Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 462/2007 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 13.10.2007
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD62 DS6 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 462/2007 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 462/2007 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 55/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave,
b)
vykonávanie cestných kontrol a kontrol v priestoroch dopravných podnikov,1)
c)
pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach kontroly organizácie pracovného času v doprave.
(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v doprave Zákonník ...

§ 2
Organizácia pracovného času
(1)

Organizácia pracovného času na účely tohto zákona je úprava

a)
maximálneho pracovného času, prestávok v práci a času pracovnej pohotovosti,
b)
minimálnej doby odpočinku a
c)
pravidiel rozvrhnutia práce pri nočnej práci, práci na zmeny a pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného ...
(2)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, organizácia pracovného času sa vzťahuje na zamestnancov v doprave, ...

(3)

Zamestnanec v doprave na účely tohto zákona je

a)
mobilný zamestnanec,
b)
zamestnanec organizujúci, zabezpečujúci alebo vykonávajúci činnosti bezprostredne súvisiace
1.
so zjazdnosťou a schodnosťou pozemných komunikácií, vzletových a pristávacích dráh letísk, pohybových ...
2.
s funkčnosťou a prevádzkou zariadení, ktoré sú súčasťou pozemných komunikácií, zariadení letísk a dráhových ...
3.
s vybavovaním cestujúcich a lietadiel v leteckej doprave,
c)
zamestnanec
1.
poskytovateľa letových prevádzkových služieb, ktorý riadi letovú prevádzku, poskytuje informácie lietadlám ...
2.
prevádzkovateľa letiska, ktorý koordinuje leteckú prevádzku na letisku,
d)
zamestnanec zabezpečujúci alebo vykonávajúci prevádzkovanie dopravy na dráhe,
e)
zamestnanec zabezpečujúci alebo vykonávajúci nakládku alebo vykládku tovaru,
f)
zamestnanec zabezpečujúci prevádzku, údržbu alebo opravy vozidiel, dráhových vozidiel, lietadiel a plavidiel ...
g)
zamestnanec vykonávajúci bezpečnostnú alebo dozornú činnosť zameranú na ochranu majetku zamestnávateľa, ...
h)
zamestnanec organizujúci alebo vykonávajúci ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania4) ...
i)
zamestnanec závodného hasičského alebo záchranného útvaru na dráhe, na letisku alebo v prístave.
(4)

Mobilný zamestnanec podľa odseku 3 písm. a) na účely tohto zákona je zamestnanec v doprave, ktorý ako ...

(5)

Členský štát na účely tohto zákona je členský štát Európskej únie, zmluvný štát Európskeho hospodárskeho ...

(6)

Týždeň na účely tohto zákona je čas od 00.00 hodiny v pondelok do 24.00 hodiny v nedeľu. Ak je však ...

(7)

Ustanovenia o maximálnom pracovnom čase, o maximálnom čase pracovnej pohotovosti, o prestávkach v práci ...

§ 3
Maximálny pracovný čas
(1)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť zamestnancovi v doprave pracovný čas v týždni (ďalej len „týždenný ...

(2)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca v doprave vrátane nadčasov ...

(3)

Ak zamestnanec v doprave vykonáva nočnú prácu, priemerný pracovný čas nesmie presiahnuť desať hodín ...

(4)

Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov rozdeliť pracovnú zmenu zamestnanca v doprave ...

(5)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, do pracovného času zamestnanca v doprave sa nezapočítava

a)
čas potrebný na cestu z bydliska na pracovisko a späť,
b)
čas prestávok v práci,
c)
doba odpočinku,
d)
čas pracovnej pohotovosti.
(6)

Čas režijnej cesty sa započítava do pracovného času. Čas režijnej cesty na účely tohto zákona je čas ...

(7)

Ak nastane nepredvídateľná okolnosť v doprave, najmä nepriaznivá poveternostná situácia, nehoda alebo ...

(8)

Ak ide o práce, ktoré nemožno z preukázateľných objektívnych technických alebo organizačných dôvodov ...

§ 4
Maximálny čas pracovnej pohotovosti
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, pracovná pohotovosť v doprave na účely tohto zákona je čas, počas ktorého ...

(2)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, zamestnávateľ môže nariadiť zamestnancovi v doprave pracovnú pohotovosť ...

(3)

Pracovná pohotovosť v rámci pracovnej zmeny nesmie u zamestnanca v doprave okrem člena posádky lietadla ...

a)
24 hodín v priebehu týždňa a
b)
72 hodín v priebehu kalendárneho mesiaca.
(4)

Časom pracovnej pohotovosti v rámci pracovnej zmeny nie je čas prestávok v práci a doba odpočinku.

(5)

Za každú hodinu pracovnej pohotovosti patrí zamestnancovi v doprave náhrada

a)
najmenej vo výške minimálnej hodinovej mzdy,5) ak je pracovná pohotovosť nariadená v rámci pracovnej ...
b)
najmenej vo výške 20 % minimálnej hodinovej mzdy, ak je pracovná pohotovosť nariadená mimo rámca pracovnej ...
(6)

Čas pracovnej pohotovosti, počas ktorého zamestnanec v doprave podľa požiadaviek zamestnávateľa vykonáva ...

(7)

Výkon práce počas času pracovnej pohotovosti nad určený týždenný pracovný čas je prácou nadčas.

§ 5
Minimálne doby odpočinku
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, zamestnanec v doprave má nárok na minimálny denný odpočinok trvajúci ...

(2)

Minimálny denný odpočinok podľa odseku 1 možno z preukázateľných objektívnych technických alebo organizačných ...

(3)

Minimálny denný odpočinok podľa odseku 2 možno z preukázateľných objektívnych technických alebo organizačných ...

(4)

Zamestnanec v doprave má nárok na minimálny neprerušovaný týždenný odpočinok v trvaní najmenej 24 hodín ...

(5)

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi v doprave primeranú náhradnú dobu odpočinku alebo inú primeranú ...

(6)

Prestávky v práci a doby odpočinku musia byť primerané a v súlade so zásadami bezpečnej práce a zásadami ...

DRUHÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Cestná doprava

§ 6
Základné ustanovenia
(1)

Mobilné činnosti v cestnej doprave môžu vykonávať

a)
mobilní zamestnanci v cestnej doprave zamestnaní v dopravných podnikoch vykonávajúcich cestnú dopravu, ...
b)
samostatne zárobkovo činní vodiči.
(2)

Na osoby vykonávajúce mobilné činnosti v cestnej doprave podľa odseku 1 sa vzťahujú § 7 až 10, ak tento ...

(3)

Pravidlá o časoch jazdy, o prestávkach v práci a o dobách odpočinku vodičov a o zaznamenávaní týchto ...

(4)

Pravidlá podľa odseku 3 sa vzťahujú na medzinárodnú cestnú dopravu, a ak ďalej nie je ustanovené inak, ...

§ 7
Mobilní zamestnanci
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na mobilných zamestnancov v cestnej doprave sa vzťahujú ustanovenia ...

(2)

Ustanovenia o maximálnom pracovnom čase, o prestávkach v práci a o minimálnych dobách odpočinku mobilných ...

§ 8
Maximálny pracovný čas
(1)

Pracovný čas mobilného zamestnanca v cestnej doprave na účely tohto zákona je čas od začiatku práce ...

a)
čas venovaný dopravným činnostiam a
b)
čas, počas ktorého mobilný zamestnanec nemôže voľne disponovať svojím časom a je nevyhnutné, aby bol ...
(2)

Do pracovného času podľa odseku 1 sa započítava aj čas

a)
nastupovania a vystupovania cestujúcich na zastávkach vrátane obsluhy plošín,
b)
manipulačného posúvania vozidla v obratisku konečnej zastávky a v umyvárni,
c)
čakania počas poruchy vozidla,
d)
iného prevádzkového prerušenia súvislého vedenia vozidla, ak je kratšie ako 15 minút.
(3)

Dopravnými činnosťami v cestnej doprave podľa odseku 1 sú najmä

a)
jazda,
b)
nakládka a vykládka,
c)
pomoc cestujúcim pri nastupovaní a vystupovaní,
d)
čistenie a technická údržba vozidla a
e)
iná práca vykonávaná v záujme
1.
bezpečnosti vozidla, jeho nákladu alebo cestujúcich, alebo
2.
plnenia povinností priamo súvisiacich s práve uskutočňovanou dopravnou činnosťou vrátane monitorovania ...
(4)

Pracoviskom podľa odseku 1 je

a)
miesto hlavnej prevádzky zamestnávateľa, u ktorého mobilný zamestnanec vykonáva dopravné činnosti,
b)
vedľajšie miesta prevádzky bez ohľadu na to, či sú v tom istom mieste ako hlavná prevádzka alebo hlavné ...
c)
každé iné miesto, na ktorom mobilný zamestnanec vykonáva dopravné činnosti pre zamestnávateľa, a
d)
vozidlo, ktoré mobilný zamestnanec používa na vykonávanie dopravných činností.
(5)

Priemerný týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca nesmie presiahnuť 48 hodín. Maximálny týždenný ...

(6)

Ak celkový denný pracovný čas trvá od šesť do deväť hodín, mobilný zamestnanec musí mať najneskôr po ...

§ 9
Maximálny čas pracovnej pohotovosti
(1)

Čas pracovnej pohotovosti v cestnej doprave na účely tohto zákona je čas, počas ktorého sa od mobilného ...

(2)

Do času pracovnej pohotovosti patrí najmä čas, počas ktorého mobilný zamestnanec sprevádza vozidlo prepravované ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný

a)
preukázateľne informovať mobilného zamestnanca o jeho právach a pracovných povinnostiach vyplývajúcich ...
b)
zaznamenávať pracovný čas, prácu nadčas a čas pracovnej pohotovosti mobilných zamestnancov a uchovávať ...
c)
poskytnúť mobilnému zamestnancovi na požiadanie kópiu záznamov o odpracovaných hodinách, o hodinách ...
(4)

Pracovný čas, čas jazdy a čas pracovnej pohotovosti u rôznych zamestnávateľov je súčtom pracovných časov, ...

§ 10
Samostatne zárobkovo činní vodiči
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, ustanovenia o mobilných zamestnancoch v cestnej doprave sa vzťahujú ...

(2)

Samostatne zárobkovo činný vodič na účely tohto zákona je osoba, ktorej hlavnou činnosťou na základe ...

a)
má právo pracovať pre seba a nie je viazaná na zamestnávateľa pracovnou zmluvou ani iným druhom závislého ...
b)
môže voľne organizovať rozhodujúce pracovné činnosti a jej príjem závisí priamo od vyprodukovaného zisku, ...
c)
môže slobodne, individuálne alebo v spolupráci s inými samostatne zárobkovo činnými vodičmi mať obchodné ...
(3)

Pracovný čas samostatne zárobkovo činného vodiča na účely tohto zákona je čas od začiatku práce do konca ...

a)
čas, počas ktorého vykonáva dopravné činnosti pre zákazníka,
b)
čas, počas ktorého je na svojom pracovisku k dispozícii zákazníkovi pripravený vykonávať pre neho dopravné ...
c)
čas čakania na nakládku a vykládku, ak jeho predvídateľné trvanie nie je vopred známe.
(4)

Čas pracovnej pohotovosti sa nezapočítava do pracovného času samostatne zárobkovo činného vodiča.

§ 11
Organizácia pracovného času zamestnanca pri údržbe pozemných komunikácií
(1)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas v období od 1. novembra do 31. marca a mimo tohto obdobia ...

(2)

Na vodiča nákladného vozidla alebo pracovného stroja zabezpečujúceho zjazdnosť alebo schodnosť pozemnej ...

(3)

Zamestnávateľ môže počas zimnej údržby zamestnancovi v cestnej doprave podľa § 2 ods. 3 písm. b) prvého ...

(4)

Nepretržitý denný odpočinok podľa odseku 3 možno skrátiť najviac trikrát v týždni, ak ku skráteniu nedôjde ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas počas zimnej údržby tak, aby zamestnanec v cestnej doprave ...

Doprava na dráhe

§ 12
Základné ustanovenia
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na zamestnancov v doprave na dráhe sa vzťahujú ustanovenia prvej časti. ...

(2)

Na čas vedenia dráhového vozidla, na prestávky v práci a na dobu odpočinku mobilných zamestnancov v ...

(3)

Interoperabilná cezhraničná doprava na účely tohto zákona je cezhraničná železničná doprava, na ktorú ...

a)
miestna ani regionálna cezhraničná železničná doprava do vzdialenosti 15 km od štátnej hranice,
b)
vnútroštátna železničná doprava na trati, ktorá sa začína a končí na území Slovenskej republiky, ale ...
(4)

Zamestnávateľ je povinný viesť za každý deň záznamy o pracovnom čase a dobe odpočinku mobilných zamestnancov ...

(5)

Pracovný čas u rôznych zamestnávateľov a osôb, pre ktoré vykonáva činnosť rušňovodiča samostatne zárobkovo ...

§ 12a
Mobilní zamestnanci

Mobilní zamestnanci v doprave na dráhe na účely tohto zákona sú aj rušňovodiči, ktorí vykonávajú dopravné ...

Maximálny pracovný čas a minimálna doba odpočinku

§ 13
(1)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť denný pracovný čas zamestnanca v doprave na dráhe tak, aby dĺžka ...

(2)

Na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, možno nepretržitý ...

(3)

Nepretržitý denný odpočinok podľa odseku 2 možno skrátiť najviac dvakrát v týždni, ak ku skráteniu nedôjde ...

(4)

Pracovný čas mobilného zamestnanca v doprave na dráhe na účely tohto zákona je čas od začiatku práce ...

a)
čas venovaný dopravným činnostiam v doprave na dráhe a
b)
čas, počas ktorého mobilný zamestnanec nemôže voľne disponovať svojím časom, a je nevyhnutné, aby bol ...
(5)

Do pracovného času podľa odseku 1 sa započítava aj čas

a)
nastupovania a vystupovania cestujúcich na zastávkach vrátane obsluhy plošín,
b)
manipulačného posunu vozidla v obratisku konečnej zastávky a v umyvárni,
c)
čakania počas poruchy vozidla,
d)
iného prevádzkového prerušenia súvislého vedenia vozidla, ak je kratšie ako 15 minút.
(6)

Dopravnými činnosťami v doprave na dráhe podľa odseku 4 sú najmä

a)
chod vozidla,
b)
iná práca vykonávaná v záujme
1.
bezpečnosti vozidla alebo
2.
plnenia povinností priamo súvisiacich s práve uskutočňovanou dopravnou činnosťou vrátane vybavovania ...
(7)

Pracoviskom podľa odseku 4 je

a)
miesto hlavnej prevádzky zamestnávateľa, u ktorého mobilný zamestnanec vykonáva dopravné činnosti,
b)
vedľajšie miesta prevádzky bez ohľadu na to, či sú v tom istom mieste ako hlavná prevádzka alebo hlavné ...
c)
každé iné miesto, na ktorom mobilný zamestnanec vykonáva dopravné činnosti pre zamestnávateľa, a
d)
vozidlo, ktoré mobilný zamestnanec používa na vykonávanie dopravných činností.
§ 14
(1)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť týždenný pracovný čas zamestnanca v doprave na dráhe tak, aby mal ...

(2)

Ak z preukázateľných objektívnych technických alebo organizačných dôvodov nemožno rozvrhnúť pracovný ...

§ 15
Dovolenka za kalendárny rok

Zamestnancovi na dráhe s pracovným časom nerovnomerne rozvrhnutým na jednotlivé týždne alebo na celý ...

§ 15a

Ustanovenia o organizácii pracovného času v doprave na dráhe vrátane povinností zamestnávateľa rozvrhnúť ...

Letecká doprava

§ 16
Základné ustanovenia
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na zamestnancov v leteckej doprave podľa § 2 ods. 3 písm. a) až c), ...

(2)

Čas letu na účely tohto zákona je čas medzi prvým pohybom lietadla zo svojho parkovacieho miesta na ...

(3)

Základnou posádkou na účely tohto zákona je minimálny počet členov posádky lietadla určený výrobcom ...

(4)

Zosilnenou posádkou na účely tohto zákona je počet členov posádky lietadla umožňujúci každého člena ...

(5)

Zdvojenou posádkou na účely tohto zákona je počet členov posádky lietadla umožňujúci zdvojenie všetkých ...

§ 17
Maximálny pracovný čas
(1)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas člena posádky lietadla tak, aby celkový čas letu vrátane ...

a)
900 hodín počas kalendárneho roka,
b)
110 hodín počas kalendárneho mesiaca alebo počas 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,
c)
12 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín na diaľkových linkách,
d)
10 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín na ostatných linkách a pri ostatnej leteckej činnosti,
e)
4 hodiny počas 24 po sebe nasledujúcich hodín, ak ide o pilota vo výcviku mimo traťového výcviku.
(2)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas člena posádky lietadla podľa odseku 1 tak, aby

a)
súčet celkového pracovného času vrátane času pracovnej pohotovosti na pracovisku a pracovnej pohotovosti ...
b)
pracovný čas počas 24 po sebe nasledujúcich hodín nepresiahol
1.
12 hodín, ak ide o letecké práce,
2.
12 hodín, ak počet vzletov základnej posádky je viac ako šesť,
3.
14 hodín, ak počet vzletov základnej posádky je najviac šesť,
4.
16 hodín, ak ide o zosilnenú posádku,
5.
18 hodín, ak ide o zdvojenú posádku.
(3)

Ak je to nevyhnutné v dôsledku mimoriadnej okolnosti, ktorá nastala počas letu, veliteľ lietadla môže ...

(4)

Zamestnávateľ môže základnej posádke počas leteckých prác vzhľadom na poveternostné podmienky alebo ...

a)
čas prerušenia je najmenej tri hodiny,
b)
celkový pracovný čas a celkový čas letu počas 24 po sebe nasledujúcich hodín nie je presiahnutý a
c)
posádka lietadla má počas prerušenia utvorené podmienky na odpočinok vrátane nerušeného odpočinku na ...
(5)

Obmedzenie pracovného času podľa odseku 2 písm. b) tretieho bodu sa nevzťahuje na člena posádky vykonávajúceho ...

(6)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas riadiaceho letovej prevádzky tak, aby dĺžka pracovnej ...

(7)

Pracovný čas zamestnancov v leteckej doprave podľa § 2 ods. 3 písm. b), písm. c) druhého bodu a písm. ...

(8)

Pracovný čas, čas letu a čas pracovnej pohotovosti u rôznych zamestnávateľov je súčtom pracovných časov, ...

§ 18
Prestávka v práci
(1)

Prestávka v práci podľa odseku 2 je súčasťou pracovného času člena posádky lietadla a riadiaceho letovej ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť

a)
čas letu tak, aby člen posádky lietadla počas leteckých prác a počas výcvikových alebo skúšobných letov ...
b)
pracovný čas tak, aby riadiaci letovej prevádzky počas výkonu ťažkej duševnej práce s vysokou intenzitou ...
(3)

Okruh pracovísk, podmienky výkonu a obdobie výkonu ťažkej duševnej práce s vysokou intenzitou práce ...

§ 19
Minimálna doba odpočinku
(1)

Minimálnu dobu denného odpočinku podľa § 5 ods. 1 možno skrátiť až na deväť hodín, ak má člen posádky ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas členovi posádky lietadla tak, aby mal bez pracovnej ...

a)
36 hodín za týždeň alebo najmenej 60 hodín za desať po sebe nasledujúcich dní,
b)
7 miestnych dní počas kalendárneho mesiaca,
c)
96 miestnych dní v kalendárnom roku.
(3)

Miestnym dňom na účely tohto zákona je časový úsek od 00.00 hodiny do 24.00 hodiny v jednom geografickom ...

§ 20
Maximálny čas pracovnej pohotovosti
(1)

Zamestnávateľ môže nariadiť pracovnú pohotovosť členovi posádky lietadla najviac

a)
12 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín,
b)
72 hodín počas 28 po sebe nasledujúcich dní,
c)
400 hodín v kalendárnom roku.
(2)

Ak ide o pracovnú pohotovosť mimo pracoviska pred začiatkom letu a člen posádky lietadla má možnosť ...

Verejná vodná doprava

§ 21
Základné ustanovenia
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na zamestnancov vo verejnej vodnej doprave13b) sa vzťahujú ustanovenia ...

(2)

Mobilní zamestnanci vo verejnej vodnej doprave na účely tohto zákona sú členovia posádky plavidla13c) ...

(3)

Na prevádzkovateľa plavidla13d) sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona, a to ani vtedy, ak má vo vlastnom ...

§ 22
Maximálny pracovný čas
(1)

Maximálny pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave počas 12 po sebe nasledujúcich ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť mobilnému zamestnancovi vo verejnej vodnej doprave

a)
denný pracovný čas tak, aby nepresiahol 14 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín,
b)
týždenný pracovný čas tak, aby nepresiahol 84 hodín,
c)
týždenný pracovný čas tak, aby nočná práca nepresiahla 42 hodín.
(3)

Priemerný týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave nesmie presiahnuť 72 ...

(4)

Priemerný týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave nesmie presiahnuť 48 ...

(5)

Pracovný čas môže vodca plavidla predĺžiť z dôvodu nepriaznivej poveternostnej situácie alebo inej mimoriadnej ...

(6)

Zamestnávateľ môže predĺžiť pracovný čas zamestnanca v prístave počas nepriaznivej poveternostnej situácie ...

§ 23
Minimálna doba odpočinku
(1)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave tak, ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave ...

(3)

Zamestnávateľ môže počas nepriaznivej poveternostnej situácie alebo inej mimoriadnej okolnosti v prístave ...

§ 23a
Dni odpočinku
(1)

Mobilný zamestnanec vo verejnej vodnej doprave môže odpracovať najviac 31 po sebe nasledujúcich dní, ...

a)
ak nie je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku, musí byť po viacerých po sebe nasledujúcich ...
1.
minimálny počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku uvedený v písmene b) sa poskytne bezprostredne po ...
2.
počet pracovných dní sa vyrovná s počtom dní odpočinku počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
b)
ak je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku, minimálny počet po sebe nasledujúcich dní ...
1.
0,2 dňa odpočinku za každý z viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dní od 1. po 10. po sebe nasledujúci ...
2.
0,3 dňa odpočinku za každý z viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dní od 11. po 20. po sebe nasledujúci ...
3.
0,4 dňa odpočinku za každý z viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dní od 21. po 31. po sebe nasledujúci ...
(2)

Časti dní odpočinku vypočítané podľa odseku 1 písm. b) sa pripočítajú k minimálnemu počtu po sebe nasledujúcich ...

(3)

Deň odpočinku mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave je nepretržitý denný odpočinok v trvaní ...

§ 23b
Pracovný čas a doba odpočinku počas sezóny
(1)

Sezóna je obdobie najviac 9 po sebe nasledujúcich mesiacov z 12 mesiacov, počas ktorých sa vykonávajú ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť členovi palubného personálu počas sezóny

a)
denný pracovný čas tak, aby nepresiahol 12 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín,
b)
týždenný pracovný čas tak, aby nepresiahol 72 hodín.
(3)

Za každý pracovný deň patrí členovi palubného personálu 0,2 dňa odpočinku. Zamestnávateľ je povinný ...

(4)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 môže zamestnávateľ uplatniť aj na členov posádky plavidla zamestnaných na ...

§ 23c
Evidencia a kontrola pracovného času a doby odpočinku
(1)

Zamestnávateľ je povinný na účely evidencie a kontroly pracovného času zabezpečiť vedenie záznamov o ...

(2)

Kniha dochádzky sa nachádza na plavidle a označuje sa poradovým číslom, názvom plavidla a jednotným ...

(3)

Člen palubného personálu a zamestnávateľ alebo ním poverená osoba potvrdzujú zápisy v knihe dochádzky ...

§ 24
Maximálny čas pracovnej pohotovosti

Zamestnávateľ môže nariadiť členovi posádky plavidla pracovnú pohotovosť najviac 400 hodín v kalendárnom ...

Pravidelná osobná doprava

§ 25
Základné ustanovenia
(1)

Pravidelná osobná doprava na účely tohto zákona je verejná pravidelná doprava vozidlami používanými ...

a)
v autobusovej doprave, ak trasa linky nepresahuje 50 km,
b)
v mestskej autobusovej doprave a
c)
v doprave na mestských električkových dráhach a trolejbusových dráhach.
(2)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na mobilných zamestnancov v pravidelnej osobnej doprave sa vzťahujú ...

§ 26
Maximálny pracovný čas
(1)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť denný pracovný čas vodiča pravidelnej osobnej dopravy tak, aby čas ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť týždenný pracovný čas vodiča tak, aby čas jazdy nepresiahol 48 hodín ...

(3)

Časom jazdy je súčet časov súvislého vedenia vozidla.

(4)

Do pracovného času vodiča sa započítava aj čas prerušenia súvislého vedenia vozidla, ak je kratšie ako ...

§ 27
Prestávka v práci
(1)

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas vodiča pravidelnej osobnej dopravy tak, aby mal po štyroch ...

(2)

Prestávku v práci možno rozdeliť na časové úseky, z ktorých každý trvá nepretržite najmenej 15 minút. ...

(3)

Prestávka v práci sa predlžuje o čas práce vodiča nevyhnutne vykonávanej v záujme plnenia povinností ...

§ 28
Minimálna doba odpočinku

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas vodiča pravidelnej osobnej dopravy tak, aby mal medzi ...

a)

skrátiť až na šesť hodín najviac trikrát za týždeň, ak ku skráteniu nedôjde v dvoch po sebe nasledujúcich ...

b)

rozdeliť najviac na tri časti počas 24 hodín v dňoch, v ktorých nie je odpočinok skrátený podľa písmena ...

TRETIA ČASŤ

KONTROLA V CESTNEJ DOPRAVE

§ 29
Kontrolné systémy
(1)

Kontrolný systém na účely tohto zákona je koordinované uskutočňovanie cestných kontrol a kontrol v dopravných ...

(2)

Kontrolný systém musí každoročne zahrnúť reprezentatívnu vzorku dopravných podnikov, mobilných zamestnancov, ...

a)
3 % dní odpracovaných vodičmi,
b)
30 % dní z celkového počtu skontrolovaných pracovných dní vodičov cestnou kontrolou a
c)
50 % dní z celkového počtu skontrolovaných pracovných dní vodičov kontrolou v dopravných podnikoch.
(3)

Z každej kontroly vypracuje inšpektor práce vykonávajúci kontrolu protokol o výsledku kontroly, ktorý ...

(4)

Protokoly o výsledku kontroly podľa odseku 3 sú podkladom na vyhotovenie informácie pre Európsku komisiu ...

(5)

Štatistické údaje z protokolov o výsledku kontroly podľa odseku 3, ktoré sa predkladajú Európskej komisii ...

a)
pri cestných kontrolách
1.
druh cesty, či ide o diaľnicu, cestu vyššej alebo nižšej triedy a krajinu evidencie kontrolovaného vozidla, ...
2.
typ záznamového zariadenia,16) či ide o analógové záznamové zariadenie, alebo o digitálne záznamové ...
b)
pri kontrolách v dopravných podnikoch
1.
druh dopravnej činnosti, či ide o medzinárodnú dopravu alebo o vnútroštátnu dopravu, o osobnú dopravu ...
2.
veľkosť vozidlového parku dopravného podniku,
3.
typ záznamového zariadenia, či ide o analógové záznamové zariadenie, alebo o digitálne záznamové zariadenie. ...
(6)

Kontrolný orgán uchováva zozbierané štatistické údaje podľa odseku 5 za predchádzajúci rok.

(7)

Dopravný podnik je povinný uschovávať jeden rok dokumenty z vykonaných kontrol, najmä protokoly o výsledku ...

§ 30
Cestné kontroly
(1)

Cestné kontroly sa organizujú na rôznych miestach a v rôznom čase, aby dostatočne pokryli veľkú časť ...

(2)

Cestné kontroly sa najmenej šesťkrát ročne vykonávajú koordinovane s kontrolnými orgánmi susediacich ...

(3)

Ak pri cestnej kontrole vodiča vozidla evidovaného v inom členskom štáte zistené údaje vyvolajú podozrenie, ...

(4)

Cestné kontroly sa musia vykonávať náhodne a nediskriminačne. Inšpektori práce a policajti vykonávajúci ...

(5)

Ak si to vyžaduje situácia, cestná kontrola môže byť zameraná len na niektorý prvok kontroly.

(6)

Inšpektor práce a policajt musia byť v rozsahu svojich oprávnení pri cestnej kontrole vybavení zoznamom ...

§ 31
Kontroly v dopravných podnikoch
(1)

Kontrola v dopravných podnikoch na účely tohto zákona je kontrola vykonávaná v priestoroch technickej ...

(2)

Kontrolu dopravného podniku možno vykonať aj v priestoroch kontrolných orgánov, a to preskúmaním dokumentov, ...

(3)

Kontroly v dopravných podnikoch sa vykonávajú spravidla na základe skúseností s jednotlivými druhmi ...

(4)

Systém hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov je založený na počte a závažnosti porušení osobitných ...

(5)

Inšpektoráty práce pri vykonávaní kontroly v dopravnom podniku zohľadňujú aj informácie, ktoré im poskytli ...

(6)

Inšpektor práce vykonávajúci kontrolu v dopravnom podniku musí byť pri kontrole vybavený zoznamom prvkov, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

Štátna správa

§ 32
Orgány štátnej správy

Kontrolnými orgánmi podľa tohto zákona a orgánmi vykonávajúcimi pôsobnosť podľa osobitných predpisov7) ...

§ 33
Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce v súlade s osobitným predpisom17)

a)

organizuje v spolupráci s Policajným zborom vytvorenie a prevádzkovanie kontrolného systému podľa tretej ...

b)

predkladá Európskej komisii každé dva roky k 30. septembru

1.

informáciu na štandardnom tlačive18) o vykonaných kontrolách podľa § 29 ods. 4,

2.

štatistické údaje podľa § 29 ods. 5,

3.

správu o uplatňovaní ustanovení tohto zákona týkajúcich sa organizácie pracovného času osôb vykonávajúcich ...

c)

zabezpečuje koordináciu s partnerskými orgánmi členských štátov vo vzťahu k vykonávaniu cestných kontrol ...

d)

vybavuje žiadosti orgánov členských štátov o poskytnutie súčinnosti podľa § 30 ods. 3,

e)

poskytuje orgánom členských štátov najmenej raz za šesť mesiacov alebo na ich požiadanie informácie ...

f)

zabezpečuje vytvorenie a prevádzku systému hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov a systému elektronickej ...

g)

spolupracuje s orgánmi členských štátov na vypracovávaní spoločných programov odbornej prípravy inšpektorov ...

h)

informuje Európsku komisiu o

1.

výnimkách z uplatňovania pravidiel uvedených v § 6 ods. 4 udelených na cestnú dopravu vykonávanú na ...

2.

opatreniach a sankciách prijatých na základe dohody v interoperabilnej cezhraničnej železničnej doprave, ...

3.

sankciách za porušenie tohto zákona a osobitných predpisov,7)

4.

orgáne, ktorý v Slovenskej republike vykonáva pôsobnosť podľa písmena b) druhého bodu a podľa písmen ...

i)

plní voči Európskej komisii ďalšie úlohy podľa osobitného predpisu.21)

Inšpektorát práce

§ 34
(1)

Inšpektorát práce

a)
vykonáva v spolupráci s Policajným zborom cestné kontroly; predmetom cestnej kontroly sú prvky uvedené ...
b)
vykonáva kontroly v dopravných podnikoch; predmetom kontroly v dopravných podnikoch sú prvky uvedené ...
c)
vykonáva kontroly na plavidlách vykonávajúcich verejnú vodnú dopravu, ktorých predmetom je dodržiavanie ...
d)
vykonáva kontroly u zamestnávateľa, ktorých predmetom je dodržiavanie povinností podľa § 12 až 15 a ...
e)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 37,
f)
prejednáva priestupky podľa § 38,
g)
vedie evidenciu vykonaných kontrol,
h)
udeľuje výnimky z uplatňovania pravidiel uvedených v § 6 ods. 4 vo vnútroštátnej cestnej doprave v rozsahu ...
i)
poskytuje Národnému inšpektorátu práce údaje z kontrol potrebné na plnenie jeho úloh.
(2)

Inšpektor práce je oprávnený

a)
pri cestnej kontrole alebo na pracovisku vodiča nariadiť vodičovi odstaviť vozidlo na prikázanom mieste ...
b)
pri cestnej kontrole nariadiť vodičovi odstaviť vozidlo na prikázanom mieste, ak vodič nezaplatil pokutu ...
c)
pri kontrole v dopravnom podniku zakázať
1.
používanie vozidla, ktoré nie je vybavené záznamovým zariadením alebo je vybavené záznamovým zariadením ...
2.
vodičovi alebo inému mobilnému zamestnancovi nástup do služby alebo ďalšie vykonávanie dopravnej činnosti ...
d)
pri kontrole podľa odseku 1 písm. c) a d) zakázať mobilnému zamestnancovi vo verejnej vodnej doprave ...
e)
požadovať od kontrolovanej osoby preukázanie totožnosti.22a)
§ 34a

Kontrolovaná osoba podľa § 34 ods. 2 písm. e) je povinná preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti.22a) ...

§ 35
(1)

Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 34 ods. 1 písm. h) musí byť písomná a musí obsahovať

a)
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
dôvod, pre ktorý sa žiada udelenie výnimky,
c)
zoznam vozidiel, na ktoré sa má vzťahovať výnimka, s uvedením ich evidenčných čísiel,
d)
návrh opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(2)

V žiadosti možno uviesť aj iné doplňujúce údaje a informácie. K žiadosti možno pripojiť aj písomnosti ...

(3)

Na udelenie výnimky nie je právny nárok.

(4)

Ak sa žiadosti vyhovie, rozhodnutie sa vyznačí v spise a namiesto doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia ...

§ 36
Policajný zbor
(1)

Policajný zbor vykonáva cestné kontroly v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.23) ...

(2)

Predmetom cestnej kontroly podľa odseku 1, ktorú vykonávajú policajti, je

a)
okamžitá rýchlosť dosiahnutá vozidlom počas predchádzajúcich 24 hodín jazdy a prekročenie povolenej ...
b)
vybavenie vozidla záznamovým zariadením a záznamovými listami, ich typové schválenie ES a funkčnosť ...
c)
vedenie vozidla bez karty vodiča24) a platnosť a funkčnosť karty vodiča,
d)
prestávka v práci,
e)
denný čas jazdy a doba denného odpočinku.
(3)

Ak policajt pri cestnej kontrole zistí, že vozidlo nie je vybavené záznamovým zariadením alebo je vybavené ...

(4)

Ak policajt pri cestnej kontrole zistí, že vodič presiahol povolený čas jazdy bez prestávky v práci, ...

(5)

Policajný zbor

a)
spolupracuje s Národným inšpektorátom práce a s príslušnými inšpektorátmi práce na vytvorení a prevádzkovaní ...
1.
kontrolného systému vrátane prípravy a organizovania cestných kontrol a
2.
systému hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov,
b)
poskytuje Národnému inšpektorátu práce údaje potrebné na plnenie jeho úloh,
c)
prejednáva priestupky podľa § 38 ods. 8 písm. b), ktoré zistil počas cestnej kontroly.
§ 37
Správne delikty
(1)

Inšpektorát práce uloží zamestnávateľovi alebo dopravnému podniku pokutu do 20 000 Sk, ak

a)
preukázateľne neoboznámi vodiča s predpismi upravujúcimi používanie záznamového zariadenia, záznamových ...
b)
preukázateľne nepoučí vodiča o správnom používaní karty vodiča,
c)
neposkytne mobilnému zamestnancovi v cestnej doprave, verejnej vodnej doprave alebo v leteckej doprave ...
(2)

Inšpektorát práce uloží dopravnému podniku pokutu od 20 000 do 100 000 Sk, ak

a)
prevádzkuje vozidlo s nefunkčným alebo poškodeným záznamovým zariadením alebo so záznamovým zariadením, ...
b)
vykonáva prepravu bez udelenej výnimky podľa § 34 ods. 1 písm. h) alebo po uplynutí lehoty, na ktorú ...
c)
neprevezme skopírované údaje zo záznamového zariadenia alebo certifikát o nemožnosti skopírovať údaje ...
d)
vodič poruší pravidlá o čase jazdy, čase prestávky v práci alebo dôb denného alebo týždenného odpočinku ...
e)
nevydá vodičovi potvrdenie podľa osobitného predpisu,27) že bol práceneschopný, čerpal dovolenku alebo, ...
f)
nevydá vodičovi dostatočný počet záznamových listov alebo papierových kotúčov do záznamového zariadenia, ...
g)
vydá vodičovi záznamový list alebo papierový kotúč do záznamového zariadenia, ktorý nemá typové schválenie ...
(3)

Inšpektorát práce uloží zamestnávateľovi alebo dopravnému podniku pokutu od 50 000 Sk do 500 000 Sk, ...

a)
organizuje prácu vodičov tak, že nie sú schopní dodržať pracovný čas, čas jazdy, čas pracovnej pohotovosti ...
b)
nevyžiada od mobilného zamestnanca v cestnej doprave, verejnej vodnej doprave alebo v leteckej doprave ...
c)
preukázateľne nepoučí vodičov o povinnostiach týkajúcich sa času jazdy, času prestávky v práci alebo ...
d)
nezabezpečí skopírovanie všetkých údajov podľa osobitného predpisu24) vrátane údajov o čase jazdy, čase ...
e)
znehodnotí, zničí, poškodí, stratí, sfalšuje alebo zmanipuluje skopírované údaje alebo umožní odcudzenie ...
f)
nevypracuje cestovný poriadok a rozpis služieb vodičov pravidelnej vnútroštátnej osobnej dopravy a pravidelnej ...
g)
prevádzkuje vozidlo, ktoré musí byť vybavené záznamovým zariadením, bez záznamového zariadenia alebo ...
h)
neuzatvoril s vodičom, ktorý vykonáva pre neho dopravné činnosti v cestnej doprave, pracovný pomer, ...
i)
ak poruší iné povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi,7)
j)
nenahlási bezodkladne vznik a zánik pracovnoprávneho vzťahu rušňovodiča bezpečnostnému orgánu13a) podľa ...
(4)

Inšpektorát práce uloží pokutu od 50 000 Sk do 500 000 Sk

a)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytne vodičovi motivačnú prémiu, príplatok ...
b)
prevádzkovateľovi interoperabilnej cezhraničnej dopravy, ak nedodrží ustanovenia dohody v interoperabilnej ...
(5)

Inšpektorát práce uloží pokutu podľa odsekov 1 až 4 aj vtedy, keď sa porušenie povinnosti zistilo na ...

(6)

Inšpektorát práce pri ukladaní pokuty prihliada najmä na závažnosť porušenia povinnosti z hľadiska zaistenia ...

(7)

Konanie o uloženie pokuty možno začať do šiestich mesiacov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku ...

(8)

Ak v priebehu 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty inšpektorát práce zistí, ...

a)
podľa odsekov 1 až 3, uloží jej pokutu do dvojnásobku hornej hranice pokuty podľa odsekov 1 až 3, najmenej ...
b)
podľa odseku 4, uloží jej pokutu od 200 000 Sk do 1 000 000 Sk.
(9)

Ak sa tá istá osoba opakovane dopúšťa správnych deliktov podľa odsekov 1 až 4 alebo ak dopravný podnik ...

(10)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 38
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí vodič, ktorý

a)
vedie vozidlo
1.
bez záznamového zariadenia alebo so záznamovým zariadením, ktoré nemá platnú periodickú prehliadku alebo ...
2.
so záznamovým zariadením, ktoré je poškodené alebo nefunkčné; to neplatí, ak ide o dojazd do dopravného ...
3.
bez vyplneného záznamového listu alebo so záznamovým listom použitým na dlhší čas, než je určený, alebo ...
4.
bez karty vodiča viac ako 15 pracovných dní a nepreukáže nemožnosť predloženia alebo používania karty ...
5.
nemá pri sebe kartu vodiča ani potvrdenie o jej strate alebo odcudzení,
b)
používa kartu vodiča, ktorá je
1.
poškodená, nefunkčná alebo znečistená pričom údaje na nej uvedené nie sú čitateľné,
2.
sfalšovaná alebo ktorej uplynula platnosť, alebo používa kartu iného vodiča alebo vlastní viac ako jednu ...
c)
nepredloží
1.
kartu vodiča, ak je vodič jej držiteľom, alebo vyplnené záznamové listy alebo výtlačky zo záznamového ...
2.
potvrdenie podľa osobitného predpisu,27) že bol práceneschopný, čerpal dovolenku alebo že za predchádzajúcich ...
d)
nečerpá alebo nedodrží prestávku v práci alebo dobu denného alebo týždenného odpočinku alebo presiahne ...
e)
neoprávnene manipuluje so záznamovým zariadením alebo ktorý zatají, znehodnotí, zničí, poškodí, stratí ...
f)
nezaznamená ručne v záznamovom liste, vo výtlačku zo záznamového zariadenia alebo v rozpise služieb ...
g)
nepredloží alebo neodovzdá na požiadanie kontrolného orgánu výpis z rozpisu služieb a kópiu cestovného ...
1.
vnútroštátnej osobnej doprave alebo
2.
medzinárodnej osobnej doprave na linke, ktorej koncové stanice sú umiestnené do vzdialenosti 50 km vzdušnou ...
h)
neuchová po určený čas alebo nepredloží pri cestnej kontrole rozhodnutie o uloženej pokute alebo doklady ...
i)
nepredloží na požiadanie zamestnávateľovi písomné údaje o odpracovanom čase, čase jazdy a čase pracovnej ...
j)
nedodrží
1.
maximálny denný, šesťdňový alebo dvojtýždenný limit času jazdy o viac ako 20 %,
2.
minimálnu dobu denného alebo týždenného odpočinku o viac ako 20 %,
3.
minimálny čas prestávok v práci o viac ako 33 %,
k)
nepoužíva záznamové zariadenie, záznamový list alebo kartu vodiča alebo nezaznamenáva údaje alebo časové ...
l)
nenahlási stratu alebo odcudzenie karty vodiča vydávajúcemu orgánu do siedmich kalendárnych dní odo ...
m)
formálne neoznámi stratu alebo krádež karty vodiča príslušným orgánom členského štátu, v ktorom ku krádeži ...
n)
sa odmietne podrobiť kontrole,
o)
ako držiteľ karty vodiča úmyselne poskytne túto kartu inej osobe, ktorá ju zneužije,
p)
vykonáva dopravné činnosti v cestnej doprave pre dopravný podnik, s ktorým neuzatvoril pracovný pomer, ...
(2)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá

a)
poskytne vodičovi peňažnú alebo nepeňažnú výhodu za prejazdenú vzdialenosť alebo za prepravené množstvo ...
b)
manipuluje so záznamovým zariadením, so záznamovými listami alebo s kartou vodiča na účel falšovania, ...
c)
sfalšuje, zatají alebo zničí údaje zaznamenané na záznamovom liste, na ručnom zázname, na výtlačku zo ...
d)
umiestni vo vozidle zariadenie určené na manipuláciu, ktoré by mohlo byť použité na pozmeňovanie, utajovanie, ...
e)
nepreukáže inšpektorovi práce svoju totožnosť dokladom totožnosti.
(3)

Priestupku sa dopustí rušňovodič, ktorý

a)
nečerpá alebo nedodrží dobu denného alebo týždenného odpočinku alebo presiahne maximálny denný alebo ...
b)
nepredloží zamestnávateľovi písomné údaje o odpracovanom čase u iného zamestnávateľa,
c)
sa odmietne podrobiť kontrole,
d)
nenahlási počet odpracovaných hodín podľa § 12 ods. 5.
(4)

Za priestupky podľa

a)
odseku 1 písm. c) druhého bodu, písm. f), h), o) a p) možno uložiť pokutu do 15 000 Sk,
b)
odseku 1 písm. a) tretieho až piateho bodu, písm. b) prvého bodu, písm. c) prvého bodu a písm. d), g), ...
c)
odseku 1 písm. a) prvého a druhého bodu, písm. b) druhého bodu a písm. e), j), m) a n) možno uložiť ...
d)
odseku 2 možno uložiť pokutu do 50 000 Sk,
e)
odseku 3 možno uložiť pokutu do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.
(5)

Za priestupky podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť pokutu

a)
v blokovom konaní do 330 eur alebo
b)
v rozkaznom konaní do 500 eur.
(6)

Pokutu a zákaz činnosti podľa odseku 4 písm. b) a c) možno uložiť samostatne alebo vo vzájomnom súbehu. ...

(7)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia ...

(8)

Priestupky podľa

a)
odsekov 1 až 3 prejednáva inšpektorát práce príslušný podľa sídla dopravného podniku, ak ide o priestupky ...
b)
odseku 1 prejednáva Policajný zbor v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, ...
(9)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.29)

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 39

Ustanovenia § 8, 9 a 10 sa vzťahujú na samostatne zárobkovo činných vodičov [§ 6 ods. 1 písm. b)] od ...

§ 40
Prechodné ustanovenia
(1)

V rámci kontrolného systému podľa tretej časti sa musí skontrolovať

a)
do 31. decembra 2007 najmenej 1 % dní odpracovaných vodičmi a od 1. januára 2008 do 31. decembra 2009 ...
b)
do 31. decembra 2007 najmenej 15 % dní z celkového počtu skontrolovaných pracovných dní cestnou kontrolou ...
(2)

Národný inšpektorát práce pošle príslušným orgánom členských štátov prvú informáciu podľa osobitných ...

(3)

Národný inšpektorát práce pošle Európskej komisii

a)
prvú informáciu o vykonaných kontrolách v cestnej doprave podľa § 33 písm. b) prvého bodu a štatistické ...
b)
správu podľa § 33 písm. b) tretieho bodu do 30. septembra 2009,
c)
informáciu podľa § 33 písm. h) druhého bodu do 27. júla 2008.
(4)

Do 31. decembra 2007 sa priestupku podľa § 38 ods. 1 písm. c) prvého bodu dopustí vodič, ktorý nepredloží ...

(5)

Od 16. júla 2008 sa ustanovenia o organizácii pracovného času v leteckej doprave (§ 16 až 20) použijú, ...

§ 41

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 42
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 121/2004 Z. z. o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení ...

Čl. II

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V § 6 ods. 1 písmeno o) znie:

„o) spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie, členských štátov Európskej únie, zmluvných strán ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. ...

2.

V § 7 ods. 3 písm. i) sa slová „§ 19 a 20,“ nahrádzajú slovami „§ 19, 20 a osobitného predpisu,17a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a)
§ 37 zákona č. 462/2007 Z. z.“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 12 zákona č. 121/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 38 ...

4.

V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
udeľuje výnimky podľa osobitného predpisu.18aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:

„18aa)
§ 34 ods. 1 písm. f) zákona č. 462/2007 Z. z.“.

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „§ 11 zákona č. 121/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 34 ...

6.

V § 12 ods. 2 písm. j) v treťom bode sa slová „§ 19 a 20,“ nahrádzajú slovami „§ 19, 20 a osobitného ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007 okrem § 38 ods. 1 písm. c) prvého bodu v článku I, ktorý ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 462/2007 Z. z.

  ČASŤ A

  CESTNÉ KONTROLY

  Predmetom cestnej kontroly sú tieto prvky:

  1.

  denné a týždenné časy jazdy, prestávky v práci a doby denného a týždenného odpočinku; záznamové listy, ...

  2.

  každý prípad prekročenia povolenej rýchlosti vozidla trvajúci viac ako jednu minútu, počas ktorého rýchlosť ...

  3.

  podľa potreby okamžité rýchlosti dosiahnuté vozidlom, ako ich zaznamenalo záznamové zariadenie počas ...

  4.

  správne fungovanie záznamového zariadenia (zistenie možného zneužitia záznamového zariadenia alebo karty ...

  5.

  v prípade potreby a s náležitým zohľadnením bezpečnostných aspektov overenie záznamového zariadenia ...

  ČASŤ B

  KONTROLY V DOPRAVNÝCH PODNIKOCH

  Predmetom kontroly v dopravných podnikoch sú okrem prvkov podľa časti A aj tieto prvky:

  1.

  doba týždenného odpočinku a časy jazdy medzi dobami odpočinku,

  2.

  dodržiavanie dvojtýždňového obmedzenia časov jazdy,

  3.

  záznamové listy, údaje z vozidlovej jednotky a z karty vodiča a výtlačky zo záznamového zariadenia. ...

  Pri zistení porušenia predpisov je súčasťou kontroly zisťovanie možnej spoluzodpovednosti podnecovateľov ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 462/2007 Z. z.

  ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE, KTORÉ MUSIA MAŤ KONTROLNÉ ORGÁNY

  Kontrolné orgány (inšpektori a policajti) musia mať na vykonávanie kontrol podľa prílohy č. 1 toto štandardné ...

  1.

  zariadenie umožňujúce stiahnutie údajov z vozidlovej jednotky a z karty vodiča, z digitálneho záznamového ...

  2.

  zariadenie na kontrolu záznamových listov.

  3.

  zariadenie na špecifickú analýzu s príslušným softvérom s cieľom overiť a potvrdiť digitálny podpis ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 462/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 4 k zákonu č. 462/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 5 k zákonu č. 462/2007 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 2000/79/ES z 27. novembra 2000 týkajúca sa Európskej dohody o organizácii pracovného času ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovného času osôb ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie ...

  4.

  Smernica Rady 2005/47/ES z 18. júla 2005 o Dohode medzi Spoločenstvom európskych železníc (CER) a Európskou ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania ...

  6.

  Smernica Komisie 2009/4/ES z 23. januára 2009 o protiopatreniach na prevenciu a odhaľovanie manipulácie ...

  7.

  Smernica Komisie 2009/5/ES z 30. januára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho ...

  8.

  Smernica Rady 2014/112/EÚ z 19. decembra 2014, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektoch ...

Poznámky

 • 1)  Článok 4 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii ...
 • 2)  § 44 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z.
 • 3)  § 9 a 42 Zákonníka práce.
 • 4)  Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  § 119 Zákonníka práce.
 • 7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra ...
 • 8)  Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) z 1. júla 1970 vyhlásená ...
 • 9)  Články 5 až 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 ...
 • 10)  Článok 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
 • 11)  Napríklad § 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2005.
 • 13)  § 46a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...
 • 13a)  § 37 ods. 1 písm. b) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov. ...
 • 13b)  § 7 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 13c)  § 29 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13d)  § 2 písm. l) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13e)  § 28 ods. 12 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13f)  § 16 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej ...
 • 14)  § 14 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
 • 15)  Článok 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
 • 16)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 v platnom znení.§ 2 ods. 1 zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového ...
 • 17)  § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. 462/2007 Z. z.
 • 18)  Rozhodnutie Komisie 2009/810/ES z 22. septembra 2008 o vyhotovení štandardného tlačiva na podávanie ...
 • 19)  Článok 22 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Článok 19 ods. 3 nariadenia ...
 • 20)  Článok 13 ods. 2 a článok 14 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
 • 21)  Článok 14 ods. 1 a článok 22 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
 • 22)  Článok 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
 • 22a)  Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 23)  § 2 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v ...
 • 24)  Príloha IB nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 v platnom znení.
 • 25)  § 67 ods. 3 až 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení zákona č. 534/2003 ...
 • 27)  Príloha rozhodnutia Komisie 2007/230/ES z 12. apríla 2007 o formulári týkajúcom sa právnych predpisov ...
 • 28)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 29)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Článok Q prílohy III nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických ...
 • 31)  Článok 15 ods. 7 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 v platnom znení.
 • 32)  Článok 16 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
 • 33)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 v platnom znení.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore