Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.01.2004


Platnosť od: 27.11.2003
Účinnosť od: 01.01.2004
Účinnosť do: 31.01.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST106 JUD>999831 DS101 EU PP39 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.01.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 461/2003 s účinnosťou od 01.01.2004 na základe 551/2003 a 600/2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o sociálnom poistení

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA

PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

§ 2
Rozsah sociálneho poistenia

Sociálne poistenie podľa tohto zákona je

a)

nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti ...

b)

dôchodkové poistenie, a to

1.

starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,

2.

invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ...

c)

úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného ...

d)

garančné poistenie ako poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie ...

e)

poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku ...

DRUHÝ DIEL
ZÁKLADNÉ POJMY

§ 3
Zárobková činnosť

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je

a)

na účely nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia

1.

činnosť zamestnanca,

2.

činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, z ktorej je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo ...

b)

na účely poistenia v nezamestnanosti činnosť zamestnanca.

§ 4
Zamestnanec
(1)

Zamestnanec podľa tohto zákona je

a)

fyzická osoba v pracovnom pomere,4)

b)

fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere,5)

c)

fyzická osoba v služobnom pomere,6)

d)

člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu,7)

e)

ústavný činiteľ8) a verejný ochranca práv,9)

f)

predseda vyššieho územného celku,10) starosta obce,11) starosta mestskej časti v Bratislave, starosta ...

g)

poslanec vyššieho územného celku, poslanec obecného zastupiteľstva, poslanec mestského zastupiteľstva, ...

h)

doktorand v dennej forme doktorandského štúdia,12)

i)

pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti,13)

j)

fyzická osoba vo výkone väzby14) a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody,15) ak sú zaradené ...

(2)

Zamestnanec na účely úrazového poistenia je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva práce na základe ...

§ 5
Samostatne zárobkovo činná osoba

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a)

vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách17) a je ...

b)

má oprávnenie prevádzkovať živnosť,18)

c)

má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu19) okrem činnosti znalca a tlmočníka, ...

d)

je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,22)

e)

vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,

f)

vykonáva činnosť obchodného zástupcu.23)

§ 6
Poistenec
(1)

Poistenec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená ...

(2)

Poistenec podľa tohto zákona je na účely dôchodkového poistenia aj fyzická osoba, ktorá získala ...

(3)

Poistencovi patria práva pri výkone sociálneho poistenia bez akejkoľvek priamej diskriminácie a ...

(4)

Ak sa poistenec v dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 3 považuje ...

§ 7
Zamestnávateľ
(1)

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je pre

a)

fyzickú osobu v pracovnom pomere právnická osoba alebo fyzická osoba, ku ktorej je fyzická osoba ...

b)

fyzickú osobu v štátnozamestnaneckom pomere služobný úrad,

c)

fyzickú osobu v služobnom pomere služobný úrad alebo služobný orgán, v ktorom fyzická osoba ...

d)

člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, družstvo,

e)

ústavného činiteľa orgán, ktorý obstaráva veci ústavného činiteľa súvisiace s výkonom jeho ...

f)

predsedu vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre starostu obce obec, pre starostu mestskej ...

g)

poslanca vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre poslanca obecného zastupiteľstva ...

h)

doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia právnická osoba, v ktorej sa toto štúdium vykonáva, ...

i)

fyzickú osobu, ktorá je pestúnom v zariadení pestúnskej starostlivosti, vyšší územný celok ...

j)

fyzickú osobu vo výkone väzby14) a pre fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody,15) ak sú ...

(2)

Zamestnávateľ na účely úrazového poistenia je aj právnická osoba alebo fyzická osoba, pre ktorú ...

(3)

Právnická osoba uvedená v odsekoch 1 a 2 je zamestnávateľ, ak jej sídlo alebo adresa jej organizačnej ...

(4)

Fyzická osoba uvedená v odseku 1 písm. a) a odseku 2 je zamestnávateľ, ak má na území Slovenskej ...

§ 8
Pracovný úraz a choroba z povolania
(1)

Pracovný úraz podľa tohto zákona je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle ...

a)

zamestnanec uvedený v § 4 utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej ...

b)

fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 utrpela pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo ...

(2)

Choroba z povolania podľa tohto zákona je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, ...

a)

zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením ...

b)

fyzickej osobe uvedenej v § 17 ods. 2 pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej ...

(3)

Choroba z povolania je aj choroba, ktorá bola zistená pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, ...

(4)

Plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh podľa odsekov 1 a 2 je

a)

výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo služobných povinností vyplývajúcich ...

b)

iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a

c)

činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty alebo služobnej cesty.

(5)

V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh zamestnanca podľa odsekov ...

a)

úkon potrebný na výkon práce a úkon počas práce zvyčajný alebo potrebný pred začiatkom práce ...

b)

vyšetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení vykonané na príkaz zamestnávateľa alebo ošetrenie ...

c)

účasť zamestnanca na vzdelávaní, prehlbovaní kvalifikácie alebo na jej zvyšovaní, na ktorých ...

d)

povinná účasť zamestnanca na rekondičnom pobyte28) alebo v priamej súvislosti s ňou.

(6)

V priamej súvislosti s činnosťou fyzických osôb uvedených v § 17 ods. 2 sú úkony potrebné ...

(7)

Pracovný úraz a choroba z povolania nie je služobný úraz a choroba z povolania, ktoré vznikli ...

§ 9
Nezaopatrené dieťa
(1)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa

a)

do skončenia povinnej školskej dochádzky,29)

b)

po skončení povinnej školskej dochádzky,29) najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak

1.

sa sústavne pripravuje na povolanie,

2.

pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2, sa nemôže ...

3.

pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo ...

(2)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe ...

(3)

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa,

a)

ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého ...

b)

ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú ...

§ 10
Sústavná príprava na povolanie
(1)

Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je štúdium na strednej škole po skončení ...

(2)

Sústavná príprava na povolanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu sa začína

a)

žiakovi strednej školy od začiatku školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom skončí ...

b)

študentovi vysokej školy odo dňa zápisu na štúdium prvého stupňa alebo na štúdium druhého ...

(3)

Sústavná príprava na povolanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu sa končí

a)

žiakovi strednej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,32)

b)

študentovi vysokej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.33)

(4)

Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie

a)

bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského ...

b)

od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom ...

c)

po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,32) ...

d)

od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého ...

(5)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom ...

§ 11
Všeobecný vymeriavací základ
(1)

Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej ...

(2)

Všeobecný vymeriavací základ v poslednom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia uvedeného v § ...

(3)

Všeobecné vymeriavacie základy v kalendárnych rokoch pred rokom 2003 sú uvedené v prílohe č. ...

(4)

Suma všeobecného vymeriavacieho základu po roku 2002 za príslušný kalendárny rok sa ustanoví ...

§ 12
Platobná neschopnosť zamestnávateľa
(1)

Zamestnávateľ je platobne neschopný, ak

a)

súd rozhodol o vyhlásení konkurzu alebo

b)

súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

(2)

Deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je deň vydania uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu ...

TRETÍ DIEL
DÁVKY NEMOCENSKÉHO POISTENIA, DÔCHODKOVÉHO POISTENIA, ÚRAZOVÉHO POISTENIA, GARANČNÉHO POISTENIA A POISTENIA V NEZAMESTNANOSTI

§ 13
(1)

Z nemocenského poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú nemocenské dávky, ...

a)

nemocenské,

b)

ošetrovné,

c)

vyrovnávacia dávka,

d)

materské.

(2)

Z dôchodkového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú dôchodkové dávky, ...

a)

zo starobného poistenia

1.

starobný dôchodok,

2.

predčasný starobný dôchodok,

3.

vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,

4.

sirotský dôchodok,

b)

z invalidného poistenia

1.

invalidný dôchodok,

2.

vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,

3.

sirotský dôchodok.

(3)

Z úrazového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú úrazové dávky, a ...

a)

úrazový príplatok,

b)

úrazová renta,

c)

jednorazové vyrovnanie,

d)

pozostalostná úrazová renta,

e)

jednorazové odškodnenie,

f)

pracovná rehabilitácia a rehabilitačné,

g)

rekvalifikácia a rekvalifikačné,

h)

náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,

i)

náhrada nákladov spojených s liečením,

j)

náhrada nákladov spojených s pohrebom.

(4)

Z garančného poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje dávka garančného ...

(5)

Z poistenia v nezamestnanosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje dávka v nezamestnanosti. ...

ŠTVRTÝ DIEL
OSOBNÝ ROZSAH SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 14
Osobný rozsah nemocenského poistenia
(1)

Povinne nemocensky poistení sú

a)

zamestnanec, ktorý vykonáva prácu na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky ...

b)

samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ...

(2)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá ...

§ 15
Osobný rozsah dôchodkového poistenia
(1)

Povinne dôchodkovo poistení sú

a)

zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený,

b)

samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená,

c)

občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu ...

d)

občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva civilnú službu,36)

e)

fyzická osoba, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa ...

f)

na účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca invalidný dôchodok do dovŕšenia ...

(2)

Fyzická osoba uvedená v odseku 1 písm. e) je rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel (manželka) ...

(3)

Osobná a celodenná starostlivosť fyzickej osoby podľa odseku 1 písm. e) je starostlivosť fyzickej ...

(4)

Podmienka osobnej a celodennej starostlivosti sa považuje za splnenú aj vtedy, ak

a)

fyzická osoba uvedená v odseku 2 počas výkonu zárobkovej činnosti alebo štúdia na strednej škole ...

b)

dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov jeho veku navštevuje rehabilitačné ...

c)

dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich ...

d)

dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich ...

(5)

Ak sa dieťaťu do šiestich rokov jeho veku alebo dieťaťu s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom ...

(6)

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá ...

(7)

Nárok na dôchodkové dávky za podmienok ustanovených týmto zákonom má aj manžel (manželka) ...

Osobný rozsah úrazového poistenia
§ 16

Povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ okrem zamestnávateľa sudcu podľa osobitného predpisu38) ...

§ 17
(1)

Nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa má jeho zamestnanec po splnení ...

(2)

Nárok na úrazové dávky v rozsahu ustanovenom týmto zákonom má aj

a)

žiak strednej školy a študent vysokej školy, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba ...

b)

fyzická osoba, ktorá utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania pri výkone základnej ...

c)

fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných občianskych ...

d)

fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, ...

e)

dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža alebo inej právnickej osoby, ktorý utrpel ...

f)

dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu horskej služby a podľa ...

(3)

Nárok na úrazové dávky za podmienok ustanovených týmto zákonom má aj manžel (manželka), nezaopatrené ...

§ 18
Osobný rozsah garančného poistenia
(1)

Povinne garančne poistený je zamestnávateľ uvedený v § 7 ods. 1 písm. a) okrem zamestnávateľa, ...

(2)

Nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestnávateľa má jeho zamestnanec ...

§ 19
Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti
(1)

Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený okrem zamestnanca ...

(2)

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ...

(3)

Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnanca uvedeného v odseku 1 a na fyzickú osobu ...

PIATY DIEL
VZNIK A ZÁNIK SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 20
Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného ...

Povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti ...

a)

fyzickej osobe v pracovnom pomere odo dňa vzniku pracovného pomeru a zaniká dňom skončenia pracovného ...

b)

fyzickej osobe v štátnozamestnaneckom pomere odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru a zaniká ...

c)

fyzickej osobe v služobnom pomere odo dňa vzniku služobného pomeru a zaniká dňom skončenia služobného ...

d)

členovi družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, odo dňa vzniku pracovného vzťahu k ...

e)

ústavnému činiteľovi, verejnému ochrancovi práv, predsedovi vyššieho územného celku, starostovi ...

f)

poslancovi vyššieho územného celku, poslancovi obecného zastupiteľstva, poslancovi mestského ...

g)

doktorandovi odo dňa zápisu na dennú formu doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu12) ...

h)

pestúnovi v zariadení pestúnskej starostlivosti odo dňa začatia výkonu pestúnskej starostlivosti ...

i)

fyzickej osobe vo výkone väzby14) a fyzickej osobe vo výkone trestu odňatia slobody15) odo dňa ...

§ 21
Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo ...
(1)

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe ...

(2)

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ...

(3)

Hranica príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s ...

(4)

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie zaniká vždy

a)

samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. a) dňom odhlásenia sa z evidencie podľa ...

b)

samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. b) a c) dňom zániku týchto oprávnení, ...

c)

samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. d) dňom vystúpenia z verejnej obchodnej ...

d)

samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. e) dňom skončenia platnosti zmluvy, na ...

e)

samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. f) dňom zániku obchodného zastúpenia.23) ...

§ 22
Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb

Povinné dôchodkové poistenie vzniká inej fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) až e) ...

§ 23
Vznik a zánik nemocenského poistenia dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, vznik a zánik dôchodkového ...

Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe a dobrovoľne poistenej ...

§ 24
Vznik a zánik úrazového poistenia

Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného ...

§ 25
Vznik a zánik garančného poistenia

Garančné poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného ...

§ 26
Prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia ...
(1)

Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné ...

a)

čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy podľa osobitného predpisu44) alebo čerpá služobné voľno ...

b)

je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo zo služobného pomeru ...

c)

má neospravedlnenú neprítomnosť v práci,

d)

je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody; to platí vo vzťahu k činnosti, z ktorej ...

(2)

Samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové ...

(3)

Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné ...

(4)

Samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové ...

(5)

Vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného ...

ŠIESTY DIEL
SPÔSOBILOSŤ FYZICKEJ OSOBY V PRÁVNYCH VZŤAHOCH SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 27
(1)

Spôsobilosť fyzickej osoby mať v právnych vzťahoch sociálneho poistenia práva a povinnosti vzniká ...

(2)

Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať v právnych vzťahoch sociálneho ...

(3)

Fyzická osoba mladšia ako 15 rokov veku musí byť zastúpená zákonným zástupcom. Kto je zákonný ...

(4)

Na pozbavenie a na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, na zákonného zástupcu fyzickej osoby, ...

SIEDMY DIEL
PRÁVNE ÚKONY A POČÍTANIE LEHÔT

§ 28
Právne úkony

Na právne úkony v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis,47) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 29
Počítanie lehôt v sociálnom poistení
(1)

Na počítanie lehôt v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis,48) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Ak posledný deň lehoty ustanovenej v konaní vo veciach sociálneho poistenia podľa tretej časti ...

DRUHÁ HLAVA
NEMOCENSKÉ DÁVKY

PRVÝ DIEL
VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁROKU NA NEMOCENSKÉ DÁVKY

§ 30
Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca

Zamestnanec má nárok na nemocenskú dávku, ak tento zákon neustanovuje inak, ak

a)

splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia ...

b)

nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 až 7 za obdobie, v ...

§ 31
Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo ...
(1)

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená ...

a)

splnili podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia ...

b)

zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom ...

(2)

Ak vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v kalendárnom mesiaci, v ktorom povinne nemocensky ...

(3)

Povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej ...

§ 32
Ochranná lehota
(1)

Ochranná lehota je 42 dní po zániku nemocenského poistenia, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Ochranná lehota

a)

poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako 42 dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské ...

b)

poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je šesť mesiacov.

(3)

Ak poistencovi vznikne nemocenské poistenie v ochrannej lehote, počet dní ochrannej lehoty získaný ...

(4)

Ochranná lehota zaniká, ak nezanikla skôr, dňom, od ktorého má poistenec nárok na výplatu starobného ...

DRUHÝ DIEL
NEMOCENSKÉ

Podmienky nároku na nemocenské
§ 33
(1)

Zamestnanec a povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba majú nárok na nemocenské, ...

(2)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na nemocenské, ak jej vznikla dočasná pracovná ...

§ 34
(1)

Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Povinne nemocensky ...

(2)

Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná ...

(3)

Ak zamestnancovi zaniklo nemocenské poistenie v období dočasnej pracovnej neschopnosti, v ktorom ...

(4)

Do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ...

(5)

Predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti sa nezapočítavajú do podporného obdobia, ...

(6)

Poistenkyni, ktorá je dočasne práceneschopná v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom ...

§ 35

Nárok na nemocenské nevzniká, ak počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti má poistenec nárok ...

§ 36
Poskytovanie nemocenského

Nemocenské sa poskytuje za dni.

§ 37
Výška nemocenského
(1)

Výška nemocenského zamestnanca je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55, ...

(2)

Výška nemocenského zamestnanca, ktorému dočasná pracovná neschopnosť vznikla v ochrannej lehote, ...

a)

od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 ...

b)

od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu určeného ...

§ 38
Vylúčenie nároku na výplatu nemocenského

Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu určeného ...

TRETÍ DIEL
OŠETROVNÉ

§ 39
Podmienky nároku na ošetrovné
(1)

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak

a)

ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča ...

b)

sa stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak

1.

dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu,50)

2.

predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, ...

3.

fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie ...

(2)

Dieťa na účely poskytovania ošetrovného je

a)

vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky),

b)

dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na ...

§ 40
Poskytovanie ošetrovného

Ošetrovné sa poskytuje za dni.

§ 41
Výška ošetrovného

Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55.

Vznik a zánik nároku na ošetrovné
§ 42
(1)

Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby uvedenej ...

(2)

Ošetrovné patrí v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi.

§ 43
Poistenec nemá nárok na ošetrovné v období, v ktorom má nárok na
a)

náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,51)

b)

nemocenské,

c)

materské,

d)

rodičovský príspevok; to neplatí, ak zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo ...

ŠTVRTÝ DIEL
VYROVNÁVACIA DÁVKA

§ 44
Podmienky nároku na vyrovnávaciu dávku
(1)

Zamestnankyňa má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak je počas tehotenstva preradená na inú prácu, ...

(2)

Zamestnankyňa má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak počas materstva do konca deviateho mesiaca po ...

(3)

Podľa tohto zákona sa za preradenie na inú prácu v tehotenstve a materstve považuje, aj keď nedochádza ...

a)

zníženie normovaného výkonu práce, ktorým sa odstránia príčiny, na ktorých základe je také ...

b)

oslobodenie od vykonávania niektorých pracovných činností pri prácach, ktoré sú zakázané tehotným ...

c)

preradenie tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po pôrode na iné ...

d)

oslobodenie od vykonávania nočnej práce tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho ...

Poskytovanie vyrovnávacej dávky
§ 45

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak zamestnankyňa bola preradená ...

§ 46
(1)

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje v období, v ktorom zamestnankyňa mala po preradení na inú prácu ...

(2)

Počas tehotenstva sa vyrovnávacia dávka poskytuje najdlhšie do nástupu na materskú dovolenku a ...

§ 47
Výška vyrovnávacej dávky
(1)

Výška vyrovnávacej dávky je 55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom určeným podľa ...

(2)

Výška vyrovnávacej dávky je 55 % z rozdielu medzi pomernou časťou mesačného vymeriavacieho základu ...

PIATY DIEL
MATERSKÉ

Podmienky nároku na materské
§ 48
(1)

Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ...

(2)

Poistenkyni vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu ...

(3)

Poistenkyňa má nárok na materské aj po uplynutí 28. týždňa od vzniku nároku na materské, ak ...

(4)

Podmienka starostlivosti o narodené dieťa sa považuje za splnenú v období, v ktorom je dieťa prijaté ...

(5)

Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov ...

(6)

Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov ...

(7)

Poistenkyňa, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku ...

(8)

Poistenkyňa, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské ...

(9)

Obdobie nároku na materské poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov ...

§ 49
(1)

Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, má nárok ...

(2)

Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti, je

a)

otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,

b)

otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať ...

c)

manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie ...

d)

otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí obdobia, počas ktorého má matka ...

e)

manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo

f)

fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

§ 50

Ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku ...

a)

jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným ...

b)

ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným ...

§ 51
(1)

Ak dieťa prevzala do starostlivosti iná fyzická osoba alebo právnická osoba z dôvodu, že sa poistenec ...

(2)

Ak sa poistenec prestal starať o dieťa z iného dôvodu, ako je jeho nepriaznivý zdravotný stav, ...

§ 52
Poskytovanie materského
(1)

Materské sa poskytuje za dni.

(2)

Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi.

§ 53
Výška materského

Výška materského je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55.

ŠIESTY DIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O NEMOCENSKÝCH DÁVKACH

§ 54
Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu
(1)

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok predchádzajúci ...

(2)

Ak poistencovi vzniklo nemocenské poistenie

a)

v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, ...

b)

v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania fyzickej ...

c)

v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania fyzickej ...

(3)

Ak nárok na nemocenskú dávku vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie denného ...

(4)

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského zamestnankyne, ...

(5)

Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré ...

§ 55
Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky

Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky je podiel súčtu vymeriavacích ...

§ 56
Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky
(1)

Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky je 30,4167-násobok denného ...

(2)

Pomerná časť mesačného vymeriavacieho základu na určenie výšky vyrovnávacej dávky je 30,4167-násobok ...

§ 57
Pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok
(1)

Výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak

a)

poistenec nemal v rozhodujúcom období uvedenom v § 54 ods. 1 a 2 vymeriavací základ na platenie ...

b)

poistencovi vznikol nárok na nemocenskú dávku v deň vzniku nemocenského poistenia.

(2)

Pravdepodobný denný vymeriavací základ poistenca je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ...

SIEDMY DIEL
NÁROKY Z NEMOCENSKÉHO POISTENIA V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

§ 58
Nárok na nemocenské dávky z viacerých nemocenských poistení
(1)

Nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia.

(2)

Ak vznikne nárok na nemocenskú dávku z viacerých nemocenských poistení, nemocenská dávka sa ...

§ 59
Nároky z nemocenského poistenia pri vojenskej službe v ozbrojených silách a pri civilnej službe ...
(1)

Ak poistenec vykonáva základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu službu35) v rámci ...

(2)

Ak skutočnosť zakladajúca nárok na nemocenskú dávku vznikla poistencovi v období výkonu základnej ...

(3)

Ak skutočnosť zakladajúca nárok na nemocenskú dávku vznikla zamestnancovi

a)

do troch dní po skončení výkonu základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby35) ...

b)

po troch dňoch od skončenia základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby35) ...

TRETIA HLAVA
DÔCHODKOVÉ DÁVKY

PRVÝ DIEL
VYMEDZENIE POJMOV DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

§ 60
Obdobie dôchodkového poistenia
(1)

Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného ...

(2)

Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a ...

(3)

Obdobie dôchodkového poistenia nie je obdobie dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v § ...

(4)

Ak má poistenec v tom istom období viacero dôchodkových poistení, započítava sa takéto obdobie ...

(5)

To isté obdobie osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa ...

(6)

Rok dôchodkového poistenia je 365 dní dôchodkového poistenia.

§ 61
Osobný vymeriavací základ

Osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo ...

§ 62
Osobný mzdový bod

Osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho ...

§ 63
Priemerný osobný mzdový bod
(1)

Priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel súčtu osobných ...

(2)

Na hodnotu priemerného osobného mzdového bodu prevyšujúcu hodnotu 3 sa neprihliada.

(3)

Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1,25 sa započítava v celej výške. Z hodnoty ...

a)

2004 40 %,

b)

2005 60 %,

c)

2006 80 %.

(4)

K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou ...

a)

2004 60 %,

b)

2005 40 %,

c)

2006 20 %.

(5)

Od 1. januára 2007 sa priemerný osobný mzdový bod neupravuje podľa odsekov 3 a 4.

(6)

Priemerný osobný mzdový bod po úprave podľa odsekov 3 a 4 sa zaokrúhľuje na štyri desatinné ...

(7)

Rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, ...

(8)

Ak v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 7 nie je najmenej desať kalendárnych rokov, za ktoré ...

(9)

Ak v rozhodujúcom období sú len obdobia uvedené v § 255 ods. 3, priemerný osobný mzdový bod ...

(10)

Ak rozhodujúce obdobie určené podľa odsekov 7 a 8 je kratšie ako jeden kalendárny rok, priemerný ...

(11)

Ak vznikol nárok na dôchodkovú dávku v kalendárnom roku, v ktorom poistencovi prvý raz vzniklo ...

(12)

Ak poistencovi vznikol nárok na dôchodkovú dávku v deň prvého vzniku dôchodkového poistenia, ...

§ 64
Dôchodková hodnota
(1)

Dôchodková hodnota je 183,58 Sk.

(2)

Dôchodková hodnota platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje od 1. januára nasledujúceho ...

(3)

Priemerná mzda uvedená v odseku 2 je priemerná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky zistená ...

(4)

Dôchodková hodnota sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

(5)

Aktuálna dôchodková hodnota je dôchodková hodnota určená podľa odsekov 1 až 4, ktorá platí ...

(6)

Výšku aktuálnej dôchodkovej hodnoty po roku 2004 na príslušný kalendárny rok ustanoví opatrenie, ...

DRUHÝ DIEL
STAROBNÝ DÔCHODOK

§ 65
Podmienky nároku na starobný dôchodok
(1)

Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 10 rokov a dovŕšil ...

(2)

Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Mužovi, ktorý v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005 dovŕšil vek 60 rokov, sa dôchodkový ...

a)

v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,

b)

v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov.

(4)

Žene, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra ...

a)

v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,

b)

v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,

c)

v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,

d)

v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,

e)

v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,

f)

v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,

g)

v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov,

h)

v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,

i)

v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov,

j)

v roku 2013 deväťdesiat kalendárnych mesiacov,

k)

v roku 2014 deväťdesiatdeväť kalendárnych mesiacov.

(5)

Žene, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2013 ...

a)

v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,

b)

v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,

c)

v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,

d)

v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,

e)

v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,

f)

v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,

g)

v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov,

h)

v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,

i)

v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov,

j)

v roku 2013 deväťdesiat kalendárnych mesiacov.

(6)

Žene, ktorá vychovala dve deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2012 dovŕšila vek ...

a)

v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,

b)

v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,

c)

v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,

d)

v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,

e)

v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,

f)

v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,

g)

v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov,

h)

v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,

i)

v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov.

(7)

Žene, ktorá vychovala jedno dieťa a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010 dovŕšila ...

a)

v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,

b)

v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,

c)

v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,

d)

v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,

e)

v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,

f)

v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,

g)

v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov.

(8)

Žene, ktorá v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2009 dovŕšila vek 57 rokov, sa dôchodkový ...

a)

v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,

b)

v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,

c)

v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,

d)

v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,

e)

v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,

f)

v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov.

(9)

Dôchodkový vek určený podľa odsekov 3 až 8 je vek dovŕšený v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý ...

(10)

Ak deň dovŕšenia dôchodkového veku určeného podľa odsekov 3 až 8 pripadne na deň, ktorý sa ...

§ 66
Určenie sumy starobného dôchodku
(1)

Suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového ...

(2)

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a nepoberal ...

(3)

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal ...

(4)

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v období ...

(5)

Ak sa starobný dôchodok ku dňu zastavenia jeho výplaty alebo ku dňu zániku dôchodkového poistenia ...

(6)

Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odsekov 2 a 4 sa do obdobia dôchodkového poistenia získaného ...

(7)

Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok dôchodkového ...

(8)

Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku podľa odsekov 3 a 4 za kalendárny rok len ...

TRETÍ DIEL
PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

§ 67
Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok

Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak

a)

bol dôchodkovo poistený najmenej 10 rokov a

b)

suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ...

§ 68
Určenie sumy predčasného starobného dôchodku
(1)

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, ...

(2)

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho ...

(3)

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený bez poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho ...

(4)

Ak sa predčasný starobný dôchodok ku dňu zastavenia jeho výplaty alebo ku dňu zániku dôchodkového ...

(5)

Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok dôchodkového ...

(6)

Poistencovi, ktorý ku dňu uplatnenia nároku na predčasný starobný dôchodok spĺňa podmienky ...

(7)

Poistencovi, ktorý ku dňu uplatnenia nároku na predčasný starobný dôchodok spĺňa podmienky ...

(8)

Sociálna poisťovňa určí sumu predčasného starobného dôchodku podľa odsekov 2 a 3 za kalendárny ...

§ 69
Vylúčenie nároku na starobný dôchodok
(1)

Poistenec, ktorému sa vypláca predčasný starobný dôchodok, nemá nárok na starobný dôchodok. ...

(2)

Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku sa považuje za starobný dôchodok. ...

ŠTVRTÝ DIEL
INVALIDNÝ DÔCHODOK

§ 70
Podmienky nároku na invalidný dôchodok

Poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového ...

§ 71
Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú ...
(1)

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať ...

(2)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti ...

(3)

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej ...

(4)

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a)

lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby ...

b)

komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť ...

(5)

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

(6)

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného ...

(7)

Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. ...

(8)

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť nad hornú hranicu miery ...

(9)

Ak v prílohe č. 4 nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého ...

(10)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá ...

§ 72
(1)

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku

a)

do 22 rokov je najmenej jeden rok,

b)

nad 22 rokov do 24 rokov je najmenej dva roky,

c)

nad 24 rokov do 26 rokov je najmenej tri roky,

d)

nad 26 rokov do 28 rokov je najmenej štyri roky,

e)

nad 28 rokov je najmenej päť rokov.

(2)

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia ...

(3)

Poistencovi, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, sa ...

§ 73
Určenie sumy invalidného dôchodku
(1)

Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú ...

(2)

Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú ...

PIATY DIEL
VDOVSKÝ DÔCHODOK A VDOVECKÝ DÔCHODOK

§ 74
Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok
(1)

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý

a)

ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného ...

b)

ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového ...

c)

zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

(2)

Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela.

(3)

Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak

a)

sa stará o nezaopatrené dieťa,

b)

je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo

c)

dovŕšila dôchodkový vek.

(4)

Nezaopatrené dieťa podľa odseku 3 písm. a) je dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na ...

(5)

Nárok na vdovský dôchodok zaniká

a)

uzatvorením manželstva,

b)

dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova úmyselným trestným činom spôsobila ...

(6)

Na nárok vdovca na vdovecký dôchodok po manželke platia odseky 1 až 5 rovnako.

§ 75
Suma vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku
(1)

Suma vdovského dôchodku je 60 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal ...

(2)

Vdovský dôchodok po poberateľovi invalidného dôchodku, ktorý ku dňu smrti nesplnil podmienky ...

(3)

Suma vdovského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorý ...

(4)

Na určenie sumy vdoveckého dôchodku platia odseky 1 až 3 rovnako.

ŠIESTY DIEL
SIROTSKÝ DÔCHODOK

§ 76
Podmienky nároku na sirotský dôchodok
(1)

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, ...

(2)

Nárok na sirotský dôchodok nevzniká nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej starostlivosti po pestúnovi ...

(3)

Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká osvojením nezaopatreného dieťaťa. Zrušením osvojenia ...

(4)

Nárok na sirotský dôchodok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého nezaopatrené ...

§ 77
Suma sirotského dôchodku
(1)

Suma sirotského dôchodku je 30 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal ...

(2)

Sirotský dôchodok po poberateľovi invalidného dôchodku, ktorý ku dňu smrti nesplnil podmienky ...

(3)

Suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok a ...

(4)

Ak zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa splnil podmienky nároku na dva dôchodky, sirotský dôchodok ...

SIEDMY DIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O DÔCHODKOVÝCH DÁVKACH

§ 78
(1)

Povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne dôchodkovo poistenej ...

(2)

Ak sa na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru ...

a)

bol povinný predložiť výpis z dodatočného daňového priznania Sociálnej poisťovni alebo v ktorom ...

b)

doplatil poistné na dôchodkové poistenie, ak vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby ...

§ 79
(1)

Suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku poistenca, ...

(2)

Ak predchádzajúca dôchodková dávka bola vypočítaná podľa predpisov účinných pred 1. januárom ...

§ 80
(1)

Invalidný dôchodok sa nevypláca počas obdobia poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej ...

(2)

Poistencovi, ktorému by mal trvať nárok na výplatu invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového ...

§ 81
Súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok
(1)

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a starobného dôchodku, ...

(2)

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného ...

(3)

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu invalidného dôchodku a podmienky nároku na ...

(4)

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku ...

(5)

Ak priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského ...

(6)

Pri vzniku nárokov na výplatu vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov ...

§ 82
Zvyšovanie dôchodkových dávok
(1)

Dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu príslušného kalendárneho roka a dôchodkové dávky priznané ...

(2)

Dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o percento určené ako ...

(3)

Na zvýšenie dôchodkovej dávky je rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky vyplácaná ku ...

(4)

Invalidný dôchodok, ktorý sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácal z dôvodu poskytovania ...

(5)

Dôchodková dávka, ktorá sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácala z dôvodu zániku nároku ...

(6)

Ak je dôchodková dávka upravená z dôvodu súbehu s iným dôchodkom alebo z dôvodu výkonu zárobkovej ...

(7)

Pri súbehu nárokov na viac dôchodkových dávok zvyšuje sa každá z týchto dôchodkových dávok. ...

(8)

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšuje, ...

(9)

Zvýšenie dôchodkových dávok sa zlučuje s dôchodkovou dávkou, pri ktorej toto zvýšenie patrí. ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ÚRAZOVÉ DÁVKY

PRVÝ DIEL
VYMEDZENIE POJMOV NA ÚČELY ÚRAZOVÝCH DÁVOK

§ 83
Poškodený

Poškodený na účely poskytovania úrazových dávok je zamestnanec, okrem sudcu a prokurátora a ...

§ 84
Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok
(1)

Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie sumy úrazových dávok uvedených v § 13 ods. ...

(2)

Ak zamestnanec nemal v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 1 príjem, z ktorého sa určuje ...

(3)

Ak zamestnancovi vznikne nárok na úrazovú dávku uvedenú v odseku 1 po skončení výkonu činnosti ...

(4)

Ak vznikne nárok na úrazovú dávku uvedenú v odseku 1 v období po kalendárnom roku nasledujúcom ...

(5)

Denný vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 17 ods. 2, ktorá nemá príjem z činnosti ...

DRUHÝ DIEL
ÚRAZOVÝ PRÍPLATOK

§ 85
Podmienky nároku na úrazový príplatok

Zamestnanec okrem sudcu, prokurátora a zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2, ktorý v dôsledku pracovného ...

§ 86
Poskytovanie úrazového príplatku

Úrazový príplatok sa poskytuje za dni.

§ 87
Suma úrazového príplatku

Suma úrazového príplatku je

a)

62 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84 od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti ...

b)

25 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej ...

TRETÍ DIEL
ÚRAZOVÁ RENTA

§ 88
Podmienky nároku na úrazovú rentu
(1)

Poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania ...

(2)

Poškodený nemá nárok na úrazovú rentu v období, počas ktorého má nárok na úrazový príplatok, ...

(3)

Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na účely odseku 1 v súvislosti s plnením pracovných úloh ...

§ 89
Určenie sumy úrazovej renty
(1)

Suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho ...

(2)

Ak sa poškodenému vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ...

(3)

Na zníženie úrazovej renty podľa odseku 2 je rozhodujúca suma dôchodku, na ktorú má poškodený ...

(4)

Ak u poškodeného došlo k zmene poklesu pracovnej schopnosti z dôvodu toho istého pracovného úrazu ...

(5)

Pri opätovnom vzniku nároku na úrazovú rentu z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej ...

(6)

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu viacerých úrazových rent z dôvodu viacerých ...

(7)

Na zvyšovanie úrazovej renty platí § 82 primerane.

ŠTVRTÝ DIEL
JEDNORAZOVÉ VYROVNANIE

§ 90
Podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie
(1)

Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z ...

(2)

Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak zanikol nárok na úrazovú rentu a pokles ...

§ 91
Určenie sumy jednorazového vyrovnania

Suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a ...

PIATY DIEL
POZOSTALOSTNÁ ÚRAZOVÁ RENTA

§ 92
Podmienky nároku na pozostalostnú úrazovú rentu
(1)

Fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby ...

(2)

Pozostalostná úrazová renta sa vypláca v období, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť ...

(3)

Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu nevzniká fyzickej osobe, ktorej z dôvodu smrti poškodeného ...

§ 93
Suma pozostalostnej úrazovej renty
(1)

Mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného alebo príspevku na ...

(2)

Suma pozostalostnej úrazovej renty alebo úhrn súm pozostalostných úrazových rent po tom istom ...

(3)

Na zvyšovanie pozostalostnej úrazovej renty platí § 82 primerane.

ŠIESTY DIEL
JEDNORAZOVÉ ODŠKODNENIE

§ 94
(1)

Manžel, manželka a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu ...

(2)

Suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 730-násobok denného vymeriavacieho základu, ...

(3)

Suma jednorazového odškodnenia na každé nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 1 je polovica sumy ...

(4)

Sumy uvedené v odsekoch 2 a 3 platné k 30. júnu kalendárneho roka sa zvyšujú vždy od 1. júla ...

SIEDMY DIEL
PRACOVNÁ REHABILITÁCIA A REHABILITAČNÉ

§ 95
Pracovná rehabilitácia
(1)

Pracovná rehabilitácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku pracovného úrazu ...

(2)

Pracovná rehabilitácia sa neposkytuje, ak poškodený je poberateľ starobného dôchodku.

(3)

Pracovná rehabilitácia je výcvik potrebný na získanie pracovnej schopnosti na výkon doterajšej ...

(4)

Pracovnú rehabilitáciu zabezpečuje Sociálna poisťovňa u zamestnávateľa, v zdravotníckom zariadení ...

(5)

Z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania sa pracovná rehabilitácia ...

(6)

Pracovnú rehabilitáciu možno prerušiť z vážnych dôvodov poškodeného na základe jeho písomnej ...

§ 96
Rehabilitačné
(1)

Poškodený, ktorému sa poskytuje pracovná rehabilitácia, má nárok na rehabilitačné.

(2)

Rehabilitačné sa poskytuje za dni trvania pracovnej rehabilitácie okrem dní,

a)

v ktorých sa poškodený nezúčastnil pracovnej rehabilitácie bez vážneho dôvodu uznaného Sociálnou ...

b)

za ktoré mal poškodený nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca ...

c)

počas ktorých bola pracovná rehabilitácia prerušená.

(3)

Suma rehabilitačného je 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného.

(4)

Ak sa poberateľovi rehabilitačného súčasne vypláca predčasný starobný dôchodok alebo invalidný ...

ÔSMY DIEL
REKVALIFIKÁCIA A REKVALIFIKAČNÉ

§ 97
Rekvalifikácia
(1)

Rekvalifikácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby ...

(2)

Rekvalifikácia je zmena doterajšej kvalifikácie poškodeného, ktorú treba zabezpečiť získaním ...

(3)

Rekvalifikáciu zabezpečuje Sociálna poisťovňa vo vzdelávacom zariadení na výkon rekvalifikácie, ...

(4)

Na rozsah poskytovania rekvalifikácie a na jej prerušenie platí § 95 ods. 5 a 6 rovnako.

(5)

Rekvalifikácia sa neposkytuje, ak poškodený je poberateľ starobného dôchodku.

§ 98
Rekvalifikačné
(1)

Poškodený, ktorému sa poskytuje rekvalifikácia, má nárok na rekvalifikačné.

(2)

Na poskytnutie rekvalifikačného a na určenie jeho sumy platí § 96 ods. 2 až 4 rovnako.

DEVIATY DIEL
NÁHRADA ZA BOLESŤ A NÁHRADA ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA

§ 99
(1)

Poškodený má nárok na náhradu za bolesť a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia ...

(2)

Suma náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia nemôže v úhrne byť ...

DESIATY DIEL
NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S LIEČENÍM

§ 100
(1)

Poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré účelne vynaložil na ...

(2)

Suma náhrady nákladov spojených s liečením je najviac 500 000 Sk. Na zvýšenie tejto sumy platí ...

JEDENÁSTY DIEL
NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S POHREBOM

§ 101
(1)

Ak poškodený zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto uhradil ...

(2)

Za náklady spojené s pohrebom sa podľa tohto zákona považujú najmä

a)

náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu,

b)

náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou,

c)

cintorínske poplatky,

d)

náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,

e)

náklady na úpravu hrobu.

(3)

Suma náhrady nákladov uvedených v odseku 2 je najviac 50 000 Sk. Na zvýšenie tejto sumy platí ...

(4)

Fyzická osoba, ktorá s poškodeným, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z ...

a)

jednej tretiny výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie, najviac v sume 3 000 Sk pre každú ...

b)

cestovných výdavkov vynaložených na ich prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť. ...

(5)

Suma náhrady výdavkov uvedených v odseku 4 pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti uvedené ...

PIATA HLAVA
DÁVKA GARANČNÉHO POISTENIA

§ 102
Podmienky nároku na dávku garančného poistenia
(1)

Zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 písm. a) má nárok na dávku garančného poistenia, ak jeho zamestnávateľ ...

a)

nárok na mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti,

b)

nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci,

c)

nárok na náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, v ktorom vznikla ...

d)

nárok na odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru,

e)

nárok na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru,

f)

nárok na náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru,

g)

nároky cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vznikli pri plnení pracovných povinností, ...

h)

nárok na náhradu vecnej škody v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,

i)

nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,51) ...

j)

súdne trovy v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovného pomeru zamestnanca na súde z dôvodu ...

(2)

Zamestnanec nemá nárok na dávku garančného poistenia, ak pracovnú zmluvu uzatvoril po vzniku platobnej ...

§ 103
Výška dávky garančného poistenia
(1)

Dávka garančného poistenia podľa § 102 písm. a) až f) sa poskytne v sume príslušného nároku ...

(2)

Dávka garančného poistenia sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov ...

(3)

Dávka garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok za obdobie od 1. januára do 30. júna ...

(4)

Dávka garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok za obdobie od 1. júla do 31. decembra ...

ŠIESTA HLAVA
DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti
§ 104
(1)

Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do ...

(2)

Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti ...

(3)

Poistencovi vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti znovu podľa odseku 1 najskôr po uplynutí troch ...

(4)

Rok poistenia v nezamestnanosti je 365 dní poistenia v nezamestnanosti.

§ 105
(1)

Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti ...

(2)

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy dňom vyradenia poistenca z evidencie nezamestnaných ...

(3)

Nárok na dávku v nezamestnanosti sa posudzuje samostatne z každého poistenia v nezamestnanosti.

(4)

Ak vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti z viacerých poistení v nezamestnanosti, dávka v nezamestnanosti ...

(5)

Poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie nezamestnaných občanov počas poberania dávky v nezamestnanosti ...

§ 106
Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti v období, v ktorom má nárok na
a)

nemocenské,

b)

ošetrovné,

c)

materské,

d)

rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.61)

§ 107
Poskytovanie dávky v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni.

§ 108
Výška dávky v nezamestnanosti
(1)

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu.

(2)

Denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích ...

SIEDMA HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O NEMOCENSKÝCH DÁVKACH, DÔCHODKOVÝCH DÁVKACH, ÚRAZOVÝCH DÁVKACH, DÁVKE GARANČNÉHO POISTENIA A O DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

§ 109
Vznik nároku na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia, ...
(1)

Nárok na nemocenskú dávku, dôchodkovú dávku, úrazovú dávku, dávku garančného poistenia a ...

(2)

Nárok na výplatu dávky vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku ...

§ 110
Zánik nároku na nemocenské a invalidný dôchodok a vylúčenie nároku na úrazové dávky
(1)

Nárok na nemocenské a invalidný dôchodok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ...

(2)

Nárok na úrazové dávky nevzniká, ak sa zamestnávateľ celkom zbaví zodpovednosti za poškodenie ...

§ 111
Obmedzenie sumy dávky
(1)

Suma nemocenského a suma invalidného dôchodku je polovica sumy nemocenského a sumy invalidného ...

(2)

Ak sa zamestnávateľ sčasti zbaví zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo za smrť poškodeného ...

§ 112
Zmeny v nároku na dávku, zmeny v nároku na výplatu dávky a zmeny sumy dávky
(1)

Dávka sa prizná alebo sa zvýši odo dňa, od ktorého dávka alebo jej zvýšenie patrí, najviac ...

a)

priznala v nižšej sume, ako patrí,

b)

vypláca v nižšej sume, ako patrí,

c)

odoprela neprávom alebo

d)

priznala od neskoršieho dátumu, než od ktorého patrí.

(2)

Dávka sa odníme, ak zanikol nárok na dávku alebo ak sa zistí, že sa dávka priznala neprávom.

(3)

Dávka sa zníži, ak sa zistí, že sa dávka priznala vo vyššej sume, ako patrí.

(4)

Výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ...

(5)

Výplata dávky alebo jej časti sa zastaví, ak poberateľ dávky na písomnú výzvu, aby preukázal ...

(6)

Dávka sa odníme, zníži alebo jej výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo ...

(7)

Výplata dávky, ktorá je podmienená invaliditou, stratou alebo poklesom pracovnej schopnosti, sa ...

(8)

Ak zanikol nárok na dávku alebo nárok na jej výplatu pre priznanie inej dávky, zúčtujú sa sumy ...

§ 113
Zánik nároku na dávku a zánik nároku na výplatu dávky
(1)

Nárok na dávku nezaniká uplynutím času.

(2)

Nárok na dávku a nárok na jej výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky ...

§ 114
Premlčanie nároku na výplatu dávky
(1)

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka ...

(2)

Lehota ustanovená v odseku 1 neplynie počas konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi ...

§ 115
Zúčtovanie dávok s dávkou v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

Ak sa priznáva starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, úrazová ...

a)

ak suma priznaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, ...

1.

na účet príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sumu, ktorá zodpovedá sume poskytnutej ...

2.

poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úrazovej ...

b)

ak suma priznaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, ...

1.

na účet príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sumu, ktorá zodpovedá sume poskytnutej ...

2.

poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úrazovej ...

§ 116
Lehoty na výplatu dávok a zaokrúhľovanie sumy dávok
(1)

Nemocenské dávky, úrazový príplatok, rekvalifikačné, rehabilitačné a dávka v nezamestnanosti ...

(2)

Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa vyplácajú vopred v pravidelných ...

(3)

Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa vyplácajú do cudziny pozadu ...

(4)

Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na nemocenskú dávku, dôchodkovú dávku, úrazovú dávku ...

(5)

Dávka garančného poistenia sa vyplatí najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o priznanie ...

(6)

Ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty nesplnia ...

(7)

Ak zamestnávateľ nesplní povinnosť ustanovenú v § 234 najneskôr do jedného roka od nadobudnutia ...

(8)

Sumy dávok sa zaokrúhľujú na celé slovenské koruny nahor.

§ 117
Poukazovanie dávok a poberateľ dávky
(1)

Dávky sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.67) Na žiadosť ...

(2)

Ak poberateľ dávky požiada o zmenu spôsobu výplaty dávky, Sociálna poisťovňa je povinná vykonať ...

(3)

Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, dávka ...

(4)

Príjemca dávky je poberateľ dávky, zákonný zástupca poberateľa dávky, fyzická osoba, ktorej ...

(5)

Osobitný príjemca je

a)

fyzická osoba alebo právnická osoba určená rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo

b)

fyzická osoba, ktorej sa vyplácal sirotský dôchodok do dňa nadobudnutia spôsobilosti nezaopatreného ...

(6)

Sociálna poisťovňa ustanoví osobitného príjemcu s jeho súhlasom a so súhlasom poberateľa dávky ...

(7)

Zákonný zástupca, fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej ...

(8)

Fyzickej osobe vo výkone väzby14) a fyzickej osobe vo výkone trestu odňatia slobody15) sa dávky ...

§ 118
Prechod nároku na dávku
(1)

Ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na dávku, zomrela po uplatnení nároku na dávku ...

(2)

Ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na nemocenské dávky, úrazový príplatok, rehabilitačné, ...

(3)

Ak sa dávka priznala pred smrťou fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na dávku a nároku ...

(4)

Nároky prechádzajúce na fyzické osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 nie sú predmetom dedičstva; ...

(5)

Ak niet fyzických osôb, ktoré by podľa odsekov 1 až 4 nadobudli nárok na dávky, tieto dávky ...

§ 119
Postúpenie nároku na dávku

Nárok na dávku nemožno postúpiť.

DRUHÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA

PRVÝ DIEL
VÝKON A ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 120
Výkon sociálneho poistenia
(1)

Sociálne poistenie vykonáva Sociálna poisťovňa. Nemocenské poistenie môže vykonávať aj iná ...

(2)

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho poistenia.

(3)

Sociálna poisťovňa je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

DRUHÝ DIEL
ORGÁNY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

§ 121
Orgány Sociálnej poisťovne

Orgány Sociálnej poisťovne sú

a)

Rada riaditeľov Sociálnej poisťovne (ďalej len „rada riaditeľov“),

b)

Dozorná rada Sociálnej poisťovne (ďalej len „dozorná rada“),

c)

riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne (ďalej len „riaditeľ pobočky“).

§ 122
Rada riaditeľov
(1)

Rada riaditeľov je štatutárny orgán Sociálnej poisťovne.

(2)

Rada riaditeľov

a)

riadi Sociálnu poisťovňu,

b)

schvaľuje výročnú správu o činnosti Sociálnej poisťovne a predkladá ju dozornej rade,

c)

prerokúva správy o hospodárení Sociálnej poisťovne najmenej raz za štvrťrok a predkladá ich ...

d)

prerokúva návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na príslušný kalendárny rok s predpokladaným ...

e)

prerokúva návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne, stanovisko dozornej rady k tomuto návrhu ...

f)

schvaľuje rokovací poriadok rady riaditeľov,

g)

schvaľuje štatút Sociálnej poisťovne,

h)

schvaľuje organizačný poriadok, pracovný poriadok, platový poriadok, kontrolný poriadok, pravidlá ...

i)

schvaľuje návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, ...

j)

vymenúva a odvoláva vedúcich zamestnancov Ústredia Sociálnej poisťovne v jej priamej riadiacej ...

(3)

Na platnosť právnych úkonov v mene Sociálnej poisťovne sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov ...

(4)

Rada riaditeľov má päť členov. Členmi rady riaditeľov sú

a)

predseda rady riaditeľov,

b)

dvaja podpredsedovia rady riaditeľov a

c)

ďalší dvaja členovia rady riaditeľov.

(5)

Členov rady riaditeľov vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ...

(6)

Za člena rady riaditeľov môže byť vymenovaná fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej ...

(7)

Člen rady riaditeľov je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný.

(8)

Funkcia člena rady riaditeľov je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca ...

(9)

Funkčné obdobie člena rady riaditeľov je päťročné.

(10)

Funkcia člena rady riaditeľov zaniká

a)

uplynutím funkčného obdobia člena rady riaditeľov,

b)

vzdaním sa funkcie písomnou žiadosťou člena rady riaditeľov doručenou vláde, a to dňom jej ...

c)

odvolaním alebo

d)

smrťou.

(11)

Vláda odvolá člena rady riaditeľov, ak

a)

si neplní povinnosti člena rady riaditeľov ustanovené zákonom,

b)

bol právoplatne odsúdený za trestný čin,

c)

bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony ...

d)

nepriaznivý zdravotný stav mu nedovoľuje najmenej počas šiestich mesiacov riadne vykonávať funkciu ...

e)

začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom v rade riaditeľov uvedenú v odseku 8.

(12)

O sporoch súvisiacich s odvolaním člena rady riaditeľov z jeho funkcie rozhoduje súd.

(13)

Rada riaditeľov zasadá najmenej raz za 14 dní. Zasadnutie rady riaditeľov zvoláva a vedie predseda ...

(14)

Rada riaditeľov je schopná uznášať sa, ak je prítomný predseda rady riaditeľov alebo ním poverený ...

(15)

Pravidlá rokovania rady riaditeľov upraví rokovací poriadok rady riaditeľov.

(16)

Člen rady riaditeľov je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou ...

(17)

Člen rady riaditeľov, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone funkcie člena rady riaditeľov, ...

§ 123
Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je dozorný orgán a kontrolný orgán Sociálnej poisťovne.

(2)

Dozorná rada

a)

kontroluje hospodárenie Sociálnej poisťovne s finančnými prostriedkami nemocenského poistenia, ...

b)

kontroluje dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich ...

c)

prerokúva návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne, výročnú správu o činnosti Sociálnej ...

d)

navrhuje v odôvodnených prípadoch, najmä ak zistí nedostatky v hospodárení Sociálnej poisťovne, ...

e)

ukladá rade riaditeľov prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

f)

schvaľuje platové a iné funkčné požitky členom rady riaditeľov na návrh rady riaditeľov,

g)

vypracúva správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá je súčasťou ...

h)

schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.

(3)

Dozorná rada má 15 členov. Predsedom dozornej rady je minister práce sociálnych vecí a rodiny ...

a)

z piatich zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a záujmovými ...

b)

z piatich zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov,68)

c)

zo štyroch zástupcov navrhnutých vládou.

(4)

Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva národná rada.

(5)

Za člena dozornej rady môže byť navrhnutá a zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom na území ...

(6)

Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné.

(7)

Výkon funkcie člena dozornej rady sa považuje za prekážku v práci alebo za prekážku v štátnej ...

(8)

Člen dozornej rady má nárok na náhradu nákladov spojených s výkonom tejto funkcie. O priznaní ...

(9)

Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný. Člen dozornej rady nemôže byť ...

(10)

Dozorná rada si zvolí zo svojich členov dvoch podpredsedov dozornej rady.

(11)

Zasadnutia dozornej rady zvoláva a riadi predseda dozornej rady alebo ním poverený podpredseda dozornej ...

(12)

Na zasadnutí dozornej rady sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré na zasadnutie prizve dozorná ...

(13)

Na zasadnutí dozornej rady je na jej požiadanie povinný zúčastniť sa predseda rady riaditeľov. ...

(14)

Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. ...

(15)

Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia ...

(16)

Pravidlá rokovania dozornej rady upraví rokovací poriadok dozornej rady.

(17)

Členstvo v dozornej rade zaniká

a)

uplynutím funkčného obdobia člena dozornej rady,

b)

vzdaním sa funkcie písomnou žiadosťou člena dozornej rady doručenou národnej rade, a to najskôr ...

c)

odvolaním alebo

d)

smrťou.

(18)

Národná rada odvolá člena dozornej rady, ak

a)

sa neodôvodnene nezúčastnil najmenej na troch zasadnutiach dozornej rady,

b)

začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom v dozornej rade uvedenú v odseku 9,

c)

si neplní povinnosti člena dozornej rady ustanovené týmto zákonom a ostatnými všeobecne záväznými ...

d)

bol právoplatne odsúdený za trestný čin.

(19)

Člena dozornej rady môže národná rada odvolať z jeho funkcie aj z iných dôvodov, ako sú uvedené ...

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne
§ 124
Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú
a)

Ústredie Sociálnej poisťovne (ďalej len „ústredie“),

b)

pobočky Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“).

§ 125

Územné obvody a sídla organizačných zložiek Sociálnej poisťovne určí štatút Sociálnej poisťovne. ...

§ 126
(1)

Ústredie riadi rada riaditeľov.

(2)

Vo veciach patriacich do pôsobnosti ústredia koná v mene Sociálnej poisťovne rada riaditeľov alebo ...

§ 127
Riaditeľ pobočky
(1)

Pobočku riadi riaditeľ pobočky a za jej činnosť zodpovedá rade riaditeľov.

(2)

Za riaditeľa pobočky môže byť vymenovaná fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej ...

(3)

Riaditeľ pobočky koná v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti ...

DRUHÁ HLAVA

PRVÝ DIEL
POISTNÉ NA SOCIÁLNE POISTENIE

§ 128
Platitelia poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové ...
(1)

Poistné na nemocenské poistenie platí

a)

zamestnanec,

b)

zamestnávateľ,

c)

povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,

d)

dobrovoľne nemocensky poistená osoba.

(2)

Poistné na starobné poistenie platí

a)

zamestnanec,

b)

zamestnávateľ,

c)

povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,

d)

dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,

e)

štát,

f)

Sociálna poisťovňa.

(3)

Poistné na invalidné poistenie platí, ak tento zákon neustanovuje inak,

a)

zamestnanec,

b)

zamestnávateľ,

c)

povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,

d)

dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,

e)

štát.

(4)

Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú ...

(5)

Štát platí poistné na starobné poistenie a na invalidné poistenie za

a)

občana Slovenskej republiky, ktorý vykonáva základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu ...

b)

občana Slovenskej republiky, ktorý vykonáva civilnú službu,36)

c)

fyzickú osobu, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa ...

(6)

Štát platí poistné na starobné poistenie a na invalidné poistenie za fyzickú osobu uvedenú v ...

(7)

Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľov invalidného dôchodku ...

(8)

Poistné na úrazové poistenie platí zamestnávateľ.

(9)

Poistné na garančné poistenie platí zamestnávateľ, ktorý je povinne garančne poistený.

(10)

Poistné na poistenie v nezamestnanosti platí

a)

zamestnanec, ak osobitný predpis42) neustanovuje inak,

b)

zamestnávateľ, ak osobitný predpis42) neustanovuje inak,

c)

dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti.

(11)

Poistné do rezervného fondu sociálneho poistenia (ďalej len „rezervný fond“) platí

a)

zamestnávateľ,

b)

povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,

c)

dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba.

§ 129
Poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné ...
(1)

Suma poistného na nemocenské poistenie, suma poistného na starobné poistenie, suma poistného na ...

(2)

Jednotlivé sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného ...

§ 130
Sadzba poistného na nemocenské poistenie

Sadzba poistného na nemocenské poistenie je pre

a)

zamestnanca 1,4 % z vymeriavacieho základu,

b)

zamestnávateľa 1,4 % z vymeriavacieho základu,

c)

povinne nemocensky poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 4,4 % z vymeriavacieho základu,

d)

dobrovoľne nemocensky poistenú osobu 4,4 % z vymeriavacieho základu.

§ 131
Sadzba poistného na starobné poistenie
(1)

Sadzba poistného na starobné poistenie je pre

a)

zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu,

b)

zamestnávateľa 16 % z vymeriavacieho základu,

c)

povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 20 % z vymeriavacieho základu,

d)

dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 20 % z vymeriavacieho základu,

e)

štát 20 % z vymeriavacieho základu,

f)

Sociálnu poisťovňu 20 % z vymeriavacieho základu.

(2)

Sadzba poistného na starobné poistenie zamestnanca sa znižuje o 0,5 % na každé nezaopatrené dieťa ...

§ 132
Sadzba poistného na invalidné poistenie

Sadzba poistného na invalidné poistenie je pre

a)

zamestnanca 3 % z vymeriavacieho základu,

b)

zamestnávateľa 3 % z vymeriavacieho základu,

c)

povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,

d)

dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,

e)

štát 6 % z vymeriavacieho základu.

§ 133
Sadzba poistného na úrazové poistenie
(1)

Sadzba poistného na úrazové poistenie je pre zamestnávateľa zaradeného do

prvej nebezpečnostnej triedy 0,3 % z vymeriavacieho základu,

druhej nebezpečnostnej triedy 0,5 % z vymeriavacieho základu,

tretej nebezpečnostnej triedy 0,7 % z vymeriavacieho základu,

štvrtej nebezpečnostnej triedy 0,9 % z vymeriavacieho základu,

piatej nebezpečnostnej triedy 1,1 % z vymeriavacieho základu,

šiestej nebezpečnostnej triedy 1,3 % z vymeriavacieho základu,

siedmej nebezpečnostnej triedy 1,5 % z vymeriavacieho základu,

ôsmej nebezpečnostnej triedy 1,7 % z vymeriavacieho základu,

deviatej nebezpečnostnej triedy 1,9 % z vymeriavacieho základu,

desiatej nebezpečnostnej triedy 2,1 % z vymeriavacieho základu.

(2)

Nebezpečnostná trieda sa určuje v závislosti od bezpečnostného rizika jednotlivých skupín ekonomických ...

(3)

Hodnotenie bezpečnostného rizika sa vykonáva pre každú skupinu ekonomických činností podľa ...

a)

pracovných úrazov na 1 000 zamestnancov,

b)

smrteľných pracovných úrazov na 1 000 zamestnancov,

c)

chorôb z povolania na 1 000 zamestnancov,

d)

závažných pracovných úrazov a chorôb z povolania, v ktorých dôsledku bola priznaná úrazová ...

e)

zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v prepočte na 1 000 zamestnancov.

(4)

Na určenie bezpečnostného rizika na základe ukazovateľov uvedených v odseku 3 je rozhodujúci ...

(5)

Zaradenie zamestnávateľa do nebezpečnostnej triedy určí Sociálna poisťovňa podľa prevažujúcej ...

(6)

Prevažujúca skupina ekonomických činností je skupina ekonomických činností klasifikovaná podľa ...

(7)

Zmenu vykonávaných prevažujúcich ekonomických činností, ktorá je rozhodujúca na zaradenie zamestnávateľa ...

(8)

Ak u zamestnávateľa nastala zmena vykonávanej ekonomickej činnosti a jeho prevažujúcou ekonomickou ...

(9)

Zaradenie skupín ekonomických činností podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností ...

§ 134
Prirážka k poistnému na úrazové poistenie a zľava z poistného na úrazové poistenie
(1)

K poistnému na úrazové poistenie sa ukladá prirážka k poistnému na úrazové poistenie (ďalej ...

(2)

Úroveň bezpečnostného rizika u zamestnávateľa sa určí porovnaním hodnoty štatistických ukazovateľov ...

(3)

Na určenie úrovne bezpečnostného rizika u zamestnávateľa sa použijú štatistické ukazovatele ...

a)

o počte

1.

pracovných úrazov na 1 000 zamestnancov,

2.

smrteľných pracovných úrazov na 1 000 zamestnancov,

3.

chorôb z povolania na 1 000 zamestnancov,

4.

závažných pracovných úrazov a chorôb z povolania, v ktorých dôsledku bola priznaná úrazová ...

b)

o sume nákladov vynaložených na dávky úrazového poistenia jeho zamestnancov v prepočte na jedného ...

(4)

Pri určovaní početnosti výskytu pracovných úrazov podľa odseku 3 sa prihliada len na pracovné ...

(5)

Ak je úroveň bezpečnostného rizika zistená podľa odsekov 2 a 3 u zamestnávateľa percentuálne ...

do 25 % prirážka sa neuloží,

nad 25 % do 50 % uloží sa prirážka 1 % k poistnému,

nad 50 % do 100 % uloží sa prirážka 2 % k poistnému,

nad 100 % do 200 % uloží sa prirážka 3 % k poistnému,

nad 200 % uloží sa prirážka 4 % k poistnému.

(6)

Ak je úroveň bezpečnostného rizika zistená podľa odsekov 2 a 3 u zamestnávateľa percentuálne ...

do 25 % zľava sa neposkytuje,

nad 25 % do 50 % poskytuje sa zľava 0,5 % z poistného,

nad 50 % do 75 % poskytuje sa zľava 1 % z poistného,

nad 75 % poskytuje sa zľava 2 % z poistného.

(7)

Štatistické ukazovatele uvedené v odseku 3 sa na účely odsekov 5 a 6 hodnotia osobitne.

(8)

Súčtom percent na uloženie prirážky a súčtom percent na poskytnutie zľavy zo všetkých štatistických ...

(9)

Na určenie bezpečnostného rizika podľa odseku 2 je rozhodujúci dátum oznámenia pracovného úrazu ...

§ 135
Sadzba poistného na garančné poistenie

Sadzba poistného na garančné poistenie pre zamestnávateľa je 0,25 % z vymeriavacieho základu.

§ 136
Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti

Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti je pre

a)

zamestnanca 1 % z vymeriavacieho základu,

b)

zamestnávateľa 1 % z vymeriavacieho základu,

c)

dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu.

§ 137
Sadzba poistného do rezervného fondu

Sadzba poistného do rezervného fondu je pre

a)

zamestnávateľa 2,75 % z vymeriavacieho základu,

b)

povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 2,75 % z vymeriavacieho základu,

c)

dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 2,75 % z vymeriavacieho základu.

§ 138
Vymeriavací základ
(1)

Vymeriavací základ zamestnanca je

a)

príjem zamestnanca za vykonanú prácu, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitného ...

b)

príjem zamestnanca, ktorý nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb preto, že tak ustanovujú predpisy ...

c)

náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok, náhrada mzdy pri prekážkach v ...

(2)

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahŕňa odstupné, odchodné, cestovné náhrady, výnosy ...

(3)

Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v zahraničí, ...

(4)

Vymeriavací základ člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, je príjem zo závislej ...

(5)

Vymeriavací základ doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia je štipendium podľa osobitného ...

(6)

Vymeriavací základ fyzickej osoby vo výkone väzby14) a fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia ...

(7)

Vymeriavací základ pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti je odmena pestúna za výkon pestúnskej ...

(8)

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

(9)

Vymeriavací základ dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby ...

(10)

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

(11)

Vymeriavací základ, ak tento zákon neustanovuje inak, je mesačne najmenej vo výške minimálnej ...

(12)

Vymeriavací základ je mesačne najmenej

a)

75 % vymeriavacieho základu uvedeného v odseku 11, ak ide o zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného ...

b)

50 % vymeriavacieho základu uvedeného v odseku 11, ak ide o zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného ...

c)

suma príjmu zodpovedajúca kratšiemu pracovnému času zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný ...

d)

suma náhrady mzdy poskytnutá z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa podľa osobitného ...

e)

suma pracovnej odmeny78) fyzickej osoby vo výkone väzby14) a fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia ...

(13)

Vymeriavací základ v úhrne je mesačne najviac

a)

na platenie poistného na dôchodkové poistenie zamestnanca, povinne dôchodkovo poistenej samostatne ...

1.

v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 3-násobok jednej dvanástiny všeobecného ...

2.

v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 3-násobok jednej dvanástiny všeobecného ...

b)

na platenie poistného na nemocenské poistenie zamestnanca, povinne nemocensky poistenej samostatne ...

1.

v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 1,5-násobok jednej dvanástiny všeobecného ...

2.

v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 1,5-násobok jednej dvanástiny všeobecného ...

(14)

Vymeriavací základ v úhrne je mesačne najviac na platenie poistného do rezervného fondu povinne ...

a)

v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 3-násobok jednej dvanástiny všeobecného ...

b)

v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 3-násobok jednej dvanástiny všeobecného ...

(15)

Vymeriavací základ zamestnávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak, je vymeriavací základ jeho ...

a)

na platenie poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného ...

1.

v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 3-násobok jednej dvanástiny všeobecného ...

2.

v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 3-násobok jednej dvanástiny všeobecného ...

b)

na platenie poistného na nemocenské poistenie a poistného na garančné poistenie

1.

v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 1,5-násobok jednej dvanástiny všeobecného ...

2.

v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 1,5-násobok jednej dvanástiny všeobecného ...

(16)

Do vymeriavacieho základu zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie sa zahŕňa ...

(17)

Ak poistenec vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinností platiť poistné na nemocenské ...

(18)

Ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti trvalo len časť kalendárneho ...

(19)

Vymeriavací základ štátu je mesačne

a)

v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 70 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho ...

b)

v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 70 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho ...

(20)

Vymeriavací základ štátu, z ktorého platí poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie ...

a)

v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho ...

b)

v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho ...

(21)

Vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 142 ods. 3 je ňou určená suma, ktorá je najmenej ...

(22)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie zo základného ...

a)

v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka ako súčin priemerného osobného mzdového ...

b)

v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka ako súčin priemerného osobného mzdového ...

(23)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie zo základného ...

a)

v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka ako súčin priemerného osobného mzdového ...

b)

v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka ako súčin priemerného osobného mzdového ...

(24)

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.

§ 139
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu
(1)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca je kalendárny mesiac, za ktorý ...

(2)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo ...

a)

v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza ...

b)

v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu ...

(3)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnávateľa je kalendárny mesiac, za ...

§ 140
Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom
(1)

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná ...

a)

v období, počas ktorého sa im poskytuje materské,

b)

v období, počas ktorého sa im poskytuje rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu,61) ak ...

c)

od prvého dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo starostlivosti ...

d)

v období, počas ktorého vykonávajú základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu ...

(2)

Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie ...

(3)

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie ...

(4)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, dobrovoľne poistená ...

(5)

Povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne dôchodkovo poistená ...

(6)

Zamestnávateľ nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové ...

§ 141
Odvod poistného
(1)

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť poistné, sú povinné poistné odvádzať, ...

(2)

Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné ...

(3)

Za štát odvádza poistné na dôchodkové poistenie za osoby uvedené v § 128 ods. 5 ministerstvo. ...

(4)

Útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sú povinní previesť ...

§ 142
Platenie poistného
(1)

Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu, ...

(2)

Ak poistencovi trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné sa platí len za túto časť. ...

(3)

Poistné na dôchodkové poistenie sa môže zaplatiť aj dodatočne za obdobie, počas ktorého fyzická ...

a)

bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo

b)

sústavne sa pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení ...

(4)

Ak sa na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru ...

(5)

Ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená ...

(6)

Poistné sa platí

a)

bezhotovostným prevodom,

b)

poštovou poukážkou alebo

c)

v hotovosti v Sociálnej poisťovni.

§ 143
Splatnosť poistného
(1)

Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ...

(2)

Poistné, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, je splatné v deň určený na výplatu príjmov, ...

(3)

Ak platba poistného sa na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici uskutočnila oneskorene, ...

a)

pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti poistného ...

b)

pri platení poštovou poukážkou sa poistné poukázalo v posledný deň splatnosti poistného podľa ...

(4)

Ak platba poistného sa na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici poukázala v nesprávnej ...

§ 144
Predpísanie poistného
(1)

Sociálna poisťovňa predpíše poistné fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať ...

(2)

Ak zamestnávateľ na výzvu Sociálnej poisťovne nepredloží podklady potrebné na zistenie správnej ...

§ 145
Vrátenie poistného
(1)

Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej ...

a)

zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo

b)

doručenia písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné alebo ...

(2)

Poistencovi, ktorý vykonáva viacero činností zamestnanca, Sociálna poisťovňa vráti poistné ...

a)

zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo

b)

doručenia písomnej žiadosti tohto poistenca.

(3)

Právo na vrátenie poistného sa premlčí do desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, ...

(4)

Poistné, ktoré je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť, sa použije na zápočet pohľadávky Sociálnej ...

§ 146
Povolenie splátok dlžných súm poistného
(1)

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby ...

(2)

V rámci povolenia splátok dlžných súm Sociálna poisťovňa uvedie aj zvýšenie dlžných súm ...

(3)

V prípade nedodržania termínu splátky určeného Sociálnou poisťovňou na jednotlivé splátky, ...

(4)

Na povolené sumy splátok dlžných súm sa ustanovenie o predpísaní penále nepoužije.

§ 147
Premlčanie poistného
(1)

Právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Právo predpísať poistné sa nepremlčuje, ak nebola splnená povinnosť ustanovená v § 228 ods. ...

(3)

Právo vymáhať poistné sa premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ...

DRUHÝ DIEL
Pohľadávky

§ 148
Pohľadávky
(1)

Pohľadávky na poistnom, pokutách a na penále vymáha Sociálna poisťovňa podľa tohto zákona ...

(2)

Rozhodnutie uvedené v odseku 1 možno vykonať najneskôr do desiatich rokov odo dňa nadobudnutia ...

(3)

Po vyplatení dávky garančného poistenia sa zamestnávateľ stáva dlžníkom Sociálnej poisťovne ...

(4)

Na základe rozhodnutia rady riaditeľov môže Sociálna poisťovňa zmluvou previesť vymáhanie pohľadávok ...

§ 149
Postúpenie pohľadávky
(1)

Pohľadávku na poistnom, pokutách a na penále, okrem pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie ...

(2)

Postúpiť možno len pohľadávku uvedenú v odseku 1 alebo jej časť,

a)

ak proti rozhodnutiu, ktorým bola predpísaná, nemožno z dôvodu uplynutia času uplatniť ustanovenie ...

b)

ak odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pohľadávka predpísaná, uplynul jeden rok.

(3)

Sociálna poisťovňa nemôže postúpiť pohľadávku, ak povolila jej zaplatenie v splátkach; to ...

(4)

O postúpení pohľadávky vrátane práv zo zabezpečenia pohľadávky uzatvára Sociálna poisťovňa ...

(5)

Sociálna poisťovňa môže uzatvoriť zmluvu s treťou osobou, len ak táto osoba má voči Sociálnej ...

(6)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť postúpenie pohľadávky fyzickej ...

(7)

Námietky proti pohľadávke, ktoré mohla fyzická osoba alebo právnická osoba povinná odvádzať ...

(8)

Právo nakladať s postúpenou pohľadávkou prechádza na tretiu osobu uzatvorením zmluvy a uhradením ...

(9)

Od prechodu práva nakladať s postúpenou pohľadávkou na tretiu osobu táto pohľadávka prestáva ...

a)

povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné splniť záväzok voči ...

b)

oprávnenie Sociálnej poisťovne nakladať s postúpenou pohľadávkou.

(10)

Od prechodu práva nakladať s postúpenou pohľadávkou na tretiu osobu vzniká

a)

povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné splniť záväzok voči ...

b)

právo tretej osoby vyžadovať peňažné plnenie od fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej ...

c)

právo tretej osoby vymáhať postúpenú pohľadávku.

(11)

Na postúpenie pohľadávky podľa tohto zákona sa osobitný predpis83) nepoužije.

(12)

Podľa tohto zákona sa odplata za postúpenie pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie považuje ...

§ 150
Odpísanie pohľadávky
(1)

Sociálna poisťovňa môže pohľadávku odpísať z vlastného podnetu, ak je nevymáhateľná. Za ...

a)

je pravdepodobné, že náklady na jej vymáhanie presiahnu výťažok z vymáhania,

b)

je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať ...

c)

sa najmenej v období troch rokov bezvýsledne vedie výkon rozhodnutia podľa osobitného predpisu,81) ...

d)

vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude ...

e)

nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním na dedičoch dlžníka.

(2)

O odpísaní pohľadávky podľa odseku 1 vydá Sociálna poisťovňa rozhodnutie, ktoré sa fyzickej ...

(3)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba povinná odvádzať poistné uhradí pohľadávku, ktorú ...

§ 151
(1)

Sociálna poisťovňa odpíše pohľadávku alebo jej neuhradenú časť, ak na základe právoplatného ...

(2)

Sociálna poisťovňa odpíše pohľadávku alebo jej neuhradenú časť aj na základe právoplatného ...

a)

uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia,

b)

uznesenia súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov ...

c)

uznesenia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo

d)

uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení núteného vyrovnania,

e)

uznesenia súdu o výmaze obchodnej spoločnosti z obchodného registra, ak imanie zanikajúcej obchodnej ...

(3)

Sociálna poisťovňa odpíše pohľadávku, ktorá vznikla vyplatením dávky garančného poistenia ...

(4)

Odpísaním pohľadávky podľa odseku 2 pohľadávka zaniká.

(5)

Ustanovenie § 150 ods. 2 platí rovnako.

TRETÍ DIEL

§ 152
Uplatňovanie pohľadávok na účely konkurzného konania a vyrovnacieho konania
(1)

Ak je na fyzickú osobu alebo právnickú osobu povinnú odvádzať poistné vyhlásený konkurz alebo ...

(2)

Pokuty a penále uložené Sociálnou poisťovňou, ktoré sa vzťahujú na skutočnosti, ktoré nastali ...

(3)

Za záväzky z poistného sa na účely konkurzného konania a vyrovnacieho konania považujú sumy ...

(4)

Za pohľadávky na poistnom, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením vyrovnania, ...

(5)

Ostatné pohľadávky na poistnom sa považujú za pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu ...

(6)

Po vyhlásení konkurzu alebo po povolení vyrovnania Sociálna poisťovňa prihlási pohľadávky na ...

(7)

Sociálna poisťovňa vo vyrovnacom konaní môže uplatňovať pohľadávky na poistnom, na pokute ...

(8)

V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu nevznikajú ani neprirastajú pokuty a penále ...

(9)

Právoplatnosťou uznesenia o potvrdení vyrovnania a včasným a úplným splnením povinností dlžníka, ...

a)

všetky pohľadávky na poistnom alebo ich časti, ktoré sa na účely vyrovnania považujú za pohľadávky ...

b)

pokuty a penále alebo tie ich časti, ktoré sa na účely vyrovnacieho konania nepovažovali za pohľadávky ...

(10)

Pohľadávky, pokuty a penále alebo ich časti nemožno po skončení vyrovnania dodatočne uložiť ...

(11)

Ostatné účinky vyhlásenia konkurzu a vyrovnania upravuje osobitný predpis.81)

TRETIA HLAVA
LEKÁRSKA POSUDKOVÁ ČINNOSŤ PRI VÝKONE SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 153
Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia
(1)

Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia sa člení na lekársku posudkovú ...

a)

nemocenského poistenia,

b)

dôchodkového poistenia,

c)

úrazového poistenia.

(2)

Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov ...

a)

posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom,

b)

dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca.

(3)

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie

a)

dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,

b)

dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, choroby a stavu nezaopatreného ...

(4)

Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia zahŕňa

a)

posudzovanie poklesu pracovnej schopnosti,

b)

posudzovanie zdravotnej spôsobilosti poškodeného absolvovať pracovnú rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu ...

c)

kontrolu bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady za bolesť ...

d)

posudzovanie účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením, za ktoré sa považujú náklady ...

(5)

Lekársku posudkovú činnosť podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej ...

(6)

Posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach ...

a)

v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní alebo aj skôr, ak zistí posudkovo významné ...

b)

na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

(7)

Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim ...

(8)

Posudkový lekár kontroluje zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia, vykazované pobočke ...

§ 154
Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu
(1)

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu zahŕňa kontrolu

a)

odbornej úrovne posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom,

b)

diagnostického a liečebného procesu vo vzťahu k dĺžke dočasnej pracovnej neschopnosti,

c)

potreby ošetrovania alebo starostlivosti na poskytovanie ošetrovného v sporných prípadoch,

d)

potreby preradenia na inú prácu na poskytovanie vyrovnávacej dávky v sporných prípadoch.

(2)

Kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu vykonáva posudkový lekár.

(3)

Na vykonanie kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúci lekár je povinný najmä

a)

predložiť potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti,

b)

predložiť zdravotnú dokumentáciu posudzovanej fyzickej osoby,

c)

umožniť vykonanie kontroly v termíne určenom posudkovým lekárom,

d)

predvolať posudzovanú fyzickú osobu na kontrolu, ak posudkový lekár neurčí inak,

e)

doplniť vyšetrenia a zabezpečiť ústavné liečenie posudzovanej fyzickej osoby, ak o to písomne ...

f)

prerokovať trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti posudzovanej fyzickej osoby, ak trvá dlhšie ako ...

g)

prerokovať s pobočkou vývoj obnovy pracovnej schopnosti každého poistenca, ktorého dočasná pracovná ...

h)

prerokovať s pobočkou vývoj obnovy pracovnej schopnosti poistenca, ktorého dočasná pracovná neschopnosť ...

(4)

Posudzované fyzické osoby podľa odseku 3 sú

a)

poistenec uznaný za dočasne práceneschopného,

b)

poistenec, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie,

c)

fyzická osoba, ktorá vyžaduje ošetrovanie alebo starostlivosť poistenca,

d)

zamestnankyňa preradená na inú prácu na účely vyrovnávacej dávky.

(5)

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu sa vykonáva na pracovisku ošetrujúceho lekára. V odôvodnených ...

(6)

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu sa vykonáva v lehotách určených posudkovým lekárom; ...

§ 155
Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca
(1)

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci ...

(2)

Posudkový lekár a určený zamestnanec podľa odseku 1 sú povinní najmä

a)

v súčinnosti s ošetrujúcim lekárom vykonávať výber dočasne práceneschopných poistencov, u ...

b)

informovať dočasne práceneschopného poistenca o jeho právach a povinnostiach v súvislosti s nemocenskými ...

c)

uviesť na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti, kedy a kde vykonali kontrolu, a údaje potvrdiť ...

d)

oznámiť ošetrujúcemu lekárovi porušenie liečebného režimu,

e)

preukázať dočasne práceneschopnému poistencovi oprávnenie na vykonanie kontroly.

(3)

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca sa môže vykonať ...

a)

posudkového lekára,

b)

ošetrujúceho lekára,

c)

zamestnávateľa,

d)

inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

(4)

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca sa vykonáva v byte ...

§ 156
Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia
(1)

Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia sú

a)

vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti,

b)

vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu,

c)

vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu,

d)

vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za ...

e)

vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára,

f)

zdravotná starostlivosť poskytnutá na písomné vyžiadanie posudkového lekára,

g)

vystavenie tlačiva „Hlásenie o úraze“ a tlačiva „Hlásenie choroby z povolania“.

(2)

Úhrada zdravotných výkonov uvedených v odseku 1 sa vykonáva podľa osobitného predpisu.88)

(3)

Sociálna poisťovňa uhrádza zdravotné výkony priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

ŠTVRTÁ HLAVA
HOSPODÁRENIE SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

§ 157
Hospodárenie Sociálnej poisťovne
(1)

Sociálna poisťovňa hospodári s finančnými prostriedkami a s vlastným majetkom. Sociálna poisťovňa ...

(2)

Vlastný majetok Sociálnej poisťovne tvoria hnuteľné veci, nehnuteľné veci, finančné prostriedky ...

(3)

Vlastný majetok Sociálnej poisťovne nie sú finančné prostriedky základného fondu nemocenského ...

(4)

V prípade platobnej neschopnosti niektorého zo základných fondov poskytne štát Sociálnej poisťovni ...

§ 158
Rozpočet Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa zostavuje rozpočet Sociálnej poisťovne v členení na

a)

základný fond nemocenského poistenia,

b)

základný fond starobného poistenia,

c)

základný fond invalidného poistenia,

d)

základný fond úrazového poistenia,

e)

základný fond garančného poistenia,

f)

základný fond poistenia v nezamestnanosti,

g)

rezervný fond,

h)

správny fond.

§ 159
Príjmy Sociálnej poisťovne

Príjmy Sociálnej poisťovne sú

a)

poistné,

b)

poistné prevedené Sociálnej poisťovni útvarmi sociálneho zabezpečenia a Vojenským úradom sociálneho ...

c)

pokuty a penále,

d)

odplata za postúpenú pohľadávku na poistnom, na pokute a na penále,

e)

úroky z vkladov na účte Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici znížené o osobitnú sadzbu ...

f)

dary,

g)

ostatné príjmy.

§ 160
Výdavky Sociálnej poisťovne

Výdavky Sociálnej poisťovne sú

a)

úhrada dávok sociálneho poistenia,

b)

poistné prevedené Sociálnou poisťovňou útvarom sociálneho zabezpečenia a Vojenskému úradu ...

c)

úhrada nákladov súvisiacich s vykonávaním sociálneho poistenia.

§ 161
Základný fond nemocenského poistenia
(1)

Základný fond nemocenského poistenia je určený na výplatu nemocenských dávok.

(2)

Základný fond nemocenského poistenia sa tvorí

a)

z poistného na nemocenské poistenie,

b)

z pokuty a penále,

c)

z odplaty za postúpenú pohľadávku na poistnom na nemocenské poistenie, na pokute a na penále,

d)

z úrokov,

e)

z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,

f)

z ostatných príjmov.

§ 162
Základný fond starobného poistenia
(1)

Základný fond starobného poistenia je určený na výplatu

a)

starobného dôchodku,

b)

predčasného starobného dôchodku,

c)

vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku, ...

(2)

Základný fond starobného poistenia sa tvorí

a)

z poistného na starobné poistenie,

b)

z poistného zaplateného na výsluhové zabezpečenie za celé obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho ...

c)

z prevedených finančných prostriedkov zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti za poistenca ...

d)

z pokuty a z penále,

e)

z odplaty za postúpenú pohľadávku na poistnom na starobné poistenie, na pokute a na penále,

f)

z úrokov,

g)

z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,

h)

z ostatných príjmov.

§ 163
Základný fond invalidného poistenia
(1)

Základný fond invalidného poistenia je určený na

a)

výplatu invalidného dôchodku,

b)

výplatu vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku po poberateľovi invalidného ...

c)

úhradu poistného na starobné poistenie za poberateľov invalidného dôchodku.

(2)

Základný fond invalidného poistenia sa tvorí

a)

z poistného na invalidné poistenie,

b)

z poistného zaplateného na výsluhové zabezpečenie za celé obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho ...

c)

z pokuty a z penále,

d)

z odplaty za postúpenú pohľadávku na poistnom na invalidné poistenie, na pokute a na penále,

e)

z úrokov,

f)

z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,

g)

z ostatných príjmov.

§ 164
Základný fond úrazového poistenia
(1)

Základný fond úrazového poistenia je určený na výplatu úrazových dávok.

(2)

Základný fond úrazového poistenia sa tvorí

a)

z poistného na úrazové poistenie,

b)

z pokuty a z penále,

c)

z odplaty za postúpenú pohľadávku na poistnom na úrazové poistenie, na pokute a na penále,

d)

z úrokov,

e)

z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,

f)

z ostatných príjmov.

§ 165
Základný fond garančného poistenia
(1)

Základný fond garančného poistenia je určený na výplatu dávky garančného poistenia.

(2)

Základný fond garančného poistenia sa tvorí

a)

z poistného na garančné poistenie,

b)

z pokuty a z penále,

c)

z odplaty za postúpenú pohľadávku na poistnom na garančné poistenie, na pokute a na penále,

d)

z úrokov,

e)

z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,

f)

z príjmov z uspokojovania pohľadávok voči zamestnávateľom za vyplatené dávky garančného poistenia, ...

g)

z ostatných príjmov.

§ 166
Základný fond poistenia v nezamestnanosti
(1)

Základný fond poistenia v nezamestnanosti je určený na výplatu dávky v nezamestnanosti a na prevedenie ...

(2)

Základný fond poistenia v nezamestnanosti sa tvorí

a)

z poistného na poistenie v nezamestnanosti,

b)

z pokuty a z penále,

c)

z odplaty za postúpenie pohľadávky na poistnom na poistenie v nezamestnanosti, na pokute a na penále, ...

d)

z úrokov,

e)

z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,

f)

z ostatných príjmov.

§ 167
Rezervný fond
(1)

Rezervný fond je určený na dávky, na ktorých úhradu nie je dostatok finančných prostriedkov ...

(2)

Rezervný fond sa tvorí

a)

z poistného do rezervného fondu,

b)

z pokuty a z penále,

c)

z odplaty za postúpenie pohľadávky na poistnom do rezervného fondu, na pokute a na penále,

d)

z úrokov,

e)

z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,

f)

z ostatných príjmov.

§ 168
Správny fond
(1)

Správny fond je určený na krytie výdavkov súvisiacich s činnosťou orgánov Sociálnej poisťovne ...

(2)

Správny fond sa tvorí

a)

najviac vo výške 3 % z poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, ...

b)

z príjmov, ktoré plynú z vlastného majetku Sociálnej poisťovne,

c)

z úrokov na účte správneho fondu,

d)

z poriadkových pokút podľa § 202.

(3)

Zo správneho fondu sa uhrádzajú

a)

náklady spojené s výplatou dávok sociálneho poistenia okrem nákladov na zriadenie a vedenie účtu ...

b)

zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia ustanovené v § 156,

c)

trovy konania podľa § 203.

§ 169
Účtovníctvo

Sociálna poisťovňa vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.92)

Zhromažďovanie, zverejňovanie a ochrana údajov
§ 170
(1)

Sociálna poisťovňa zhromažďuje údaje na výkon sociálneho poistenia vo vlastnom informačnom ...

(2)

Sociálna poisťovňa môže poskytovať údaje zo svojho informačného systému len so súhlasom fyzických ...

(3)

Orgánom verejnej moci, súdom a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom sa poskytujú údaje ...

(4)

Sociálna poisťovňa poskytuje potrebné štatistické údaje štatistickému úradu.

(5)

Sociálna poisťovňa môže zverejniť štatistické údaje o výkone sociálneho poistenia, a to tak, ...

(6)

Na ochranu údajov informačného systému je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť technické ...

(7)

Sociálna poisťovňa zverejňuje správu o svojej činnosti a výročnú správu za príslušný kalendárny ...

(8)

Na spracovanie údajov vrátane osobitných kategórií údajov93) sa nevyžaduje súhlas dotknutej ...

(9)

Sociálna poisťovňa určí vnútorným predpisom lehotu, po ktorej uplynutí je splnený účel spracúvania ...

§ 171
(1)

Sociálna poisťovňa zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje ...

(2)

Zoznam fyzických osôb a právnických osôb uvedených v odseku 1 obsahuje

a)

meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

b)

obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo.

TRETIA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 172
Konanie
(1)

Na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa nevzťahuje osobitný predpis.94)

(2)

V konaní vo veciach sociálneho poistenia podľa tohto zákona rozhoduje o právach a povinnostiach ...

(3)

Konanie vo veciach podľa odseku 1 je

a)

konanie v dávkových veciach sociálneho poistenia (ďalej len „dávkové konanie“),

b)

iné konanie (ďalej len „nedávkové konanie“).

(4)

Predmetom dávkového konania je rozhodovanie o dávkach.

(5)

Predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia ...

Účastníci konania

§ 173
(1)

Účastník konania vo veciach sociálneho poistenia je právnická osoba alebo fyzická osoba, o ktorej ...

(2)

Účastník konania spolupracuje s organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne počas celého konania. ...

(3)

Všetci účastníci konania majú v konaní rovnaké procesné práva a povinnosti.

§ 174

Účastník konania môže samostatne konať v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi ...

Zastupovanie

§ 175
(1)

Účastníka konania, ktorý nemôže konať samostatne, zastupuje zákonný zástupca, fyzická osoba, ...

(2)

Vecne príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne ustanoví účastníkovi konania opatrovníka, ...

(3)

Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka sa môže odvolať účastník konania a ten, kto bol ustanovený ...

§ 176
(1)

Účastník konania, jeho zákonný zástupca, fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené ...

(2)

Právnická osoba koná prostredníctvom štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom svojho zástupcu. ...

(3)

Splnomocnenie na zastupovanie sa preukazuje písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným ...

§ 177
Príslušnosť

Na konanie vo veciach sociálneho poistenia sú vecne príslušné organizačné zložky Sociálnej ...

§ 178
Vecná príslušnosť pobočky
(1)

Do pôsobnosti pobočky patrí

a)

rozhodovať v prvom stupni

1.

o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch,

2.

o nemocenských dávkach,

3.

o úrazových dávkach okrem úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty,

4.

o dávke garančného poistenia,

5.

o dávke v nezamestnanosti,

6.

o povinnosti poberateľa nemocenskej dávky, dávky garančného poistenia, dávky v nezamestnanosti ...

7.

o povinnosti zamestnávateľa nahradiť neprávom vyplatené sumy na nemocenských dávkach, na dávke ...

8.

o poistnom,

9.

o uložení pokuty a penále,

10.

o povolení splátok dlžných súm poistného, pokuty a penále,

11.

o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo o znížení penále,

12.

o zaradení zamestnávateľa do nebezpečnostnej triedy,

13.

o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti podľa osobitného predpisu,95)

14.

o náhradách trov konania,

15.

o prerušení konania a o zastavení konania,

16.

o povolení obnovy konania alebo o nariadení obnovy konania,

17.

o uložení poriadkovej pokuty,

b)

vykonávať lekársku posudkovú činnosť,

c)

spisovať žiadosť o priznanie dávky okrem nemocenských dávok, úrazového príplatku a dávky v ...

d)

vyplácať nemocenské dávky, úrazové dávky okrem úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty, ...

e)

vyberať a vymáhať poistné, pokuty a penále a vymáhať pohľadávky na poistnom, pokutách, penále ...

f)

uplatňovať právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá Sociálnej poisťovni vznikla výplatou ...

g)

vykonávať kontrolnú činnosť, konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť vo veciach sociálneho ...

(2)

Pobočka vystupuje v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do jej pôsobnosti ...

§ 179
Vecná príslušnosť ústredia
(1)

Do pôsobnosti ústredia patrí

a)

rozhodovať v prvom stupni

1.

o dôchodkových dávkach, o úrazovej rente a o pozostalostnej úrazovej rente,

2.

o povinnosti poberateľa dávky vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť, alebo úrazovú rentu, ...

3.

o povinnosti zamestnávateľa nahradiť neprávom vyplatené sumy na dávkach uvedených v písmene ...

4.

o náhradách trov konania,

5.

o prerušení konania a o zastavení konania,

6.

o povolení obnovy konania alebo o nariadení obnovy konania,

7.

o ustanovení osobitného príjemcu,

8.

o uložení poriadkovej pokuty,

b)

rozhodovať v druhom stupni vo veciach, o ktorých rozhodovať v prvom stupni patrí do pôsobnosti ...

c)

riadiť a kontrolovať činnosť pobočiek,

d)

hospodáriť s finančnými prostriedkami, s majetkom, ktorý Sociálna poisťovňa nadobudla svojou ...

e)

vyplácať dôchodkové dávky, príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa osobitného predpisu,95a) ...

f)

uplatňovať pohľadávky na poistnom, pokutách, penále a na dávke garančného poistenia podľa ...

g)

spisovať žiadosti o priznanie dôchodkovej dávky podľa § 184 ods. 10 písm. a),

h)

vykonávať lekársku posudkovú činnosť,

i)

plniť administratívno-technické úlohy spojené s činnosťou dozornej rady,

j)

uzatvárať zmluvy o pracovnej rehabilitácii a o rekvalifikácii,

k)

vykonávať kontrolnú činnosť, konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť vo veciach sociálneho ...

l)

vykonávať ďalšie činnosti podľa tohto zákona, ktoré nepatria do pôsobnosti pobočky.

(2)

Ústredie vystupuje v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do jeho pôsobnosti ...

§ 180
Miestna príslušnosť
(1)

Miestna príslušnosť pobočky v konaní vo veciach sociálneho poistenia sa určuje

a)

miestom útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd,

b)

sídlom zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky, ak evidenciu miezd vedie iná právnická ...

c)

miestom trvalého pobytu poistenca v ostatných prípadoch, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Miestna príslušnosť pobočky na účely kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného ...

(3)

Ak je miestne príslušných niekoľko pobočiek, uskutočňuje konanie pobočka, ktorá konanie začala ...

(4)

Ak je miestne príslušných niekoľko pobočiek a ak každá z nich odmieta uskutočniť konanie, ústredie ...

(5)

Na žiadosť účastníka konania alebo s jeho súhlasom môže miestne príslušná pobočka podľa ...

Vylúčenie zamestnancov organizačnej zložky Sociálnej poisťovne

§ 181
(1)

Zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej poisťovne je vylúčený z prejednávania a rozhodovania ...

(2)

Z prerokovávania rozhodovania pred organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne je vylúčený aj ...

§ 182
(1)

Účastník konania oznámi organizačnej zložke Sociálnej poisťovne skutočnosti odôvodňujúce ...

(2)

Len čo sa zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej poisťovne dozvie o skutočnostiach, ktoré ...

(3)

Zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, u ktorého sú dôvody na jeho vylúčenie, ...

§ 183
(1)

O tom, či je zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej poisťovne z konania vylúčený, rozhoduje ...

a)

riaditeľ pobočky, ak ide o konanie patriace do pôsobnosti pobočky, a

b)

rada riaditeľov, ak ide o konanie patriace do pôsobnosti ústredia.

(2)

Ak riaditeľ pobočky alebo rada riaditeľov rozhodli, že zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej ...

(3)

Proti rozhodnutiu o vylúčení zamestnanca organizačnej zložky Sociálnej poisťovne z konania nemožno ...

Začatie konania

§ 184
(1)

Dávkové konanie sa začína, ak tento zákon neustanovuje inak, na základe písomnej žiadosti fyzickej ...

(2)

Dávkové konanie o poskytnutie pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie sa začína na základe písomnej ...

(3)

Dávkové konanie o zmene poskytovania dávky alebo sumy už priznanej dávky sa začína na základe ...

(4)

Za fyzickú osobu, ktorá zo zdravotných dôvodov nie je schopná sama podať žiadosť o dávku, môže ...

(5)

Žiadosť o priznanie dávky sa podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Fyzická osoba ...

(6)

Žiadosť o priznanie dávky garančného poistenia podáva zamestnanec do 60 dní od vzniku platobnej ...

(7)

Sociálna poisťovňa je povinná spísať žiadosť o dávku aj vtedy, ak sa domnieva, že fyzická ...

(8)

Nedávkové konanie sa začína na základe písomnej žiadosti účastníka konania alebo z podnetu ...

(9)

Žiadosť o začatie dávkového konania a nedávkového konania sa podáva v miestne príslušnej pobočke, ...

(10)

Žiadosť o začatie dávkového konania sa podáva

a)

v ústredí, ak fyzická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodkovú dávku, úrazovú rentu ...

b)

v pobočke príslušnej podľa miesta prechodného pobytu, ak fyzická osoba, ktorá si uplatňuje nárok ...

(11)

Fyzická osoba, ktorá je vo výkone väzby14) alebo vo výkone trestu odňatia slobody,15) žiadosť ...

§ 185
(1)

Za deň začatia konania sa považuje deň, keď bola žiadosť doručená príslušnej organizačnej ...

(2)

Za deň uplatnenia nároku na nemocenské dávky, úrazový príplatok, dávku garančného poistenia ...

(3)

Za deň uplatnenia nároku na dôchodkové dávky a úrazové dávky okrem úrazového príplatku, rehabilitačného ...

(4)

Konanie, ktoré sa začína na podnet organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, je začaté odo dňa, ...

§ 186
Podanie
(1)

Podanie možno urobiť písomne, ústne, telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami ...

(2)

Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka, ...

(3)

Ak podanie neobsahuje predpísané náležitosti alebo nebolo predložené na tlačive určenom Sociálnou ...

(4)

Na žiadosť účastníka konania organizačná zložka Sociálnej poisťovne potvrdí prijatie podania. ...

§ 187
Postúpenie

Ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne nie je príslušná na rozhodnutie, je povinná podanie ...

§ 188
Ústne pojednávanie
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, ...

(2)

Na ústne pojednávanie organizačná zložka Sociálnej poisťovne prizve všetkých účastníkov ...

(3)

Ústne pojednávanie je neverejné.

§ 189
Zápisnica
(1)

O ústnych podaniach, o dôležitých úkonoch a o dôležitých dôkazoch v konaní príslušná organizačná ...

(2)

Zo zápisnice musí byť zrejmé, kto, kde a kedy podanie uplatnil a kto, kde, kedy konanie uskutočňoval, ...

(3)

Zápisnicu podpisujú po prečítaní zástupcovia organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorí ...

§ 190
Nazeranie do spisov
(1)

Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy, ...

(2)

Právo nazerať do spisu, ktorý obsahuje údaje o zdravotnom stave, a robiť si z neho výpisy, odpisy ...

(3)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne je povinná zabezpečiť, aby nazretím do spisu, jeho výpisom, ...

Lehoty

§ 191
(1)

Ak treba, organizačná zložka Sociálnej poisťovne určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú ...

(2)

V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáže opak.

§ 192
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak ...

(2)

Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak odo dňa, keď sa mal úkon urobiť, uplynul jeden rok.

(3)

Proti rozhodnutiu o návrhu na odpustenie zmeškania lehoty sa nemožno odvolať.

§ 193
Prerušenie konania
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke ...

(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže prerušiť konanie najdlhšie na 30 dní, ak to z ...

(3)

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať.

(4)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo na podnet ...

(5)

Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

§ 194
Zastavenie konania
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne konanie zastaví, ak

a)

účastník konania vzal žiadosť alebo podanie na začatie konania späť skôr, ako bolo o nich rozhodnuté, ...

b)

odpadol dôvod konania začatého z podnetu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne alebo

c)

prebieha v tej istej veci konanie v inej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne.

(2)

Ak sa začalo konanie o povinnosti uhradiť preplatok na dávke, o povinnosti platiť poistné na nemocenské ...

(3)

Konanie sa zastaví, ak účastník konania neodstránil nedostatky podania podľa § 193 ods. 1 v lehote ...

(4)

Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa účastník konania v lehote určenej organizačnou zložkou Sociálnej ...

§ 195
Podklad rozhodnutia
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne ...

(2)

Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné ...

(3)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkladne všetky ...

§ 196
Dokazovanie
(1)

Dôkazom je všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci, najmä výpovede ...

(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže ako dôkaz použiť výpoveď svedkov, ktorých pred ...

(3)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže ustanoviť znalca podľa osobitného predpisu,20) ...

(4)

Účastník konania, fyzická osoba alebo právnická osoba zúčastnená na konaní, ktorí majú listiny, ...

(5)

Ako dôkaz možno použiť tlačené produkty alebo fotografické produkty výpočtovej techniky, mikrografickej ...

(6)

Účastník konania je povinný navrhnúť dôkazy na podporu svojich tvrdení. Organizačná zložka ...

(7)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz ...

§ 197
Čestné vyhlásenie
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie ...

(2)

Čestné vyhlásenie organizačná zložka Sociálnej poisťovne nepripustí, ak tomu bráni všeobecný ...

(3)

V čestnom vyhlásení je účastník konania povinný uviesť pravdivé údaje. Organizačná zložka ...

§ 198
Predbežné otázky
(1)

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol iný príslušný orgán, je organizačná ...

(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne si nemôže ako o predbežnej otázke urobiť úsudok o ...

Zabezpečenie priebehu konania a účelu konania

§ 199
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne predvolá fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých ...

(2)

V predvolaní organizačná zložka Sociálnej poisťovne upozorní na právne následky nedostavenia ...

§ 200
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže pred skončením konania v rozsahu nevyhnutne potrebnom ...

(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne predbežné opatrenie zruší, len čo zanikne dôvod, pre ...

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok.

§ 201
(1)

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne vykonávajú procesné úkony v obvode svojej pôsobnosti. ...

(2)

Ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne nemôže vykonať niektorý procesný úkon v obvode ...

(3)

Dožiadaná organizačná zložka Sociálnej poisťovne je povinná v medziach svojej pôsobnosti dožiadaniu ...

§ 202

Tomu, kto sťažuje priebeh konania najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu ...

§ 203
Trovy konania
(1)

Trovy konania, ktoré vznikli Sociálnej poisťovni, uhrádza Sociálna poisťovňa. Trovy konania, ...

(2)

Trovy konania, ktoré Sociálna poisťovňa nahrádza účastníkovi konania podľa odseku 1, sú

a)

náhrada cestovných výdavkov,

b)

náhrada výdavkov za ubytovanie,

c)

stravné,

d)

náhrada ušlého zárobku.

(3)

Sociálna poisťovňa uhradí svedkovi hotové výdavky a zárobok, ktorý svedkovi preukázateľne ...

(4)

Trovy konania spojené s predložením listiny, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastník konania, ...

(5)

Náhradu hotových výdavkov a odmenu znalca ustanovuje osobitný predpis.20)

§ 204
Náhrada cestovných výdavkov
(1)

Náhrada cestovných výdavkov patrí pri použití verejnej pravidelnej dopravy okrem mestskej pravidelnej ...

(2)

Pri doprave vlakom sa uhrádza cestovné za druhú vozňovú triedu; príplatok na rýchlik sa uhrádza ...

(3)

Ak má účastník konania možnosť uplatniť nárok na zľavu cestovného, patrí mu náhrada len ...

(4)

Náhrada cestovného pri použití vozidla taxislužby a náhrada cestovných výdavkov pri použití ...

§ 205
Náhrada výdavkov za ubytovanie
(1)

Náhrada výdavkov za ubytovanie sa poskytuje v preukázanej výške, najviac v sume 1 000 Sk na jednu ...

(2)

Náhrada výdavkov za ubytovanie patrí vtedy, ak by sa účastník konania nemohol pri použití verejnej ...

§ 206
Stravné

Stravné sa poskytuje vo výške podľa osobitného predpisu.98)

§ 207
Náhrada ušlého zárobku
(1)

Náhrada ušlého zárobku patrí za čas, za ktorý účastníkovi konania preukázateľne ušiel zárobok ...

(2)

Ušlý zárobok samostatne zárobkovo činnej osoby je

a)

vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie pripadajúci za čas, v ktorom ...

b)

vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie pripadajúci za čas, v ktorom ...

§ 208

Nároky na náhrady podľa § 204 až 207 sa uplatňujú písomnou žiadosťou do 30 dní odo dňa, ...

Rozhodnutie

§ 209
(1)

Rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa vydáva písomne, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní alebo o opravnom prostriedku. ...

(3)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, ...

(4)

V odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka Sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli ...

(5)

Poučenie o odvolaní alebo o opravnom prostriedku obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo ...

(6)

V rozhodnutí sa uvedie aj organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie vydala, dátum ...

(7)

Chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia organizačná ...

§ 210
(1)

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne vydávajú rozhodnutie

a)

o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch,

b)

o nemocenských dávkach v sporných prípadoch, o úrazovom príplatku v sporných prípadoch a o dávke ...

c)

o dôchodkových dávkach, úrazových dávkach okrem úrazového príplatku a o dávke garančného ...

d)

o povinnosti poberateľa dávky vrátiť neprávom vyplatené sumy na dávkach,

e)

o vylúčení nároku na dávku, o obmedzení sumy dávky,

f)

o poistnom v prípadoch ustanovených týmto zákonom,

g)

o uložení pokuty a penále,

h)

o povolení splátok dlžných súm poistného, pokuty a penále,

i)

o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo o znížení penále,

j)

o odpísaní pohľadávky,

k)

o odpustení zmeškania lehoty,

l)

o náhradách trov konania,

m)

o povolení obnovy konania alebo o nariadení obnovy konania,

n)

o ustanovení osobitného príjemcu,

o)

o prerušení konania,

p)

o zastavení konania,

q)

o zaradení zamestnávateľa do nebezpečnostnej triedy,

r)

o predbežnom opatrení,

s)

o ustanovení opatrovníka,

t)

o uložení poriadkovej pokuty.

(2)

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú povinné rozhodnúť vo veciach uvedených v odseku ...

§ 211

Rozhodnutie vyhotovené s použitím výpočtovej techniky možno vydať v medzinárodnej abecede s ...

§ 212
Oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností
(1)

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Účastníkovi konania, ktorý je prítomný na ústnom vyhlásení rozhodnutia, môže sa rozhodnutie ...

(3)

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia do vlastných rúk alebo poštou ...

a)

o nepriznaní dávky, odňatí dávky, znížení dávky alebo o zastavení výplaty dávky,

b)

o uložení povinnosti vrátiť neprávom vyplatené sumy na dávke,

c)

o poistnom, o uložení pokuty a penále,

d)

o prerušení konania,

e)

o zastavení konania.

(4)

Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste ...

(5)

Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinka, pošta adresátovi oznámi ...

(6)

Zásielky s obsahom písomností určených do vlastných rúk vydá pošta len adresátovi alebo fyzickej ...

(7)

Rozhodnutie je doručené, len čo ho účastník konania prevezme, len čo pošta doporučenú zásielku ...

(8)

Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu ...

(9)

Písomnosti, ktoré sú určené právnickým osobám, doručujú sa zamestnancom oprávneným za právnické ...

(10)

Písomnosti určené advokátom sa doručujú advokátskej kancelárii. Písomnosti určené advokátom ...

(11)

Písomnosti určené správcom konkurzných podstát a likvidátorom sa doručujú do sídla úpadcu ...

(12)

Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, doručuje sa písomnosť iba ...

(13)

Doručenie verejnou vyhláškou použije organizačná zložka Sociálnej poisťovne v prípade, keď ...

(14)

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že písomnosť sa vyvesí na obdobie 15 dní na vývesnej ...

(15)

Ak je doručovanie účastníkovi konania spojené s ťažkosťami alebo s prieťahmi, môže organizačná ...

(16)

Rozhodnutie o odpísaní pohľadávky sa neoznamuje.

§ 213
Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
(1)

Doručené rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať alebo proti ktorému nemožno podať opravný ...

(2)

Rozhodnutie je vykonateľné, len čo uplynie lehota na plnenie. Ak v rozhodnutí nie je uložená povinnosť ...

Odvolacie konanie

§ 214
(1)

Proti rozhodnutiu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne má účastník konania právo podať ...

(2)

Odvolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu

a)

o povolení splátok dlžných súm poistného, pokuty a penále,

b)

o odpustení alebo znížení penále.

§ 215
(1)

Odvolanie sa podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala. ...

(2)

Odvolanie možno podať v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

(3)

Odvolanie je podané včas a riadne aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty uvedenej v odseku ...

(4)

O odvolaní proti rozhodnutiu ústredia rozhoduje rada riaditeľov.

(5)

Včas podané odvolanie má odkladný účinok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6)

Odvolanie nemá odkladný účinok proti rozhodnutiu

a)

o znížení, o zastavení výplaty a o odňatí nemocenskej dávky, úrazového príplatku, rehabilitačného, ...

b)

o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti podľa osobitného predpisu.95)

(7)

Účastník konania, ktorý podal odvolanie, môže toto odvolanie vziať späť. Ak účastník konania ...

(8)

Ak účastník konania vzal odvolanie späť, odvolací orgán konanie zastaví.

§ 216

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, upovedomí ostatných ...

§ 217
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, môže o odvolaní ...

(2)

Ak o odvolaní nerozhodne organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie ...

§ 218
(1)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu. Ak je to nevyhnutné, doterajšie ...

(2)

Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie ...

(3)

Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá ...

(4)

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.

§ 219
Rozhodovanie o opravnom prostriedku
(1)

Proti rozhodnutiu ústredia podľa § 179 ods. 1 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu možno podať ...

(2)

Opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje súd, môže účastník konania, ktorý podal opravný prostriedok, ...

(3)

Ak ústredie opravnému prostriedku v celom rozsahu nevyhovie, predloží opravný prostriedok spolu ...

(4)

Ak účastník konania pred uplynutím lehoty na podanie opravného prostriedku požiada o oznámenie ...

§ 220
Súdne preskúmavanie rozhodnutí

Súd preskúmava neprávoplatné rozhodnutia vo veciach uvedených v § 179 ods. 1 písm. a) prvom bode ...

Obnova konania

§ 221
(1)

Nedávkové konanie pred organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne ukončené rozhodnutím, ktoré ...

a)

vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ...

b)

rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušná organizačná zložka ...

c)

nesprávnym postupom organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa účastníkovi nedávkového konania ...

d)

rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným ...

(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne nariadi obnovu nedávkového konania z dôvodov uvedených ...

§ 222
(1)

Obnovu nedávkového konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi organizačná zložka ...

(2)

V návrhu na obnovu nedávkového konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace ...

(3)

Návrh sa podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne uvedenej v odseku 1 v lehote troch ...

(4)

Po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia sa obnova povolí alebo nariadi len vtedy, ...

(5)

Proti rozhodnutiu o obnove nedávkového konania možno podať odvolanie. Rozhodnutie o povolení alebo ...

§ 223
(1)

Nové konanie vo veci uskutoční organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorej rozhodnutia sa ...

(2)

Ak sa dôvod obnovy nedávkového konania týka iba konania pred odvolacím orgánom, spojí sa rozhodnutie ...

(3)

Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie zrušuje.

(4)

Proti novému rozhodnutiu vo veci sa možno odvolať.

Výkon rozhodnutia

§ 224
(1)

Právoplatné rozhodnutie Sociálnej poisťovne je vykonateľné podľa osobitných predpisov.81)

(2)

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím ...

(3)

Sociálna poisťovňa je povinná oznámiť začatie výkonu rozhodnutia podľa odseku 2 účastníkovi ...

§ 225
Zrážky z dávok
(1)

Dohoda o zrážkach z dávok sa môže uzatvoriť iba na pohľadávky na výživnom, na príspevok na ...

(2)

Na výkon rozhodnutia zrážkami z dávok sa vzťahujú osobitné predpisy.100)

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ, POKUTY A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ

PRVÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI V SOCIÁLNOM POISTENÍ

§ 226
Povinnosti Sociálnej poisťovne
(1)

Sociálna poisťovňa je povinná

a)

viesť individuálny účet poistenca a zasielať každoročne najneskôr do 30. júna poistencom informáciu ...

b)

vydávať na žiadosť poberateľa dávky potvrdenie o nároku na dávku, o nároku na jej výplatu ...

c)

určiť dni splatnosti pravidelných výplat pre dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú ...

d)

kontrolovať plnenie povinností vyplývajúcich ostatným účastníkom právnych vzťahov sociálneho ...

e)

viesť register zamestnávateľov a register poistencov, v ktorých sa zhromažďujú údaje potrebné ...

f)

previesť finančné prostriedky zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti do základného fondu ...

g)

informovať príslušný daňový úrad o vyplatených dávkach garančného poistenia v členení podľa ...

(2)

Sociálna poisťovňa zašle prvýkrát informáciu o stave individuálneho účtu

a)

poistencom narodeným pred rokom 1951 do konca roka 2004,

b)

poistencom narodeným v rokoch 1951 až 1960 do konca roka 2005,

c)

poistencom narodeným v rokoch 1961 až 1970 do konca roka 2006,

d)

poistencom narodeným po roku 1970 do konca roka 2007.

(3)

Náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu uvedenej v odseku 1 a informácie ...

§ 227
Práva a povinnosti poistencov a poberateľov dávok
(1)

Poistenec a poberateľ dávky majú právo

a)

uplatniť si nárok na dávku a nárok na jej výplatu,

b)

požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie potvrdenia o nároku na dávku, o nároku na jej výplatu ...

(2)

Poistenec a poberateľ dávky sú povinní

a)

preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a na zánik sociálneho poistenia, ...

b)

preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik a na zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu ...

c)

zúčastniť sa na kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu počas trvania dočasnej pracovnej ...

d)

zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely poskytovania ...

e)

zúčastniť sa na posudzovaní predpokladov na opätovné zaradenie do pracovného procesu na účely ...

f)

dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti ...

g)

zdržiavať sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského, ...

h)

plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.

(3)

Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. b) je zachovaná aj vtedy, ak doklad preukazujúci ...

(4)

Doklad uvedený v odseku 3 odoslaný faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr ...

§ 228
Povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby
(1)

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak, predložiť príslušnej ...

(2)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej je predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa ...

(3)

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná prihlásiť sa na nemocenské poistenie a dôchodkové ...

(4)

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná oznámiť príslušnej pobočke prerušenie nemocenského ...

(5)

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná oznámiť príslušnej pobočke zmenu mena, priezviska, ...

(6)

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná plniť povinnosti podľa odseku 3 na tlačive, ktorého ...

(7)

Lehota na splnenie povinností podľa odsekov 1 až 5 je zachovaná aj vtedy, ak doklady uvedené v ...

(8)

Doklady a tlačivo uvedené v odseku 7, odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť ...

§ 229
Povinnosti fyzických osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát
(1)

Vojenská správa je povinná prihlásiť občana Slovenskej republiky vykonávajúceho základnú službu, ...

(2)

Fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. e), ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich ...

(3)

Fyzická osoba je povinná plniť povinnosti podľa odsekov 1 a 2 na tlačive, ktorého obsah určí ...

(4)

Lehota na splnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo odovzdalo ...

(5)

Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní ...

§ 230
Ďalšie povinnosti poberateľa dôchodkových dávok
(1)

Poberateľ invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ...

(2)

Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 1 je zachovaná aj vtedy, ak doklad preukazujúci skutočnosť ...

§ 231
Povinnosti zamestnávateľa
(1)

Zamestnávateľ je povinný

a)

prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou do ôsmich dní odo dňa, ...

b)

prihlásiť zamestnanca na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti ...

c)

oznámiť pobočke prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti ...

d)

oznámiť pobočke začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ...

e)

odstúpiť pobočke tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ...

f)

predkladať pobočke výkaz poistného za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného ...

g)

poskytovať organizačným zložkám Sociálnej poisťovne súčinnosť pri vykonávaní sociálneho ...

h)

oznámiť písomne pobočke pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú ...

i)

predkladať pobočke záznam o pracovnom úraze, ktorý podlieha evidencii a registrácii podľa osobitného ...

j)

viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu ...

k)

umožniť povereným zamestnancom organizačných zložiek Sociálnej poisťovne vstup do svojich objektov, ...

l)

vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho ...

m)

oznámiť pobočke zmenu svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím ...

(2)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) až e), h) a j) je zamestnávateľ povinný plniť na tlačivách, ...

(3)

Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a) až f), h) až j) a m) je zachovaná aj vtedy, ...

(4)

Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní ...

(5)

Plnenie povinností podľa odseku 1 zamestnávateľom uvedeným v § 7 ods. 1 písm. j) sa upraví dohodou, ...

§ 232
Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia
(1)

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu na účely sociálneho poistenia zamestnanca; táto evidencia ...

(2)

Evidencia musí obsahovať tieto údaje:

a)

priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvísk, meno, dátum a miesto narodenia, stav a miesto ...

b)

rodné číslo,

c)

deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi, ...

d)

vymeriavací základ zamestnanca neobmedzený podľa § 138 ods. 13,

e)

obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a ...

f)

obdobie materskej dovolenky, obdobie rodičovskej dovolenky.

§ 233
Povinnosti ďalších právnických osôb
(1)

Ministerstvo školstva je povinné zaslať ústrediu elektronicky a v dohodnutej štruktúre do 31. ...

(2)

Zdravotnícke zariadenia sú povinné

a)

poskytovať výpis zo zdravotnej dokumentácie a zhodnotenie liečby s určením diagnostického záveru, ...

b)

poskytovať pobočke hlásenie o pracovnom úraze a hlásenie o zistení choroby z povolania,

c)

vykazovať pobočke zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za kalendárny mesiac do 14. ...

d)

potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť a dočasnú nemožnosť výkonu zárobkovej činnosti ...

(3)

Orgány inšpekcie práce, orgány štátnej banskej správy a ďalšie príslušné dozorné orgány ...

(4)

Orgány na ochranu zdravia sú povinné poskytovať pobočke výsledky šetrenia pracovných podmienok ...

(5)

Štatistický úrad je povinný oznámiť ministerstvu najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka ...

(6)

Správca dane je povinný oznámiť pobočke príslušnej podľa trvalého pobytu

a)

fyzickej osoby, ktorá na základe daňového priznania má príjem z podnikania a z inej samostatnej ...

b)

fyzickej osoby uvedenej v písmene a) zmenu základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej ...

(7)

Obec, ktorá vedie matriku, je povinná zaslať ústrediu oznámenie o úmrtí každej fyzickej osoby, ...

(8)

Policajný zbor je povinný oznámiť pobočke príslušnej podľa jeho sídla vydanie rozhodnutia o ...

(9)

Orgán, ktorý vydáva povolenie na výkon činnosti uvedenej v § 5, je povinný oznámiť Sociálnej ...

(10)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo ...

(11)

Rovnaké povinnosti v sociálnom poistení ako právnické osoby uvedené v odseku 10 majú aj útvary ...

(12)

Príslušný úrad podľa osobitného predpisu je povinný poskytovať Sociálnej poisťovni údaje ...

§ 234
Povinnosti na účely garančného poistenia
(1)

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní ...

(2)

Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi, predbežnému správcovi konkurznej podstaty alebo správcovi ...

(3)

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní ...

(4)

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty a zamestnanec ...

(5)

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní ...

(6)

Príslušná pobočka je povinná doručiť zamestnávateľovi, predbežnému správcovi konkurznej ...

(7)

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty po vyplnení ...

§ 235
Identifikačné údaje poistenca a poberateľa dávky

V žiadostiach, oznámeniach a podaniach adresovaných Sociálnej poisťovni sú právnické osoby a ...

DRUHÁ HLAVA
ZODPOVEDNOSŤ V SOCIÁLNOM POISTENÍ

§ 236
(1)

Poberateľ dávky je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo ...

a)

nesplnil povinnosť uloženú týmto zákonom,

b)

prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila ...

c)

vedome inak spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako ...

(2)

Neprávom prijaté sumy sa môžu zrážať z bežne vyplácanej alebo neskôr priznanej dávky alebo ...

(3)

Právo na vrátenie dávky poskytnutej neprávom alebo v nesprávnej sume sa premlčí uplynutím troch ...

§ 237
(1)

Ak zamestnávateľ potvrdil nesprávne údaje rozhodujúce na vznik nároku na dávku, nároku na jej ...

(2)

Právo na náhradu neprávom vyplatených súm sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, keď Sociálna ...

§ 238
(1)

Sociálna poisťovňa má právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá jej vznikla výplatou ...

(2)

Na účely náhrady škody, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni výplatou dávok, sú orgány štátnej ...

(3)

Právo Sociálnej poisťovne voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni ...

(4)

Právo na náhradu škody podľa odseku 1 uplatňuje Sociálna poisťovňa v súdnom konaní podľa ...

TRETIA HLAVA
POKUTA A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ

§ 239
Pokuta

Za porušenie povinností ustanovených v § 154 ods. 3, § 227 ods. 2, § 228 až 234 a § 279 môže ...

§ 240
Penále
(1)

Fyzickým osobám a právnickým osobám povinným odvádzať poistné, ktoré neodviedli poistné za ...

(2)

Predpísané penále podľa odseku 1 nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného za kontrolované obdobie. ...

(3)

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej ...

§ 241
(1)

Na pokuty a na penále platia ustanovenia § 142 ods. 6, § 143 ods. 3 a § 145 až 147 o poistnom primerane. ...

(2)

Na povolenie splátok dlžných súm pokút a penále platí § 146 rovnako.

(3)

Ak poistné alebo penále je príjmom štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,103) Sociálna ...

PIATA ČASŤ

KONTROLNÁ ČINNOSŤ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

§ 242
(1)

Kontrolná činnosť Sociálnej poisťovne podľa tohto zákona je kontrola plnenia povinností ustanovených ...

(2)

Kontrolnú činnosť uvedenú v odseku 1 vykonávajú poverení zamestnanci organizačných zložiek ...

(3)

Ak majú kontrolované subjekty pochybnosti o nezaujatosti zamestnancov kontroly alebo prizvaných osôb ...

(4)

Vedúci zamestnanec kontroly je povinný rozhodnúť o námietkach najneskôr do troch dní od ich uplatnenia ...

§ 243
Oprávnenia a povinnosti zamestnancov kontroly
(1)

Zamestnanci kontroly sú pri výkone kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu

a)

vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov patriacich kontrolovaným ...

b)

vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytli doklady, ...

c)

v odôvodnených prípadoch odoberať a aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu premiestňovať ...

d)

vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov potrebnú na vykonanie kontroly. ...

(2)

Zamestnanci kontroly sú pri výkone kontroly povinní

a)

vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet a účel kontroly a preukázať sa svojím oprávnením ...

b)

vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, písomných dokumentov a iných ...

c)

oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom ...

d)

v potrebnom rozsahu oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov s protokolom ...

e)

preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam a zohľadniť opodstatnené a preukázané ...

f)

neopodstatnenosť námietok písomne oznámiť zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu najneskôr ...

g)

prerokovať protokol o výsledku kontroly s vedúcim kontrolovaného subjektu a zodpovednými zamestnancami, ...

h)

v zápisnici o prerokovaní protokolu uložiť vedúcemu kontrolovaného subjektu, aby v určenej lehote ...

i)

odovzdať protokol o výsledku kontroly, ako aj zápisnicu o prerokovaní protokolu vedúcemu kontrolovaného ...

j)

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od ...

(3)

Oprávnenia podľa odseku 1 a povinnosti podľa odseku 2 písm. b), d), e), g) a j) sa vzťahujú aj ...

§ 244
Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu
(1)

Kontrolovaný subjekt a zodpovední zamestnanci sú oprávnení počas výkonu kontroly najneskôr v ...

(2)

Kontrolovaný subjekt je povinný vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie ...

(3)

Vedúci kontrolovaného subjektu a zodpovední zamestnanci, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, ...

(4)

Kontrolovaný subjekt je v určenej lehote povinný na základe výsledku kontroly

a)

prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich vedúcemu ...

b)

predložiť vedúcemu zamestnancovi kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie ...

§ 245
Protokol o výsledku kontroly
(1)

O výsledku vykonanej kontroly vypracujú zamestnanci kontroly protokol, ktorý musí obsahovať označenie ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa postupuje aj vtedy, ak je počas kontroly potrebné ku konkrétnemu kontrolnému ...

(3)

Priebežný protokol obsahuje výsledok kontroly stavu priamo na mieste v určenom období za účasti ...

(4)

Ak sú proti kontrolným zisteniam podané námietky, zamestnanci kontroly vypracujú dodatok k protokolu ...

(5)

O prerokovaní protokolu vypracujú zamestnanci kontroly zápisnicu, ktorá musí obsahovať dátum ...

a)

prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich vedúcemu ...

b)

predložiť vedúcemu zamestnancovi kontroly správu o splnení opatrení na odstránenie zistených ...

c)

uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. ...

(6)

Ak sa kontrolou nezistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov, ...

(7)

Kontrola je skončená v deň prerokovania protokolu o kontrole alebo podpísania záznamu. Protokol ...

ŠIESTA ČASŤ

DOZOR ŠTÁTU NAD VYKONÁVANÍM SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 246
Výkon dozoru štátu
(1)

Štát vykonáva dozor nad vykonávaním nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového ...

(2)

Orgány dozoru štátu sú povinné dohodnúť rozdelenie pôsobnosti pri výkone dozoru štátu najneskôr ...

(3)

Orgán dozoru štátu je povinný dozerať najmä na dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne ...

(4)

Oprávnení zamestnanci orgánu dozoru štátu sú povinní

a)

oznámiť vopred rade riaditeľov predmet a účel výkonu dozoru štátu a preukázať sa oprávnením ...

b)

vydať organizačnej zložke Sociálnej poisťovne potvrdenie o odobratí prvopisov dokladov a písomností ...

c)

vypracovať správu o výsledku výkonu dozoru štátu (ďalej len „správa“) a prerokovať s radou ...

d)

odovzdať správu rade riaditeľov a riaditeľovi pobočky, ak sa dozor štátu vykonával v príslušnej ...

e)

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone dozoru štátu, ak ...

f)

oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom ...

g)

kontrolovať plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

(5)

Oprávnení zamestnanci orgánu dozoru štátu majú právo pri vykonávaní činnosti uvedenej v odseku ...

a)

vstupovať do priestorov Sociálnej poisťovne,

b)

požadovať od organizačnej zložky Sociálnej poisťovne poskytnutie prvopisov dokladov a písomností, ...

c)

v odôvodnených prípadoch odniesť aj mimo priestorov Sociálnej poisťovne prvopisy dokladov a písomností ...

d)

vyžadovať súčinnosť orgánov Sociálnej poisťovne a jej zamestnancov potrebnú na výkon dozoru ...

e)

zúčastňovať sa na zasadnutiach rady riaditeľov a dozornej rady,

f)

ukladať rade riaditeľov opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

(6)

Ak orgán dozoru štátu zistí, že člen dozornej rady si opakovane neplní povinnosti ustanovené ...

(7)

Na výkon dozoru štátu môže orgán dozoru štátu prizvať zamestnancov iných ústredných orgánov ...

(8)

Výkon dozoru štátu je skončený v deň prerokovania správy s radou riaditeľov alebo s riaditeľom ...

Povinnosti Sociálnej poisťovne pri výkone dozoru štátu

§ 247
(1)

Sociálna poisťovňa je na požiadanie povinná poskytnúť orgánu dozoru štátu najmä potrebné ...

(2)

Sociálna poisťovňa je povinná

a)

zúčastniť sa na prerokovaní správy,

b)

prijať v určenej lehote opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

c)

predložiť orgánu dozoru štátu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie ...

d)

uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. ...

(3)

Sociálna poisťovňa je na požiadanie povinná poskytnúť orgánu dozoru štátu súčinnosť, ktorá ...

§ 248
(1)

Ak Sociálna poisťovňa poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo iným všeobecne záväzným ...

a)

2 000 000 Sk za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy,

b)

5 000 000 Sk za nesplnenie povinnosti peňažnej povahy.

(2)

Pokutu môže uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán dozoru štátu o porušení povinnosti ...

(3)

Sociálna poisťovňa na úhradu pokuty podľa odseku 1 použije finančné prostriedky zo správneho ...

(4)

Orgán dozoru štátu je za nesplnenie povinnosti podľa § 247 oprávnený uložiť Sociálnej poisťovni ...

(5)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

SIEDMA ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Poistenec

§ 249
Poistenec podľa tohto zákona je aj
a)

fyzická osoba, ktorá bola zúčastnená na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení podľa ...

b)

fyzická osoba, ktorá platila príspevok na poistenie v nezamestnanosti podľa predpisu účinného ...

§ 250

Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. h) je doktorand v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý ...

§ 251
Pracovný úraz a choroba z povolania
(1)

Pracovný úraz a choroba z povolania uznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa ...

(2)

Služobný úraz a choroba z povolania uznané policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej ...

§ 252
Prechod z účasti na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej ...
(1)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá bola povinne zúčastnená na nemocenskom poistení a na ...

(2)

Fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2003 bola dobrovoľne zúčastnená na nemocenskom poistení, ...

§ 253
Obdobie nemocenského poistenia, určenie denného vymeriavacieho základu a určenie mesačného vymeriavacieho ...
(1)

Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na vznik nároku na nemocenské dobrovoľne nemocensky poistenej ...

(2)

Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na vznik nároku na nemocenské dobrovoľne nemocensky poistenej ...

(3)

Ak v období od 1. januára 2004 do 30. júna 2004 vznikne dočasná pracovná neschopnosť, potreba ...

(4)

Ak v období od 1. júla 2004 do 31. decembra 2004 vznikne dočasná pracovná neschopnosť, potreba ...

(5)

Ak v období od 1. januára 2004 do 30. júna 2004 dôjde k preradeniu zamestnankyne na inú prácu, ...

(6)

Ak v období od 1. júla 2004 do 31. decembra 2004 dôjde k preradeniu zamestnankyne na inú prácu, ...

§ 254
Nezaopatrené dieťa
(1)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie ...

(2)

Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je aj štúdium študenta na vysokej škole podľa ...

(3)

Sústavná príprava na povolanie študenta, ktorý študuje na vysokej škole podľa odseku 2, sa začína ...

(4)

Sústavná príprava na povolanie študenta, ktorý študuje na vysokej škole podľa odseku 2, sa končí ...

§ 255
Obdobie dôchodkového poistenia a výška osobného mzdového bodu
(1)

Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. ...

(2)

Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie v cudzine získané po 30. apríli 1990, ...

(3)

Za náhradnú dobu a dobu štúdia, ktoré sa hodnotia ako doba zamestnania získané podľa predpisov ...

(4)

Ak sa kryje doba zamestnania získaná podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 s náhradnou ...

(5)

Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho ...

(6)

Obdobie dôchodkového poistenia nie je obdobie dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v § ...

§ 256
Obdobie poistenia v nezamestnanosti a pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky ...
(1)

Za obdobie poistenia v nezamestnanosti sa považuje aj obdobie platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti ...

(2)

Výška dávky v nezamestnanosti sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak ...

§ 257
Osobný vymeriavací základ

Osobný vymeriavací základ v období pred 1. januárom 1993 je úhrn hrubých zárobkov za príslušný ...

§ 258
Výchova dieťaťa na určenie dôchodkového veku žien v období od 1. januára 2004 do 31. decembra ...

Poistenkyni, ktorá v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014 dovŕši dôchodkový vek podľa ...

Nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004

§ 259

V konaniach o nárokoch na dávky a ich výplatu z nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, ...

§ 260
(1)

Dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového zabezpečenia, plnenia vyplývajúce z nárokov ...

(2)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných pred 1. januárom 2004 používa pojem ...

a)

„podpora pri ošetrovaní člena rodiny“, rozumie sa tým „ošetrovné“,

b)

„peňažná pomoc v materstve“, rozumie sa tým „materské“,

c)

„vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve“, rozumie sa tým „vyrovnávacia dávka“, ...

d)

„dávky nemocenského poistenia“, s výnimkou kúpeľnej starostlivosti, rozumie sa tým „nemocenské ...

e)

„dávka dôchodkového zabezpečenia“, s výnimkou kúpeľnej starostlivosti, rozumie sa tým „dôchodková ...

f)

„dôchodkové zabezpečenie“, rozumie sa tým „dôchodkové poistenie“,

g)

„príspevok na poistenie v nezamestnanosti“, rozumie sa tým „poistné na poistenie v nezamestnanosti“, ...

h)

„podpora v nezamestnanosti“, rozumie sa tým „dávka v nezamestnanosti“,

i)

„príspevok do garančného fondu“, rozumie sa tým „poistné na garančné poistenie“,

j)

„peňažná náhrada“, rozumie sa tým „dávka garančného poistenia“,

k)

„výkon štátneho dozoru nad vykonávaním nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia“, ...

§ 261
(1)

Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý splnil podmienky nároku na tento dôchodok pred 1. januárom ...

(2)

Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a k 31. decembru ...

(3)

Poistencovi, ktorému vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pred 1. januárom 2004, zvyšuje ...

a)

bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003,

b)

počas poberania tohto dôchodku alebo jeho časti za každých 90 dní dôchodkového poistenia o 0,75 ...

(4)

Obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. decembri 2003 uvedené v odseku 2 a v odseku 3 písm. ...

(5)

Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku podľa odseku 3 za kalendárny rok len raz.

§ 262
(1)

Poistenec, ktorý splnil podmienky nároku na pomerný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004, je ...

(2)

Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na pomerný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 ...

(3)

Poistencovi, ktorému vznikol nárok na výplatu pomerného starobného dôchodku pred 1. januárom ...

a)

bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003,

b)

počas poberania tohto dôchodku alebo jeho časti za každých 90 dní dôchodkového poistenia o 0,75 ...

(4)

Obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. decembri 2003 uvedené v odseku 2 a v odseku 3 písm. ...

(5)

Pomerný starobný dôchodok priznaný pred 1. januárom 2004 a pomerný starobný dôchodok uvedený ...

§ 263
(1)

Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných ...

(2)

Trvanie invalidity na nárok na invalidný dôchodok uvedený v odseku 1 Sociálna poisťovňa preskúma ...

(3)

Trvanie invalidity podľa tohto zákona Sociálna poisťovňa nepreskúmava, ak poistenec, ktorému ...

(4)

Ak po preskúmaní invalidity podľa odseku 2 poistenec, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok ...

(5)

Ak po preskúmaní invalidity podľa odseku 2 poistenec, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok ...

(6)

Ak po preskúmaní invalidity podľa odseku 2 poistenec, ktorému bol priznaný čiastočný invalidný ...

(7)

Ak po preskúmaní invalidity podľa odseku 2 poistenec, ktorému bol priznaný čiastočný invalidný ...

(8)

Invalidný dôchodok uvedený v odsekoch 1, 5 až 7, ktorého poberateľ pred 1. januárom 2004 dovŕšil ...

(9)

Ak poberateľ invalidného dôchodku uvedeného v odsekoch 1, 5 až 7 splní podmienky nároku na výplatu ...

(10)

Invalidné dôchodky uvedené v odsekoch 1, 5 až 8 sa po 31. decembri 2003 vyplácajú zo základného ...

(11)

Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý splnil podmienky nároku na nové vymeranie pred 1. januárom ...

(12)

V období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 sa nárok na invalidný dôchodok posudzuje podľa ...

a)

sa stal invalidný pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka,

b)

nezískal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok a

c)

dovŕšil 18 rokov veku.

§ 264
(1)

Vdove, ktorá má podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 nárok na vdovský dôchodok, vypláca ...

(2)

Ak vdova spĺňa po 31. decembri 2003 podmienky nároku na vdovský dôchodok a tento dôchodok sa k ...

§ 265

Ak nárok na sirotský dôchodok priznaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 zanikol ...

§ 266
(1)

Dôchodok za výsluhu rokov priznaný do 31. decembra 2003 sa považuje po tomto dni za invalidný dôchodok, ...

(2)

Poberateľovi invalidného dôchodku podľa odseku 1 sa splnenie podmienky invalidity neskúma.

§ 267

Dôchodok manželky, ktorý sa vypláca k 31. decembru 2003, vypláca sa aj po tomto dni za podmienok ...

§ 268

Sociálny dôchodok, ktorý sa vypláca k 31. decembru 2003, vypláca sa aj po tomto dni za podmienok ...

§ 269
(1)

Ak bol starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, ...

(2)

Ak bol starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok upravený do 31. ...

(3)

Na sumu, o ktorú bol upravený starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok ...

§ 270

Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť priznané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2000 sa ...

§ 271

O dávkach podľa osobitného predpisu112) po 31. decembri 2003 rozhoduje a ich výplatu zabezpečuje ...

§ 272
(1)

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2004 preberá od zamestnávateľa výplatu plnení vyplývajúcich ...

(2)

Nároky na výplatu plnení uvedených v odseku 1 sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. ...

(3)

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo ...

(4)

Náhrada nákladov na výživu pozostalých, ktorá sa vyplácala k 31. decembru 2003 a nárok na jej ...

(5)

V konaniach o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní ...

(6)

V konaní o náhrade nákladov na výživu pozostalých, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. ...

(7)

Zamestnávateľ, ktorý vypláca plnenia vyplývajúce z jeho zodpovednosti za škodu pri pracovnom ...

(8)

Zamestnávatelia, od ktorých Sociálna poisťovňa prevezme výplatu plnení podľa odseku 1, sú povinní ...

Nároky na dôchodkové dávky vzniknuté po 31. decembri 2003

§ 273
(1)

Poistenec, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný ...

(2)

Poistenec, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný ...

(3)

Pomerný starobný dôchodok uvedený v odseku 2 sa odo dňa jeho priznania považuje za starobný dôchodok. ...

(4)

Ak priemerný osobný mzdový bod poistenca zistený z rozhodujúceho obdobia uvedeného v § 63 ods. ...

§ 274
(1)

Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. ...

(2)

Suma starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, na ktorý vznikne ...

§ 275
Spôsob výplaty dávok po 31. decembri 2003

Dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového zabezpečenia, plnenia vyplývajúce z nárokov ...

§ 276
Výška dávky v nezamestnanosti v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005
(1)

Výška dávky v nezamestnanosti, na ktorú vznikne poistencovi nárok od 1. januára 2004 do 31. decembra ...

(2)

Výška dávky v nezamestnanosti, na ktorú vznikne poistencovi nárok od 1. januára 2005 do 31. decembra ...

(3)

Maximálny denný vymeriavací základ sa určí podľa § 108 ods. 2 z vymeriavacieho základu na platenie ...

Financovanie, organizácia a konanie

§ 277
(1)

Ak povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové zabezpečenie, poistné ...

(2)

O sankciách za nesplnenie povinnosti platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové ...

(3)

V konaniach vo veciach poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie, ...

(4)

Do preskúmania trvania invalidity podľa § 263 ods. 2 poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ...

§ 278
(1)

Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie ...

(2)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie zo základného ...

a)

v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka jedna dvanástina všeobecného vymeriavacieho ...

b)

v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka jedna dvanástina všeobecného vymeriavacieho ...

(3)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie zo základného ...

a)

v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka polovica jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho ...

b)

v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka polovica jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho ...

§ 279
(1)

V období do 31. decembra 2006 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 ...

(2)

V období do 31. decembra 2006 sa prirážka podľa § 134 neukladá a zľava podľa § 134 neposkytuje. ...

(3)

Zaradenie jednotlivých skupín ekonomických činností podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických ...

(4)

Zamestnávateľ, ktorý vyplácal plnenia vyplývajúce z jeho zodpovednosti za škodu pri pracovnom ...

a)

do 30. júna 2005 sumu plnení vyplatených za rok 2004, ktorú Sociálna poisťovňa oznámi zamestnávateľovi ...

b)

do 30. júna 2006 sumu plnení vyplatených za rok 2005, ktorú Sociálna poisťovňa oznámi zamestnávateľovi ...

c)

do 30. júna 2007 sumu plnení vyplatených za rok 2006, ktorú Sociálna poisťovňa oznámi zamestnávateľovi ...

§ 280
(1)

Zostatok finančných prostriedkov základného fondu dôchodkového zabezpečenia k 31. decembru 2003 ...

(2)

Zostatok finančných prostriedkov základného fondu zodpovednosti za škodu k 31. decembru 2003 je ...

(3)

Sumy na dlžnom poistnom na dôchodkovom zabezpečení vzniknuté pred 1. januárom 2004, ktoré boli ...

(4)

Sumy na dlžnom poistnom z poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a ...

§ 281
(1)

Zostatok finančných prostriedkov základného fondu podľa osobitného predpisu113) k 31. decembru ...

(2)

Sumy na dlžnom príspevku na poistenie v nezamestnanosti vzniknuté pred 1. januárom 2004, ktoré ...

§ 282
(1)

Zostatok finančných prostriedkov garančného fondu podľa osobitného predpisu113) k 31. decembru ...

(2)

Sumy na dlžnom príspevku do garančného fondu vzniknuté pred 1. januárom 2004, ktoré boli zaplatené ...

§ 283

Zostatok finančných prostriedkov rezervného fondu podľa osobitného predpisu113) k 31. decembru ...

§ 284
V roku 2004 správny fond sa tvorí
a)

najviac vo výške 3,5 % z poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, ...

b)

z príjmov, ktoré plynú z vlastného majetku Sociálnej poisťovne,

c)

z úrokov na účte správneho fondu,

d)

z poriadkových pokút podľa § 202.

§ 285
(1)

Štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne na úhradu nákladov ...

a)

dôchodok manželky,

b)

sociálny dôchodok,

c)

zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu,

d)

zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

e)

zvýšenie dôchodku z dôvodu účasti v odboji a rehabilitácie,

f)

dávky podľa § 271,

g)

odškodnenie pracovných úrazov a chorôb z povolania zamestnancov zrušených zamestnávateľov, ktorých ...

h)

plnenia vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania ...

i)

úrazové dávky poskytované fyzickým osobám uvedeným v § 17 ods. 2 a 3.

(2)

Finančné prostriedky na úhradu nákladov na dávky uvedené v odseku 1 sa poukazujú prostredníctvom ...

§ 286
(1)

Sociálna poisťovňa podľa tohto zákona je Sociálna poisťovňa zriadená podľa predpisu účinného ...

(2)

Národná rada zvolí členov dozornej rady najneskôr do 31. decembra 2003. Vláda vymenuje členov ...

(3)

Funkčné obdobie riaditeľa Sociálnej poisťovne, členov správnej rady Sociálnej poisťovne a členov ...

§ 287
(1)

Sociálna poisťovňa je povinná prevziať rozhodovanie a vyplácanie dávok nemocenského poistenia ...

(2)

Do prevzatia rozhodovania a vyplácania dávok nemocenského poistenia od zamestnávateľa Sociálnou ...

(3)

Zamestnávateľ, ktorý do 31. decembra 2003 rozhodoval o dávkach nemocenského poistenia a vyplácal ...

§ 288

V konaniach o prechode z dočasnej pracovnej neschopnosti do invalidity alebo čiastočnej invalidity, ...

§ 289

V konaniach o odstránení tvrdostí, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní nemocenského poistenia a ...

§ 290
(1)

Zamestnávateľ je povinný viesť a predkladať evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia do 31. ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný zapísať na evidenčný list dôchodkového zabezpečenia údaje za kalendárne ...

§ 291
(1)

Príspevok na poistenie v nezamestnanosti a príspevok do garančného fondu za november 2003 a december ...

(2)

S účinnosťou od 1. januára 2004 Sociálna poisťovňa vykonáva kontrolu a vymáhanie príspevku ...

(3)

Národný úrad práce je povinný odovzdať Sociálnej poisťovni do 31. decembra 2003

a)

evidenciu odvádzateľov príspevkov na poistenie v nezamestnanosti a príspevkov do garančného fondu ...

b)

inventúrny zoznam pohľadávok a záväzkov z poistenia v nezamestnanosti a garančného fondu k 31. ...

c)

evidenciu podpôr v nezamestnanosti a peňažných náhrad, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných ...

d)

evidenciu uplatnených nárokov na podporu v nezamestnanosti a peňažnú náhradu, ktoré vznikli pred ...

(4)

Podrobnosti o prevode evidencie podľa odseku 3 upraví dohoda uzatvorená medzi Sociálnou poisťovňou ...

§ 292
(1)

Do dňa zriadenia účtu Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sa na ustanovenia § 142 ods. ...

(2)

V roku 2004 rada riaditeľov rozhodne o použití finančných prostriedkov základného fondu, ktorý ...

§ 293

Výnosy z predaja majetkových podielov štátu, ktoré sú alebo budú na základe rozhodnutia vlády ...

ÔSMA ČASŤ

§ 294
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona ...

2.

zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na ...

3.

zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho ...

4.

zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 ...

5.

zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení ...

6.

zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

7.

zákon č. 246/1991 Zb. o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1991,

8.

zákon č. 297/1991 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti ...

9.

zákon č. 116/1992 Zb. o zvýšení dôchodkov v roku 1992,

10.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1993,

11.

§ 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ...

12.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z. o druhom zvýšení dôchodkov v roku ...

13.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku ...

14.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z. o úprave dôchodkov priznaných v roku ...

15.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1994 a ...

16.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona ...

17.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1995, o ...

18.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1996 a ...

19.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z. o úprave dôchodkov priznaných v roku ...

20.

§ 32 ods. 1 písm. c), § 44, § 46 a 47, § 49 až 60, § 62 až 70, § 118 ods. 4 písm. b), § ...

21.

zákon č. 154/1997 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

22.

zákon č. 357/1997 Z. z. o úprave dôchodkov priznaných v roku 1998,

23.

zákon č. 132/1998 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku ...

24.

zákon č. 107/1999 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku ...

25.

zákon č. 233/2000 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov priznaných v roku ...

26.

zákon č. 385/2001 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2001, o úprave dôchodkov priznaných v roku ...

27.

§ 21 až 26, § 35 ods. 3, § 195 ods. 5, v § 198 ods. 1 písm. a) až c), § 199 až 213, § 214 ...

28.

zákon č. 306/2002 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku ...

29.

zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 639/2002 Z. z.,

30.

zákon č. 222/2003 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

31.

nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 138/1976 Zb. o úprave niektorých náhrad ...

32.

nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 60/1982 Zb. o úprave niektorých náhrad ...

33.

nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 231/1990 Zb. o zvýšení vyplácaných ...

34.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva, Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia ...

35.

vyhláška predsedu vlády č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov ...

36.

vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 141/1958 Ú. l. ...

37.

vyhláška Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom ...

38.

vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 182/1968 Zb. o dávkach ...

39.

vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov ...

40.

vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva ...

41.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 ...

42.

vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 356/1991 Zb. o kontrole ...

43.

vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 106/1992 Zb. o spôsobe ...

44.

vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 446/1992 Zb. o predpoklade ...

45.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 290/1994 Z. z., ...

46.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 132/1995 Z. z., ktorým ...

47.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 151/1996 Z. z., ktorým ...

48.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 98/1997 Z. z., ktorým ...

49.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 120/1998 Z. z., ktorým ...

50.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 125/1999 Z. z., ktorým ...

51.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 194/2000 Z. z., ktorým ...

52.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 235/2001 Z. z., ktorým ...

53.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 340/2002 Z. z., ktorým ...

54.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 199/2003 Z. z., ktorým ...

§ 295
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 122 ods. 4 až 6, § 123 ods. 3 až 5, ...

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  ZOZNAM CHORÔB Z POVOLANIA

  Číslo Choroba z povolania Podmienky vzniku 1. Choroba z olova alebo z jeho zlúčenín K číslam ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  CHOROBY A STAVY, KTORÉ SI VYŽADUJÚ OSOBITNÚ STAROSTLIVOSŤ

  I. KAPITOLA

  A15 – A19 Tuberkulóza

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe príslušného odborného vyšetrenia podľa ...

  A50 Vrodený syfilis

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe miery funkčného postihnutia nervového ...

  B15 – B19 Zápaly pečene

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe biochemickej aktivity ochorenia, stupňa ...

  B20 – B24 Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe vzniku komplikácií v poslednom klinicky ...

  Výnimočne sa posudzujú aj iné infekčné choroby a parazitárne choroby na základe miery anatomického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej presnej aplikácii cielenej liečby, ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Terminálne štádiá infekčných a parazitárnych chorôb.

  II. KAPITOLA

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe štádia ochorenia, t. j. III-IV, TNM klasifikácie, ...

  Výnimočne sa posudzujú aj nezhubné nádory, ktorých lokalizácia a mechanický vplyv vyvolávajú ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri aplikácii cielenej liečby, sprevádzanie do ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Terminálne štádiá neliečiteľných zhubných nádorov.

  III. KAPITOLA

  D55 – D64 Nutričné, hemolytické, aplastické a iné málokrvnosti

  D65 – D69 Poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby

  D80 – D89 Určité poruchy imunitného mechanizmu

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí podľa druhu a stupňa komplikácií, ako aj podľa ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej aplikácii liekov, pri kontrole priebehu ...

  IV. KAPITOLA

  E00 – E07 Choroby štítnej žľazy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje podľa rezistencie na liečbu, poklesu hmotnosti, ...

  E10 – E14 Cukrová úplavica

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe odborného vyšetrenia vrátane iných konziliárnych ...

  E20 – E35 Choroby z podvýživy a iných nedostatkov vo výžive

  E70 – E90 Metabolické poruchy

  Závažnosť zdravotného postihnutia ako pri E10 – E14.

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť zo strany rodičov pri sledovaní celkového zdravotného ...

  V. KAPITOLA

  F10 – F19 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

  F20 – F29 Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

  F30 – F39 Afektívne poruchy

  F70 – F79 Duševná zaostalosť

  F90 – F98 Poruchy správania a emočné poruchy v detstve a počas dospievania

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe psychiatricko-psychologického vyšetrenia. ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej aplikácii liekov, dozor pre poruchy ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Duševná zaostalosť stredného, ťažkého a hlbokého stupňa.

  Duševné choroby a poruchy správania – liečbou málo ovplyvniteľné (ťažké formy).

  VI. KAPITOLA

  G00 – G09 Zápalové choroby ústredného nervového systému

  G10 – G13 Systémové atrofie prvotne postihujúce ústredný nervový systém

  G20 – G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti

  G35 – G37 Demyelinizačné choroby ústredného nervového systému

  G40 – G47 Epizodické a záchvatové poruchy

  G50 – G59 Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí

  G60 – G64 Polyneuropatia a iné poruchy periférneho nervového systému

  G70 – G73 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu

  G80 – G83 Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy

  G90 – G99 Iné poruchy nervového systému

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe neurologického vyšetrenia vrátane odborných ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav pri stredne ťažkých a ťažkých formách ochorení vyžaduje osobitnú starostlivosť ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Ťažké formy chorôb nervového systému so závažným pohybovým a psychickým postihnutím.

  VII. KAPITOLA

  H53 – H54 Poruchy videnia a slepota

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného očného vyšetrenia na ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť, najmä sprevádzanie v neznámom prostredí, prevenciu ...

  VIII. KAPITOLA

  H80 – H83 Choroby vnútorného ucha

  H90 Praktická alebo úplná hluchota

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe ušno-nosno-krčného vyšetrenia, foniatrického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri komunikácii, nácvik reči, sprevádzanie do ...

  IX. KAPITOLA

  I05 – I09 Zdĺhavé reumatické choroby srdca

  I10 – I15 Hypertenzné choroby

  I30 – I52 Iné choroby srdca

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe komplexného interného alebo kardiologického ...

  I60 – I69 Cievne choroby mozgu

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe komplexného neurologického vyšetrenia ...

  I70 – I79 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí len výnimočne pri závažných uzáveroch veľkých ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri presnej aplikácii liekov, sledovanie klinického ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Choroby obehovej sústavy v štádiu globálnej obehovej nedostatočnosti napriek liečbe.

  X. KAPITOLA

  J40 – J47 Chronické choroby dolných dýchacích ciest

  J80 – J84 Iné choroby dýchacích ústrojov postihujúce interstícium

  J95 – J99 Iné choroby dýchacej sústavy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe odborného pľúcneho funkčného vyšetrenia ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri cielenej aplikácii liekov, liečbe kyslíkom, ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Choroby dýchacej sústavy v štádiu globálnej dychovej nedostatočnosti napriek liečbe.

  XI. KAPITOLA

  K50 – K52 Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva

  K70 – K77 Choroby pečene

  K86 Chronický zápal podžalúdkovej žľazy

  K90 – K93 Iné choroby tráviacej sústavy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe odborného interného gastroenterologického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť najmä pri príprave špeciálnej diétnej stravy, ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Choroby tráviacej sústavy so zhubným typom výživy v štádiu dekompenzácie.

  XII. KAPITOLA

  L10 – L14 Pľuzgierové (bulózne) dermatózy

  L20 – L30 Dermatitídy a ekzémy

  L40 – L45 Papuloskvamózne choroby

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného dermatologického vyšetrenia ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri lokálnej a celkovej liečbe ochorenia kože, ...

  XIII. KAPITOLA

  M05 – M14 Zápalové polyartropatie

  M15 – M19 Artrózy

  M20 – M25 Iné poruchy kĺbov

  M30 – M36 Systémové choroby spojivového tkaniva

  M40 – M45 Deformujúce dorzopatie

  M45 – M49 Spondylopatie

  M50 – M54 Dorzopatie

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného odborného neurologického, ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri aplikácii liekov, kontrolu a aplikáciu korekčného ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Výnimočne choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva s trvalým pripútaním na ...

  XIV. KAPITOLA

  N00 – N08 Glomerulárne choroby

  N10 – N16 Tubulointersticiálne choroby

  N17 – N19 Zlyhanie obličiek

  N30 – N39 Iné choroby močovej sústavy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného funkčného urologického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri príprave diéty, aplikáciu liekov, sprevádzanie ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Choroby močovej sústavy v terminálnom štádiu zlyhania obličiek.

  XVII. KAPITOLA

  Q00 – Q07 Vrodené chyby nervového systému

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chorobách nervového ...

  Q10 – Q18 Vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách oka, ...

  Q20 – Q28 Vrodené choroby obehovej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chorobách obehovej ...

  Q30 – Q34 Vrodené chyby dýchacej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách dýchacej ...

  Q35 – Q37 Rázštep pery a rázštep podnebia

  Vrodené rázštepy pery a podnebia sa spravidla do jedného roka života dobre upravujú plastickou ...

  Q38 – Q45 Iné vrodené chyby tráviacej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách tráviacej ...

  Q60 – Q64 Vrodené chyby močovej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách močovej ...

  Q65 – Q79 Vrodené chyby a deformácie svalov a kostí

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách svalov ...

  Q80 – Q89 Iné vrodené chyby

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri iných vrodených chybách ...

  Q90 – Q99 Chromozómové anomálie nezatriedené inde

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť sa posudzujú podľa klinických ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie so závažným pohybovým postihnutím a psychickým ...

  XIX. KAPITOLA

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitnú starostlivosť pri úrazoch, otravách a iných ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Trvalé následky poranení, otráv a niektorých iných vonkajších príčin so závažným pohybovým ...

  Osobitná kapitola

  Vrodené, funkčné a anatomické chýbanie končatín

  Vzhľadom na špecifickú funkciu končatín stavy, ktoré vyvoláva chýbanie končatín, patria do ...

  Zdravotný stav sa posudzuje na základe traumatologického, neurologického alebo ortopedického vyšetrenia. ...

  Osobitná starostlivosť

  Pri úplných stratách končatiny alebo končatín dieťa vyžaduje osobitnú starostlivosť pri rehabilitácii, ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  VŠEOBECNÉ VYMERIAVACIE ZÁKLADY V KALENDÁRNYCH ROKOCH PRED ROKOM 2003

  Rok Priemerná mesačná mzda v hospodárstve Všeobecný vymeriavací základ 1949 792 9 504 1950 ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  PERCENTUÁLNA MIERA POKLESU ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI PODĽA DRUHU ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA ORGÁNOV A SYSTÉMOV

  KAPITOLA I – INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Vírusové ...

  KAPITOLA II – CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Strata ...

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pre chorobu krvi a krvotvorných orgánov sa určí podľa ...

  KAPITOLA III – PORUCHY IMUNITY

  ODDIEL A – IMUNODEFICITNÉ STAVY

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Deficity ...

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Imunologické poruchy musia byť dokázané imunologickým vyšetrením. Stupeň a rozsah komplikácií ...

  Autoimunitný (laboratórny) syndróm sa posudkovo nehodnotí (prítomnosť jednej autoprotilátky alebo ...

  Na určenie miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti nie je rozhodujúca etiológia poruchy, ale ...

  ODDIEL B – HYPERIMÚNNE STAVY

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Systémové ...

  ODDIEL C – CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDRÓM (CFS)

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. a) stredná ...

  KAPITOLA IV – ENDOKRINNÉ CHOROBY, PORUCHY VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Cukrovka ...

  Všeobecné posudkové zásady:

  Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri poruchách látkovej výmeny a žliaz s vnútornou ...

  Odchýlky od normy v laboratórnych hodnotách nepodmieňujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti. ...

  KAPITOLA V – DUŠEVNÉ CHOROBY A PORUCHY SPRÁVANIA

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Organické ...

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Pri stanovení poklesu schopnosti zárobkovej činnosti je potrebné prihliadnuť na vývoj osobnosti ...

  KAPITOLA VI – CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU

  ODDIEL A – POSTIHNUTIE MOZGU

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Poruchy ...

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Poškodenie mozgových funkcií sa prejavuje znížením vštiepivosti a koncentrácie, unaviteľnosťou, ...

  Porucha osobnosti na báze porúch funkcií mozgu je charakteristická oploštením záujmov, otupením ...

  Postihnutie mozgu môže byť spôsobené poruchou vývoja mozgu, pôsobením vonkajšieho násilia ...

  ODDIEL B – POŠKODENIA MIECHY

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Monoplégia ...

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa nervových porúch – parézy ...

  KAPITOLA VII – CHOROBY ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV

  ODDIEL A – ZRAK

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Stredná ...

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa zrakovej ostrosti dosiahnutej s korekciou ...

  ODDIEL B – SLUCH

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1.4 Obojstranná ...

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa miery zníženia sluchu pre reč, prítomnosti ...

  Porucha sluchu sa hodnotí v % podľa Fowlera na frekvencii 500 – 4 000 Hz.

  Úplná hluchota znamená, že sluchovo postihnutý s akýmkoľvek zosilnením zvuku nevníma zvuk, ...

  Praktická hluchota znamená, že sluchovo postihnutý, vybavený načúvacím prístrojom vníma zvuk ...

  Nedoslýchavosť znamená, že sluchovo postihnutý, vybavený načúvacím prístrojom v tichej miestnosti, ...

  KAPITOLA VIII – CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY

  ODDIEL A – CHOROBY HORNÝCH CIEST DÝCHACÍCH

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Stavy ...

  ODDIEL B – CHOROBY DOLNÝCH CIEST DÝCHACÍCH

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Dlhotrvajúci ...

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Pri chronických chorobách priedušiek, pľúc a pohrudnicových zrastov sa určí miera poklesu schopnosti ...

  KAPITOLA IX – CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí na základe funkčných vyšetrení obehovej ...

  ODDIEL A – SRDCOVÉ CHOROBY

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Vrodené ...

  ODDIEL B – CHOROBY CIEV

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Arteriovenózna ...

  KAPITOLA X – CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY

  ODDIEL A – CHOROBY PAŽERÁKA

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Trakčný ...

  ODDIEL B – CHOROBY ŽALÚDKA

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Vredová ...

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Pri organických a funkčných ochoreniach žalúdka a čriev sa určí miera poklesu schopnosti zárobkovej ...

  ODDIEL C – CHOROBY TENKÉHO ČREVA A HRUBÉHO ČREVA

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Chronický ...

  ODDIEL D – CHOROBY PEČENE, ŽLČOVÝCH CIEST A PODŽALÚDKOVEJ ŽĽAZY

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Choroby ...

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa rozsahu funkčného postihnutia, stavu ...

  ODDIEL E – PRIETRŽE

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Slabinová ...

  KAPITOLA XI – CHOROBY MOČOVEJ SÚSTAVY

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa aktivity zápalového procesu, ...

  Pri posudzovaní zdravotného stavu sa posudzuje vplyv na iné orgány, vplyv na celkový stav organizmu ...

  ODDIEL A – POSTIHNUTIA OBLIČIEK

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Nefrolitiáza ...

  ODDIEL B – CHOROBY MOČOVÝCH CIEST

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Chronický ...

  KAPITOLA XII – CHOROBY MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Choroby ...

  KAPITOLA XIII – CHOROBY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Choroby ...

  KAPITOLA XIV – CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO VÄZIVA

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Infekcie ...

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa lokalizácie procesu, vplyvu na celkový ...

  KAPITOLA XV – CHOROBY PODPORNÉHO A POHYBOVÉHO APARÁTU

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa funkčného postihnutia (postihnutia ...

  ODDIEL A – ARTROPATIE A INÉ CHOROBY KĹBOV

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Infekčná ...

  ODDIEL B – OSTEOPATIA A CHONDROPATIA

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Osteoporóza ...

  ODDIEL C – INÉ CHOROBY MÄKKÉHO TKANIVA, SYNOVIÁLNEJ BLANY A ŠĽACHY

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Iné ochorenia ...

  ODDIEL D – CHOROBY SVALOV

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Svalové ...

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa poruchy funkcie svalov na jednotlivých ...

  ODDIEL E – DORZOPATIA, DEFORMUJÚCA DORZOPATIA A SPONDYLOPATIA

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Stavy ...

  ODDIEL F – STAVY PO ÚRAZOCH

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Stavy ...

  ODDIEL G – POSTIHNUTIE KONČATÍN

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Aseptické ...

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa rozsahu a straty častí končatín ...

  Pri určovaní miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri posudzovaní postihnutia horných ...

  ODDIEL H – NÁDORY KOSTÍ, SVALSTVA A MÄKKÝCH TKANÍV

  Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v% 1. Zhubné ...

  Všeobecné posudkové hľadisko:

  Ak dôjde v dôsledku onkologickej liečby k amputácii končatiny, určí sa pokles schopnosti zárobkovej ...

  Podobne sa postupuje v prípadoch, keď nádorom alebo jeho odstránením došlo k porušeniu stability ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 2)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 11 Zákonníka práce.
 • 5)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení ...
 • 7)  § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 8)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...
 • 9)  Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...
 • 11)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 13)  § 29 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 450/2000 Z. z.
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. ...
 • 15)  Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 29a ods. 1 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.
 • 17)  § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. ...
 • 18)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 19)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 ...
 • 20)  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
 • 21)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore ...
 • 22)  § 76 až 104 Obchodného zákonníka.
 • 23)  § 652 až 672a Obchodného zákonníka.
 • 24)  § 17 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 25)  § 34 zákona č. 48/2002 Z. z.
 • 26)  § 194 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 27)  § 92 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z.
 • 28)  § 8f zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia ...
 • 29)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších ...
 • 30)  § 53 ods. 1, 5 až 7 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 31)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 209/2002 Z. z.
 • 32)  § 25 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 69 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 34)  § 7 ods. 1 až 3, 5 a 6 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. ...
 • 35)  § 10 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti.
 • 36)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení ...
 • 37)  § 51 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 39)  Zákon č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 669/2002 Z. z.
 • 40)  § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 320/2002 Z. z.
 • 41)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
 • 42)  Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. v znení ...
 • 43)  § 38 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov ...
 • 44)  Napríklad § 136 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 45)  Napríklad § 136 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 46)  Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Občiansky zákonník.
 • 48)  § 122 Občianskeho zákonníka.
 • 49)  § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších ...
 • 50)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
 • 51)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene ...
 • 52)  § 4 ods. 2 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z.
 • 53)  Napríklad § 162 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 54)  § 93 zákona č. 154/2001 Z. z.
 • 55)  § 40 až 45 a § 101 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych ...
 • 57)  Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58)  § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení ...
 • 59)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 60)  § 85 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona ...
 • 61)  Zákon č. 280/2002 Z. z. v znení zákona č. 643/2002 Z. z.
 • 62)  § 196 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 63)  § 196 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 64)  § 196 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 65)  § 214 až 216 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 66)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde ...
 • 67)  § 2 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 68)  Zákon č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite). Zákon č. ...
 • 69)  Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 236/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, ...
 • 71)  Napríklad zákon č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb., zákon ...
 • 72)  § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 73)  Napríklad § 136 až 144 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 74)  § 77 až 80 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 75)  § 122 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z.
 • 76)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov ...
 • 77)  Napríklad § 98 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 143/2002 Z. z., § 39 zákona č. 313/2001 ...
 • 78)  § 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2002 Z. z. o výške pracovnej odmeny a o ...
 • 79)  § 49 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 80)  § 142 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 81)  Občiansky súdny poriadok. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych ...
 • 82)  Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 83)  § 524 až 530 Občianskeho zákonníka.
 • 84)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 85)  § 31 ods. 3 a § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 86)  § 20, § 31 ods. 5 a § 56 zákona č. 328/1991 Zb. v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
 • 87)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 88)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 89)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 90)  § 95 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 91)  § 94 ods. 1 písm. c) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 92)  § 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 93)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 94)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 95)  § 37 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 95a)  § 108a a 108b zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 96)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 97)  § 61 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 98)  § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 99)  § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku.
 • 100)  § 278 a 279 Občianskeho súdneho poriadku.§ 69 až 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 101)  § 8a ods. 1 písm. r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona ...
 • 102)  Občiansky súdny poriadok.
 • 103)  Čl. I § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. o niektorých opatreniach ...
 • 104)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 105)  Napríklad § 8 ods. 1 Trestného poriadku, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení ...
 • 106)  Zákon č. 241/2001 Z. z. v znení zákona č. 418/2002 Z. z.
 • 107)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ...
 • 108)  Napríklad § 56 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej ...
 • 109)  § 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 110)  § 23 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 222/2003 Z. z.
 • 111)  Zákon č. 306/2002 o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 ...
 • 112)  § 184 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva ...
 • 113)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 114)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore