Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 460/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 29.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lekárne, liečivá, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD3DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 460/2012 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 460/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...

1.

V § 2 písmená f) až h) znejú:

„f) európskou referenčnou cenou lieku priemer troch najnižších cien spomedzi úradne určených ...

2.

V § 2 písm. i) až k) sa za slovo „aj“ vkladajú slová „daň z pridanej hodnoty,“.

3.

V § 6 ods. 11 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

4.

V § 6 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Určovanie osobitného spôsobu úhrady lieku podľa odseku 11 sa nevzťahuje na lieky určené ...

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 13 a 14.

5.

V § 8 ods. 1 písm. b) pätnástom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú ...

6.

V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Biologicky podobným liekom sa na účely tohto zákona ...

7.

V § 10 ods. 2 písm. h) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

8.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Držiteľ registrácie môže súčasne požiadať aj o zrušenie úradne určenej ceny lieku, ...

9.

V § 14 ods. 5 písm. c) sa pred slovo „referenčnú“ vkladá slovo „jednu“.

10.

V § 16 ods. 4 písm. j) sa číslo „70“ nahrádza číslom „65“.

11.

V § 16 sa odsek 4 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) ide o prvý biologicky podobný liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do referenčnej skupiny ...

12.

V § 17 odsek 3 znie:

„(3) Ak ministerstvo nerozhodne o žiadosti do 90 dní od jej doručenia a žiadateľom je držiteľ ...

13.

V § 18 ods. 3 a § 19 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a zozname kategorizovaných liekov zverejnenom“ ...

14.

V § 19 ods. 4 písm. b) treťom bode sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

15.

V § 20 ods. 5 úvodnej vete sa slovo „rozšírenie“ nahrádza slovom „zmena“ a vypúšťajú ...

16.

V § 39 ods. 3 a § 40 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a zozname kategorizovaných zdravotníckych ...

17.

V § 44 ods. 1 písm. b) prvom bode, § 46 ods. 2 písm. c) a § 47 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú ...

18.

V § 52 ods. 3 a § 53 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych ...

19.

V § 60 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej ...

20.

V § 67 ods. 3 a § 68 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a zozname kategorizovaných dietetických potravín ...

21.

Nadpis piatej časti znie:

„PIATA ČASŤ KONANIA VO VECIACH KATEGORIZÁCIE A ÚRADNÉHO URČENIA CIEN LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH ...

22.

V § 78 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a nejde o konanie, ktoré môže začať ministerstvo ...

23.

V § 78 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) bolo v tej istej veci začaté konanie a rozhodnutie nenadobudlo vykonateľnosť, g) kaucia nebola ...

24.

V § 80 ods. 2 a 3 sa slová „mesiaca nasledujúceho dva mesiace po mesiaci, v ktorom bolo zverejnené ...

25.

V § 80 ods. 4 sa slová „mesiaca nasledujúceho tri mesiace po mesiaci, v ktorom bolo zverejnené ...

26.

V § 82 ods. 4 sa suma „1 500 eur“ nahrádza sumou „3 000 eur“.

27.

Doterajší text § 84 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) V prípadoch podľa § 16 ods. 6 štvrtej vety, § 17 ods. 3, § 18 ods. 3, § 19 ods. 3, § ...

28.

V § 89 sa na začiatok vkladajú slová „Ak ďalej nie je ustanovené inak,“ a slovo „znížení“ ...

29.

Doterajší text § 89 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak k zníženiu predajnej ceny dôjde iba v dôsledku zaúčtovania ceny obchodného výkonu ...

30.

Za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 98a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013 Za lieky, ktorým bol určený ...

31.

V prílohe č. 2 časti B) štvrtom bode sa slovo „holtre“ nahrádza slovami „ekg slučkové rekordéry“, ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore