Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov 464/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.06.2015

Platnosť od: 20.10.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 30.06.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ústava, ústavné zákony, Štátne orgány, Občianske a politické práva, Združovanie a zhromažďovanie, Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD5DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov 464/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.06.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 464/2005 s účinnosťou od 01.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto: ...

1.

V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Volebné okrsky sa označia v rámci obce poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5 .

2.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Zapisovateľ skladá sľub v znení a spôsobom uvedenými v § 13 ods. 6.“.

3.

V § 18 odsek 7 znie:

„(7) Politická strana alebo koalícia uhradí kauciu najneskôr 90 dní predo dňom volieb. Kaucia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

4.

V § 38 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

5.

V § 50 odsek 2 znie:

„(2) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo platu podľa odseku 1, má nárok, aby mu ...

6.

V § 50 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Náhradu podľa odseku 1 vyplatí príslušný orgán do 30 dní od uplatnenia nároku.“. ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Čl. II

Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z. ...

1.

V § 4 ods. 2 sa slovo „nedeľu“ nahrádza slovom „sobotu“.

2.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Členovia okrskovej volebnej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§ 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

3.

V § 13 odsek 7 znie:

„(7) Politická strana alebo koalícia uhradí kauciu najneskôr 65 dní predo dňom volieb. Kaucia ...

4.

V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie ...

5.

V § 23 ods. 4 sa za slová „na území Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a ani na území ...

6.

V § 23 ods. 5 sa slová „najviac u jedného z kandidátov“ nahrádzajú slovami „najviac u dvoch ...

7.

V § 28 ods. 1 v tretej vete sa slová „jednému kandidátovi“ nahrádzajú slovami „dvom kandidátom“. ...

8.

V § 35 odsek 3 znie:

„(3) Ústredná volebná komisia uverejní celkový výsledok volieb až po ukončení volieb v tom ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore