Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72000
Dôvodové správy: 2580
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskej informačnej službe 46/1993 účinný od 01.01.2016


Platnosť od: 15.02.1993
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD15 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 46/1993 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 444/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o Slovenskej informačnej službe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Zriaďuje sa Slovenská informačná služba (ďalej len „informačná služba“). Informačná služba je všeobecnou ...

(2)

Informačná služba je štátnym orgánom Slovenskej republiky, ktorý plní úlohy vo veciach ochrany ústavného ...

(3)

Pri plnení úloh je informačná služba oprávnená spolupracovať s orgánmi iných štátov obdobného zamerania ...

(4)

Základné práva a slobody možno činnosťou informačnej služby obmedziť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným ...

(5)

Informačná služba je rozpočtová organizácia.

(6)

Pri plnení úloh je informačná služba oprávnená používať technické prostriedky a dopravné prostriedky ...

PRVÁ HLAVA
ÚLOHY, ORGANIZÁCIA A KONTROLA INFORMAČNEJ SLUŽBY

§ 2
Úlohy informačnej služby
(1)

Informačná služba v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie o

a)
činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky,
b)
činnosti smerujúcej proti bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
aktivite cudzích spravodajských služieb,
d)
organizovanej trestnej činnosti,
e)
terorizme, vrátane informácií o účasti na terorizme, jeho financovaní alebo podporovaní,
f)
politickom a náboženskom extrémizme, extrémizme prejavujúcom sa násilným spôsobom a škodlivom sektárskom ...
g)
aktivitách a ohrozeniach v kybernetickom priestore, ak ohrozujú bezpečnosť štátu,
h)
nelegálnej medzinárodnej preprave osôb a migrácii osôb,
i)
skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť hospodárske záujmy Slovenskej republiky,
j)
ohrození alebo úniku informácií a vecí chránených podľa osobitného predpisu1) alebo medzinárodných zmlúv ...
(2)

Informačná služba získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie o aktivitách, ktoré vznikajú v zahraničí ...

(3)

Ak je to potrebné na zabránenie aktivitám a ohrozeniam podľa odsekov 1 a 2 a na realizáciu zahraničnopolitických ...

(4)

Informačná služba plní v rozsahu svojej pôsobnosti ďalšie úlohy podľa osobitných zákonov a úlohy vyplývajúce ...

(5)

Informačná služba poskytuje Národnej rade Slovenskej republiky, prezidentovi Slovenskej republiky a ...

(6)

Informačná služba poskytuje informácie o trestnej činnosti útvarom Policajného zboru1a) a prokuratúry, ...

(7)

Získané informácie sa poskytujú iba na splnenie účelu vyjadreného v odsekoch 4 až 6 a § 1 ods. 3. Informácie ...

(8)

Ak o to informačná služba požiada, sú štátne orgány a inštitúcie, ktorým informačná služba poskytla ...

Organizácia informačnej služby
§ 3
(1)

Na čele informačnej služby je riaditeľ, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný Rade obrany štátu. ...

(2)

Riaditeľa informačnej služby (ďalej len „riaditeľ“) vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky ...

(3)

Rada obrany štátu ukladá prostredníctvom svojho predsedu písomne informačnej službe úlohy v rozsahu ...

(4)

Vláda Slovenskej republiky určuje celkové početné stavy informačnej služby a na návrh riaditeľa schvaľuje ...

§ 4
(1)

Riaditeľ predkladá najmenej raz ročne správu o plnení úloh ustanovených týmto zákonom Národnej rade ...

(2)

Riaditeľ je povinný podať v určenej lehote a požadovanom rozsahu informáciu, o ktorú písomne požiada: ...

a)
prezident Slovenskej republiky,
b)
predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
predseda vlády Slovenskej republiky.
Kontrola informačnej služby Národnou radou Slovenskej republiky
§ 5
(1)

Kontrolu činnosti informačnej služby vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, ktorá na tento účel ...

(2)

Členovia kontrolného orgánu majú právo vstupovať v sprievode príslušníka informačnej služby do objektov ...

(3)

Riaditeľ na požiadanie kontrolnému orgánu predkladá:

a)
štatút informačnej služby,
b)
podklady potrebné na kontrolu čerpania rozpočtu informačnej služby,
c)
interné predpisy upravujúce
1.
zameranie a organizačnú štruktúru zložiek informačnej služby,
2.
podmienky na používanie osobitných prostriedkov,
3.
druhy a spôsoby vedenia evidencií,
4.
služobný pomer podľa osobitného predpisu,1ba)
d)
správu o činnosti informačnej služby a jej výsledkoch.
(4)

Porušenie tohto zákona, ktoré kontrolný orgán zistí pri výkone svojej právomoci, je povinný oznámiť ...

(5)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na konanie kontrolného orgánu a na práva a povinnosti ...

§ 6
(1)

Národná rada Slovenskej republiky volí na začiatku každého volebného obdobia členov kontrolného orgánu, ...

(2)

Ak vystúpi poslanec, člen kontrolného orgánu, z klubu poslancov, stráca členstvo v tomto orgáne. Za ...

(3)

Schôdze kontrolného orgánu sú neverejné. Kontrolný orgán sa schádza najmenej raz za štvrťrok. Pri rokovaní ...

(4)

Kontrolný orgán vykonáva svoju činnosť aj po skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, ...

DRUHÁ HLAVA
POVINNOSTI A OPRÁVNENIA

Povinnosti príslušníkov informačnej služby
§ 7

Príslušník informačnej služby (ďalej len „príslušník“) je povinný pri plnení úloh dbať na česť, vážnosť ...

§ 8
(1)

Príslušník preukazuje svoju príslušnosť k informačnej službe služobným preukazom s evidenčným číslom ...

(2)

Príslušník pri preukazovaní svojej príslušnosti podľa odseku 1 nie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko, ...

§ 9
Oprávnenie na nosenie a použitie strelnej zbrane
(1)

Príslušník je riaditeľom oprávnený nosiť strelnú zbraň a použiť ju v medziach tohto zákona,

a)
aby v prípade nutnej obrany odvrátil útok vedený proti jeho osobe alebo jemu bezprostredne hroziaci, ...
b)
ak nemožno inak odvrátiť nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt, uzavretý strážený priestor ...
(2)

Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila ...

(3)

Pri použití strelnej zbrane je príslušník povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby neohrozil život ...

§ 10
Oprávnenie na používanie osobitných prostriedkov
(1)

Pri plnení úloh ustanovených týmto zákonom je informačná služba oprávnená používať osobitné prostriedky, ...

a)
informačno-operatívne prostriedky,
b)
informačnotechnické prostriedky.
(2)

Informačná služba je povinná zabezpečiť ochranu osobitných prostriedkov pred vyzradením a zneužitím.

§ 11
Informačno-operatívne prostriedky
(1)

Informačno-operatívnymi prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú

a)
sledovanie osôb a vecí,
b)
legalizačné dokumenty a legenda,
c)
využívanie osôb konajúcich v prospech informačnej služby,
d)
zámena veci,
e)
predstieraný prevod veci.
(2)

O použití sledovania osôb a vecí na plnenie úloh v rozsahu pôsobnosti informačnej služby rozhoduje riaditeľ ...

(3)

Legalizačnými dokumentmi na účely tohto zákona sa rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej ...

(4)

Osobou konajúcou v prospech informačnej služby sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá ...

(5)

Osobou konajúcou v prospech informačnej služby nesmie byť príslušník ozbrojeného bezpečnostného zboru ...

(6)

Ak je to nevyhnutné v záujme ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, predseda ...

(7)

Ak je na účely získania informácie alebo zabránenia vzniku závažnej ujmy na bezpečnosti štátu, hospodárskych ...

(8)

Ak je na účely získania informácie alebo zabránenia vzniku závažnej ujmy na bezpečnosti štátu, hospodárskych ...

(9)

Legendou na účely tohto zákona je súhrn nepravdivých údajov alebo súhrn nepravdivých údajov a pravdivých ...

(10)

Používanie legendy nemá vplyv na skutočné právne postavenie alebo na právne vzťahy príslušníka, osoby ...

(11)

Okrem plnenia úloh podľa tohto zákona je informačná služba oprávnená používať legendu aj v právnych ...

(12)

Príslušník alebo osoba konajúca v prospech informačnej služby je na účely vytvorenia a zachovania legendy ...

(13)

Informačná služba vedie evidencie o použití informačno-operatívnych prostriedkov. Podrobnosti o používaní ...

§ 12
Osobitosti nakladania s majetkom štátu

Pri správe majetku štátu, ktorý je určený na plnenie úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného ...

§ 13
Oprávnenie na používanie osobitných finančných prostriedkov
(1)

Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky a príjmy získané použitím osobitného ...

(2)

Spravodajským krycím subjektom na účely tohto zákona je právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ ...

§ 13a
Ochrana príslušníkov informačnej služby

Informačná služba je oprávnená zabezpečovať ochranu svojich príslušníkov, ktorí na území Slovenskej ...

§ 14
Držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
(1)

Ak je to nevyhnutné, informačná služba je na účely plnenia úloh podľa § 2 ods. 1 až 4, spolupráce podľa ...

(2)

Nebezpečnými látkami podľa odseku 1 sú najmä omamné látky, psychotropné látky a iné návykové látky, ...

(3)

Zakázanými vecami podľa odseku 1 sú najmä zakázané zbrane, zakázané strelivo, zakázané doplnky zbraní ...

Oprávnenie vyžadovať poskytnutie pomoci, podkladov a informácií
§ 15
(1)

Informačná služba je oprávnená v rozsahu svojej pôsobnosti požadovať od štátnych a iných orgánov, právnických ...

(2)

V rozsahu potrebnom na plnenie úloh ustanovených zákonom má informačná služba právo na sprístupnenie ...

(3)

Štátne orgány sú povinné poskytnúť požadovanú pomoc, podklady a informácie informačnej službe, ak osobitný ...

(4)

Na poskytnutie pomoci, podkladov alebo informácií nesmie byť nikto nútený.

§ 16

Informačná služba pri plnení úloh ustanovených týmto zákonom spolupracuje so štátnymi a neštátnymi orgánmi ...

§ 16a
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje webové sídlo alebo poskytuje doménové meno, je ...

(2)

Na vydanie príkazu podľa odseku 1 je príslušný sudca súdu príslušného podľa osobitného predpisu.1da)

(3)

Žiadosť o vydanie príkazu podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
označenie osoby, ktorá je povinná zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno,
b)
údaje o webovom sídle alebo o doménovom mene, prevádzka ktorého alebo prístup ku ktorému má byť zamedzený, ...
c)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno,
d)
odôvodnenie potreby zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno.
(4)

Príkaz podľa odseku 1 musí byť vydaný v písomnej forme a musí obsahovať

a)
označenie súdu, ktorý príkaz vydal,
b)
označenie osoby, ktorá je povinná zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno,
c)
údaje o webovom sídle alebo o doménovom mene, prevádzka ktorého alebo prístup ku ktorému má byť zamedzený, ...
d)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno,
e)
odôvodnenie potreby zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno.
(5)

Informačná služba doručí príkaz podľa odseku 1 osobe podľa odseku 4 písm. b) do vlastných rúk a preukázateľne ...

(6)

Proti príkazu podľa odseku 1 nie je prípustný opravný prostriedok.

TRETIA HLAVA
VEDENIE EVIDENCIÍ

§ 17
(1)

Informačná služba je na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného zákona v rozsahu svojej ...

(2)

Údaje o správaní osoby mladšej ako 14 rokov nesmú byť ukladané do evidencií.

(3)

Informačná služba zabezpečí ochranu osobných údajov spracúvaných v jej informačných systémoch a evidenciách ...

(4)

Ak je to nevyhnutné, informačná služba je oprávnená pri plnení úloh podľa § 2 ods. 1, 2, 4 a na účely ...

(5)

Informačná služba je oprávnená spracúvať osobné údaje nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona ...

(6)

Ak údaje uchovávané v evidenciách už nie sú na plnenie ustanovených úloh potrebné, alebo ak je na to ...

(7)

Záznam získaný monitorovaním priestoru prístupného verejnosti môže byť použitý len na účely podľa tohto ...

(8)

Riaditeľ upraví interným predpisom podrobnosti o informačných systémoch a evidenciách, najmä o

a)
ich ochrane,
b)
oprávnenosti prístupu k nim,
c)
sprístupňovaní a poskytovaní údajov z nich,
d)
rozsahu, spôsobe a lehote zničenia údajov v informačných systémoch a evidenciách informačnej služby.
(9)

Na spracúvanie osobných údajov informačnou službou, na evidencie a informačné systémy informačnej služby ...

ŠTVRTÁ HLAVA
NÁHRADA ŠKODY

§ 18
(1)

Štát zodpovedá za škodu, ktorá bola osobe spôsobená v súvislosti s poskytnutím pomoci informačnej službe ...

(2)

Ak u poškodeného došlo k ujme na zdraví alebo smrti, postupuje sa podľa predpisov o odškodňovaní pracovných ...

a)
patrí poškodenému, popri nárokoch podľa pracovnoprávnych predpisov, jednorazové mimoriadne odškodnenie, ...
b)
sa zvyšuje jednorazové odškodnenie patriace podľa pracovnoprávnych predpisov pozostalým po poškodenom ...
(3)

Poškodenému sa hradí aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci. Pritom ...

§ 19

Štát zodpovedá aj za škody spôsobené informačnou službou, príslušníkom alebo osobou, ktorá im poskytla ...

§ 20

Náhradu škody podľa § 18 a § 19 poskytuje v zastúpení štátu informačná služba.

ŠIESTA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 23
(1)

Príslušníci a každý, kto plní úlohy na základe tohto zákona, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ...

(2)

Na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní môže riaditeľ zbaviť mlčanlivosti osoby uvedené v odseku ...

(3)

Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté predpisy o ochrane štátneho tajomstva.5)

§ 24
(1)

Skutočnosti, o ktorých sa členovia kontrolného orgánu dozvedia pri výkone svojej funkcie, oznamujú len ...

(2)

Členovia kontrolného orgánu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli ...

(3)

Ustanovenie § 23 ods. 3 platí obdobne aj na členov kontrolného orgánu.

§ 25

Zrušuje sa zákon č. 67/1992 Zb. o vojenskom obrannom spravodajstve.

§ 26

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného ...
 • 1a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 1b)  Napr. § 38, 39, 44, 46,48 a 49 zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej ...
 • 1ba)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 1c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 1d)  Napríklad § 3 a 11 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch ...
 • 1da)  § 4a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov ...
 • 1db)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 1e)  § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 2)  § 8 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 2a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ...
 • 2b)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k ...
 • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/1992 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na ...
 • 4)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej ...
 • 5)  Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb. a zákona č. 558/1991 ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore