Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 465/2008 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 27.11.2008
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Štátna správa, Právo EÚ, Štátne orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Miestna štátna správa, Obchod a podnikanie, Právo duševného vlastníctva, Colné právo, Účtovníctvo, Odpadové hospodárstvo, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD90 DS9 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 465/2008 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 465/2008 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 486/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 4 ods. 7 sa slová „slovenskej meny“ nahrádzajú slovami „meny euro“, vypúšťajú sa slová „základného ...

2.

V § 9 ods. 2 písm. c) a e) sa slová „3 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 581,76 eura“.

3.

V § 17a ods. 2 písm. a) a b) sa slová „5 000 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 594,40 eura“.

4.

V § 19 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 878,38 eura“.

5.

V § 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „40 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 327 756,76 eura“.

6.

V § 19 ods. 4 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,92 eura“.

7.

V § 21 ods. 8 prvej vete sa vypúšťajú slová „v prepočte“ a slovo „EUR“ sa nahrádza slovom „eur“.

8.

V § 22 ods. 10 písm. a) sa slová „350 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „11 617 871,61 eura“.

9.

V § 22 ods. 10 písm. b) sa slová „700 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „23 235 743,21 eura“.

10.

V § 24 odsek 2 znie:

„(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 ...

11.

V § 24 ods. 3 sa slová „slovenskú menu“ nahrádzajú slovami „menu euro“ a slová „kurz vyhlásený Národnou ...

12.

V § 24 odsek 4 znie:

„(4) Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a ...

13.

Za šiestu časť sa vkladá nová siedma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„SIEDMA ČASŤ OSOBITNÉ USTANOVENIA NA ÚČELY PRECHODU ZO SLOVENSKEJ MENY NA EURO § 37a (1) Ku dňu, ktorý ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 47aa až 47ad znejú:

„47aa) § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o ...

Doterajšia siedma časť sa označuje ako ôsma časť.

14.

V § 38 ods. 2 úvodnej vete sa slová „§ 22a a § 24“ nahrádzajú slovami „§ 22a, § 24, § 37a, § 37b, § ...

15.

V § 38 ods. 6 sa slová „100 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 391,88 eura“.

16.

V § 38a sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 9 ods. 2 písm. m) úvodnej vete a § 43 ods. 3 písm. j) sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 ...

2.

V § 11 ods. 9 sa slová „12 000 Sk“ nahrádzajú slovami „398,33 eura“.

3.

V § 19 ods. 2 písm. i) druhom a treťom bode sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“.

4.

V § 19 ods. 3 písm. n) sa slová „2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 387,84 eura“.

5.

V § 21 ods. 1 písm. h) a § 46 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,60 eura“.

6.

V § 21 ods. 2 písm. k) sa slová „100 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 400 eur“.

7.

V § 22 ods. 2 písm. a), ods. 6 písm. c), d) a e), ods. 7 a § 29 ods. 1 až 3 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú ...

8.

V § 22 ods. 7 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 660 eur“.

9.

V § 26 ods. 10, § 27 ods. 2 a § 28 ods. 4 sa slovo „koruny“ nahrádza slovom „eurá“.

10.

V § 31 odsek 1 znie:

„(1) Ak daňovník je účtovnou jednotkou, na prepočet cudzej meny na eurá sa použije referenčný výmenný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 121 znie:

„121)
§ 24 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

11.

V § 31 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

12.

V § 33 ods. 1 sa slová „6 480 Sk ročne“ nahrádzajú slovami „19,32 eura mesačne“.

13.

V § 33 ods. 5 sa slová „vo výške 1/12 daňového bonusu“ nahrádzajú slovami „daňového bonusu podľa odseku ...

14.

V § 34 ods. 1 a 2, § 42 ods. 2 a § 42 ods. 3 písm. a) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 ...

15.

V § 34 ods. 2 a 3, § 42 ods. 1 a 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,96 eura“.

16.

V § 35 ods. 2 sa slová „1/12 sumy daňového bonusu (§ 33)“ nahrádzajú slovami „sume daňového bonusu podľa ...

17.

V § 35 ods. 3 písm. b) a c) sa slová „korunovej časti“ nahrádzajú slovami „eurovej časti“ a slová „slovenskú ...

18.

V § 38 ods. 7, § 40 ods. 5 a § 50 ods. 2 písm. a) sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,32 eura“.

19.

V § 45 ods. 1 sa slová „celé koruny nadol“ nahrádzajú slovami „eurocenty nadol“ a slová „celé koruny ...

20.

V § 47 odsek 1 znie:

„(1) Základ dane, nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a)], preddavky na daň (§ 34, 35, 42 a 44), zdaniteľná ...

21.

V § 47 ods. 2 prvá veta znie: „Suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (§ 50), výpočet daňovej sadzby ...

22.

V § 50 ods. 2 písm. b) sa slová „250 Sk“ nahrádzajú slovami „8,30 eura“.

23.

V § 50 ods. 13 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

24.

Za § 52d sa vkladá § 52e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 (1) Výdavky (náklady) preukázateľne ...

Čl. III

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 ...

1.

V § 4 ods. 1 a 2, § 6 ods. 1 a 3, § 14 ods. 1 a § 81 ods. 1 a 3 sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 7 ods. 1 a 2, § 11 ods. 4 písm. b) a § 11 ods. 6 a 7 a § 82 ods. 1 sa slová „420 000 Sk“ nahrádzajú ...

3.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „slovenskú menu podľa kurzu vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 ...

4.

V § 8 ods. 3 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,60 eura“.

5.

V § 26 ods. 1 sa slová „slovenskú menu kurzom vyhláseným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ...

6.

V § 26 ods. 1 druhej vete a § 26 ods. 2 sa slová „slovenskú menu“ nahrádzajú slovom „eurá“.

7.

V § 26 ods. 3 sa slová „desaťhaliere do 0,05 Sk smerom nadol a od 0,05 Sk vrátane smerom“ nahrádzajú ...

8.

V § 26 ods. 4 sa slová „celé koruny smerom“ nahrádzajú slovami „najbližší eurocent do 0,005 eura nadol ...

9.

V § 48a ods. 3 písm. a) sa slová „9 037,80 Sk“ nahrádzajú slovami „300 eur“.

10.

V § 48a ods. 3 písm. b) sa slová „12 954,20 Sk“ nahrádzajú slovami „430 eur“.

11.

V § 48a ods. 3 písm. c) sa slová „4 518,90 Sk“ nahrádzajú slovami „150 eur“.

12.

V § 54 ods. 2 písm. a) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

13.

V § 57 ods. 1 druhej vete sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „25 eur“ a štvrtej vete sa slová „8 ...

14.

V § 59 ods. 3 písm. a) sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „175 eur“.

15.

V § 61 ods. 4 a 5 sa slová „3 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 581,76 eura“.

16.

V § 61 ods. 7 písm. a) a b) a ods. 14 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

17.

V § 61 ods. 7 písm. c) sa slová „80 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 655,51 eura“.

18.

V § 61 ods. 7 písm. d) a § 61 ods. 11 sa slová „60 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 991,64 eura“.

19.

V § 61 ods. 9 sa slová „250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „8 298,48 eura“.

20.

V § 61 ods. 10 písm. a) a b) a § 71 ods. 5 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.

21.

V § 61 ods. 10 písm. c) sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“.

22.

V § 61 ods. 10 písm. d) sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „497,91 eura“.

23.

V § 62 ods. 3 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

24.

V § 77 ods. 2 a 3 sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 939,19 eura“.

25.

V § 78 ods. 7 sa slová „celé koruny smerom“ nahrádzajú slovami „najbližší eurocent do 0,005 eura nadol ...

26.

V § 78a ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.

27.

V § 80 ods. 4 poslednej vete sa slová „koruny smerom“ nahrádzajú slovami „eurá do 0,5 eura nadol a od ...

28.

Za § 85d sa vkladá § 85e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 85e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 (1) Ak zdaniteľné osoby dosiahli k ...

29.

V prílohe č. 2 piatom riadku sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eurách“.

30.

Slová „slovenské koruny“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „eurá“ v príslušnom ...

Čl. IV

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „15 500 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „514,50 eura/1 000 l“.

2.

V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „18 000 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „597,49 eura/1 000 l“.

3.

V § 6 ods. 1 písm. c) a d) sa slová „14 500 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „481,31 eura/1 000 l“.

4.

V § 6 ods. 1 písm. e) sa slová „800 Sk/1 000 kg“ nahrádzajú slovami „26,55 eura/1 000 kg“.

5.

V § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode sa slová „7 800 Sk/1000 kg“ nahrádzajú slovami „258,91 eura/1 000 kg“. ...

6.

V § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode sa slová „0 Sk/1000 kg“ nahrádzajú slovami „0 eur/1 000 kg“.

7.

V § 6 ods. 6 a § 14 ods. 7 sa slová „celé koruny smerom“ nahrádzajú slovami „eurocenty do 0,005 eura ...

8.

V § 7 ods. 1 sa slová „6 800 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „225,71 eura/1 000 l“.

9.

V § 14 ods. 11 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

10.

V § 42 ods. 1 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

11.

V § 42 ods. 2 písm. a), b) a c), ods. 3 písm. b) a § 42 ods. 4 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami ...

12.

V § 42 ods. 2 písm. c) sa slová „12 Sk“ nahrádzajú slovami „0,39 eura“.

13.

V § 42 ods. 3 písm. a) a § 42 ods. 5 písm. a) a b) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 ...

14.

V § 42 ods. 7 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.

15.

V § 42 ods. 8 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.

16.

V prílohe č. 2 sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eurách“.

Čl. VII

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Daň z tabaku sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane a daň z cigár a cigariek sa vypočíta ...

2.

V § 5 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „prepočítanej na kus cigarety“.

3.

V § 6 ods. 1 sa slová „2,10 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „69,70 eura/1 000 kusov“ a slová „1 930,00 Sk/kg“ ...

4.

V § 6 ods. 2 sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „a § 44f ods. 4“.

5.

V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou podľa § 44f ods. 5“.

6.

V § 6 ods. 4 sa za slová „v odseku 2“ vkladajú slová „prepočítanej na kus cigarety“.

7.

V § 13 ods. 7 sa slová „celé koruny smerom“ nahrádzajú slovami „eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 ...

8.

V § 41 ods. 2 písm. a), d), e) a j) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

9.

V § 41 ods. 2 písm. b) a j) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.

10.

V § 41 ods. 2 písm. c) sa slová „10 000 Sk do 50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura do 1 659,69 ...

11.

V § 41 ods. 2 písm. f), h) a i) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

12.

V § 41 ods. 2 písm. k) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „50 000 Sk“ sa ...

13.

V § 41 ods. 2 písm. l) sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“.

14.

V § 41a ods. 2 písm. a) a c) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“ a slová „2 ...

15.

V § 41a ods. 2 písm. b) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.

16.

V § 41a ods. 2 písm. d) a § 41a ods. 6 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.

17.

Za § 44e sa vkladá § 44f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 44f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 (1) Cena cigariet uvedená na kontrolnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27) Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IX

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 5 a 29 sa slová „v kilowatthodinách (kWh)“ nahrádzajú slovami „v megawatthodinách (MWh)“.

2.

V § 6 ods. 1 sa slová „0,02 Sk/kWh“ nahrádzajú slovami „0,66 eura/MWh“.

3.

V § 6 ods. 2 sa slová „0,04 Sk/kWh“ nahrádzajú slovami „1,32 eura/ MWh“.

4.

V § 12 ods. 5, § 24 ods. 4 a § 36 ods. 5 sa slová „celé koruny smerom“ nahrádzajú slovami „eurocenty ...

5.

V § 12 ods. 9, § 24 ods. 8 a § 36 ods. 9 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,31 eura“.

6.

V § 18 sa slová „320 Sk/t“ nahrádzajú slovami „10,62 eura/t“.

7.

V § 30 ods. 1 písm. a) sa slová „0,20 Sk/kWh“ nahrádzajú slovami „6,63 eura/ MWh“.

8.

V § 30 ods. 1 písm. b) sa slová „0,02 Sk/kWh“ nahrádzajú slovami „0,66 eura/MWh“.

9.

V § 30 ods. 2 písm. a) sa slová „0,40 Sk/kWh“ nahrádzajú slovami „13,27 eura/MWh“.

10.

V § 30 ods. 2 písm. b) sa slová „0,04 Sk/kWh“ nahrádzajú slovami „1,32 eur/ MWh“.

11.

V § 43 ods. 1 a 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

12.

V § 43 ods. 3 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“.

13.

Slovo „kilowatthodiny“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „megawatthodiny“ ...

Čl. X

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

V § 12 ods. 1 a § 16 ods. 1 sa slová „1 Sk“ nahrádzajú slovami „0,033 eura“.

2.

V § 12 ods. 3 sa slová „10 Sk“ nahrádzajú slovami „0,33 eura“.

3.

V § 20 ods. 4 a § 82 ods. 2 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3 eurá“.

4.

V § 70 písm. a) a b) sa slová „0,12 Sk“ nahrádzajú slovami „0,0039 eura“, slová „0,04 Sk“ sa nahrádzajú ...

5.

V § 78 ods. 1 písm. a) sa slová „0,10 Sk“ nahrádzajú slovami „0,0033 eura“, slová „1,60 Sk“ sa nahrádzajú ...

6.

V § 78 ods. 1 písm. b) sa slová „0,20 Sk“ nahrádzajú slovami „0,0066 eura“ a slová „3,30 Sk“ sa nahrádzajú ...

7.

V § 91 ods. 1 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „660 eur“ a slová „250 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

8.

V § 91 ods. 2 sa slová „250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „8 292 eur“.

9.

V § 91 ods. 3 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „660 eur“.

10.

V § 101 ods. 1 a 2 sa slová „celé koruny“ nahrádzajú slovom „eurocenty“.

11.

Za § 104b sa vkladá § 104c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 (1) Ak správca dane vyrubí miestnu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...

12.

Slová „slovenské koruny“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „eurá“ v príslušnom ...

13.

Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z. HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A ...

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa ...

2.

V § 7 ods. 4 sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.

3.

V § 7 odsek 5 znie:

„(5) Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 ...

4.

V § 7 ods. 7 prvá veta znie:

„Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa vykoná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ...

5.

V § 10 ods. 4 sa slová „celé koruny nadol“ nahrádzajú slovami „eurocenty nahor“.

6.

V § 10 ods. 7 sa slová „50 Sk“ nahrádzajú slovami „1,65 eura“.

7.

V § 16 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.

8.

Za § 19e sa vkladá § 19f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 (1) Ak je základ poplatku podľa § ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8aa a 8ab znejú:

„8aa) § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...

9.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „20 Sk“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.

10.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „30 Sk“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.

11.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „50 Sk“ nahrádzajú slovami „1,50 eura“.

12.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „60 Sk“ nahrádzajú slovami „1,50 eura“.

13.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „75 Sk“ nahrádzajú slovami „2 eurá“.

14.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3 eurá“.

15.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „150 Sk“ nahrádzajú slovami „4,50 eura“.

16.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „200 Sk“ nahrádzajú slovami „6,50 eura“.

17.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „250 Sk“ nahrádzajú slovami „8 eur“.

18.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „300 Sk“ nahrádzajú slovami „9,50 eura“.

19.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „400 Sk“ nahrádzajú slovami „13 eur“.

20.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „450 Sk“ nahrádzajú slovami „14,50 eura“.

21.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,50 eura“.

22.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „600 Sk“ nahrádzajú slovami „19,50 eura“.

23.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „700 Sk“ nahrádzajú slovami „23 eur“.

24.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „800 Sk“ nahrádzajú slovami „26,50 eura“.

25.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.

26.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 200 Sk“ nahrádzajú slovami „39,50 eura“.

27.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 500 Sk“ nahrádzajú slovami „49,50 eura“.

28.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 600 Sk“ nahrádzajú slovami „53 eur“.

29.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 700 Sk“ nahrádzajú slovami „56 eur“.

30.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eur“.

31.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „2 300 Sk“ nahrádzajú slovami „76 eur“.

32.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „2 500 Sk“ nahrádzajú slovami „82,50 eura“.

33.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,50 eura“.

34.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „3 500 Sk“ nahrádzajú slovami „116 eur“.

35.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „4 000 Sk“ nahrádzajú slovami „132,50 eura“.

36.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „4 500 Sk“ nahrádzajú slovami „149 eur“.

37.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,50 eura“.

38.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „6 000 Sk“ nahrádzajú slovami „199 eur“.

39.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „6 500 Sk“ nahrádzajú slovami „215,50 eura“.

40.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „7 000 Sk“ nahrádzajú slovami „232 eur“.

41.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „7 500 Sk“ nahrádzajú slovami „248,50 eura“.

42.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „8 000 Sk“ nahrádzajú slovami „265,50 eura“.

43.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „9 000 Sk“ nahrádzajú slovami „298,50 eura“.

44.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,50 eura“.

45.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „11 000 Sk“ nahrádzajú slovami „365 eur“.

46.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „12 000 Sk“ nahrádzajú slovami „398 eur“.

47.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „14 000 Sk“ nahrádzajú slovami „464,50 eura“.

48.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „497,50 eura“.

49.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „16 000 Sk“ nahrádzajú slovami „531 eur“.

50.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „18 000 Sk“ nahrádzajú slovami „597 eur“.

51.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,50 eura“.

52.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „829,50 eura“.

53.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,50 eura“.

54.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „40 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 327,50 eura“.

55.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „45 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 493,50 eura“.

56.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,50 eura“.

57.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „60 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 991,50 eura“.

58.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „70 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 323,50 eura“.

59.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „75 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 489,50 eura“.

60.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „80 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 655,50 eura“.

61.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“.

62.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „150 000 Sk“ nahrádzajú slovami „4 979 eur“.

63.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,50 eura".

64.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „8 298 eur“.

65.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,50 eura“.

66.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,50 eura“. ...

67.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „41 492 eur“.

68.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1,5 mil. Sk“ nahrádzajú slovami „49 790,50 eura“.

69.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 800 000 Sk“ nahrádzajú slovami „59 749 eur“.

70.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „3 mil. Sk“ nahrádzajú slovami „99 581,50 eura“.

71.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „5 000 000 Sk" nahrádzajú slovami „165 969,50 eura". ...

72.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „10 mil. Sk" nahrádzajú slovami „331 939 eur".

73.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „100 mil. Sk" nahrádzajú slovami „3 319 391,50 eura". ...

74.

V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 000 mil. Sk" nahrádzajú slovami „33 193 918,50 ...

Čl. XIII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...

1.

V § 4 ods. 2 písm. h) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a v konaní o prípustnosti ...

2.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom za), ktoré znie:

„za) spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu.4aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:

„4aa) Napríklad § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej ...

3.

V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Od poplatku je oslobodený aj účastník, ktorému bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ab znie:

„4ab) Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

4.

V § 7 ods. 5 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „ak nie je ustanovené inak".

5.

V § 7 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak ide o zmluvnú pokutu, ktorá je opakujúcim sa plnením na neurčitý čas, za cenu plnenia sa považuje ...

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.

6.

V § 7 odsek 11 znie:

„(11) Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na eurocenty ...

7.

V § 7 ods. 12 sa slová „slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska," nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aaa znie:

„5aaa) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 ...

8.

V § 10 ods. 1 sa za slová „platobného rozkazu" vkladajú slová „a rozkazu na plnenie".

9.

V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi podaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia.“. ...

10.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak v lehote na podanie odvolania proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku ...

11.

V § 11 ods. 2 sa slová „50 Sk" nahrádzajú slovami „1,65 eura".

12.

V § 11 ods. 3 sa za slová „platobný rozkaz" vkladajú slová „alebo rozkaz na plnenie".

13.

V § 11 ods. 4 sa slová „200 Sk" nahrádzajú slovami „6,63 eura".

14.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Ak bolo konanie zastavené po tom, ako bol na majetok odporcu vyhlásený konkurz podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 47 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

15.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11)
Poplatok, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 4, 7 až 10 sa zaokrúhli na eurocenty nahor.“.

16.

Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 (1) Ak je základ poplatku podľa § ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú:

„8) § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...

17.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov položka 1 znie:

„Položka 1 Z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba a) z ceny (z úhrady) ...

18.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa vypúšťa položka 2.

19.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „Spoločné poznámky k položkám 1 a 2" nahrádzajú slovami ...

20.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov v poznámke k položke 1 prvý až ôsmy bod znejú:

„1. Z návrhu na začatie konania o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, a z návrhu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza ...

21.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa za položku 7c vkladá položka 7d, ktorá znie:

„Položka 7d a) Z návrhu na začatie konania vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

22.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov v položke 8 písmeno a) znie:

„a) z návrhu na určenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela, vyživovacej ...

23.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov položka 9 znie:

„Položka 9   Z návrhu na začatie konania o určenie rodičovstva a zapretie rodičovstva a z návrhu ...

24.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov v položke 10 písm. a) sa za slovami „2 000 Sk" vypúšťa bodkočiarka ...

25.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov v položke 13 sa slovo „Poznámka" nahrádza slovom „Poznámky".

26.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa doterajší text v poznámke k položke 13 označuje ako bod 1 ...

„2. Ak dôjde k vylúčeniu veci na samostatné konanie, poplatok podľa písmena a) sa vo vylúčených veciach ...

27.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „2 Sk" nahrádzajú slovami „0,06 eura".

28.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „10 Sk" nahrádzajú slovami „0,33 eura".

29.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „20 Sk" nahrádzajú slovami „0,50 eura".

30.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „30 Sk" nahrádzajú slovami „0,50 eura".

31.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „50 Sk" nahrádzajú slovami „1,50 eura".

32.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „80 Sk" nahrádzajú slovami „2,50 eura".

33.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „100 Sk" nahrádzajú slovami „3 eurá".

34.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „200 Sk" nahrádzajú slovami „6,50 eura".

35.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „300 Sk" nahrádzajú slovami „9,50 eura".

36.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „400 Sk" nahrádzajú slovami „13 eur".

37.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „500 Sk" nahrádzajú slovami „16,50 eura".

38.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „1 000 Sk" nahrádzajú slovami „33 eur".

39.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „2 000 Sk" nahrádzajú slovami „66 eur".

40.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „2 300 Sk" nahrádzajú slovami „76 eur".

41.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „3 000 Sk" nahrádzajú slovami „99,50 eura".

42.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „5 000 Sk" nahrádzajú slovami „165,50 eura".

43.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „10 000 Sk" nahrádzajú slovami „331,50 eura".

44.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „15 000 Sk" nahrádzajú slovami „497,50 eura".

45.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „20 000 Sk" nahrádzajú slovami „663,50 eura".

46.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „25 000 Sk" nahrádzajú slovami „829,50 eura".

47.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „50 000 Sk" nahrádzajú slovami „1 659,50 eura".

48.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „60 000 Sk" nahrádzajú slovami „1 991,50 eura".

49.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „100 000 Sk" nahrádzajú slovami „3 319 eur".

50.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „200 000 Sk" nahrádzajú slovami „6 638,50 eura".

51.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „300 000 Sk" nahrádzajú slovami „9 958 eur".

52.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „500 000 Sk" nahrádzajú slovami „16 596,50 eura".

53.

V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „1 000 000 Sk" nahrádzajú slovami „33 193,50 eura".

Čl. XIV

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 ...

1.

V § 4 ods. 3 sa slová „kurzom príslušnej meny vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň" nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:

„3f) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 ...

2.

V § 23 ods. 2 písm. a) sa slová „500 Sk" nahrádzajú slovami „16,59 eura".

3.

V § 23 ods. 2 písm. b) sa slová „1 000 Sk" nahrádzajú slovami „33,19 eura".

4.

V § 23 ods. 3 sa slová „200 Sk" nahrádzajú slovami „6,63 eura".

5.

V § 23 odsek 5 znie:

„(5) Úhrnná suma skladného sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.“. ...

6.

V § 26 ods. 6 písm. a) sa slová „300 Sk" nahrádzajú slovami „9,95 eura".

7.

V § 26 ods. 6 písm. b) sa slová „600 Sk" nahrádzajú slovami „19,91 eura".

8.

V § 26 ods. 6 písm. c) sa slová „900 Sk" nahrádzajú slovami „29,87 eura".

9.

Za § 56a sa vkladá § 56b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56b Zaokrúhľovanie cla Vymerané clo sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura ...

10.

V § 58 ods. 2 sa slová „Národnej banky Slovenska" nahrádzajú slovami „Európskej centrálnej banky, platnej ...

11.

V § 58 ods. 3 sa slová „50 000 Sk" nahrádzajú slovami „1 659,70 eura".

12.

V § 74 ods. 1 sa slová „3 000 000 Sk" nahrádzajú slovami „99 581,75 eura" a slová „10 000 000 Sk" sa ...

13.

V § 78 ods. 3 sa slová „1 000 Sk" nahrádzajú slovami „33,19 eura".

14.

V § 80 ods. 2 sa slová „100 000 Sk" nahrádzajú slovami „3 319,39 eura" a slová „1 000 000 Sk" sa nahrádzajú ...

15.

V § 80 ods. 3 sa slová „50 000 Sk" nahrádzajú slovami „1 659,69 eura".

16.

V § 80 ods. 4 a § 88 ods. 2 sa slová „10 000 Sk" nahrádzajú slovami „331,93 eura".

17.

Za § 92a sa vkladá § 92b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 92b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009 Ak do 31. decembra 2008 nastala skutočnosť ...

ČI. XVI

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...

1.

V § 44a ods. 3 písm. c), d) a e) sa slová „200 000 Sk" nahrádzajú slovami „6 638,78 eura".

2.

V § 44a ods. 3 písm. e) sa slová „500 000 Sk" nahrádzajú slovami „16 596,96 eura".

3.

V § 44a ods. 3 písm. f) sa slová „50 000 Sk" nahrádzajú slovami „1 659,70 eura".

4.

V § 44a ods. 6 sa slová „kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným k" nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14ad znie:

„14ad)

§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. ...

5.

V § 80 ods. 5, § 81 ods. 7, § 86 ods. 4 a § 255 ods. 1 až 3 sa slová „celé desaťkoruny smerom" nahrádzajú ...

6.

V § 82 odsek 1 znie:

„(1)

Colníkovi patrí hodnostný príplatok v sume

Hodnosť eur mesačne Strážmajster 81,50 nadstrážmajster 88 podpráporčík, podporučík 98 práporčík, ...

.“.

7.

V § 83 ods. 1 sa slová „1 000 až 5 000 Sk" nahrádzajú slovami „33,50 eura až 166 eur".

8.

V § 83 ods. 3 sa slová „1 000 až 8 000 Sk" nahrádzajú slovami „33,50 eura až 266 eur".

9.

V § 84 druhej vete sa za slovo „práce" vkladajú slová „pevnou sumou zaokrúhlene na 50 eurocentov".

10.

V § 87 sa slová „1000 Sk" nahrádzajú slovami „33,50 eura" a slová „1 500 Sk" sa nahrádzajú slovami „50 ...

11.

V § 88 a 89 ods. 1 a 4 sa slová „300 Sk" nahrádzajú slovami „10 eur".

12.

V § 89 ods. 2 sa slová „100 Sk" nahrádzajú slovami „3,50 eura".

13.

V § 89 ods. 3 sa slová „50 Sk" nahrádzajú slovami „2 eurá".

14.

V § 89 ods. 5 sa slová „200 Sk" nahrádzajú slovami „7 eur".

15.

V § 90 sa slová „100 Sk až 800 Sk" nahrádzajú slovami „3,50 eura až 27 eur".

16.

V § 90a ods. 2 sa slová „100 Sk až 800 Sk" nahrádzajú slovami „3,50 eura až 27 eur" a slová „300 Sk ...

17.

V § 101a ods. 1 sa slová „ako slovenskej mene" nahrádzajú slovami „mene ako euro" a za slovo „neplatí," ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:

„23aa)

§ 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a ...

18.

V § 101a ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto časť ...

19.

V § 101a ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto časť ...

20.

V § 101a ods. 5 sa slová „peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene" nahrádzajú slovami „eurách, ...

21.

V § 102 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v cudzej mene".

22.

V § 104 ods. 2 sa slová „celé koruny, do 50 halierov smerom nadol a od 50 halierov vrátane smerom" nahrádzajú ...

23.

V § 106 ods. 1 písm. c) prvom až treťom bode sa slová „1 300 Sk" nahrádzajú slovami „43,50 eura".

24.

V § 106 ods. 1 písm. c) štvrtom bode sa slová „650 Sk" nahrádzajú slovami „22 eur".

25.

V § 106 ods. 3 sa slová „7 800 Sk" nahrádzajú slovami „259 eur".

26.

V § 114 nadpis znie:

„Stravné pri zahraničnej služobnej ceste".

27.

V § 114 ods. 1, 2, 3 a 5 sa za slová „stravné v“ vkladajú slová „eurách, alebo ak ide o zahraničnú služobnú ...

28.

V § 115 sa za slová „vreckové v“ vkladajú slová „eurách, alebo ak ide o zahraničnú služobnú cestu mimo ...

29.

V § 116 sa za slová „látky v“ vkladajú slová „eurách, alebo ak ide o zahraničnú služobnú cestu mimo ...

30.

V § 117 nadpis znie:

„Vylúčenie súbehu náhrad pri zahraničnej služobnej ceste“.

31.

V § 117 ods. 2 a 3 sa slová „poskytovanú v cudzej mene“ nahrádzajú slovami „v rozsahu a za podmienok ...

32.

V § 119 ods. 2 sa za slová „vreckové v“ vkladajú slová „eurách, alebo ak ide o štúdium mimo štátov eurozóny, ...

33.

V § 120 sa v nadpise vypúšťajú slová „v cudzej mene“.

34.

V § 120 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „stravné v“ vkladajú slová „eurách, alebo ak ide o výkon colnej ...

35.

V § 124 ods. 2 sa za slová „preddavok v“ vkladajú slová „eurách, alebo ak ide o zahraničnú služobnú ...

36.

V § 176 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 eura“.

37.

Slová „slovenská mena“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „eurá“ v príslušnom ...

Čl. XVIII

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona ...

V čl. II bode 13 sa slová „§ 110g“ nahrádzajú slovami „§ 110h“ a slová „§ 110h“ sa nahrádzajú slovami ...

Čl. XIX

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

§ 12 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Pri zhodnocovaní dočasne voľných peňažných prostriedkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. ...

Čl. XX

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Vláda môže zmeniť účel použitia výdavkov, ktoré možno použiť ...

2.

V § 8 ods. 6 poslednej vete sa vypúšťajú slová „príslušnej kapitole“.

Čl. XXI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008 okrem čl. I bodov 1 až 12, 15 a 16, čl. II až XVII, ktoré ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore