Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 46/2011 účinný od 01.04.2011

Platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Cenné papiere, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD71DS1EU6PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 46/2011 účinný od 01.04.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 46/2011 s účinnosťou od 01.04.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

Slová „finančná holdingová inštitúcia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

2.

V § 2 ods. 11 sa slová „osobitného zákona“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ...

4.

V § 5 sa vypúšťa písmeno r).

Poznámka pod čiarou k odkazu 13c sa vypúšťa.

5.

V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zohľadňuje ...

6.

V § 6 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 až 17, ktoré znejú:

„(14) Ak Národná banka Slovenska dospeje k záveru, že pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie ...

Doterajšie odseky 14 až 17 sa označujú ako odseky 18 až 21.

7.

V § 7 ods. 12 sa vypúšťa slovo „právnická“.

8.

V § 11 ods. 1, 2 a 6 sa slová „n) a o)“ nahrádzajú slovami „m) a n)“.

9.

V § 23 ods. 9 uvádzacej vete sa slovo „vydá“ nahrádza slovami „môže vydať“.

10.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Opatrením,23) ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke ...

11.

§ 27c sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27f sa vypúšťa.

12.

V § 28 ods. 1 písm. b) sa za slovo „zlúčenia“ vkladajú slová „alebo splynutia“.

13.

V § 32 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak je ratingová agentúra registrovaná ako ratingová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30e znie:

„30e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových ...

14.

V § 33 ods. 20 písmeno c) znie:

„c) na expozície voči členským štátom a voči ich vyšším územným celkom alebo obciam, ak ...

15.

V § 33b ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak je ratingová agentúra registrovaná ako ratingová ...

16.

V § 33e odseky 1 až 5 znejú:

„(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, banka je povinná nepretržite zabezpečovať, aby jej majetková ...

17.

V § 33e ods. 7 prvej vete sa za slovo „angažovanosti“ vkladajú slová „a obmedzení vzniku ...

18.

V § 33e ods. 11 písm. b) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „financovať alebo“.

19.

V § 33e ods. 15 sa slová „odseku 8 alebo 14“ nahrádzajú slovami „odseku 3, 8 a 14“.

20.

V § 38 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Národná banka Slovenska poskytuje údaje z registra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37ab znie:

„37ab)
§ 41 a 42 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

21.

V § 38 odsek 4 znie:

„(4) Údaje poskytnuté podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska zostávajú naďalej predmetom bankového ...

22.

V § 38 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj náležitosti ...

23.

V § 38a ods. 1 sa slová „sa uskutočňuje“ nahrádzajú slovami „ich zamestnanci uskutočňujú“ ...

24.

V § 38a ods. 2 uvádzacej vete sa slová „sa uskutočňuje“ nahrádzajú slovami „ich zamestnanci ...

25.

V § 38a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Banka a pobočka zahraničnej banky neumožní vstup verejnosti do priestorov, v ktorých ich ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

26.

V § 38a ods. 5 sa slová „obsah a rozsah“ nahrádzajú slovami „obsah, rozsah a termíny vypracúvania“. ...

27.

V § 41 ods. 3 sa slová „§ 23 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 4.“.

28.

V § 42 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „ministerstvu a“, bodkočiarka a časť vety za ...

29.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné predkladať ministerstvu ...

30.

V § 47 ods. 9 písmeno a) znie:

„a) plánuje dohľad na mieste a koordinuje činnosti dohľadu na mieste pri bežnej činnosti aj ...

31.

V § 47 sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) plánuje dohľad na mieste a koordinuje činnosti dohľadu na mieste pri bežnej činnosti v spolupráci ...

32.

V § 47 ods. 11 sa slová „§ 33 a 33d“ nahrádzajú slovami „§ 33, 33c a 33d“.

33.

§ 47 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

34.

V § 48 odsek 1 znie:

„(1) Ak vznikne kritická situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá ...

35.

§ 48 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

„(9) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

36.

V § 49b písm. b) prvom a treťom bode sa slová „§ 6 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. ...

37.

V § 50 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

38.

V § 50 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:

„48a)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

39.

V § 52 ods. 9 sa za slová „všeobecne záväznými právnymi predpismi“ vkladá čiarka a slová ...

40.

V § 53 ods. 5 sa vypúšťajú slová „podľa § 97 ods. 1“.

41.

V § 60 odsek 2 znie:

„(2) Do obchodného registra sa zapisuje a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo ...

42.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:

„57) § 6, 7 a § 12 ods. 4, 5 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. ...

43.

V § 68 písm. d) sa vypúšťajú slová „poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze“.

44.

V § 75 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) záväzok hypotekárnej banky, ak je klientom fyzická osoba podľa § 85a ods. 1, že jej umožní ...

45.

V § 75 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Hypotekárnej banke sa zakazuje požadovať od klienta ...

a)

uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru najneskôr dva mesiace pred uplynutím ...

b)

vykonania zmeny úrokovej sadzby hypotekárneho úveru a úrokovú sadzbu hypotekárneho úveru na nasledujúce ...

46.

§ 75 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Odloženie splátok istiny hypotekárneho úveru alebo zníženie mesačnej splátky hypotekárneho ...

47.

V § 85a ods. 1 druhej vete sa za slovo „manželia“ vkladajú slová „alebo viacerí spoludlžníci“. ...

48.

V § 85a ods. 3 písm. a) sa slová „priemerný mesačný príjem každého z nich nesmie presiahnuť ...

49.

V § 85b ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v tomto ...

50.

V § 91 ods. 2 sa za slová „považuje aj“ vkladajú slová „právny nástupca pôvodného klienta ...

51.

V § 91 ods. 4 písm. g) sa slová „nich,84) a to najmä v prípade daňových únikov, nezákonných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 84 a 84a znejú:

„84) § 2 ods. 1 písm. b), c) a l), § 29a a 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...

52.

V § 92a ods. 3 druhej vete sa za slovom „Slovenska“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo ...

53.

V § 92a odsek 5 znie:

„(5) Klient banky alebo pobočky zahraničnej banky má za podmienok ustanovených osobitným predpisom37) ...

54.

V § 94 odsek 2 znie:

„(2) Národná banka Slovenska rozhodne v prvom stupni o žiadosti podľa § 31 ods. 3, § 33, 33a, ...

55.

§ 94 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak treba, Národná banka Slovenska v konaní podľa odseku 2 môže pred vydaním rozhodnutia ...

56.

V § 114a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne ...

57.

Za § 122l sa vkladá § 122m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011 (1) V prechodnom období ...

58.

Za § 123 sa vkladá § 123a, ktorý znie:

„§ 123a Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 290/2010 Z. z. o rozsahu ...

59.

V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami ...

60.

Príloha sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. II

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Slová „finančná holdingová inštitúcia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

2.

V § 8 písmeno g) znie:

„g) nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej právnickej osoby ...

3.

V § 10 ods. 3 sa za slovo „dlhopisy“ vkladajú slová „na doručiteľa“.

4.

V § 12 ods. 1 druhej vete sa slová „Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami „Európskou ...

5.

V § 57 ods. 2 sa slová „Komisia Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európska ...

6.

V § 74a odseky 1 až 4 znejú:

„(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, obchodník s cennými papiermi okrem obchodníka s cennými papiermi ...

7.

V § 74a ods. 9 písm. b) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „financovať alebo“.

8.

§ 74a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Na postup Národnej banky Slovenska podľa odseku 3 sa nevzťahujú ustanovenia o konaní vo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58ja znie:

„58ja) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. ...

9.

V § 74b odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nie ...

10.

V § 74b sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) rozsah informácií za významnú dcérsku spoločnosť podľa odseku 6 a čo sa rozumie významnou ...

11.

V § 74b ods. 7 sa slovo „ktorej“ nahrádza slovom „ktorom“ a slová „odsekov 1 až 4“ sa ...

12.

V § 74b odseky 9 a 10 znejú:

„(9) Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi na požiadanie ...

13.

§ 74b sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú ...

14.

V § 75 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj viesť záznamy o poskytovaných investičných ...

a)

obchodné meno alebo názov a sídlo klienta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý ...

b)

identifikačné číslo alebo rodné číslo klienta,

c)

druh poskytnutej investičnej služby alebo poskytovanej investičnej služby alebo vedľajšej služby, ...

d)

meno a priezvisko zamestnanca obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonával činnosti súvisiace ...

15.

V § 79a ods. 3 sa slová „Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami ...

16.

V § 99 ods. 17 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

17.

V § 135 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

18.

§ 138 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Na výkon dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi a nad zahraničným obchodníkom s cennými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 109ba znie:

„109ba) § 6 ods. 14 písm. b) a c) a ods. 15 až 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...

19.

V § 144 ods. 15 sa na konci pripája táto veta:

„Nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 114aa znie:

„114aa)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

20.

V § 144 ods. 19 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

21.

V § 158a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami “právne ...

22.

Za § 173l sa vkladá § 173m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011 (1) Obchodníci s cennými ...

23.

V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami ...

24.

V prílohe sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných ...

Doterajšie body 2 až 18 sa označujú ako body 3 až 19.

25.

Príloha sa dopĺňa bodom 20, ktorý znie:

„20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore