Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Správne poplatky, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD1 DS12 EU PP5 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 474/2013 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 149/2019

Legislatívny proces k zákonu 149/2019
Legislatívny proces k zákonu 474/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
podmienky elektronického výberu mýta a náhradného výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov ...
b)
práva a povinnosti prevádzkovateľa vozidla, vodiča vozidla, správcu výberu mýta, osoby poverenej ...
c)
podmienky poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta,
d)
zmierovacie konanie v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta,
e)
postup pri autorizácii a notifikácii,
f)
výkon kontroly dodržiavania tohto zákona,
g)
pôsobnosť orgánov štátnej správy,
h)
zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.2)
(2)

Elektronický mýtny systém používa jednu alebo viacero z týchto technológií:

a)
satelitné určovanie polohy,
b)
mobilné komunikácie GSM-GPRS,
c)
5,8 GHz mikrovlnovú technológiu.
§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej ...

(2)

Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou ...

(3)

Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona osoba, ktorá ako prevádzkovateľ vozidla uzavrela ...

(4)

Nedoplatok mýta vznikne, ak je mýto počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom počítané ...

(5)

Mýto možno uhradiť v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo iným spôsobom schváleným ...

(6)

Mýto, okrem mýta vybraného za užívanie vymedzených úsekov koncesných ciest10) a okrem mýta ...

(7)

Mýto vybrané za užívanie vymedzených úsekov koncesných ciest, znížené o nevyhnutné náklady ...

(8)

Mýto vybrané za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a vymedzených úsekov ciest III. ...

§ 3
Oslobodenie od mýta
(1)

Mýto sa neplatí za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami

a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
c)
ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,14) ...
d)
ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
e)
záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,15) okrem právnických osôb a fyzických ...
f)
zahraničných záchranných zložiek podieľajúcich sa na základe požiadania štátnych orgánov
1.
Slovenskej republiky na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach15b) alebo podieľajúcich ...
2.
iného štátu na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach,15b) na humanitárnej pomoci15d) ...
g)
správcu výberu mýta,
h)
vykonávajúcimi údržbu vymedzených úsekov ciest,
i)
používanými na výkon kontroly výberu mýta osobami poverenými výkonom kontroly výberu mýta ...
j)
Slovenskej informačnej služby,
k)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
l)
finančnej správy,16)
m)
ktoré tvoria mobilizačné rezervy, pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,17)
n)
Národnej banky Slovenska vykonávajúce prepravu peňazí a iných cenností.18)
(2)

Oslobodenie od platby mýta sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. c), e) ...

(3)

Oslobodenie od platby mýta sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. h) len ...

(4)

Vlečené vozidlo nepodlieha úhrade mýta; to neplatí, ak počas vlečenia je palubná jednotka priradená ...

§ 4
Sadzba mýta
(1)

Sadzba mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty sa určí pre kategórie

a)
vozidiel s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou 1. od 3500 kg do 12 000 kg, 2. 12 ...
b)
vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča s najväčšou technicky ...
(2)

Sadzba mýta musí zohľadňovať najmenej emisnú triedu vozidla a počet náprav vozidla. Pre vozidlá ...

(3)

Prevádzkovateľ vozidla si môže uplatniť zľavu z aktuálnej výšky sadzby mýta na základe systému ...

§ 5
Spôsob užívania vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta
(1)

Vymedzený úsek cesty možno užívať v oboch smeroch jazdy, ktoré sú spoplatňované samostatne ...

(2)

Mýto sa platí na základe príslušnej sadzby mýta po prejdení všetkých podúsekov v rovnakom ...

(3)

Vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty a neskôr ho opustí bez využitia všetkých jeho ...

(4)

Za užívanie vymedzených úsekov ciest nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí sa na základe príslušnej ...

(5)

Vozidlo, ktoré v určenom mieste vstupu vstúpi na vymedzený úsek cesty nachádzajúci sa v intraviláne ...

§ 6
Náhradný výber mýta
(1)

Ak nie je možné vypočítať mýto elektronicky alebo na základe elektronicky získaných údajov, ...

(2)

Náhradným spôsobom je možné vypočítať mýto, ak tak určí správca výberu mýta, v prípade ...

a)
výpadku elektronického mýtneho systému alebo jeho komponentov, znemožňujúceho riadny výber mýta, ...
b)
výpadku signálu satelitného určovania polohy,
c)
ohrozenia bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky.
(3)

Pri náhradnom výbere mýta sa mýto vypočíta za vzdialenosť, ktorá zodpovedá vzdialenosti za ...

(4)

Správca výberu mýta alebo osoba poverená správcom výberu mýta vypočíta a vyberie mýto náhradným ...

(5)

Ak v dokladoch vozidla podľa odseku 4 nie je uvedená emisná trieda vozidla, použije sa na výpočet ...

(6)

Mýto vypočítané náhradným spôsobom je možné uhradiť v hotovosti, platobnou kartou alebo použitím ...

(7)

Správca výberu mýta vydá potvrdenie o úhrade mýta, ktoré sa viaže k vozidlu identifikovanému ...

(8)

Na náhradný výber mýta sa nevzťahujú ustanovenia § 7, 8 a 11. Zmluva o užívaní vymedzených ...

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest
§ 7
(1)

Právo užívať vymedzené úseky ciest s elektronickým výberom mýta vzniká prevádzkovateľovi ...

(2)

Súčasťou zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest sú všeobecné obchodné podmienky a cenník ...

(3)

Správca výberu mýta alebo poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta má povinnosť ...

§ 8
(1)

Podstatnými náležitosťami zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest sú

a)
obchodné meno, adresa miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba-podnikateľ; ...
b)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
c)
meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť a adresa bydliska ...
d)
číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu vodiča vozidla alebo splnomocneného zástupcu ...
e)
identifikačné číslo organizácie prevádzkovateľa vozidla, ak bolo pridelené, alebo obdobný údaj ...
f)
daňové identifikačné číslo prevádzkovateľa vozidla, ak bolo pridelené,
g)
údaje o zápise prevádzkovateľa vozidla do obchodného registra alebo obdobného registra, ak je ...
h)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované,
i)
kategória vozidla, najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť vozidla, počet náprav a ...
j)
údaj o tom, či je vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou, ktoré by mohli brániť správnej ...
(2)

Všeobecné obchodné podmienky obsahujú najmä

a)
podmienky uzatvárania zmluvy, zmeny zmluvy a zániku zmluvy,
b)
podmienky poskytnutia a používania palubnej jednotky,
c)
platobné podmienky,
d)
podmienky zabezpečenia záväzkov,
e)
reklamačný poriadok.
§ 9
Povinnosti prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla
(1)

Povinnosť platby mýta má prevádzkovateľ vozidla a na mieste v čase výkonu kontroly úhrady mýta ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný

a)
pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest umiestniť, inštalovať a uviesť do činnosti vo vozidle ...
b)
pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest s nulovou sadzbou mýta umiestniť a uviesť do činnosti ...
c)
zaregistrovať do elektronického mýtneho systému evidenčné číslo vozidla, technické údaje vozidla ...
d)
zadať do palubnej jednotky počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla,
e)
vymeniť palubnú jednotku v súlade s pokynmi osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 25 ods. 5 ...
(3)

Vodič vozidla je povinný

a)
poskytnúť správne a úplne údaje pre výpočet mýta náhradným spôsobom podľa § 6,
b)
pre jazdu podľa § 6 využiť len vymedzené úseky ciest a obdobie, ktoré sú určené v potvrdení ...
c)
predložiť na výzvu príslušníka Policajného zboru doklad vozidla, podľa ktorého je možné určiť ...
d)
predložiť na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly potvrdenie ...
e)
sprístupniť na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly palubnú ...
(4)

Povinnosti podľa odseku 2 a odseku 3 písm. e) sa nevzťahujú na prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča ...

(5)

Od vzniku zmeny údajov podľa odseku 2 písm. c) až do vydania potvrdenia o registrácii zmenených ...

§ 10
Práva a povinnosti prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta
(1)

Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa § 3 nie je povinný počas doby oslobodenia ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. e) až i) a m) je povinný ...

(3)

Ministerstvo obrany je povinné zaregistrovať do elektronického mýtneho systému pred začatím užívania ...

(4)

Pri registrácii podľa odseku 2 poskytne prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta tieto údaje: ...

a)
obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba - podnikateľ; ...
b)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu v ktorej je vozidlo registrované,
d)
kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla, najmä kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a ...
(5)

Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa odseku 2 je povinný oznámiť správcovi výberu ...

(6)

Pri registrácii podľa odseku 3 poskytne ministerstvo obrany tieto údaje:

a)
plánovanú trasu jazdy vozidla,
b)
miesto a čas vstupu vozidla na územie Slovenskej republiky a miesto a čas opustenia územia Slovenskej ...
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované.
(7)

Ak bezprostredne pred začatím užívania alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom ...

§ 11
Palubná jednotka
(1)

Palubnou jednotkou je elektronické technické zariadenie s minimálnou interoperabilitou na vykonávanie ...

(2)

Vo vozidle možno používať iba palubnú jednotku a príslušenstvo palubnej jednotky, ktoré sú ...

(3)

Palubná jednotka sa umiestňuje, inštaluje a používa iba spôsobom ustanoveným týmto zákonom ...

(4)

V palubnej jednotke musia byť nastavené technické údaje vozidla podľa dokladov vozidla. Ak v dokladoch ...

(5)

Ak počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest dôjde k poruche alebo poškodeniu palubnej jednotky, ...

(6)

Ak prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zistí po skončení jazdy chybu v nastavení palubnej ...

(7)

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný bezodkladne oznámiť krádež, stratu, zničenie ...

(8)

Ak bola palubná jednotka po krádeži alebo strate použitá neoprávnenou osobou, prevádzkovateľ ...

§ 12
Správca výberu mýta
(1)

Správcom výberu mýta je Národná diaľničná spoločnosť, a.s.19) Správca výberu mýta plní ...

(2)

Správca výberu mýta je oprávnený prevádzkovaním výberu mýta vrátane uzatvárania zmlúv podľa ...

(3)

Správca výberu mýta je povinný vybudovať platobné miesta na úhradu mýta v hotovosti, bankovým ...

(4)

Správca výberu mýta je povinný zaregistrovať zmeny údajov podľa § 9 ods. 2 písm. c) bezodkladne. ...

(5)

Na účely tohto zákona a osobitného predpisu19) správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku ...

a)
evidenčné číslo vozidla a fotografické zobrazenie vozidla,
b)
technické údaje vozidla,
c)
identifikačný kód palubnej jednotky,
d)
dĺžku prejazdenej vzdialenosti po ceste,
e)
sadzbu mýta a sumu vypočítaného mýta,
f)
údaje o prevádzkovateľovi vozidla podľa § 8 ods. 1 a údaje z evidencie vozidiel podľa osobitného ...
g)
údaje o geografickej polohe vozidla,
h)
údaje o okamžitej hmotnosti vozidla.
(6)

Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 sú na účely tohto zákona oprávnení spracúvať ...

(7)

Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 nie sú oprávnení získavať alebo zaznamenávať ...

(8)

Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 sú povinní Policajnému zboru, Slovenskej ...

(9)

Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 sú povinní na požiadanie poskytnúť Ministerstvu ...

(10)

Správca výberu mýta deväť mesiacov pred zavedením nového mýtneho režimu predloží ministerstvu ...

(11)

Správca výberu mýta vydáva stanovisko podľa § 22 ods. 5 pre notifikovanú osobu pri posudzovaní ...

§ 13
Európska služba elektronického výberu mýta
(1)

Európska služba elektronického výberu mýta je súborom činností a služieb, ktoré v súlade ...

(2)

Poskytovať Európsku službu elektronického výberu mýta môže právnická osoba, ktorej bolo ministerstvom ...

(3)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý má uzavretú zmluvu s poskytovateľom Európskej služby elektronického ...

Udelenie a odňatie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta
§ 14
(1)

Ministerstvo udelí žiadateľovi oprávnenie na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu ...

a)
spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,27)
b)
jeho štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu alebo ustanovený zodpovedný ...
c)
je bezúhonný,
d)
fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa alebo ...
(2)

Odborná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje dokladom o ukončenom vysokoškolskom ...

(3)

Finančná spôsobilosť podľa osobitného predpisu29) je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť ...

(4)

Finančne spôsobilý nie je ten, kto nespĺňa požiadavky finančnej spôsobilosti a ten, voči komu ...

(5)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný ...

(6)

Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky finančnej spôsobilosti a bezúhonnosti podľa odsekov 3 až 5, ...

§ 15
(1)

Žiadosť o udelenie oprávnenia obsahuje

a)
obchodné meno, právnu formu a adresu sídla žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo osôb, ktoré ...
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu žiadateľa, ak je ustanovený.
e)
podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky žiadateľa.
(2)

Prílohou k žiadosti o udelenie oprávnenia sú

a)
údaje všetkých členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie ...
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť aspoň jedného člena štatutárneho orgánu alebo ustanoveného ...
c)
doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa podľa § 14 ods. 3, okrem overenej účtovnej ...
d)
certifikát systému riadenia kvality alebo iné rovnocenné osvedčenie podľa osobitného predpisu,33) ...
e)
plán riadenia rizík podľa osobitného predpisu,34)
f)
doklady preukazujúce technické vybavenie a splnenie požiadaviek na zložky interoperability podľa ...
(3)

Ministerstvo rozhodne o udelení oprávnenia do 60 dní od doručenia žiadosti o udelenie oprávnenia. ...

(4)

Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ nespĺňa podmienky podľa § 14 oprávnenie neudelí.

(5)

Údaje podľa odseku 2 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

§ 16
Ministerstvo rozhodne o odňatí oprávnenia, ak
a)

poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta prestal spĺňať niektorú z podmienok ...

b)

poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta ani v dodatočnej šesťmesačnej lehote ...

c)

o to požiada poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta,

d)

poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta opakovane alebo závažne porušil alebo ...

§ 17
Práva a povinnosti poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta
(1)

Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorému bolo udelené oprávnenie podľa ...

a)
predložiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku písomné ...
b)
ku dňu podpisu zmluvy so správcom výberu mýta o poskytovaní Európskej služby elektronického ...
c)
bezodkladne po vydaní palubnej jednotky prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla poskytnúť ...
d)
bezodkladne oznámiť správcovi výberu mýta každú zmenu údajov podľa odseku 2,
e)
bezodkladne zaregistrovať zmeny údajov podľa § 9 ods. 2 písm. c),
f)
predkladať každé dva roky závery auditu plánu riadenia rizík podľa osobitného predpisu34) ministerstvu ...
(2)

Zoznam podľa odseku 1 písm. b) musí obsahovať tieto údaje:

a)
evidenčné číslo vozidla,
b)
technické údaje vozidla,
c)
identifikačný kód palubnej jednotky,
d)
údaje o prevádzkovateľovi vozidla v rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b).
(3)

Na účely tohto zákona poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta

a)
získava, zhromažďuje, spracúva, využíva a uchováva údaje podľa odseku 2,
b)
spracúva osobné údaje podľa § 12 ods. 6.
(4)

Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta nie je oprávnený získavať alebo zaznamenávať ...

§ 18
Zmierovacia komisia
(1)

Zriaďuje sa zmierovacia komisia ako nezávislý orgán na riešenie posudzovanie sporov podľa § 19. ...

(2)

Zmierovacia komisia má troch členov. Zmierovacia komisia je zložená z predsedu komisie a ďalších ...

(3)

Členmi zmierovacej komisie sú

a)
jeden odborník z oblasti práva,
b)
jeden odborník z oblasti ekonómie alebo financií a
c)
jeden odborník z oblasti prevádzky a ekonomiky pozemných komunikácií.
(4)

Za odborníka sa považuje fyzická osoba, ktorá má úplné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...

(5)

Členom zmierovacej komisie podľa odseku 3 môže byť fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na ...

(6)

Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný ...

(7)

Funkcia člena zmierovacej komisie je nezlučiteľná s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným ...

(8)

Administratívne, organizačné a technické zabezpečenie činnosti zmierovacej komisie zabezpečuje ...

(9)

Predsedu zmierovacej komisie, ostatných členov zmierovacej komisie a tajomníka zmierovacej komisie ...

(10)

Funkčné obdobie člena zmierovacej komisie je päťročné. Členstvo v zmierovacej komisii je dobrovoľné ...

(11)

Členstvo v zmierovacej komisii zaniká

a)
vzdaním sa členstva,
b)
odvolaním člena,
c)
úmrtím člena.
(12)

Minister člena zmierovacej komisie odvolá

a)
ak člen zmierovacej komisie prestane spĺňať predpoklady podľa odseku 5,
b)
pri opakovanej neúčasti člena zmierovacej komisie na rokovaní a práci zmierovacej komisie bez predloženia ...
c)
ak člen zmierovacej komisie nie je schopný šesť po sebe nasledujúcich mesiacov vykonávať svoju ...
d)
ak člen zmierovacej komisie poruší povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 15 písm. e).
(13)

Ak zanikne členstvo v zmierovacej komisii podľa odseku 10, subjekty oprávnené navrhovať príslušného ...

(14)

Predseda zmierovacej komisie

a)
zodpovedá za činnosť zmierovacej komisie,
b)
zvoláva a vedie rokovanie zmierovacej komisie,
c)
overuje záznam z rokovania zmierovacej komisie,
d)
podpisuje stanovisko podľa § 19 ods. 5,
e)
ak je to potrebné, prizýva na rokovanie zmierovacej komisie ďalšieho odborníka, ktorý nemá hlasovacie ...
(15)

Člen zmierovacej komisie

a)
sa zúčastňuje na rokovaní zmierovacej komisie,
b)
sa vyjadruje k bodom programu rokovania zmierovacej komisie,
c)
predkladá pripomienky, návrhy a podnety k prerokovávaným materiálom v rámci rokovania zmierovacej ...
d)
hlasuje o návrhoch predložených na rokovanie zmierovacej komisie,
e)
zachováva mlčanlivosť, a to aj po skončení svojej funkcie, o všetkých skutočnostiach, o ktorých ...
f)
overuje písomný záznam z rokovania zmierovacej komisie na základe rozhodnutia zmierovacej komisie, ...
g)
sa vyjadruje k rozhodnutiu zmierovacej komisie, ak nesúhlasí s rozhodnutím zmierovacej komisie a ...
(16)

Zmierovacia komisia je uznášaniaschopná, ak sú na rokovaní prítomní všetci jej členovia. Na ...

(17)

Podrobnosti o činnosti zmierovacej komisie upravuje štatút zmierovacej komisie, ktorého súčasťou ...

§ 19
Zmierovacie konanie
(1)

V prípade sporu týkajúceho sa rokovania o uzavretie zmluvy alebo návrhu na uzavretie zmluvy o poskytovaní ...

(2)

Žiadosť o vydanie stanoviska k sporu obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, právnu formu, identifikačné číslo a adresu sídla žiadateľa,
b)
meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho ...
c)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu žiadateľa, ak je ustanovený,
d)
identifikáciu druhej strany sporu,
e)
presné vymedzenie predmetu sporu,
f)
odôvodnenie nemožnosti dosiahnutia dohody,
g)
návrh riešenia sporu,
h)
podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky žiadateľa.
(3)

Strany sporu môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na posúdenie ...

(4)

Zmierovacia komisia vydá svoje písomné stanovisko k sporu (ďalej len “stanovisko“) najneskôr ...

(5)

Stanovisko podľa odseku 4 obsahuje

a)
označenie strán sporu,
b)
presné vymedzenie predmetu sporu,
c)
návrh riešenia sporu a jeho odôvodnenie,
d)
dátum vyhotovenia stanoviska,
e)
meno a priezvisko predsedu zmierovacej komisie, jeho podpis a odtlačok pečiatky zmierovacej komisie. ...
(6)

Konanie pred zmierovacou komisiou sa považuje za neúspešné, ak sa spor nevyrieši do siedmich mesiacov ...

§ 20
Autorizácia
(1)

Autorizácia podľa tohto zákona je rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo ...

a)
posudzovania zhody zložiek interoperability vrátane cestných zariadení a rozhraní s požiadavkami ...
b)
posudzovania vhodnosti zložiek interoperability na použitie25) podľa osobitného predpisu26) (ďalej ...
c)
dohľadu nad posudzovaním zhody a posudzovaním vhodnosti (ďalej len „dohľad nad posudzovaním“). ...
(2)

Dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu2) autorizovanou osobou vykonáva ...

§ 21
(1)

Notifikácia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.44b)

(2)

Úrad oznamuje Európskej komisii a členským štátom zmeny súvisiace s notifikáciou.

(3)

Úrad oznamuje Európskej komisii postup preverovania splnenia požiadaviek podľa osobitného predpisu,43) ...

(4)

Ak úrad vydá rozhodnutie podľa osobitného predpisu,44a) alebo ak notifikovaná osoba svoju činnosť ...

a)
iná notifikovaná osoba spracovala dokumentáciu týkajúcu sa posudzovania zhody alebo posudzovania ...
b)
dokumentácia týkajúca sa posudzovania zhody alebo posudzovania vhodnosti bola k dispozícii úradu ...
§ 22
Práva a povinnosti autorizovanej osoby
(1)

Práva a povinnosti autorizovanej osoby sú ustanovené v osobitnom predpise.45a)

(2)

Notifikovaná osoba pri posudzovaní vhodnosti26) berie do úvahy stanovisko správcu výberu mýta.

§ 23
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo najmenej šesť mesiacov pred zavedením nového mýtneho režimu predloží Európskej ...

a)
jednotkové hodnoty a parametre použité pri výpočte nákladových položiek,
b)
kategórie vozidiel s povinnosťou úhrady mýta,
c)
rozsah vymedzených úsekov ciest, ktoré sa použijú na výpočet nákladov, percentuálnu výšku ...
(2)

Ministerstvo

a)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy na úseku výberu mýta ...
b)
oznamuje Európskej komisii zavádzanie nových mýtnych režimov, zavádzanie spoločného mýtneho ...
c)
udeľuje a odníma oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta podľa ...
d)
vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona v oblasti elektronického výberu mýta a v oblasti ...
e)
aspoň raz ročne overuje, či poskytovateľ Európskej služby výberu mýta naďalej spĺňa podmienky ...
f)
vedie vnútroštátny elektronický register pre oblasť Európskej služby elektronického výberu ...
g)
vydáva preukazy kontrolóra podľa § 24 ods. 2 a preukazy osoby poverenej výkonom kontroly podľa ...
h)
prejednáva správne delikty a ukladá pokuty podľa § 28 ods. 2 a 4.
§ 24
Štátny odborný dozor
(1)

Štátny odborný dozor nad oblasťou elektronického výberu mýta vrátane poskytovania Európskej ...

(2)

Oprávnením na vykonanie štátneho odborného dozoru je preukaz kontrolóra vydaný ministerstvom. ...

(3)

Evidenciu preukazov kontrolóra vedie ministerstvo.

(4)

Okrem oprávnení podľa osobitného predpisu48) sú kontrolóri oprávnení

a)
vstupovať do objektov, zariadení, prevádzkových priestorov, dopravných prostriedkov alebo na pozemky ...
b)
vstupovať a vchádzať do uzavretých úsekov ciest,
c)
zisťovať totožnosť osoby zodpovednej za dodržiavanie ustanovenej povinnosti,
d)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov v určenej lehote bezodplatné poskytnutie
1.
originálov dokladov a iných písomností a informácii vrátane informácií na pamäťových médiách ...
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu štátneho odborného ...
e)
vyžadovať od iných osôb, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s činnosťou štátneho ...
f)
vykonávať ďalšie potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom štátneho odborného ...
g)
vyžadovať od kontrolovanej osoby zabezpečenie potrebného sprevádzania,
h)
uložiť kontrolovanej osobe vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených ...
§ 25
Kontrola dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla
(1)

Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa tohto zákona ...

(2)

Osobami poverenými výkonom kontroly sú

a)
zamestnanci správcu výberu mýta,
b)
zamestnanci osoby, ktorú správca výberu mýta poveril výkonom činností podľa § 12 ods. 2.
(3)

Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom. ...

(4)

Evidenciu preukazov osôb poverených výkonom kontroly vedie ministerstvo. Na účely vedenia evidencie ...

(5)

Osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená na účel kontroly dodržiavania tohto zákona:

a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo ...
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným ...
c)
na mieste v čase kontroly vybrať vypočítanú sumu mýta,
d)
vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby, ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú ...
e)
požadovať od vodiča vozidla vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých ...
f)
požadovať od vodiča vozidla predloženie dokladu o úhrade mýta,
g)
kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
h)
kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta,
i)
uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla povinnosť výmeny palubnej jednotky, ak ...
(6)

Ak vodič vozidla pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže svoju príslušnosť ...

(7)

Príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly je oprávnený

a)
usmerňovať vozidlá na kontrolné miesta,
b)
zakázať vodičovi vozidla pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované ...
c)
zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, ak je zistené porušenie niektorej z povinností ustanovených ...
d)
prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný ...
e)
použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
f)
požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad ...
(8)

Oprávnenia príslušníka Policajného zboru podľa odseku 7 sa nevzťahuje na vodiča vozidla, ktorý ...

(9)

Osoba poverená výkonom kontroly je povinná vyhotoviť záznam o kontrole.

(10)

Na účely rozkazného konania podľa § 29 až 31 môže správca výberu mýta alebo osoba poverená ...

(11)

Na účely rozkazného konania podľa § 29 až 31 správca výberu mýta alebo osoba poverená podľa ...

a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo ...
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným ...
c)
vypočítať sumu mýta,
d)
vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby, ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú ...
e)
kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
f)
kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta.
(12)

Dôkaz o porušení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 možno použiť ...

§ 27
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku výberu mýta sa dopustí vodič vozidla, ktorý

a)
užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta,
b)
odmieta úhradu mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v čase kontroly,
c)
pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta umiestni alebo uvedie do činnosti ...
d)
palubnú jednotku vo vozidle umiestni, inštaluje, uvedie do činnosti alebo ju používa v rozpore ...
e)
nezadá do palubnej jednotky počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla a ...
f)
poskytne nesprávne alebo neúplné údaje pre výpočet mýta náhradným spôsobom podľa § 6 a vznikne ...
g)
nepredloží na výzvu
1.
príslušníka Policajného zboru doklad o vozidle, podľa ktorého je možné určiť alebo overiť ...
2.
príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly potvrdenie o úhrade mýta ...
h)
nesprístupni na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly palubnú ...
i)
nezaregistruje do elektronického mýtneho systému údaje podľa § 9 ods. 2 písm. c),
j)
používa vo vozidle palubnú jednotku, ktorá je poskytnutá a priradená k vozidlu s iným evidenčným ...
(2)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
neoprávnene manipuluje s palubnou jednotkou alebo do nej neoprávnene zasahuje,
b)
neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody, posudzovania ...
(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta vo výške stopäťdesiatnásobku neuhradeného ...

(4)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta vo výške 2 000 eur a v blokovom konaní ...

(5)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom ...

(6)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta vo výške od 20 eur do 100 eur a v blokovom ...

(7)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. f) sa uloží pokuta vo výške 160 eur a v blokovom ...

(8)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) alebo písm. h) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 500 ...

(9)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. i) alebo písm. j) sa uloží pokuta vo výške 100 eur a v blokovom ...

(10)

Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) sa uloží pokuta vo výške 1 000 eur a v blokovom konaní ...

(11)

Za priestupok podľa odseku 2 písm. b) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 100 000 eur.

(12)

Priestupky podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) prejednávajú okresné úrady a v blokovom konaní ...

(13)

O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o priestupku podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. ...

(14)

Priestupky podľa odseku 2 písm. b) prejednáva úrad.

(15)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch51) okrem rozkazného ...

(16)

Pokuty uložené za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 28
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí prevádzkovateľ vozidla, ktorý

a)
užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta,
b)
pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta umiestni alebo uvedie do činnosti ...
c)
palubnú jednotku vo vozidle umiestni, inštaluje, uvedie do činnosti alebo ju používa v rozpore ...
d)
neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov podľa § 10 ods. 5 alebo § 10 ods. 7,
e)
nezadá do palubnej jednotky správny počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu ...
f)
nezaregistruje do elektronického mýtneho systému údaje podľa § 9 ods. 2 písm. c),
g)
používa vo vozidle palubnú jednotku, ktorá je poskytnutá a priradená k vozidlu s iným evidenčným ...
(2)

Správneho deliktu sa dopustí správca výberu mýta alebo poskytovateľ Európskej služby elektronického ...

(3)

Správneho deliktu sa dopustí

a)
notifikovaná osoba, ktorá
1.
koná nad rozsah notifikácie alebo v rozpore s notifikáciou,
2.
poruší povinnosť podľa § 22 ods. 4 písm. b) až j),
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje ...
(4)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) alebo odseku 2 sa uloží pokuta vo výške od 1 050 eur ...

(5)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta vo výške od 480 eur do 2 000 eur.

(6)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. d) sa uloží pokuta vo výške od 30 eur ...

(7)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) sa uloží pokuta vo výške od 180 eur do 2 000 eur.

(8)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. g) sa uloží pokuta vo výške od 150 eur ...

(9)

Za správny delikt podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu alebo písmena b) sa uloží pokuta vo výške ...

(10)

Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu ...

(11)

O viacerých správnych deliktoch podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa spáchaných v priebehu ...

(12)

Správne delikty podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ ...

(13)

O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o správnom delikte podľa odseku 1 rozhoduje príslušný ...

(14)

Správne delikty podľa odseku 2 prejednáva ministerstvo. Správne delikty podľa odseku 3 prejednáva ...

(15)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení ...

(16)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(17)

Pokuty uložené za správne delikty podľa odseku 1 až 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.

Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla
§ 29
Rozkazné konanie
(1)

Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu mýta, osobou poverenou podľa ...

(2)

Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e) možno prejednať ...

(3)

Za správny delikt podľa 28 ods. 1 písm. a) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 1 050 ...

(4)

Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. b) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 480 ...

(5)

Za viac správnych deliktov podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) toho istého prevádzkovateľa vozidla ...

(6)

O viacerých správnych deliktoch podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) toho istého prevádzkovateľa ...

(7)

Na rozkazné konanie o správnom delikte podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) je miestne príslušný ...

(8)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení ...

(9)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do ...

(10)

Pokuta podľa odsekov 3 a 4 a trovy konania podľa § 31 ods. 8 sa musia uhradiť formou platby na platobný ...

(11)

Pokuty uložené v rozkaznom konaní sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 30
(1)

Okresný úrad vec odloží, ak

a)
nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla,
b)
prevádzkovateľ vozidla požíva výsady a imunitu podľa medzinárodného práva,
c)
bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. ...
d)
zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 5 alebo § 10 ods. 7 zanikla, ...
e)
bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 5 alebo § 10 ods. 7 vozidlo odcudzené ...
f)
ide o vozidlo oslobodené od mýta podľa § 3.
(2)

Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa prevádzkovateľ vozidla neupovedomuje. ...

(3)

Ak okresný úrad zistí porušenie povinnosti podľa § 9 ods. 1 a 2 a vec odloží podľa odseku 1 ...

§ 31
(1)

Rozkaz vydaný podľa § 29 ods. 1 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 9 neustanovuje ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému ...

(3)

Okresný úrad odmietne odpor, ak

a)
neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 2 a podľa všeobecného predpisu o správnom konaní, ...
b)
bola pokuta už uhradená.
(4)

Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. ...

(5)

Včasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu ...

(6)

Prevádzkovateľovi vozidla obvinenému zo spáchania správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. ...

(7)

Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa § 30 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu ...

(8)

Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny ...

(9)

Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí odporu podľa odseku 4 a rozhodnutie o zastavení ...

§ 32
Vylúčenie súbežných konaní
(1)

Po začatí konania o priestupku vodiča podľa § 27 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. ...

(2)

Po začatí konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 alebo § 29 nemožno ...

(3)

Po právoplatnosti rozhodnutia o priestupku podľa § 27 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. ...

(4)

Po právoplatnosti rozhodnutia o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 nemožno ...

(5)

Po právoplatnosti rozhodnutia vydaného v rozkaznom konaní podľa § 29 ods. 1 alebo ak bola vec odložená ...

§ 34
Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní54), ak tento zákon ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)
zmierovacie konanie podľa § 19,
b)
postup pri notifikácii podľa § 21,
c)
konania notifikovanej osoby pri posudzovaní zhody, posudzovaní vhodnosti a pri výkone dohľadu nad ...
§ 35
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením spôsob výpočtu mýta, výšku sadzby mýta za 1 ...

(2)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví

a)
vymedzenie úsekov ciest s výberom mýta,
b)
rozsah nevyhnutných nákladov spojených s výberom mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest ...
c)
podrobnosti o výške limitu poistného plnenia v poistnej zmluve na preukázanie finančnej spôsobilosti ...
d)
podrobnosti o preukaze osoby poverenej výkonom kontroly a vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly, ...
e)
podrobnosti o preukaze kontrolóra a vzor preukazu kontrolóra.
§ 36
Prechodné ustanovenia
(1)

Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2)

Doklady na preukazovanie osôb poverených výkonom kontroly vydané pred účinnosťou tohto zákona ...

§ 36a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015

Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom ...

§ 36b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom ...

§ 36c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 36d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017

Osoba poverená podľa § 12 ods. 2 je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora ...

§ 36e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019

Konania o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia ...

§ 37
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 38
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta ...

3.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ...

4.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 389/2009 Z. z., ...

5.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z. ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 22 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j) ako vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 ...

Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená k) a l).

2.

V § 22 ods. 1 písm. l) sa slová „v písmenách a) až j)“ nahrádzajú slovami „v písmenách ...

3.

V § 22 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
písm. j) sa uloží pokuta 1 500 eur,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

4.

V § 22 ods. 2 písm. e) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.

5.

V § 22 ods. 2 písm. f) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.

6.

V § 22 odsek 3 znie:

„(3) V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až i) pokutu do 650 ...

7.

V § 22 ods. 4 sa slová „odseku 1 písm. i) a k)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. i) a ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI Doprava sa za položku 85 vkladá položka 85a, ktorá ...

„Položka 85a Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25aaa znie:

„25aaa) § 14 a 15 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVII Metrológia a posudzovanie zhody sa za položku 237 ...

„Položka 238 Podanie žiadosti o a) autorizáciu na vykonávanie posudzovania zhody zložiek interoperability ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 47ad a 47ae znejú:

„47ad) § 20 ods. 1 a 2 zákona č. 474/2013 Z. z. 47ae) § 20 ods. 11 zákona č. 474/2013 Z. z.“. ...

Čl. IV

Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 ...

1.

V § 2 ods. 1 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „pozemky pod diaľnicami ...

2.

V § 2 ods. 4 sa slová „Na účinnosť nájomnej zmluvy“ nahrádzajú slovami „Na platnosť nájomnej ...

3.

V § 2 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo vykonáva zmenu špecifikácie prioritného ...

4.

V § 8 ods. 1 sa slová „vyberanie poplatkov“ nahrádzajú slovami „výber mýta“.

5.

V § 8 ods. 2 sa slovo „poplatkov“ nahrádza slovom „mýta“.

6.

V § 8 ods. 3 sa slová „vyberanie poplatkov“ nahrádzajú slovami „výber mýta“.

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...

8.

V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Mýto vybrané za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a vymedzených úsekov ciest ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:

„11aa) § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ...

9.

V § 12 odsek 2 znie:

„(2) Po vybudovaní uceleného úseku diaľnice a kolaudácii stavby alebo po rozhodnutí o predčasnom ...

10.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014 Diaľničná spoločnosť poskytne ...

Čl. V

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

§ 6a sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) zákaz vjazdu vozidla alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou ...

2.

V § 39 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Na ceste III. triedy je zakázaná jazda nákladným motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) § 11 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 9.

3.

V § 39 ods. 6 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 3 až 5“.

4.

V § 57 ods. 5 sa slová „§ 39 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 8“.

5.

§ 139a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. i), orgán Policajného ...

6.

V § 140 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 39 ods. 1, 2, 5 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 474/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EÚROPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických ...

Poznámky

 • 2)  Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta ...
 • 3)  § 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o ...
 • 4)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 8)  § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...
 • 9)  Článok 2 písm. b) rozhodnutia Komisie 2009/750/ES.
 • 10)  § 3d ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. § 8 ods. 4 zákona č. 639/2004 ...
 • 11)  § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 4 zákona č. 639/2004 ...
 • 12)  § 12 ods. 1 zákona č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ...
 • 14)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 15)  § 7 písm. a) a b) a § 9 ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom ...
 • 15a)  § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15b)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 15c)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 252/2001 Z. ...
 • 15d)  § 2 písm. b) zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16)  § 2 ods. 2 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva ...
 • 17)  § 11 ods. 2 a 6 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona ...
 • 18)  § 17 ods. 1 a § 35a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej ...
 • 18a)  § 39 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 19)  Zákon č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Článok 2 písm. k) rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 20a)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21)  § 111 ods. 2 a § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Zákon č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 23)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 24)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 24a)  Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 25)  Článok 2 písm. f) rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 26)  Bod 2 písm. b) prílohy IV rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 27)  Článok 3 rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 28)  Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 29)  Článok 3 písm. d) rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 30)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 31)  Článok 3 písm. f) rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 32)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Článok 3 písm. a) rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 34)  Článok 3 písm. e) rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 35)  Článok 3 písm. b) rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 36)  Článok 4 bod 1 rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 37)  Článok 2 písm. a) rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 38)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 38a)  § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a ...
 • 39)  Prílohy II, III a bod 1 prílohy IV rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 40)  Článok 2 písm. i) rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 41)  § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácií orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení ...
 • 42)  Písmeno a) prílohy V rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 43)  Článok 17 ods. 2 a príloha V rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 44)  Písmená b), c) a f) prílohy V rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 44a)  Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44b)  § 20 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku ...
 • 45)  Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 45a)  § 21 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 46)  Článok 4 ods. 1 a 2 rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 47)  Článok 19 rozhodnutia 2009/750/ES.
 • 48)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 49)  Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 393/2008 ...
 • 50)  Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 51)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 52)  § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
 • 53)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 54)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore