Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70281
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 462/2007 účinný od 01.04.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 13.10.2007
Účinnosť od: 01.04.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD6 DS6 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 462/2007 účinný od 01.04.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 462/2007 s účinnosťou od 01.04.2019 na základe 9/2019

Legislatívny proces k zákonu 9/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 9/2019, dátum vydania: 11.01.2019
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ako iniciatívny materiál.
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť vhodnejšie podmienky v oblasti podnikania v taxislužbe, prijatie opatrení smerujúcich k predchádzaniu nelegálneho spôsobu podnikania v taxislužbe a zabezpečiť účinnejšiu kontrolu v tejto oblasti.
V súčasnosti je na prevádzkovanie taxislužby potrebná koncesia a zároveň je potrebné plniť podmienky ustanovené v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Rámec podmienok, ktoré je potrebné splniť na prevádzkovanie taxislužby, bol stanovený v roku 2012. Aplikačná prax od roku 2012 však ukázala, že niektoré podmienky je potrebné revidovať. V niektorých prípadoch, predovšetkým pri nelegálnom prevádzkovaní taxislužby, je veľmi slabý kontrolný mechanizmus. Cieľom predloženého návrhu zákona je revidovať a zjednodušiť podmienky v taxislužbe na základe aplikačnej praxe a nastaviť vhodnejšie princípy tak, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbe. Zároveň návrh zákona reaguje aj na nové trendy v oblasti kolaboratívnej ekonomiky a podporuje využívanie digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb.
Zmeny sa týkajú aj nastavenia kontrolných mechanizmov, ktoré budú smerovať k zvýšeniu efektívnosti kontrol.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR a nálezmi Ústavného súdu SR, platným právnym poriadkom SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na sociálne prostredie a na životné prostredie uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Doložka vybraných vplyvov
 
1.Základné údaje
 
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 
 
Materiál nelegislatívnej povahy
 
 
Materiál legislatívnej povahy
 
Charakter predkladaného materiálu
 
 
Transpozícia práva EÚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť vhodnejšie podmienky v oblasti podnikania v taxislužbe, prijatie opatrení smerujúcich k predchádzaniu nelegálneho spôsobu podnikania v taxislužbe a zabezpečiť účinnejšiu kontrolu v tejto oblasti.
Predkladaný návrh zákona za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru. Návrhom zákona sa transponuje smernica Komisie (EÚ) 2018/217 z 31. januára 2018, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru prispôsobením oddielu I.1 jej prílohy I vedeckému a technickému pokroku.
 
Termín začiatku a ukončenia PPK
30. 4. 2018 do 16. 5. 2018
 
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
jún 2018
 
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
september 2018
 
 
2.Definovanie problému
 
V súčasnosti je na prevádzkovanie taxislužby potrebná koncesia a zároveň je potrebné plniť podmienky ustanovené v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Rámec podmienok, ktoré je potrebné splniť na prevádzkovanie taxislužby, bol stanovený v roku 2012. Aplikačná prax od roku 2012 však ukázala, že niektoré podmienky je potrebné revidovať. V niektorých prípadoch, predovšetkým pri nelegálnom prevádzkovaní taxislužby, je veľmi slabý kontrolný mechanizmus. Cieľom predkladaného návrhu zákona je revidovať podmienky v taxislužbe na základe aplikačnej praxe a nastaviť vhodnejšie princípy tak, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbe. Zároveň návrh zákona reaguje aj na nové trendy v oblasti kolaboratívnej ekonomiky a podporuje využívanie digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb. Zmeny sa týkajú aj nastavenia kontrolných mechanizmov, ktoré budú smerovať k zvýšeniu efektívnosti kontrol.
 
3.Ciele a výsledný stav
 
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona je úprava podmienok podnikania v oblasti taxislužby s prihliadnutím na aktuálne trendy a skúsenosti s aplikáciou zákona.
 
4.Dotknuté subjekty
 
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Návrh zákona sa bude týkať najmä nových prevádzkovateľov osobnej dopravy s vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča nových žiadateľov o koncesiu. Zmeny sa ich dotknú nadväzne na úpravu podmienok ohľadom odbornej spôsobilosti a podmienky preukazovania finančnej spoľahlivosti.
 
5.Alternatívne riešenia
 
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Bol posudzovaný súčasný stav, t. j. nulový variant, a nadväzne sa navrhli riešenia pre vytvorenie vhodnejších podmienok v oblasti podnikania v taxislužbe, prijatie opatrení
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
smerujúcich k predchádzaniu nelegálneho spôsobu podnikania v taxislužbe a opatrenia pre zabezpečenie účinnejšej kontroly. Zároveň sa upravujú podmienky nadväzne na nové trendy v oblasti kolaboratívnej ekonomiky a podmienky pre podporu využívania digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb.
 
6.Vykonávacie predpisy
 
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
 
Áno
 
Nie
 
Predpokladáme, že bude potrebné upraviť vyhlášku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 
7.Transpozícia práva EÚ
 
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek spolu s odôvodnením.
Podnikanie v oblasti taxislužby nie je upravené legislatívou EÚ, z tohto dôvodu národná právna úprava nie je nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ. Zároveň pri transpozícii smernice Komisie (EÚ) 2018/217 národná úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
 
8.Preskúmanie účelnosti**
 
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Nie je stanovené.
 
 
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
 
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
 
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
 
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
 
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
 
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
 
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
 
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
 
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
 
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
 
 
 
 
 
 
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
-
 
 
 
 
4
 
11.Kontakt na spracovateľa
 
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Štátny dopravný úrad
Ing. Marek Hudec – marek.hudec@mindop.sk
 
12.Zdroje
 
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Odborné diskusie so zástupcami štátnej správy a so zástupcami združení prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča.
Kalkulačka nákladov regulácie
Štatistické dáta – interné evidencie MDV SR
 
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
 
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Predbežné pripomienkové konanie sa uskutočnilo od 30. 4. 2018 do 16. 5. 2018.
Stanovisko Stálej pracovnej komisie Legislatívnej Rady vlády SR na posudzovanie
 
vybraných vplyvov
 
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
V doložke vybraných vplyvov je uvedené, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. V bode „10. Poznámky“ je však uvedené, že sa rušia správne poplatky týkajúce sa odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa taxislužby a vodiča vozidla taxislužby a dopĺňa sa správny poplatok za udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu. Predkladateľ uvádza aj možný pozitívny vplyv v daňovej oblasti. Z uvedených skutočností je možné predpokladať vplyv na príjmovú časť štátneho rozpočtu. V súvislosti s vypustením niektorých podmienok sa upravovať Jednotný informačný systém v doprave, z čoho vyplýva negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Vzhľadom na uvedené nie je možné súhlasiť s konštatovaním, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a v doložke je potrebné označiť zodpovedajúce vplyvy a uviesť aj zabezpečenosť. Zároveň je potrebné vypracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Komisia upozorňuje, že prípadné zvýšené výdavky súvisiace s úpravou informačného systému je potrebné zabezpečiť v rámci schválených limitov kapitoly MDV SR na príslušný rozpočtový rok.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
MDV SR - vyhodnotenie pripomienky: Pripomienka čiastočne akceptovaná, analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy bola vypracovaná. V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou je potrebné upraviť aj informačný systém „Jednotný informačný systém v cestnej doprave“ (ďalej len „JISCD“). Na úpravu JISCD predpokladáme, na základe dopadovej analýzy, v roku 2019 výdavky vo výške 250 000 EUR. Uvedené výdavky nemá MDV SR kryté v rámci návrhu limitov výdavkov na rok 2019, a preto si ich bude uplatňovať v rámci prípravy rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021.
 
 
 
 
Požadované informácie v doložke vybraných vplyvov podľa bodu „5. Alternatívne riešenia“ je potrebné uviesť tak, aby boli v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov podľa časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, t. j. uviesť minimálne nulový variant (súčasný stav).
MDV SR - vyhodnotenie pripomienky: Pripomienka akceptovaná, bod 5 doložky vybraných vplyvov bol upravený.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Komisia odporúča predkladateľovi dopracovať časť 3.2 Vyhodnotenie konzultácií o hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií. Tiež o relevantné údaje o formulovaných otázkach a témach diskusie, ako aj odpovede, prípadne stanoviská zúčastnených strán a spôsob ich zapracovania/využitia v materiáli, prípadne vyhodnotenia. Zároveň Komisia odporúča uviesť aj informáciu, či ciele, ktoré si predkladateľ stanovil pri príprave konzultácií, boli spolu s odôvodnením splnené.
Komisia odporúča predkladateľovi dopracovať časť 3.5 Inovácie o bližšiu charakteristiku pozitívnych vplyvov na rozvoj inovatívnych služieb v oblasti kolaboratívnej ekonomiky, prípadne uviesť, ktoré novelizačné body materiálu sa inovácií týkajú.
Predkladateľ v časti 3.3.1 Priame finančné náklady uvádza zavedenie správnych poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním dispečingu, ktoré sa budú týkať iba subjektov, ktoré nie držiteľmi koncesie. V nadväznosti na to Komisia žiada predkladateľa o uvedenie výšky týchto správnych poplatkov v časti Priame finančné náklady.
V časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie existuje nesúlad v spojitosti s prechádzajúcimi časťami 3.3.1 a 3.3.2, v ktorých je vyčíslená úspora 160,- (úspora v rámci priamych finančných nákladov) a 500,- eur (potenciálna úspora v rámci nepriamych finančných nákladov), pričom v súhrnnej tabuľke nákladov regulácie tieto úspory uvedené v nesprávnych riadkoch. Z toho dôvodu Komisia žiada predkladateľa o úpravu nesúladu.
MDV SR - vyhodnotenie pripomienky: Pripomienka akceptovaná, analýza vplyvov na podnikateľské prostredie bola upravená podľa pripomienok Komisie.
 
 
 
 
6
 
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
 
 
 
 
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
 
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
 
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
 
2018
 
2019
 
2020
 
2021
 
Príjmy verejnej správy celkom
 
0
 
631 500
 
965 500
 
965 500
v tom: Všeobecná pokladničná správa
0
631 500
965 500
965 500
z toho:
- vplyv na ŠR
0
Rozpočtové prostriedky
0
631 500
965 500
965 500
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
 
Výdavky verejnej správy celkom
 
0
 
250 000
 
0
 
0
v tom: MDV SR 0EK0L04
0
250 000
z toho:
- vplyv na ŠR
0
250 000
Rozpočtové prostriedky
0
250 000
EÚ zdroje
spolufinancovanie
-vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
-vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
 
Vplyv na počet zamestnancov
 
0
 
0
 
0
 
0
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
 
Vplyv na mzdové výdavky
 
0
 
0
 
0
 
0
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
 
Financovanie zabezpečené v rozpočte
 
0
 
0
 
0
 
0
v tom:
0
0
0
0
MDV SR 0EK0L04
0
0
0
0
 
Iné ako rozpočtové zdroje
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
 
 
0
 
250 000
 
0
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrhom zákona sa zefektívňujú kontrolné mechanizmy a zjednodušujú podmienky v taxislužbe s cieľom eliminovať nelegálnu činnosť v taxislužbe. Návrh zákona predpokladá celkovo pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Pozitívny vplyv sa očakáva na strane príjmov verejnej správy v daňovej oblasti. Na základe uvedeného sa odhaduje, aj po započítaní rozpočtovo nekrytých výdavkov na realizáciu úpravy informačného systému „Jednotný informačný systém v cestnej doprave“ (ďalej len „JISCD“) vo výške 250 000 EUR, pozitívny vplyv na štátny rozpočet SR (na rok 2019 vo výške 381 500 EUR a na rok 2020 a ďalšie vo výške 965 500 EUR).
Zároveň návrh zákona reaguje aj na nové trendy v oblasti kolaboratívnej ekonomiky a podporuje využívanie digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb. Podľa správy Európskej komisie pre Európsky parlament (COM 2016/356) je odhadované, že kolaboratívne platformy pôsobiace v piatich kľúčových odvetviach kolaboratívneho hospodárstva vytvorili v Európskej únii v roku 2015 výnosy vo výške 3,6 mld. EUR: ubytovanie (krátkodobý prenájom), osobná doprava, služby starostlivosti o domácnosť, odborné a technické služby a spoločné (kolaboratívne) financovanie, pričom je odhadované, že kolaboratívna ekonomika by mohla do ekonomiky priniesť dodatočných 160-572 mld. EUR.
Z týchto dôvodov je možné očakávať ďalšie pozitívne vplyvy na ekonomiku, ktoré v súčasnosti nevieme presne odhadnúť. Kolaboratívna ekonomika prinesie nové technologické služby, ktoré stimulujú rast ekonomiky, zabezpečí nový dopyt po prepravných službách v podobe zákazníkov, ktorí by inak služby taxikárov nevyužili, čím sa daný trh bude zväčšovať. Nové technologické služby poskytujú dodatočné príjmy aj nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva (napr. študentom, dôchodcom), ktorí následne tieto príjmy môžu vrátiť späť do ekonomiky. Konkurencia nespôsobuje len tlak na ceny ale aj na zlepšenie služieb u existujúcich poskytovateľov, čím sa vytvára tlak na inovácie v podnikateľskom prostredí. Kolaboratívna ekonomika prináša výhody v podobe transparentnosti pre verejné inštitúcie a daňový systém a zjednodušuje a zlacňuje prepravu, čo môže mať pozitívny vplyv na cestovný ruch a ďalšie služby súvisiace s týmto sektorom.
Návrh zákona predpokladá aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V súvislosti so zrušením skúšok na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe sa návrhom zákona rušia aj správne poplatky v tejto oblasti. Odhadujeme negatívny dopad na rozpočet verejnej správy vo výške 37 000 EUR ročne. Zároveň sa dopĺňajú nové správne poplatky za vydanie povolenia na prevádzkovanie dispečingu. Príjem do štátneho rozpočtu za vydanie povolenia na prevádzkovanie dispečingu odhadujeme vo výške 500 EUR ročne.
V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou je potrebné upraviť aj informačný systém „Jednotný informačný systém v cestnej doprave“ (ďalej len „JISCD“). Na úpravu JISCD predpokladáme, na základe dopadovej analýzy, v roku 2019 výdavky vo výške 250 000 EUR.
 
 
 
8
Uvedené výdavky nemá MDV SR kryté v rámci návrhu limitov výdavkov na rok 2019, a preto si ich bude uplatňovať v rámci prípravy rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021.
 
 
 
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť vhodnejšie podmienky v oblasti podnikania v taxislužbe, prijatie opatrení smerujúcich k predchádzaniu nelegálneho spôsobu podnikania v taxislužbe a zabezpečiť účinnejšiu kontrolu v tejto oblasti.
V súčasnosti je na prevádzkovanie taxislužby potrebná koncesia a zároveň je potrebné plniť podmienky ustanovené v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Rámec podmienok, ktoré je potrebné splniť na prevádzkovanie taxislužby, bol stanovený v roku 2012. Aplikačná prax od roku 2012 však ukázala, že niektoré podmienky je potrebné revidovať. V niektorých prípadoch, predovšetkým pri nelegálnom prevádzkovaní taxislužby, je veľmi slabý kontrolný mechanizmus. Cieľom predloženého návrhu zákona je revidovať a zjednodušiť podmienky v taxislužbe na základe aplikačnej praxe a nastaviť vhodnejšie princípy tak, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbe. Zároveň návrh zákona reaguje aj na nové trendy v oblasti kolaboratívnej ekonomiky a podporuje využívanie digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb.
Súčasťou návrhu zákona je aj súvisiaca novela zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V súvislosti so zrušením skúšok na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe sa návrhom zákona rušia aj správne poplatky v tejto oblasti. Zároveň sa dopĺňajú nové správne poplatky za vydanie povolenia na prevádzkovanie dispečingu.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
 
 
 
 
zmena v nároku
 
 
 
 
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
 
 
 
 
kombinovaný návrh
 
 
 
 
x iné
 
 
 
 
2.2.3. Výpočty vplyvov na verejné financie
Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Návrhom zákona sa zefektívňujú kontrolné mechanizmy a zjednodušujú podmienky v taxislužbe s cieľom eliminovať nelegálnu činnosť v taxislužbe. Na rok 2019 odhadujeme navýšenie počtu držiteľov koncesie a vodičov v objeme cca 500, čo pri priemernej hrubej mesačnej mzde 835 EUR (podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov) tvorí príjem do štátneho rozpočtu cca 668 000 EUR (za 8 mesiacov máj december 2019 - 8 mesiacov x 835 EUR x 500 x 0,2). Po zapracovaní negatívnych vplyvov (zrušenie správnych poplatkov vo výške 37 000 EUR) a ďalšieho pozitívneho vplyvu (500 EUR za správny poplatok za prevádzkovanie dispečingu) tvorí celkový príjem v roku 2019 do štátneho rozpočtu sumu 631 500 EUR. Pri použití tej istej metodiky v prepočte dopadov na celý rok sa v rokoch 2020 a 2021 predpokladá príjem do štátneho rozpočtu vo výške 965 500 EUR.
9
Ako je vyššie uvedené, návrh zákona predpokladá aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V súvislosti so zrušením skúšok na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe sa návrhom zákona rušia aj správne poplatky v tejto oblasti. Odhadujeme negatívny dopad na rozpočet verejnej správy vo výške 37 000 EUR ročne. Zároveň sa však dopĺňajú nové správne poplatky za vydanie povolenia na prevádzkovanie dispečingu. Príjem zo správnych poplatkov za vydanie povolenia na prevádzkovanie dispečingu odhadujeme vo výške 500 EUR ročne (50 EUR x 10).
10
Všeobecná pokladničná správaTabuľka č. 2
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
 
 
Vplyv na rozpočet verejnej správy
 
Príjmy (v eurách)
 
2018
 
2019
 
2020
 
2021
 
poznámka
Daňové príjmy (100)1
631 500
965 500
965 500
 
Nedaňové príjmy (200)1
 
Granty a transfery (300)1
 
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
 
0
 
631 500
 
965 500
 
965 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
Ministerstvo dopravy a výstavby SRTabuľka č. 3
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
 
Vplyv na rozpočet verejnej správy
 
Výdavky (v eurách)
 
2018