Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 453/2003 účinný od 21.07.2020

Platnosť od: 20.11.2003
Účinnosť od: 21.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Štátna správa, Školstvo a vzdelávanie, Sociálna pomoc, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD72DS18EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 453/2003 s účinnosťou od 21.07.2020 na základe 198/2020

Legislatívny proces k zákonu 198/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zriadenie a postavenie orgánov štátnej správy v oblasti

a)

sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „sociálne veci“) a

b)

služieb zamestnanosti.

§ 2
Orgány štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti

Orgány štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti sú

a)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a

c)

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

§ 3
Riadenie výkonu štátnej správy
(1)

Ministerstvo

a)
riadi výkon štátnej správy uskutočňovanej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce, sociálnych ...
b)
schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
c)
schvaľuje návrhy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na zriadenie a zrušenie pracoviska Ústredia ...
d)
kontroluje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
e)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje ...
f)
určuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny úlohy v oblasti politiky trhu práce vyplývajúce zo stratégie ...
g)
určuje v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky rezortné štatistické zisťovania a administratívne ...
h)
zabezpečuje tvorbu analýz a prognóz vývoja na trhu práce a zverejňuje ich na svojom webovom sídle,
i)
určuje minimálny obsah, rozsah a periodicitu zberu a spracovania údajov v oblasti sociálnych vecí a ...
j)
zodpovedá za tvorbu koncepcie rozvoja v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
k)
plní úlohy príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,1b)
l)
usmerňuje zamestnávanie štátnych príslušníkov krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ...
m)
je správcom informačného systému verejnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
n)
koordinuje štátnu politiku v oblasti ochrany detí pred násilím a plnenie úloh v tejto oblasti,
o)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(2)

Ministerstvo v rámci koordinácie štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím na zabezpečenie ...

§ 4
Postavenie a pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
(1)

Zriaďuje sa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) pre územné obvody všetkých ...

(2)

Ústredie je rozpočtová organizácia štátu,2) ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ...

(3)

Sídlom ústredia je Bratislava.

(4)

Ústredie je

a)
služobný úrad štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na ústredí alebo na úrade práce, ...
b)
zamestnávateľ zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na ústredí alebo na úrade práce, sociálnych vecí ...
(5)

Ústredie riadi generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa ústredia vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej ...

(6)

Ústredie

a)
vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných ...
1.
štátnych sociálnych dávok, ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)
2.
pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,
3.
kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
4.
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
5.
služieb zamestnanosti,
6.
zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky ...
7.
prípravy a realizácie projektov a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej ...
b)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a ...
c)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje ...
d)
určuje územné obvody, v ktorých sa v príslušnom kalendárnom roku budú realizovať osobitné opatrenia ...
e)
schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
f)
spracúva štatistické výkazy podľa § 3 ods. 1 písm. g) a predkladá ich ministerstvu,
g)
organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov a ...
h)
spolupracuje so samosprávnymi krajmi pri tvorbe koncepcií regionálneho rozvoja v oblasti sociálnych ...
i)
realizuje záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti ...
j)
pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy inštitúcie styčného orgánu podľa osobitného ...
k)
poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických zisťovaní a administratívnych ...
l)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.
§ 5
Postavenie a pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
(1)

Zriaďuje sa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) s pôsobnosťou pre územný obvod jedného ...

(2)

Úrad je preddavková organizácia zapojená na rozpočet ústredia.

(3)

Sídla úradov sú uvedené v prílohe č. 1. Územné obvody úradov sú uvedené v prílohe č. 2.

(4)

Úrad riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia.

(5)

Úrad

a)
má spôsobilosť
1.
byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom alebo iným orgánom ...
2.
uzatvárať dohody, ak tak ustanoví osobitný predpis,5)
b)
vykonáva
1.
samostatne funkcie, do ktorých bol ustanovený podľa osobitných predpisov,5a)
2.
správu pohľadávok Slovenskej republiky, ktoré vznikli z jeho výkonu štátnej správy.4)
(6)

Za úrad koná riaditeľ úradu alebo ním poverený štátny zamestnanec alebo zamestnanec.

(7)

Úrad

a)
vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných ...
1.
štátnych sociálnych dávok, ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)
2.
pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,
3.
kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
4.
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
5.
služieb zamestnanosti,
6.
zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky ...
7.
prípravy a realizácie projektov a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej ...
b)
pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy príslušnej inštitúcie podľa osobitného ...
c)
získava podklady a posudzuje ich na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,
d)
vedie evidenciu fyzických osôb a právnických osôb na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva, ...
e)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(8)

Sídla úradov určených na výkon pôsobnosti v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti ...

§ 6
Pracoviská ústredia a pracoviská úradu
(1)

Ústredie môže na zabezpečenie výkonu niektorých činností zriaďovať a zrušovať

a)
po schválení ministerstvom pracovisko ústredia mimo svojho sídla a určovať jeho územný obvod,
b)
na návrh riaditeľa úradu pracovisko úradu mimo sídla úradu a určovať jeho územný obvod.
(2)

Pracovisko ústredia je organizačnou zložkou ústredia a pracovisko úradu je organizačnou zložkou úradu. ...

§ 7
Poradná komisia
(1)

Ústredie a úrad si vytvárajú na účely konzultácií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti ...

(2)

Členmi poradných komisií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti môžu byť zástupcovia zamestnávateľov, ...

(3)

Ak sú členmi poradných komisií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti zástupcovia zamestnávateľov ...

§ 7a
Spracúvanie osobných údajov
(1)

Ministerstvo je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov spracúvaných na analytické účely ...

(2)

Ministerstvo poskytuje orgánu verejnej správy zo svojho informačného systému údaje z oblasti sociálnych ...

(3)

Ústredie a úrad si poskytujú osobné údaje spracúvané podľa osobitných predpisov4) na účel plnenia úloh ...

(4)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje zo svojho informačného systému údaje vrátane osobných ...

§ 7b
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)

Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ...

a)
§ 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a písm. c) a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až tretieho ...
1.
predĺženie, skrátenie, odpustenie zmeškania alebo spočívanie lehôt,
2.
zachovanie nárokov, ktoré boli priznané do vyhlásenia krízovej situácie,
3.
podmienky nároku na štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, peňažné príspevky ...
4.
zmenu zákonných postupov ústredia a úradu,
b)
§ 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až piateho bodu a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až piateho bodu zmenu ...
(2)

Ustanovenia osobitných predpisov,4) ktoré upravujú právne skutočnosti uvedené v odseku 1, sa uplatňujú ...

§ 8
Spoločné ustanovenie

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných pred 1. januárom 2004 používa „Národný úrad ...

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 9

Zrušuje sa Národný úrad práce.

§ 10
(1)

Pôsobnosť krajského úradu v oblasti organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zriaďovania zariadení ...

(2)

Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie ...

(3)

Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie ...

(4)

Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie ...

(5)

Majetok Národného úradu práce, ktorý slúžil na plnenie jeho úloh, prechádza od 1. januára 2004 do vlastníctva ...

a)
ústredia, ak slúžil na plnenie úloh generálneho riaditeľstva Národného úradu práce a krajského úradu ...
b)
úradov vytvorených v rámci územnej pôsobnosti tých okresných úradov, ktorých plnenie úloh prechádza ...
(6)

Finančné prostriedky správneho fondu prechádzajú od 1. januára 2004 na ústredie.

(7)

Finančné vysporiadanie hospodárenia Národného úradu práce vykoná ústredie podľa právnych predpisov, ...

(8)

Práva a povinnosti z dohôd v rámci aktívnej politiky trhu práce uzatvorených pred 1. januárom 2004 okresnými ...

(9)

Plnenie záväzkov vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych ...

(10)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti sociálnych vecí, ktorí k 31. decembru ...

(11)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k ...

(12)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k ...

(13)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k ...

(14)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti sociálnych vecí, ktorí k 31. decembru ...

(15)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu ...

(16)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu ...

(17)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu ...

(18)

Konania začaté pred 1. januárom 2004 v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti na orgánoch podľa ...

§ 11

Riaditeľ úradu, ktorý bol vymenovaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2006, sa považuje za riaditeľa ...

§ 12
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2015
(1)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných ...

(2)

Riaditeľ úradu vymenovaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014, ktorý spĺňa podmienky prijatia ...

(3)

Majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, pohľadávky Slovenskej republiky okrem pohľadávok, ktoré ...

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

1.

V § 7 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „Národného úradu práce a“.

2.

V § 15 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) stratégiu politiky zamestnanosti, politiku trhu práce a koordináciu politiky zamestnanosti,“. ...

3.

V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Národného úradu práce a“.

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o ...

V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).

Čl. VII

Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 ...

Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:

„§ 23b Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „úrad práce, ...

Čl. XII

Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb sa dopĺňa takto:

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

„§ 13a Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „úrad práce, ...

Čl. XIII

Zákon č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie sa dopĺňa takto:

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

„§ 19a Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „úrad práce, ...

Čl. XIV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem čl. I § 4 ods. 1 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 453/2003 Z. z.

  Zoznam sídiel úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

  P. č. Sídlo úradu 1 Bratislava 2 Malacky 3 Pezinok 4 Dunajská Streda 5 Galanta 6 Piešťany ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 453/2003 Z. z.

  Zoznam územných obvodov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

  P. č. Sídlo úradu Územné obvody úradu 1 Bratislava okres Bratislava I, okres Bratislava II, okres ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 453/2003 Z. z.

  Zoznam sídiel úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na účely § 5 ods. 8 a ich územná pôsobnosť

  P. č. Sídlo úradu Uzemná pôsobnost' úradu 1 Bratislava na území Bratislavského kraja 2 Trnava ...

Poznámky

 • 1)  § 70 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 1a)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 1b)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších ...
 • 4)  Napríklad nariadenie (ES) č. 883/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 987/2009 v platnom znení, ...
 • 4a)  Napríklad zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku ...
 • 4b)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom ...
 • 4c)  § 90 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších ...
 • 5a)  § 73 ods. 2 písm. b) druhý bod až piaty bod zákona č. 305/2005 Z. z.
 • 5b)  Napríklad § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a ...
 • 6)  Zákon č. 195/1998 Z. z. vznení neskorších predpisov.
 • 7)  Napríklad § 69 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Napríklad zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 9)  § 19 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore