Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 451/2008 účinný od 01.12.2008 do 31.12.2011


Platnosť od: 21.11.2008
Účinnosť od: 01.12.2008
Účinnosť do: 31.12.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Právo EÚ, Správne poplatky, Cudzinecký režim, Živnostenské podnikanie, Obyvateľstvo a občianstvo, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD5 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 451/2008 účinný od 01.12.2008 do 31.12.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 451/2008 s účinnosťou od 01.12.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. ...

1.

V § 4 ods. 3 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ministerstvo môže z humanitných dôvodov ...

2.

V § 5 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak mal žiadateľ na území Slovenskej ...

3.

V § 17a ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo Centrum právnej pomoci8c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c) § 5 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene ...

4.

V § 17b ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak má osoba uvedená v prvej vete právo na poskytnutie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:

„8d)
§ 24a zákona č. 327/2005 Z. z. v znení zákona č. 451/2008 Z. z.“.

5.

V § 19 ods. 3 sa za slovo „rozhodnutia“ vkladajú slová „okrem rozhodnutia podľa odseku 1 písm. i), proti ...

6.

V § 20 ods. 4 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa text za bodkočiarkou.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.

7.

V § 20a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak má účastník konania právo na poskytnutie právnej pomoci ...

8.

V § 21 ods. 1 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „proti ...

9.

V § 21 ods. 2 sa slovo „siedmich“ nahrádza číslicou „20“.

10.

V § 24 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo môže azylanta na základe jeho písomnej žiadosti na nevyhnutný čas ubytovať v pobytovom ...

11.

Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2008 Konanie o azyle začaté pred 1. decembrom ...

Čl. II

Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Dlhodobé vízum Dlhodobé vízum môže byť udelené, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia ...

2.

V § 14 ods. 6 sa slová „azylanta podľa osobitného predpisu5a)“ nahrádzajú slovami „azylanta alebo cudzinca, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
§ 10 a 13b zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 14 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ministerstvo vnútra môže predĺžiť krátkodobé vízum najviac do 90 dní v jednom polroku, ak cudzinec ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

4.

§ 16 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

5.

V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Cudzincovi, ktorý žiada o prechodný pobyt na účel štúdia, ...

6.

V § 25 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje ...

7.

V § 25 ods. 9 a § 37 ods. 6 sa slová „minimálnej mzdy3)“ nahrádzajú slovami „životného minima3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

8.

V § 27 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 6.

9.

V § 38a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

10.

V § 40 sa za slovo „zákona“ vkladá čiarka a slová „z dôvodov hodných osobitného zreteľa“.

11.

V § 49 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu, v ktorom uvedie meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, ...

12.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Cudzinec, ktorý o sebe vyhlási, že je maloletý bez sprievodu, je povinný podrobiť sa lekárskemu ...

13.

V § 50 písmeno b) znie:

„b) viesť domovú knihu a zapísať do nej meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo ...

14.

V § 50 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) umožniť príslušníkovi Slovenskej informačnej služby nahliadnuť do domovej knihy na účely plnenia ...

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...

15.

§ 59 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Rozhodnutie o administratívnom vyhostení stráca platnosť rozhodnutím o udelení azylu alebo o poskytnutí ...

16.

V § 76 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „§ 38a ods. 2,“.

17.

§ 80b znie:

„§ 80b (1) Doklad potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie, vydáva lekár ...

Čl. III

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 224/1996 ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov sa doterajší text položky 26 označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenom ...

„b) predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej republiky ................................................ ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení k položke 26 sa za slová „Od poplatku podľa“ vkladajú ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov sa oslobodenie k položke 26 dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí požiadali o predĺženie ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov sa splnomocnenie k XVIII. časti KONZULÁRNE POPLATKY dopĺňa tretím bodom, ...

„3. Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 240 písm. f) a g) sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „3 000 ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 240 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) žiadosť o udelenie dlhodobého víza v súvislosti s plnením záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich ...

7.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 244 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena c).

8.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 265 písmená c) až e) znejú:

„c) Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí47a) ............................................ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) § 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IV

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

§ 87 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Komora vedie zoznam advokátov, ktorých môže Centrum právnej pomoci určiť na poskytovanie právnej ...

Čl. V

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

V § 1 a § 3 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v azylových veciach“.

2.

V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V azylových veciach sa právna pomoc podľa tohto zákona ...

3.

V § 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) azylovou vecou konanie, v ktorom fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto ...

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1d znejú:

„1b) § 2 písm. h) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

4.

V § 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v azylovej veci fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky ...

5.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Oprávnenú osobu alebo zahraničnú oprávnenú osobu v príslušnom konaní zastupuje centrum alebo advokát ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
§ 87 ods. 2 a 3 zákona č. 586/2003 v znení neskorších predpisov.“.

6.

Za § 24 sa vkladajú § 24a až 24c, ktoré vrátane nadpisu nad § 24a znejú:

„Právna pomoc v azylových veciach § 24a Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci v azylovej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a)
§ 19 ods. 1 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

§ 26 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1.“.

8.

§ 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27 Záverečné ustanovenie Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej ...

9.

Doterajší text v prílohe sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

„2. Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore