Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 470/2011 účinný od 01.01.2012


Platnosť od: 15.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD7 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 470/2011 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 470/2011 s účinnosťou od 01.01.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia ...

2.

V § 2 ods. 5 sa za slová „Policajného zboru“ vkladajú slová „a príslušníkmi Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 77a a 77b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ...

3.

V § 6 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na zamestnávateľa, ktorého kód ...

4.

V § 6 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „tento zákon alebo“.

5.

V § 6 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa vnútorného predpisu“.

6.

V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a ostatné predpisy“.

7.

V § 8 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová „vyškoliť a pravidelne školiť“ nahrádzajú slovami ...

8.

V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovo „kontrolu“ vkladajú slová „tohto stavu“.

9.

V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
hluku.“.

10.

V § 11 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta.

11.

V § 11 ods. 11 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „šiestich“ a slovo „štyroch“ sa nahrádza ...

12.

V § 11 ods. 12 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“, slová „najmenej 600“ sa nahrádzajú ...

13.

V § 11 ods. 15 sa slová „dva týždne“ nahrádzajú slovami „sedem dní“.

14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 49 zákona ...

15.

V § 14 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Oprávnená právnická osoba je povinná bezodkladne zverejniť na svojom webovom sídle zoznam ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

16.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a ostatnými predpismi“.

17.

V § 17 ods. 4 písm. a) sa za slovom „smrti“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú ...

18.

V § 17 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a vznik závažnej priemyselnej havárie ...

19.

V § 17 ods. 10 sa slová „Ošetrujúci lekár alebo zdravotnícke zariadenie sú povinní“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...

20.

V § 17 ods. 11 sa vypúšťajú slová „chorobu z povolania, ohrozenie chorobou z povolania,“.

21.

V § 17 odsek 12 znie:

„(12) Na účely odsekov 5, 7, 10 a 11 príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom ...

22.

V § 21 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zamestnávateľ nie je povinný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27)
§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z.“.

23.

V § 21 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

24.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ktorým bolo odobraté oprávnenie ...

25.

V § 24 ods. 7 prvej vete sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „do 30 dní po“.

26.

V § 24 ods. 7 písm. g) sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 12“.

27.

V § 24 ods. 8 sa slová „nové vykonanie požiadať“ nahrádzajú slovami „opakovanie požiadať ...

28.

V § 24 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného ...

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13.

29.

V § 24 ods. 10 sa za slovo „vzdelávanie“ vkladajú slová „bezpečnostných technikov“.

30.

V § 24 ods. 13 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

31.

V § 26 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
na zabezpečovaní rekondičného pobytu,“.

32.

V § 26 ods. 1 písm. f) sa slovo „školí“ nahrádza slovom „vzdeláva“.

33.

V § 26 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti ...

34.

V § 26 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b sa vypúšťajú.

35.

V § 27 ods. 4 písm. a) prvom bode sa za slovo „prax“ vkladajú slová „v tejto činnosti“.

36.

V § 27 ods. 4 písm. a) druhom bode sa slová „spôsobilosťou, s odbornou praxou“ nahrádzajú ...

37.

V § 27 ods. 9 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré obsahuje zoznam materiálno-technického ...

38.

V § 27 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

„(15) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorým bolo odobraté oprávnenie na výchovu a vzdelávanie ...

Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 16 a 17.

39.

V § 28 ods. 1 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1 a 3“.

40.

Za § 39c sa vkladá § 39d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 Žiadateľ podľa § 24 ...

41.

§ 40 znie:

„§ 40 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

42.

V prílohe č. 2 v skupine 07.1 sa na konci pripájajú tieto slová: „pomocou špeciálnej horolezeckej ...

43.

Nadpis prílohy č. 3 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. II

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 30 ods. 14 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „tento zákon alebo“.

2.

§ 30 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Ak zamestnávateľ odstúpil od pracovnej zmluvy z dôvodu, že zamestnanec nenastúpil do práce ...

3.

Za § 63a sa vkladá § 63b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 63b Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012 Lekárske preventívne prehliadky vo ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore