Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71088
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.04.2020 do 03.04.2020


Platnosť od: 27.11.2003
Účinnosť od: 01.04.2020
Účinnosť do: 03.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST105 JUD>999824 DS100 EU PP39 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.04.2020 do 03.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 461/2003 s účinnosťou od 01.04.2020 na základe 385/2019, 393/2019 a 46/2020

Legislatívny proces k zákonu 46/2020
Legislatívny proces k zákonu 385/2019
Legislatívny proces k zákonu 393/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 46/2020, dátum vydania: 19.03.2020

A. Všeobecná časť


Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá ako iniciatívny návrh.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dlhodobo deklaruje zámer postupnej transformácie vianočného príspevku na 13. dôchodok. V súlade s touto ambíciou sa predloženým návrhom zákona navrhuje zrušiť vianočný príspevok a zadefinovať novú dôchodkovú dávku – 13. dôchodok.

Nárok na 13. dôchodok budú mať v zásade všetci poberatelia dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou, bez ohľadu na výšku dôchodku.

Suma 13. dôchodku sa navrhuje vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku. To znamená, že napr. poberateľovi sólo starobného dôchodku sa vyplatí 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku. V prípade, ak bude mať poistenec nárok na viacero dôchodkových dávok vyplatí sa len jeden 13. dôchodok a to ten, ktorého suma je najvyššia.

Financovanie 13. dôchodku bude s výnimkou sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku z mladosti financované zo základných fondov starobného poistenia a invalidného poistenia.

Sledované vybrané vplyvy navrhovaného opatrenia podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov zhodnotené v priloženej doložke vybraných vplyvov, v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu a v analýze sociálnych vplyvov.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

1

B.Osobitná časť

K článku I (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)

K bodom 1 a 2 [§ 13 ods. 2 písm. a) a písm. b)]

Navrhuje sa rozšíriť okruh dôchodkových dávok, ktoré sa poskytujú z dôchodkového poistenia o novú dôchodkovú dávku – 13. dôchodok.

K bodom 3 a 5 (§ 77a, § 77b a § 109 ods. 2)

Navrhujú sa podmienky nároku na 13. dôchodok a jeho výplatu. 13. dôchodok bude ex offo vyplatený poistencom, ktorí majú v decembri kalendárneho roka nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku, alebo sociálneho dôchodku.

Sumy 13. dôchodku sa navrhujú určiť v závislosti od priemerných mesačných súm príslušných dôchodkových dávok vykázaných Sociálnou poisťovňou k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku. Poberateľovi starobného dôchodku sa teda napríklad navrhuje vyplatiť 13. dôchodok v priemernej sume starobného dôchodku vykázanej k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka a poberateľovi sirotského v priemernej sume sirotského dôchodku. Na účely určenia sumy 13. dôchodku poberateľov invalidných dôchodkov sa navrhuje rozlišovať medzi priemernou sumou invalidného dôchodku poistenca, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 % a priemernou sumou invalidného dôchodku poistenca, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je najviac 70 %. Priemerná suma sociálneho dôchodku sa navrhuje ustanoviť rovnako ako priemerná suma invalidného dôchodku poistenca, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %.

Navrhuje sa úmerné krátenie sumy 13. dôchodku poistenca, ktorého suma dôchodkovej dávky bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získane v cudzine podľa Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, alebo medzinárodnej zmluvy alebo s prihliadnutím na obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ktoré zakladá nároku na výsluhový dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Účelom tohto úmerného krátenia je, aby sumy 13. dôchodku dotknutých poistencov zodpovedala dĺžke obdobia dôchodkového poistenia získaného podľa zákona o sociálnom poistení.

Navrhuje sa, aby v prípade súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky sa vyplácal len ten, ktorého suma je najvyššia. Tým sa navrhuje predísť kumulácii vyplácania 13. dôchodkov.

Navrhuje sa, aby sa 13. dôchodok vyplácal v deň splatnosti dôchodkovej dávky v decembri kalendárneho roka.

K bodom 4 a 13 (§ 82 ods. 10 a § 293eq)

Navrhuje sa, aby 13. dôchodok na rozdiel od ostatných dôchodkových dávok nepodliehal valorizácii podľa § 82 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Suma 13. dôchodku sa bude zvyšovať rastom priemernej sumy sólo dôchodku príslušného druhu.

K bodom 6, 7 a 8 (§ 162 ods. 1, § 163 ods. 1, 168a ods. 1)

Navrhuje sa ustanoviť, ktorý zo základných fondov Sociálnej poisťovne je určený na výplatu 13. dôchodku. V prípade, ak nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu vzniká na základe

2

vyplácania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku, ktorého nárok je odvodený od starobného alebo predčasného starobného dôchodku, je príslušný základný fond starobného poistenia. V prípade, ak nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu vzniká na základe vyplácania invalidného dôchodku a pozostalostného dôchodku, ktorého nárok je odvodený od invalidného dôchodku, je príslušný základný fond invalidného poistenia. Zároveň sa navrhuje, aby 13. dôchodok vyplácaný na základe vyplácania sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku z mladosti bol hradený z finančných prostriedkov, ktoré štát poskytuje na osobitný účet Sociálnej poisťovne.

K bodom 9, 10 a 11 (§ 226 ods. 1 písm. o), p) a q) - šiesty bod)

V súvislosti so spôsobom určovania sumy 13. dôchodku sa navrhuje rozšírenie povinnosti Sociálnej poisťovne o povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle do 31. augusta príslušného kalendárneho roka sumy priemerných mesačných súm dôchodkových dávok platných k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Zmeny označenia písmen § 226 ods. 1 súvisia s novelami zákona o sociálnom poistení, ktoré ešte nadobudnú účinnosť (napr. novela zavádzajúca ročné zúčtovanie v sociálnom poistení).

K bodu 12 (§ 233 ods. 10 a 11)

V súvislosti s návrhom na zrušenie zákona o poskytovaní vianočného príspevku sa navrhujú príslušné legislatívno-technické úpravy.

K bodu 14 (§ 294aa)

V súlade so zámerom transformácie vianočného príspevku na 13. dôchodok v nadväznosti na návrh zavedenia 13. dôchodku sa navrhuje zrušiť zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku v znení neskorších predpisov.

K článku II (zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Navrhuje sa upraviť nárok na výplatu a výplata 13. dôchodku poberateľom výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, ktorým bol na tento dôchodok prekvalifikovaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok priznaný podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení (5. časť zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení), na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov z dôvodu vzniku osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov. V zmysle uvedeného sa navrhuje, aby 13. dôchodok patril tým výsluhovým dôchodcom, ktorí mali nárok na vianočný príspevok podľa zákona o poskytovaní vianočného príspevku, avšak bez ohľadu na výšku dôchodku.

Zároveň sa navrhuje, aby poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení,

3

ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, vyplácal 13. dôchodok útvar príslušného silového rezortu. Obdobne sa postupovalo aj pri vyplácaní vianočného príspevku uvedených poberateľov dôchodkových dávok.

Navrhuje sa, aby 13. dôchodok vyplácaný útvarom príslušného silového rezortu bol výdavkom osobitného účtu.

K článku III (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

V súvislosti s návrhom na zavedenie 13. dôchodku sa navrhuje ustanoviť, že 13. dôchodok sa nepovažuje za príjem na účely určenia súm životného minima. Rovnako to bolo v prípade vianočného príspevku.

K článku IV (účinnosť)

Navrhuje sa, aby čl. I, okrem bodu 10 a 11, čl. II a III nadobudli účinnosť 1. apríla 2020. Navrhuje sa, aby čl. I bod 10 nadobudol účinnosť 1. januára 2021 a článok I bod 11 1. januára 2023.

 

Bratislava 12. februára 2020

Peter Pellegrini, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ján Richter, v.r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Dušana BUBLAVÉHO, Márie JANÍKOVEJ, Milana PANÁČKA a Ľubomíra ŽELlEZKU na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 385/2019, dátum vydania: 19.11.2019

A.Všeobecná časť

Cieľom návrhu zákona je zmiernenie sociálnych dopadov a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti baníkov so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktorí prídu o zamestnanie z dôvodu útlmu banskej činnosti, ako aj zabezpečenie nákladov poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

V procese transformácie uhoľného regiónu zo sociálneho a ekonomického hľadiska najviac ohrozenou skupinou obyvateľstva zamestnanci ťažobného priemyslu v hlbinných baniach. U mladších zamestnancov, ktorí pracujú v ťažobnom priemysle kratšie, sa dá očakávať väčšia flexibilita, čo sa týka ich možností rekvalifikácie, ako aj hľadania si nového uplatnenia na trhu práce. U starších zamestnancov, ktorí navyše pracujú v ťažobnom priemysle dlhodobo, sa predpokladať absencia skúseností so zmenou zamestnania a skúseností s procesmi súvisiacimi s nezamestnanosťou, komunikáciou s úradmi a zamestnávateľmi a aktívnym hľadaním si nového zamestnania. Skorším ukončením ťažby – útlmom, bude dochádzať k predčasnému odchodu zamestnancov baní, ktorí najmä vzhľadom k veku nebudú schopní adaptácie na nový druh povolania.

Predkladaný návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy, negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a taktiež nezakladá vplyv na služby verejnej správy pre občana ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.

2

B. Osobitná časť

K Čl. I

K § 1 a 2

V návrhu sa zavádza inštitút kompenzačného príspevku pre zamestnancov, ktorí z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky skončili pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktorý vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vylučuje sa priznanie kompenzačného príspevku osobám, ktoré poberajú osobitný príspevok baníkom podľa zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov, dávky výsluhového zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predčasného alebo starobného dôchodku.

K § 3

Návrh určuje trvanie poskytovania kompenzačného príspevku a spôsob výpočtu zvýšenia kompenzačného príspevku, kde konštanty 17,5 a 23,33 stanovené na základe vzorcov v prílohe zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov. Výsledná suma kompenzačného príspevku je uvedená v tabuľke:

Odpracovaná doba v rokochVýška príspevku Doba poberania v rokochOdpracovaná doba v rokochVýška príspevku Doba poberania v rokoch3200 €111350 + 23,33 = 373,33 € 34 200 + 17,5 = 217,5€ 112350 + 23,33 × 2 = 396,66 €35200 + 17,5 × 2 = 235,0 € 113 350 + 23,33 × 3 = 419,99 € 36 200 + 17,5 × 3 = 252,5 € 214350 + 23,33 × 4 = 443,32 €37200 + 17,5 × 4 = 270,0 €215350 + 23,33 × 5 = 466,65 €78 200 + 17,5 × 5 = 287,50€216350 + 23,33 × 6 = 489,98 €79 200 + 17,5 × 6 = 305,0 € 220350 + 23,33 ×10 = 583,30 € 710350 €330 350 + 23,33 × 20 = 816,60 € 7

Podmienky vzniku nároku na poberanie zníženého kompenzačného príspevku vylučujú možnosti súbehu kompenzačného príspevku s invalidným dôchodkom a úrazovou rentou, ak je vyššia ako suma kompenzačného príspevku. Oprávnenej osobe sa ukladá povinnosť vrátiť finančné prostriedky neoprávnene vyplatené alebo vyplatené v nesprávnej výške. Ak tak neurobí dobrovoľne, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže vymáhať túto sumu v lehote troch rokov od zistenia neoprávneného vyplatenia príspevku, najneskôr však do desať rokov od vyplatenia príspevku.

3

K § 4

Navrhuje sa, aby sa na proces konania o priznaní kompenzačného príspevku vzťahoval zákon o správnom konaní. Podrobne upravené podmienky vzniku nároku na kompenzačný príspevok, povinné náležitosti žiadosti, spôsob podania žiadosti, proces posudzovania žiadosti a vydanie rozhodnutia spolu s rozhodnutím o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

K Čl. II

K bodu 1 až 3

Navrhovanou úpravou sa odstraňuje súbeh poberania kompenzačného príspevku s osobitnom príspevkom baníkom podľa zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov z titulu útlmu banskej činnosti.

K Čl. III

Navrhovaná úprava zabezpečuje garanciu poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Oprávnená osoba, ktorá priznaný kompenzačný príspevok baníkom bude dôchodkovo poistená ako poistenec štátu, ak nebude dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo poistenec štátu z iného dôvodu. Štát bude za takéhoto poistenca štátu mesačne platiť Sociálnej poisťovni poistné na dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity.

K Čl. IV

Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona od 1. januára 2020.

 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 393/2019, dátum vydania: 15.11.2019

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018.

Podľa plánu legislatívnych úloh je dôvodom na predloženie návrhu zákona zjednodušenie vybavovania elektronických podaní pri evidovaní vozidiel, čo vyplýva tiež z uznesenia vlády SR č. 327/2017 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (bod B.8.). Cieľom je situácia, kedy po spracovaní žiadosti podanej prostredníctvom elektronickej služby bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II, objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii časť I a tabuľky s evidenčným číslom sa pripravia na odoslanie. Pre občanov by to znamenalo úplné vylúčenie potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu pri evidovaní novozakúpených vozidiel, ako aj vozidiel jednotlivo dovezených do Slovenskej republiky z cudziny.

V oblasti evidovania vozidiel sa navrhujú aj ďalšie čiastkové opatrenia, ktorých cieľom je zefektívniť a zlepšiť poskytovanie služieb evidencie vozidiel, napríklad zavedenie možnosti pre vlastníkov vozidiel, aby si sami mohli požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby, vypustenie fyzického porovnávania údajov z dokladov s údajmi na vozidle, umožnenie vykonávania niektorých ďalších evidenčných úkonov na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte alebo predĺženie platnosti zvláštnych evidenčných čísel.

Medzi najdôležitejšie zmeny v pravidlách cestnej premávky možno zaradiť úpravu parkovania na chodníku tak, aby nebolo možné jazdiť po chodníku, ale zaparkovať len na chodníku priľahlom k ceste, spresnenie zákazu používania mobilov a podobných zariadení počas vedenia vozidla a zavedenie povinnosti vytvárať záchranársku uličku v kolóne stojacich vozidiel.

Voči mladým vodičom, ktorí rizikovou skupinou, sa navrhuje zavedenie istej obdoby skúšobnej lehoty, ktorú poznal predchádzajúci zákon č. 315/1996 Z. z., avšak navrhované nové opatrenia precíznejšie a zacielené na konkrétnu skupinu vodičov, ktorí v najväčšej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu. Pôjde o sústavu opatrení, ktoré budú nasledovať po tom, čo vodič spácha druhé porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenie rýchlosti jazdy v lehote do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia. Novinkou z týchto opatrení je rehabilitačný program pre vodičov, ktorí sa bude vykonávať u dopravného psychológa.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia a na vedenie motorových vozidiel vyplýva zo smernice 2006/126/ES o vodičských preukazoch, na základe ktorej sa od roku 2013 zvýšil vek na vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE z 18 rokov na 21 rokov a na vedenie motorových vozidiel skupiny D a DE z 21 rokov na 24 rokov. Smernicou Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645, ktorou sa zmenila smernica o vodičských preukazoch sa tento vek znižuje na pôvodnú úroveň, avšak za podmienky dôkladnejšieho a hlbšieho vzdelania mladších vodičov v teórii aj v praxi vedenia takýchto motorových vozidiel. aj v súčasnosti využíva možnosť viesť motorové vozidlo na základe aplikácie smernice 59/2003/ES v nižšom veku aj mnoho iných členských štátoch Európskej únie (napr. Česká republika, Rakúsko, Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko). Týmto sa zároveň

2

vyhovie požiadavkám dopravných podnikov a autodopravcov, ktorí takéto opatrenie navrhovali už dlhodobo vzhľadom na nedostatok vodičov v nákladnej a autobusov doprave.

Predmetom návrhu zákona je súčasne aj zlepšenie vymožiteľnosti sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti, ktorá je najmä vo vzťahu k vozidlám evidovaným v zahraničí značne obmedzená. Zavádza sa nový právny inštitút blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla, ktoré umožní ukladať pokuty držiteľovi alebo vodičovi priamo na mieste za porušenie pravidiel zistené v minulosti (vozidlá sa budú zastavovať na základe tzv. black listov evidenčných čísel), na čo budú naviazané ďalšie donucovacie oprávnenia ako uloženie kaucie v prípade neuhradenia pokuty na mieste alebo možnosť zadržať doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom do uhradenia pokuty. Zlepšenie vymožiteľnosti pokuty za objektívnu zodpovednosť obdobným spôsobom sa navrhuje upraviť aj v zákone č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a zákone č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke.

V novele zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sa predovšetkým zvyšuje horná hranica možnej pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas vedenia vozidla, a to v blokovom konaní z 50 eur na 100 eur a v riadnom konaní zo 100 eur na 200 eur.

Predpokladajú sa pozitívne vplyvy aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu a na služby pre občana; vplyvy na životné prostredie a manželstvo, rodičovstvo a rodinu sa nepredpokladajú žiadne.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV

1. Základné údaje

Názov materiálu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

💧 Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

💧 Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

Začiatok: 4.6.2018Ukončenie: 18.6.2018

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

3

2. Definícia problému

Návrh zákona sa predkladá v súvislosti s plnením uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 327 z 28. júna 2017, ktoré uložilo ministrovi vnútra zjednodušiť vybavovanie elektronických podaní na úseku evidovania vozidiel; návrh zákona bol zahrnutý do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 s termínom na predloženie na rokovanie vlády v mesiaci apríl 2018. s odložením predloženia do 30. júna 2019.

Návrhom zákona taktiež dochádza k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch v časti, ktorá sa týka zmien v smernici 2006/126/ES o vodičských preukazoch, ktorá sa podľa uznesenia vlády č. 469 z 10. októbra 2018 predložiť na rokovanie vlády do 30. júna 2019.

Návrh zákona reaguje aj na vládou Slovenskej republiky schválený Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (uznesenie č. 110 z 13. marca 2019), podľa ktorého sa v termíne do 31. decembra 2019 majú zaviesť farebne odlišné tabuľky s evidenčným číslom pre čisté elektromobily a plug-in hybridy.

Súčasne je návrh zákona vypracovaný aj na základe dokumentu „Biela kniha do roku 2050 Plán jednotného európskeho dopravného priestoru Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje“, ktorá v zozname iniciatív pre oblasť bezpečnosti dopravy obsahuje prvoradé úlohy vyplývajúce najmä z cieľa 1.4. – Konať v prospech bezpečnosti dopravy: zachrániť tisícky životov.

Súčasný stav:

Elektronizácia služieb na úseku evidovania vozidiel je čiastočná, nezabezpečujúca vo viacerých prípadoch komplexný servis bez nutnosti osobnej návštevy pracoviska evidujúceho vozidlá.

Z dlhodobého hľadiska sa Slovenskej republike darilo plniť záväzok znížiť do roku 2020 počet úmrtí na cestách o 50 % (na počet 172), avšak tento stav nemožno bez adekvátnych zmien udržiavať do roku 2020. V súčasnosti neexistujú účinné opatrenie na zamedzenie recidívy páchania deliktov v doprave u vodičov s krátkou vodičskou praxou.

Pri realizácii objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla sa Policajný zbor stretáva s nemožnosťou konať vo veci deliktov, kde nemohli byť zistené údaje o vozidle a jeho držiteľovi, rovnako problémové je i vymáhanie pokuty uloženej pri realizácii objektívnej zodpovednosti držiteľovi vozidla, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia a na vedenie motorových vozidiel vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Komisie 2006/126/ES o vodičských preukazoch. Podľa tejto smernice sa od roku 2013 zvýšil vek na vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE z 18 rokov na 21 rokov a na vedenie motorových vozidiel skupiny D a DE z 21 rokov na 24 rokov. Toto zvýšenie minimálneho veku sa na základe zmeny smernice zosúlaďuje s minimálnymi vekmi podľa smernice 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy.

3. Ciele a výsledný stav

Cieľom návrhu zákona je zjednodušenie vybavovania elektronických podaní na úseku evidovania vozidiel a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom zefektívnenia prihlasovania vozidiel do evidencie a vykonávania podaní prostredníctvom elektronických služieb zriadených na tento účel. Cieľom je zmena elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel, kedy po spracovaní žiadosti bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II a pripravia sa na odoslanie tabuľky s evidenčným číslom, ktoré budú doručované občanom prostredníctvom kuriérnej služby. Pre občanov by to znamenalo vytvorenie predpokladov na úplné vylúčenie potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu pri evidovaní novozakúpených vozidiel, vozidiel jednotlivo dovezených do Slovenskej republiky z cudziny, ako aj vykonávania prevodov držieb vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej za tento účel.

Na zníženie nehodovosti najmä mladých a neskúsených vodičov sa navrhuje prijať opatrenia (doškoľovací kurz, rehabilitačný program pre vodičov, preskúšanie odbornej spôsobilosti a v prípade ďalšej recidívy až odobranie vodičského oprávnenia) pri zistení opakovaného porušovania vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov.

Ďalším podstatným cieľom návrhu zákona je úpravou vybraných pravidiel cestnej premávky zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, znížiť vek na vedenie motorových vozidiel skupiny C, CE, D a DE a zlepšiť vymožiteľnosť pokuty uloženej pri aplikácii objektívnej zodpovednosti.

4. Dotknuté subjekty

Návrh zákona sa bude týkať:

a)účastníkov cestnej premávky,

b)žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičského oprávnenia,

c)vlastníkov, držiteľov a prevádzkovateľov vozidiel,

d)predajcov nových vozidiel, osôb, ktorých predmetom činnosti je predaj vozidiel,

e)pracovísk originality vozidiel,

f)orgánov štátnej správy: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR, okresné úrady, orgány Policajného zboru.

5. Alternatívne riešenia

4

Alternatívne riešenia boli zvažované na úseku zmien v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, vrátane vykonávania zmien držiteľov vozidiel. V súčasnosti sa zmeny v evidencii vozidiel vykonávajú na dopravnom inšpektoráte, kde sa po zmene staré, neplatné tabuľky s evidenčným číslom odovzdajú policajtovi. Tu sa predpokladá zákonom uložiť povinnosť pre občanov po prevzatí nových dokladov a tabuliek s evidenčným číslom od doručovacej služby zabezpečiť vrátenie alebo následné odovzdanie pôvodných dokladov a tabuliek s evidenčným číslom priamo kuriérnej službe pri vydávaní nových dokladov a tabuliek, resp. povinnosť ich vrátenia najbližšiemu orgánu Policajného zboru. V ostatných bodoch neboli zvažované alternatívy, navrhované riešenia možno považovať za najvhodnejšie so zreteľom na oprávnené záujmy účastníkov cestnej premávky.

6. Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? S Áno * NiePredpokladá sa zmena vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. schválenie novej vyhlášky o dopravnom značení.

7. Transpozícia práva EÚ

Návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 8. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. L 112, 2. 5. 2018) v časti týkajúcej sa zmien v smernici 2006/126/ES o vodičských preukazoch.

8. Preskúmanie účelnosti**

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu

💧 Pozitívne

Žiadne

💧 Negatívne

Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

💧 Áno

Nie

Čiastočne

💧 Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP

💧 Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

💧 Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

💧 Pozitívne

Žiadne

Negatívne

💧 Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

💧 Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

10. Poznámky

Predpokladá sa, že negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy bude prevažne len jednorazový; najvyšší podiel sa predpokladá pri úprave informačných systémov evidencie vodičov a evidencie vozidiel. Nálady súvisiace s tvorbou informačného systému objektívnej zodpovednosti vyčíslené v príslušnej analýze, jeho návratnosť odhadujeme v druhom, príp. treťom roku reálneho výkonu navrhovaných opatrení a v nasledujúcom období sa predpokladajú len minimálne náklady a na strane druhej zvýšené príjmy do rozpočtu verejnej správy a predovšetkým zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Vzhľadom na skutočnosť zavádzania nových opatrení predovšetkým na úseku zlepšenia vymožiteľnosti pokuty uloženej v rámci aplikácie inštitútu objektívnej zodpovednosti možno predpokladať, že predmetný materiál bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Uviesť odhad navýšenia príjmov však v súčasnosti nie je možné, keďže nie je možné dopredu určiť počet prípadov porušení pravidiel cestnej premávky, na ktoré sa uvedené opatrenia vzťahujú.

11. Kontakt na spracovateľa

5

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru

odbor dopravnej polície – mjr. JUDr. Katarína Manduchová, e-mail

katarina.manduchova2@minv.sk

 

odbor dokladov a evidencií – plk. Ing. Boris Križánek, e-mail

ode.ppz@minv.sk

 

12. Zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pri vypracovaní doložky vybraných vplyvov vychádzalo z vlastných odhadov, odhadov dodávateľov informačných systémov a štatistík Policajného zboru.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Komisia uplatnila k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania: Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré nie rozpočtovo zabezpečené; pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnych vplyvov na malé a stredné podniky; pozitívne vplyvy na informatizáciu; pozitívne vplyvy služieb verejnej správy na občana a pozitívne vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe. K doložke vybraných vplyvov a dôvodovej správe - dôvodová správa predloženej novelizácie identifikuje jej pozitívne sociálne vplyvy, avšak tie nie identifikované v doložke vybraných vplyvov, v súvislosti s čím nie je vypracovaná analýza sociálnych vplyvov. Túto diskrepanciu je potrené odstrániť, v súlade s pripomienkami formulovanými nižšie.

K sociálnym vplyvom

Nakoľko predmetná novelizácia navrhuje zníženie minimálnej vekovej hranice pre získanie vodičských oprávnení špecifikovaných v zákone, možno identifikovať pozitívny sociálny vplyv tejto novelizácie, a síce zlepšenie prístupu k získaniu vodičských oprávnení (identifikovateľné v bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov) a k obsadeniu pracovných pozícií, ktorých podmienkou je získanie konkrétneho vodičského oprávnenia (identifikovateľné v bode 4.4).

Bod 4, vzťahujúci sa na § 4 ods. 1 písm. f) novelizovaného zákona, zvyšuje bezpečnosť chodca, čo možno označiť ako pozitívny vplyv v rámci bodu 4.2 analýzy sociálnych vplyvov.

Keďže sa na základe čl. IV predloženého materiálu ruší minimálna veková hranica pre získanie inštruktorského oprávnenia, ktorú stanovuje zákon č. 93/2005 Z. z. autoškolách 8 , ods. 2), toto možno vyhodnotiť ako pozitívny vplyv identifikovateľný v bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov.

Komisia tiež odporúča zhodnotiť vplyv Čl. II tejto novelizácie, ktorým sa mení § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka. zato, že by bolo potrebné vyhodnotiť, či nedochádza k vzniku negatívneho sociálneho vplyvu podľa bodu 4.2 analýzy sociálnych vplyvov, spočívajúcom v zhoršení postavenia spotrebiteľov pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv.

K vplyvom na rozpočet verejnej správy

Nakoľko sa v materiáli navrhuje znížiť sankciu za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o priestupkoch, materiál bude mať na strane príjmov, podľa nášho názoru, nielen pozitívny ale aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Tento vplyv žiada Komisia vyčísliť v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.

V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy vyčíslené výdavky v sume 3 299 810 eur na rok 2019 a v sume 54 121 eur ročne na roky 2020 2022, vrátane vplyvu na zvýšenie počtu zamestnancov o 5 osôb a s tým súvisiacich osobných výdavkov. V zmysle časti 2.1.1. analýzy vplyvov ako aj v zmysle doložky vybraných vplyvov predmetné výdavky nie rozpočtovo zabezpečené. Komisia podotýka, že Ministerstvo vnútra SR nepredložilo požiadavku na zvýšenie výdavkov a zvýšenie limitu počtu zamestnancov ani v rámci komentára MV SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 2021 a ani na rokovaní k predmetnému návrhu rozpočtu. V nadväznosti na uvedené Komisia nesúhlasí s rozpočtovo nekrytým vplyvom vyplývajúcim z materiálu. Všetky predmetné vplyvy žiada Komisia zabezpečiť v rámci schválených limitov výdavkov ako aj schváleného limitu počtu zamestnancov kapitoly Ministerstva vnútra SR na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.

V čl. IV materiálu na novelizuje zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je v zmysle predkladacej správy znovuzavedenie autoškoly Ministerstva vnútra SR. Predkladateľ v materiáli bližšie nepopisuje postupy a činnosti potrebné k znovuzavedeniu tejto autoškoly a neuvádza ani žiadne kvantifikácie. V nadväznosti na uvedené je potrebné do materiálu doplniť vplyvy súvisiace so znovuzavedením tejto autoškoly, resp. vysvetliť, prečo sa predkladateľ v doložke a analýze vplyvov k tejto autoškole nevyjadruje.

Komisia upozorňuje, že v tabuľke č. 1 analýzy vplyvov nie je vyplnený ani riadok „financovanie zabezpečené v rozpočte“ ani riadok „rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora“. Uvedené je potrebné doplniť.

Komisia zároveň upozorňuje, že analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy sa v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vypracováva na bežný rok a tri nasledujúce rozpočtové roky, t. j. v tomto prípade by mala byť vypracovaná na roky 2018 až 2021.

K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie

Komisia žiada predkladateľa o podrobnejší kvalitatívny popis a prípadne vyčíslenie pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie v časti „3.3 Náklady regulácie“ analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie v

6

súvislosti so zefektívnením prihlasovania vozidiel do evidencie a vykonávania podaní prostredníctvom elektronických služieb.

Táto časť slúži na identifikáciu a vyčíslenie nákladov/úspor, ktoré vzniknú podnikateľom, pričom predkladateľ uvádza v časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady, náklady, ktoré vzniknú dopravnému inšpektorátu. V prípade, že tieto náklady budú hradiť podnikatelia, považuje Komisia za potrebné uviesť aspoň ich približné vyčíslenie na základe predbežnej cenovej ponuky od dodávateľa služby.

K analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana

V bode 7.1.3 je potrebné podrobnejšie popísať aký vplyv na občana budú mať navrhované zmeny.

V bode7.2.1 je potrebné vyplniť zníženie nepriamych finančných nákladov z navrhovaných zmien je zrejmé, že občan nebude musieť pri vybavovaní žiadosti navštíviť úrad, ale bude si môcť vybaviť svoje žiadosti z pohodli domova elektronicky a následne mu budú všetky potrebné doklady a tabuľky s evidenčným číslom vozidla doručené na adresu ním zadanú. Občan teda ušetrí na cestovnom čo nepriame finančné náklady. Uvedené zníženie je potrebné v bode 7.2.1 aj vyčísliť.

V bode 7.2.2 je potrebné vyplniť zníženie času vybavenia požiadavky občan si bude môcť vybaviť svoje žiadosti elektronicky a všetky potrebné doklady mu budú doručené kuriérom, takže nebude musieť navštíviť úrad, čím ušetrí cestu tam a späť, ako aj čakanie na úrade.

Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok.

Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok. Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.

Vyhodnotenie pripomienok:

Všetky pripomienky Komisie boli akceptované a zapracované s tým, že k pripomienke Komisie k možným negatívnym vplyvom znovuzavedenia autoškoly MV SR a zmeny Občianskeho zákonníka uvádzame, že pôvodne navrhované zmeny boli z návrhu zákona vypustené.

7

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2019

2020

2021

2022

Príjmy verejnej správy celkom

0

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť

0

0

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

3 266 417

73 245

73 245

73 245

v tom: MV SR / program 0D6

3 266 417

73 245

73 245

73 245

z toho:

- vplyv na ŠR

3 266 417

73 245

73 245

73 245

Rozpočtové prostriedky

3 266 417

73 245

73 245

73 245

EÚ zdroje

0

0

0

0

spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

v tom: MV SR

0

0

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na počet zamestnancov

5

5

5

5

- vplyv na ŠR

5

5

5

5

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

8 312

54 276

54 276

54 276

- vplyv na ŠR

8 312

54 276

54 276

54 276

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

3 266 417

73 245

73 245

73 245

v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť

3 266 417

73 245

73 245

73 245

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0

0

0

0

8

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Návrh zákona predpokladá negatívny, ale aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Negatívny vplyv v rokoch 2019 2022 sa predpokladá kryť v rámci rozpočtovej kapitoly MV SR, kde na základe dopadovej analýzy bude v súvislosti s predloženým návrhom zákona potrebné zabezpečiť

1. Zmena v informačnom systéme Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov

2. Zmena v informačnom systéme dopravno-správne agendy

3. Zmena v informačnom systéme evidencia vozidiel

4. Vytvorenie nového pracoviska elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel

5. Zmena v informačnom systéme dopravných nehôd

Vplyvy súvisiace s návrhom zákona budú zabezpečené v rámci limitov výdavkov a limitov počtu zamestnancov kapitoly Ministerstva vnútra SR na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Nižšie uvádzame vplyvy, ktoré nemožno vyčísliť a ktoré nie sú z tohto dôvodu zahrnuté v analýze v bode 2.2.4.

Pozitívny vplyv v rozpočtovej kapitole MV SR – nevyčísliteľný

Návrhom zákona sa v súvislosti so zlepšením vymožiteľnosti pokuty uloženej pri aplikácii inštitútu objektívnej zodpovednosti zavádza ukladanie pokuty v blokovom konaní (ak v minulosti údaje o vozidle a jeho držiteľovi nemohli byť lustrované v príslušných evidenčných systémoch cudzích krajín a preto nemohol byť vydaný rozkaz o uložení pokuty). Vzhľadom na skutočnosť, že objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla nie je vykonávaná automatizovaným spôsobom, MV SR nemá informácie o počte porušení pravidiel cestnej premávky vozidlami evidovanými v zahraničí a preto pozitívny vplyv na rozpočet nemožno vyčísliť. Vzhľadom na to, že ide o novú oblasť, nie je možné v súčasnosti odhadnúť príjem z uložených pokút.

Rovnako sa návrhom zákona zavádza možnosť povoľovania výnimky z § 39 ods. 4 zákona o cestnej premávke, z čoho možno predpokladať zvýšenie príjmov do rozpočtu verejnej správy, a to vzhľadom na skutočnosť, že povolenie takejto výnimky je podmienené úhradou správneho poplatku podľa položky 64 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Nakoľko však ide o novú oblasť a predkladateľ nemá vedomosť o počte žiadostí, navyše výška správneho poplatku sa určuje s ohľadom na časovú a miestnu platnosť výnimky, nemožno tento pozitívny vplyv presne kvantifikovať.

Negatívny vplyv v rozpočtovej kapitole MV SR – nevyčísliteľný

V predkladanom návrhu zákona sa okrem iného navrhuje z dôvodu menšej nebezpečnosti činu pre spoločnosť upraviť výmery sankcie pokuty a zákazu činnosti za spáchanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ale len ak udalosť v cestnej premávke, ktorá by inak mohla byť kvalifikovaná ako škodová udalosť, vzhľadom na nesplnenie povinností, resp. porušenia zákazov podľa § 64 ods. 2 zákona o cestnej premávke, sa považuje za dopravnú nehodu. Porovnanie súčasného, účinného stavu možnosti ukladania pokuty a zákazu činnosti s navrhovaným stavom

Účinný stavNavrhovaný stav

Pokutav eurách300 – 1300200 – 1000

zákaz činnosti v rokoch1 – 50 – 5

Z praktických skúseností je známe, že v prípade vyššie uvedených priestupkov správne orgány ukladajú sankciu pokuty zväčša v najnižšej možnej výmere, t. j. 300 (nový stav 200 €), avšak vzhľadom na skutočnosť, že predkladateľ nedisponuje (ani nemá informáciu, že niekto ňou disponuje) presným štatistickým prehľadom počtu vyššie uvedených priestupkov, nemožno kvantifikovať negatívny vplyv takéhoto návrhu.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

1. Cieľom návrhu zákona o cestnej premávke je zníženie nehodovosti najmä mladých a neskúsených vodičov prijatím opatrení (doškoľovací kurz, rehabilitačný program, preskúšanie odbornej spôsobilosti a v prípade ďalšej recidívy odobranie vodičského oprávnenia) pri zistení opakovaného porušovania vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov. Na základe praktických skúseností o rozdielnom správaní sa vodičov pri vytváraní záchranárskej uličky v prípade vzniku dopravných kongescií na diaľnici, ako aj na základe informácií získaných zo zahraničia, sa navrhuje definovať povinnosť vytvárania záchranárskej uličky v kolóne stojacich vozidiel na diaľnici a na smerovo rozdelených cestách mimo obce. Zmenou znenia § 37 sa navrhuje označenie cesty ako cesty pre motorové vozidlá použiť napríklad na diaľnice a rýchlostné cesty vybudované v

9

polovičnom profile, ale aj na cesty I. triedy a iné cesty, ak kompetentné orgány usúdia, že je vhodné na danej ceste zamedziť premávke nemotorizovaným účastníkom cestnej premávky a zvláštnym motorovým vozidlám.

2. Navrhovaným opatrením na zlepšenie podnikateľského prostredia je zefektívnenie prihlasovania vozidiel do evidencie a vykonávania podaní prostredníctvom elektronických služieb zriadených na tento účel. Cieľom je zmena elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel, kedy po spracovaní žiadosti bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II, objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii časť I a pripravia sa na odoslanie tabuľky s evidenčným číslom. Zároveň sa navrhuje obdobným spôsobom zabezpečovať zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Občania budú povinní pri prevzatí nových dokladov a tabuliek s evidenčným číslom od doručovacej služby doručovacej službe zároveň odovzdať pôvodné doklady a tabuľky, inak si po nové doklady a tabuľky budú musieť prísť na dopravný inšpektorát. Centrálne pracovisko na vybavovanie elektronických podaní prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel bude potrebné zabezpečiť po personálnej, technickej a organizačnej stránke. Súvisiace zmeny budú mať vplyv na informačný systém Národná evidencia vozidiel, ktorý bude potrebné vrátane elektronických služieb patrične upraviť. Ďalšou významnou zmenou je možnosť pre vlastníkov vozidiel, aby si sami mohli požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

3. Predmetom návrhu zákona je súčasne aj zlepšenie vymožiteľnosti sankcie, ktorá by v dôsledku nemožnosti zistenia údajov o držiteľovi vozidla, nemohla byť inak tejto osobe uložená (napr. osoby zodpovedné v rámci uplatnenia inštitútu objektívnej zodpovednosti za porušenie pravidiel cestnej premávky, o ktorých nie je Policajný zbor oprávnený vykonať automatizované vyhľadávanie v národných databázach krajín Európskej únie prostredníctvom informačného systému EUCARIS).

4. Návrh zákona predpokladá úpravu minimálneho veku na udelenie vodičského oprávnenia a na vedenie motorových vozidiel, ktorý vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Komisie 2006/126/ES o vodičských preukazoch, podľa ktorej sa od roku 2013 zvýšil vek na vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE z 18 rokov na 21 rokov a na vedenie motorových vozidiel skupiny D a DE z 21 rokov na 24 rokov. Toto zvýšenie minimálneho veku spolu s ďalšími faktormi spôsobuje v súčasnosti nedostatok vodičov vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. Návrhom zákona sa znižuje tento vek z 21 rokov na 18 rokov (skupina C a CE) a z 24 na 21 rokov (skupina D a DE) čím dochádza k transpozícii smernice 2018/645.

5. Návrhom zákona sa súčasne upravuje aj zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, predovšetkým citovaného zákona a z dôvodu menšej nebezpečnosti činu pre spoločnosť sa navrhuje znížiť sankcia za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o priestupkoch, ale len ak udalosť v cestnej premávke, ktorá by inak mohla byť kvalifikovaná ako škodová udalosť, vzhľadom na nesplnenie povinností, resp. porušenia zákazov podľa § 64 ods. 2 zákona o cestnej premávke je dopravnou nehodou. Na druhej strane sa navrhuje zvýšenie hornej hranice možnej pokuty za používanie telefónu a podobných zariadení počas vedenia vozidla.

6. Zlepšenie vymožiteľnosti pokuty za objektívnu zodpovednosť obdobným spôsobom ako v zákone o cestnej premávke je predmetom aj novely zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke.

.......................................................................................................................................................

2.2.2. Charakteristika návrhu:

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

x kombinovaný návrh

iné

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Návrh zákona predpokladá negatívny, ale aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Negatívny vplyv sa predpokladá v súvislosti s potrebou zabezpečenia:

1. Zmena v informačnom systéme Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov v časti zautomatizovania konania o správnom delikte držiteľa vozidla – objektívna zodpovednosť (ďalej len „IS OZ“)

2. Zmena v informačnom systéme Dopravno-správne agendy (ďalej len „IS DSA“)

3. Zmena v informačnom systéme Evidencia vozidiel (ďalej len „IS EVO“)

4. Vytvorenie nového pracoviska elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel

5. Zmena v informačnom systéme dopravných nehôd (ďalej len „ISDN“)

10

1. Zmena v IS OZ

Význam smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky a ktorá bola prebraná a zapracovaná do zákona o cestnej premávke, spočíva v zrýchlení a zefektívnení vyžiadania a poskytnutia údajov o vlastníkoch a držiteľoch vozidiel, ktorými boli spáchané určené delikty proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na území iného členského štátu ako toho, ktorý dané vozidlo eviduje. Na základe uvedenej smernice členské štáty môžu vykonávať automatizované vyhľadávanie prostredníctvom informačného systému EUCARIS v národnej evidencii vozidiel, pričom v roku 2016 tieto štáty vykonali 50.670 vyhľadávaní v evidencii vozidiel (IS EVO).

V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že vo vzťahu k vyhľadávaniu oprávnených orgánov Slovenskej republiky prostredníctvom EUCARISU nebola zaznamenaná žiadna lustrácia, kým v našej národnej evidencii iné štáty EÚ vykonali 50.670 lustrácií údajov o vozidlách a ich držiteľoch alebo vlastníkoch na účely sankcionovania porušení vybraných pravidiel cestnej premávky v zahraničí. Uvedené je dôvodené práve vyššie uvedenou neexistenciou jednotného informačného systému, ktorý by zabezpečil automatizované konanie od lustrácie potrebných údajov o vozidle a jeho držiteľovi po preklad rozkazu do úradného jazyku členského štátu EÚ, v ktorom je vozidlo evidované (§ 139d ods. 1 zákona o cestnej premávke).

Poskytnutie služby (IS OZ) sa navrhuje za účelom zlepšenia vymožiteľnosti sankcie, ktorá by v dôsledku nemožnosti zistenia údajov o držiteľovi vozidla, nemohla byť inak tejto osobe uložená. Takýmito držiteľmi sa rozumejú napríklad osoby zodpovedné v rámci uplatnenia inštitútu objektívnej zodpovednosti za porušenie pravidiel cestnej premávky, o ktorých nie je Policajný zbor oprávnený vykonať automatizované vyhľadávanie v národných databázach krajín Európskej únie prostredníctvom informačného systému EUCARIS. Len vymožiteľná sankcia za protiprávne konanie môže pôsobiť dostatočne represívne na jedinca a súčasne ako účinná generálna prevencia páchania protiprávnych deliktov na spoločnosť.

Zlepšenie vymožiteľnosti sankcie však predpokladá na svoje praktické realizovanie informačný systém tak, ako to bolo navrhované pri predkladaní zákona č. 68/2012 Z. z., ktorý zabezpečí predovšetkým zautomatizovanie celého procesu konania o správnom delikte od zberu dôkazov pravidiel cestnej premávky a predovšetkým zabezpečí tvorbu tzv. čiernych listov evidenčných čísiel vozidiel, ktorými v minulosti bol spáchaný delikt, na ktorý možno aplikovať inštitút objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla a ktorý nebolo možné prejednať, ako aj právoplatné a vykonateľné rozhodnutia vydané v tejto súvislosti. Informačné systémy, ktoré zabezpečujú uvedené procesy na úseku výberu mýta a diaľničnej známky, sa javia ako dostačujúce, je však potrebné ich užšie prepojiť so systémami Policajného zboru. Rovnako je potrebné zabezpečiť možnosť prezerania si údajov z takýchto informačných systémov priamo vo vozidlách a možnosť ich vytlačenia vo vozidle. Základné ciele IS OZ sú:

a) zabezpečenie čo najvyššej miery bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

b) znižovanie počtu osôb usmrtených pri dopravných nehodách,

c) znižovanie škôd spôsobených porušovaním pravidiel cestnej premávky,

d) efektívny výber pokút za porušovanie pravidiel cestnej premávky,

e) eliminácia prostredia vytvárajúceho podmienky a možnosti pre korupčné správanie a

f) všeobecné a plošné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.

Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy sa predpokladá vo výške 750.200 bez DPH. Konkrétne sa jedná o

zabezpečenie:

•automatické rozpoznávanie evid. čísla vozidla (BLACK LIST) v existujúcom module,

•lustrácia rozpoznanej evidenčného čísla vozidla voči novému inšpekčnému systému (zoznam neuhradených pokút s detailmi a fotodokumentáciou) - vytvorenie WS na komunikáciu

•zápis do systému o zaplatení pokuty v prípade zrýchleného konania priamo do deliktu,

•príprava a vytlačenie dokladu o zaplatení pokuty (nie zaplatenie platobnou kartou),

Cena integrácie je 212.000 € bez DPH

Cenová ponuka nezahŕňa integráciu zaplatených pokút do „Záznamu zo služby“

•HW vybavenie (tlačiareň a papier) na tlačenie preberacieho dokladu o zaplatení cena tlačiarne za 1 kus spolu s úchytmi, kabelážou a držiakom papiera je 690 bez DPH. Pri doplnení tlačiarní do všetkých 780 vozidiel je spolu suma 538.200 € bez DPH.

•kombináciu použitia viacerých spôsobov evidencie o zaplatení (napr. tlač dokladu aj pokutové bloky)

•práce na inšpekčnom systéme, v ktorom sú evidované pokuty.

2. Zmena v IS DSA

V súvislosti s návrhom sprísniť následky recidívy porušovania pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom bez obmedzenia výšky pokuty za ne uložené 91 ods. 3 návrhu zákona), ako aj znížiť nehodovosť najmä mladých a neskúsených vodičov prijatím opatrení pri zistení opakovaného porušovania vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov a sprístupniť možnosť elektronického zasielania niektorých dokladov do IS DSA bude potrebné dopracovať IS DSA. Cena dopracovania navrhovaných zmien do IS DSA je vyčíslená spolu so zmenami v IS EVO na sumu 2.500.000 € bez DPH.

11

3. Zmena v IS EVO

Navrhovaným opatrením na zlepšenie podnikateľského prostredia je zefektívnenie prihlasovania vozidiel do evidencie a vykonávania podaní prostredníctvom elektronických služieb zriadených na tento účel. Cieľom je zmena elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel, kedy po spracovaní žiadosti na dopravnom inšpektoráte bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II, objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii časť I a pripravia sa na odoslanie tabuľky s evidenčným číslom. Pre občanov by to znamenalo úplné vylúčenie potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu pri evidovaní novozakúpených vozidiel, ako aj vozidiel jednotlivo dovezených do SR z cudziny prostredníctvom elektronickej služby zavedenej za tento účel.

Zároveň sa navrhuje obdobným spôsobom zabezpečovať zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, vrátane vykonávania zmien držiteľov vozidiel, ktoré sú najpoužívanejšou činnosťou v evidencii vozidiel. Tu sa predpokladá uložiť povinnosť pre občanov po prevzatí nových dokladov a tabuliek s evidenčným číslom od doručovacej služby zabezpečiť likvidáciu alebo následné odovzdanie pôvodných dokladov a tabuliek na vlastné náklady, resp. možnosť ich vrátenia najbližšiemu orgánu Policajného zboru. Ako alternatíva sa navrhuje ustanoviť povinnosť vrátenia pôvodných dokladov od vozidiel a tabuliek s evidenčným číslom doručovacej službe pri prevzatí nových dokladov a tabuliek. Cena dopracovania navrhovaných zmien do IS EVO je vyčíslená spolu so zmenami v IS DSA na sumu 2.500.000 € bez DPH.

4. Vytvorenie nového pracoviska elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel

Centrálne pracovisko na vybavovanie elektronických podaní prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel bude potrebné zabezpečiť po personálnej, technickej a organizačnej stránke. Súvisiace zmeny budú mať vplyv na informačný systém Národná evidencia vozidiel, ktorý bude potrebné vrátane elektronických služieb patrične upraviť. Ďalšou významnou zmenou je možnosť pre vlastníkov vozidiel, aby si sami mohli požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Za obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 je v systéme evidencia vozidiel zaznamenaných celkom 5.992 evidenčných úkonov, ktoré boli podané prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Priemerne na jeden pracovný deň to vychádza viac ako 22 úkonov, z ktorých niektoré spojené s vydávaním tabuliek s evidenčným číslom a pri niektorých sa vydávajú len nové doklady.

Centrálne pracovisko na vybavovanie elektronických podaní bude potrebné zabezpečiť pracovníkmi na vedenie skladového hospodárstva tabuliek s evidenčným číslom, samotné spracúvanie elektronických podaní, tlač papierových osvedčení o evidencii časť II, príjem elektronických osvedčení časť II, výber tabuliek s evidenčným číslom zo skladových zásob, zabalenie tabuliek a dokladov, ako aj na prijímanie odobratých tabuliek s evidenčným číslom a ich následnú likvidáciu.

Na zabezpečenie uvedených činností sa navrhuje zriadiť jedno miesto vedúceho pracovníka s funkciou hlavný radca v 9. platovej triede a 7. platovom stupni a min. štyri miesta obslužných pracovníkov s funkciou odborný referent špecialista v 5. platovej triede a 7. platovom stupni pri výkone práce vo verejnom záujme. Predbežné finančné náklady na mzdové zriadenie týchto miest pri výkone práce vo verejnom záujme za jeden kalendárny rok sú nasledovné.

rok 2019

1 vedúci pracoviska – 9. trieda – mesačne 1.050 € * 12 mesiacov = 12.600 €

4 odborní referenti špecialisti – 5. trieda – mesačne 776,50 € * 12 mesiacov * 4 zamestnanci = 37.272 €.

Celkové finančné náklady na mzdové zabezpečenie uvedených pracovníkov za 1 rok sú:

9. trieda pre vedúceho pracoviska 12.600 €

5. trieda pre odborných referentov 37.272 €

Celkom 49.872 €

Na obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 (2 mesiace) celkové finančné náklady na mzdové zabezpečenie uvedených pracovníkov 8.312 €.

rok 2020 a nasledujúce roky

1 vedúci pracoviska – 9. trieda – mesačne 1.145 € * 12 mesiacov = 13.740 €

4 odborní referenti špecialisti – 5. trieda – mesačne 844,50 € * 12 mesiacov * 4 zamestnanci = 40.536 €.

Celkové finančné náklady na mzdové zabezpečenie uvedených pracovníkov za 1 rok sú:

5. trieda pre odborných referentov 40.536 €

9. trieda pre vedúceho pracoviska 13.740 €

Celkom 54.276 €

Ministerstvo vnútra SR bude hľadať možné presuny súčasných zamestnancov vo verejnej službe v rámci ministerstva.

12

5. Zmena v ISDN

Návrh zmeny zákona v § 37 navrhuje označenie cesty ako cesty pre motorové vozidlá použiť napríklad na diaľnice a rýchlostné cesty vybudované v polovičnom profile, ale aj na cesty I. triedy a iné cesty, ak kompetentné orgány usúdia, že je vhodné na danej ceste zamedziť premávke nemotorizovaným účastníkom cestnej premávky a zvláštnym motorovým vozidlám. Táto zmena bude mať dopad na úpravu dátového modelu ISDN a aj jeho štatistickú aplikáciu, nakoľko súčasne dôjde aj k vymedzeniu nových pravidiel cestnej premávky na pozemnej komunikácii označenej ako cesta pre motorové vozidlá. Teda bude potrebné zabezpečiť vyššie uvedené úpravy ISDN pre vkladanie týchto údajov do dátového modulu, úpravu štandardných štatistických reportov ako aj tvorbu neštandardných štatistických reportov pre analyzovanie dopravnej nehodovosti na pozemnej komunikácii označenej ako cesta pre motorové vozidlá. Odhadované finančné nároky na úpravu ISDN sa predpokladajú vo výške 5000 €.

13

Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

2019

2020

2021

2022

poznámka

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

Vzhľadom na skutočnosť, že objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla nie je vykonávaná automatizovaným spôsobom, Ministerstvo vnútra SR nemá informácie o počte porušení pravidiel cestnej premávky vozidlami evidovanými v zahraničí a preto pozitívny vplyv na rozpočet nemožno vyčísliť. Vzhľadom na to, že ide o novú oblasť, nie je možné v súčasnosti odhadnúť príjem z uložených pokút / poplatkov.

14

Tabuľka č. 4

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2019

2020

2021

2022

poznámka

Bežné výdavky (600)

11 217

73 245

73 245

73 245

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

8 312

54 276

54 276

54 276

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

2 905

18 969

18 969

18 969

Tovary a služby (630)2

Bežné transfery (640)2

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

Kapitálové výdavky (700)

3 255 200

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

3 255 200

0

0

0

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

3 266 417

73 245

73 245

73 245

15

Tabuľka č. 5

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2019

2020

2021

2022

poznámka

Počet zamestnancov celkom

5

5

5

5

z toho vplyv na ŠR

5

5

5

5

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

831

905

905

905

z toho vplyv na ŠR

831

905

905

905

Osobné výdavky celkom (v eurách)

11 217

73 245

73 245

73 245

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

8 312

54 276

54 276

54 276

z toho vplyv na ŠR

8 312

54 276

54 276

54 276

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

2 905

18 969

18 969

18 969

z toho vplyv na ŠR

2 905

18 969

18 969

18 969

Poznámky:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

16

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

- z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

Aký je ich počet?

Držitelia vozidiel právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. Rozdelenie evidovaných vozidiel v Slovenskej republike z hľadiska typov držiteľov je nasledovné:

Držiteľ vozidla

Počet evidovaných vozidiel

Fyzická osoba - podnikateľ

120 507

Občania SR a cudzinci

2 330 996

Právnická osoba - organizácia

635 620

Celkový súčet

3 087 123

Navrhovaným umožnením povoľovania výnimky z ustanovenia § 39 ods. 4 zákona o cestnej premávke [zmena v § 104 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej premávke] sa za konkrétnych podmienok určených orgánom Policajného zboru, resp. MV SR, povolí výnimka zo zákazu jazdy ustanovených vozidiel na ceste III. triedy. Prijatím takejto úpravy sa predpokladá z pohľadu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zníženie intenzity cestnej premávky, najmä na cestách vyššej kategórie vo väčších mestách u tranzitnej dopravy, čo bude mať bezprostredný vplyv na zníženie počtu kolíznych bodov, čím dôjde k zníženiu počtu dopravných nehôd a škodových udalostí, dôjde k zamedzeniu vzniku náhlych kolón pomaly jazdiacich nákladných vozidiel, čo sa zároveň pozitívne odrazí na plynulosti cestnej premávky. V neposlednom rade skrátením trasy dopravy dôjde k vytvoreniu priaznivejšieho prostredia v oblasti podnikania v autodoprave okrem iného aj znížením nákladov na PHM a na čas dopravy.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

- z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

Ako dlho trvali konzultácie?

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

Materiál vychádza z plnenia úlohy B.8. z uznesenia vlády SR č. 327/2017, ktoré uložilo ministrovi vnútra SR zjednodušiť vybavovanie elektronických podaní na úseku evidovania vozidiel. Novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke bola navrhnutá do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018 na prerokovanie na rokovaní vlády SR v mesiaci apríl 2018 s odložením predloženia do 30. júna 2019.

Navrhovaným opatrením na zlepšenie podnikateľského prostredia je zefektívnenie prihlasovania vozidiel do evidencie a vykonávania podaní prostredníctvom elektronických služieb zriadených na tento účel. Cieľom je zmena elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel, kedy po spracovaní žiadosti na dopravnom inšpektoráte bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II, objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii časť I a pripravia sa na odoslanie tabuľky s evidenčným číslom. Pre občanov by to znamenalo úplné vylúčenie potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu pri evidovaní novozakúpených vozidiel, ako aj vozidiel jednotlivo dovezených do SR z cudziny prostredníctvom elektronickej služby zavedenej za tento účel.

Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo o potrebe vykonania konzultácií s podnikateľskými subjektmi na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR. Na základe tohto rozhodnutia boli na úseku navrhovaných opatrení na zefektívnenie prihlasovania vozidiel a vykonávania následných zmien detegované subjekty, ktorých činnosť sa dotýka alebo môže dotýkať predmetnej problematiky, jedná sa predovšetkým o predajcov nových vozidiel, subjektov, ktoré predávajú vozidlá evidované v Slovenskej republike a v iných štátoch. Opatrenia sa môžu dotýkať ďalších subjektov napr. leasingových spoločností alebo Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Vzhľadom na uvedené bolo navrhnuté osloviť nasledovné subjekty podnikateľského prostredia na konzultácie:

1.Zväz automobilového priemyslu SR, e-mail:

zapsr@zapsr.sk

 

2.Slovenská asociácia poisťovní, e-mail:

milan.daras@slaspo.sk

 

17

3.Slovenská asociácia správcovských spoločností, e-mail:

vlcek@sass-sk.sk

 

4.Slovenská kancelária poisťovateľov, e-mail:

skp@skp.sk

 

5.Asociácia leasingových spoločností SR, e-mail:

lizing@alssr.sk

 

6.Združenie prevádzkovateľov hromadnej mestskej dopravy v mestských aglomeráciách, e-mail:

jergus.zdruzeniemhd@gmail.com

.

V súvislosti s prípravou materiálu na konzultácie s podnikateľskými subjektmi predkladateľa oslovili zástupcovia spoločnosti ČESMAD Slovakia ako subjekt, ktorému bola realizácia konzultácií oznámená prostredníctvom Zväzu automobilového priemyslu SR. Spoločnosť ČESMAD Slovakia predložila svoje návrhy na úpravu zákona k problematike

a)zníženia veku vodičov nákladnej a autobusovej dopravy a

b)umožnenia dojazdu nákladných vozidiel v štátne sviatky celý deň a v nedeľu do 12:00 pokiaľ vodič cieľ cesty na území SR.

Konzultácie sa uskutočnili na základe dohody so zástupcami spoločnosti ČESMAD Slovakia formou pracovného stretnutia a diskusie v priestoroch odboru dopravnej polície Prezídia PZ dňa 10.4.2018, na základe ktorých bola prijatá dohoda o zapracovaní pripomienok spoločnosti ČESMAD Slovakia vo vzťahu k problematike zníženia veku podľa písmena a) do návrhu novely zákona a vo vzťahu k dojazdu podľa písmena b) bolo dohodnuté, že táto časť sa nebude zapracovávať do návrhu.

Predkladateľ proaktívne vyhľadával podnikateľské subjekty, ktoré boli označené ako subjekty, ktoré by mohli byť prijatím návrhu zákona priamo dotknuté. Týmto subjektom bola zaslaná základná informácia o zamýšľanom okruhu zmien v zákone.

Vzhľadom na to, že žiaden z oslovených podnikateľský subjektov neprejavil záujem zapojiť sa do konzultácií k predmetnému materiálu, ďalšie konzultácie nie je potrebné vykonať.

3.3 Náklady regulácie

- z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Navrhovaným materiálom nedochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov.

3.3.2 Nepriame finančné náklady

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Nepriame náklady bude potrebné zabezpečiť na preberanie zásielok s tabuľkami s evidenčným číslom a dokladmi od vozidiel kuriérom z pripravovaného centrálneho pracoviska v Slovenskej Ľupči a ich doručovanie držiteľom vozidiel, ako aj preberanie pôvodných tabuliek s evidenčným číslom a dokladov od vozidiel od držiteľov vozidiel. Vyčíslenie nákladov bude zrejmé po prejednaní cenovej ponuky od Slovenskej pošty, a. s.

Tieto náklady sa nedotknú občanov ani podnikateľských subjektov, náklady bude znášať Ministerstvo vnútra SR. Uvedené náklady nebudú prenesené do zvýšenia súčasne platných správnych poplatkov.

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Nie

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie

Priame finančné náklady

0

0

Nepriame finančné náklady

0

0

Administratívne náklady

0

0

Celkové náklady regulácie

0

0

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

- z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

18

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

Nie

3.5 Inovácie

- z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

Nie

19

ANALÝZA SOCIÁLNYCH VPLYVOV

Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.

Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?

Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?

Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?

Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:

Materiál nemá pozitívny vplyv na hospodárenie domácností.

Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:

Žiadne

Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:

Materiál nemá negatívny vplyv na hospodárenie domácností.

Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:

Žiadne

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:

Žiadne

Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.

V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.

V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.

Ovplyvnená skupina č. 1:

Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Ovplyvnená skupina č. 2:

Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Vzhľadom na charakter opatrení sa nedá vyčísliť konkrétny pozitívny finančný vplyv.

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Žiaden

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:

V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):

20

4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.

Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?

Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

Rozumie sa najmä na prístup k:

sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),

kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,

pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,

zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,

zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,

k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,

bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,

doprave,

ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,

spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,

informáciám

k iným právam (napr. politickým).

Návrh zákona zlepšuje prístup k právam, a to najmä pre žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia tým, že sa znižuje minimálny vek na získanie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. Zvýšenie minimálneho veku na udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D a DE v roku 2013 spolu s ďalšími faktormi spôsobuje v súčasnosti nedostatok vodičov vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. Navrhovaným opatrením sa sleduje zlepšenie prístupu občana k vodičskému oprávneniu a tým k zlepšeniu jeho postavenia na trhu práce.

návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:

domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),

nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,

deti (0 – 17),

mladí ľudia (18 – 25 rokov),

starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,

ľudia so zdravotným postihnutím,

marginalizované rómske komunity

domácnosti s 3 a viac deťmi,

jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),

príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,

iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia

Zraniteľnými osobami, na ktoré bude mať návrh zákona pozitívny vplyv:

-mladí ľudia zníženie minimálneho veku na udelenie

vodičského oprávnenia viesť motorové vozidlá skupiny C a CE od 18 rokov (pôvodne 21 rokov) a skupiny D a DE od 21 rokov (pôvodne 24 rokov)

21

4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.

Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.

Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?

Vládny návrh zákona dodržiava povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie. Vládny návrh zákona nemá vplyv na rovnosť príležitostí.

Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.

Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:

podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,

zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,

podpora rovnej participácie na rozhodovaní,

boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,

eliminácia rodových stereotypov.

Bez vplyvu.

22

4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.

V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.

Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.

Vládny návrh zákona nemá vplyv na vznik nových pracovných miest okrem navrhovaných miest pre nové pracovisko Policajného zboru v Slovenskej Ľupči.

Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.

Vládny návrh zákona nemá vplyv na zánik pracovných miest.

Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?

Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.

Dopyt po osobách s vodičským oprávnením viesť motorové vozidlá skupiny C, CE, D a DE je dnes vyšší, ako je ponuka; z časti je tento rozdiel v súčasnosti pokrývaný aj pracovníkmi z okolitých krajín.

Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?

Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).

Znížením minimálneho veku na udelenie vodičského oprávnenia viesť motorové vozidlá skupiny C a CE od 18 rokov (pôvodne 21 rokov) a skupiny D a DE od 21 rokov (pôvodne 24 rokov) sa zlepší postavenia mladých ľudí na trhu práce, umožní sa zamestnať v nákladnej alebo autobusovej doprave skôr, zlepší sa konkurencieschopnosť na trhu práce, zníži sa nezamestnanosť mladých ľudí.

Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?

Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.

Vládny návrh zákona nemá negatívne dôsledky pre žiadne skupiny profesií.

Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?

Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“

Vládny návrh zákona pozitívny vplyv na umožnenie zamestnať sa mladým ľudom vo veku 18 25 rokov (zníženie veku na získanie vodičského oprávnenia).

23

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

A – nová služba

B – zmena služby

Kód služby

Názov služby

Úroveň elektronizácie služby

(0 až 5)

B

sluzba_egov_640

Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie

3

B

sluzba_egov_8025

Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, voliteľnú alebo plastovú)

3

B

sluzba_egov_8026

Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla

(z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia)

3

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?

(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)

A

as_58626

Poslanie lekárskeho posudku do IS DSA

4

Infraštruktúra

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

B

isvs_171

Evidencia vozidiel

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?

(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho

B

isvs_229

Dopravno-správne agendy

24

kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)

B

isvs_6308

Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov MV SR

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

X

25

Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana

7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom

7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?

Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)

Predložený návrh predpokladá zmeny existujúcich služieb verejnej správy:

Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie