Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 46/2011 účinný od 01.04.2011


Platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Cenné papiere, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD101 DS1 EU6 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 46/2011 účinný od 01.04.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 46/2011 s účinnosťou od 01.04.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

Slová „finančná holdingová inštitúcia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

2.

V § 2 ods. 11 sa slová „osobitného zákona“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ...

4.

V § 5 sa vypúšťa písmeno r).

Poznámka pod čiarou k odkazu 13c sa vypúšťa.

5.

V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zohľadňuje ...

6.

V § 6 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 až 17, ktoré znejú:

„(14) Ak Národná banka Slovenska dospeje k záveru, že pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie ...

Doterajšie odseky 14 až 17 sa označujú ako odseky 18 až 21.

7.

V § 7 ods. 12 sa vypúšťa slovo „právnická“.

8.

V § 11 ods. 1, 2 a 6 sa slová „n) a o)“ nahrádzajú slovami „m) a n)“.

9.

V § 23 ods. 9 uvádzacej vete sa slovo „vydá“ nahrádza slovami „môže vydať“.

10.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Opatrením,23) ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke ...

11.

§ 27c sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27f sa vypúšťa.

12.

V § 28 ods. 1 písm. b) sa za slovo „zlúčenia“ vkladajú slová „alebo splynutia“.

13.

V § 32 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak je ratingová agentúra registrovaná ako ratingová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30e znie:

„30e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových ...

14.

V § 33 ods. 20 písmeno c) znie:

„c) na expozície voči členským štátom a voči ich vyšším územným celkom alebo obciam, ak ...

15.

V § 33b ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak je ratingová agentúra registrovaná ako ratingová ...

16.

V § 33e odseky 1 až 5 znejú:

„(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, banka je povinná nepretržite zabezpečovať, aby jej majetková ...

17.

V § 33e ods. 7 prvej vete sa za slovo „angažovanosti“ vkladajú slová „a obmedzení vzniku ...

18.

V § 33e ods. 11 písm. b) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „financovať alebo“.

19.

V § 33e ods. 15 sa slová „odseku 8 alebo 14“ nahrádzajú slovami „odseku 3, 8 a 14“.

20.

V § 38 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Národná banka Slovenska poskytuje údaje z registra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37ab znie:

„37ab)
§ 41 a 42 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

21.

V § 38 odsek 4 znie:

„(4) Údaje poskytnuté podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska zostávajú naďalej predmetom bankového ...

22.

V § 38 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj náležitosti ...

23.

V § 38a ods. 1 sa slová „sa uskutočňuje“ nahrádzajú slovami „ich zamestnanci uskutočňujú“ ...

24.

V § 38a ods. 2 uvádzacej vete sa slová „sa uskutočňuje“ nahrádzajú slovami „ich zamestnanci ...

25.

V § 38a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Banka a pobočka zahraničnej banky neumožní vstup verejnosti do priestorov, v ktorých ich ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

26.

V § 38a ods. 5 sa slová „obsah a rozsah“ nahrádzajú slovami „obsah, rozsah a termíny vypracúvania“. ...

27.

V § 41 ods. 3 sa slová „§ 23 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 4.“.

28.

V § 42 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „ministerstvu a“, bodkočiarka a časť vety za ...

29.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné predkladať ministerstvu ...

30.

V § 47 ods. 9 písmeno a) znie:

„a) plánuje dohľad na mieste a koordinuje činnosti dohľadu na mieste pri bežnej činnosti aj ...

31.

V § 47 sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) plánuje dohľad na mieste a koordinuje činnosti dohľadu na mieste pri bežnej činnosti v spolupráci ...

32.

V § 47 ods. 11 sa slová „§ 33 a 33d“ nahrádzajú slovami „§ 33, 33c a 33d“.

33.

§ 47 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

34.

V § 48 odsek 1 znie:

„(1) Ak vznikne kritická situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá ...

35.

§ 48 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

„(9) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

36.

V § 49b písm. b) prvom a treťom bode sa slová „§ 6 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. ...

37.

V § 50 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

38.

V § 50 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:

„48a)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

39.

V § 52 ods. 9 sa za slová „všeobecne záväznými právnymi predpismi“ vkladá čiarka a slová ...

40.

V § 53 ods. 5 sa vypúšťajú slová „podľa § 97 ods. 1“.

41.

V § 60 odsek 2 znie:

„(2) Do obchodného registra sa zapisuje a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo ...

42.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:

„57) § 6, 7 a § 12 ods. 4, 5 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. ...

43.

V § 68 písm. d) sa vypúšťajú slová „poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze“.

44.

V § 75 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) záväzok hypotekárnej banky, ak je klientom fyzická osoba podľa § 85a ods. 1, že jej umožní ...

45.

V § 75 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Hypotekárnej banke sa zakazuje požadovať od klienta ...

a)

uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru najneskôr dva mesiace pred uplynutím ...

b)

vykonania zmeny úrokovej sadzby hypotekárneho úveru a úrokovú sadzbu hypotekárneho úveru na nasledujúce ...

46.

§ 75 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Odloženie splátok istiny hypotekárneho úveru alebo zníženie mesačnej splátky hypotekárneho ...

47.

V § 85a ods. 1 druhej vete sa za slovo „manželia“ vkladajú slová „alebo viacerí spoludlžníci“. ...

48.

V § 85a ods. 3 písm. a) sa slová „priemerný mesačný príjem každého z nich nesmie presiahnuť ...

49.

V § 85b ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v tomto ...

50.

V § 91 ods. 2 sa za slová „považuje aj“ vkladajú slová „právny nástupca pôvodného klienta ...

51.

V § 91 ods. 4 písm. g) sa slová „nich,84) a to najmä v prípade daňových únikov, nezákonných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 84 a 84a znejú:

„84) § 2 ods. 1 písm. b), c) a l), § 29a a 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...

52.

V § 92a ods. 3 druhej vete sa za slovom „Slovenska“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo ...

53.

V § 92a odsek 5 znie:

„(5) Klient banky alebo pobočky zahraničnej banky má za podmienok ustanovených osobitným predpisom37) ...

54.

V § 94 odsek 2 znie:

„(2) Národná banka Slovenska rozhodne v prvom stupni o žiadosti podľa § 31 ods. 3, § 33, 33a, ...

55.

§ 94 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak treba, Národná banka Slovenska v konaní podľa odseku 2 môže pred vydaním rozhodnutia ...

56.

V § 114a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne ...

57.

Za § 122l sa vkladá § 122m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011 (1) V prechodnom období ...

58.

Za § 123 sa vkladá § 123a, ktorý znie:

„§ 123a Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 290/2010 Z. z. o rozsahu ...

59.

V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami ...

60.

Príloha sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. II

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Slová „finančná holdingová inštitúcia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

2.

V § 8 písmeno g) znie:

„g) nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej právnickej osoby ...

3.

V § 10 ods. 3 sa za slovo „dlhopisy“ vkladajú slová „na doručiteľa“.

4.

V § 12 ods. 1 druhej vete sa slová „Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami „Európskou ...

5.

V § 57 ods. 2 sa slová „Komisia Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európska ...

6.

V § 74a odseky 1 až 4 znejú:

„(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, obchodník s cennými papiermi okrem obchodníka s cennými papiermi ...

7.

V § 74a ods. 9 písm. b) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „financovať alebo“.

8.

§ 74a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Na postup Národnej banky Slovenska podľa odseku 3 sa nevzťahujú ustanovenia o konaní vo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58ja znie:

„58ja) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. ...

9.

V § 74b odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nie ...

10.

V § 74b sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) rozsah informácií za významnú dcérsku spoločnosť podľa odseku 6 a čo sa rozumie významnou ...

11.

V § 74b ods. 7 sa slovo „ktorej“ nahrádza slovom „ktorom“ a slová „odsekov 1 až 4“ sa ...

12.

V § 74b odseky 9 a 10 znejú:

„(9) Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi na požiadanie ...

13.

§ 74b sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú ...

14.

V § 75 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj viesť záznamy o poskytovaných investičných ...

a)

obchodné meno alebo názov a sídlo klienta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý ...

b)

identifikačné číslo alebo rodné číslo klienta,

c)

druh poskytnutej investičnej služby alebo poskytovanej investičnej služby alebo vedľajšej služby, ...

d)

meno a priezvisko zamestnanca obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonával činnosti súvisiace ...

15.

V § 79a ods. 3 sa slová „Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami ...

16.

V § 99 ods. 17 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

17.

V § 135 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

18.

§ 138 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Na výkon dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi a nad zahraničným obchodníkom s cennými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 109ba znie:

„109ba) § 6 ods. 14 písm. b) a c) a ods. 15 až 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...

19.

V § 144 ods. 15 sa na konci pripája táto veta:

„Nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 114aa znie:

„114aa)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

20.

V § 144 ods. 19 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

21.

V § 158a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami “právne ...

22.

Za § 173l sa vkladá § 173m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011 (1) Obchodníci s cennými ...

23.

V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami ...

24.

V prílohe sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných ...

Doterajšie body 2 až 18 sa označujú ako body 3 až 19.

25.

Príloha sa dopĺňa bodom 20, ktorý znie:

„20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore