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. povinná použiť na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.12)
(7)
Mýto vybrané za užívanie vymedzených úsekov koncesných ciest, znížené o nevyhnutné náklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. spojené so zabezpečením výberu mýta, je príjmom štátneho rozpočtu. Príjmy štátneho rozpočtu z mýta vyberaného z koncesných ciest sú účelovo viazané na krytie výdavkov na úhradu záväzkov štátu vyplývajúcich z koncesných zmlúv, týkajúcich sa koncesných ciest, uzavretých medzi štátom a koncesionárom.
(8)
Mýto vybrané za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a vymedzených úsekov ciest III. triedy, znížené o nevyhnutné náklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. spojené s výberom mýta, je príjmom vyššieho územného celku.13) Príjmy vyššieho územného celku z mýta sú účelovo viazané na krytie výdavkov a možno ich použiť len na úhradu nákladov súvisiacich s výstavbou, správou, údržbou, rekonštrukciou a opravou ciest v jeho vlastníctve. Ak sú náklady správcu výberu mýta súvisiace s výberom mýta na cestách II. a III. triedy vyššie ako dosahované príjmy, tieto náklady znáša vyšší územný celok.
zobraziť paragraf
§ 3
Oslobodenie od mýta

(1)
Mýto sa neplatí za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami
a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
c)
ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,14)
d)
ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
e)
záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,15) okrem právnických osôb a fyzických osôb, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku podľa osobitného predpisu,15a)
f)
zahraničných záchranných zložiek podieľajúcich sa na základe požiadania štátnych orgánov
1.
Slovenskej republiky na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach15b) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu15c) na území Slovenskej republiky,
2.
iného štátu na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach,15b) na humanitárnej pomoci15d) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu15c) mimo územia Slovenskej republiky,
g)
správcu výberu mýta,
h)
vykonávajúcimi údržbu vymedzených úsekov ciest,
i)
používanými na výkon kontroly výberu mýta osobami poverenými výkonom kontroly výberu mýta (ďalej len „osoba poverená výkonom kontroly),
j)
Slovenskej informačnej služby,
k)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
l)
finančnej správy,16)
m)
ktoré tvoria mobilizačné rezervy, pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,17)
n)
Národnej banky Slovenska vykonávajúce prepravu peňazí a iných cenností.18)
(2)
Oslobodenie od platby mýta sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. c), e) až i) a m), len ak sú tieto vozidlá zaregistrované v elektronickom mýtnom systéme podľa § 10. Ak vozidlá podľa odseku 1 písm. c), e) až i) a m) nie sú zaregistrované v elektronickom mýtnom systéme podľa § 10, vzťahujú sa na prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla povinnosti podľa § 9.
(3)
Oslobodenie od platby mýta sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. h) len na vymedzených úsekoch ciest, na ktorých vozidlá vykonávajú údržbu.
(4)
Vlečené vozidlo nepodlieha úhrade mýta; to neplatí, ak počas vlečenia je palubná jednotka priradená k vlečenému vozidlu zapnutá.
zobraziť paragraf
§ 4
Sadzba mýta

(1)
Sadzba mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty sa určí pre kategórie
a)
vozidiel s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou 1. od 3500 kg do 12 000 kg, 2. 12 000 kg a viac,
b)
vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou 1. od 3500 kg do 12 000 kg, 2. 12 000 kg a viac.
(2)
Sadzba mýta musí zohľadňovať najmenej emisnú triedu vozidla a počet náprav vozidla. Pre vozidlá s výlučným elektrickým pohonom sa uplatňuje sadzba mýta určená pre emisnú triedu s najnižším emisným limitom.
(3)
Prevádzkovateľ vozidla si môže uplatniť zľavu z aktuálnej výšky sadzby mýta na základe systému zliav a spôsobom, ktoré ustanoví vykonávací predpis.
zobraziť paragraf
§ 6
Náhradný výber mýta

(1)
Ak nie je možné vypočítať mýto elektronicky alebo na základe elektronicky získaných údajov, správca výberu mýta vypočíta a vyberie mýto náhradným spôsobom na základe údajov získaných podľa odseku 4.
(2)
Náhradným spôsobom je možné vypočítať mýto, ak tak určí správca výberu mýta, v prípade
a)
výpadku elektronického mýtneho systému alebo jeho komponentov, znemožňujúceho riadny výber mýta,
b)
výpadku signálu satelitného určovania polohy,
c)
ohrozenia bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky.
(3)
Pri náhradnom výbere mýta sa mýto vypočíta za vzdialenosť, ktorá zodpovedá vzdialenosti za sebou nasledujúcich súvislých alebo nesúvislých vymedzených úsekov ciest v jednom smere, s vopred určeným miestom vstupu a miestom opustenia vymedzených úsekov ciest, pričom vodič vozidla je v tomto prípade oprávnený len na jednu takto určenú jazdu v jednom smere. Mýto vypočítané náhradným spôsobom sa vyberá pred uskutočnením jazdy.
(4)
Správca výberu mýta alebo osoba poverená správcom výberu mýta vypočíta a vyberie mýto náhradným spôsobom na základe technických údajov vozidla podľa § 8 ods. 1 písm. i) zistených z osvedčenia o evidencii vozidla, technického preukazu vozidla, certifikátu vozidla alebo potvrdenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu (ďalej len „doklad vozidla“) s použitím príslušnej sadzby mýta pre danú kategóriu vozidla.
(5)
Ak v dokladoch vozidla podľa odseku 4 nie je uvedená emisná trieda vozidla, použije sa na výpočet mýta emisná trieda EURO 0. Pre vozidlá s výlučným elektrickým pohonom sa na výpočet mýta použije emisná trieda s najnižším emisným limitom.
(6)
Mýto vypočítané náhradným spôsobom je možné uhradiť v hotovosti, platobnou kartou alebo použitím iných elektronických prostriedkov platobného styku, ktoré akceptuje správca výberu mýta. Osobitné obchodné podmienky pre náhradný výber mýta vrátane zoznamu akceptovaných elektronických prostriedkov platobného styku a zoznamu údajov a dokladov, ktoré je potrebné poskytnúť pre výpočet mýta náhradným spôsobom, zverejňuje správca výberu mýta na svojom webovom sídle alebo webovom sídle ním určenom.
(7)
Správca výberu mýta vydá potvrdenie o úhrade mýta, ktoré sa viaže k vozidlu identifikovanému evidenčným číslom vozidla. Správca výberu mýta v potvrdení určí vymedzené úseky ciest, po ktorých je možné vykonať jazdu s presným miestom vstupu a miestom opustenia týchto úsekov a zároveň určí obdobie, počas ktorého možno jazdu vykonať. Vykonanie jazdy po iných vymedzených úsekoch ako tých, ktoré boli určené v potvrdení alebo vykonanie jazdy mimo určeného obdobia sa považuje za užívanie vymedzených úsekov ciest bez úhrady mýta.
(8)
Na náhradný výber mýta sa nevzťahujú ustanovenia § 7, 8 a 11. Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v prípade náhradného výberu mýta vzniká vydaním potvrdenia podľa odseku 7 a zaniká prejazdom určeného miesta opustenia vymedzených úsekov ciest podľa odseku 3, najneskôr však uplynutím časovo obmedzeného obdobia určeného v potvrdení.
zobraziť paragraf
§ 8

(1)
Podstatnými náležitosťami zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest sú
a)
obchodné meno, adresa miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba-podnikateľ; ak je prevádzkovateľom vozidla iná fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa bydliska, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
c)
meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť a adresa bydliska vodiča vozidla alebo splnomocneného zástupcu prevádzkovateľa vozidla,
d)
číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu vodiča vozidla alebo splnomocneného zástupcu a číslo vodičského preukazu vodiča vozidla,
e)
identifikačné číslo organizácie prevádzkovateľa vozidla, ak bolo pridelené, alebo obdobný údaj tomu zodpovedajúci v inej krajine,
f)
daňové identifikačné číslo prevádzkovateľa vozidla, ak bolo pridelené,
g)
údaje o zápise prevádzkovateľa vozidla do obchodného registra alebo obdobného registra, ak je v takom registri zapísaný,
h)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované,
i)
kategória vozidla, najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť vozidla, počet náprav a emisnú triedu vozidla (ďalej len „technické údaje vozidla“),
j)
údaj o tom, či je vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou, ktoré by mohli brániť správnej funkcii palubnej jednotky.
(2)
Všeobecné obchodné podmienky obsahujú najmä
a)
podmienky uzatvárania zmluvy, zmeny zmluvy a zániku zmluvy,
b)
podmienky poskytnutia a používania palubnej jednotky,
c)
platobné podmienky,
d)
podmienky zabezpečenia záväzkov,
e)
reklamačný poriadok.
zobraziť paragraf
§ 9
Povinnosti prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla

(1)
Povinnosť platby mýta má prevádzkovateľ vozidla a na mieste v čase výkonu kontroly úhrady mýta aj vodič vozidla. Vodič vozidla a prevádzkovateľ vozidla nesmie užívať vymedzené úseky ciest bez úhrady mýta.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný
a)
pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest umiestniť, inštalovať a uviesť do činnosti vo vozidle palubnú jednotku vrátane jej príslušenstva a používať ju v súlade s týmto zákonom a takým spôsobom, aby umožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta a na výkon kontroly,
b)
pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest s nulovou sadzbou mýta umiestniť a uviesť do činnosti vo vozidle palubnú jednotku vrátane jej príslušenstva v súlade s týmto zákonom,
c)
zaregistrovať do elektronického mýtneho systému evidenčné číslo vozidla, technické údaje vozidla potrebné na výpočet mýta a jeho vyúčtovanie, údaje o prevádzkovateľovi vozidla a ich zmeny v súlade s osvedčením o evidencii vozidiel podľa osobitného predpisu18a) alebo v súlade s osvedčením o evidencii vydaným v cudzine,
d)
zadať do palubnej jednotky počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla,
e)
vymeniť palubnú jednotku v súlade s pokynmi osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 25 ods. 5 písm. i).
(3)
Vodič vozidla je povinný
a)
poskytnúť správne a úplne údaje pre výpočet mýta náhradným spôsobom podľa § 6,
b)
pre jazdu podľa § 6 využiť len vymedzené úseky ciest a obdobie, ktoré sú určené v potvrdení o úhrade mýta,
c)
predložiť na výzvu príslušníka Policajného zboru doklad vozidla, podľa ktorého je možné určiť alebo overiť technické údaje vozidla,
d)
predložiť na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly potvrdenie o úhrade mýta podľa § 6 ods. 7,
e)
sprístupniť na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly palubnú jednotku a údaje v palubnej jednotke.
(4)
Povinnosti podľa odseku 2 a odseku 3 písm. e) sa nevzťahujú na prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla pri náhradnom výbere mýta podľa § 6.
(5)
Od vzniku zmeny údajov podľa odseku 2 písm. c) až do vydania potvrdenia o registrácii zmenených údajov v elektronickom mýtnom systéme prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla nemôže užívať vozidlom vymedzené úseky ciest; to neplatí, ak zmena údajov má za následok zníženie sadzby mýta alebo oslobodenie vozidla od mýta.
zobraziť paragraf
§ 10
Práva a povinnosti prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta

(1)
Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa § 3 nie je povinný počas doby oslobodenia vozidla platiť mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest a vybaviť vozidlo palubnou jednotkou. Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. h) je povinný vybaviť vozidlo palubnou jednotkou.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. e) až i) a m) je povinný takéto vozidlo zaregistrovať do elektronického mýtneho systému pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest. Pri registrácii predloží prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta doklady preukazujúce osobu prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta a doklady preukazujúce dôvod oslobodenia vozidla. Ak je oslobodenie vozidla od mýta časovo alebo priestorovo obmedzené, prevádzkovateľ vozidla uvedie čas a miesto, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie vozidla od mýta.
(3)
Ministerstvo obrany je povinné zaregistrovať do elektronického mýtneho systému pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest vozidlo oslobodené od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. c). Na účely tohto zákona sa ministerstvo obrany považuje za prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. c).
(4)
Pri registrácii podľa odseku 2 poskytne prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta tieto údaje:
a)
obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba - podnikateľ; ak je prevádzkovateľom vozidla iná fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu v ktorej je vozidlo registrované,
d)
kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla, najmä kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má.
(5)
Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa odseku 2 je povinný oznámiť správcovi výberu mýta alebo poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta bezodkladne pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest každú zmenu údajov zaregistrovaných podľa odseku 4.
(6)
Pri registrácii podľa odseku 3 poskytne ministerstvo obrany tieto údaje:
a)
plánovanú trasu jazdy vozidla,
b)
miesto a čas vstupu vozidla na územie Slovenskej republiky a miesto a čas opustenia územia Slovenskej republiky,
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované.
(7)
Ak bezprostredne pred začatím užívania alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom oslobodeným od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. c) dôjde k zmene niektorého z údajov zaregistrovaných podľa odseku 6, ministerstvo obrany je povinné poskytnúť zmenený údaj na zaregistrovanie do elektronického mýtneho systému do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.
zobraziť paragraf
§ 11
Palubná jednotka

(1)
Palubnou jednotkou je elektronické technické zariadenie s minimálnou interoperabilitou na vykonávanie mýtnych transakcií v elektronickom mýtnom systéme. Palubná jednotka môže byť spojená so záznamovým zariadením vozidla.
(2)
Vo vozidle možno používať iba palubnú jednotku a príslušenstvo palubnej jednotky, ktoré sú k vozidlu poskytnuté a priradené správcom výberu mýta alebo osobou poverenou podľa § 12 ods. 2 alebo poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta na základe zmluvy (ďalej len „poskytovateľ palubnej jednotky“). Palubná jednotka je k vozidlu priradená podľa evidenčného čísla vozidla a je neprenosná.
(3)
Palubná jednotka sa umiestňuje, inštaluje a používa iba spôsobom ustanoveným týmto zákonom a spôsobom uvedeným vo všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa palubnej jednotky a tak, aby umožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta a na výkon kontroly.
(4)
V palubnej jednotke musia byť nastavené technické údaje vozidla podľa dokladov vozidla. Ak v dokladoch vozidla nie je uvedená emisná trieda vozidla, nastaví sa emisná trieda EURO 0; pri vozidlách s výlučným elektrickým pohonom sa nastaví emisná trieda s najnižším emisným limitom. Ak pred užívaním alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest dôjde k zmene používaného počtu náprav vozidla, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zmení bezodkladne pred užívaním vymedzených úsekov ciest v palubnej jednotke údaj o počte náprav tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla.
(5)
Ak počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest dôjde k poruche alebo poškodeniu palubnej jednotky, vodič vozidla odstaví vozidlo na najbližšom mieste umožňujúcom bezpečné odstavenie vozidla a oznámi poruchu alebo poškodenie palubnej jednotky poskytovateľovi palubnej jednotky a ďalej postupuje podľa pokynov poskytovateľa palubnej jednotky.
(6)
Ak prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zistí po skončení jazdy chybu v nastavení palubnej jednotky, bezodkladne oznámi poskytovateľovi palubnej jednotky údaje potrebné na správny výpočet mýta.
(7)
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný bezodkladne oznámiť krádež, stratu, zničenie alebo poškodenie palubnej jednotky, ktoré má vplyv na jej správne fungovanie počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest poskytovateľovi palubnej jednotky a ďalej je povinný postupovať podľa pokynov poskytovateľa palubnej jednotky. Poskytovateľ palubnej jednotky vloží oznámenie o krádeži alebo strate palubnej jednotky do elektronického mýtneho systému a zablokuje palubnú jednotku bezodkladne po prijatí oznámenia.
(8)
Ak bola palubná jednotka po krádeži alebo strate použitá neoprávnenou osobou, prevádzkovateľ vozidla, ku ktorému je palubná jednotka priradená, uhradí mýto v plnej výške vypočítanej podľa záznamov v elektronickom mýtnom systéme za obdobie od okamihu krádeže alebo straty až po vloženie oznámenia o krádeži alebo strate do elektronického mýtneho systému.
zobraziť paragraf
§ 12
Správca výberu mýta

(1)
Správcom výberu mýta je Národná diaľničná spoločnosť, a.s.19) Správca výberu mýta plní aj úlohu mýtneho úradu20) podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Správca výberu mýta je oprávnený prevádzkovaním výberu mýta vrátane uzatvárania zmlúv podľa § 7 a § 11 ods. 2, vybudovania platobných miest, distribučných miest a kontaktných miest podľa odseku 3 a vrátane kontroly výberu mýta podľa tohto zákona poveriť inú osobu; táto osoba musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora,20a) inak správca výberu mýta poverenie zruší.
(3)
Správca výberu mýta je povinný vybudovať platobné miesta na úhradu mýta v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo iným spôsobom určeným správcom výberu mýta a zabezpečiť ich prístupnosť aj pre osoby so zdravotným postihnutím. V súvislosti so svojou činnosťou podľa tohto zákona správca výberu mýta môže zriaďovať aj distribučné miesta a kontaktné miesta, prístupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím.
(4)
Správca výberu mýta je povinný zaregistrovať zmeny údajov podľa § 9 ods. 2 písm. c) bezodkladne.
(5)
Na účely tohto zákona a osobitného predpisu19) správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 má oprávnenie získavať, zaznamenávať, zhromažďovať, spracúvať, využívať a uchovávať tieto údaje:
a)
evidenčné číslo vozidla a fotografické zobrazenie vozidla,
b)
technické údaje vozidla,
c)
identifikačný kód palubnej jednotky,
d)
dĺžku prejazdenej vzdialenosti po ceste,
e)
sadzbu mýta a sumu vypočítaného mýta,
f)
údaje o prevádzkovateľovi vozidla podľa § 8 ods. 1 a údaje z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu,21)
g)
údaje o geografickej polohe vozidla,
h)
údaje o okamžitej hmotnosti vozidla.
(6)
Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 sú na účely tohto zákona oprávnení spracúvať podľa osobitného predpisu22) osobné údaje prevádzkovateľa vozidla, ak ide o fyzickú osobu, splnomocneného zástupcu prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a číslo vodičského preukazu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.23)
(7)
Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 nie sú oprávnení získavať alebo zaznamenávať údaje uvedené v odsekoch 5 a 6 o vozidlách oslobodených od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d), j) až l) a o ich prevádzkovateľoch a vodičoch.
(8)
Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 sú povinní Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, finančnej správe a Vojenskému spravodajstvu na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov24) umožniť nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným elektronickým zariadením podľa odseku 5.
(9)
Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 sú povinní na požiadanie poskytnúť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a okresným úradom informácie zhromaždené elektronickým zariadením podľa odseku 5 na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov.24a)
(10)
Správca výberu mýta deväť mesiacov pred zavedením nového mýtneho režimu predloží ministerstvu správu, ktorá obsahuje jednotkové hodnoty a parametre nákladových položiek, ktoré sa použijú pri výpočte sadzieb mýta pre vymedzené úseky ciest.
(11)
Správca výberu mýta vydáva stanovisko podľa § 22 ods. 5 pre notifikovanú osobu pri posudzovaní vhodnosti zložiek interoperability na použitie25) podľa osobitného predpisu.26)
zobraziť paragraf
§ 17
Práva a povinnosti poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta

(1)
Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorému bolo udelené oprávnenie podľa § 15 je okrem povinností ustanovených osobitným predpisom,2) povinný
a)
predložiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku písomné vyhlásenie o rozsahu pokrytia oblastí Európskej služby elektronického výberu mýta37) ním poskytovanou Európskou službou elektronického výberu mýta,
b)
ku dňu podpisu zmluvy so správcom výberu mýta o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta poskytnúť správcovi výberu mýta zoznam všetkých vozidiel a ich prevádzkovateľov, ktorí majú s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta uzavretú zmluvu,
c)
bezodkladne po vydaní palubnej jednotky prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla poskytnúť správcovi výberu mýta údaje podľa odseku 2,
d)
bezodkladne oznámiť správcovi výberu mýta každú zmenu údajov podľa odseku 2,
e)
bezodkladne zaregistrovať zmeny údajov podľa § 9 ods. 2 písm. c),
f)
predkladať každé dva roky závery auditu plánu riadenia rizík podľa osobitného predpisu34) ministerstvu do 30 dní od jeho vyhodnotenia.
(2)
Zoznam podľa odseku 1 písm. b) musí obsahovať tieto údaje:
a)
evidenčné číslo vozidla,
b)
technické údaje vozidla,
c)
identifikačný kód palubnej jednotky,
d)
údaje o prevádzkovateľovi vozidla v rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b).
(3)
Na účely tohto zákona poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta
a)
získava, zhromažďuje, spracúva, využíva a uchováva údaje podľa odseku 2,
b)
spracúva osobné údaje podľa § 12 ods. 6.
(4)
Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta nie je oprávnený získavať alebo zaznamenávať údaje uvedené v § 12 ods. 5 a 6 o vozidlách oslobodených od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d), j) a k) a o ich prevádzkovateľoch a vodičoch.
zobraziť paragraf
§ 25
Kontrola dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla

(1)
Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa tohto zákona vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
(2)
Osobami poverenými výkonom kontroly sú
a)
zamestnanci správcu výberu mýta,
b)
zamestnanci osoby, ktorú správca výberu mýta poveril výkonom činností podľa § 12 ods. 2.
(3)
Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom.
(4)
Evidenciu preukazov osôb poverených výkonom kontroly vedie ministerstvo. Na účely vedenia evidencie preukazov osôb poverených výkonom kontroly je ministerstvo oprávnené spracúvať podľa osobitného predpisu22) osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu.
(5)
Osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená na účel kontroly dodržiavania tohto zákona:
a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom a orgánom Policajného zboru na účely konaní podľa § 27 až 32,
c)
na mieste v čase kontroly vybrať vypočítanú sumu mýta,
d)
vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby, ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest,
e)
požadovať od vodiča vozidla vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu,
f)
požadovať od vodiča vozidla predloženie dokladu o úhrade mýta,
g)
kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
h)
kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta,
i)
uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla povinnosť výmeny palubnej jednotky, ak z údajov podľa písmena a) zistí, že palubná jednotka správne nezískava údaje potrebné na výpočet mýta alebo neumožňuje výkon kontroly.
(6)
Ak vodič vozidla pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu,49) osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená od vodiča vyžadovať len evidenčné číslo služobného preukazu.
(7)
Príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly je oprávnený
a)
usmerňovať vozidlá na kontrolné miesta,
b)
zakázať vodičovi vozidla pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo mýto uhradené alebo nie je uhradené vo vypočítanej sume,
c)
zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, ak je zistené porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 9; zakázať vodičovi jazdu možno až do času, kým si prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla nesplní povinnosť,
d)
prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval s vozidlom na určenom mieste,
e)
použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
f)
požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla, najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav vozidla a emisnú triedu vozidla.
(8)
Oprávnenia príslušníka Policajného zboru podľa odseku 7 sa nevzťahuje na vodiča vozidla, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, obrany a bezpečnosti štátu.50)
(9)
Osoba poverená výkonom kontroly je povinná vyhotoviť záznam o kontrole.
(10)
Na účely rozkazného konania podľa § 29 až 31 môže správca výberu mýta alebo osoba poverená podľa § 12 ods. 2 vykonávať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa tohto zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami správcu výberu mýta alebo osoby poverenej podľa § 12 ods. 2 bez zastavenia vozidla aj bez súčinnosti orgánov Policajného zboru.
(11)
Na účely rozkazného konania podľa § 29 až 31 správca výberu mýta alebo osoba poverená podľa § 12 ods. 2 je oprávnená
a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom,
c)
vypočítať sumu mýta,
d)
vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby, ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest,
e)
kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
f)
kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta.
(12)
Dôkaz o porušení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 možno použiť aj pri rozhodovaní v konaní o priestupku podľa § 27 alebo v konaní o správnom delikte podľa § 28.
zobraziť paragraf
§ 27
Priestupky

(1)
Priestupku na úseku výberu mýta sa dopustí vodič vozidla, ktorý
a)
užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta,
b)
odmieta úhradu mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v čase kontroly,
c)
pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta umiestni alebo uvedie do činnosti vo vozidle palubnú jednotku v rozpore s § 9 ods. 2 písm. b),
d)
palubnú jednotku vo vozidle umiestni, inštaluje, uvedie do činnosti alebo ju používa v rozpore s § 9 ods. 2 písm. a) a nemá to vplyv na správny výpočet mýta a na úhradu mýta,
e)
nezadá do palubnej jednotky počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla a vznikne tým nedoplatok mýta,
f)
poskytne nesprávne alebo neúplné údaje pre výpočet mýta náhradným spôsobom podľa § 6 a vznikne tým nedoplatok mýta,
g)
nepredloží na výzvu
1.
príslušníka Policajného zboru doklad o vozidle, podľa ktorého je možné určiť alebo overiť technické údaje vozidla,
2.
príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly potvrdenie o úhrade mýta podľa § 6 ods. 7,
h)
nesprístupni na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly palubnú jednotku a údaje v palubnej jednotke,
i)
nezaregistruje do elektronického mýtneho systému údaje podľa § 9 ods. 2 písm. c),
j)
používa vo vozidle palubnú jednotku, ktorá je poskytnutá a priradená k vozidlu s iným evidenčným číslom.
(2)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
neoprávnene manipuluje s palubnou jednotkou alebo do nej neoprávnene zasahuje,
b)
neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na účely dohľadu nad posudzovaním podľa § 22.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta vo výške stopäťdesiatnásobku neuhradeného mýta, najviac však 1 050 eur, a v blokovom konaní vo výške stonásobku neuhradeného mýta, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac však do výšky 700 eur. Ak nie je možné určiť výšku neuhradeného mýta, uloží sa pokuta vo výške 700 eur.
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta vo výške 2 000 eur a v blokovom konaní vo výške 1 000 eur.
(5)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 700 eur.
(6)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta vo výške od 20 eur do 100 eur a v blokovom konaní vo výške od 10 eur do 80 eur.
(7)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. f) sa uloží pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur.
(8)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) alebo písm. h) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 300 eur.
(9)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. i) alebo písm. j) sa uloží pokuta vo výške 100 eur a v blokovom konaní vo výške 50 eur. Ak spáchaním takéhoto priestupku vznikne nedoplatok mýta, uloží sa pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur.
(10)
Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) sa uloží pokuta vo výške 1 000 eur a v blokovom konaní vo výške 700 eur.
(11)
Za priestupok podľa odseku 2 písm. b) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 100 000 eur.
(12)
Priestupky podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) prejednávajú okresné úrady a v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru. Priestupky prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má fyzická osoba bydlisko. Ak je páchateľom priestupku osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o priestupku podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k zisteniu porušenia niektorej z povinností podľa tohto zákona.
(13)
O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o priestupku podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o priestupku podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.
(14)
Priestupky podľa odseku 2 písm. b) prejednáva úrad.
(15)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch51) okrem rozkazného konania podľa § 87.
(16)
Pokuty uložené za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 28
Správne delikty

(1)
Správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí prevádzkovateľ vozidla, ktorý
a)
užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta,
b)
pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta umiestni alebo uvedie do činnosti vo vozidle palubnú jednotku v rozpore s § 9 ods. 2 písm. b),
c)
palubnú jednotku vo vozidle umiestni, inštaluje, uvedie do činnosti alebo ju používa v rozpore s § 9 ods. 2 písm. a) a nemá to vplyv na správny výpočet mýta a na úhradu mýta,
d)
neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov podľa § 10 ods. 5 alebo § 10 ods. 7,
e)
nezadá do palubnej jednotky správny počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla a vznikne tým nedoplatok mýta,
f)
nezaregistruje do elektronického mýtneho systému údaje podľa § 9 ods. 2 písm. c),
g)
používa vo vozidle palubnú jednotku, ktorá je poskytnutá a priradená k vozidlu s iným evidenčným číslom.
(2)
Správneho deliktu sa dopustí správca výberu mýta alebo poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorý poruší alebo nesplní povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2)
(3)
Správneho deliktu sa dopustí
a)
notifikovaná osoba, ktorá
1.
koná nad rozsah notifikácie alebo v rozpore s notifikáciou,
2.
poruší povinnosť podľa § 22 ods. 4 písm. b) až j),
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na účely dohľadu nad posudzovaním podľa § 22.
(4)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) alebo odseku 2 sa uloží pokuta vo výške od 1 050 eur do 10 000 eur.
(5)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta vo výške od 480 eur do 2 000 eur.
(6)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. d) sa uloží pokuta vo výške od 30 eur do 200 eur.
(7)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) sa uloží pokuta vo výške od 180 eur do 2 000 eur.
(8)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. g) sa uloží pokuta vo výške od 150 eur do 400 eur. Ak spáchaním takéhoto správneho deliktu vznikne nedoplatok mýta, uloží sa pokuta vo výške od 480 eur do 2 000 eur.
(9)
Za správny delikt podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu alebo písmena b) sa uloží pokuta vo výške od 50 000 eur do 500 000 eur. Za správny delikt podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu sa uloží pokuta vo výške od 5 000 eur do 100 000 eur.
(10)
Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom konaní uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety za viaceré kalendárne dni nie je možné spojiť do jedného konania.
(11)
O viacerých správnych deliktoch podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné konania o všetkých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa podľa odseku 1 spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa viacerými vozidlami nie je možné spojiť do jedného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(12)
Správne delikty podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o správnom delikte podľa odseku 1 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia niektorej z povinností spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa.
(13)
O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o správnom delikte podľa odseku 1 rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o správnom delikte podľa odseku 1 vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.
(14)
Správne delikty podľa odseku 2 prejednáva ministerstvo. Správne delikty podľa odseku 3 prejednáva úrad.
(15)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.
(16)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(17)
Pokuty uložené za správne delikty podľa odseku 1 až 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 29
Rozkazné konanie

(1)
Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu mýta, osobou poverenou podľa § 12 ods. 2, osobami poverenými výkonom kontroly alebo orgánmi Policajného zboru podľa odseku 2 (ďalej len „vykonaná kontrola“) spáchanie správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e) a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty podľa odsekov 3 až 6.
(2)
Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e) možno prejednať a uložiť zaň pokutu v rozkaznom konaní len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný bez zastavenia vozidla stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu mýta, osoba poverená podľa § 12 ods. 2, osoby poverené výkonom kontroly alebo Policajný zbor.
(3)
Za správny delikt podľa 28 ods. 1 písm. a) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 1 050 eur.
(4)
Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. b) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 480 eur. Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. e) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 180 eur.
(5)
Za viac správnych deliktov podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.
(6)
O viacerých správnych deliktoch podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) toho istého prevádzkovateľa spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených podľa vozidla, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o všetkých správnych deliktoch prevádzkovateľa podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa viacerými vozidlami nie je možné spojiť do jedného rozkazného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(7)
Na rozkazné konanie o správnom delikte podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) je miestne príslušný okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na rozkazné konanie o správnom delikte podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia niektorej z povinností spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa.
(8)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(9)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.
(10)
Pokuta podľa odsekov 3 a 4 a trovy konania podľa § 31 ods. 8 sa musia uhradiť formou platby na platobný účet.52)
(11)
Pokuty uložené v rozkaznom konaní sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 30

(1)
Okresný úrad vec odloží, ak
a)
nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla,
b)
prevádzkovateľ vozidla požíva výsady a imunitu podľa medzinárodného práva,
c)
bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 5 alebo § 10 ods. 7,
d)
zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 5 alebo § 10 ods. 7 zanikla,
e)
bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 5 alebo § 10 ods. 7 vozidlo odcudzené alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom alebo palubná jednotka,
f)
ide o vozidlo oslobodené od mýta podľa § 3.
(2)
Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa prevádzkovateľ vozidla neupovedomuje.
(3)
Ak okresný úrad zistí porušenie povinnosti podľa § 9 ods. 1 a 2 a vec odloží podľa odseku 1 písm. b), bezodkladne o tom upovedomí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Okresný úrad zašle Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky aj fotografiu a záznam o kontrole, ktorými sa preukazuje porušenie povinnosti.
zobraziť paragraf
§ 31

(1)
Rozkaz vydaný podľa § 29 ods. 1 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 9 neustanovuje inak. Spolu s rozkazom sa prevádzkovateľovi vozidla zašle aj fotografia a záznam o kontrole podľa § 25 ods. 9, ktorými sa preukazuje porušenie povinnosti. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní sa nepoužije. Rozhodujúcou skutočnosťou nie je uvedenie vodiča, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo, alebo uvedenie inej osoby ako osoby zodpovednej za porušenie povinnosti.
(3)
Okresný úrad odmietne odpor, ak
a)
neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 2 a podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,
b)
bola pokuta už uhradená.
(4)
Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.
(5)
Včasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a okresný úrad pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, ak odsek 7 neustanovuje inak; to platí aj v prípade, ak bol odpor podaný len proti niektorému z viacerých výrokov uvedených v rozkaze.
(6)
Prevádzkovateľovi vozidla obvinenému zo spáchania správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e) nemožno v konaní o správnom delikte vedenom po zrušení rozkazu uložiť vyššiu pokutu, než bola uvedená v rozkaze.
(7)
Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa § 30 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(8)
Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e), okresný úrad uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.
(9)
Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí odporu podľa odseku 4 a rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 7 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla sa môže viesť len v elektronickej podobe.
zobraziť paragraf
§ 35
Splnomocňovacie ustanovenia

(1)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením spôsob výpočtu mýta, výšku sadzby mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty, systém zliav zo sadzieb mýta a podrobnosti o uplatnení zliav zo sadzieb mýta pre kategórie vozidiel podľa § 4.
(2)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
vymedzenie úsekov ciest s výberom mýta,
b)
rozsah nevyhnutných nákladov spojených s výberom mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy,
c)
podrobnosti o výške limitu poistného plnenia v poistnej zmluve na preukázanie finančnej spôsobilosti podľa § 14 ods. 3,
d)
podrobnosti o preukaze osoby poverenej výkonom kontroly a vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly,
e)
podrobnosti o preukaze kontrolóra a vzor preukazu kontrolóra.
zobraziť paragraf
§ 36e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019


Konania o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019; neskoršia právna úprava v znení účinnom od 1. júla 2019 sa použije, ak je to pre páchateľa priestupku alebo správneho deliktu priaznivejšie z hľadiska výšky ukladanej sankcie.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3)  § 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]4)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]18a)  § 39 zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore