Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71351
Dôvodové správy: 2441
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 465/2005 účinný od 01.11.2005


Platnosť od: 20.10.2005
Účinnosť od: 01.11.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravé životné podmienky, Jedy, narkotiká, toxikománia, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD3 DS1 EU1 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 465/2005 účinný od 01.11.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 465/2005 s účinnosťou od 01.11.2005

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 465/2005, dátum vydania: 20.10.2005

Dôvodová správa

A) Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z . o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá ako iniciatívny materiál s cieľom zmeniť súčasn ý právny stav v oblasti ochrany práv nefajčiarov.

Dnešný právny stav nevytvára dostatočné podmienky na ochranu nefajčiarov pred ú činkami pasívneho fajčenia, ktorému sú nefajčiari vystavení nedobrovoľne. Mnohé príklady a podnety od občanov nás vedú k oprávneniu vytvoriť nové podmienky, ktoré zabezpečia dôslednejš iu ochranu nefajčiarov. Ochrana pritom pozostáva z jasného definovania miest, kde je fajčenie zakázané alebo obmedzené. V druhom rade ochrana pozostáva z vymedzenia jasných a právne relevantných nástrojov, ktoré vedú k sankcionovaniu úkonov smerujúcich k porušeniu jednotlivých ustanovení zákona.

Oblasť sankcionovania sa pritom týka jednak fyzických osôb a právnických osôb či už v rámci ustanovení správneho poriadku alebo zákona o priestupkoch.

V rámci jednotlivých úprav zákona bolo navrhnuté v časti o zákaze predaja tabakových výrobkoch rozšíriť zákaz predaja na predajne či stánky, ktoré sa nachádzajú v areáloch a miestach zdravotníckych zariadení. Takisto návrh zákona upravuje zákaz predaja tabakových výrobkov v zariadeniach spoločného stravovania.

Medzi dôležité podmienky v oblasti povinnosti oznamovania porušenia zákona je návrh na sústredenie databázy informácií na orgány na ochranu zdravia. V súčasnosti neexistuje možnosť hodnotenia úč innosti zákona z pohľadu počtu zistených porušení zákona. Dôvodom je jednak pomerne veľký počet kontrolných orgánov a v druhom rade nebol určený orgán, ktorý by mal takéto informácie vyhodnocova ť.

Návrh novely zákona kladie dôraz na decentralizáciu a prenesený výkon kompetencií v oblasti kontroly a zároveň prejednávania priestupkov. Túto podmienku budú napĺňať regionálne úrady verejné ho zdravotníctva. Návrh zákona počíta so zvýšením pokút za priestupky.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi záväznými pre Slovenskú republiku.

Schválenie tohto zákona nebude mať požiadavky na štátny rozpočet a na zamestnanosť.

Doložka zlučiteľnosti

návrhu právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej ú nie

1.Navrhovateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky

2.Ná zov návrhu zákona:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

Zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ a z Aktu o podmienkach pristúpenia nevyplývajú žiadne záväzky a prechodné obdobia týkajúce sa predmetu úpravy.

Problematika predmetu prá vneho predpisu je zahrnutá v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, nariadení a administratívnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, uvá dzania a predaja tabakových výrobkov, ktorej gestorom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

4.Problematika návrhu zákona je upravená:

b) je upravená v práve Euró pskych spoločenstiev

- v primárnom práve:

Hlava XIII. – Zdravotníctvo Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev

- v sekundárnom práve

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, nariadení a administratívnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, uvádzania a predaja tabakových výrobkov

d) nie je upravená v práve Európskej únie

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev:

úplná

6.Gestor:

bezpredmetné

7.Účasť expertov pri príprave právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie (špecifikácia úrovne a spôsobu externej úč asti, napr. konzultácie a pod.):

Na tvorbe právneho predpisu sa nezúčastnil žiaden expert a nebol vypracovaný ž iadny posudok.

Doložka finančných, ekonomický ch, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a vplyvov na podnikateľské prostredie

1. Návrh zákona nezakladá nároky na verejné financie.

2. Návrh zákona je v súlade s prioritami a cieľmi hospodárskej politiky.

3. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie.

4. Návrh zákona nebude mať dopad na zamestnanosť a zvýšenie počtu pracovných

miest.

5. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie.

B) Osobitná časť

K Èl. I

K bodu 1:

Ustanovenie definuje povinnosť uvádzania varovných označení na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov v podobe čísla šarže alebo uvádzaním miesta a času výroby.

K bodu 2:

Ustanovenie zdôrazňuje povinnosť výrobcu tabakového výrobku iného ako cigarety vymedziť veľkosť pre všeobecné a dodatočné varovanie osobitne zvlášť minimálne na ploche 22,5 cm2.

K bodu 3:

Ustanovenie rozširuje okruh miest, kde je zakázaný predaj tabakových vý robkov. Ustanovenie sa týka stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch zdravotníckych zariadení a v zariadeniach sociálnych služieb.

K bodu 4:

Ustanovenie počíta s uvedením zákazu predaja tabakových výrobkov v zariadeniach spoločného stravovania.

K bodu 5:

Návrh ruší možnosť zriaďovania fajčiarní v kultúrnych a v uzavretých športových zariadeniach.

K bodu 6:

Účelom ustanovenia je opraviť administratívnu chybu formou správneho odkazu v zmysle povinnosti predajcov tabakových výrobkov upozorniť verejnosť na zákaz fajč enia oznamom na viditeľnom mieste.

K bodu 7:

Účelom ustanovenia je informovať verejnosť priamo na miestach, kde je fajčenie zakázané formou oznamu, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste.

K bodu 8:

Účelom návrhu je vytvoriť zodpovednú inštitúciu, ktorá bude viesť evidenciu zistených porušení zákona a z toho vyplývajúcich sankcií. Na základe z ískaných hlásení môžu orgány na ochranu zdravia vyhodnocovať uplatňovanie zákona v praxi.

K bodu 9:

Návrh nového ustanovenia hovorí o sankcii pre vý robcov, dovozcov a distribútorov, ktorí porušia ustanovenie § 5 o maximálnych prípustných množstvách škodlivých látok v tabakových výrobkoch a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá je povinná kontrolovať dodržiavanie ustanovenia § 5.

K bodu 10:

Podľa návrhu výnosy z pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky sú jednoznačne príjmom štátneho rozpočtu.

K bodu 11:

Na základe bodu 13 sa ruší v § 10 ustanovenie novooznačeného odseku 9, podľa ktorého sú výnosy z pokút uložených Slovenskou obchodnou inš pekciou na základe oznámenia obce príjmom obce. Návrh zjednodušuje postup pri správnom konaní a stanovuje štátny rozpočet ako jediného príjemcu výnosov z pokút.

K bodu 12:

Návrh ustanovenia nanovo definuje inštitúcie, ktoré majú prejednávať priestupky súvisiace s porušením § 7 o zákaze fajčenia. Hovorí o novej povinnosti obc í a Železničnej polície na úseku kontroly a prejednávania priestupkov, ktorých sa dopustí fyzická osoba v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a)

Návrh ustanovenia mení výšku pokút za zistenie priestupku až do výš ky 15 000 Sk. Priestupky na úseku zákazu fajčenia v cukrárňach, zariadeniach rýchleho stravovania, v školách a školských zariadeniach, v zdravotníckych zariadeniach, v kultúrnych zariadeniach prejednávajú orgány na ochranu zdravia.

Vypúšťa sa pôvodný odsek 6 vzhľadom k doplnkom v odseku 2.

K bodu 13:

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K Èl. II

Dátum nadobudnutia ú činnosti tohto zákona sa navrhuje vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.

V Bratislave 06. 05. 2005

Mikuláš Dzurinda, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Rudolf Zajac, v. r.

minister zdravotníctva Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore