Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 461/2019 účinný od 27.12.2019

Platnosť od: 27.12.2019
Účinnosť od: 27.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 461/2019 účinný od 27.12.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 461/2019 s účinnosťou od 27.12.2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ...

1.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) zlúčením operačných programov zmena operačných programov podľa osobitného predpisu,12a) v dôsledku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Čl. 30 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.“.

2.

V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Konkrétne rozdelenie úloh medzi riadiacim orgánom a sprostredkovateľským orgánom upraví písomná zmluva ...

3.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10) Ak dôjde k zlúčeniu operačných programov, realizácia zanikajúceho operačného programu podľa § ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

„43a) Čl. 125 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.“.

4.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Ak po zlúčení operačných programov koná podľa odseku 8 alebo podľa § 54 sprostredkovateľský orgán ...

5.

Za § 53 sa vkladajú § 54 a 55, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 54 Spoločné ustanovenia týkajúce sa zlúčenia operačných programov (1) Právne účinky výzvy alebo vyzvania ...

Čl. II

Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných ...

1.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak dôjde k zlúčeniu operačných programov,15a) plnenie úloh vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 461/2019 Z. z.“.

2.

Za § 24 sa vkladajú § 25 a 26, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 25 Spoločné ustanovenia týkajúce sa zlúčenia operačných programov (1) Zlúčením operačných programov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) § 54 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 461/2019 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore