Zákon o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov 465/2002 účinný od 01.05.2004

Platnosť od: 08.08.2002
Účinnosť od: 01.05.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Správne poplatky, Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD6DSEUPPČL0

Zákon o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov 465/2002 účinný od 01.05.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 465/2002 s účinnosťou od 01.05.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Tento zákon sa nevzťahuje na prípady obmedzovania súťaže, ktorých posudzovanie patrí do pôsobnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Napríklad § 2 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon)," nahrádza ...

3.

V § 4 ods. 3 písm. f) sa slovo „ponuky" nahrádza slovami „správanie, najmä".

4.

V § 5 ods. 2 sa slovo „skúsenosti" nahrádza slovami „informácie, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti ...

5.

V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zákaz podľa § 4 a 5 sa nevzťahuje na skupiny dohôd obmedzujúcich súťaž, ktoré spĺňajú podmienky ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Zákon č. 465/2002 Z. z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž ...

6.

V § 8 ods. 1 sa za slovom „súťaži" slovo „alebo" nahrádza slovom „a".

7.

V § 9 ods. 6 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 5".

8.

V § 10 ods. 1 písm. a) sa suma „500 000 000 Sk" nahrádza sumou „750 000 000 Sk" a suma „150 000 000 ...

9.

V § 10 ods. 9 sa slová „získania kontroly nad podnikom iného podnikateľa alebo jeho časťou na základe ...

10.

V § 10 ods. 12 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m)
opis obmedzení súťaže nevyhnutných na uskutočnenie koncentrácie,“.

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ...

12.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Rozhodnutie, ktoré úrad vydá podľa odseku 1 alebo 2 sa vzťahuje aj na obmedzenie súťaže nevyhnutné ...

13.

Za § 12 sa vkladajú § 12a až 12f, ktoré vrátane spoločného nadpisu znejú:

„Zjednodušené konanie pri posudzovaní koncentrácie § 12a Úrad môže na základe návrhu účastníkov konania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 20 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. ...

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 20 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 ...

16.

V § 22 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

„e) vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,22a) f) zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany ...

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Napríklad zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru, zákon č. 214/1997 ...

17.

V § 22 ods. 4 sa v prvej vete za slovo „o podnikateľovi" vkladajú slová „ako aj ďalšie informácie a ...

18.

V § 22 ods. 4 sa v druhej vete za slovo „úradu" vkladá slovo „bezplatne".

19.

V § 25 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie:

„Účastníkom konania v prípade koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. b) je iba podnikateľ alebo podnikatelia, ...

20.

V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak má účastník konania v konaní zástupcu, podpisy splnomocnenca a splnomocniteľa na písomnom plnomocenstve ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

21.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak má návrh na začatie konania nedostatky, úrad účastníka konania vyzve, aby ich v určenej lehote ...

22.

V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak úrad spojil veci na spoločné konanie, vydá rozhodnutie v lehote, ktorá sa vzťahuje na to konanie, ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

23.

§ 29 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak niekoľko účastníkov konania podalo spoločný návrh na začatie konania, úrad im môže určiť spoločného ...

24.

V § 31 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem lehoty podľa § 38 ...

25.

V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) v konaní nepreukázal, že účastník konania porušil ustanovenia tohto zákona, h) v začatom konaní ...

26.

V § 34 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 3 až 5" nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 3 až 7".

27.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:

„§ 35a Na konanie o obnove konania a pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane ...

28.

V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a 13".

29.

V § 38 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Úrad môže uložiť pokutu podľa odseku 1 podnikateľovi, ktorý porušil povinnosť podľa § 10 ods. 13.“. ...

Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.

30.

V § 38 sa v novooznačenom odseku 3 slová „podľa § 6 ods. 4" nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 a 4". ...

31.

V § 38 sa v novooznačenom odseku 8 bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

32.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Uložené pokuty a penále vyberá a vymáha úrad.“.

33.

V § 41 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na konanie podľa osobitného predpisu.5a)".

34.

V § 43 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

35.

V § 43 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 12b písm. a).".

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov položky 210 až 212 znejú:

„Položka 210 Návrh na vydanie rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o tom, že činnosti ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení ...

1.

V § 8 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „jedno vyhotovenie predloží Protimonopolnému úradu Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d sa vypúšťa.

2.

V § 8 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťajú slová „a s vyjadrením Protimonopolného úradu Slovenskej republiky". ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a ...

V § 12 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) dominantnom postavení podnikateľa.10)". Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: „10) § 8 ods. 1 zákona ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2002. Článok I tohto zákona stráca účinnosť dňom nadobudnutia ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  § 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
  • 2)  Napríklad zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákon č. 383/1997 ...
  • 3)  § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
  • 4)  § 14 až 21 zákona č. 136/2001 Z. z.
  • 5)  § 6 ods. 3 písm. a) až d) zákona č. 136/2001 Z. z.
  • 6)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
  • 7)  § 6 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z.
  • 8)  § 2 ods. 3 zákona č. 132/2002 Z. z. o vede a technike.
  • 9)  § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 132/2002 Z. z.
  • 10)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 11)  Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
  • 12)  § 797 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
  • 13)  § 829 Občianskeho zákonníka.
  • 14)  § 8 zákona č. 136/2001 Z. z.
  • 15)  Napríklad § 2, § 3, § 25 až 37 zákona č. 136/2001 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore