Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 45/2009 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 26.02.2009
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Správne poplatky, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD91DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 45/2009 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 45/2009 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 47 písmená n) a o) znejú:

„n) Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti .............. 165,50 eura, o) Vydanie ...

2. V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 47 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) prehodnotenie registrovaného prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky zaradenej do zoznamu ...

Čl. III

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-1Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2009 okrem ustanovenia čl. I § 29 ods. 1 písm. e), ktoré nadobúda ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore