Zákon o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov 455/2004 účinný od 01.11.2018

Platnosť od: 04.08.2004
Účinnosť od: 01.11.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD9DS3EUPPČL0

Zákon o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov 455/2004 účinný od 01.11.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 455/2004 s účinnosťou od 01.11.2018 na základe 270/2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(1)

Zriaďuje sa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len „akadémia ozbrojených síl“) ako štátna vysoká škola.1)

(2)

Sídlom akadémie ozbrojených síl je Liptovský Mikuláš.

(3)

Akadémia ozbrojených síl je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“).

§ 2 - Zlúčenie vysokých škôl

Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach (ďalej len „vojenská letecká akadémia“) sa zlučuje s Technickou univerzitou v Košiciach (ďalej len „technická univerzita“).3)

§ 3 - Zrušenie vysokej školy

Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „vojenská akadémia“) sa 1. septembra 2004 zrušuje bez likvidácie.

Prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 5
(1)

Študenti vykonávajúci vojenskú službu a študenti nevykonávajúci vojenskú službu, ktorí pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona začali štúdium na vojenskej akadémii podľa doterajších predpisov, sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona stávajú študentmi akadémie ozbrojených síl a ak sa nerozhodnú inak, bude im umožnené dokončiť štúdium na tejto vysokej škole.10)

(2)

Študenti, ktorí pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona začali štúdium na vojenskej leteckej akadémii podľa doterajších predpisov, sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona stávajú študentmi technickej univerzity a ak sa nerozhodnú inak, bude im umožnené dokončiť štúdium na tejto vysokej škole;10) študentom vykonávajúcim vojenskú službu budú poskytnuté naturálne náležitosti11) a finančné zabezpečenie12) podľa osobitných predpisov.

(3)

Práva konať štátne skúšky v študijných odboroch bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia, rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác, doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác a udeľovať vedecko-akademické hodnosti v príslušných vedných odboroch, ako aj práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, priznané podľa doterajších predpisov vojenskej akadémii pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, prechádzajú od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na akadémiu ozbrojených síl.

(4)

Práva konať štátne skúšky v študijných odboroch bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia, rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác, doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác a udeľovať vedecko-akademické hodnosti v príslušných vedných odboroch, ako aj práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, priznané podľa doterajších predpisov vojenskej leteckej akadémii pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, prechádzajú od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na technickú univerzitu.

(5)

Vnútorné predpisy13) akadémie ozbrojených síl predloží jej rektor ministerstvu obrany na schválenie do 15. septembra 2004.

(6)

Štatút národnej akadémie obrany predloží jej veliteľ ministerstvu obrany na schválenie do 15. septembra 2004.

(7)

Práva a povinnosti, vyplývajúce zo služobného pomeru profesionálnych vojakov, a práva a povinnosti, vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov profesionálnych vojakov vyčlenených mimo ozbrojených síl na plnenie úloh podľa osobitného predpisu,14) prechádzajú od nadobudnutia účinnosti tohto zákona z vojenskej akadémie a z vojenskej leteckej akadémie na akadémiu ozbrojených síl alebo na národnú akadémiu obrany v súlade s organizačnými zmenami vojenského školstva.

(8)

Práva a povinnosti, vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a ostatných zamestnancov podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl15) vo vojenskej akadémii, prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona na akadémiu ozbrojených síl alebo na národnú akadémiu obrany v súlade s organizačnými zmenami vojenského školstva.

(9)

Práva a povinnosti, vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a ostatných zamestnancov podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl15) vo vojenskej leteckej akadémii po zlúčení vojenskej leteckej akadémie s technickou univerzitou, prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona na technickú univerzitu v súlade s organizačnými zmenami vojenského školstva.

(10)

Organizačné zmeny podľa odsekov 7, 8 a 9 ustanoví ministerstvo obrany vnútorným predpisom do 31. marca 2005.

(11)

Práva a povinnosti, vzťahujúce sa na prijímacie konanie a zápis na štúdium, prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona z vojenskej akadémie na akadémiu ozbrojených síl.

(12)

Práva a povinnosti, vzťahujúce sa na prijímacie konanie a zápis na štúdium, prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona z vojenskej leteckej akadémie na technickú univerzitu.

(13)

Majetok štátu, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona v správe vojenskej akadémie, sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona prevádza do správy národnej akadémie obrany a akadémie ozbrojených síl; o prevode správy majetku štátu na uvedené subjekty sa vyhotovia písomné protokoly.

(14)

Majetok štátu, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona v správe vojenskej leteckej akadémie, sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona prevádza do vlastníctva technickej univerzity; o prevode vlastníctva majetku štátu na uvedený subjekt sa vyhotoví písomný protokol.

§ 6

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1993 Z. z. o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach a o vojenskom školstve Armády Slovenskej republiky v znení čl. V zákona č. 324/1996 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 422/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z. a zákona č. 528/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 3 sa za slová „s inou verejnou vysokou školou“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a)
§ 2 zákona č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
§ 43 znie:

㤠43
Vojenské vysoké školy
(1)
Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí vykonávajú vojenskú službu.

(2)
Vojenské vysoké školy sú štátne rozpočtové organizácie.20)

(3)
Vojenské vysoké školy vedú register študentov.

(4)
Minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister obrany")
a)
predkladá prezidentovi republiky návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora vojenskej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky28a) (ďalej len „náčelník generálneho štábu") a akademického senátu vojenskej vysokej školy,

b)
predkladá prezidentovi republiky návrhy vojenskej vysokej školy na vymenovanie profesorov,

c)
vymenúva a odvoláva na návrh rektora prorektorov vojenskej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu vojenskej vysokej školy,

d)
určuje služobný plat rektorovi vojenskej vysokej školy,

e)
poveruje po odvolaní rektora vojenskej vysokej školy alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov, alebo v iných prípadoch, keď vojenská vysoká škola nemá rektora, výkonom funkcie rektora do vymenovania nového rektora niektorého zo zamestnancov vojenskej vysokej školy alebo inú osobu po vyjadrení akademického senátu vojenskej vysokej školy,

f)
rozhoduje do 60 dní po vyjadrení Akreditačnej komisie o priznaní práva vojenskej vysokej škole udeľovať po úspešnom absolvovaní daného študijného programu zodpovedajúci akademický titul (§ 83 ods. 1) a o priznaní práva vojenskej vysokej škole uskutočňovať v študijnom odbore habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 83 ods. 3).

(5)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany")
a)
schvaľuje vnútorné predpisy vojenských vysokých škôl [§ 15 ods. 1 písm. a) až c)],

b)
schvaľuje študijné programy vojenských vysokých škôl po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie,

c)
predkladá ministerstvu školstva návrhy na zmeny sústavy študijných odborov obrany a vojenstva, a to aj na návrh vojenskej vysokej školy (§ 50 ods. 4),

d)
vyjadruje sa k žiadostiam a podkladom vojenských vysokých škôl predkladaných Akreditačnej komisii,

e)
určuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium na vojenských vysokých školách,

f)
určuje počty prijímaných študentov na vojenské vysoké školy; návrh počtov predkladá náčelník generálneho štábu,

g)
určuje počet a štruktúru zamestnancov vojenských vysokých škôl, a to aj na návrh rektora po vyjadrení akademického senátu vojenskej vysokej školy,

h)
zriaďuje vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske a informačné pracoviská vojenskej vysokej školy, a to aj na návrh rektora po vyjadrení akademického senátu vojenskej vysokej školy,

i)
prideľuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z kapitoly ministerstva obrany vojenským vysokým školám,

j)
kontroluje zákonnosť a hospodárnosť pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a pri hospodárení s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je v správe vojenskej vysokej školy,

k)
prijíma opatrenia podľa § 104 vo vzťahu k vojenským vysokým školám,

l)
vykonáva za vojenské vysoké školy činnosti podľa § 20 ods. 1 písm. a) až d) na základe podkladov vypracovaných vojenskými vysokými školami,

m)
plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní,

n)
plní úlohy ministerstva a vysokej školy podľa § 106 ods. 2 písm. b) pri uznávaní zahraničného vysokoškolského vzdelania a kvalifikácie, ktoré boli získané na vojenských vysokých školách v zahraničí,

o)
prerokúva a vyhodnocuje dlhodobé zámery vojenských vysokých škôl a ich aktualizáciu,

p)
združuje a využíva informácie z registra študentov vojenských vysokých škôl v súlade s osobitnými predpismi.

(6)
Informačným pracoviskom podľa odseku 5 písm. h) je akademická knižnica. Jej postavenie a úlohy upravuje osobitný predpis.21)

(7)
Rektor vojenskej vysokej školy zodpovedá za svoju činnosť ministrovi obrany a akademickému senátu vojenskej vysokej školy.

(8)
Rektor vojenskej vysokej školy zodpovedá ministrovi obrany za hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami a za riadne hospodárenie s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je v správe vojenskej vysokej školy.

(9)
Na študentov vojenských vysokých škôl, ktorí sú v služobnom pomere alebo ktorí vykonávajú prípravnú službu, základnú službu alebo náhradnú službu, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitné predpisy29) neustanovujú inak.

(10)
Študentom vojenských vysokých škôl, ktorí študujú v študijnom programe určenom pre študentov, ktorí vykonávajú vojenskú službu, sa dňom skončenia vojenskej služby skončí aj štúdium na vojenskej vysokej škole.

(11)
Študent vojenskej vysokej školy, ktorého vojenská lekárska komisia uzná za trvalo nespôsobilého na výkon vojenskej služby zo zdravotných dôvodov,29a) skončí štúdium na vojenskej vysokej škole.

(12)
Ustanovenia § 74 až 80 sa na učiteľov a výskumných pracovníkov vojenských vysokých škôl, ktorí sú v služobnom pomere príslušníkov ozbrojených síl, vzťahujú primerane v súlade s osobitným predpisom.29)

(13)
Vedúcimi zamestnancami vojenskej vysokej školy sú kvestor, velitelia a vedúci pedagogických, vývojových, hospodárskych a informačných pracovísk a vedúci účelových zariadení.

(14)
Vojenský program je súbor vojenských vzdelávacích činností a výcvikových činností uskutočňovaných mimo akreditovaného študijného programu so stanoveným obsahom a súborom pravidiel. Jeho úspešné absolvovanie je podmienkou na úspešné absolvovanie štúdia na vojenskej vysokej škole.

(15)
Praktická výučba podľa študijných programov a vzdelávacie činnosti a výcvikové činnosti podľa vojenského programu vojenských vysokých škôl sa uskutočňujú najmä vo výrobných a výskumných organizáciách, v Národnej akadémii obrany maršala Andreja Hadika29b) a vo výcvikových školách; možno ich uskutočňovať aj vo vojenských jednotkách, útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky, s ktorými majú vojenské vysoké školy uzatvorené zmluvy (§ 35 ods. 1).

(16)
Na vojenské vysoké školy sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) a k), § 9 ods. 1 písm. a), c), g), h), i), n) a o), § 10 ods. 2, 5, 9 a 11, § 15 ods. 3, § 16, 16a a 17, § 21 ods. 1 písm. a), § 22 až 41, § 102 ods. 3, § 103.

(17)
Na vojenské vysoké školy sa vzťahujú primerane ustanovenia § 2 ods. 15, § 6 ods. 1 písm. c), d), e), g) a l), § 9 ods. 1 písm. b), f), l) a m), § 10 ods. 1, 4 a 10, § 15 ods. 1 a 2, § 18 až 20, § 50 ods. 4, § 52 ods. 2, § 55, 57 a 58, § 61, 64, 66, § 70 až 73, § 75, 77, 88, 92, § 94 až 101, § 102 ods. 2, § 104 a 107.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a, 29, 29a a 29b znejú:
„“. 28a)
§ 7 ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.

29)
Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov. Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov. Zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov.

29a)
§ 149a ods. 5 písm. b) zákona č. 370/1997 Z. z. v znení zákona č. 512/2002 Z. z.

29b)
§ 4 zákona č. 455/2004 Z. z.“.

3.
Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2k zákonu č. 131/2002 Z. z.
„ZOZNAM ŠTÁTNYCH VYSOKÝCH ŠKÔL
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave“.

Čl. III

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z. sa mení takto:

V § 4 ods. 11 sa slová „vojenské školy11)" nahrádzajú slovami „Akadémia ozbrojených síl a Národná akadémia obrany11)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 5 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z.

 • 10)

  § 5 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z.

 • 11)

  § 139a a 139b zákona č. 370/1997 Z. z. v znení zákona č. 512/2002 Z. z.

 • 12)

  § 65 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.

 • 13)

  § 15 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 131/2002 Z. z.

 • 14)

  Zákon č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  § 2 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore