Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70993
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 462/2007 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 13.10.2007
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD62 DS6 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 462/2007 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 462/2007 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 55/2019


§ 12
Základné ustanovenia

(1)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, na zamestnancov v doprave na dráhe sa vzťahujú ustanovenia prvej časti.
(2)
Na čas vedenia dráhového vozidla, na prestávky v práci a na dobu odpočinku mobilných zamestnancov v interoperabilnej cezhraničnej doprave v železničnej doprave sa vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom železníc (CER) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o niektorých aspektoch pracovných podmienok mobilných pracovníkov, ktorí pôsobia v interoperabilnej cezhraničnej doprave12) (ďalej len „dohoda v interoperabilnej cezhraničnej železničnej doprave“). Mobilní zamestnanci v interoperabilnej cezhraničnej doprave na účely tohto zákona sú vodiči dráhových vozidiel a ostatní členovia vlakového personálu dopravcu, ktorí sú v rámci jednej pracovnej zmeny pridelení na interoperabilnú cezhraničnú dopravu na viac ako jednu hodinu.
(3)
Interoperabilná cezhraničná doprava na účely tohto zákona je cezhraničná železničná doprava, na ktorú prevádzkovateľ železničnej dopravy potrebuje najmenej dve bezpečnostné osvedčenia;13) nie je ňou
a)
miestna ani regionálna cezhraničná železničná doprava do vzdialenosti 15 km od štátnej hranice,
b)
vnútroštátna železničná doprava na trati, ktorá sa začína a končí na území Slovenskej republiky, ale prechádza bez zastávky územím cudzieho štátu.
(4)
Zamestnávateľ je povinný viesť za každý deň záznamy o pracovnom čase a dobe odpočinku mobilných zamestnancov v interoperabilnej cezhraničnej doprave, záznamy v elektronickej forme o pracovnom čase a dobe odpočinku zamestnancov podľa § 2 ods. 3 písm. d), na požiadanie poskytnúť informácie z nich a uchovávať ich najmenej jeden rok od času, na ktorý sa vzťahujú.
(5)
Pracovný čas u rôznych zamestnávateľov a osôb, pre ktoré vykonáva činnosť rušňovodiča samostatne zárobkovo činný rušňovodič, je súčtom pracovných časov u každého z nich. Zamestnávateľ a osoba, pre ktorú vykonáva činnosť rušňovodiča samostatne zárobkovo činný rušňovodič, sú povinní vyžadovať od rušňovodiča písomné údaje o pracovnom čase a dobe odpočinku u iného zamestnávateľa alebo osoby, pre ktorú vykonáva činnosť rušňovodiča samostatne zárobkovo činný rušňovodič. Rušňovodič v pracovnom pomere a samostatne zárobkovo činný rušňovodič sú povinní takého údaje zamestnávateľovi a osobe, pre ktorú vykonáva činnosť rušňovodiča samostatne zárobkovo činný rušňovodič, poskytnúť. Zamestnávateľ a osoba, pre ktorú vykonáva činnosť rušňovodiča samostatne zárobkovo činný rušňovodič, nahlási bezodkladne vznik a zánik pracovnoprávneho vzťahu alebo začiatok a ukončenie výkonu činností rušňovodiča bezpečnostnému orgánu,13a) ktorý zaznamená tieto údaje do registra držiteľov preukazov rušňovodičov.
zobraziť paragraf
§ 12a
Mobilní zamestnanci


Mobilní zamestnanci v doprave na dráhe na účely tohto zákona sú aj rušňovodiči, ktorí vykonávajú dopravné činnosti v doprave na dráhe pre zamestnávateľa v pracovnom pomere a rušňovodiči vykonávajúci práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ak ďalej nie je ustanovené inak, na mobilných zamestnancov v doprave na dráhe sa vzťahujú ustanovenia prvej časti.
zobraziť paragraf
§ 13

(1)
Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť denný pracovný čas zamestnanca v doprave na dráhe tak, aby dĺžka pracovnej zmeny bola najviac 15 hodín, u rušňovodičov najviac 13 hodín. Pracovnú zmenu možno predĺžiť o čas režijnej cesty, ktorá sa uskutočnila na konci pracovnej zmeny.
(2)
Na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, možno nepretržitý denný odpočinok podľa § 5 ods. 1 skrátiť na šesť hodín, ak má zamestnanec v doprave na dráhe možnosť odpočinku na lôžku. Ak bola pracovná zmena kratšia ako šesť hodín, dĺžku denného odpočinku možno skrátiť najviac na čas trvania tejto pracovnej zmeny, nesmie však byť kratšia ako tri hodiny.
(3)
Nepretržitý denný odpočinok podľa odseku 2 možno skrátiť najviac dvakrát v týždni, ak ku skráteniu nedôjde v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch a odpočinok do konca nasledujúceho týždňa bude predĺžený o čas skrátenia.
(4)
Pracovný čas mobilného zamestnanca v doprave na dráhe na účely tohto zákona je čas od začiatku práce do konca práce, počas ktorého je mobilný zamestnanec na pracovisku k dispozícii zamestnávateľovi a vykonáva svoje funkcie alebo činnosti, a to
a)
čas venovaný dopravným činnostiam v doprave na dráhe a
b)
čas, počas ktorého mobilný zamestnanec nemôže voľne disponovať svojím časom, a je nevyhnutné, aby bol na svojom pracovisku pripravený prevziať prácu súvisiacu s úlohami spojenými s jeho pracovnou náplňou, najmä čas čakania na nakládku a vykládku, ak jeho predvídateľné trvanie nie je vopred známe z dohôd medzi zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov, z cestovného poriadku, z týždenného rozvrhu práce alebo z pokynov pred odchodom na iné pracovisko, pred začatím dopravných činností alebo pred skutočne začatým časom čakania.
(5)
Do pracovného času podľa odseku 1 sa započítava aj čas
a)
nastupovania a vystupovania cestujúcich na zastávkach vrátane obsluhy plošín,
b)
manipulačného posunu vozidla v obratisku konečnej zastávky a v umyvárni,
c)
čakania počas poruchy vozidla,
d)
iného prevádzkového prerušenia súvislého vedenia vozidla, ak je kratšie ako 15 minút.
(6)
Dopravnými činnosťami v doprave na dráhe podľa odseku 4 sú najmä
a)
chod vozidla,
b)
iná práca vykonávaná v záujme
1.
bezpečnosti vozidla alebo
2.
plnenia povinností priamo súvisiacich s práve uskutočňovanou dopravnou činnosťou vrátane vybavovania administratívnych formalít v styku s inými orgánmi v doprave na dráhe.
(7)
Pracoviskom podľa odseku 4 je
a)
miesto hlavnej prevádzky zamestnávateľa, u ktorého mobilný zamestnanec vykonáva dopravné činnosti,
b)
vedľajšie miesta prevádzky bez ohľadu na to, či sú v tom istom mieste ako hlavná prevádzka alebo hlavné sídlo zamestnávateľa,
c)
každé iné miesto, na ktorom mobilný zamestnanec vykonáva dopravné činnosti pre zamestnávateľa, a
d)
vozidlo, ktoré mobilný zamestnanec používa na vykonávanie dopravných činností.
zobraziť paragraf
§ 15a

Ustanovenia o organizácii pracovného času v doprave na dráhe vrátane povinností zamestnávateľa rozvrhnúť pracovný čas podľa § 13 a 14 sa vzťahujú aj na samostatne zárobkovo činných rušňovodičov a rušňovodičov vykonávajúcich práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
zobraziť paragraf
§ 34

(1)
Inšpektorát práce
a)
vykonáva v spolupráci s Policajným zborom cestné kontroly; predmetom cestnej kontroly sú prvky uvedené v prílohe č. 1 časti A,
b)
vykonáva kontroly v dopravných podnikoch; predmetom kontroly v dopravných podnikoch sú prvky uvedené v prílohe č. 1,
c)
vykonáva kontroly na plavidlách vykonávajúcich verejnú vodnú dopravu, ktorých predmetom je dodržiavanie povinností podľa § 22 až 24,
d)
vykonáva kontroly u zamestnávateľa, ktorých predmetom je dodržiavanie povinností podľa § 12 až 15 a § 22 až 24,
e)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 37,
f)
prejednáva priestupky podľa § 38,
g)
vedie evidenciu vykonaných kontrol,
h)
udeľuje výnimky z uplatňovania pravidiel uvedených v § 6 ods. 4 vo vnútroštátnej cestnej doprave v rozsahu podľa osobitného predpisu,22)
i)
poskytuje Národnému inšpektorátu práce údaje z kontrol potrebné na plnenie jeho úloh.
(2)
Inšpektor práce je oprávnený
a)
pri cestnej kontrole alebo na pracovisku vodiča nariadiť vodičovi odstaviť vozidlo na prikázanom mieste a okamžite začať čerpať prestávku v práci alebo čas denného alebo týždenného odpočinku, ak zistil, že vodič presiahol povolený čas jazdy alebo že nečerpal prestávku v práci alebo dobu odpočinku,
b)
pri cestnej kontrole nariadiť vodičovi odstaviť vozidlo na prikázanom mieste, ak vodič nezaplatil pokutu uloženú pri kontrole,
c)
pri kontrole v dopravnom podniku zakázať
1.
používanie vozidla, ktoré nie je vybavené záznamovým zariadením alebo je vybavené záznamovým zariadením bez typového schválenia ES, alebo ak záznamové zariadenie je nefunkčné, nebola na ňom vykonaná periodická prehliadka alebo má poruchu,
2.
vodičovi alebo inému mobilnému zamestnancovi nástup do služby alebo ďalšie vykonávanie dopravnej činnosti a nariadiť mu okamžité čerpanie času denného alebo týždenného odpočinku, ak zistil, že presiahol povolený čas jazdy alebo pracovný čas alebo že nečerpal dobu odpočinku,
d)
pri kontrole podľa odseku 1 písm. c) a d) zakázať mobilnému zamestnancovi vo verejnej vodnej doprave nástup do služby alebo ďalšie vykonávanie dopravnej činnosti a nariadiť mu okamžité čerpanie času denného alebo týždenného odpočinku, ak zistil, že presiahol maximálny pracovný čas alebo nečerpal dobu odpočinku,
e)
požadovať od kontrolovanej osoby preukázanie totožnosti.22a)
zobraziť paragraf
§ 34a

Kontrolovaná osoba podľa § 34 ods. 2 písm. e) je povinná preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti.22a)
zobraziť paragraf
§ 36
Policajný zbor

(1)
Policajný zbor vykonáva cestné kontroly v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.23)
(2)
Predmetom cestnej kontroly podľa odseku 1, ktorú vykonávajú policajti, je
a)
okamžitá rýchlosť dosiahnutá vozidlom počas predchádzajúcich 24 hodín jazdy a prekročenie povolenej rýchlosti 90 km/hod., ak ide o vozidlo kategórie N3, a rýchlosti 105 km/hod., ak ide o vozidlo kategórie M3, ktoré trvalo dlhšie ako jednu minútu jazdy,
b)
vybavenie vozidla záznamovým zariadením a záznamovými listami, ich typové schválenie ES a funkčnosť a správnosť používania záznamového zariadenia, záznamových listov,
c)
vedenie vozidla bez karty vodiča24) a platnosť a funkčnosť karty vodiča,
d)
prestávka v práci,
e)
denný čas jazdy a doba denného odpočinku.
(3)
Ak policajt pri cestnej kontrole zistí, že vozidlo nie je vybavené záznamovým zariadením alebo je vybavené záznamovým zariadením bez typového schválenia ES, alebo nebola na ňom vykonaná periodická prehliadka, alebo že záznamové zariadenie je nefunkčné, poškodené alebo má poruchu, je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom; o tom vydá vodičovi potvrdenie a zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne odovzdá okresnému dopravnému inšpektorátu.25) Zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľka s evidenčným číslom sa vráti dopravnému podniku na základe dokladu prevádzkovateľa registrovanej dielne o odstránení poruchy záznamového zariadenia.
(4)
Ak policajt pri cestnej kontrole zistí, že vodič presiahol povolený čas jazdy bez prestávky v práci, alebo nečerpal dobu denného odpočinku, nariadi vodičovi bezodkladne odstaviť vozidlo na určenom mieste a okamžite začať čerpať prestávku v práci alebo dobu denného odpočinku.
(5)
Policajný zbor
a)
spolupracuje s Národným inšpektorátom práce a s príslušnými inšpektorátmi práce na vytvorení a prevádzkovaní
1.
kontrolného systému vrátane prípravy a organizovania cestných kontrol a
2.
systému hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov,
b)
poskytuje Národnému inšpektorátu práce údaje potrebné na plnenie jeho úloh,
c)
prejednáva priestupky podľa § 38 ods. 8 písm. b), ktoré zistil počas cestnej kontroly.
zobraziť paragraf
§ 37
Správne delikty

(1)
Inšpektorát práce uloží zamestnávateľovi alebo dopravnému podniku pokutu do 20 000 Sk, ak
a)
preukázateľne neoboznámi vodiča s predpismi upravujúcimi používanie záznamového zariadenia, záznamových listov alebo papierových kotúčov do záznamového zariadenia,
b)
preukázateľne nepoučí vodiča o správnom používaní karty vodiča,
c)
neposkytne mobilnému zamestnancovi v cestnej doprave, verejnej vodnej doprave alebo v leteckej doprave na požiadanie písomné údaje o odpracovanom čase, čase jazdy, čase plavby alebo čase letu a o čase pracovnej pohotovosti a kópie záznamových listov, výtlačkov zo záznamového zariadenia a údajov skopírovaných z karty vodiča.
(2)
Inšpektorát práce uloží dopravnému podniku pokutu od 20 000 do 100 000 Sk, ak
a)
prevádzkuje vozidlo s nefunkčným alebo poškodeným záznamovým zariadením alebo so záznamovým zariadením, ktoré má poruchu,
b)
vykonáva prepravu bez udelenej výnimky podľa § 34 ods. 1 písm. h) alebo po uplynutí lehoty, na ktorú bola výnimka udelená,
c)
neprevezme skopírované údaje zo záznamového zariadenia alebo certifikát o nemožnosti skopírovať údaje zo záznamového zariadenia,
d)
vodič poruší pravidlá o čase jazdy, čase prestávky v práci alebo dôb denného alebo týždenného odpočinku v dôsledku nesplnenia povinnosti dopravného podniku, a to aj vtedy, ak sa porušenia pravidiel vodič dopustil na území iného členského štátu,
e)
nevydá vodičovi potvrdenie podľa osobitného predpisu,27) že bol práceneschopný, čerpal dovolenku alebo, že za predchádzajúcich 28 dní viedol iné vozidlo, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy7) alebo medzinárodná dohoda,8) alebo uvedie v potvrdení nepravdivé údaje,
f)
nevydá vodičovi dostatočný počet záznamových listov alebo papierových kotúčov do záznamového zariadenia,
g)
vydá vodičovi záznamový list alebo papierový kotúč do záznamového zariadenia, ktorý nemá typové schválenie ES alebo ktorý je nevhodný do inštalovaného záznamového zariadenia.
(3)
Inšpektorát práce uloží zamestnávateľovi alebo dopravnému podniku pokutu od 50 000 Sk do 500 000 Sk, ak
a)
organizuje prácu vodičov tak, že nie sú schopní dodržať pracovný čas, čas jazdy, čas pracovnej pohotovosti a čas prestávok v práci alebo časy denného alebo týždenného odpočinku alebo predpisy o používaní záznamového zariadenia,
b)
nevyžiada od mobilného zamestnanca v cestnej doprave, verejnej vodnej doprave alebo v leteckej doprave kópie záznamov o odpracovanom čase, čase jazdy, čase plavby alebo čase letu a o čase pracovnej pohotovosti u iného zamestnávateľa,
c)
preukázateľne nepoučí vodičov o povinnostiach týkajúcich sa času jazdy, času prestávky v práci alebo dôb odpočinku alebo nevykonáva pravidelné kontroly vodičov o dodržiavaní týchto povinností alebo ich vykonanie neeviduje,
d)
nezabezpečí skopírovanie všetkých údajov podľa osobitného predpisu24) vrátane údajov o čase jazdy, čase prestávky v práci alebo dôb odpočinku vodiča prostredníctvom podnikovej karty24) zo záznamového zariadenia vo vozidle najmenej raz za tri mesiace a z karty vodiča najmenej raz za 28 kalendárnych dní alebo skopírované údaje neuchová 24 mesiacov odo dňa ich skopírovania,
e)
znehodnotí, zničí, poškodí, stratí, sfalšuje alebo zmanipuluje skopírované údaje alebo umožní odcudzenie alebo sfalšovanie skopírovaných údajov,
f)
nevypracuje cestovný poriadok a rozpis služieb vodičov pravidelnej vnútroštátnej osobnej dopravy a pravidelnej medzinárodnej osobnej dopravy, ktorej koncové stanice sú umiestnené vo vzdialenosti do 50 km vzdušnou čiarou od štátnej hranice medzi dvoma členskými štátmi a ktorej dĺžka nepresahuje 100 km, s uvedením mena a priezviska vodiča, sídla dopravného podniku a vopred určenými časmi jazdy, prestávok v práci, pracovnej pohotovosti a inej práce vodiča alebo nevydá vodičovi pred jazdou kópiu cestovného poriadku alebo výpis z rozpisu služieb,
g)
prevádzkuje vozidlo, ktoré musí byť vybavené záznamovým zariadením, bez záznamového zariadenia alebo so záznamovým zariadením, ktoré nemá vydané typové schválenie ES, alebo so záznamovým zariadením, na ktorom sa nevykonala periodická prehliadka, alebo prevádzkuje vozidlo s nefunkčným alebo poškodeným záznamovým zariadením alebo so záznamovým zariadením, ktoré má poruchu,
h)
neuzatvoril s vodičom, ktorý vykonáva pre neho dopravné činnosti v cestnej doprave, pracovný pomer, ak nejde o samostatne zárobkovo činného vodiča,
i)
ak poruší iné povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi,7)
j)
nenahlási bezodkladne vznik a zánik pracovnoprávneho vzťahu rušňovodiča bezpečnostnému orgánu13a) podľa § 12 ods. 5.
(4)
Inšpektorát práce uloží pokutu od 50 000 Sk do 500 000 Sk
a)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytne vodičovi motivačnú prémiu, príplatok k mzde alebo inú peňažnú alebo nepeňažnú výhodu za prejazdenú vzdialenosť alebo za prepravené množstvo tovaru alebo osôb, ak sa tým ohrozila bezpečnosť cestnej premávky alebo motivovalo porušenie pravidiel pracovného času, času jazdy, času pracovnej pohotovosti a prestávok v práci alebo dôb denného alebo týždenného odpočinku zo strany vodiča,
b)
prevádzkovateľovi interoperabilnej cezhraničnej dopravy, ak nedodrží ustanovenia dohody v interoperabilnej cezhraničnej železničnej doprave.
(5)
Inšpektorát práce uloží pokutu podľa odsekov 1 až 4 aj vtedy, keď sa porušenie povinnosti zistilo na území iného členského štátu alebo po návrate na územie Slovenskej republiky, ak k uloženiu pokuty nedošlo v inom členskom štáte.
(6)
Inšpektorát práce pri ukladaní pokuty prihliada najmä na závažnosť porušenia povinnosti z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vodiča, na kategóriu dopravného podniku v systéme hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov a na to, či ide o prvé alebo o opakované porušenie povinnosti.
(7)
Konanie o uloženie pokuty možno začať do šiestich mesiacov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly, najneskôr do troch rokov, odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(8)
Ak v priebehu 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty inšpektorát práce zistí, že tá istá osoba sa dopustila opätovne správneho deliktu
a)
podľa odsekov 1 až 3, uloží jej pokutu do dvojnásobku hornej hranice pokuty podľa odsekov 1 až 3, najmenej však vo výške hornej hranice rozpätia uvedeného v odsekoch 1 až 3,
b)
podľa odseku 4, uloží jej pokutu od 200 000 Sk do 1 000 000 Sk.
(9)
Ak sa tá istá osoba opakovane dopúšťa správnych deliktov podľa odsekov 1 až 4 alebo ak dopravný podnik je v rámci systému hodnotenia rizikovosti v kategórii najzávažnejších porušovaní pravidiel času jazdy a dôb odpočinku, inšpektorát práce môže dať podnet príslušnému správnemu orgánu na pozastavenie prevádzkovania živnosti alebo na zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo na odňatie alebo zrušenie povolenia na podnikanie.28)
(10)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 38
Priestupky

(1)
Priestupku sa dopustí vodič, ktorý
a)
vedie vozidlo
1.
bez záznamového zariadenia alebo so záznamovým zariadením, ktoré nemá platnú periodickú prehliadku alebo záznamové zariadenie nesprávne používa,
2.
so záznamovým zariadením, ktoré je poškodené alebo nefunkčné; to neplatí, ak ide o dojazd do dopravného podniku alebo do registrovanej dielne, najdlhšie však na jeden týždeň odo dňa zistenia poškodenia alebo poruchy,
3.
bez vyplneného záznamového listu alebo so záznamovým listom použitým na dlhší čas, než je určený, alebo bez použitia náhradného záznamu alebo používa špinavé alebo poškodené záznamové listy, pričom údaje v nich uvedené nie sú čitateľné,
4.
bez karty vodiča viac ako 15 pracovných dní a nepreukáže nemožnosť predloženia alebo používania karty vodiča,
5.
nemá pri sebe kartu vodiča ani potvrdenie o jej strate alebo odcudzení,
b)
používa kartu vodiča, ktorá je
1.
poškodená, nefunkčná alebo znečistená pričom údaje na nej uvedené nie sú čitateľné,
2.
sfalšovaná alebo ktorej uplynula platnosť, alebo používa kartu iného vodiča alebo vlastní viac ako jednu platnú kartu vodiča,
c)
nepredloží
1.
kartu vodiča, ak je vodič jej držiteľom, alebo vyplnené záznamové listy alebo výtlačky zo záznamového zariadenia, alebo ručné záznamy za prebiehajúci týždeň a za predchádzajúcich 28 dní,
2.
potvrdenie podľa osobitného predpisu,27) že bol práceneschopný, čerpal dovolenku alebo že za predchádzajúcich 28 dní viedol iné vozidlo, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy7) alebo medzinárodná dohoda,8)
d)
nečerpá alebo nedodrží prestávku v práci alebo dobu denného alebo týždenného odpočinku alebo presiahne maximálny denný, týždenný alebo dvojtýždenný limit času jazdy,
e)
neoprávnene manipuluje so záznamovým zariadením alebo ktorý zatají, znehodnotí, zničí, poškodí, stratí alebo zmanipuluje záznamy, alebo umožní odcudziť alebo sfalšovať záznamové listy alebo údaje v záznamovom zariadení alebo v karte vodiča, alebo uvedie nepravdivé údaje v potvrdení podľa písmena c) druhého bodu,
f)
nezaznamená ručne v záznamovom liste, vo výtlačku zo záznamového zariadenia alebo v rozpise služieb dôvod odchýlky od povinnosti dodržať čas jazdy a čas prestávky v práci,
g)
nepredloží alebo neodovzdá na požiadanie kontrolného orgánu výpis z rozpisu služieb a kópiu cestovného poriadku za prebiehajúci deň a za predchádzajúcich 28 dní, ak ide o vodiča vozidla bez záznamového zariadenia v pravidelnej
1.
vnútroštátnej osobnej doprave alebo
2.
medzinárodnej osobnej doprave na linke, ktorej koncové stanice sú umiestnené do vzdialenosti 50 km vzdušnou čiarou od štátnej hranice medzi dvoma členskými štátmi a ktorej dĺžka nepresahuje 100 km,
h)
neuchová po určený čas alebo nepredloží pri cestnej kontrole rozhodnutie o uloženej pokute alebo doklady o začatom konaní o uloženie pokuty podľa tohto zákona,
i)
nepredloží na požiadanie zamestnávateľovi písomné údaje o odpracovanom čase, čase jazdy a čase pracovnej pohotovosti u iného zamestnávateľa,
j)
nedodrží
1.
maximálny denný, šesťdňový alebo dvojtýždenný limit času jazdy o viac ako 20 %,
2.
minimálnu dobu denného alebo týždenného odpočinku o viac ako 20 %,
3.
minimálny čas prestávok v práci o viac ako 33 %,
k)
nepoužíva záznamové zariadenie, záznamový list alebo kartu vodiča alebo nezaznamenáva údaje alebo časové úseky v súlade s osobitnými predpismi7) alebo s medzinárodnou dohodou,8)
l)
nenahlási stratu alebo odcudzenie karty vodiča vydávajúcemu orgánu do siedmich kalendárnych dní odo dňa, keď došlo k strate alebo k odcudzeniu karty vodiča,
m)
formálne neoznámi stratu alebo krádež karty vodiča príslušným orgánom členského štátu, v ktorom ku krádeži alebo strate došlo,
n)
sa odmietne podrobiť kontrole,
o)
ako držiteľ karty vodiča úmyselne poskytne túto kartu inej osobe, ktorá ju zneužije,
p)
vykonáva dopravné činnosti v cestnej doprave pre dopravný podnik, s ktorým neuzatvoril pracovný pomer, ak nejde o samostatne zárobkovo činného vodiča.
(2)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá
a)
poskytne vodičovi peňažnú alebo nepeňažnú výhodu za prejazdenú vzdialenosť alebo za prepravené množstvo tovaru alebo osôb, ak sa tým ohrozila bezpečnosť cestnej premávky alebo motivovalo porušenie pravidiel pracovného času, času jazdy, času pracovnej pohotovosti a prestávok v práci alebo dôb denného alebo týždenného odpočinku zo strany vodiča,
b)
manipuluje so záznamovým zariadením, so záznamovými listami alebo s kartou vodiča na účel falšovania, zatajovania alebo ničenia údajov alebo manipuluje so záznamovým zariadením na účel jeho znefunkčnenia alebo poškodenia,
c)
sfalšuje, zatají alebo zničí údaje zaznamenané na záznamovom liste, na ručnom zázname, na výtlačku zo záznamového zariadenia alebo v záznamovom zariadení alebo na karte vodiča,
d)
umiestni vo vozidle zariadenie určené na manipuláciu, ktoré by mohlo byť použité na pozmeňovanie, utajovanie, ničenie alebo falšovanie údajov v záznamovom zariadení alebo údajov na záznamovom liste, na výtlačku zo záznamového zariadenia alebo údajov na karte vodiča,
e)
nepreukáže inšpektorovi práce svoju totožnosť dokladom totožnosti.
(3)
Priestupku sa dopustí rušňovodič, ktorý
a)
nečerpá alebo nedodrží dobu denného alebo týždenného odpočinku alebo presiahne maximálny denný alebo týždenný odpracovaný čas,
b)
nepredloží zamestnávateľovi písomné údaje o odpracovanom čase u iného zamestnávateľa,
c)
sa odmietne podrobiť kontrole,
d)
nenahlási počet odpracovaných hodín podľa § 12 ods. 5.
(4)
Za priestupky podľa
a)
odseku 1 písm. c) druhého bodu, písm. f), h), o) a p) možno uložiť pokutu do 15 000 Sk,
b)
odseku 1 písm. a) tretieho až piateho bodu, písm. b) prvého bodu, písm. c) prvého bodu a písm. d), g), i), k) a l) možno uložiť pokutu do 30 000 Sk a zákaz činnosti do jedného roka,
c)
odseku 1 písm. a) prvého a druhého bodu, písm. b) druhého bodu a písm. e), j), m) a n) možno uložiť pokutu do 50 000 Sk a zákaz činnosti do dvoch rokov,
d)
odseku 2 možno uložiť pokutu do 50 000 Sk,
e)
odseku 3 možno uložiť pokutu do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.
(5)
Za priestupky podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť pokutu
a)
v blokovom konaní do 330 eur alebo
b)
v rozkaznom konaní do 500 eur.
(6)
Pokutu a zákaz činnosti podľa odseku 4 písm. b) a c) možno uložiť samostatne alebo vo vzájomnom súbehu. Na čas zákazu činnosti sa vodičovi odoberie karta vodiča. Odobratú kartu vodiča kontrolný orgán bezodkladne odovzdá krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie príslušnému podľa sídla dopravného podniku.
(7)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinností a na mieru zavinenia.
(8)
Priestupky podľa
a)
odsekov 1 až 3 prejednáva inšpektorát práce príslušný podľa sídla dopravného podniku, ak ide o priestupky zistené pri kontrole v dopravnom podniku alebo pri cestnej kontrole v rozsahu predmetu kontroly podľa prílohy č. 1,
b)
odseku 1 prejednáva Policajný zbor v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, ak ide o priestupky zistené pri cestnej kontrole v rozsahu uvedenom v § 36 ods. 2.
(9)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.29)
zobraziť paragraf
Poznámka
[]13a)  § 37 ods. 1 písm. b) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore