Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69449
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 462/2003 účinný od 01.03.2019


Platnosť od: 27.11.2003
Účinnosť od: 01.03.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Sociálne poistenie, Prokuratúra, Požiarna ochrana

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD3 DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 462/2003 s účinnosťou od 01.03.2019 na základe 314/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje podmienky nároku a poskytovanie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti ...

§ 2
Zamestnanec
(1)

Zamestnanec podľa tohto zákona je

a)
zamestnanec podľa osobitného predpisu,1)
b)
fyzická osoba v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorá za podmienok ustanovených ...
(2)

Zamestnancom podľa tohto zákona nie je fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo výkone ...

§ 3
Zamestnávateľ
(1)

Zamestnávateľ je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.2)

(2)

Zamestnávateľom podľa tohto zákona nie je pre fyzickú osobu uvedenú v § 2 ods. 2 ústav na výkon ...

Podmienky nároku na náhradu príjmu
§ 4

Nárok na náhradu príjmu má zamestnanec, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného ...

§ 5
(1)

Nárok na náhradu príjmu nemá zamestnanec

a)
ak počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti má nárok na
1.
nemocenské podľa osobitného predpisu,6)
2.
materské podľa osobitného predpisu7) alebo
3.
rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu;8) to neplatí, ak zamestnanec počas poberania ...
b)
ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený ...
c)
ak porušil liečebný režim určený lekárom,10) odo dňa porušenia liečebného režimu,
d)
ak sa nezdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára, odo ...
e)
ak pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky ...
§ 6
Zánik nároku na náhradu príjmu

Nárok na náhradu príjmu zaniká zamestnankyni, ktorá je v období šiestich týždňov pred očakávaným ...

§ 7
Poskytovanie náhrady príjmu
(1)

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ.

(2)

Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do ...

§ 8
Výška náhrady príjmu
(1)

Výška náhrady príjmu je v období

a)
od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 ...
b)
od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti ...
(2)

V kolektívnej zmluve uzatvorenej podľa osobitného predpisu14) možno dohodnúť dennú výšku náhrady ...

(3)

Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu vo výške polovice náhrady príjmu podľa odseku 1 od prvého ...

(4)

Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. ...

(5)

Denný vymeriavací základ zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. a) je podiel súčtu vymeriavacích ...

(6)

Denný vymeriavací základ zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý v rozhodujúcom období ...

(7)

Denný vymeriavací základ určený podľa odsekov 5 a 6 nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací ...

(8)

Denný vymeriavací základ zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. b) je podiel priemerného mesačného ...

(9)

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol.

Spoločné ustanovenia
§ 9
(1)

Nárok na náhradu príjmu sa uplatňuje u zamestnávateľa predložením potvrdenia o dočasnej pracovnej ...

(2)

Zamestnanec je povinný preukázať zamestnávateľovi skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, ...

(3)

Zamestnanec je povinný v období, v ktorom má nárok na náhradu príjmu, dodržiavať liečebný ...

(4)

Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu, či sa dočasne práceneschopný zamestnanec zdržiava ...

§ 10
(1)

Náhrada príjmu sa vypláca vo výplatných termínoch, ktoré sú určené na výplatu mzdy, platu, ...

(2)

Suma náhrady príjmu sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

§ 11

Nárok na náhradu príjmu sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý patrí.

§ 12

Spory vo veciach upravených týmto zákonom rozhodujú súdy.

§ 13
Prechodné ustanovenie

Nároky vyplývajúce z dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktoré vznikli pred 1. januárom ...

§ 13a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

Ak fyzická osoba je zamestnanec k 31. decembru 2010 a toto právne postavenie trvá aj po tomto dni, ...

(2)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1, ...

§ 13b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred 1. januárom 2013, suma náhrady príjmu sa určí ...

Čl. II

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 80 vrátane nadpisu znie:

„§ 80 Platové pomery sudcov pri chorobe alebo pri úraze V čase, keď sudca nevykonáva svoju funkciu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 20a znejú:

„20) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca ...

2.

§ 93 vrátane nadpisu znie:

„§ 93 Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému (1) Ak je sudca uznaný pre chorobu ...

3.

Nadpis nad § 96 znie:

„Konanie o príplatku k náhrade príjmu, o príplatku k nemocenskému, o príplatku k materskému ...

4.

§ 96 znie:

„§ 96 Úhrn príplatku k náhrade príjmu a náhrady príjmu, úhrn príplatku k nemocenskému a ...

5.

V § 99 odsek 1 znie:

„(1) Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému a príplatok k materskému sa vypláca ...

Čl. III

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. ...

1.

V § 130 odsek 2 vrátane poznámok pod čiarou znie:

„(2) Prokurátor počas dočasnej neschopnosti vykonávať funkciu prokurátora pre chorobu alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 49a znejú:

„49) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca ...

2.

§ 131 vrátane nadpisu znie:

„§ 131 Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému (1) Ak je prokurátor uznaný za ...

3.

§ 132 vrátane nadpisu znie:

„§ 132 Príplatok k ošetrovnému (1) Ak prokurátorovi vznikne nárok na ošetrovné podľa osobitného ...

4.

§ 133 vrátane nadpisu znie:

„§ 133 Príplatok k materskému (1) Ak prokurátorovi vznikne nárok na materské podľa osobitného ...

5.

V § 138 ods. 1 sa slová „nárok na nemocenské, na podporu pri ošetrovaní člena rodiny alebo ...

6.

V § 139 odsek 1 znie:

„(1) Nárok na príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k ošetrovnému, ...

7.

V § 140 odsek 1 znie:

„(1) Služobný úrad rozhoduje a) o príplatku k náhrade príjmu, b) o príplatku k nemocenskému, c) o ...

8.

V § 141 odsek 1 znie:

„(1) Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k ošetrovnému a príplatok ...

Čl. IV

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 34 ods. 4 písm. d) sa za slovo „nárok“ vkladajú slová „na náhradu príjmu pri dočasnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca ...

2.

§ 163 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 28 znie:

„§ 163 Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému a príplatok k ošetrovnému (1) Ak ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.

3.

§ 164 vrátane nadpisu znie:

„§ 164 Príplatok k materskému Ak príslušníkovi vznikne nárok na materské podľa osobitného ...

4.

§ 167 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Spoločné ustanovenia o príplatku k náhrade príjmu, o príplatku k nemocenskému, o príplatku ...

5.

V § 168 odsek 1 znie:

„(1) Nárok na príplatok k náhrade príjmu, nárok na príplatok k nemocenskému, nárok na príplatok ...

6.

V § 169 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k materskému a príplatok ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 4 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z. ...
 • 1a)  § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 338/2013 Z. z.
 • 2)  § 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
 • 4)  § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 5)  § 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 34 ods. 2 a § 59 ods. 2 a ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 7)  Zákon č. 461/2003 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 11)  § 25 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ...
 • 14)  Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 54 ods. 1, 2, 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. Z. o nemocenskom poistení v znení zákona č. 543/2010 ...
 • 15a)  § 134 Zákonníka práce.
 • 16)  § 11 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 721/2004 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore