Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov 465/2002 účinný od 01.05.2004


Platnosť od: 08.08.2002
Účinnosť od: 01.05.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Správne poplatky, Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD6 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov 465/2002 účinný od 01.05.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 465/2002 s účinnosťou od 01.05.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Tento zákon sa nevzťahuje na prípady obmedzovania súťaže, ktorých posudzovanie patrí do pôsobnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Napríklad § 2 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon)," nahrádza ...

3.

V § 4 ods. 3 písm. f) sa slovo „ponuky" nahrádza slovami „správanie, najmä".

4.

V § 5 ods. 2 sa slovo „skúsenosti" nahrádza slovami „informácie, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti ...

5.

V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zákaz podľa § 4 a 5 sa nevzťahuje na skupiny dohôd obmedzujúcich súťaž, ktoré spĺňajú podmienky ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Zákon č. 465/2002 Z. z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž ...

6.

V § 8 ods. 1 sa za slovom „súťaži" slovo „alebo" nahrádza slovom „a".

7.

V § 9 ods. 6 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 5".

8.

V § 10 ods. 1 písm. a) sa suma „500 000 000 Sk" nahrádza sumou „750 000 000 Sk" a suma „150 000 000 ...

9.

V § 10 ods. 9 sa slová „získania kontroly nad podnikom iného podnikateľa alebo jeho časťou na základe ...

10.

V § 10 ods. 12 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m)
opis obmedzení súťaže nevyhnutných na uskutočnenie koncentrácie,“.

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ...

12.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Rozhodnutie, ktoré úrad vydá podľa odseku 1 alebo 2 sa vzťahuje aj na obmedzenie súťaže nevyhnutné ...

13.

Za § 12 sa vkladajú § 12a až 12f, ktoré vrátane spoločného nadpisu znejú:

„Zjednodušené konanie pri posudzovaní koncentrácie § 12a Úrad môže na základe návrhu účastníkov konania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 20 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. ...

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 20 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 ...

16.

V § 22 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

„e) vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,22a) f) zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany ...

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Napríklad zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru, zákon č. 214/1997 ...

17.

V § 22 ods. 4 sa v prvej vete za slovo „o podnikateľovi" vkladajú slová „ako aj ďalšie informácie a ...

18.

V § 22 ods. 4 sa v druhej vete za slovo „úradu" vkladá slovo „bezplatne".

19.

V § 25 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie:

„Účastníkom konania v prípade koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. b) je iba podnikateľ alebo podnikatelia, ...

20.

V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak má účastník konania v konaní zástupcu, podpisy splnomocnenca a splnomocniteľa na písomnom plnomocenstve ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

21.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak má návrh na začatie konania nedostatky, úrad účastníka konania vyzve, aby ich v určenej lehote ...

22.

V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak úrad spojil veci na spoločné konanie, vydá rozhodnutie v lehote, ktorá sa vzťahuje na to konanie, ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

23.

§ 29 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak niekoľko účastníkov konania podalo spoločný návrh na začatie konania, úrad im môže určiť spoločného ...

24.

V § 31 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem lehoty podľa § 38 ...

25.

V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) v konaní nepreukázal, že účastník konania porušil ustanovenia tohto zákona, h) v začatom konaní ...

26.

V § 34 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 3 až 5" nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 3 až 7".

27.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:

„§ 35a Na konanie o obnove konania a pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane ...

28.

V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a 13".

29.

V § 38 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Úrad môže uložiť pokutu podľa odseku 1 podnikateľovi, ktorý porušil povinnosť podľa § 10 ods. 13.“. ...

Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.

30.

V § 38 sa v novooznačenom odseku 3 slová „podľa § 6 ods. 4" nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 a 4". ...

31.

V § 38 sa v novooznačenom odseku 8 bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

32.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Uložené pokuty a penále vyberá a vymáha úrad.“.

33.

V § 41 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na konanie podľa osobitného predpisu.5a)".

34.

V § 43 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

35.

V § 43 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 12b písm. a).".

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov položky 210 až 212 znejú:

„Položka 210 Návrh na vydanie rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o tom, že činnosti ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení ...

1.

V § 8 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „jedno vyhotovenie predloží Protimonopolnému úradu Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d sa vypúšťa.

2.

V § 8 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťajú slová „a s vyjadrením Protimonopolného úradu Slovenskej republiky". ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a ...

V § 12 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) dominantnom postavení podnikateľa.10)". Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: „10) § 8 ods. 1 zákona ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2002. Článok I tohto zákona stráca účinnosť dňom nadobudnutia ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákon č. 383/1997 ...
 • 3)  § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
 • 4)  § 14 až 21 zákona č. 136/2001 Z. z.
 • 5)  § 6 ods. 3 písm. a) až d) zákona č. 136/2001 Z. z.
 • 6)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 7)  § 6 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z.
 • 8)  § 2 ods. 3 zákona č. 132/2002 Z. z. o vede a technike.
 • 9)  § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 132/2002 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 11)  Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  § 797 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 13)  § 829 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  § 8 zákona č. 136/2001 Z. z.
 • 15)  Napríklad § 2, § 3, § 25 až 37 zákona č. 136/2001 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore